Tổng hợp kiến thức cơ bản Toán 9

Giới thiệu Tổng hợp kiến thức cơ bản Toán 9

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Tổng hợp kiến thức cơ bản Toán 9.

Tài liệu môn Toán sẽ luôn được cập thường xuyên từ nguồn đóng góp của quý bạn đọc và hoctoanonline.vn sưu tầm, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán mới nhất nhé.

Hơn nữa, Hoctoanonline.vn còn cung cấp file WORD Tài liệu môn Toán miễn phí nhằm hỗ trợ thầy, cô trong quá trình dạy học, biên soạn đề thi.

Tài liệu Tổng hợp kiến thức cơ bản Toán 9

Các em học sinh Đăng ký kênh youtube để học thêm nhé

Text Tổng hợp kiến thức cơ bản Toán 9

TỔNG HỢP KIẾN THỨC CƠ BẢN TOÁN 9
PHẦN I – ĐẠI SỐ
A. Kiến thức cần nhớ.
1. §iÒu kiÖn ®Ó c¨n thøc cã nghÜa.
A cã nghÜa khi A  0
2. C¸c c«ng thøc biÕn ®æi c¨n thøc.
A2  A
a.
b.

AB  A. B

c.

A

B

d.

A2 B  A B

e.

A
B

( A  0; B  0)

A B  A2 B

A 1

B B

( B  0)
( A  0; B  0)

A B   A2 B

f.

( A  0; B  0)

AB

( A  0; B  0)

( AB  0; B  0)

i.

A
A B

B
B

k.

C
C ( A B)

A  B2
AB

m.

C
C( A
B)

2
A B
A B

( B  0)
( A  0; A  B 2 )
( A  0; B  0; A  B )

3. Hµm sè y = ax + b (a  0)

– TÝnh chÊt:
+ Hµm sè ®ång biÕn trªn R khi a > 0.
+ Hµm sè nghÞch biÕn trªn R khi a < 0. – §å thÞ: §å thÞ lµ mét ®-êng th¼ng ®i qua ®iÓm A(0;b); B(-b/a;0). 4. Hµm sè y = ax2 (a  0) – TÝnh chÊt: + NÕu a > 0 hµm sè nghÞch biÕn khi x < 0 vµ ®ång biÕn khi x > 0.
+ NÕu a < 0 hµm sè ®ång biÕn khi x < 0 vµ nghÞch biÕn khi x > 0.

– §å thÞ:
§å thÞ lµ mét ®-êng cong Parabol ®i qua gèc to¹ ®é O(0;0).
+ NÕu a > 0 th× ®å thÞ n»m phÝa trªn trôc hoµnh.
+ NÕu a < 0 th× ®å thÞ n»m phÝa d-íi trôc hoµnh. 5. VÞ trÝ tư¬ng ®èi cña hai ®ưêng th¼ng XÐt ®-êng th¼ng y = ax + b (d) vµ y = a’x + b’ (d’) (d) vµ (d’) c¾t nhau  a  a’ (d) // (d’)  a = a’ vµ b  b’ (d)  (d’)  a = a’ vµ b = b’ 6. VÞ trÝ tư ¬ng ®èi cña ®ư êng th¼ng vµ ®ư êng cong. XÐt ®-êng th¼ng y = ax + b (d) vµ y = ax2 (P) (d) vµ (P) c¾t nhau t¹i hai ®iÓm (d) tiÕp xóc víi (P) t¹i mét ®iÓm (d) vµ (P) kh«ng cã ®iÓm chung 7. Phư ¬ng tr×nh bËc hai. XÐt ph-¬ng tr×nh bËc hai ax2 + bx + c = 0 (a  0) C«ng thøc nghiÖm C«ng thøc nghiÖm thu gän 2  = b – 4ac ’ = b’2 – ac víi b = 2b’ NÕu  > 0 : Ph-¬ng tr×nh cã hai nghiÖm
– NÕu ’ > 0 : Ph-¬ng tr×nh cã hai nghiÖm
ph©n biÖt:
ph©n biÖt:
x1 

b 
b 
; x2 
2a
2a

NÕu  = 0 : Ph-¬ng tr×nh cã nghiÖm kÐp :
b
x1  x2 
2a

x1 

 b ‘  ’
 b ‘  ’
; x2 
a
a

– NÕu ’ = 0 : Ph-¬ng tr×nh cã nghiÖm kÐp:

