Tuyển tập 10 đề ôn tập kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 12 năm học 2021 – 2022 hay

Giới thiệu Tuyển tập 10 đề ôn tập kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 12 năm học 2021 – 2022 hay

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Tuyển tập 10 đề ôn tập kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 12 năm học 2021 – 2022 hay.

Tài liệu môn Toán 12 và hướng dẫn giải chi tiết các đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Tài liệu Tuyển tập 10 đề ôn tập kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 12 năm học 2021 – 2022 hay

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 12 tại đây

Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 Có chí thì nên! KHỐI ⓬ 1 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 Đề 01 Câu 1: ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y  Ⓐ. y  1 . Câu 2: Ⓒ. x  1 . Ⓓ. x  1 . Thể tích khối hình chữ nhật ABCD. A ‘ B ‘ C ‘ D ‘ với AB  2, AD  3, AA ‘  4 bằng Ⓑ. 24 . Ⓒ. 20 . Phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y  Ⓐ. y  2 . Câu 4: 1 x có phương trình là x 1 Ⓑ. y  1 . Ⓐ. 14 . Câu 3: KHỐI ⓬ Ⓑ. y   2 . Ⓓ. 9 . 2x  4 là 1 x Ⓒ. x  1 . Ⓓ. x  2 . Cho hàm số y  f  x liên tục trên  và có bảng biến thiên như sau: x -∞ y’ + 3 5 0 0 + +∞ 0 5 3 y 7 1 -∞ -∞ Phương trình f  x  4 có bao nhiêu nghiệm thực? Ⓐ. 4 . Câu 5: Ⓑ. 2 . Ⓑ. 3a3 . Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y  Ⓐ. y  1 . Câu 7: Ⓓ. 0 . Cho hình chóp tứ giác đều S .ABCD có cạnh đáy bằng a và đường cao bằng 3a. Thể tích khối chóp S .ABCD bằng Ⓐ. a3 . Câu 6: Ⓒ. 3 . Ⓑ. x  1 . Ⓒ. 3a 2 Ⓓ. a2 x  5 có phương trình là x 1 Ⓒ. x  5 . Ⓓ. y  1 . Cho hàm số y  ax 4  bx 2  c có đồ thị như hình vẽ Có chí thì nên! 2 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 Câu 8: Mệnh đề nào dưới đây đúng? Ⓐ. a  0; b  0; c  0 . Ⓑ. a  0; b  0; c  0 . Ⓒ. a  0; b  0; c  0 . Ⓓ. a  0; b  0; c  0 . KHỐI ⓬ Cho hàm số f  x  có đạo hàm f   x  liên tục trên  và đồ thị của f   x  như hình vẽ Số điểm cực đại của đồ thị hàm số f  x  bằng Ⓐ. 5 . Câu 9: Ⓑ. 3 . Ⓒ. 4 . Ⓓ. 2 . Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như hình bên dưới. Hỏi đồ thị hàm số đã cho có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận đứng và ngang? Ⓐ. 3. Câu 10: Ⓑ. 1. Ⓓ. 4. 2 Cho hàm số y  f  x  thỏa mãn f   x    x  1 x  2   x  3 ,  x   . Hàm số đã cho đạt cực đại tại Ⓐ. x  3 . Câu 11: Ⓒ. 2. Ⓑ. x  2 . Ⓒ. x  1 . Ⓓ. x   1 . Cho hàm số y  f  x  có đồ thị như hình dưới đây Có chí thì nên! 3 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 KHỐI ⓬ y -2 -1 O 1 x 2 -2 -4 Số nghiệm của phương trình 2 f  x   3  0 là Ⓐ. 4 . Câu 12: Ⓑ. 2 . Ⓒ. 1 . Ⓓ. 3 . Đồ thị hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình dưới đây? y -3 1 O x -2 Ⓐ. y  Câu 13: Ⓑ. y  x2 . x 3 2 Ⓒ. y  x 3  . 3 2 Ⓓ. y  x4  2x  . 3 Cho Cho hình chóp S . ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A , SA  AB  a , SA vuông góc với mặt phẳng ( ABC ) . Thể tích của khối chóp S . ABC bằng Ⓐ. Câu 14: 2x  2 . x  3 a3 . 3 Ⓑ. 3a 3 . 2 Hình vẽ dưới đây là đồ thị của hàm số y  Ⓒ. a3 . 2 Ⓓ. a3 . 6 ax  b . cx  d Mệnh đề nào sau đây là đúng? Ⓐ. ab  0, ad  0. Ⓑ. bd  0, ad  0. Ⓒ. ad  0, ab  0 . Có chí thì nên! Ⓓ. bd  0, ab  0. 4 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 Câu 15: Số giao điểm của đồ thị hàm số y  Ⓐ. 0 . Ⓑ. 1 . KHỐI ⓬ 2x 1 và đường thẳng y  x  1 là x 1 Ⓒ. 3 . Ⓓ. 2 . Câu 16: Số điểm cực tiểu của hàm số y  x 4  2 x 2  2 là Ⓐ. 0 . Câu 17: Ⓑ. 2 . Ⓒ. 1 . Ⓓ. 3 . Cho hàm số f  x  xác định trên  và có đồ thị f   x  như hình vẽ dưới đây : Đặt g  x   f  x   x . Hàm số g  x  đạt cực đại tại điểm thuộc khoảng nào dưới đây? 3  Ⓐ.  ;3  . 2  Câu 18: 9 3 . 2 Ⓑ. 9 3 . 4 Ⓒ. 27 3 . 4 Ⓓ. 27 3 . 2 xm tại 2 điểm phân biệt. x 1 3  3 m  Ⓒ. m  Ⓓ.  2 2 m  1 Ⓑ. m  3 2 Cho hàm số f  x  xác định trên  {0} , liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như sau: x y’ y 0 1  0     2  1 Hàm số đã cho có bao nhiêu cực tri? Ⓐ. 3 Ⓑ. 1 Câu 21: 1  Ⓓ.  ; 2  . 2  Tìm m để đường thẳng y  2 x  1 cắt đồ thị hàm số y  3  m  Ⓐ.  2 m  1 Câu 20: Ⓒ.  0;1 . Cho lăng trụ tam giác đều có độ dài tất cả các cạnh bằng 3. Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng Ⓐ. Câu 19: Ⓑ.  2;0  .   Ⓒ. 2 Ⓓ. 0 Cho khối lăng trụ có diện tích đáy B và chiều cao h . Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng 1 4 Ⓐ. 3Bh . Ⓑ. Bh . Ⓒ. Bh . Ⓓ. Bh . 3 3 Có chí thì nên! 5 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 Câu 22: KHỐI ⓬ Cho hàm số y  f  x  xác định trên khoảng  0;    và thỏa mãn lim f  x   2 . Với giả thiết đó, hãy x  chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau. Ⓐ. Đường thẳng x  2 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y  f  x  . Ⓑ. Đường thẳng y  2 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y  f  x  . Ⓒ. Đường thẳng y  2 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y  f  x  . Ⓓ. Đường thẳng x  2 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y  f  x  . Câu 23: Mặt phẳng  ABC   chia khối lăng trụ ABC.ABC thành các khối đa diện nào? Ⓐ. Một khối chóp tam giác và một khối chóp tứ giác Ⓑ. Hai khối chóp tam giác Ⓒ. Một khối chóp tam giác và một khối chóp ngũ giác Ⓓ. Hai khối chóp tứ giác Câu 24: Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số y  x4  2×2  3 trên đoạn 0; 3  .   Ⓐ. M  9. Câu 25: Ⓑ. M  8 3. Ⓒ. M  6. Ⓓ. M  1. Cho khối lập phương ABCD. A ‘ B ‘ C ‘ D ‘ . Tỉ số thể tích giữa khối chóp A ‘. ABD và khối lập phương bằng bao nhiêu? 1 1 1 1 Ⓐ. . Ⓑ. . Ⓒ. . Ⓓ. . 6 4 3 5 2 x 2  3x  1 Câu 26: Tổng số đường tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y  là x2  x Ⓐ. 3 . Ⓑ. 1 . Ⓒ. 0 . Ⓓ. 2 . Câu 27: Khối đa diện đều loại 3;4 có bao nhiêu mặt? Ⓐ. 4. Câu 28: Câu 29:  Ⓓ. 12.  Cho khối chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng 2a .Thể tích của khối chóp đã cho bằng: 4 2a 3 . 3 Ⓑ. 8a 3 . 3 Ⓒ. 8 2a 3 . 3 Ⓓ. 2 2a 3 3 Tìm m để giá trị nhỏ nhất của hàm số f ( x )  x 3  3 x 2  m trên đoạn  1; 2 bằng 3 . Ⓐ. m  3 . Câu 31: Ⓒ. 8. 2 Tìm m để hàm số y   x3  2mx 2  m2  3m x  5 đạt cực đại tại x  1 . 3 m  1 m  1 Ⓐ.  . Ⓑ. m  1 . Ⓒ. m  2 . Ⓓ.  .  m  2 m  2 Ⓐ. Câu 30: Ⓑ. 6. Ⓑ. m  1 . Ⓒ. m  3 . Ⓓ. m  1 . 4  x2 Đồ thị hàm số y  có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận? x3 Có chí thì nên! 6 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 Ⓐ. 0 . Câu 32: Ⓑ. 1 . Cho hàm số f  x  Ⓒ. 2 . KHỐI ⓬ Ⓓ. 3 . (m  1) x  4 ( m là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên m để hàm số x  2m nghịch biến trên khoảng 0; ? Ⓐ. 4 . Câu 33: Ⓑ. 3 . Ⓓ. 1. 1 Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y  x 3  mx 2  4 x  1 có hai điểm cực trị x1 , x2 thỏa 3 2 2 mãn x1  x2  3×1 x2  12 . Ⓐ. m  4 2 . Câu 34: Ⓒ. 2 . Ⓑ. m  8 . Ⓒ. m  2 2 . Ⓓ. m  0 . Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như sau: 2 Số nghiệm của phương trình  f  x    f  x   0 là Ⓐ. 9 . Câu 35: Ⓑ. 3 . Cho hàm số y  Ⓐ. 5 . Câu 36: Ⓒ. 7 . Ⓓ. 5 . 2x 1 . Tiếp tuyến tại điểm có tung độ bằng 3 có hệ số góc bằng x2 5 Ⓑ. 5 . Ⓒ. 5 . Ⓓ.  . 9 9 Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a , hai mặt phẳng  SAB  và  SAC  cùng vuông góc với đáy, góc tạo bởi  SBC  và mặt đáy bằng 60 . Thể tích khối chóp bằng a3 3 Ⓐ. . 4 Câu 37: a3 2 Ⓑ. . 8 3a3 3 Ⓒ. . 8 a3 3 Ⓓ. . 8 Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y   x 4  ( m  1) x 2  1 có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác đều. Ⓐ. m  1  2 3 3 . Câu 38: Ⓑ. m  1  2 3 3 . Ⓒ. m  1 . Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị hàm số y  cận đứng. Ⓐ. m  1 và m  3 . Có chí thì nên! Ⓑ. m  0 . Ⓒ. m  1 . Ⓓ. m  1  2 3 3 . x3 có hai đường tiệm x  2x  m 2 Ⓓ. m  1 . 7 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 Câu 39: KHỐI ⓬ Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên Phương trình f  x   2 có bao nhiêu nghiệm? Ⓐ. 3. Câu 40: Ⓑ. 2. Ⓓ. 5.   1350 . Tính thể tích Cho hình lăng trụ đứng ABC. ABC  . Biết AA  2a , AB  a , AC  a 3 , BAC của khối lăng trụ ABC. ABC  ? a3. 6 Ⓑ. . 3 3a3 Ⓐ. . 2 Câu 41: Ⓒ. 4. a3. 6 Ⓒ. . 2 a3. 6 Ⓓ. . 6 Tìm giá trị thực của tham số m để đường thẳng d : y   2m  1 x  3  m vuông góc với đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số y  x 3  3x 2  1. 3 Ⓐ. m  . 2 Câu 42: 1 Ⓒ. m   . 2 1 Ⓓ. m  . 4 Cho khối tứ diện ABCD có thể tích bằng V . Gọi M là trung điểm cạnh AB , N thuộc cạnh AC sao cho AN  2 NC , P thuộc cạnh AD sao cho PD  3 AP . Thể tích của khối đa diện MNP.BCD tính theo V là Ⓐ. Câu 43: 3 Ⓑ. m  . 4 21 V. 24 Ⓑ. 5 V. 6 3 Ⓒ. 7 V. 8 Ⓓ. 11 V. 12 2 Cho hàm số bậc ba f  x   ax  bx  cx  d  a , b , c , d    có đồ thị như hình vẽ sau đây: Có chí thì nên! 8 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 Đồ thị hàm số g  x   Ⓐ. 2. Câu 44: x ( x  2) f 2  x  2 f  x KHỐI ⓬ có bao nhiêu đường tiệm cận đứng? Ⓑ. 4. Ⓒ. 3. Ⓓ. 1. Cho lăng trụ đứng ABC. ABC  có đáy là tam giác đều cạnh a . Mặt phẳng  ABC   tạo với mặt đáy góc 60 . Tính theo a thể tích lăng trụ ABC. ABC  . 3a3 3 Ⓐ. . 8 3a3 3 Ⓑ. . 4 a3 3 Ⓒ. . 8 a3 3 Ⓓ. . 2 Câu 45: Nếu mỗi cạnh đáy của hình chóp tam giác giảm đi một nửa và chiều cao của hình chóp tăng lên gấp đôi thì thể tích của hình chóp đó Ⓐ. không thay đổi. Ⓑ. tăng lên 2 lần. Ⓒ. giảm đi một nữa. Ⓓ. tăng lên 4 lần. Câu 46: Một sợi dây kim loại dài 60cm được cắt thành hai đoạn. Đoạn dây thứ nhất uốn thành hình vuông cạnh a , đoạn dây thứ hai uốn thành đường tròn bán kính r . Để tổng diện tích của hình vuông và hình a tròn nhỏ nhất thì tỉ số bằng: r Ⓐ. Câu 47: a  1. r Ⓑ. a  2. r Ⓒ. a  3. r Ⓓ. a  4. r Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm trên  và có đồ thị là đường cong như hình vẽ. Đặt g  x   2 f  f  x    3 . Tìm số điểm cực trị của hàm số g  x  . Ⓐ. 2 . Câu 48: Ⓑ. 8 . Ⓒ. 10 . Ⓓ. 6 . Cho hàm số f  x  có bảng biến thiên như sau: Có chí thì nên! 9 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 KHỐI ⓬   7  Biết f  0   0 , số nghiệm thuộc đoạn   ;  của phương trình f f  6 3    Ⓐ. 5 . Câu 49: Ⓑ. 3 . Ⓒ. 4 .   1 là Ⓓ. 2 . Cho hàm số f  x  có đạo hàm liên tục trên  . Đồ thị của hàm số y  f  5  2 x  như hình vẽ sau. Có bao nhiêu giá trị thực của tham số m thuộc khoảng y  2 f  4 x3  1  m   9;9 thỏa mãn 2m và hàm số 1 có 5 điểm cực trị? 2 Ⓐ. 26. Câu 50: 3 sin x  cos x Ⓑ. 25. Ⓒ. 27. Ⓓ. 24 . Cho khối lăng trụ tam giác đều ABC . AB C  . Các mặt phẳng  A B C   và  A B C  chia khối lăng trụ thành 4 khối đa diện, kí hiệu H1 , H2 lần lượt là khối đa diện có thể tích lớn nhất và nhỏ nhất trong 4 khối đa diện. Gọi V  H  , V  H 1 Ⓐ. 3. 2  lần lượt là thể tích của H 1 và H 2 . Tỉ số Ⓑ. 4 . Có chí thì nên! Ⓒ. 2 . V H1 V H2  bằng Ⓓ. 5. 10 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 KHỐI ⓬ ĐÁP ÁN 1C 16B 31A 46B 2B 17B 32D 47B 3B 18C 33C 48B 4B 19D 34C 49A 5A 20B 35C 50D Có chí thì nên! 6A 21D 36D 7D 22C 37A 8D 23A 38A 9A 24C 39D 10C 25A 40C 11D 26D 41B 12A 27C 42D 13D 28C 43C 14C 29A 44A 15D 30B 45C 11 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 Đề 02 Câu 1: KHỐI ⓬ ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y  x3  3x 2  (2  m) x đồng biến trên khoảng  2;   là Ⓑ.  ; 1 . Ⓐ.  ; 1 . Câu 2: Ⓓ.  ; 2 . Ⓒ.  ;2  . Cho hàm số y  f (x) có bảng biến thiên như hình vẽ bên dưới. Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y  f (x) có phương trình là. Ⓐ. y  1. Câu 3: Ⓑ. y  1 . Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y    ; 7  là Ⓐ.  4; 7  . Câu 4: Ⓑ.  4;    . Ⓓ. y  0 . x4 nghịch biến trên khoảng xm Ⓒ.   ; 4  . Ⓓ.   ; 7  . 3 Cho hàm số f  x  có đạo hàm f   x   x  x  1 x  4  ,  x   . Số điểm cực đại của hàm số đã cho là Ⓐ. 2 . Câu 5: Ⓒ. y  2. Ⓑ. 3 . Ⓒ. 4 . Ⓓ. 1. Cho khối chóp tam giác đều S. ABC có cạnh đáy bằng 5cm và cạnh bên 10cm . Tính thể tích V của khối chóp S. ABC . Ⓐ. V  Câu 6: 75 11 . 12 Đồ thị hàm số y  Ⓐ. 3 . Câu 7: Ⓑ. V  125 12 . 11 Ⓓ. V  125 11 . 12 có bao nhiêu đường tiệm cận ngang? 4×2  1 Ⓑ. 4 . Ⓒ. 2 . Ⓓ. 1. Giá trị nhỏ nhất của hàm số f  x   x3  33x trên đoạn  2;19 bằng Ⓑ.  22 11 . Ⓒ. 22 11 . Ⓓ. 58 . Tính thể tích V của khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh đều bằng 2a . Ⓐ. V  Câu 9: Ⓒ. V  x2 Ⓐ. 72 . Câu 8: 25 11 . 12 4a 3 3 . 3 Ⓑ. V  4a3 3 . Ⓒ. V  2a3 3 . Ⓓ. V  2a 3 3 . 3 Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương Có chí thì nên! 12 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 KHỐI ⓬ án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào? Ⓐ. y  x4  3×2 1. Ⓑ. y  x3  2 x2  1. Ⓒ. y  x4  3×2  1. Ⓓ. y   x3  3x  1. Câu 10: Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào? Ⓐ. y  x3 . 1 x Ⓑ. y  x 1 . x 1 Ⓒ. y  x2 . x 1 Ⓓ. y  2x 1 . 