Số phức trong đề thi THPT môn Toán (2017 – 2020)

Giới thiệu Số phức trong đề thi THPT môn Toán (2017 – 2020)

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Số phức trong đề thi THPT môn Toán (2017 – 2020) CHƯƠNG SỐ PHỨC.

Số phức trong đề thi THPT môn Toán (2017 – 2020)

Tài liệu môn Toán 12 và hướng dẫn giải chi tiết các đề thi từ cơ bản đến vận dụng cao sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn , các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất.

Tài liệu Số phức trong đề thi THPT môn Toán (2017 – 2020)

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng tại đây nhé.

Text Số phức trong đề thi THPT môn Toán (2017 – 2020)
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THCS-THPT HOA SEN SỐ PHỨC TRONG CÁC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG PHỔ THÔNG QUỐC GIA TỪ NĂM 2017 ĐẾN 2020 NĂM HỌC 2020-2021 1 SỐ PHỨC QUA CÁC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2017-2020 Câu 1. Cho số phức z = 3 − 2i. Tìm phần thực và phần ảo của số phức z̄ A Phần thực bằng −3 và Phần ảo bằng −2i. B Phần thực bằng −3 và Phần ảo bằng −2. C Phần thực bằng 3 và Phần ảo bằng 2i. D Phần thực bằng 3 và Phần ảo bằng 2. Câu 2. Cho hai số phức z1 = 1 + i và z2 = 2 − 3i. Tính môđun của số phức z1 + z2 √ √ A |z1 + z2 | = 13. B |z1 + z2 | = 5. C |z1 + z2 | = 1. D |z1 + z2 | = 5. SỐ PHỨC QUA CÁC KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA Câu 3. y Cho số phức z thỏa mãn (1 + i)z = 3 − i. Hỏi điểm biểu diễn của z là điểm nào trong các điểm M, N, P, Q ở hình bên? A Điểm P . B Điểm Q. C Điểm M . D Điểm N . N M x P Q Câu 4. Cho số phức z = 2 + 5i. Tìm số phức w = iz + z. A w = 7 − 3i. B w = −3 − 3i. C w = 3 + 7i. D w = −7 − 7i. Câu 5. Kí hiệu z1 , z2 , z3 và z4 là bốn nghiệm phức của phương trình z 4 − z 2 − 12 = 0. Tính tổng T = |z1 | + |z2 | + |z3 | + |z4 |. A T = 4. √ B T = 2 3. √ C 4 + 2 3. √ D T = 2 + 2 3. Câu 6. Cho các số phức z thỏa mãn |z| = 4. Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn các số phức w = (3 + 4i)z + i là một đường tròn. Tính bán kính r của đường tròn đó. A r = 4. B r = 5. C r = 20. D r = 22. Câu 7. y Điểm M trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn của số phức z. Tìm phần thực và phần ảo của số phức z. −1 A Phần thực là −4 và phần ảo là 3. −1 B Phần thực là 3 và phần ảo là −4i. 1 2 x 3 O −2 C Phần thực là 3 và phần ảo là −4. −3 D Phần thực là −4 và phần ảo là 3i. −4 M Câu 8. Tìm số phức liên hợp của số phức z = i(3i + 1). A z = 3 − i. B z = −3 + i. C z = 3 + i. Câu 9. Tính môđun của số phức z thỏa mãn z(2 − i) + 13i √ = 1. √ 5 34 A |z| = 34. B |z| = 34. C |z| = . 3 √ −1|T N T HP T QG Những nẻo đường phù sa D z = −3 − i . √ D |z| = 34 . 3 Trang 2 Câu 10. Kí hiệu z0 là nghiệm phức có phần ảo dương của phương trình 4z 2 − 16z + 17 = 0. Trên mặt Å phẳngã tọa độ, điểm nào ã là điểm biểuÅ diễn của ã số phức w =Åiz0 ?ã Å dưới đây 1 1 1 1 ;2 . ;1 . A M1 B M2 − ; 2 . C M3 − ; 1 . D M4 2 2 4 4 Câu 11. Cho số phức z = a + bi (a, b ∈ R) thỏa mãn (1 + i)z + 2z = 3 + 2i. Tính P = a + b. 1 A P = . 2 1 C P = −1. D P =− . 2 √ 10 Câu 12. Xét số phức z thỏa mãn (1 + 2i)|z| = − 2 + i. Mệnh đề nào dưới đây đúng z ? 1 3 3 1 A < |z| < 2. B |z| > 2. C |z| < . D < |z| < . 