x1  x2 

NÕu  < 0 : Ph-¬ng tr×nh v« nghiÖm  b’ a – NÕu ’ < 0 : Ph-¬ng tr×nh v« nghiÖm 8. HÖ thøc Viet vµ øng dông. – HÖ thøc Viet: NÕu x1, x2 lµ nghiÖm cña ph-¬ng tr×nh bËc hai ax2 + bx + c = 0 (a0) th×: b  S  x  x  1 2  a   P  x .x  c 1 2  a – Mét sè øng dông: + T×m hai sè u vµ v biÕt u + v = S; u.v = P ta gi¶i ph-¬ng tr×nh: x2 – Sx + P = 0 (§iÒu kiÖn S2 – 4P  0) + NhÈm nghiÖm cña ph-¬ng tr×nh bËc hai ax2 + bx + c = 0 (a0) NÕu a + b + c = 0 th× ph-¬ng tr×nh cã hai nghiÖm: x1 = 1 ; x2 = c a NÕu a – b + c = 0 th× ph-¬ng tr×nh cã hai nghiÖm: x1 = -1 ; x2 =  c a 9. Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp phư ¬ng tr×nh, hÖ phư ¬ng tr×nh B-íc 1: LËp ph-¬ng tr×nh hoÆc hÖ ph-¬ng tr×nh B-íc 2: Gi¶i ph-¬ng tr×nh hoÆc hÖ ph-¬ng tr×nh B-íc 3: KiÓm tra c¸c nghiÖm cña ph-¬ng tr×nh hoÆc hÖ ph-¬ng tr×nh nghiÖm nµo thÝch hîp víi bµi to¸n vµ kÕt luËn B. Các dạng bài tập D¹ng 1: Rút gọn biểu thức Bµi to¸n: Rót gän biÓu thøc A  §Ó rót gän biÓu thøc A ta thùc hiÖn c¸c b-íc sau: – Quy ®ång mÉu thøc (nÕu cã) 2 - §ư a bít thõa sè ra ngoµi c¨n thøc (nÕu cã) – Trôc c¨n thøc ë mÉu (nÕu cã) – Thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh: luü thõa, khai c¨n, nh©n chia…. – Céng trõ c¸c sè h¹ng ®ång d¹ng. D¹ng 2: Bài toán tính toán Bµi to¸n 1: TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc A.  TÝnh A mµ kh«ng cã ®iÒu kiÖn kÌm theo ®ång nghÜa víi bµi to¸n Rót gän biÓu thøc A Bµi to¸n 2: TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc A(x) biÕt x = a  C¸ch gi¶i: – Rót gän biÓu thøc A(x). – Thay x = a vµo biÓu thøc rót gän. D¹ng 3: Chứng minh đẳng thức Bµi to¸n : Chøng minh ®¼ng thøc A = B  Mét sè phư ¬ng ph¸p chøng minh: – Phư ¬ng ph¸p 1: Dùa vµo ®Þnh nghÜa. A=B A-B=0 – Phư ¬ng ph¸p 2: BiÕn ®æi trùc tiÕp. A = A1 = A2 = … = B – Phư ¬ng ph¸p 3: Phư ¬ng ph¸p so s¸nh. A = A1 = A2 = … = C A=B B = B1 = B2 = … = C – Phư ¬ng ph¸p 4: Phư ¬ng ph¸p tư ¬ng ®ư ¬ng. A = B  A’ = B’  A” = B”  …… (*) (*) ®óng do ®ã A = B – Phư ¬ng ph¸p 5: Phư ¬ng ph¸p sö dông gi¶ thiÕt. – Phư ¬ng ph¸p 6: Phư ¬ng ph¸p quy n¹p. – Phư ¬ng ph¸p 7: Phư ¬ng ph¸p dïng biÓu thøc phô. D¹ng 4: Chứng minh bất đẳng thức Bµi to¸n: Chøng minh bÊt ®¼ng thøc A > B
 Mét sè bÊt ®¼ng thøc quan träng:
– BÊt ®¼ng thøc Cosi:

a1  a2  a3  …  an n
 a1.a2 .a3 …an (víi a1.a2 .a3 …an  0 )
n
DÊu “=” x¶y ra khi vµ chØ khi: a1  a2  a3  …  an

– BÊt ®¼ng thøc BunhiaC«pxki:
Víi mäi sè a1; a2; a3;…; an; b1; b2; b3;…bn

a1b1  a2b2  a3b3  …  anbn 2  (a12  a22  a32  …  an2 )(b12  b22  b32  …  bn2 )

DÊu “=” x¶y ra khi vµ chØ khi:

a
a1 a2 a3


 …  n
b1 b2 b3
bn

 Mét sè ph-¬ng ph¸p chøng minh:
– Phư ¬ng ph¸p 1: Dùa vµo ®Þnh nghÜa
A>B A-B>0
– Phư ¬ng ph¸p 2: BiÕn ®æi trùc tiÕp
A = A1 = A2 = … = B + M2 > B nÕu M  0

3

- Phư ¬ng ph¸p 3: Phư ¬ng ph¸p tư ¬ng ®ư ¬ng
A > B  A’ > B’  A” > B”  …… (*)
(*) ®óng do ®ã A > B
– Phư ¬ng ph¸p 4: Phư ¬ng ph¸p dïng tÝnh chÊt b¾c cÇu
A > C vµ C > B  A > B
– Phư ¬ng ph¸p 5: Phư ¬ng ph¸p ph¶n chøng
§Ó chøng minh A > B ta gi¶ sö B > A vµ dïng c¸c phÐp biÕn ®æi tư ¬ng ®ư ¬ng
®Ó dÉn ®Õn ®iÒu v« lÝ khi ®ã ta kÕt luËn A > B.
– Phư ¬ng ph¸p 6: Phư ¬ng ph¸p sö dông gi¶ thiÕt.
– Phư ¬ng ph¸p 7: Phư ¬ng ph¸p quy n¹p.
– Phư ¬ng ph¸p 8: Phư ¬ng ph¸p dïng biÓu thøc phô.
D¹ng 5: Bài toán liên quan đến phương trình bậc hai
Bµi to¸n 1: Gi¶i phư ¬ng tr×nh bËc hai ax2 + bx + c = 0 (a0)
 C¸c phư ¬ng ph¸p gi¶i:
– Phư ¬ng ph¸p 1: Ph©n tÝch ®ư a vÒ phư ¬ng tr×nh tÝch.
– Phư ¬ng ph¸p 2: Dïng kiÕn thøc vÒ c¨n bËc hai
x2 = a  x =  a
– Phư ¬ng ph¸p 3: Dïng c«ng thøc nghiÖm
Ta cã  = b2 – 4ac
+ NÕu  > 0 : Phư ¬ng tr×nh cã hai nghiÖm ph©n biÖt:
x1 

b 
b 
; x2 
2a
2a

+ NÕu  = 0 : Phư ¬ng tr×nh cã nghiÖm kÐp
x1  x2 

b
2a

+ NÕu  < 0 : Phư ¬ng tr×nh v« nghiÖm – Phư ¬ng ph¸p 4: Dïng c«ng thøc nghiÖm thu gän Ta cã ’ = b’2 – ac víi b = 2b’ + NÕu ’ > 0 : Phư ¬ng tr×nh cã hai nghiÖm ph©n biÖt:
x1 