2x 1 Câu 11: Tìm giá trị cực tiểu yCT của hàm số y  x4  4 x2 +3 . Ⓐ. yCT  0 . Ⓑ. yCT  1. Ⓒ. yCT  3 . Ⓓ. yCT  2 . Câu 12: Một vật chuyển động theo quy luật y   t 3  6 t 2 với t là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và s là quãng đường vật đi được trong thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 10 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt được bằng bao nhiêu? Ⓐ. 14(m / s) . Ⓑ. 16 ( m / s ) . Ⓒ. 10 (m / s ) . Ⓓ. 12 (m / s ) . Câu 13: Cho hàm số f  x  có bảng xét dấu f   x  như sau: x  1 0 1  f  x  0  0  0  Số điểm cực trị của hàm số đã cho là Có chí thì nên! 13 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 Ⓐ. 1. Ⓑ. 0. Câu 14: Đồ thị hàm số y  Ⓒ. 2. KHỐI ⓬ Ⓓ. 3. 2x  3 có các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang lần lượt là các đường x 1 thẳng Ⓐ. x  2 và y  1 . Ⓑ. x  1 và y  3 . Ⓒ. x  1 và y  2 . Ⓓ. x  1 và y  2 . mx  2m  3 với m là tham số. gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của m xm để hàm số đồng biến trên các khoảng xác định. Tìm số phần tử của S . Ⓐ. 4 . Ⓑ. 3 . Ⓒ. 2 . Ⓓ. 5 . Câu 15: Cho hàm số y  Câu 16: Cho hình chóp S. ABCD có đáy là hình vuông cạnh a , SA  ( ABCD ) , góc giữa SD và mặt phẳng ( SAB) bằng 30 . Tính thể tích V của khối chóp S. ABCD . Ⓐ. V  a3 3 . 3 Ⓑ. V  a3 6 . 18  3 Ⓒ. V  a 3 . Ⓓ. V  a3 6 . 3  Câu 17: Cho hàm số y   x  2  x 2  mx  m2  3 . Tìm điều kiện của tham số m để đồ thị hàm số đã cho cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt. 2  m  2 Ⓐ. 1  m  2 . Ⓑ.  . m  1 1  m  2 Ⓒ.  . m  1 Ⓓ. 2  m  1. Câu 18: Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số f  x   x3  3x 2  m trên đoạn  2; 4 bằng 50. Tổng các phần tử của S là Ⓐ. 36 . Ⓑ. 4 . Ⓒ. 140 . Ⓓ. 0 . Câu 19: Ông A dự định sử dụng hết 6,5m2 kính để làm một bể cá bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật không nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng . Bể cá có dung tích lớn nhất bằng bao nhiêu Ⓐ. 1,50m3 . Ⓑ. 1,33m3 . Ⓒ. 1,61m3. Ⓓ. 2, 26m3. Câu 20: Giá trị lớn nhất của hàm số f ( x)   x3  1200 x  1 trên khoảng (0; ) bằng Ⓐ. 16001. Câu 21: Cho hàm số y  Ⓑ. 16000. Ⓒ. 160001. Ⓓ. 1601. 2x  1 . Khẳng định nào sau đây đúng? x 1 Ⓐ. Hàm số đồng biến trên  ;1  1;   . Ⓑ. Hàm số nghịch biến trên  ;1  1;   Ⓒ. Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng  ;1 ; 1;  Ⓓ. Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng  ;1 ; 1;  Câu 22: Cho khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng 3 cm, cạnh bên gấp ba lần cạnh đáy. Tính V của khối chóp đã cho Có chí thì nên! 14 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 Ⓐ. V  9 34 2 Ⓑ. V  9 17 4 Ⓒ. V  9 17 2 KHỐI ⓬ Ⓓ. V  3 34 2 Câu 23: Cho khối lăng trụ đứng ABC . A ‘ B ‘ C ‘ có đáy là tam giác đều cạnh bằng 3 và A ‘ A  3 3 . Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng: 27 81 81 27 . . . . Ⓐ. Ⓑ. Ⓒ. Ⓓ. 2 2 4 4 Câu 24: Đồ thị hàm số y  x3  3×2  9 x  1 có hai điểm cực trị A và B . Điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng AB ? Ⓐ. N  0; 4  . Ⓑ. M ( 1;1). Ⓒ. Q (0; 1). Ⓓ. N ( 1; 8). Câu 25: Hàm số nào sau đây đồng biến trên khoảng  ;   ? Ⓐ. y   x3  3x . Ⓑ. y  x 1 . x2 Ⓒ. y  x3  x . Ⓓ. y  x 1 . x3 Câu 26: Cho khối lăng trụ có diện tích đáy B  6 và chiều cao h  3 . Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng Ⓐ. 18 . Ⓑ. 6 . Ⓒ. 3 . Ⓓ. 9 . Câu 27: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đường thẳng y  mx  m  1 cắt đồ thị hàm số y  x3  3×2  x  2 tại ba điểm A, B, C phân biệt AB = BC.  5  Ⓐ. m    ;   .  4  Ⓑ. m   ;0    4;   . Ⓒ. m   2;   . Ⓓ. m  R . Câu 28: Cho hàm số f  x  có bảng biến thiên như sau: x  + f ‘ x –1 0 – 0 0 + 1 0  – 2 f  x   –1 2 Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? Ⓐ.  0;1 . Ⓑ.  1;0  . Ⓒ.  ; 1 . Ⓓ.  ;0  . Câu 29: Số giao điểm của đồ thị hàm số y   x3  7 x với trục hoành là Ⓐ. 0. Ⓑ. 1. Ⓒ. 3. Ⓓ. 2. 2x 1 tại điểm M  2;5 . x 1 Ⓒ. y  3 x  11. Ⓓ. y  3 x  11. Câu 30: Tìm phương trình tiếp tuyến của đồ thị  C  : y  Ⓐ. y  3 x  11. Có chí thì nên! Ⓑ. y  3 x  11. 15 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 KHỐI ⓬ Câu 31: Cho khối lăng trụ đứng ABC. A ‘ B ‘ C ‘ có đáy ABC là tam giác cân, AB  AC  a 2 , BAC  120 , mặt phẳng  AB ‘ C ‘ tạo với đáy một góc 60 . Tính thể tích V của khối lăng trụ ABC. A ‘ B ‘ C ‘ . Ⓐ. V  3a3 2 4 Ⓑ. V  a3 2 4 Ⓒ. V  a3 4 Ⓓ. V  3a 3 4 Câu 32: Cho hàm số y  ax3  bx 2  cx  d  a, b, c, d    có đồ thị như hình vẽ bên. Khẳng định nào dưới đây đúng? Ⓐ. a  0, d  0 Ⓑ. a  0, d  0 Ⓒ. a  0, d  0 Ⓓ. a  0, d  0 Câu 33: Đồ thị dưới đây là đồ thị của hàm số y  x4  2x 2  2 . Dựa và đồ thị bên dưới hãy tìm tất cả các số thực m sao cho phương trình  x 4  2x 2  2  m  0 có đúng hai nghiệm thực Ⓐ. m  3 . Ⓑ. m  2  m  3 . Ⓒ. m  2 . Ⓓ. m  3 . Câu 34: Tính thể tích khối lập phương ABCD. ABC D , biết AC   6 3 . Ⓐ. V  18 . Ⓑ. V  72 Ⓒ. V  648 3 . Ⓓ. V  216 Câu 35: Cho khối lăng trụ đứng ABC . ABC  có đáy ABC là tam giác vuông tại B , AB  2a , BC  a 3 , mặt phẳng  ABC  hợp với mặt đáy  ABCD  một góc 45 . Thể tích khối lăng trụ ABC . AB C  là Ⓐ. V  2a 3 3 . 3 Có chí thì nên! Ⓑ. V  2a3 3 . Ⓒ. V  a3 6 . 3 Ⓓ. V  4a3 3 16 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 KHỐI ⓬ Câu 36: Tìm giá trị nguyên của tham số m để đồ thị của các hàm số y  x 3  5 x  2 và y  x2  x  m 4 tiếp xúc nhau. Ⓐ. m  2 . Ⓑ. m  3 . Câu 37: Cho hàm số f  x   ax3  bx 2  cx  d x  f  x  a , b , c , d   có bảng biến thiên như sau  0 0   1 f  x  0 2  2 Ⓓ. m  . 3 Ⓒ. m  2 .  1 Có bao nhiêu số dương trong các số a , b , c , d ? Ⓐ. 4. Ⓒ. 1. Ⓑ. 2. Ⓓ. 3. Câu 38: Cho hàm số y  f  x  có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây? y 1 -2 -1 O 1 2 x -2 -4 Ⓐ.  1;1 . Ⓑ.  0;    . Ⓒ.   ;    . Ⓓ.   ;  1 . x3 Câu 39: Tìm điều kiện của tham số m để hàm số y   m  1   m  1 x 2  3x  5 đồng biến trên  . 3 Ⓐ. m   ; 1   2;   . Ⓑ. m   ; 1   2;   . 2 Ⓒ. m   1; 2 . Ⓓ. m   1; 2 . Câu 40: Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, AB  a, AD  a 3, SA   ABCD  , mặt phẳng tạo với đáy một góc 60 0 . Tính thể tích V của khối chóp S.ABCⒹ. Ⓐ. V  a 3 . Ⓑ. V  a3 . 3 Ⓒ. V  3a 3 . Ⓓ. V  a3 3 . 3 Câu 41: Cho khối chóp có diện tích đáy B  9 và chiều cao h  5 . Thể tích của khối chóp đã cho bằng: Ⓐ. 90. Ⓑ. 45. Ⓒ. 14. Ⓓ. 15. Có chí thì nên! 17 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 KHỐI ⓬ Câu 42: Cho khối chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a , cạnh SA vuông góc với đáy và SC tạo với mặt đáy một góc 60o . Tính thể tích khối chóp S. ABCD . a3 6 Ⓐ. . 3 a3 6 Ⓑ. . 6 a3 3 Ⓒ. . 3 2a 3 3 Ⓓ. . 3 Câu 43: Cho khối lăng trụ đứng ABC . A ‘ B ‘ C ‘ có BB ‘  2 a , đáy ABC tam giác vuông cân tại B và AC  4 a . Tính thể tích V của khối lăng trụ đã cho. 8 16 Ⓐ. V  16a 3 . Ⓑ. V  a 3 . Ⓒ. V  a 3 . Ⓓ. V  8a 3 . 3 3 Câu 44: Cho khối chóp S . ABC có SA vuông góc với đáy, SA  10, AB  12, BC  20, CA  16 . Tính thể tích V của khối chóp S . ABC . Ⓐ. 960 . Ⓑ. 320 . Ⓒ. 600. Ⓓ. 300 . Câu 45: Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như sau Số nghiệm thực của phương trình 2 f  x   3  0 là Ⓐ. 4. Ⓑ. 3. Ⓒ. 2. Ⓓ. 1. Câu 46: Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như sau: Mệnh đề nào dưới đây đúng? Ⓐ. Hàm số đạt cực tiểu tại x  2 . Ⓒ. Hàm số có bốn điểm cực trị. Ⓑ. Hàm số đạt cực tiểu tại x  5 . Ⓓ. Hàm số không có cực đại. Câu 47: Cho khối lăng trụ tam giác ABC. A ‘ B ‘ C ‘ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A , AC  2 , AC ‘ tạo với mặt phẳng  ABC  một góc 60 và AC ‘  8 3 . Tính thể tích V của khối lăng trụ ABC. A ‘ B ‘ C ‘ . Ⓐ. V  4 3 . 3 Ⓑ. V  8 . Ⓒ. V  4 3 . Ⓓ. V  24 . Câu 48: Bảng biến thiên dưới đây là của hàm số nào? Có chí thì nên! 18 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 Ⓐ. y  x4  2 x2  1 . Ⓑ. y   x 4  2 x2  1 . Ⓒ. y  x4  2 x2  1. Ⓓ. y   x 4  2 x 2  1 . KHỐI ⓬ Câu 49: Hàm số y  2 x4  x2  5 có bao nhiêu điểm cực trị? Ⓐ. 0 . Ⓑ. 3 . Ⓒ. 2 . Câu 50: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y  điểm x  1 . Ⓐ. m  4 . Có chí thì nên! Ⓓ. 1. 1 3 x  mx 2   m 2  m  1 x  1 đạt cực đại tại 3 Ⓑ. m  1 . Ⓒ. m  0 . ———————Hết——————— Ⓓ. m  2 . 19 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 KHỐI ⓬ BẢNG ĐÁP ÁN 1D 16A 31A 46A 2D 17B 32A 47D 3D 18B 33B 48C 4D 19A 34D 49D Có chí thì nên! 5D 6C 7B 8C 9C 10B 11B 12D 13C 14C 15B 20A 21C 22A 23D 24A 25C 26A 27C 28B 29C 30C 35D 36A 37B 38A 39B 40A 41D 42A 43D 44B 45C 50D 20 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 Đề 03 Câu 1. KHỐI ⓬ ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 Gọi M , N là hai điểm thuộc đồ thị  C  : y  x 1 biết xM  1  xN . Tìm giá trị nhỏ nhất của x 1 đoạn MN ? Ⓐ. 2 2 . Câu 2. Ⓑ. 6 . Ⓒ. 4 . Ⓓ. 4 2 . Cho hàm số y  f  x  có bảng xét dấu y như sau: Hỏi hàm số y  f  x  có bao nhiêu điểm cực trị? Câu 3. Ⓐ. 2. Ⓑ. 3. Ⓒ. 0. Thể tích khối hộp chữ nhật có 3 kích thước 1;2;3 bằng Ⓓ. 1. Ⓐ. 5 . Ⓓ. 9 . Ⓑ. 8. Ⓒ. 6 . 2   Câu 4. Cho hàm số y  f  x  biết f   x    x  2   x  1 . Số điểm cực tiểu của g  x   f x3  3x là Ⓓ. 3 . Câu 5. Ⓐ. 4 . Ⓑ. 2 . Ⓒ. 1. Đồ thị hàm số nào sau đây có dạng như hình vẽ. Ⓐ. y  x 4  2 x 2 . Ⓓ. y  x3  3 x . Câu 6. Câu 8. Ⓒ. y  3x  x 3 . 3 5 Cho hàm số y  f  x  biết f   x   x 2 1  x   x  2  . Hỏi hàm số y  f  x  đồng biến trong khoảng nào? Ⓐ.   ;1 . Câu 7. Ⓑ. y  x3  3x 2  1 . Ⓑ.  2;    . Ⓒ.   ;    . Ⓓ. 1; 2  . mx  9 đồng biến trên 1;2  ? xm Ⓐ. 4 . Ⓑ. 6 . Ⓒ. 7 . Ⓓ. 5 . Cho khối hộp ABCD. ABCD có thể tích bằng 12. Gọi O là tâm của ABCD . Thể tích khối chóp O. ABC D bằng Ⓐ. 6 . Ⓑ. 4 . Ⓒ. 9 . Ⓓ. 5 . Có bao nhiêu số nguyên m để hàm số y  Có chí thì nên! 21 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 KHỐI ⓬ Thể tích khối lăng trụ đều có diện tích đáy bằng 4 , cạnh bên có độ dài bằng 3 Ⓐ. 12 . Ⓑ. 16 . Ⓒ. 4 . Ⓓ. 9 . Câu 10. Cho hình hộp chữ nhật có ba kích thước 3 ; 4 ; 5 . Tính thể tích khối đa diện có 6 đỉnh là tâm của 6 của hình hộp chữ nhật bằng Ⓐ. 10 . Ⓑ. 20 . Ⓒ. 12 . Ⓓ. 15 . Câu 11. Hàm số nào sau đây chỉ có đúng một cực trị. Câu 9. Ⓐ. y  x 4  x 2  1 . Ⓑ. y  x 3 . Ⓒ. y  x3  x 2 . Ⓓ. y  x 1 . x2 Câu 12. Cho hàm số y  x3  3 x . Hàm số đã cho đồng biến trong khoảng nào? Ⓐ.   ;  1 . Ⓑ.  2;0  . Ⓒ.  0;    . Ⓓ.  1;1 . Ⓒ. 6 . Ⓓ. 3 2 . Ⓒ.  ;  2 . Ⓓ.  2; 2  . Câu 13. Thể tích khối tứ diện đều cạnh 3 2 bằng Ⓐ. 9 . Ⓑ. 3 2 . Câu 14. Tìm tập xác định của hàm số y   4  x 2  Ⓐ.  2; . Ⓑ.  2; 2  . 2 .     Câu 15. . Cho tứ diện SABC , biết SA  2SM ; 2SB  3SN . Tính thể tích khối tứ diện SMNC biết thể tích khối tứ diện SABC bằng 9. Ⓐ.3 Ⓑ. 4 Ⓒ. 2 Ⓓ. 6 Câu 16. Cho lăng trụ ABC. A ‘ B ‘ C ‘ , đáy là tam giác đều cạnh a, AA ‘  AB ‘  AC ‘  a. Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng. a3 3 Ⓐ. 4 a3 2 Ⓑ. 4 a3 2 Ⓒ. 6 a3 2 Ⓓ. 12 Câu 17. Cho hàm số y  f  x  có đồ thị như hình sau. Chọn mệnh đề sai. Có chí thì nên! 22 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 KHỐI ⓬ Ⓐ. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y  1 . Ⓑ. Hàm số luôn tăng trên từng khoảng xác định. Ⓒ. Đồ thị hàm số có tâm đối xứng. Ⓓ. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x  1 . Câu 18. Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình vuông cạnh a, SAD đều và mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng . Thể tích khối chóp S. ABCD bằng Ⓐ. a3 3 . 3 Ⓑ. a3 3 . 2 Ⓒ. a3 3 . 6 Ⓓ. a3 3 . 4 Câu 19. Cho hàm số y  f  x  biết f   x   x  x  1 x  2  . Hỏi hàm số y  f  x  có bao nhiêu điểm cực trị? Ⓐ. 4 . Ⓑ. 7 . Ⓒ. 6 . Ⓓ. 5 . Câu 20. Hàm số nào sau đây có đồ thị như hình vẽ Ⓐ. y  2x 1 . x 1 Có chí thì nên! Ⓑ. y  x 1 . x 1 Ⓒ. y  x2  x 1 . x 1 Ⓓ. y  x 1 . x 1 23 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 KHỐI ⓬ Câu 21. Số tiếp tuyến kẻ từ A 1;0  đến đồ thị hàm số y  x 4  2 x 2  1 là Ⓐ. 1 . Ⓑ. 4 . Ⓒ. 2 . Ⓓ. 3 . Câu 22. Cho hàm số f  x  liên tục và tăng trên 1; 2 , f 1  1, f  2   3 . Có bao nhiêu số nguyên dương m để phương trình f  Ⓐ. 4 .   4  x2  m có nghiệm x    2; 3 ? Ⓑ. 3 . Ⓒ. 5 . Ⓓ. 2 . Câu 23. Cho khối chóp S . ABC có thể tích bằng 12. Gọi M , N , P lần lượt thuộc cạnh SA , SB , SC sao 3 2 cho SA  2 SM , SB  SN , SC  4SP . Thể tích của khối đa diện ABCMNP bằng Ⓐ. 10 . Ⓑ. 11 . Ⓒ. 6 . Ⓓ. 4 . Câu 24. Cho hình hộp ABCDA ‘ B ‘ C ‘ D ‘ có đáy ABCD là hình thoi AB  a , ABC  1200 , A ‘ cách đều A , B , D , dt  ABA ‘  a2 . Thể tích khối đa diện BCDA ‘ B ‘ C ‘ D ‘ ? 4 2a 3 . 4 Ⓐ. Ⓑ. 2a 3 . 12 Ⓒ. 5 2a 3 . 24 Câu 25. Thể tích khối đa diện đều loại {3; 4} có độ dài cạnh bằng Ⓐ. Ⓑ. 6. 6 . 2 Ⓒ. Ⓓ. a3 . 24 Ⓓ. 3 . 3 3 là 3. Câu 26. Cho ( P ) : y  x 2 và điểm A(3; 0), M  (P) . AM đạt giá trị nhỏ nhất bằng Ⓐ. Ⓑ. 3. 5. Ⓒ. 2 . Ⓓ. 3 . Câu 27. Cho hình hộp ABCD. A ‘ B ‘ C ‘ D ‘ có thể tích V1 . Gọi O1 , O2 , O3 , O4 lần lượt là tâm các mặt bên ABB ‘ A, BCC ‘ B ‘, CDD ‘ C ‘, DAA ‘ D ‘ . Gọi V2 là thể tích khối đa diện ABCD.O1O2O3O4 . Tỉ số V1 V2 bằng Ⓐ. 13 . 5 Ⓑ. 6 . 11 Ⓒ. 11 . 6 Câu 28. Có bao nhiêu số nguyên m   2020; 2020  để đồ thị hàm số y  Ⓐ. 2019 . Có chí thì nên! Ⓑ. 2020 . Ⓒ. 2022 . Ⓓ. 12 . 5 xm có tiệm cận đứng ? x 1 Ⓓ. 2021 . 24 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 KHỐI ⓬  Câu 29. Cho tứ diện ABCD có AB  2 , CD  3 , góc giữa AB và CD bằng 30 , thể tích khối tứ diện ABCD bằng 2. Khoảng cách giữa AB và CD bằng Ⓐ. 4 . Ⓑ. 2 . Ⓒ. 3 . Ⓓ. 5 . Ⓒ.  3 . Ⓓ. 3 .  Câu 30. Cho y   x 2  x  1 . Tính y 1 bằng Ⓐ.  3 1 . Câu 31. Đồ thị hàm số y  Ⓑ.  3 1 . 2x 1 có tiệm cận ngang là 1 x Ⓐ. x  2. Ⓑ. x  1. Ⓒ. y  2. Ⓓ. y  2. Câu 32. Thể tích của khối chóp có diện tích đáy bằng 3 và chiều cao bằng 4 là Ⓐ. 12. Ⓑ. 4. Ⓒ. 36. Ⓓ. 8. Câu 33. Cho hàm số y  f ( x ) có bảng biến thiên. Số điểm cực trị của y  f ( x ) là Ⓐ. 5 . Ⓑ. 6 . Ⓒ. 4 . Ⓓ. 7 . Câu 34. Khối chóp tứ giác đều S . ABCD biết diện tích ( ABCD ) bằng 9 , chiều cao SO  4. Gọi S ‘ là trung điểm của SO . Tính thể tích khối chóp S ‘. ABCD bằng Ⓐ. 6 . Ⓑ. 12 . Ⓒ. 3 . Ⓓ. 18 . Câu 35. Hàm số nào sau đây có đồ thị như hình vẽ. Có chí thì nên! 25 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 Ⓐ. y  x  2 x  1 . 4 2 Ⓑ. y  x  3x  1 . 3 KHỐI ⓬ Ⓒ. y   x  2 x  1 . Ⓓ. y   x  2 x  1 . 4 2 4 Câu 36. Cho hàm số y  f  x  có min f  x   5 tại x  1 . Bất phương trình f  x   1  x  5  x  m có  1;1 nghiệm x   1;1 khi m thoả mãn: Ⓐ. m  7 . Ⓑ. m  7 . Ⓒ. m  7 . Ⓓ. m  7 . Ⓒ. 0 . Ⓓ. 2 . Câu 37. Giá trị lớn nhất của hàm số y  9  x 2 bằng Ⓐ. 9 . Ⓑ. 3 . Câu 38. Thể tích của khối đa diện đều loại 4;3 , biết diện tích một mặt bằng 9 là Ⓐ. 18 . Ⓑ. 8 . Ⓒ. 64 . Ⓓ. 27 . Câu 39. Cho hàm số y  f  x  . Biết đồ thị g  x   f ‘  x  2   2 hình vẽ bên. Hỏi hàm số y  f  x  nghịch biến trong khoảng nào? Ⓐ.   ;3 . Ⓑ.  3;5  . Ⓒ.  1;1 . Ⓓ.  5;    . Câu 40. Cho hàm số y  ax 4  2bx 2  c có bảng biến thiên như hình vẽ. Tính a  b  c bằng Ⓐ. 3 . Ⓑ. 2 . Ⓒ. 3 . Ⓓ. 2 . Câu 41. Cho hình chóp S . ABC có chiều cao SA  3a , đáy ABC vuông tại A , AB  a, AC  2a . Thể tích của nó bằng Có chí thì nên! 26 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 a3 Ⓑ. . 3 Ⓐ. a . 3 Ⓒ. 3a3 . KHỐI ⓬ Ⓓ. 2a3 . Câu 42. Cho hình chóp tứ giác đều S. ABCD có tâm đáy là O . Gọi M , N , P, Q lần lượt là trung điểm của SA, SB, SC , SD . Hình hộp có đáy là MNPQ , đáy kia là M N PQ với M  là trung điểm của AO . Gọi V1 là thể tích khối chóp S. ABCD , V2 là thể tích khối hộp MNPQ.M N PQ . Tính tỉ số Ⓐ. 5 . 8 Ⓑ. 8 . 5 Ⓒ. 8 . 3 Ⓓ. V1 V2 3 . 8 Câu 43. Gọi M , n lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y  x3  3x  3 trên  0; 2  . Tính M  n bằng Ⓐ. 5. Ⓑ. 4 . Có chí thì nên! Ⓒ. 8 . Ⓓ. 6 . 27 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 Câu 44. Đồ thị hàm số y  KHỐI ⓬ 1 có tiệm cận đứng là x 1 Ⓐ. y  0 . Ⓑ. x  1 . Ⓒ. x  0 . Ⓓ. y  1. Câu 45. Cho hàm số y  f  x  liên tục trên  , f  0   1; f  2   1; lim f  x   ; lim f  x    . Biết x  x  đồ thị y  f ‘  x  hình vẽ. Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình f  x   m có 3 nghiệm phân biệt? Ⓐ. 0 . Ⓑ. 1. Ⓒ. 2 . Ⓓ. 3 . Câu 46. Có bao nhiêu số nguyên m để hàm số y  x3  3x  m có giá trị nhỏ nhất trên  0;1 là nhỏ nhất. Ⓐ. 3 . Câu 47. Ⓑ. 1. Cho hàm số y  f  x Ⓒ. 2 . Ⓓ. 4 . có bảng biến thiên sau.Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào? Ⓐ.  0;   . Ⓑ.  ;0  . Ⓒ.  1;0  . Ⓓ.  1;1 . Câu 48. Cho hình chóp tứ giác đều S . ABCD có AB  a , cạnh bên tạo với đáy một góc 60 . Thể tích khối chóp S . ABC bằng Ⓐ. a3 3 . 6 Ⓑ. a3 3 . 12 Ⓒ. a3 6 . 12 Ⓓ. a3 6 . 6 Câu 49. Cho hàm số y  x 4  2 x 2 . Hàm số cực đại tại x bằng Có chí thì nên! 28 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 Ⓐ. 1. Ⓑ. 2 . Ⓒ. 1. KHỐI ⓬ Ⓓ. 0 . Câu 50. Cho hình chóp đều S . ABC có AB  2 3 , mặt bên tạo với đáy một góc 450 . Thể tích của khối chóp S . ABC bằng Ⓐ. 2 3 . Ⓑ. 4 3 . Ⓒ. 8 3 . Ⓓ. 3. ———- HẾT ———- 1.C 11.A 21.D 31.C 41.A 2.D 12.A 22.B 32.B 42.C 3.C 13.A 23.B 33.B 43.D Có chí thì nên! 4.D 14.B 24.C 34.A 44.B 5.D 15.A 25.A 35.C 45.B 6.D 16.B 26.B 36.D 46.A 7.D 17.B 27.D 37.B 47.C 8.B 18.C 28.D 38.D 48.C 9.A 19.D 29.A 39.B 49.D 10.A 20.D 30.C 40.C 50.D 29 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 Đề 04 Câu 1. Ⓒ.  2 ;  3  . Ⓓ.  2;3  . x3 với trục tung là x 1 Ⓑ.  3;1 . Ⓒ.  3; 0  . Ⓓ.  0;  1 . Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên: Ⓐ. y  Câu 4. Ⓑ.  1; 0  . Tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số y  Ⓐ.  0;3  . Câu 3. ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 Cho hàm số y  x 4  4 x 2  3 . Điểm nào dưới đây không thuộc đồ thị hàm số đã cho? Ⓐ.  0;3  . Câu 2. KHỐI ⓬ x 1 . x 1 Ⓑ. y  x 4  x 2  1 . Ⓒ. y  2x  1 . x 1 Ⓓ. y  x3  3x  1 . Cho hàm số y  ax 4  bx 2  c  a , b, c    có đồ thị như hình bên dưới. Mệnh đề nào sau đây sai? Có chí thì nên! 30 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 Ⓐ. a  0 . Câu 5. Ⓑ. 1. Ⓑ. 30 . Ⓒ. 1 . Ⓓ. 4 . Ⓒ. 10 . Ⓓ. 15 . Cho khối chóp S . ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB  a , AD  a 2 ; cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SA  3a . Thể tích của khối chóp đã cho bằng Ⓐ. a 3 2 . Câu 8. Ⓓ. b  0 . Cho khối chóp có diện tích đáy B  5 và chiều cao h  6 . Thể tích khối chóp đã cho bằng Ⓐ. 11. Câu 7. Ⓒ. c  0 . Cho hàm số y  x3  3x  2 . Tích giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng Ⓐ. 0 . Câu 6. Ⓑ. a  b  c  0 . KHỐI ⓬ Ⓑ. 3a 3 2 . Ⓒ. 1 3 a 2. 3 Ⓓ. 2a 3 2 . Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như sau: Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng Ⓐ. 1 . Câu 9. Ⓑ. 5 . Ⓒ. 0 . Ⓓ. 2 . Số giao điểm của đồ thị hàm số y  x 4  2 x 2  2 và đồ thị hàm số y   x 2  4 là Ⓐ. 1 . Ⓑ. 2 . Ⓒ. 4 . Ⓓ. 0 . Câu 10. Cho hàm số y  f  x  liên tục trên đoạn  1;3 và có đồ thị như hình vẽ. Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên đoạn  1;3 bằng Có chí thì nên! 31 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 Ⓐ. 3 . Ⓑ. 2 . Ⓒ. 0 . KHỐI ⓬ Ⓓ. 1 . Câu 11. Cho khối hộp chữ nhật có ba kích thước 2 ; 6 ; 7 . Thể tích của khối hộp đã cho bằng Ⓐ. 28 . Ⓑ. 84 . Câu 12. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y  Ⓐ. x  1 . 2 Ⓒ. 15 . Ⓓ. 14 . x 1 là x2 Ⓑ. x  2 . Ⓒ. x  2 . Ⓓ. x  1 . Câu 13. Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục trên đoạn  0;5 và có bảng biến thiên như sau: Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn  0;5  Ⓐ. 0 . Ⓑ. 4 . Ⓒ. 3 . Ⓓ. 16 . Câu 14. Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như sau: Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là: Ⓐ. x  3 . Ⓑ. x  4 . Ⓒ. x  0 . Ⓓ. x  3 . Câu 15. Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục trên  và có bảng biến thiên như sau: Có chí thì nên! 32 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 KHỐI ⓬ Số điểm cực trị của hàm số đã cho là Ⓐ. 0 . Ⓑ. 1 . Ⓒ. 3 . Ⓓ. 2 . Câu 16. Khối tứ diện đều là khối đa diện đều loại nào? Ⓐ. Loại {3;5} . Ⓑ. Loại {3;3} . Ⓒ. Loại {4;3} . Câu 17. Cho khối lăng trụ tứ giác đều có cạnh đáy bằng lăng trụ đã cho bằng Ⓐ. 9 6 . Ⓑ. 18. Ⓒ. Ⓓ. Loại {3;4} . 6 , độ dài cạnh bên bằng 9. Thể tích của khối 27 3 . 2 Ⓓ. 54. Câu 18. Cho hàm sô y  f  x  có bảng biến thiên như sau: Điểm cực đại của hàm số đã cho là Có chí thì nên! 33 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 Ⓐ. x   2 . Ⓑ. x  1 . Ⓒ. x  3 . KHỐI ⓬ Ⓓ. x  2 . Câu 19. Hình nào dưới đây không phải khối đa diện? Ⓐ. Ⓑ. Ⓒ. Ⓓ. Câu 20. Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y  Ⓐ. 3. Ⓑ. 2. x 9 3 là x2  x Ⓒ. 0. Ⓓ. 1. Câu 21. Đồ thị của hàm số nào có dạng như đường cong trong hình dưới đây ? Ⓐ. y   x 3  3 x 2  2 . Ⓑ. y  x 3  3 x 2  2 . Ⓒ. y  x 4  2 x 2  2 . Ⓓ. y   x 4  2 x 2  2 . Câu 22. Đồ thị của hàm số nào có dạng như đường cong trong hình dưới đây ? Có chí thì nên! 34 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 KHỐI ⓬ Ⓐ. y  x 4  6 x 2  1 . Ⓑ. y  x 3  6 x 2  9 x  1 . Ⓒ. y  x 3  6 x 2  9 x  1 . Ⓓ. y   x 4  6 x 2  1 . Câu 23. Cho hàm số y  f  x  xác định trên  và có bảng xét dấu đạo hàm như sau Điểm cực tiểu của hàm số đã cho là Ⓐ. x  2. Câu 24. Ⓑ. x  1. Ⓒ. x  0 . Ⓓ. x  2 . Cho hàm số y  f  x  liên tục trên  và có đồ thị như hình vẽ bên . Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây ? Ⓐ.  ; 1 . Có chí thì nên! Ⓑ.  1;1 . Ⓒ.  1;0  . Ⓓ.  0;1 . 35 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 KHỐI ⓬ Câu 25. Cho hàm số y  f ( x ) có bảng biến thiên như sau: Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây? Ⓐ.  1;1 . Ⓑ.  1;    . Ⓒ.   ;1 . Ⓓ. 1;  . Câu 26. Cho hàm số y  f ( x ) có bảng biến thiên như sau: Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? Ⓐ.  2;   . Ⓑ.  0;2 . Ⓒ.  2;0  . Ⓓ.  0;  . Câu 27. Thể tích khối chóp có diện tích đáy B và chiều cao h là Ⓐ. V  1 Bh . 2 Ⓑ. V  3Bh . Ⓒ. V  Bh . 1 Ⓓ. V  Bh . 3 Câu 28. Cho hàm số y  x3  3x 2 . Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? Ⓐ.  0;  . Ⓑ.  0; 2  . Ⓒ.  ; 0  . Ⓓ.  2;   . Câu 29. Hình chóp tứ giác đều có đáy là Có chí thì nên! 36 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 Ⓐ. Hình vuông. Ⓑ. Hình chữ nhật. KHỐI ⓬ Ⓒ. Hình bình hành. Ⓓ. Tam giác đều. Câu 30. Hình đa diện trong hình vẽ bên có bao nhiêu mặt? Ⓐ. 12. Ⓑ. 8. Ⓒ. 10. Ⓓ. 6. Câu 31. Cho hàm số y  x 2  2 x  3 . Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây ? Ⓐ. (0;3). Ⓑ. (0; ). Ⓒ. (4; ). Ⓓ. ( ;1). Ⓒ. 6. Ⓓ. 20. Câu 32. Số cạnh của khối bát diện đều là Ⓐ. 12. Ⓑ. 10. Câu 33. Cho hàm số y  ax3  bx2  cx  d  a, b, c, d   có đồ thị như hình vẽ bên. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là Ⓐ. 3. Ⓑ. 0. Ⓒ. 1. Ⓓ. 2. Câu 34. Khối lập phương có cạnh bằng 2 có thể tích bằng Ⓐ. 8. Ⓑ. 6. Ⓒ. 4. Ⓓ. 2. Câu 35. Đồ thị của hàm số nào trong các hàm số dưới đây có tiệm cận đứng ? Có chí thì nên! 37 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 Ⓐ. y  1 . x 1 4 Ⓑ. y  1 . x Ⓒ. y  1 . x  x 1 2 KHỐI ⓬ Ⓓ. y  1 . x 1 2 Câu 36. Hàm số nào dưới đây đồng biến trên khoảng  ;   ? Ⓐ. y  2 x 3  5 x  1 . Ⓑ. y  x 4  3x 2 . Ⓒ. y  3×3  3x  2 . Ⓓ. y  x2 . x 1 Câu 37. Cho khối chóp tam giác đều có cạnh đáy bằng 5 , chiều cao của khối chóp bằng 5 3 . Thể tích của khối chóp đã cho bằng Ⓐ. 125 . 4 Ⓑ. 375 . 4 Ⓒ. 125 3 . 3 Ⓓ. 375 . 2 Câu 38. Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như sau Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là Ⓐ. y  2 . Ⓑ. y  2 . Ⓒ. y  4 . Ⓓ. y  0 . Câu 39. Cho hàm số y  f  x  liên tục trên đoạn  2; 2 và có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên. Điểm cực tiểu của hàm số đã cho là Có chí thì nên! 38 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 Ⓐ. x  2 . Ⓑ. x  2 . Ⓒ. x  1 . KHỐI ⓬ Ⓓ. x  1 . Câu 40. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y  x 4  2 x 2  2 trên đoạn 0; 2 . Giá trị của M  m bằng Ⓐ. 1 . Ⓑ. 8 . Ⓒ. 9 . Ⓓ. 11 . 1 Câu 41. Gọi m0 là giá trị thực của tham số m để hàm số y  x 3  mx 2  (m2  4)x  3 đạt cực đại tại 3 x  3 . Hỏi m0 thuộc khoảng nào dưới đây? Ⓐ. (4; 10) . Ⓑ. (0; 5) . Ⓒ. ( 5; 0) . Ⓓ. ( ;  5) . Câu 42. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số f (x)  x  m2  m 1 trên đoạn [0; 3] bằng . Tổng tất cả các phần tử của S bằng x 1 4 Ⓐ. 1 . Ⓑ. 1 . 2 Ⓒ. 2 . Ⓓ. 1 . Câu 43. Cho khối chóp S . ABCD có đáy là hình vuông, mặt bên SAB là tam giác vuông tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Biết SA  a; SB  a 3 . Thể tích của khối chóp đã cho bằng Ⓐ. 4 3 3 a . 3 Ⓑ. 2a 3 3 . Ⓒ. 2 3 3 a . 3 Câu 44. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số y  Ⓓ. a 3 3 . x 1 nghịch biến trong khoảng x  3m  6;   . Ⓐ. 3. Ⓑ. 0. Ⓒ. Vô số. Ⓓ. 6. Câu 45. Cho khối lăng trụ ABC. ABC  có đáy là tam giác đều cạnh a . Hình chiếu vuông góc của điểm A trên mặt phẳng  ABC  trùng với tâm của tam giác ABC . Cạnh bên AA tạo với mặt phẳng  ABC  một góc 30 . Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng Ⓐ. a3 2 . 12 Ⓑ. a3 3 . 4 Ⓒ. a3 3 . 36 Ⓓ. a3 3 . 12 Câu 46. Ông B dự định dung hết 6 m2 kính để làm một bể cá có dạng hình hợp chữ nhật không nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng . Bể cá có dung tích lớn nhất bằng bao nhiêu . Ⓐ. 1,30m 3 . Ⓑ. 1, 03m3 . Ⓒ. 1,50m 3 . Ⓓ. 1,33m 3 . Câu 47. Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm trên  . Hàm số y  f   x  có đồ thị như hình bên. Có chí thì nên! 39 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 KHỐI ⓬ Điểm cực đại của hàm số g  x   f 1  2 x  là Ⓐ. x   Câu 48. 1 . 2 Ⓑ. x  1 . Ⓒ. x  1 . Ⓓ. x  4 . Cho hàm số y  f  x  có bảng xét dấu của f   x  như sau: x  f ( x) 3  0 1  1  0 0   Hàm số y  f  3x  2  đồng biến trên khoảng nào dưới đây? Ⓐ. (4;5) . Ⓑ. (; 3) . 1 Ⓒ. ( ;1) . 3 Ⓓ. (0;1) . Câu 49. Cho khối lăng trụ đứng ABC.A’ B’ C’ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B . Gọi M là trung a điểm của AA’ , N là điểm nằm trên cạnh BB’ sao cho BN  2 B’ N . Biết AB  , AA’  4a. Thể 2 tích khối đa diện ABCMNC’ bằng Ⓐ. 