 b ‘  ’
 b ‘  ’
; x2 
a
a

+ NÕu ’ = 0 : Phư ¬ng tr×nh cã nghiÖm kÐp

 b’
x1  x2 
a

+ NÕu ’ < 0 : Phư ¬ng tr×nh v« nghiÖm – Phư ¬ng ph¸p 5: NhÈm nghiÖm nhê ®Þnh lÝ Vi-et. NÕu x1, x2 lµ nghiÖm cña phư ¬ng tr×nh bËc hai ax2 + bx + c = 0 (a0) th×: b   x1  x2  a   x .x  c  1 2 a Chó ý: NÕu a, c tr¸i dÊu tøc lµ a.c < 0 th× ph-¬ng tr×nh lu«n cã hai nghiÖm ph©n biÖt. Bµi to¸n 2: BiÖn luËn theo m sù cã nghiÖm cña phư ¬ng tr×nh bËc hai ax2 + bx + c = 0 ( trong ®ã a, b, c phô thuéc tham sè m ).  XÐt hÖ sè a: Cã thÓ cã 2 kh¶ n¨ng 4 a. Trư êng hîp a = 0 víi vµi gi¸ trÞ nµo ®ã cña m. Gi¶ sö a = 0  m = m0 ta cã: (*) trë thµnh ph-¬ng tr×nh bËc nhÊt ax + c = 0 (**) + NÕu b  0 víi m = m0: (**) cã mét nghiÖm x = -c/b + NÕu b = 0 vµ c = 0 víi m = m0: (**) v« ®Þnh  (*) v« ®Þnh + NÕu b = 0 vµ c  0 víi m = m0: (**) v« nghiÖm  (*) v« nghiÖm b. Tr-êng hîp a  0: TÝnh  hoÆc ’ + TÝnh  = b2 – 4ac NÕu  > 0 : Ph-¬ng tr×nh cã hai nghiÖm ph©n biÖt:
x1 

b 
b 
; x2 
2a
2a

NÕu  = 0 : Ph-¬ng tr×nh cã nghiÖm kÐp : x1  x2 

b
2a

NÕu  < 0 : Ph-¬ng tr×nh v« nghiÖm + TÝnh ’ = b’2 – ac víi b = 2b’ NÕu ’ > 0 : Ph-¬ng tr×nh cã hai nghiÖm ph©n biÖt:
x1 