7 3 a . 18 Ⓑ. 13 3 a . 36 Ⓒ. 7 3 a . 24 Ⓓ. 1 3 a . 3 Câu 50. Cho hàm số y  f ( x ) liên tục trên  và có đồ thị như hình vẽ bên. Số nghiệm thực của phương trình f ( x 2  2 x )  0 là Có chí thì nên! 40 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 Ⓐ. 4. Ⓑ. 5. Ⓒ. 3. KHỐI ⓬ Ⓓ. 2. ———- HẾT ———- Có chí thì nên! 41 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 KHỐI ⓬ ĐÁP ÁN 1.C 11.B 21.C 31.C 41.A 2.A 12.B 22.C 32.A 42.D 3.A 13.B 23.D 33.D 43.C Có chí thì nên! 4.D 14.C 24.C 34.A 44.A 5.A 15.D 25.D 35.B 45.D 6.C 16.B 26.B 36.C 46.D 7.A 17.D 27.D 37.A 47.A 8.B 18.B 28.B 38.A 48.A 9.B 19.B 29.A 39.D 49.B 10.A 20.D 30.C 40.C 50.A 42 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 Đề 05 Câu 1. KHỐI ⓬ ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như sau: Hàm số đã cho đạt cực đại tại Ⓐ. x  2 . Câu 2. Ⓑ. x  3 . Ⓒ. x  1 . Ⓓ. x  2 . Cho hàm số y  f  x  có đồ thị hàm số như hình vẽ sau: Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn  0; 4 là Ⓐ. 3 . Câu 3. Ⓑ. 2 . Ⓓ. 2 . Thể tích của khối lập phương có cạnh bằng 4 là: Ⓐ. 16. Câu 4. Ⓒ. 1 . Ⓑ. 4. Ⓒ. 64 . 3 Ⓓ. 64. Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như sau: Giá trị lớn nhất của hàm số f  x  trên  bằng Ⓐ. 2. Câu 5. Ⓑ. 4. Ⓒ. 3. Ⓓ. 1. Cho hình chóp S . ABCD có SA vuông góc với  ABCD  , đáy ABCD là hình vuông cạnh a và SA  6a . Thể tích khối chóp S . ABCD bằng Có chí thì nên! 43 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 Ⓐ. Câu 6. a3 . 3 Ⓑ. 6a3 . Ⓒ. 3a3 . KHỐI ⓬ Ⓓ. 2a 3 . Cho hàm số y  f  x  có tập xác định là  và lim f  x   , lim f  x   1 . x  x  Số tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y  f  x  là Ⓐ. 2 . Câu 7. 2x  5 . x 1 Ⓓ. 3 . Ⓑ. y  x3  3x 2  1 . Ⓒ. y  2x  1 . x 1 Ⓓ. y  x 4  x 2  1 . Khối lăng trụ có chiều cao bằng 4 , diện tích đáy bằng 6 . Thể tích khối lăng trụ này bằng Ⓐ. 8 . Câu 9. Ⓒ. 1 . . Đường cong trong hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào? Ⓐ. y  Câu 8. Ⓑ. 0 . Ⓑ. 24 . Ⓒ. 10 . Ⓓ. 12 . Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như sau: Số nghiệm thực của phương trình: 2 f  x   3 là Ⓐ. 3 . Câu 10. Ⓑ. 1 . Ⓒ. 2 . Ⓓ. 4. Cho hàm số y  f  x  xác định trên  có đồ thị như hình vẽ sau. Có chí thì nên! 44 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 KHỐI ⓬ Số điểm cực tiểu của của hàm số y  f  x  Ⓐ. 0 . Câu 11. Ⓑ. 1 . Ⓒ. 2 . Ⓓ. 3 . Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như sau: Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây? Ⓐ.  0; 2  . Câu 12. Ⓑ. 5 . Ⓓ. 1;   . Ⓒ. 8 . Ⓓ. 25 . Ⓒ. 10 . Ⓓ. 8 . Số cạnh của một hình bát diện đều là Ⓐ. 12 . Câu 14. Ⓒ.  2; 0  Khối chóp có chiều cao bằng 3 , diện tích đáy bằng 5 . Thể tích khối chóp bằng: Ⓐ. 15 . Câu 13. Ⓑ. 1; 3  . Ⓑ. 16 . Cho hàm số bậc ba y  f  x  có đồ thị như hình sau Hàm số y  f  x  nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? Ⓐ.  0;2 . Câu 15. Ⓑ.   ; 1 . Ⓒ.  2;4 . Ⓓ.  1; 2  . Đường cong trong hình vẽ sau là đồ thị của hàm số nào dưới đây? Có chí thì nên! 45 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 Ⓐ. y   x3  3×2  2 . Câu 16. Ⓑ. y   x 4  x2  2 . Ⓒ. y  x 4  x 2  2 . KHỐI ⓬ Ⓓ. y  x3  3×2  2 . Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục trên  và có bảng biến thiên dưới đây. Đồ thị hàm số y  f  x  cắt đường thẳng y  2020 tại bao nhiêu điểm? Ⓐ. 0 . Câu 17. Ⓑ. 4 . Ⓒ. 2 . Ⓓ. 1. Cho hàm số y  f  x  xác định trên  0 , liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như sau: Hỏi đồ thị hàm số trên có bao nhiêu đường tiệm cận? Ⓐ. 1. Câu 18. Câu 19. Ⓐ. Bát diện đều. Ⓑ. Tứ diện đều. Ⓒ. Hình lập phương. Ⓓ. Lăng trụ lục giác đều. Ⓓ. 3. Hàm số nào sau đây đồng biến trên  ? 2x 1 . x3 Ⓑ. y  x3  2 x . Ⓒ. y  2 x 2  1 . Ⓓ. y  2 x 4  x 2 . Giá trị nhỏ nhất của hàm số f  x   x 3  3 x trên đoạn  3;3 bằng Ⓐ. 18 . Câu 21. Ⓒ. 2. Hình đa diện nào dưới đây không có tâm đối xứng? Ⓐ. y  Câu 20. Ⓑ. 0. Ⓑ. 2 . Ⓒ. 2 . Ⓓ. 18 . Giá trị lớn nhất của hàm số f  x   11  2 x trên 1;5 bằng Ⓐ. 3 . Ⓑ. Có chí thì nên! 5. Ⓒ. 1 . Ⓓ. 11 . 46 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 Câu 22. KHỐI ⓬ Cho S . ABCD là hình chóp tứ giác đều, biết AB  a , SA  a . Thể tích của khối chóp S . ABCD bằng S A D H B Ⓐ. Câu 23. a3 2 . 2 Cho hàm số y  Ⓑ. C a3 . 3 Ⓒ. a3 2 . 6 Ⓓ. a 3 . x 1 . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng? x 1 Ⓐ. Hàm số đồng biến trên các khoảng  ;1 và 1;    . Ⓑ. Hàm số nghịch biến trên . Ⓒ. Hàm số đồng biến trên . Ⓓ. Hàm số nghịch biến trên các khoảng  ;1 và 1;    . Câu 24. Cho hình chóp S . ABCD có SA   ABCD  , đáy ABCD là hình chữ nhật. Biết AB  a , AD  2 a , SA  3a. Thể tích hình chóp S . ABCD bằng 3 3 Ⓐ. 2a . Câu 25. 3 Ⓑ. 6a . Ⓒ. a . a3 . Ⓓ. 3 Đồ thị hàm số y  x3  3x  2 là hình nào trong 4 hình dưới đây? Ⓐ. . Có chí thì nên! Ⓑ. . 47 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 Ⓒ. Câu 26. Ⓓ. . . Đồ thị hàm số nào sau đây không có tiệm cận đứng? Ⓐ. y  Câu 27. KHỐI ⓬ 1 . x  2x 1 2 Ⓑ. y  x 3 . x2 1 Ⓒ. y   . x Ⓓ. y  3x  1 . x2 1 Lăng trụ đứng ABCA ‘ B ‘ C ‘ có đáy ABC là tam giác vuông tại A , BC  2a, AB  a . Mặt bên ( BB ‘ C ‘ C ) là hình vuông. Khi đó thể tích lăng trụ là Ⓐ. a Câu 28. 3 2. 3. 3x  1 x2 1 Ⓒ. x  2 và y   . Ⓓ. x  2 và y  3 . 2 Ⓑ. x  3 và y  2 . 2 Ⓑ. 0 . Ⓒ. 1 . Ⓓ. 3 . Hình chóp S . ABCD đáy hình vuông, SA vuông góc với đáy, SA  a 3, AC  a 2 . Khi đó thể tích khối chóp S . ABCD là Ⓐ. Câu 31. a3 3 Ⓓ. . 3 Cho hàm số f  x  có đạo hàm f   x   x  x  1 , x   . Số điểm cực trị của hàm số đã cho là Ⓐ. 2 . Câu 30. Ⓒ. 2a 3. 3 Tìm phương trình tất cả các tiệm cận của đồ thị hàm số: y  Ⓐ. x  2 và y  3 . Câu 29. Ⓑ. a 3 a3 3 . 2 Ⓑ. a3 2 . 2 Ⓒ. a3 3 . 3 Ⓓ. a3 2 . 3 Cho hàm số y  ax 4  bx 2  c có đồ thị như hình vẽ sau. Trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào đúng? Ⓐ. a  0, b  0, c  0 . Có chí thì nên! Ⓑ. a  0, b  0, c  0 . Ⓒ. a  0, b  0, c  0 . Ⓓ. a  0, b  0, c  0 . 48 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 Câu 32. 4 Số cực trị của hàm số f ( x)  x  4 x  3 Ⓐ. 2 . Câu 33. Ⓑ. 3 . Ⓓ. 1 . Ⓑ. 3;5 . Ⓒ. 4;3 . Ⓓ. 3; 4 . Số giao điểm của đồ thị hàm số y  x3  5x và đường thẳng y  x là Ⓐ. 0 . Câu 35. Ⓒ. 4 . Trong tất cả các loại hình đa diện đều sau, loại nào có số mặt nhiều nhất? Ⓐ. 5;3 . Câu 34. KHỐI ⓬ 2 Ⓑ. 3 . Ⓒ. 2 . Ⓓ. 1 . Hàm số y  f ( x ) và có đồ thị như hình sau. Số nghiệm thực của phương trình 3 f ( x )  5  0 trên đoạn  0; 4 là Ⓐ. 2. Câu 36. Ⓑ. 0. Ⓒ. 3. Ⓓ. 1. 1 2 Một vật chuyển động theo quy luật S   t 3  9t 2 , với t là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và s là quãng đường vật đi được trong thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 10 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt được bằng: Ⓐ. 400 . Câu 37. Ⓑ. 216 . Xác định a , b, c để hàm số y  Ⓒ. 30. Ⓓ. 54. ax  1 có đồ thị như hình vẽ bên. Chọn đáp án đúng? bx  c Ⓐ. a  2, b  2, c  1 . Ⓑ. a  2, b  1, c  1 . Có chí thì nên! 49 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 KHỐI ⓬ Ⓒ. a  2, b  1, c  1 . Ⓓ. a  2, b  1, c  1 . Câu 38. Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm trên  và có đồ thị như hình vẽ sau: 2 Số cực trị của hàm số y   f  x   là Ⓐ. 5 . Câu 39. Ⓑ. 3 . Ⓒ. 1 . Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số y  Ⓓ. 4 . mx  9 nghịch biến trên từng khoảng xm xác định Ⓐ. 3  m  3 . Câu 40. Ⓒ. 3  m  3 . Ⓓ. 3  m  3 . Tập tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y  x3   m  1 x 2  3x  1 đồng biến trên khoảng  ;   Câu 41. Ⓑ. 3  m  3 . là Ⓐ.  2; 4  . Ⓑ.   ;  2    4;    . Ⓒ.  2; 4 . Ⓓ.   ;  2   4;    . Cho hàm số y  f  x  xác định trên  0 và có bảng biến thiên như hình sau.   Số nghiệm của phương trình: f x 2  1 Ⓐ. 2 . Câu 42. Ⓑ. 3 . Ⓒ. 4 . Ⓓ. 6 . Tìm tất cả các giá trị thực của m để hàm số y  mx 4   m  1 x 2  2m  1 có 3 điểm cực trị? Ⓐ. 1  m  0 . Có chí thì nên! Ⓑ. m  1 . Ⓒ. m  1 .  m  1 Ⓓ.  . m  0 50 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 Câu 43. Cho lăng trụ ABC. A ‘ B ‘ C ‘ . Gọi M , N lần lượt là trung điểm của BB ‘ và CC ‘ . Tỉ số thể tích V ABCMN VABC . A ‘ B ‘ C ‘ Ⓐ. Câu 44. là 1 . 6 Ⓑ. 1 . 3 Ⓒ. 1 . 2 Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y  Ⓐ. 1. Câu 45. KHỐI ⓬ Ⓑ. 4. Ⓒ. 2. Ⓓ. x4 2 x2  x 2 . 3 là Ⓓ. 3. Cho hình chóp S . ABC có đáy là tam giác vuông tại B . Biết SAB là tam giác đều và thuộc mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng  ABC  . Biết AB  a , AC  a 3 . Thể tích khối chóp S . ABC là: Ⓐ. Câu 46. a3 . 4 Ⓑ. a3 6 . 4 Ⓒ. a3 2 . 6 Ⓓ. a3 6 . 12 Cho hình chóp tứ giác S. ABCD có đáy là hình vuông, mặt bên  SAB  là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Biết khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng  SCD  bằng a 3 . Tính thể tích V của khối chóp S. ABCD . 7 a 3 21 Ⓐ. V  . 6 Câu 47. 7 a 3 21 Ⓑ. V  . 2 7a3 7 Ⓒ. V  . 6 3a 3 7 Ⓓ. V  . 2 Cho hình lăng trụ đứng ABC. A ‘ B ‘ C ‘ có đáy ABC là tam giác vuông tại B , BC  a , mặt phẳng  A ‘ BC  tạo với đáy một góc 30 và tam giác A ‘ BC có diện tích bằng a 2 3 . Thể tích khối lăng trụ ABC. A ‘ B ‘ C ‘ bằng Ⓐ. a3 3 . 8 Có chí thì nên! Ⓑ. 3a 3 3 . 2 Ⓒ. 3a3 3 . 8 Ⓓ. 3a 3 3 . 4 51 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 Câu 48. KHỐI ⓬ Cho hàm số f ( x) , có bảng biến thiên của hàm số f ( x ) như sau: x f'(x) -1 0 +∞ +∞ 1 +∞ 2 3 -1 Số cực trị của hàm số y  f ( x 2  2 x) là Ⓐ. 5 . Câu 49. Ⓑ. 4 . Ⓒ. 3 . Ⓓ. 7 . Cho hàm số y  f  x  , có bảng xét dấu f   x  như sau: Hàm số y  f  3  2 x  đồng biến trên khoảng nào dưới đây? Ⓐ.  3;    . Câu 50. Ⓑ.  2; 4  . Ⓒ. 1;    . Ⓓ.   ;1 . Cho các số thực không âm x , y thỏa mãn x  y  1 . Giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất m của biểu thức S   4 x 2  3 y  4 y 2  3 x   25 xy lần lượt là Ⓐ. M  25 , m  12 . 2 Có chí thì nên! Ⓑ. M  12, m  191 . 16 Ⓒ. M  25 191 25 ,m  Ⓓ. M  , m  0 . 2 16 2 52 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 KHỐI ⓬ ĐÁP ÁN 1.C 11.C 21.A 31.C 41.C 2.C 12.B 22.C 32.A 42.D 3.D 13.A 23.D 33.B 43.B Có chí thì nên! 4.C 14.A 24.A 34.B 44.C 5.D 15.A 25.A 35.A 45.D 6.C 16.C 26.B 36.D 46.A 7.A 17.A 27.B 37.D 47.B 8.B 18.B 28.D 38.A 48.D 9.D 19.B 29.C 39.B 49.A 10.C 20.D 30.C 40.C 50.C 53 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 Đề 06 KHỐI ⓬ ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 Câu 1. Cho hàm số y  f  x  xác định và liên tục trên khoảng  ;   , có bảng biến thiên như hình sau: Mệnh đề nào sau đây đúng? Ⓐ. Hàm số nghịch biến trên khoảng 1;   . Ⓑ. Hàm số đồng biến trên khoảng  ; 2  . Ⓒ. Hàm số nghịch biến trên khoảng  ;1 . Ⓓ. Hàm số nghịch biến trên khoảng  1;   . Câu 2. Cho hàm số y  1 4 x  2 x 2  3 . Mệnh đề nào dưới đây đúng? 4 Ⓐ. Hàm số nghịch biến trên các khoảng  2;0  và  2;   . Ⓑ. Hàm số nghịch biến trên các khoảng  ; 2  và  0; 2  . Ⓒ. Hàm số nghịch biến trên khoảng  ;0  . Ⓓ. Hàm số đồng biến trên các khoảng  ; 2  và  0; 2  . Câu 3. Hàm số y  x2 có tất cả bao nhiêu điểm cực trị? x 1 Ⓐ. 1 . Ⓑ. 0 . Ⓒ. 2 . Ⓓ. 3 . Ⓒ. 45 . Ⓓ. 15 . Câu 4. Tìm giá trị cực đại của hàm số y  x3  12 x  1 . Ⓐ. 17 . Ⓑ. 2 . Câu 5. Giá trị lớn nhất của hàm số f  x   x  2 x  x  2 trên đoạn  0;2 bằng 3 Ⓐ.  50 . 27 Có chí thì nên! Ⓑ. 2 . 2 Ⓒ. 1 . Ⓓ. 0 . 54 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 KHỐI ⓬ Câu 6. Gọi M , m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số y  5  4 x trên đoạn  1; 1 . Khi đó M  m bằng Ⓐ. 8 . Ⓑ. 8 . Ⓒ. 2 . Ⓒ. x  5 . Ⓓ. x  2 . Ⓓ. 2 . Câu 7. Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên. Hàm số đạt cực đại tại điểm Ⓐ. x  1 . Ⓑ. x  0 . Câu 8. Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như hình vẽ bên dưới. Số nghiệm của phương trình f  x   1 là Ⓐ. 3 . Ⓑ. 1 . Ⓒ. 4 . Ⓓ. 2 . Câu 9. Cho hàm số y  f (x ) xác định, liên tục trên 4; 4 và có bảng biến thiên như hình vẽ. Phát biểu nào sau đây đúng? Ⓐ. max y  0 và min y  4 . (4;4) (4;4) Có chí thì nên! 55 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 KHỐI ⓬ Ⓑ. min y  4 và max y  10 . (4;4) (4;4) Ⓒ. max y  10 và min y  10 . (4;4) (4;4) Ⓓ. Hàm số không có giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất trên (4; 4) . Câu 10. Cho hàm số y  f  x  có lim f  x   2 và lim f  x   2 . Khẳng định nào sau đây là khẳng định x  x  đúng ? Ⓐ. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang. Ⓑ. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang. Ⓒ. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là hai đường thẳng x  2 và x  2 . Ⓓ. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là hai đường thẳng y  2 và y   2 . Câu 11. Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y  Ⓐ. y  2 . Ⓑ. x  2 . Ⓒ. y  1 4x .. 2x 1 1 . 