 b ‘  ’
 b ‘  ’
; x2 
a
a

 b’
NÕu ’ = 0 : Ph-¬ng tr×nh cã nghiÖm kÐp: x1  x2 
a

NÕu ’ < 0 : Ph-¬ng tr×nh v« nghiÖm – Ghi tãm t¾t phÇn biÖn luËn trªn. Bµi to¸n 3: T×m ®iÒu kiÖn cña tham sè m ®Ó ph-¬ng tr×nh bËc hai ax2 + bx + c = 0 ( trong ®ã a, b, c phô thuéc tham sè m ) cã nghiÖm.  Cã hai kh¶ n¨ng ®Ó ph-¬ng tr×nh bËc hai ax2 + bx + c = 0 cã nghiÖm: 1. HoÆc a = 0, b  0 2. HoÆc a  0,   0 hoÆc ’  0 TËp hîp c¸c gi¸ trÞ m lµ toµn bé c¸c gi¸ trÞ m tho¶ m·n ®iÒu kiÖn 1 hoÆc ®iÒu kiÖn 2. Bµi to¸n 4: T×m ®iÒu kiÖn cña tham sè m ®Ó ph-¬ng tr×nh bËc hai ax2 + bx + c = 0 ( a, b, c phô thuéc tham sè m ) cã 2 nghiÖm ph©n biÖt. a  0 a  0 hoÆc  ‘   0   0  §iÒu kiÖn cã hai nghiÖm ph©n biÖt  Bµi to¸n 5: T×m ®iÒu kiÖn cña tham sè m ®Ó ph-¬ng tr×nh bËc hai ax2 + bx + c = 0 ( trong ®ã a, b, c phô thuéc tham sè m ) cã 1 nghiÖm.  §iÒu kiÖn cã mét nghiÖm: a  0 a  0 hoÆc  hoÆc  b  0   0 a  0  ‘   0 Bµi to¸n 6: T×m ®iÒu kiÖn cña tham sè m ®Ó ph-¬ng tr×nh bËc hai ax2 + bx + c = 0 ( trong ®ã a, b, c phô thuéc tham sè m ) cã nghiÖm kÐp. a  0  §iÒu kiÖn cã nghiÖm kÐp:    0 a  0 hoÆc  ‘   0 Bµi to¸n 7: T×m ®iÒu kiÖn cña tham sè m ®Ó ph-¬ng tr×nh bËc hai ax2 + bx + c = 0 ( trong ®ã a, b, c phô thuéc tham sè m ) v« nghiÖm. 5 a  0  §iÒu kiÖn cã mét nghiÖm:    0 a  0 hoÆc  ‘   0 Bµi to¸n 8: T×m ®iÒu kiÖn cña tham sè m ®Ó ph-¬ng tr×nh bËc hai ax2 + bx + c = 0 ( trong ®ã a, b, c phô thuéc tham sè m ) cã 1 nghiÖm. a  0 a  0 hoÆc  hoÆc b  0   0  §iÒu kiÖn cã mét nghiÖm:  a  0  ‘   0 Bµi to¸n 9 : T×m ®iÒu kiÖn cña tham sè m ®Ó ph-¬ng tr×nh bËc hai ax2 + bx + c = 0 ( a, b, c phô thuéc tham sè m ) cã hai nghiÖm cïng dÊu.  §iÒu kiÖn cã hai nghiÖm cïng dÊu: ’  0   0   hoÆc   c c P  a  0 P   0 a  Bµi to¸n 10 : T×m ®iÒu kiÖn cña tham sè m ®Ó ph-¬ng tr×nh bËc hai ax2 + bx + c = 0 (a, b, c phô thuéc tham sè m) cã 2 nghiÖm d-¬ng.  §iÒu kiÖn cã hai nghiÖm d-¬ng:     0 ’  0   c c   P   0 hoÆc  P   0 a a   b b   S   a  0 S   a  0 Bµi to¸n 11 : T×m ®iÒu kiÖn cña tham sè m ®Ó ph-¬ng tr×nh bËc hai ax2 + bx + c = 0 ( trong ®ã a, b, c phô thuéc tham sè m ) cã 2 nghiÖm ©m.  §iÒu kiÖn cã hai nghiÖm ©m:     0 ’  0   c c   P   0 hoÆc  P   0 a a   b b   S   a  0 S   a  0 Bµi to¸n 12 : T×m ®iÒu kiÖn cña tham sè m ®Ó ph-¬ng tr×nh bËc hai ax2 + bx + c = 0 ( a, b, c phô thuéc tham sè m) cã 2 nghiÖm tr¸i dÊu.  §iÒu kiÖn cã hai nghiÖm tr¸i dÊu: P < 0 hoÆc a vµ c tr¸i dÊu. Bµi to¸n 13 : T×m ®iÒu kiÖn cña tham sè m ®Ó ph-¬ng tr×nh bËc hai ax2 + bx + c = 0 (*) ( a, b, c phô thuéc tham sè m) cã mét nghiÖm x = x1.  C¸ch gi¶i: – Thay x = x1 vµo ph-¬ng tr×nh (*) ta cã: ax12 + bx1 + c = 0  m – Thay gi¸ trÞ cña m vµo (*)  x1, x2 – HoÆc tÝnh x2 = S – x1 hoÆc x2 = P x1 Bµi to¸n 14 : T×m ®iÒu kiÖn cña tham sè m ®Ó ph-¬ng tr×nh bËc hai ax2 + bx + c = 0 ( a, b, c phô thuéc tham sè m) cã 2 nghiÖm x1, x2 tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn: a. x1  x2   c. 1 1  n x1 x2 b. x12  x22  k d. x12  x22  h e. x13  x23  t 6  §iÒu kiÖn chung:   0 hoÆc ’  0 (*) Theo ®Þnh lÝ Viet ta cã: b   x1  x2  a  S (1)   x .x  c  P (2)  1 2 a a. Tr-êng hîp: x1  x2   b   x1  x2  Gi¶i hÖ  a x1  x2   x1, x2 Thay x1, x2 vµo (2)  m Chän c¸c gi¸ trÞ cña m tho¶ m·n (*) b. Tr-êng hîp: x12  x22  k  ( x1  x2 )2  2 x1 x2  k Thay x1 + x2 = S = c b vµ x1.x2 = P = vµo ta cã: a a S2 – 2P = k  T×m ®-îc gi¸ trÞ cña m tho¶ m·n (*) c. Tr-êng hîp: 1 1   n  x1  x2  nx1.x2   b  nc x1 x2 Gi¶i ph-¬ng tr×nh – b = nc t×m ®-îc m tho¶ m·n (*) d. Tr-êng hîp: x12  x22  h  S 2  2P  h  0 Gi¶i bÊt ph-¬ng tr×nh S2 – 2P – h  0 chän m tho¶ m·n (*) e. Tr-êng hîp: x13  x23  t  S 3  3PS  t Gi¶i ph-¬ng tr×nh S 3  3PS  t chän m tho¶ m·n (*) Bµi to¸n 15 : T×m hai sè u vµ v biÕt tæng u + v = S vµ tÝch u.v = P cña chóng.  