2 Ⓓ. y  2 . Câu 12. Khối hộp chữ nhật có ba kích thước a  5, b  4, c  3 có thể tích là Ⓐ. 20 . Ⓑ. 30 . Ⓒ. 50 . Ⓓ. 60 . Câu 13. Thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy B và chiều cao h là Ⓐ. 4 Bh . 3 Ⓑ. 3Bh . Ⓒ. 1 Bh . 3 Ⓓ. Bh . Câu 14. Khối chóp có diện tích đáy B và chiều cao h . Thể tích khối chóp là Ⓐ. 1 Bh . 3 Ⓑ. Bh . Ⓒ. 1 Bh . 2 Ⓓ. 1 Bh . 6 Câu 15. Khối đa diện đều loại 4;3 là Ⓐ. Khối chóp tứ giác đều. Ⓑ. Khối bát diện đều. Ⓒ. Khối tứ diện đều. Ⓓ. Khối lập phương. Câu 16. Cho hình chóp tứ giác S . ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a , SA  ( ABCD) và SA  a 6 . Thể tích khối chóp S . ABC bằng a3 6 . Ⓐ. 6 Có chí thì nên! Ⓑ. a 3 6. a3 6 . Ⓒ. 3 Ⓓ. h  a . 56 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 Câu 17. Cho một khối lăng trụ có thể tích là a3 3 , đáy tam giác có diện tích KHỐI ⓬ a2 3 . Tính chiều cao của khối 4 lăng trụ. Ⓐ. h  4a . Câu 18. Ⓑ. h  3a . Ⓒ. h  2a . a3 6 Ⓓ. . 2 Cho khối chóp S .ABC . Trên ba cạnh SA, SB, SC lần lượt lấy ba điểm A ‘, B ‘,C ‘ sao cho 1 1 1 SA ‘  SA, SB ‘  SB, SC ‘  SC . Gọi V và V ‘ lần lượt là thể tích của các khối chóp S .ABC và 2 3 4 V’ S .A ‘ B ‘C ‘. Khi đó tỉ số là V Ⓐ. 24 . Ⓑ. 1 . 24 Ⓒ. 1 . 12 Ⓓ. 1 . 8 Câu 19. Cho khối bát diện đều. Gọi a, b, c lần lượt là số đỉnh, số cạnh và số mặt của khối bát diện đều. Chọn khẳng định đúng. Ⓐ. a  b  c  6 . Ⓑ. a  b  c  62 . Ⓒ. a  b  c  26 . Ⓓ. a  b  c  14 . 3 Câu 20. Cho hình chóp S . ABC có thể tích bằng a và đáy có diện tích a 2 3 . Tính chiều cao h của khối chóp đã cho. Ⓐ. h  a 3 . 6 Câu 21. Cho hàm số y  Ⓑ. h  a 3 . 2 Ⓒ. h  a 3 . 3 Ⓓ. h  a 3 . 2x 1 có đồ thị  C  . Tìm tọa độ giao điểm I của hai đường tiệm cận của đồ thị  C  x2 Ⓐ. I  2;2  . Ⓑ. I  2;2  . Ⓒ. I  2;  2  . Ⓓ. I  2;  2  . Câu 22. Đường cong trong hình dưới đây là đồ thị hàm số nào dưới đây? Ⓐ. y   x 3  2 x 2  1 . Ⓒ. y   x 3  3x 2  1 . Có chí thì nên! Ⓑ. y  x3  3x 2  1 . Ⓓ. y   x3  3x 2  4 . 57 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 KHỐI ⓬ Câu 23. Đồ thị sau là đồ thị của hàm số nào dưới đây? Ⓐ. y  2x  3 . 2x  2 Ⓑ. y  x . x 1 Ⓒ. y  x 1 . x 1 Ⓓ. y  x 1 . x 1 4 2 Câu 24. Cho hàm số y  x  4 x có đồ thị C  .Tìm số giao điểm của đồ thị C  và trục hoành? Ⓐ. 0. Ⓑ. 3. Ⓒ. 1. Ⓓ. 2. Câu 25. Hàm số nào sau đây đồng biến trên  ? Ⓐ. y  x 3  2 x 2  3 x  5. Ⓑ. y  x 2  3 . Ⓒ. y  x 4  2 x 2  2 . Ⓓ. y  2020 . Câu 26. Tọa độ các giao điểm của đồ thị hàm số y  x 1 và đường thẳng y  x 1 là: x 1 Ⓐ.  1;0 , 0;1. Ⓑ.  1;0 , 0; 1. Ⓒ. 1;0 . Ⓓ. 1;0 , 0; 1. Câu 27. Hàm số nào sau đây có cực đại và cực tiểu ? Ⓐ. y  x 3  3x 2  3x. Ⓑ. y   x 3  3x. Ⓒ. y  x3  3x. 2x  1 có đồ thị  C  và đường thẳng d : y  2x  3. x 1  C  tại hai điểm A và B . Khoảng cách giữa A và B là Câu 28. Cho hàm số y  Ⓐ. AB  2 5 5 Có chí thì nên! Ⓑ. AB  5 2 Ⓒ. AB  5 5 2 Ⓓ. y  x3  3. Đường thẳng d cắt Ⓓ. AB  2 5 58 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 KHỐI ⓬ Câu 29. Biết m0 là giá trị tham số m để hàm số y  x  3 x  mx  1 có hai điểm cực trị x1 , x2 sao cho 3 2 x12  x22  x1 x2  13. Mệnh đề nào dưới đây đúng ? Ⓐ. m0   1;7  Ⓑ. m0   7;10  Ⓒ. m0   15; 7  Ⓓ. m0   7; 1 Câu 30. Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như hình vẽ: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình f  x   2  3m có bốn nghiệm phân biệt . Ⓐ. m   1 3 Ⓑ. 1  m   1 3 Ⓒ. 1  m   1 3 Ⓓ. 3  m  5 1 3 3 2 Câu 31. Cho hàm số y   x  mx   3m  2  x+1 . Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số đã cho nghich biến trên R ?  m  1 Ⓒ.  Ⓓ. 2  m  1 . .  m  2 Câu 32. Cho hàm số y  f  x  . Biết đồ thị của hàm số y  f ‘  x  như hình vẽ dưới đây. Ⓐ. 2  m  1. Có chí thì nên!  m  1 Ⓑ.  .  m  2 59 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 KHỐI ⓬ Hàm số y  f  x  nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? Ⓐ.  ; 2  Ⓑ.  ; 1 Ⓒ.  1;0  Câu 33. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên m để hàm y   m  1 x  2 xm Ⓓ.  2;   đồng biến trên từng khoảng xác định của nó? Ⓐ. 1 . Ⓑ. 0 . Ⓒ. 2 . Ⓓ. 3 . Câu 34. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đường thẳng d : y  x  m cắt đồ thị hàm y  x 1 tại hai 2x 1 điểm phân biệt A, B . Ⓑ. m   . Ⓐ. m  0 . Ⓒ. m  1 . Ⓓ. m  5 . Câu 35. Một khối lăng trụ tam giác có đáy là tam giác đều cạnh bằng 3, cạnh bên bằng 2 3 và tạo với mặt phẳng 0 đáy một góc 30 . Khi đó thể tích khối lăng trụ là 9 . 4 Ⓐ. Câu Ⓑ. Có 36. tất cả bao 9 3 . 4 nhiêu Ⓒ. giá trị 27 3 . 4 nguyên dương của Ⓓ. 27 . 4 tha số m để hàm số y   m  4  x   m  25 x  m  3 có 3 cực trị. 2 4 2 2 Ⓐ. 4 . Ⓑ. 3 . Ⓒ. 2 . Câu 37. Các đường chéo của các mặt hình hộp chữ nhật bằng nhật đó. Ⓐ. V  6 . Ⓑ. V  5 26 . 5, 10, 13. Tính thể tích V của khối hộp chữ Ⓒ. V  2 . Câu 38. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y  Có chí thì nên! Ⓓ. 1 . Ⓓ. V  5 26 . 3 x2  2 có hai đường tiệm cận đứng. x 2  mx  1 60 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 KHỐI ⓬ 5 Ⓐ. m  (; 2)  (2; )   . 2 Ⓑ. m (; 2]  [2; ) . Ⓒ. m (; 2)  (2; ) . Ⓓ. m   5 . 2  Câu 39. Hàm số y  f (x ) có đạo hàm trên  2;2 , có bảng biến thiên như sau: Gọi k , l lần lượt là số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y  Ⓐ. k  l  2 . Ⓑ. k  l  3 . Ⓒ. k  l  4 . 1 . Tính k  l . f (x )  2020 Ⓓ. k  l  5 . 3x  5 có đồ thị (C ). Gọi S là tập hợp tất cả các điểm thuộc (C ) có tọa độ là số 3x  1 nguyên. Tính số phần tử của S . Câu 40. Cho hàm số y  Ⓐ. 15 . Ⓑ. 3 . Ⓒ. 2 . Ⓓ. 6 . Câu 41. Gọi A, B, C là các điểm cực trị của đồ thị hàm số y  x 4  2 x 2  4 . Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC bằng Ⓐ. 1 . Ⓑ. 2  1. Ⓒ. 2 1. Ⓓ. 2. Câu 42. Cho hình chóp S . ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a , SA  a và SA vuông góc với đáy. Gọi M là trung điểm SB , N là điểm thuộc cạnh SD sao cho SN  2 ND . Tính thể tích V của khối tứ diện ACMN . Ⓐ. V  1 3 a . 12 1 Ⓑ. V  a 3 . 8 Ⓒ. V  1 3 a . 36 1 Ⓓ. V  a3 . 6  Câu 43. Gọi S là tập hợp các giá trị của tham số m để giá trị nhỏ nhất của hàm số y  x 2  x  m  2 trên đoạn  2; 2 bằng 4 . Tính tổng các phần tử của S . Ⓐ.  23 . 4 Có chí thì nên! Ⓑ. 41 . 4 Ⓒ. 9 . 4 Ⓓ. 0 . 61 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 KHỐI ⓬ 2x  1 có đồ thị  C  và đường thẳng d : y   x  m . Gọi S là tập hợp các giá trị của x 1 tham số m để d cắt  C  tại hai điểm phân biệt A , B sao cho PAB đều, biết P  2; 5  . Tính tổng bình phương Câu 44. Cho hàm số y  tất cả các phần tử của S . Ⓐ. 10 Ⓑ. 26 Ⓒ. 25 Ⓓ. 16 Câu 45. Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm trên  . Đồ thị hàm số y  f ‘  x  như hình vẽ bên dưới . x3  x 2  x  2 có bao nhiêu điểm cực đại ? 3 Ⓐ. 0 Ⓑ. 1 Ⓒ. 2 Ⓓ. 3 Câu 46. Cho hai tam giác đều ABC và ABD có độ dài cạnh bằng 1 và nằm trong hai mặt phẳng vuông góc. Hàm số g  x   f  x   Gọi S là điểm đối xứng của B qua đường thẳng CD . Tính thể tích của khối đa diện ABDSC . Ⓐ. 3 . 4 Ⓑ. 3 . 8 Ⓒ. 1 . 2 Ⓓ. 1 . 4 0 Câu 47. Cho hình chóp S . ABC có các cạnh AB  a , AC  a 3 , SB  2a và góc ABC  BAS  BCS  90 . Biết sin của góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng ( SAC ) bằng 2a 3 3 . Ⓐ. 9 Câu 48. a3 3 . Ⓑ. 9 Biết điểm M  xM ; yM  thuộc đồ thị  C  : y  1 : 2 x  y  4  0 bằng 11 . Tính thể tích khối chóp S . ABC 11 a3 6 . Ⓒ. 6 a3 6 . Ⓓ. 3 2x  2 sao cho khoảng cách từ M đến đường thẳng x 1 2 lần khoảng cách từ M đến đường thẳng  2 : x  2 y  5  0 . Hãy chọn khẳng định đúng? 3 Ⓐ. xM  y M  4 . Có chí thì nên! Ⓑ. xM  y M  4 . Ⓒ. xM  yM  2 . Ⓓ. xM  yM  0 . 62 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 KHỐI ⓬ x2 có đồ thị  C  và điểm M  3; 1 . Gọi D là tập hợp tất cả các đường thẳng đi x 1 qua điểm M và cắt đồ thị  C  tại hai điểm phân biệt A, B sao cho MB  3MA . Tính tổng tất cả các hệ số góc Câu 49. Cho hàm số y  của các đường thẳng thuộc D . Ⓐ. 1 . Ⓑ.  6 . 5 Ⓒ. 9 . 5 Ⓓ. 2 . Câu 50. Cho hình chóp S . ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại B và C . Hai mặt phẳng  SBC  và  SBD  cùng vuông góc với mặt phẳng  ABCD  . Biết BC đến mặt phẳng  SAD  bằng Ⓐ. 5a 3 . 6 AB  4a; BC  CD  a và khoảng cách từ trung điểm E của 5a 26 . Tính thể tích khối chóp S . ABCD . 52 Ⓑ. 6a 3 . 5 Ⓒ. a3 6 . 6 Ⓓ. a3 6 . 5 HẾT Có chí thì nên! 63 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 KHỐI ⓬ BẢNG ĐÁP ÁN 1.B 2.B 3.B 4.D 5.D 6.D 7.D 8.D 9.D 10.D 11.D 12.D 13.D 14.A 15.D 16.A 17.A 18.B 19.C 20.D 21.A 22.C 23.D 24.C 25.A 26.D 27.C 28.C 29.C 30.C 31.A 32.A 33.C 34.B 35.D 36.C 37.A 38.C 39.D 40.B 41.C 42.A 43.A 44.B 45.B 46.D 47.C 48.B 49.D 50.A Có chí thì nên! 64 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 Đề 07 Câu1. KHỐI ⓬ ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y  x 3  mx 2  x  m nghịch biến trên khoảng 1;2  . 11   Ⓐ.   ;   . 4  Câu2. 11   Ⓑ.   ;  . 4  Ⓒ.   ;  1 . Ⓓ.  1;    . Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như sau: Có bao nhiêugiá trị nguyên của m để phương trình f  x   3m  0 có 4 nghiệm phân biệt. Ⓐ. 0 . Câu 3. Ⓑ. 2 . Điểm cực tiểu của hàm số y  Ⓐ. x   2 . Câu 4. Ⓓ. 1. 1 4 x  2 x 2  3 là: 2 Ⓑ. x  2 . Ⓒ. x  0 . Ⓓ. x  2 . Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào? Ⓐ. y   x 4  5 x 2  2 . Câu5. Ⓒ. 3 . Ⓑ. y  x 4  5 x 2  2 . Ⓒ. y  x 4  5 x 2  2 . Ⓓ. y  x3  3x 2  2 . Đồ thị nào sau đây có hình dạng như hình vẽ bên. Có chí thì nên! 65 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 Ⓐ. y  Câu 6. Câu 7. x  2 . x 1 x 1 . x 1 Ⓒ. y  x 1 . x 1 Ⓓ. y  x  2 x 1 Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích 961 m 2 , người ta muốn mở rộng thêm 4 phần đất sao cho tạo thành hình tròn ngoại tiếp mảnh vườn. Biết tâm hình tròn trùng với tâm của hình chữ nhật . Tìm diện tích nhỏ nhất Smin của 4 phần đất mở rộng. Ⓐ. S min  480, 5  961(m 2 ) . Ⓑ. S min  1922  961(m 2 ) . Ⓒ. S min  1892  961(m 2 ) . Ⓓ. S min  961  961(m 2 ) . Phương trình tiếp tuyến của đồ thị  C  : y  3x  2 x3 tại điểm có hoành độ bằng 1 là Ⓐ. y  3x  2 . Câu 8. Ⓑ. y  KHỐI ⓬ Ⓑ. y  3x  4 . Ⓒ. y  3x  2 . Ⓓ. y  3 x . Cho hàm số f  x  có f ‘  x    x  2  x  5 x  1 . Hàm số f  x 2  đồng biến trong khoảng nào dưới đây? Ⓐ.  2; 1 . Câu 9. Ⓑ.  1;0  . Ⓒ.  0;1 . Ⓓ.  2;0  . Cho hàm số f ( x ) là hàm đa thức bậc ba và có đồ thị như hình bên dưới. Số nghiệm phân biệt của phương trình f  f ( x)   2 là Có chí thì nên! 66 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 Ⓐ. 7 . Ⓑ. 9 . Ⓒ. 3 . KHỐI ⓬ Ⓓ. 5 . Câu 10. Giá trị nhỏ nhất của hàm số có bảng biến thiên sau trên đoạn  2;3 là Ⓐ. min y  7 .  2;3 Câu 11. Ⓑ. min y  3 .  2;3  2;3 Ⓓ. min y  1 .  2;3 Cho hình chóp S. ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a và cạnh bên SA vuông góc với đáy. Biết SA  a 6 . Khi đó khoảng cách từ A đến mặt phẳng  SBC  là 2 Ⓐ. Câu 12. Ⓒ. min y  0 . a 2 . 3 Ⓑ. a . 2 Ⓒ. a . Ⓓ. a 2 . 2 Tính đạo hàm của hàm số y  x sin x Ⓐ. y ‘  sin x  x cos x . Ⓑ. y ‘  x sin x  cos x . Ⓒ. y ‘  sin x  x cos x . Ⓓ. y ‘  x sin x  cos x . Câu 13. Cho hình lăng trụ ABC. ABC  có đáy ABC là tam giác đều cạnh a , hình chiếu vuông góc của A lên mặt phẳng  ABC  trùng với trọng tâm G của tam giác ABC . Biết khoảng cách giữa AA và BC là a 3 . Tính thể tích V của khối lăng trụ ABC. ABC  . 4 Ⓐ. a3 3 . 3 Ⓑ. a3 3 . 12 Ⓒ. a3 3 . 6 Ⓓ. a3 3 . 36 Câu 14. Cho tứ diện ABCD có các cạnh AB, AC , AD đôi một vuông góc với nhau, AB  AC  AD  a . Tính thể tích V của tứ diện ABCD là a3 Ⓐ. . 3 a3 Ⓑ. . 2 a3 Ⓓ. . 6 Ⓒ. a . 3 Câu 15. Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình thoi, AC  4a , BD  2a . Tam giác SBD nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng  ABCD  và SB  a 3 , SD  a . Thể tích khối chóp S. ABCD là Ⓐ. V  4a 3 3 . 3 Có chí thì nên! Ⓑ. V  2a 3 3 . Ⓒ. V  2a 3 3 . 3 Ⓓ. V  8a 3 3 . 3 67 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 KHỐI ⓬ Câu 16. Biết hàm số f  x   a sin x  b cos x  x ( 0  x   ) đạt cực trị tại x   6 và x   2 . Tính giá trị biểu thức S  a 2  b 4 . Ⓐ. S  10 . Ⓑ. S  10 . 9 Ⓒ. S  9 . 10 Ⓓ. S  4 . 3 Câu 17. Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, AB  a , AD  SA  2a , SA   ABCD  . Tính tan của góc giữa hai mặt phẳng  SBD  và  ABCD  . Ⓐ. 1 . 5 Ⓑ. 5 . 2 Ⓒ. 2 . 5 2 Ⓓ. 5 . 3 Câu 18. Cho hàm số f  x  có đạo hàm f   x    x  1  x  1  2  x  . Hỏi hàm số f  x  đồng biến trên khoảng nào dưới đây? Ⓐ.  ; 1 . Câu 19. Hàm số y  Ⓑ.  1;1 . Ⓒ. 1; 2  . Ⓓ.  2;   . 2x  3 có bao nhiêu điểm cực trị x 1 Ⓐ. 2 . Ⓑ. 1. Ⓒ. 3 . Câu 20. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số y  Ⓓ. 0 . 2 sin x  1 đồng biến trên khoảng sin x  m    0;  .  2 Ⓐ. m  1 . 2 Ⓑ. 1  m  0 hoặc m  1 . 2 Ⓒ. m  1 . 2 Ⓓ. 1  m  0 hoặc m  1 . 2 Câu 21. Cho hình chóp S. ABCD có đáy là hình vuông cạnh a , SA   ABCD  , SB  a 3 . Tính thể tích V của khối chóp S. ABCD . Ⓐ. a3 2 . 3 Ⓑ. a3 3 . 3 Ⓒ. a3 2 . 6 Ⓓ. a3 2 . Câu 22. Có bao nhiêu điểm M thuộc đồ thị hàm số f  x   x3  1 sao cho tiếp tuyến của đồ thị hàm số f  x  tại M song song với đường thẳng d : y  3 x  1 . Ⓐ. 3 . Ⓑ. 2 . Ⓒ. 1 . Ⓓ. 0 . Câu 23. Cho hàm số f  x  có đồ thị như hình vẽ. Xác định f  x  , khẳng định nào sau đây là đúng? Có chí thì nên! 68 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 KHỐI ⓬ Ⓐ. f  x    x3  3x 2  1 . Ⓑ. f  x    x3  3x 2  1 . Ⓒ. f  x   x3  3x  1 . Ⓓ. f  x   x3  3x 2  1 . Câu 24. Tính thể tích V của khối lập phương ABCD. ABC D , biết AC   a 3 1 Ⓐ. V  a 3 . 3 Ⓑ. V  3 3a 3 . Ⓒ. V  3 6 3 a . 4 Ⓓ. V  a 3 . Câu 25. Cho tứ diện MNPQ . Gọi I , J , K lần lượt là trung điểm của MN , MP, MQ . Tỉ số thể tích Ⓐ. 1 . 8 Ⓑ. 1 . 6 Ⓒ. 1 . 4 Ⓓ. VMIJK bằng VMNPQ 1 . 3 Câu 26. Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây đúng? Ⓐ. yCT  0 . Ⓑ. xCT  4 . Ⓒ. Hàm số có một điểm cực trị. Ⓓ. yC §  5 . Câu 27. Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như sau: Có chí thì nên! 69 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 KHỐI ⓬ Hàm số y  f  x  nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? Ⓐ.  2; 4  . Ⓑ.  3;   . Ⓒ.  1;3 . Ⓓ.  ; 1 Câu 28. Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình bình hành, M là trung điểm của AD , S  là giao điểm của SC với mặt phẳng chứa BM và song song với SA .Tính tỷ số thể tích của S .BCDM và S. ABCD Ⓐ. 1 . 4 Ⓑ. 1 . 2 Ⓒ. 3 . 4 Ⓓ. 3 . 2 Câu 29. Cho hàm số f ( x ) liên tục trên  , có đạo hàm f ( x)  ( x  1)( x 2  2)( x 4  4) . Số điểm cực trị của hàm số y  f ( x ) là Ⓐ. 2 . Ⓑ. 3 . Ⓒ. 1. Ⓓ. 4 . Câu 30. Cho hàm số f ( x ) có bảng biến thiên sau Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình f  2 tan x   2m  1 có nghiệm thuộc khoảng    0;  .  4 Ⓐ. 1  m  1 . 2 Ⓑ. 1  m  1 . 2 Ⓒ. 1  m  1 . Ⓓ. m  1 . Câu 31. Khối đa diện đều loại {5;3} có tên gọi là: Ⓐ. Khối bát diện đều. Ⓑ. Khối lập phương. Ⓒ. Khối mười hai mặt đều. Ⓓ. Khối hai mươi mặt đều. Câu 32. Cho hàm số f  x  có đồ thị f   x  của nó trên khoảng K như hình vẽ. Khi đó trên K hàm số y  f  x  2019  có bao nhiêu điểm cực trị. Có chí thì nên! 70 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 Ⓐ. 1. Ⓑ. 4. Ⓒ. 2. KHỐI ⓬ Ⓓ. 3. Câu 33. Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số y  sin 3 x  3sin 2 x . Ⓐ. M  2 . Câu 34. Cho hàm số y  Ⓑ. M  0 . Ⓒ. M  4 . Ⓓ. M  2 . x3 2  2 x 2  3 x  . Tọa độ điểm cực đại của đồ thị hàm số là 3 3 Ⓐ.  1; 2  .  2 Ⓑ.  3;  .  3 Ⓒ. 1; 2  . Ⓓ. 1; 2  . Câu 35. Tìm phương trình đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y  Ⓐ. x  2, y  2 . Ⓑ. x  1, y  2 . Ⓒ. x  2, y  1 . 2x 1 . 2 x Ⓓ. x  2, y  2 . Câu 36. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình  x 4  2 x 2  m  3 có bốn nghiệm thực phân biệt Ⓐ. 3  m  4 . Ⓑ. m  3 . Ⓒ. 3  m  4 . Ⓓ. 0  m  1 . Câu 37. Cho khối lăng trụ có đáy là hình vuông cạnh a và chiều cao bằng 4a . Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng Ⓐ. 16a3 . Ⓑ. 4a3 . Ⓒ. 16 a 3 . 3 Ⓓ. 4a 3 . 3 Câu 38. Cho khối lăng trụ tam giác ABC. ABC có thể tích là V . Gọi I , J lần lượt là trung điểm hai cạnh AA và BB . Khi đó thể tích của khối đa diện ABCIJC bằng Ⓐ. 3 V. 4 Ⓑ. 5 V. 6 Ⓒ. 2 V. 3 Ⓓ. 4 V. 5 Câu 39. Đường thẳng y  2 x  1 và đồ thị  C  của hàm số y  x 3  6 x 2  11x  1 có bao nhiêu điểm chung? Ⓐ. 0 . Ⓑ. 2 . Có chí thì nên! Ⓒ. 1 . Ⓓ. 3 . 71 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 KHỐI ⓬ Câu 40. Người ta muốn xây một chiếc bể chứa nước có hình dạng là một khối hộp chữ nhật không nắp có thể 500 3 tích bằng m . Biết đáy bể là một hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng và giá thuê thợ xây 3 là 100.000 đồng/ m 2 . Người ta phải chọn kích thước của bể sao cho chi phí thuê nhân công ít nhất. Khi đó chi phí thuê nhân công là Ⓐ. 15 triệu đồng. Câu 41. Câu 42. Ⓑ. 11 triệu đồng. Câu 44. Ⓓ. 13 triệu đồng. Trong các hàm số sau đây hàm số nào không có cực trị? Ⓐ. y  x 3  3 x 2  15 x  1 . Ⓑ. y   x 3  3 x 2  15 x  1 . Ⓒ. y  x 3  3 x 2  2019 . Ⓓ. y  x 3  3 x 2  15 x  1 . Cho hàm số y  x2  x  1 . Số tiệm cận của đồ thị hàm số là x2 Ⓐ. 1. Câu 43. Ⓒ. 17 triệu đồng. Ⓑ. 2 . Ⓒ. 0 . Ⓓ. 3 . Hàm số y  ax3  bx 2  cx  d có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Mệnh đề nào dưới đây là đúng? Ⓐ. a  0 , b  0 , c  0 , d  0 . Ⓑ. a  0 , b  0 , c  0 , d  0 . Ⓒ. a  0 , b  0 , c  0 , d  0 . Ⓓ. a  0 , b  0 , c  0 , d  0 . Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O , cạnh AB  a đường cao SO vuông góc với với mặt đáy và SO  a . Khoảng cách giữa SC và AB là Ⓐ. a 5 . 5 Ⓑ. 2a 5 . 5 Ⓒ. 2a 5 . 7 Ⓓ. a 5 . 7 Câu 45. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số y  x 3  mx 2   6  m  x  2 đồng biến trên  ? Ⓐ. 10 . Ⓑ. 13 . Có chí thì nên! Ⓒ. 11 . Ⓓ. 12 . 72 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 Câu 46. Cho hàm số y  KHỐI ⓬ xb có đồ thị như hình bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng? cx  1 Ⓐ. c  0, b  0 . Ⓑ. c  0, b  0 . Ⓒ. b  0, c  0 . Ⓓ. b  0, c  0 . Câu 47. Một chất điểm chuyển động theo phương trình S  2t 3  18t 2  2t  1, trong đó t tính bằng giây và S tính bằng mét . Thời gian vận tốc chất điểm đạt giá trị lớn nhất là Ⓐ. t  1s . Ⓑ. t  6s . Ⓒ. t  3s . Ⓓ. t  5s . Câu 48. Cho hình chóp S. ABC có đáy là tam giác vuông tại B , AC  a , SA vuông góc với đáy và SA  a 3 . Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng  ABC  bằng Ⓐ. 30 . Câu 49. Ⓑ. 90 . Ⓒ. 45 . Ⓓ. 60 . Cho hình chóp đều SABC có cạnh đáy bằng a , góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng 450 . Thể tích V của khối chóp SABC là Ⓐ. V  3a3 . 16 Ⓑ. V  3a 3 . 8 Ⓒ. V  a3 . 12 Ⓓ. V  a3 . 8 Câu 50. Cho hàm số f  x  . Biết hàm số f   x  có đồ thị như hình bên. Trên đoạn  4;3 , hàm số 2 g  x   2 f  x   1  x  đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm Ⓐ. x  1 . Có chí thì nên! Ⓑ. x  3 . Ⓒ. x  4 . Ⓓ. x  3 . 73 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 Đề 08 Câu 1. Câu 2. ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 Cho hàm số y  x 4  x 2  3 . Khẳng định nào sau đây đúng? Ⓐ. Hàm số có một điểm cực trị. Ⓑ. Hàm số có ba điểm cực trị. Ⓒ. Hàm số có hai điểm cực trị. Ⓓ. Hàm số không có cực trị. Hình đa diện sau có bao nhiêu mặt? Ⓐ. 8 . Câu 3. KHỐI ⓬ Ⓑ. 6 . Ⓒ. 7 . Ⓓ. 10 . Cho hàm số y  f ( x ) có bảng biến thiên trên đoạn  2;3 như sau: Giá trị lớn nhất của hàm số y  f ( x ) trên đoạn  2;3 bằng: Ⓐ. 2 . Câu 4. Ⓑ. 0 . Ⓒ. 2 . Trong các hàm số sau, hàm số nào luôn đồng biến trên  ? Ⓐ. y  x3  x 2  x  4 . Ⓑ. y  Câu 5. 2x  5 . x2 Ⓒ. y  x 4  3x 2  4 . Ⓓ. y  x 2  2 x  2 . 2x 1 . 3x  2 Ⓒ. y  x 4  3 x 2  2 . Ⓓ. y  x3  1 . Hàm số nào sau đây có cực trị ? Ⓐ. y  3x  4 . Câu 6. Ⓓ. 1 . Cho hàm số y  Ⓑ. y  x  cos x . Mệnh đề nào sau đây đúng ? 2 Ⓐ. Hàm số đạt cực đại tại x  Ⓒ. Hàm số đạt cực đại tại x  Có chí thì nên!  3  6 . Ⓑ. Hàm số đạt cực tiểu tại x  . Ⓓ. Hàm số đạt cực tiểu tại x   3  6 . . 74 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 Câu 7. Phương trình đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y  Ⓐ. x  3 . Câu 8. 2x  3 là x 1 Ⓒ. x  1 . Ⓓ. x  1 . Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ bên? Ⓐ. y   x3  3x  4 . Câu 9. Ⓑ. x  2 . KHỐI ⓬ Ⓑ. y  x3  3x 2 . Ⓒ. y  x3  3x . Ⓓ. y   x3  3×2  4 . Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như sau Khẳng định nào sau đây đúng? Ⓐ. Hàm số đạt cực đại tại x  1 . Ⓑ. Hàm số đạt cực đại tại x  3 . Ⓒ. Hàm số đạt cực đại tại x  2 . Ⓓ. Hàm số đạt cực đại tại x  2 . Câu 10. Cho hàm số y  f  x  có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây sai? Ⓐ. Hàm số nghịch biến trên khoảng 1; 3  . Có chí thì nên! Ⓑ. Hàm số nghịch biến trên khoảng  1;1 . 75 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 Ⓒ. Hàm số đồng biến trên khoảng  2;3  . KHỐI ⓬ Ⓓ. Hàm số đồng biến trên khoảng  ;  1 . Câu 11. Cho hàm số y  f  x  . Mệnh đề nào sau đây đúng? Ⓐ. Hàm số y  f  x  đạt cực trị tại x0 thì f   x0   0 hoặc f   x0   0 . Ⓑ. Hàm số y  f  x  đạt cực trị tại x0 thì f   x0   0 . Ⓒ. Hàm số y  f  x  đạt cực trị tại x0 thì nó không có đạo hàm tại x0 . Ⓓ. Nếu hàm số đạt cực trị tại x0 thì hàm số không có đạo hàm tại x0 hoặc f   x0   0 . Câu 12. Cho hàm số y  x3  3x 2  6 . Mệnh đề nào sau đây đúng? Ⓐ. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng  2;   và nghịch biến trên khoảng  ; 0  . Ⓑ. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng  0; 2  và nghịch biến trên khoảng  2;   . Ⓒ. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng  0; 2  . Ⓓ. Hàm số đã cho đồng biến trên  . 2 Câu 13. Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm f   x    x  1 x  2   x  3 . Hỏi hàm số đã cho có mấy điểm cực trị? Ⓐ. 1. Ⓑ. 3 . Ⓒ. 4 . Ⓓ. 2 . Câu 14. Cho hàm số y   x3  3x 2  9 x  2 đạt cực trị tại x1 , x2 . Giá trị của biểu thức S  x12  x2 2 bằng? Ⓐ. 10 . Ⓑ. 6 . Ⓒ. 4 . Ⓓ. 8 . Câu 15. Cho khối lăng trụ ( H ) có thể tích V , diện tích S và chiều cao h . mệnh đề nào sau đây đúng? Ⓐ. h  S . 3V Ⓑ. h  3V . S Ⓒ. h  S . V Ⓓ. h  V . S Câu 16. Cho hình chóp SABC , đáy ABC đều canh 2a . cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy. Góc giữa SB và ( ABC ) là 600 . Thể tích SABC là Ⓐ. 4a 3 . Ⓑ. 3a 3 . Ⓒ. 6a 3 . Ⓓ. 2a 3 . Câu 17. Cho lăng trụ tam giác đều ABC. ABC  có cạnh đáy bằng 2a , góc giữa  ABC  và mặt phẳng đáy bằng 60 . Thể tích khối lăng trụ ABC. ABC  bằng Ⓐ. a 3 3 . Ⓑ. 3a 3 3 . Ⓒ. 4 a 3 3 . Ⓓ. 3a 3 . Câu 18. Một khối chóp có số mặt bằng 2021 thì có số cạnh bằng Ⓐ. 2020. Ⓑ. 2022. Ⓒ. 4044. Ⓓ. 4040. Câu 19. Cho hàm số y  f  x  xác định và liên tục trên các khoảng  ; 2  ,  2;   và có bảng biến thiên như sau: Có chí thì nên! 76 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 KHỐI ⓬ Mệnh đề nào sau đây đúng? Ⓐ. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x  1 và tiệm cận ngang y  2 . Ⓑ. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x  2 và tiệm cận ngang y  1 . Ⓒ. Đồ thị hàm số có một đường tiệm cận. Ⓓ. Đồ thị hàm số có ba đường tiệm cận. Câu 20. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ bên? Ⓐ. y  x 4  3x 2  1 . Ⓑ. y  x 4  3 x . Ⓒ. y   x 4  3x 2  1 . Ⓓ. y   x 4  3x  1 . Câu 21. Phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y  Ⓐ. y  2 . Ⓑ. y  2 . Ⓒ. y  x 1 là 2x  1 1 . 2 Ⓓ. y  1 . Câu 22. Cho hàm số y  f  x  có lim f  x   2 và lim f  x   . Mệnh đề nào sau đây đúng? x 3 x 3 Ⓐ. Đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang. Ⓑ. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y  2 . Ⓒ. Đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng. Ⓓ. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x  3 . Câu 23. Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng 2a , tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Thể tích khối chóp S. ABCD là Ⓐ. a3 3. Ⓑ. 4a 3 3 . 3 Ⓒ. 2a 3 3 . 3 Ⓓ. 4a 3 3. Câu 24. Giá trị nhỏ nhất của hàm số f  x    x 2  4 x trên đoạn  2;5 là Có chí thì nên! 77 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 Ⓐ. 12. Ⓑ. 4. Ⓒ. 4. KHỐI ⓬ Ⓓ. 12. Câu 25. Cho hình chóp S. ABC có đáy làm tam giác ABC vuông cân ở B . Biết rằng SA vuông góc với a2 2 mặt phẳng đáy, SA  a và diện tích tam giác SBC là . Thể tích khối chóp S. ABC là : 2 2a3 Ⓐ. . 6 a3 Ⓑ. . 6 a3 Ⓒ. . 2 Câu 26. Giá trị nhỏ nhất của hàm số f  x   x 2  Ⓐ. 4 3 4 . a3 Ⓓ. . 3 16 trên  0;  bằng : x Ⓑ. 16 . Ⓒ. 12 . Ⓓ. 4 2 .   Câu 27. Cho hình chóp S. ABC có thể tích là 240 . Gọi A ‘, B ‘, C ‘ là các điểm thỏa mãn SA  2SA ‘ ;     SB  3SB ‘ ; SC  4SC ‘ . Ⓐ. 10. Ⓑ. 20. Ⓒ. 30. Ⓓ. 40. Ⓒ. 6. Ⓓ. 12. Câu 28. Thể tích khối lập phương có cạnh bằng 2 là Ⓐ. 27. Ⓑ. 8. Câu 29. Khối chóp tứ giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng? Ⓐ. 3 . Ⓑ. 4 . Ⓒ. 5 . Câu 30. Các khoảng nghịch biến của hàm số y  Ⓓ. 6 . 3x  1 là x2 1  1  Ⓐ.  ;  và  ;   . 3  3  Ⓑ.  ; 2  và  2;   . Ⓒ.  ; 2  và  2;   . Ⓓ.  . Câu 31. Đồ thị hàm số nào sau đây có tiệm cận ngang Ⓐ. y  x2 1 x Ⓑ. y  1  x2 x Ⓒ. y  x2 1 x Ⓓ. y  1  x2 x Câu 32. Gọi m, M lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số f  x   2x 1 trên  2; 4  . x 1 Giá trị của tổng M  m bằng Ⓐ. 6 Ⓑ. 2 Câu 33. Đồ thị hàm số y  Ⓒ. 3 Ⓓ. 8 x4 có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận? x 2  16 Ⓐ. 1. Ⓑ. 0. Ⓒ. 2. Ⓓ. 3. Câu 34. Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau Có chí thì nên! 78 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 KHỐI ⓬ Mệnh đề nào sau đây đúng? Câu 35. Ⓐ. Hàm số đồng biến trên  2 ; 3  . Ⓑ. Hàm số đồng biến trên  1;    . Ⓒ. Hàm số đồng biến trên   ; 4  . Ⓓ. Hàm số đồng biến trên  2;    . Cho hình lăng trụ ABC. ABC  có diện tích đáy là 15 và chiều cao của lăng trụ là 10. Thể tích khối lăng trụ ABC. ABC  là ? Ⓐ. 150 . Câu 36. Ⓑ. 100 . Ⓒ. 50 . Ⓓ. 200 .   Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số m dể hàm số y  x3  2mx 2  m2  3 x  3 đạt cực đại tại x  1 . Ⓐ. 