Ta cã u vµ v lµ nghiÖm cña ph-¬ng tr×nh: x – Sx + P = 0 (*) (§iÒu kiÖn S2 – 4P  0) Gi¶i ph-¬ng tr×nh (*) ta t×m ®-îc hai sè u vµ v cÇn t×m. 2 Néi dung 6: Giải phương trình, bất phương trình Bµi to¸n1: Gi¶i ph-¬ng tr×nh trïng ph-¬ng ax4 + bx2 + c = 0  §Æt t = x2 (t0) ta cã ph-¬ng tr×nh at2 + bt + c = 0 Gi¶i ph-¬ng tr×nh bËc hai Èn t sau ®ã thay vµo t×m Èn x B¶ng tãm t¾t at2 + bt + c = 0 v« nghiÖm 2 nghiÖm ©m nghiÖm kÐp ©m 1 nghiÖm d-¬ng 2 nghiÖm d-¬ng ax4 + bx2 + c = 0 v« nghiÖm v« nghiÖm v« nghiÖm 2 nghiÖm ®èi nhau 4 nghiÖm 2 cÆp nghiÖm ®èi nhau 7 Bµi to¸n 2: Gi¶i ph-¬ng tr×nh A( x 2  1 1 )  B( x  )  C  0 2 x x 1 = t  x2 – tx + 1 = 0 x 1 1 1 Suy ra t2 = ( x  )2 = x 2  2  2  x 2  2  t 2  2 x x x  §Æt x  Thay vµo ph-¬ng tr×nh ta cã: A(t2 – 2) + Bt + C = 0  At2 + Bt + C – 2A = 0 1 = t gi¶i t×m x. x 1 1 Bµi to¸n 3: Gi¶i ph-¬ng tr×nh A( x 2  2 )  B( x  )  C  0 x x 1  §Æt x  = t  x2 – tx – 1 = 0 x 1 1 1 Suy ra t2 = ( x  )2 = x 2  2  2  x 2  2  t 2  2 x x x Gi¶i ph-¬ng tr×nh Èn t sau ®ã thÕ vµo x  Thay vµo ph-¬ng tr×nh ta cã: A(t2 + 2) + Bt + C = 0  At2 + Bt + C + 2A = 0 Gi¶i ph-¬ng tr×nh Èn t sau ®ã thÕ vµo x  1 = t gi¶i t×m x. x Bµi to¸n 4: Gi¶i ph-¬ng tr×nh bËc cao  Dïng c¸c phÐp biÕn ®æi ®-a ph-¬ng tr×nh bËc cao vÒ d¹ng: + Ph-¬ng tr×nh tÝch + Ph-¬ng tr×nh bËc hai. Néi dung 7: Giải hệ phương trình ax  by  c a ‘ x  b ‘ y  c ‘ Bµi to¸n: Gi¶i hÖ ph-¬ng tr×nh   C¸c ph-¬ng ph¸p gi¶i: + Ph-¬ng ph¸p ®å thÞ + Ph-¬ng ph¸p céng + Ph-¬ng ph¸p thÕ + Ph-¬ng ph¸p ®Æt Èn phô Néi dung 7: Giải phương trình vô tỉ Bµi to¸n 1: Gi¶i ph-¬ng tr×nh d¹ng f ( x)  g ( x) (1)  Ta cã  g ( x)  0 f ( x)  g ( x)   2  f ( x)  g ( x) (2) (3) Gi¶i (3) ®èi chiÕu ®iÒu kiÖn (2) chän nghiÖm thÝch hîp  nghiÖm cña (1) Bµi to¸n 2: Gi¶i ph-¬ng tr×nh d¹ng f ( x )  h( x )  g ( x ) 8  §iÒu kiÖn cã nghÜa cña ph-¬ng tr×nh  f ( x)  0  h( x)  0  g ( x)  0  Víi ®iÒu kiÖn trªn tho¶ m·n ta b×nh ph-¬ng hai vÕ ®Ó gi¶i t×m x. Néi dung 8: Giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối. Bµi to¸n: Gi¶i ph-¬ng tr×nh d¹ng f ( x)  g ( x)  Ph-¬ng ph¸p 1:  g ( x)  0 f ( x)  g ( x)    f ( x)  g ( x) 2 2 XÐt f(x)  0  f(x) = g(x) XÐt f(x) < 0  – f(x) = g(x)  Ph-¬ng ph¸p 3: Víi g(x)  0 ta cã f(x) =  g(x)  Ph-¬ng ph¸p 2: Néi dung 9: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức Bµi to¸n: T×m gi¸ trÞ lín nhÊt vµ gi¸ trÞ nhá nhÊt cña hµm sè y = f(x)  Ph-¬ng ph¸p 1: Dùa vµo luü thõa bËc ch½n. – BiÕn ®æi hµm sè y = f(x) sao cho: y = M – [g(x)]2n , n Z  y  M Do ®ã ymax = M khi g(x) = 0 – BiÕn ®æi hµm sè y = f(x) sao cho: y = m + [h(x)]2k kZ  y  m Do ®ã ymin = m khi h(x) = 0  Ph-¬ng ph¸p 2: Dùa vµo tËp gi¸ trÞ hµm.  Ph-¬ng ph¸p 3: Dùa vµo ®¼ng thøc. Néi dung 10: Các bài toán liên quan đến hàm số * Điểm thuộc đồ thị Bµi to¸n: Cho (C) lµ ®å thÞ cña hµm sè y = f(x) vµ mét ®iÓm A(xA;yA). Hái (C) cã ®i qua A kh«ng?  §å thÞ (C) ®i qua A(xA;yA) khi vµ chØ khi to¹ ®é cña A nghiÖm ®óng ph-¬ng tr×nh cña (C) A(C)  yA = f(xA) Dã ®ã tÝnh f(xA) NÕu f(xA) = yA th× (C) ®i qua A. NÕu f(xA)  yA th× (C) kh«ng ®i qua A. * Sự tương giao của hai đồ thị Bµi to¸n : Cho (C) vµ (L) theo thø tù lµ ®é thÞ hµm sè y = f(x) vµ y = g(x) H·y kh¶o s¸t sù t-¬ng giao cña hai ®å thÞ  To¹ ®é ®iÓm chung cña (C) vµ (L) lµ nghiÖm cña ph-¬ng tr×nh hoµnh ®é ®iÓm chung: f(x) = g(x) (*) – NÕu (*) v« nghiÖm th× (C) vµ (L) kh«ng cã ®iÓm chung. – NÕu (*) cã nghiÖm kÐp th× (C) vµ (L) tiÕp xóc nhau. – NÕu (*) cã 1 nghiÖm th× (C) vµ (L) cã 1 ®iÓm chung. – NÕu (*) cã 2 nghiÖm th× (C) vµ (L) cã 2 ®iÓm chung. * Lập phương trình đường thẳng 9 Bµi to¸n 1: LËp ph-¬ng tr×nh cña ®-êng th¼ng (D) ®i qua ®iÓm A(xA;yA) vµ cã hÖ sè gãc b»ng k.  Ph-¬ng tr×nh tæng qu¸t cña ®-êng th¼ng (D) lµ : y = ax + b (*) – X¸c ®Þnh a: ta cã a = k – X¸c ®Þnh b: (D) ®i qua A(xA;yA) nªn ta cã yA = kxA + b  b = yA – kxA – Thay a = k; b = yA – kxA vµo (*) ta cã ph-¬ng tr×nh cña (D) Bµi to¸n 2: LËp ph-¬ng tr×nh cña ®-êng th¼ng (D) ®i qua ®iÓm A(xA;yA); B(xB;yB)  Ph-¬ng tr×nh tæng qu¸t cña ®-êng th¼ng (D) lµ : y = ax + b  y A  ax A  b  y B  ax B  b (D) ®i qua A vµ B nªn ta cã:  Gi¶i hÖ ta t×m ®-îc a vµ b suy ra ph-¬ng tr×nh cña (D) Bµi to¸n 3: LËp ph-¬ng tr×nh cña ®-êng th¼ng (D) cã hÖ sè gãc k vµ tiÕp xóc víi ®-êng cong (C): y = f(x)  Ph-¬ng tr×nh tæng qu¸t cña ®-êng th¼ng (D) lµ : y = kx + b Ph-¬ng tr×nh hoµnh ®é ®iÓm chung cña (D) vµ (P) lµ: f(x) = kx + b (*) V× (D) tiÕp xóc víi (P) nªn (*) cã nghiÖm kÐp. Tõ ®iÒu kiÖn nµy ta t×m ®-îc b vµ suy ra ph-¬ng tr×nh cña (D) Bµi to¸n 3: LËp ph-¬ng tr×nh cña ®-êng th¼ng (D) ®i qua ®iÓm A(xA;yA) k vµ tiÕp xóc víi ®-êng cong (C): y = f(x)  Ph-¬ng tr×nh tæng qu¸t cña ®-êng th¼ng (D) lµ : y = kx + b Ph-¬ng tr×nh hoµnh ®é ®iÓm chung cña (D) vµ (P) lµ: f(x) = kx + b (*) V× (D) tiÕp xóc víi (P) nªn (*) cã nghiÖm kÐp. Tõ ®iÒu kiÖn nµy ta t×m ®-îc hÖ thøc liªn hÖ gi÷a a vµ b (**) MÆt kh¸c: (D) qua A(xA;yA) do ®ã ta cã yA = axA + b (***) Tõ (**) vµ (***)  a vµ b  Ph-¬ng tr×nh ®-êng th¼ng (D). PHẦN II – HÌNH HỌC A. Kiến thức cần nhớ 1. HÖ thøc l-îng trong tam gi¸c vu«ng. b2 = ab’ c2 = ac’ A h2 = b’c’ b c ah = bc a2 = b 2 + c 2 h B 1 1 1  2 2 2 h b c 2. TØ sè l-îng gi¸c cña gãc nhän. 0 < sin < 1 0 < coss < 1 sin  cos tg  cot g  cos sin  c’ b’ C H a sin2 + cos2 = 1 10 tg.cotg = 1 1  tg 2  1 cos2  1  cot g 2  3. HÖ thøc vÒ c¹nh vµ gãc trong tam gi¸c vu«ng. 1 sin 2  B b = asinB = acosC a b = ctgB = ccotgC c c = a sinC = acosB c = btgC = bcotg B A 4. §-êng trßn. b C – C¸ch x¸c ®Þnh: Qua ba ®iÓm kh«ng th¼ng hµng ta vÏ ®-îc mét vµ chØ mét ®-êng trßn. – T©m ®èi xøng, trôc ®èi xøng: §-êng trßn cã mét t©m ®èi xøng; cã v« sè trôc ®èi xøng. – Quan hÖ vu«ng gãc gi÷a ®-êng kÝnh vµ d©y. Trong mét ®-êng trßn + §-êng kÝnh vu«ng gãc víi mét d©y th× ®i qua trung ®iÓm cña d©y Êy + §-êng kÝnh ®i qua trung ®iÓm cña mét d©y kh«ng ®i qua t©m th× vu«ng gãc víi d©y Êy. – Liªn hÖ gi÷a d©y vµ kho¶ng c¸ch tõ t©m ®Õn d©y: Trong mét ®-êng trßn: + Hai d©y b»ng nhau th× c¸ch ®Òu t©m + Hai d©y c¸ch ®Òu t©m th× b»ng nhau + D©y nµo lín h¬n th× d©y ®ã gÇn t©m h¬n + D©y nµo gÇn t©m h¬n th× d©y ®ã lín h¬n – Liªn hÖ gi÷a cung vµ d©y: Trong mét ®-êng trßn hay trong hai ®-êng trßn b»ng nhau: + Hai cung b»ng nhau c¨ng hai d©y b»ng nhau + Hai d©y b»ng nhau c¨ng hai cung b»ng nhau + Cung lín h¬n c¨ng d©y lín h¬n + D©y lín h¬n c¨ng cung lín h¬n. – VÞ trÝ t-¬ng ®èi cña ®-êng th¼ng vµ ®-êng trßn: VÞ trÝ t-¬ng ®èi Sè ®iÓm chung HÖ thøc liªn hÖ gi÷a d vµ R 11 - §-êng th¼ng vµ ®-êng trßn c¾t nhau 2 dR