0 . Ⓑ. 0; 4 . Ⓒ.  . Ⓓ. 4 . Câu 37. Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm f   x  xác định, liên tục trên  và có đồ thị hàm số y  f   x  như hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây sai? Ⓐ. Hàm số nghịch biến trên khoảng  0;1 . Ⓑ. Hàm số đồng biến trên khoảng 1; 2  . Ⓒ. Hàm số đồng biến trên khoảng  2; 1 . Ⓓ. Hàm số nghịch biến trên khoảng  1; 2  . Có chí thì nên! 79 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 KHỐI ⓬ Câu 38. Giá trị lớn nhất của hàm số f  x   8 cos3 x  3 cos 2 x  3 1 Ⓑ.  . 2 Ⓐ. 2. Ⓒ. 14 . Ⓓ. 2. 2x  m ( m là tham số thực). Tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số x 1 nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó là Câu 39. Cho hàm số y  Ⓐ. m  2 . Ⓑ. m  2 . Ⓒ. m  2 . Ⓓ. m  2 . Câu 40. Cho hình chóp đều S. ABC có tất cả các cạnh bằng a . Mặt phẳng  P  song song với mặt đáy  ABC  và cắt các cạnh bên SA, SB, SC lần lượt tại các điểm M , N , P . Biết mặt phẳng  P  chia khối chóp đã cho thành hai phần có thể tích bằng nhau. Chu vi tam giác MNP bằng Ⓐ. a 3 . 2 Ⓑ. 3a 3 . 2 Ⓒ. 3a . 3 2 Ⓓ. a 3 . 3 2 Câu 41. Cho lăng trụ ABC. ABC  có đáy là tam giác đều cạnh 2 . Hình chiếu vuông góc của A lên mặt phẳng  ABC  trùng với trung điểm H của BC . Góc tạo bởi cạnh bên AA với mặt đáy bằng 45 . Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng Ⓐ. 6 . 24 Ⓑ. 1. Ⓒ. 6 . 8 Ⓓ. 3 . Câu 42. Từ một miếng tôn hình bán nguyệt có bán kính R  4 , người ta muốn cắt một hình chữ nhật (xem hình vẽ) có diện tích lớn nhất. Diện tích lớn nhất có thể của miếng tôn hình chữ nhật bằng N M Q Ⓐ. 4 2 . Ⓑ. 25 . P Ⓒ. 16 2 . Câu 43. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số y  Ⓐ. m  1 ; m  15 . Ⓑ. m  3 ; m  15 . Ⓒ. m  2 . Ⓓ. 16 . x 3 có 1 tiệm cận đứng. x  2x  m 2 Ⓓ. m  1 . Câu 44. Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm f   x  xác định, liên tục trên  và bảng xét dấu f   x  như sau: Có chí thì nên! 80 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 KHỐI ⓬ Hàm số g  x   f  x 2  2  nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? Ⓐ. 1; 2  . Ⓑ.  ; 1 . Ⓒ.  1; 0  . Ⓓ.  0;1 . Câu 45. Cho hình hộp chữ nhật ABCD. ABC D có AB  x, AD  3 , góc giữa đường thẳng AC và mặt phẳng  ABB A  bằng 30 . Tìm giá trị lớn nhất của thể tích khối hộp chữ nhật. Ⓐ. 9 2 . Ⓑ. 81 . 2 Ⓒ. 27 2 . Ⓓ. 27 . 2 Câu 46. Cho hình chóp S. ABCD . Gọi ABC D lần lượt là các điểm thuộc các cạnh SA, SB, SC , SD sao V SA SB SC  SD 1 cho     . Tỉ số S . ABC D bằng SA SB SC SD 3 VS . ABCD Ⓐ. 1 . 81 Ⓑ. 1 . 9 Ⓒ. 1 . 27 Ⓓ. 1 . 54 Câu 47. Giá trị của tham số m để min   x 3  3 x 2  2m   0 là x 1;1 Ⓐ. 0 . Ⓑ. 2 . Câu 48. Cho hàm số y  ax3  bx 2  cx  d a  0 Ⓐ.  2 . b  3ac  0 Ⓒ. 1. a  0 a  0 Ⓑ.  2 . b  3ac  0 Ⓓ. 3 . có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây đúng? a  0 Ⓒ.  2 . b  3ac  0 a  0 Ⓓ.  2 . b  3ac  0 Câu 49. Cho hàm số y  x3  3  m  1 x 2   3m  9  x  15m  12 ( m là tham số thực). Tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số đồng biến trên  là Ⓐ. m  1; 4 . Ⓑ. m   1; 2 . Ⓒ. m   ; 1 . Ⓓ. m   1;   . Câu 50. Gọi S là tập hợp các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số y  2 x 3  2mx 2  2(m 2  3) x  1 có hai điểm cực trị có hoành độ x1 , x2 sao cho x1 x2  2  x1  x2   1. Số phẩn tử của S là Có chí thì nên! 81 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 Ⓐ. 2. Ⓑ. 3. Ⓒ. 1 KHỐI ⓬ Ⓓ. 0. — HẾT –BẢNG ĐÁP ÁN 1.B 11.D 21.C 31.A 41.D 2.C 12.C 22.D 32.D 42.D 3.C 13.D 23.B 33.C 43.A Có chí thì nên! 4.A 14.A 24.A 34.A 44.D 5.C 15.D 25.B 35.A 45.B 6.C 16.D 26.C 36.D 46.C 7.D 17.B 27.A 37.B 47.B 8.B 18.D 28.B 38.A 48.C 9.A 19.B 29.B 39.B 49.B 10.A 20.A 30.B 40.C 50.C 82 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 Đề 09 Câu 1. KHỐI ⓬ ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 Cho khối chóp S . ABC , trên ba cạnh SA, SB, SC lần lượt lấy ba điểm A, B, C  sao cho 1 1 1 SA, SB  SB, SC   SC . Gọi V , V  lần lượt là thể tích của các khối chóp S . ABC và 2 3 4 V là S . ABC  . Khi đó tỉ số V SA  Ⓐ. Câu 2. 1 . 24 Ⓑ. 1 . 12 Ⓒ. 12 . 3 Ⓓ. 24 . 2 Một chất điểm chuyển động theo quy luật s  t   t  6t với t là thời gian tính từ lúc bắt đầu chuyển động, s  t  là quãng đường đi được trong khoảng thời gian t . Tính thời điểm t tại đó vận tốc đạt giá trị lớn nhất. Ⓐ. t  1 . Câu 3. Ⓑ. 3 . 2 Ⓓ. t  3 . Tập xác định của hàm số y  ( x  5) 3 Ⓓ. 2 . 3  x  2   2 x  3 . Tìm số điểm cực trị của hàm số f  x  . Ⓑ. 2 . Ⓐ. 5;   . Câu 6. Ⓒ. 1. Cho hàm số f  x  có đạo hàm f   x    x  1 Ⓐ. 1. Câu 5. Ⓒ. t  4 . Đồ thị hàm số y  2 x 4  3 x 2 và đồ thị hàm số y   x 2  2 có bao nhiêu điểm chung? Ⓐ. 4 . Câu 4. Ⓑ. t  2 . Ⓒ. 0 . Ⓓ. 3 . Ⓒ.  5 . Ⓓ.  5;   . là Ⓑ. (  ;5) . Cho hàm số y   x3  3 x 2  2 có đồ thị như hình vẽ bên 2 -2 -1 O -2 Có chí thì nên! 83 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 KHỐI ⓬ 3 2 Tìm tập hợp S tất cả các giá trị của tham số thực m sao cho phương trình  x  3 x  2  m có ba nghiệm thực phân biệt. Ⓐ. S   2; 2 . Câu 7. Ⓑ. m  0 . Ⓓ. S  ( 2;1) . Ⓒ. m  12 . Ⓓ. m  0 . Đường cong sau đây là đồ thị hàm số nào dưới đây Ⓐ. y   x 4  2 x 2  3 . Ⓑ. y  x 4  2 x 2  3 . Câu 9. Ⓒ. S  (2; 2) . Tất cả các giá trị thực của m để hàm số y  x 3  6 x 2  mx  1 đồng biến trên  0;    là: Ⓐ. m  12 . Câu 8. Ⓑ. S   . Ⓒ. y  x 3  3 x 2  3 . Ⓓ. y  x 4  2 x 2  3 . Số tiếp tuyến của đồ thị hàm số y  x 4  2 x 3  3 song song với trục hoành là Ⓐ. 2 . Ⓑ. 0 . Ⓒ. 1. Câu 10. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y  Ⓐ. m  2 . Ⓑ. m  2 . Ⓓ. 3 . 2x  4 có tiệm cận đứng ? xm Ⓒ. m  2 . Ⓓ. m  2 . Câu 11. Cho hàm số y  f ( x ) có bảng biến thiên sau: Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? Ⓐ.  1; 4 . Ⓑ.  3;  . Ⓒ.  ; 1 . Ⓓ.  1; 2 . Câu 12. Cho hình chóp S . ABCD có đáy ABCD là hình vuông, cạnh bên SA vuông góc với đáy và SA  a 3 . Biết diện tích tam giác SAB là Có chí thì nên! a2 3 . Khoảng cách từ điểm B đến  SAC  là: 2 84 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 Ⓐ. a 2 . 2 Ⓑ. a 10 . 3 KHỐI ⓬ a 10 . 5 Ⓒ. Ⓓ. a 2 . 3 Câu 13. Có 10 cái bút khác nhau và 8 quyển sách giáo khoa khác nhau. Một bạn học sinh cần chọn một cái bút và một quyển sách. Hỏi bạn học sinh đó có bao nhiêu cách chọn? Ⓐ. 90 . Ⓑ. 70 . Ⓒ. 60 . Ⓓ. 80 . Câu 14. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có tiệm cận đứng? Ⓐ. y  1 . x 1 Ⓑ. y  2 3 . x 1 Ⓒ. y  4 Câu 15. Tìm hệ số góc k của tiếp tuyến của đồ thị hàm số y  Ⓐ. k  1 . 9 Ⓑ. k  1 . 2 . x Ⓓ. y  1 . x x2 2 x tại điểm M  2; 2  . x 1 Ⓒ. k  2 . Ⓓ. k  1 . Câu 16. Lăng trụ tam giác đều có độ dài tất cả các cạnh bằng 3 . Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng Ⓐ. 27 3 . 4 Ⓑ. 9 3 . 8 Ⓒ. 9 3 . 2 Ⓓ. 27 3 . 12 2 Câu 17. Biết rằng giá trị lớn nhất của hàm số y  x  4  x  m là 3 2 . Giá trị của m là: Ⓐ. m  2 2 . Ⓑ. m  2 . 2 Ⓒ. m   2 . Ⓓ. m  2 . Câu 18. Cho hàm số y  f  x  có tập xác định D   0 và bảng xét dấu đạo hàm như sau x y   2 0  0 ||  2 0   Số điểm cực trị của hàm số đã cho là Ⓐ. 2 . Ⓑ. 1. Câu 19. Đồ thị  C  của hàm số y  Ⓒ. 3 . Ⓓ. 4 . x 1 và đường thẳng d : y  2 x  1 cắt nhau tại 2 điểm A và B . Khi đó độ x 1 dài đoạn AB bằng ? Ⓐ. Ⓑ. 2 5 . 5. Ⓒ. 2 2 . Câu 20. Thể tích của khối chóp tứ giác đều có chiều cao bằng Ⓐ. a 3 6 . Có chí thì nên! Ⓑ. 3a 3 2 . 4 Ⓒ. Ⓓ. 2 3 a 6 và cạnh đáy bằng a 3 là : 3 3a 3 2 . 2 Ⓓ. a3 6 3 85 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 KHỐI ⓬ Câu 21. Cho hình chóp S . ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a , cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy  ABCD  và SA  3a . Thể tích khối chóp S . ABCD bằng: Ⓐ. 3a3 . Câu 22. Ⓑ. Mặt phẳng  ABC  a3 . 9 Ⓒ. a 3 . Ⓓ. a3 . 3 chia khối lăng trụ ABC. ABC  thành hai khối chóp: Ⓐ. B. ABC  và A.BCCB . Ⓑ. A. ABC và A.BCCB . Ⓒ. A. ABC  và A.BCC B . Ⓓ. A. ABC và A.BCC B . Câu 23. Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y  Ⓐ. x  1 . Ⓑ. x  1 . x 1 là 1 x Ⓒ. y  0 . Ⓓ. y  1 . Câu 24. Cho hình chóp S . ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O , cạnh a , SO vuông góc với mặt phẳng  ABCD và SO  a . Khoảng cách giữa SC Ⓐ. a 5 . 5 Ⓑ. a 3 . 15 và AB bằng Ⓒ. 2a 5 . 5 Ⓓ. 2a 3 . 15 Câu 25. Hình bên là đồ thị của hàm số y  f   x  . Hỏi hàm số y  f  x  đồng biến trên khoảng nào dưới đây Ⓐ. 1; 2  . Ⓑ.  2;   . 3 Ⓒ.  0;1 và  2;   . Ⓓ.  0;1 . 2 Câu 26. Đồ thị hàm số y  ax  bx  cx  d có hai điểm cực trị A 1; 7  và B  2; 8 . Tính y  1 . Ⓐ. y  1  11 . Ⓑ. y  1  7 . Ⓒ. y  1  35 . Ⓓ. y  1  11 . ax  b có đồ thị cắt trục trung tại điểm A  0;1 , tiếp tuyến tại A có hệ số góc bằng x 1 3 . Khi đó giá trị a , b thỏa mãn điều kiện sau: Câu 27. Cho hàm số y  Ⓐ. a  b  3 . Có chí thì nên! Ⓑ. a  b  2 . Ⓒ. a  b  1 . Ⓓ. a  b  0 . 86 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 KHỐI ⓬ Câu 28. Cho hàm số y  ax  2 x  d  a; d    có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây đúng? 3 Ⓐ. a  0, d  0 . Ⓑ. a  0, d  0 . Ⓒ. a  0, d  0 . Ⓓ. a  0, d  0 . Câu 29. Cho hàm số y  f  x  xác định và có đạo hàm cấp một và cấp hai trên khoảng  a; b  và x0   a; b  . Khẳng định nào sau đây sai ? Ⓐ. y  x0   0 và y  x0   0 thì x0 là điểm cực tiểu của hàm số. Ⓑ. y  x0   0 và y  x0   0 thì x0 là điểm cực trị của hàm số. Ⓒ. Hàm số đạt cực đại tại x0 thì y( x0 )  0 . Ⓓ. y  x0   0 và y  x0   0 thì x0 không là điểm cực trị của hàm số. Câu 30. Cho hình chóp S . ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB  2a , BC  a . Các cạnh bên của hình chóp cùng bằng a 2 . Tính góc giữa hai đường thẳng AB và SC . Ⓐ. arctan 2 . Ⓑ. 60 . Ⓒ. 30 . Ⓓ. 45 . Câu 31. Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào? Ⓐ. y   x 3  3x 2  2 . Ⓑ. y  x3  3x 2  2 . Câu 32. Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số y  1 Ⓐ. M   . 3 1 Ⓑ. M  . 3 Ⓒ. y  x3  3x 2  2 . Ⓓ. y   x3  3x 2  2 . 3x  1 trên 0; 2 . x3 Ⓒ. M  5 . Ⓓ. M  5 . Câu 33. Cho cấp số cộng  un  có số hạng đầu u1  2 , công sai d  3 . Số hạng thứ 5 của  un  bằng: Có chí thì nên! 87 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 Ⓐ. 10. Ⓑ. 30. Ⓒ. 14. KHỐI ⓬ Ⓓ. 162. Câu 34. Cho các số dương a  1 và các số thực  ,  . Đẳng thức nào sau đây sai? Ⓐ. a  .a   a  . Ⓑ. a  a   . a  Ⓒ.  a   a . Ⓓ. a  .a   a   . Câu 35. Cho khối lăng trụ ABC. A ‘ B ‘ C ‘ có thể tích V . Tính thể tích khối đa diện ABCB ‘ C ‘ . Ⓐ. V . 2 Ⓑ. Câu 36. Cho hàm số f  x   V . 4 Ⓒ. 3V . 4 Ⓓ. 2V . 3 ax  b có đồ thị như hình bên dưới. cx  d Xét các mệnh đề sau: (I) Hàm số đồng biến trên các khoảng  ;1 và 1;  . (II) Hàm số nghịch biến trên các khoảng  ; 1 và 1;  . (III) Hàm số đồng biến trên tập xác định. Số các mệnh đề đúng là: Ⓐ. 3 . Ⓑ. 2 . Ⓒ. 1. Ⓓ. 0 . Câu 37. Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên R ? Ⓐ. y  tan x . Ⓑ. y  x 3  1 . Ⓒ. y  x 4  x 2  1 . Ⓓ. y  4x 1 . x2 Câu 38. Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như sau Số nghiệm thực của phương trình 3 f  x   5  0 là: Có chí thì nên! 88 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 Ⓐ. 2 . Ⓑ. 0 . Ⓒ. 1. KHỐI ⓬ Ⓓ. 3 . 4 2 Câu 39. Gọi A và B là các điểm cực tiểu của đồ thị hàm số y  x  2 x  1 . Tính diện tích S của tam giác OAB ( O là gốc tọa độ) Ⓐ. S  3 . Ⓑ. S  1 . Ⓒ. S  2 . Câu 40. Tìm giá trị lớn nhất của tham số m để hàm số y  Ⓐ. m  4. Ⓑ. m  2 . Ⓓ. S  4 . 1 3 x  mx 2   8  2m  x  m  3 đồng biến trên  . 3 Ⓒ. m  4 . Ⓓ. m  2 . Câu 41. Cho hình lăng trụ ABC. ABC  . Gọi M , N , P lần lượt là các điểm thuộc các cạnh AA ‘, BB ‘, CC ‘ sao cho AM  2MA , NB  2 NB , PC  PC  . Gọi V1 ,V2 lần lượt là thể tích của hai khối đa diện ABCMNP và ABCMNP . Tính tỉ số Ⓐ. V1  1. V2 Ⓑ. V1  2. V2 Ⓒ. V1 1  . V2 2 Ⓓ. V1 2  . V2 3 Câu 42. Cho hàm số f  x  , hàm số f   x  liên tục trên  và có đồ thị như hình vẽ. Bất phương trình f  x   x  m ( m là một số thực) nghiệm đúng với mọi x   1;0  khi và chỉ khi: Ⓐ. m  f  0  . Ⓑ. m  f  1  1 . Ⓒ. m  f  1  1 . Ⓓ. m  f  0  . Câu 43. Cho khối chóp SABCD có đáy là hình chữ nhật AB  a , AD  a 3 . SA vuông góc với đáy và SC 0 tạo với mp( SAB) một góc 30 . Tính thể tích khối chóp đã cho. Ⓐ. 2a 3 6 3 Ⓑ. 2 6a 3 Ⓒ. a3 6 3 Ⓓ. 4a 3 3 ACB  1200 . Cạnh bên SA vuông góc ( ABC ) , đường Câu 44. Cho hình chóp SABC có AC  a , BC  2a ,  0 thẳng SC tạo với mặt phẳng (SAB) một góc bằng 30 . Tính thể tích khối chóp S . ABC . Có chí thì nên! 89 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 Ⓐ. a 3 105 . 7 Ⓑ. a 3 105 . 28 Ⓒ. a 3 105 . 42 KHỐI ⓬ Ⓓ. a 3 105 . 21 Câu 45. Cho hình chóp S . ABCD có đáy là hình vuông cạnh bằng 2 , SA  2 và SA vuông góc với mặt phẳng đáy  ABCD  . Gọi M , N là hai điểm thay đổi trên hai cạnh AB, AD sao cho mặt phẳng  SMC  vuông góc với mặt phẳng  SNC  . Tính tổng T  1 1  khi thể tích khối chóp S . AMCN đạt giá trị lớn 2 AM AN 2 nhất . Ⓐ. T  2 . Ⓑ. T  2 3 . 4 Ⓒ. T  5 . 4 Ⓓ. T  13 . 9 Câu 46. Một hộp đựng 2020 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 2020. Bạn Dũng rút ngẫu nhiên cùng lúc ba tấm thẻ. Hỏi bạn Dũng có bao nhiêu cách rút sao cho bất kỳ hai trong ba tấm thẻ được lấy ra đó có hai số tương ứng ghi trên hai tấm thẻ luôn hơn kém nhau ít nhất hai đơn vị? Ⓐ. 1367620789 . Ⓑ. 1367622816 . Ⓒ. 1367622861. Ⓓ. 1367620798 . Câu 47. Cho hàm số trùng phương y  ax 4  bx 2  c có đồ thị như hình vẽ. Hỏi đồ thị hàm số y x3  4 x  f  x 2  2 f  x  3 Ⓐ. 3 . có tổng cộng bao nhiêu tiệm cận đứng ? Ⓑ. 5 . Ⓒ. 2 . Ⓓ. 4 . Câu 48. Cho hàm số y  f  x  liên tục trên  và có đồ thị như hình vẽ. Có chí thì nên! 90 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình f  KHỐI ⓬  2 f  cos x   m có nghiệm   x   ;  ? 2  Ⓐ. 4 . Ⓑ. 3 . Ⓒ. 2 . Ⓓ. 5 .   1350 . Trên đường thẳng vuông góc với  ABC  tai A lấy điểm Câu 49. Cho tam giác ABC có BC  a , BAC S thỏa mãn SA  a 2 . Hình chiếu vuông góc của A trên SB , SC lần lượt là M , N . Góc giữa hai mặt phẳng  ABC  và  AMN  là? Ⓐ. 75 0 . Ⓑ. 30 0 . Ⓒ. 45 0 . Ⓓ. 60 0 . Câu 50. Cho hình chóp S . ABC có đáy là tam giác đều cạnh bằng 1 , biết khoảng cách từ A đến  SBC  là từ B đến  SAC  là 6 , 4 15 30 , từ C đến  SAB  là và hình chiếu vuông góc của S trên  ABC  nằm 10 20 trong tam giác ABC . Tính thể tích của khối chóp S . ABC ? Ⓐ. 1 . 48 Ⓑ. 1 . 24 Ⓒ. 1 . 36 Ⓓ. 1 12 ——–HẾT——- 1 A 26 C 2 B 27 A 3 D 28 B 4 B 29 D 5 D 30 D 6 C 31 B 7 C 32 B Có chí thì nên! 8 D 33 C 9 A 34 A 10 A 35 D 11 D 36 C 12 A 37 B 13 D 38 D 14 C 39 C 15 D 40 D 16 A 41 A 17 D 42 B 18 A 43 A 19 B 44 C 20 D 45 C 21 C 46 B 22 D 47 B 23 D 48 A 24 C 49 C 25 B 50 A 91 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 Đề 10 Câu 1. Cho hàm số y  KHỐI ⓬ ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 ax  b có đồ thị như hình vẽ. x 1 Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau? Ⓐ. 0  a  b . Câu 2. Ⓒ. b  0  a . Ⓓ. 0  b  a . Số tiếp tuyến của đồ thị hàm số y  x 4  2 x 2 mà song song với trục Ox là. Ⓐ. 0 . Câu 3. Ⓑ. a  b  0 . Ⓑ. 3 . Ⓒ. 1. Ⓓ. 2 . Cho hàm số y  f  x  có bảng biên thiên như hình vẽ. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây? Ⓐ. 1;3 . Câu 4. Ⓑ.  1;    . Ⓒ.  2;  1 . Ⓓ.   ;0  . Cho hàm số y  f  x  có đồ thị như hình vẽ. Có chí thì nên! 92 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 KHỐI ⓬ Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? Câu 5. Ⓐ. 1;4  . Ⓑ.  0; 2  . Ⓒ.   ;0  và  2;    . Ⓓ.   ;1 và  4;   . Hình đa diện nào sau đây không có tâm đối xứng? Ⓐ. Lăng trụ lục giác đều. Ⓑ. Hình bát diện đều. Ⓒ. Hình tứ diện đều. Câu 6. Câu 7. Ⓓ. Hình lập phương. Cho hình lăng trụ đứng ABC . A BC  có AA  a 2 . Đáy ABC là tam giác vuông có BA  BC  a , gọi M là trung điểm của BC . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AM và BC . Ⓐ. d  AM , BC   a 2 . 2 Ⓑ. d  AM , BC   a 5 . 5 Ⓒ. d  AM , BC   a 3 . 3 Ⓓ. d  AM , BC   a 7 . 7 2x 1 . Khẳng định nào sau đây đúng? x  3 Ⓐ. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x  3 , tiệm cận ngang y  2 . Cho hàm số y  Ⓑ. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x  3 , tiệm cận ngang y  2 . Ⓒ. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x  3 , tiệm cận ngang y  2 . Ⓓ. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x  3 , tiệm cận ngang y  2 . Câu 8. Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm y ‘  x 2  x  2  . Mệnh đề nào sau đây đúng? Ⓐ. Hàm số nghịch biến trên  ;0  và  2;   . Ⓑ. Hàm số đồng biến trên  2;   . Có chí thì nên! 93 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 KHỐI ⓬ Ⓒ. Hàm số đồng biến trên  0; 2  . Ⓓ. Hàm số nghịch biến trên  . Câu 9. Cho hàm số y   x3  21x 2  10 x  2019. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm cực đại có hệ số góc bằng Ⓐ. 21 . Ⓑ. 0 . Ⓒ. 2019 . Ⓓ. 10 . Câu 10. Số giao điểm của đồ thị hàm số y  x 4  x 2  2 và đường thẳng y  2 là Ⓐ. 1. Ⓑ. 2 . Ⓒ. 4 . Ⓓ. 3 . Câu 11. Cho hình chóp S . ABCD có đáy là hình thang vuông tại A và B . Hình chiếu vuông góc của S trên mặt đáy  ABCD  trùng với trung điểm AB . Biết AB  a , BC  2a , BD  a 10 . Góc giữa hai mặt phẳng  SBD  và mặt phẳng đáy là 60 . Thể tích V của khối chóp S . ABCD theo a là 3 30a 3 . Ⓐ. V  8 30a 3 . Ⓑ. V  4 30a3 . Ⓒ. V  8 30a3 . Ⓓ. V  12 1  4  x2 có số đường tiệm cận đứng là m và số đường tiệm cận ngang x2  2 x  3 là n . Giá trị của m  n là Ⓐ. 0 . Ⓑ. 2 . Ⓒ. 1. Ⓓ. 3 . Câu 12. Cho đồ thị hàm số y  Câu 13. Lăng trụ ABCABC  có đáy là tam giác đều cạnh a . Hình chiếu vuông góc của A lên mặt phẳng ( ABC ) trùng với tâm O của tam giác ( ABC ) . Mặt phẳng ( P) qua BC và vuông góc với AA cắt a2 3 lăng trụ theo thiết diện có diện tích bằng . Thể tích lăng trụ ABCABC  bằng 8 a3 3 . Ⓐ. 12 a3 6 . Ⓑ. 3 a3 2 . Ⓒ. 12 a3 6 . Ⓓ. 12 Câu 14. Cho hàm số y  f ( x) có đồ thị như hình bên dưới: Gọi m0 là giá trị nhỏ nhất của tham số m để đồ thị hàm số h( x)  | f 2 ( x)  f ( x)  m | có số điểm cực trị ít nhất. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau: Ⓐ. m0  (1;  ) . Có chí thì nên! Ⓑ. m0  (; 1) . Ⓒ. m0  (0;1) . Ⓓ. m0  (1; 0) . 94 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 KHỐI ⓬ Câu 15. Cho hàm số y  f  x  . Hàm số y  f ‘  x  có đồ thị như hình vẽ. Bất phương trình f  x x3 2   m , đúng với mọi x   0;1 khi và chỉ khi: 36 x 1 Ⓐ. m  f 1  9 . 36 Ⓒ. m  f 1  9 f 0 1  . Ⓓ. m  . 36 36 32 Ⓑ. m  f 0 1  . 36 32 Câu 16. Cho hàm số y  x 4  3x 2  3 có đồ thị là đường cong như hình vẽ dưới đây. 4 2 Với giá trị nào của m thì phương trình x  3x  m  3 có 3 nghiệm phân biệt. Ⓐ. 4 . Ⓑ. 3 . Ⓒ. 0 . Ⓓ. 5 .   1200. Tính thể tích khối Câu 17. Cho khối chóp SABC có SA   ABC  , SA  a, AB  a, AC  2a, BAC chóp SABC . Ⓐ. V  a3 3 . 2 Ⓑ. a3 3 . Ⓒ. V  a3 3 . 6 Ⓓ. V  a3 3 . 3 Câu 18. Cho hàm số y  4 x  x 2 tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là Ⓐ. 1. Ⓑ. 0 Có chí thì nên! Ⓒ. 2. Ⓓ. 3 . 95 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 KHỐI ⓬ Câu 19. Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm cấp hai trên K và x0  K . Nếu hàm số đạt cực trị tại điểm x0 thì Ⓐ. f  x0   0 . Ⓑ. f   x0   0 . Ⓒ. f   x0   0 . Câu 20. Tọa độ giao điểm của hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số y  Ⓐ.  2;  3 . Ⓑ.  3;  2  . Ⓒ.  3;2  . Ⓓ. f   x0   0 . 3x  7 là x2 Ⓓ.  2;3 . Câu 21. Cho hình lập phương ABCD. AB C D  . Góc giữa hai đường thẳng AC và BD bằng: Ⓐ. 900 . Ⓑ. 450 . Ⓒ. 300 . Ⓓ. 600 . Câu 22. Cho hàm số y  f  x   ax3  cx  d  a  0  , biết max f  x   f  2  . Tìm giá trị nhỏ nhất của x 0;  hàm số y  f  x  trên đoạn  3; 1 . Ⓐ. min f  x   d  16a . Ⓑ. min f  x   d  16a . Ⓒ. min f  x   d  8a . Ⓓ. min f  x   d  32a . x 3;1 x 3;1 x 3;1 x 3;1 Câu 23. Khối đa diện loại 4;3 có bao nhiêu cạnh? Ⓐ. 8 . Ⓑ. 12 . Ⓒ. 20 . Ⓓ. 6 . Câu 24. Cho hàm số y  f  x  xác định trên  có đồ thị như hình vẽ Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:  3 Ⓐ. f      0 .  2 Ⓑ. Phương trình f  x   0 có hai nghiệm dương phân biệt. Ⓒ. f   5   0 . Ⓓ. f  x   0, x   . Có chí thì nên! 96 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 KHỐI ⓬ Câu 25. Cho hình chóp S . ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại đỉnh B , với AC  2a, BC  a . S cách đều các điểm A, B, C . Biết góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng  ABC  bằng 600 . Khoảng cách từ trung điểm M của SC đến mặt phẳng  SAB  bằng: Ⓐ. a 39 . 13 Ⓑ. 3a 13 . 13 Ⓒ. a 39 . 26 Ⓓ. a 13 . 26 x 1 . Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau; x2 Ⓐ. Hàm số nghịch biến trên tập  2 . Câu 26. Cho hàm số y  Ⓑ. Hàm số nghịch biến trên các khoảng mà hàm số xác định. Ⓒ. Hàm số đồng biến trên khoảng  2;   . Ⓓ. Hàm số nghịch biến trên khoảng  ;2    2;   . Câu 27. Giá trị lớn nhất của hàm số y  Ⓐ. 1. Ⓑ. 1. 2x  3 trên đoạn  1;1 bằng x2 1 Ⓒ. . 3 Ⓓ. 5 . 3 Câu 28. Cho hình chóp S . ABCD có đáy là hình vuông cạnh a và SA   ABCD  . SA  a 6 , tính góc giữa 3 SC và  ABCD  . Ⓐ. 750. Ⓑ. 450. Ⓒ. 600. Ⓓ. 300. Câu 29. Cho hàm số y  ax 4  bx 2  c có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Tìm kết luận đúng. Ⓐ. ac  0 . Ⓑ. a  b  0 . Ⓒ. bc  0 . Ⓓ. ab  0 . Câu 30. Cho hàm số y  f  x  có f   x   0 với mọi x   . Tìm tập hợp tất cả các giá trị thực của x để 1 f    f 1 .  x Ⓐ.  ;0    0;1 . Có chí thì nên! Ⓑ.  ;1 . Ⓒ.  ;0   1;    . Ⓓ.  0;1 . 97 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 KHỐI ⓬ 1 Câu 31. Gọi A( x1; y1 ), B( x2 ; y2 ) là hai điểm cực trị của hàm số y  x 3  4 x 2  x  4 . Giá trị biểu thức 3 y y P  1 2 bằng x1  x2 Ⓐ.  17 . 3 Ⓑ. 17 . 3 Ⓒ. 34 . 3 Ⓓ.  34 . 3 Câu 32. Đường cong trong hình dưới đây là đồ thị hàm số nào Ⓐ. y   x 4  3x 2 . Ⓑ. y  x 4  2 x 2 . Ⓒ. y  x 4  2 x 2 . Câu 33. Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm f ‘  x    x  1 2017  x  2 2018 Ⓓ. y   x 4  2 x 2 .  x  3 2019  x  5 2020 . Hỏi hàm số y  f  x  có mấy điểm cực trị? Ⓐ. 3. Ⓑ. 5. Ⓒ. 2. Ⓓ. 4. Câu 34. Cho hàm số y  f  x  xác định và liên tục trên đoạn  2; 2 và có đồ thị là đường cong trong hình vẽ Đặt M  max f  x  , m  min f  x  . Khi đó M  m bằng:  2;2 Ⓐ. 0. 2;2 Ⓑ. 8. Ⓒ. 2. Ⓓ. 4. Câu 35. Cho hàm số y  x 4  2 x 2  3 . Khẳng định nào sau đây là đúng? Ⓐ. Hàm số chỉ có đúng 2 điểm cực trị. Có chí thì nên! 98 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 KHỐI ⓬ Ⓑ. Hàm số chỉ có đúng một điểm cực trị. Ⓒ. Hàm số có ba điểm cực trị. Ⓓ. Hàm số không có cực trị. Câu 36. Cho khối chóp S . ABC , trên ba cạnh SA , SB , SC lần lượt lấy ba điểm A , B , C  sao cho 1 1 1 SA  SA , SB ‘  SB , SC ‘  SC . Gọi V và V  lần lượt là thể tích các khối chóp S . ABC và 3 3 3 V là S . ABC  . Khi đó tỉ số V 1 1 1 1 Ⓐ. Ⓑ. . Ⓒ. . Ⓓ. . . 27 3 9 6 Câu 37. Bảng biến thiên dưới đây là bảng biến thiên của hàm số nào? Ⓐ. y   x 4  2 x 2  5 . Ⓑ. y  x 4  2 x 2  5 . Ⓒ. y  x 4  2 x 2  1 . Ⓓ. y  x 4  2 x 2  5 . Câu 38. Cho hình chóp S . ABCD có đáy là hình vuông cạnh a , SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi M là trung điểm CD , góc giữa SM và mặt phẳng đáy bằng 60 . Thể tích khối chóp S . ABCD bằng Ⓐ. a 3 15 . 3 Ⓑ. a 3 15 . 6 Ⓒ. a3 3 . 6 Câu 39. Tìm m để đường thẳng d : y  2 x  m cắt đồ thị hàm số  C  : y  độ dài MN nhỏ nhất. Ⓐ. 1. Ⓑ. 1 . Ⓒ. 2. Ⓓ. a3 3 . 3 x3 tại hai điểm M , N sao cho x 1 Ⓓ. 3. Câu 40. Cho khối chóp S . ABC có thể tích bằng 16. Gọi M , N , P lần lượt là trung điểm của các cạnh SA, SB, SⒸ. Tính thể tích V của khối tứ diện AMNP. Ⓐ. V  2 . Ⓑ. V  6 . Ⓒ. V  8 . Câu 41. Cho hàm số y  Ⓓ. V  4 . 3×2  4 x  5 . Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số có phương x 1 trình là Ⓐ. y  x  1 . Ⓑ. y  6 x  4 . Ⓒ. y  6 x  4 . Ⓓ. y  6 x  4 . Câu 42. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y  x  1 tại điểm có tung độ bằng 3 là Ⓐ. y  1 4 x . 6 3 Có chí thì nên! Ⓑ. y  1 x 3. 6 Ⓒ. y  1 x 3. 6 Ⓓ. y  1 4 x . 6 3 99 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 KHỐI ⓬ 2 Câu 43. Cho khối chóp có diện tích đáy bằng 20 cm , chiều cao có độ dài bằng 3 cm . Tính thể tích V của khối chóp. Ⓐ. 180 cm3 . Ⓑ. 20 cm3 . Ⓒ. 30 cm3 . Ⓓ. 60 cm3 . Câu 44. Cho khối lăng trụ đứng tam giác ABC . ABC  có đáy là tam giác vuông cân tại A, AC  AB  2a , góc giữa AC  và mặt phẳng  ABC  bằng 30 . Thể tích khối lăng trụ ABC . ABC  là 4a 3 Ⓐ. . 3 4a 2 3 Ⓑ. . 3 4a3 3 Ⓒ. . 3 2a 3 3 Ⓓ. . 3 Câu 45. Trung điểm các cạnh của một hình tứ diện đều là đỉnh của Ⓐ. một hình tứ diện đều. Ⓑ. một hình lục giác đều. Ⓑ. một hình chóp tứ giác đều. Ⓓ. một hình bát diện đều. Câu 46. Cho hàm số y  f  x  xác định trên  và có đồ thị như hình vẽ Phương trình f  x   2 có số nghiệm là Ⓐ. 1. Ⓑ. 3 . Ⓒ. 4 . Ⓓ. 2 . Câu 47. Cho hình chóp SABC có đường cao SA bằng 2a , tam giác ABC vuông ở C có AB  2a ,   30 . Tính cosin của góc giữa hai mặt phẳng  SAB  ,  SBC  . CAB Ⓐ. 7 . 9 Ⓑ. 7 . 14 Ⓒ. 3 7 . 14 Ⓓ. 7 . 7 3a Câu 48. Cho hình chóp SABCD có ABCD là hình thoi cạnh a ,  ABC  60 , SA   ABCD  , SA  . Gọi 2 O là tâm của hình thoi ABCD . Khoảng cách từ O đến  SBC  . Có chí thì nên! 100 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 Ⓐ. 5a . 4 Ⓑ. 3a . 8 Ⓒ. 5a . 8 KHỐI ⓬ Ⓓ. 3a . 4 Câu 49. Tìm m để phương trình x9  x 7  1  x  m  0 có nghiệm trên (;1] . Ⓐ. m  2 . Câu 50. Có bao Ⓑ. m  2 . nhiêu nghiệm nguyên Ⓒ. m  2 . thuộc ( x  4)2  2  1  x  x 2  2  1  0    Ⓐ. 2022 . Ⓑ. 2021 .  2020; 2020 Ⓓ. m  2 . của bất phương trình  x  4  Có chí thì nên! Ⓒ. 2023 . Ⓓ. 2020 . 101 Full 10 đề ôn tập kiểm tra GK1- Năm 2021 – 2022 KHỐI ⓬ BẢNG ĐÁP ÁN 1.A 11.C 21.A 31.D 41.D 2.C 12.C 22.A 32.B 42.A 3.A 13.A 23.B 33.C 43.B Có chí thì nên! 4.B 14.C 24.A 34.A 44.C 5.C 15.C 25.A 35.C 45.D 6.D 16.B 26.B 36.A 46.D 7.D 17.C 27.C 37.B 47.D 8.B 18.B 28.D 38.B 48.B 9.B 19.C 29.C 39.D 49.A 10.D 20.D 30.C 40.A 50.A 102
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top