– §-êng th¼ng vµ ®-êng trßn tiÕp xóc nhau

– §-êng th¼ng vµ ®-êng trßn kh«ng giao nhau

– VÞ trÝ t-¬ng ®èi cña ®-êng th¼ng vµ ®-êng trßn:
VÞ trÝ t-¬ng ®èi

Sè ®iÓm
chung

HÖ thøc liªn hÖ gi÷a d vµ
R

2

R – r < OO’ < R + r – Hai ®-êng trßn c¾t nhau – Hai ®-êng trßn tiÕp xóc nhau + TiÕp xóc ngoµi OO’ = R + r 1 + TiÕp xóc trong OO’ = R – r – Hai ®-êng trßn kh«ng giao nhau + (O) vµ (O’) ë ngoµi nhau OO’ > R + r

+ (O) ®ùng (O’)
+ (O) vµ (O’) ®ång t©m

0

OO’ < R – r OO’ = 0 5. TiÕp tuyÕn cña ®-êng trßn – TÝnh chÊt cña tiÕp tuyÕn: TiÕp tuyÕn vu«ng gãc víi b¸n kÝnh ®i qua tiÕp ®iÓm. – DÊu hiÖu nhËn biÕt tiÕp tuyÕn: 12 + §-êng th¼ng vµ ®-êng trßn chØ cã mét ®iÓm chung + Kho¶ng c¸ch tõ t©m cña ®-êng trßn ®Õn ®-êng th¼ng b»ng b¸n kÝnh + §-êng th¼ng ®i qua mét ®iÓm cña ®-êng trßn vµ vu«ng gãc víi b¸n kÝnh ®i qua A ®iÓm ®ã. – TÝnh chÊt cña 2 tiÕp tuyÕn c¾t nhau O M MA, MB lµ hai tiÕp tuyÕn c¾t nhau th×: + MA = MB B + MO lµ ph©n gi¸c cña gãc AMB + OM lµ ph©n gi¸c cña gãc AOB – TiÕp tuyÕn chung cña hai ®-êng trßn: lµ ®-êng th¼ng tiÕp xóc víi c¶ hai ®-êng trßn ®ã: TiÕp tuyÕn chung ngoµi TiÕp tuyÕn chung trong d d d’ O O’ O O’ d’ 6. Gãc víi ®-êng trßn Lo¹i gãc H×nh vÏ C«ng thøc tÝnh sè ®o A B 1. Gãc ë t©m AOB  sd AB O A B O 2. Gãc néi tiÕp AMB  1 sd AB 2 M x A 3. Gãc t¹o bëi tia tiÕp tuyÕn vµ d©y cung. B xBA  O 1 sd AB 2 13 B A M 4. Gãc cã ®Ønh ë bªn trong ®-êng trßn O AMB  1 ( sd AB  sdCD) 2 AMB  1 ( sd AB  sdCD) 2 C D M D C 5. Gãc cã ®Ønh ë bªn ngoµi ®-êng trßn O A B  Chó ý: Trong mét ®-êng trßn – C¸c gãc néi tiÕp b»ng nhau ch¾n c¸c cung b»ng nhau – C¸c gãc néi tiÕp cïng ch¾n mét cung th× b»ng nhau – C¸c gãc néi tiÕp ch¾n c¸c cung b»ng nhau th× b»ng nhau – Gãc néi tiÕp nhá h¬n hoÆc b»ng 900 cã sè ®o b»ng nöa sè ®o cña gãc ë t©m cïng ch¾n mét cung. – Gãc néi tiÕp ch¾n nöa ®-êng trßn lµ gãc vu«ng vµ ng-îc l¹i gãc vu«ng néi tiÕp th× ch¾n nöa ®-êng trßn. – Gãc t¹o bëi tia tiÕp tuyÕn vµ d©y cung vµ gãc néi tiÕp cïng ch¾n mét cung th× b»ng nhau. 7. §é dµi ®-êng trßn – §é dµi cung trßn. – §é dµi ®-êng trßn b¸n kÝnh R: C = 2R = d  Rn – §é dµi cung trßn n0 b¸n kÝnh R : l  180 8. DiÖn tÝch h×nh trßn – DiÖn tÝch h×nh qu¹t trßn – DiÖn tÝch h×nh trßn: S = R2 – DiÖn tÝch h×nh qu¹t trßn b¸n kÝnh R, cong n0: S  9. C¸c lo¹i ®-êng trßn §-êng trßn ngo¹i tiÕp tam gi¸c  R2n 360 §-êng trßn néi tiÕp tam gi¸c A  lR 2 §-êng trßn bµng tiÕp tam gi¸c A A B C O O F B E J C B C T©m ®-êng trßn lµ giao cña ba ®-êng trung trùc cña tam gi¸c T©m ®-êng trßn lµ giao cña ba T©m cña ®-êng trßn bµng ®-êng ph©n gi¸c trong cña tiÕp trong gãc A lµ giao tam gi¸c ®iÓm cña hai ®-êng ph©n 14 gi¸c c¸c gãc ngoµi t¹i B hoÆc C hoÆc lµ giao ®iÓm cña ®-êng ph©n gi¸c gãc A vµ ®-êng ph©n gi¸c ngoµi t¹i B (hoÆc C) 10. C¸c lo¹i h×nh kh«ng gian. a. H×nh trô. – DiÖn tÝch xung quanh: Sxq = 2rh – DiÖn tÝch toµn phÇn: Stp = 2rh + r2 – ThÓ tÝch h×nh trô: V = Sh = r2h r: b¸n kÝnh Trong ®ã h: chiÒu cao b. H×nh nãn: – DiÖn tÝch xung quanh: Sxq = 2rl – DiÖn tÝch toµn phÇn: Stp = 2rl + r2 – ThÓ tÝch h×nh trô: V = 1  r 2h 3 c. H×nh nãn côt: – DiÖn tÝch xung quanh: Sxq = (r1 + r2)l – ThÓ tÝch: V = 1  h(r12  r22  r1 r2 ) 3 Trong ®ã r: b¸n kÝnh l: ®-êng sinh h: chiÒu cao r1: b¸n kÝnh d¸y lín r2: b¸n kÝnh ®¸y nhá Trong ®ã l: ®-êng sinh h: chiÒu cao d. H×nh cÇu. – DiÖn tÝch mÆt cÇu: S = 4R2 = d 4 – ThÓ tÝch h×nh cÇu: V =  R 3 3 R: b¸n kÝnh Trong ®ã d: ®-êng kÝnh 11. Tø gi¸c néi tiÕp:  DÊu hiÖu nhËn biÕt tø gi¸c néi tiÕp: – Tø gi¸c cã tæng hai gãc ®èi b»ng 1800 – Tø gi¸c cã gãc ngoµi t¹i mét ®Ønh b»ng gãc trong cña ®Ønh ®èi diÖn – Tø gi¸c cã 4 ®Ønh c¸ch ®Òu mét ®iÓm. – Tø gi¸c cã hai ®Ønh kÒ nhau cïng nh×n c¹nh chøa hai ®Ønh cßn l¹i d-íi mét gãc . B. C¸c d¹ng bµi tËp. D¹ng 1: Chøng minh hai gãc b»ng nhau.  C¸ch chøng minh: – Chøng minh hai gãc cïng b»ng gãc thø ba – Chøng minh hai gãc b»ng víi hai gãc b»ng nhau kh¸c – Hai gãc b»ng tæng hoÆc hiÖu cña hai gãc theo thø tù ®«i mét b»ng nhau – Hai gãc cïng phô (hoÆc cïng bï) víi gãc thø ba – Hai gãc cïng nhän hoÆc cïng tï cã c¸c c¹nh ®«i mét song song hoÆc vu«ng gãc – Hai gãc ã le trong, so le ngoµi hoÆc ®ång vÞ – Hai gãc ë vÞ trÝ ®èi ®Ønh – Hai gãc cña cïng mé tam gi¸c c©n hoÆc ®Òu – Hai gãc t-¬ng øng cña hai tam gi¸c b»ng nhau hoÆc ®ång d¹ng 15 - Hai gãc néi tiÕp cïng ch¾n mét cung hoÆc ch¾n hai cung b»ng nhau. D¹ng 2: Chøng minh hai ®o¹n th¼ng b»ng nhau  C¸ch chøng minh: – Chøng minh hai ®o¹n th¼ng cïng b»ng ®o¹n thø ba – Hai c¹nh cña mmét tam gi¸c c©n hoÆc tam gi¸c ®Òu – Hai c¹nh t-¬ng øng cña hai tam gi¸c b»ng nhau – Hai c¹nh ®èi cña h×nh b×nh hµnh (ch÷ nhËt, h×nh thoi, h×nh vu«ng) – Hai c¹nh bªn cña h×nh thang c©n – Hai d©y tr-¬ng hai cung b»ng nhau trong mét ®-êng trßn hoÆc hai ®-êng b»ng nhau. D¹ng 2: Chøng minh hai ®-êng th¼ng song song  C¸ch chøng minh: – Chøng minh hai ®-êng th¼ng cïng song song víi ®-êng th¼ng thø ba – Chøng minh hai ®-êng th¼ng cïng vu«ng gãc víi ®-êng th¼ng thø ba – Chøng minh chóng cïng t¹o víi mét c¸t tuyÕn hai gãc b»ng nhau: + ë vÞ trÝ so le trong + ë vÞ trÝ so le ngoµi + ë vÞ trÝ ®ång vÞ. – Lµ hai d©y ch¾n gi÷a chóng hai cung b»ng nhau trong mét ®-êng trßn – Chóng lµ hai c¹nh ®èi cña mét h×nh b×nh hµnh D¹ng 3: Chøng minh hai ®-êng th¼ng vu«ng gãc  C¸ch chøng minh: – Chóng song song song song víi hai ®-êng th¼ng vu«ng gãc kh¸c. – Chøng minh chóng lµ ch©n ®-êng cao trong mét tam gi¸c. – §-êng kÝnh ®i qua trung ®iÓm d©y vµ d©y. – Chóng lµ ph©n gi¸c cña hai gãc kÒ bï nhau. D¹ng 4: Chøng minh ba ®-êng th¼ng ®ång quy.  C¸ch chøng minh: – Chøng minh chóng lµ ba ®-êng cao, ba trung tuyÕn, ba trung trùc, ba ph©n gi¸c trong (hoÆc mét ph©n gi¸c trong vµ ph©n gi¸c ngoµi cña hai gãc kia) – VËn dông ®Þnh lÝ ®¶o cña ®Þnh lÝ Talet. D¹ng 5: Chøng minh hai tam gi¸c b»ng nhau  C¸ch chøng minh: * Hai tam gi¸c th-êng: – Tr-êng hîp gãc – c¹nh – gãc (g-c-g) – Tr-êng hîp c¹nh – gãc – c¹nh (c-g-c) – Tr-êng hîp c¹nh – c¹nh – c¹nh (c-c-c) 16 * Hai tam gi¸c vu«ng: – Cã c¹nh huyÒn vµ mét gãc nhän b»ng nhau – Cã c¹nh huyÒn b»ng nhau vµ mét c¹nh gãc vu«ng b»ng nhau – C¹nh gãc vu«ng ®«i mét b»ng nhau D¹ng 6: Chøng minh hai tam gi¸c ®ång d¹ng  C¸ch chøng minh: * Hai tam gi¸c th-êng: – Cã hai gãc b»ng nhau ®«i mét – Cã mét gãc b»ng nhau xen gi÷a hai c¹nh t-¬ng øng tû lÖ – Cã ba c¹nh t-¬ng øng tû lÖ * Hai tam gi¸c vu«ng: – Cã mét gãc nhän b»ng nhau – Cã hai c¹nh gãc vu«ng t-¬ng øng tû lÖ D¹ng 7: Chøng minh ®¼ng thøc h×nh häc  C¸ch chøng minh: Gi¶ sö ph¶i chøng minh ®¼ng thøc: MA.MB = MC.MD (*) – Chøng minh: MAC  MDB hoÆc MAD  MCB – NÕu 5 ®iÓm M, A, B, C, D cóng n»m trªn mét ®-êng th¼ng th× ph¶i chøng minh c¸c tÝch trªn cïng b»ng tÝch thø ba: MA.MB = ME.MF MC.MD = ME.MF Tøc lµ ta chøng minh: MAE  MFB MCE  MFD  MA.MB = MC.MD * Tr-êng hîp ®Æc biÖt: MT2 = MA.MB ta chøng minh MTA  MBT D¹ng 8: Chøng minh tø gi¸c néi tiÕp  C¸ch chøng minh: DÊu hiÖu nhËn biÕt tø gi¸c néi tiÕp: – Tø gi¸c cã tæng hai gãc ®èi b»ng 1800 – Tø gi¸c cã gãc ngoµi t¹i mét ®Ønh b»ng gãc trong cña ®Ønh ®èi diÖn – Tø gi¸c cã 4 ®Ønh c¸ch ®Òu mét ®iÓm. – Tø gi¸c cã hai ®Ønh kÒ nhau cïng nh×n c¹nh chøa hai ®Ønh cßn l¹i d-íi mét gãc . D¹ng 9: Chøng minh MT lµ tiÕp tuyÕn cña ®-êng trßn (O;R)  C¸ch chøng minh: – Chøng minh OT  MT t¹i T  (O;R) – Chøng minh kho¶ng c¸ch tõ t©m O ®Õn ®-êng th¼ng MT b»ng b¸n kÝnh – Dïng gãc néi tiÕp. D¹ng 10: C¸c bµi to¸n tÝnh to¸n ®é dµi c¹nh, ®é lín gãc  C¸ch tÝnh: – Dùa vµo hÖ thøc l-îng trong tam gi¸c vu«ng. – Dùa vµo tû sè l-îng gi¸c – Dùa vµo hÖ thøc gi÷a c¹nh vµ gãc trong tam gi¸c vu«ng – Dùa vµo c«ng thøc tÝnh ®é dµi, diÖn tÝch, thÓ tÝch… 17

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top