2 2 2 2 √ Câu 13. Kí hiệu a, b lần lượt là phần thực và phần ảo của số phức 3 − 2 2i. Tìm a, b. √ A a = 3; b = 2. B a = 3; b = 2 2. √ √ C a = 3; b = 2. D a = 3; b = −2 2. Câu 14. Tính môđun của số phức z biết z = (4 − 3i)(1 + i). √ √ √ A |z| = 25 2. B |z| = 7 2. C |z| = 5 2. D |z| = √ 2. Câu 15. Kí hiệu z1 , z2 là hai nghiệm phức của phương trình z 2 + z + 1 = 0. Tính giá trị của P = z12 + z22 + z1 z2 . A P = 1. B P = 2. C P = −1. D P = 0. Câu 16. Trên mặt phẳng tọa độ, điểm M là điểm biểu diễn của số phức z y Q (như hình vẽ bên). Điểm nào trong hình vẽ là điểm biểu diễn của E M số phức 2z? A Điểm N . B Điểm Q. C Điểm E. D Điểm P . x P N Câu 17. Hỏi có bao nhiêu số phức z thỏa mãn đồng thời các điều kiện |z − i| = 5 và z 2 là số thuần ảo? A 2. B 3. C 4. D 0. √ Câu 18. Xét số phức z thỏa mãn |z + 2 − i| + |z − 4 − 7i| = 6 2. Gọi m, M lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của |z − 1 + i|. Tính P = √ m + M√ . √ √ 5 2 + 2 73 A P = 13 + 73. B P = . √ 2√ √ √ 5 2 + 73 C P = 5 2 + 2 73. D P = . 2 Câu 19. Số phức nào dưới đây là số thuần ảo? A z = −2 + 3i. B z = 3i. C z = −2. D z= √ 3 + i. Câu 20. Cho hai số phức z1 = 5 − 7i và z2 = 2 + 3i. Tìm số phức z = z1 + z2 . C z = −2 + 5i. D z = 3 − 10i. √ √ Câu 21. Phương trình nào dưới đây nhận hai số phức 1 + 2i và 1 − 2i là nghiệm? √ A z = 7 − 4i. B z = 2 + 5i. A z 2 + 2z + 3 = 0. B z 2 − 2z − 3 = 0. −1|T N T HP T QG C z 2 − 2z + 3 = 0. Những nẻo đường phù sa D z 2 + 2z − 3 = 0. Trang 3 HƯỚNG TỚI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2021 B P = 1. Câu 22. Cho số phức z = 1 − 2i. Điểm nào dưới đây là biểu diễn của số phức w = iz trên mặt phẳng tọa độ? A Q(1; 2). B N (2; 1). C M (1; −2). D P (−2; 1). Câu 23. Cho số phức z = a+bi (a, b ∈ R) thỏa mãn z+1+3i−|z|i = 0. Tính S = a+3b. 7 7 A S= . B S = −5. C S = 5. D S=− . 3 3 z Câu 24. Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn |z − 3i| = 5 và là số thuần ảo? z−4 A 0. B Vô số. C 1. D 2. Câu 25. Số phức nào dưới đây có điểm biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ là y M 1 SỐ PHỨC QUA CÁC KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA điểm M như hình bên? A z4 = 2 + i. B z2 = 1 + 2i. C z3 = −2 + i. D z1 = 1 − 2i. −2 O x Câu 26. Cho hai số phức z1 = 4 − 3i và z2 = 7 + 3i. Tìm số phức z = z1 − z2 . A z = 11. B z = 3 + 6i. C z = −1 − 10i. D z = −3 − 6i. Câu 27. Kí hiệu z1 , z2 là hai nghiệm của phương trình 3z 2 − z + 1 = 0. Tính P = |z1 | + |z2 |. √ √ √ 3 2 3 2 14 A P = . B P = . C P = . D P = . 3 3 3 3 Câu 28. Cho số phức z = 1 − i + i3 . Tìm phần thực a và phần ảo b của z. A a = 0, b = 1. B a = −2, b = 1. C a = 1, b = 0. D a = 1, b = −2. Câu 29. Cho số phức z = a + bi (a, b ∈ R) thỏa mãn z + 2 + i = |z|. Tính S = 4a + b. C S = −2. D S = −4. √ Câu 30. Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn |z + 2 − i| = 2 2 và (z − 1)2 là số thuần ảo? A S = 4. B S = 2. A 0. B 4. C 3. D 2. Câu 31. Cho hai số phức z1 = 1 − 3i và z2 = −2 − 5i. Tìm phần ảo b của số phức z = z1 − z2 . A b = −2. B b = 2. C b = 3. D b = −3. Câu 32. Cho số phức z = 2 − 3i. Tìm phần thực a của z. A a = 2. B a = 3. C a = −3. D a = −2. Câu 33. Tìm tất cả các giá trị thực x, y sao cho x2 − 1 + yi = −1 + 2i. √ √ √ A x = − 2, y = 2. B x = 2, y = 2. C x = 0, y = 2. D x = 2, y = −2. Câu 34. Kí hiệu z1 , z2 là hai nghiệm phức của phương trình z 2 − z + 6 = 0. Tính P = 1 1 + . z1 z2 1 1 1 A P = . B P = . C P =− . D P = 6. 6 12 6 Câu 35. Cho số phức z thỏa mãn |z + 3| = 5 và |z − 2i| = |z − 2 − 2i|. Tính |z|. √ √ A |z| = 17. B |z| = 17. C |z| = 10. D |z| = 10. √ −1|T N T HP T QG Những nẻo đường phù sa Trang 4 Câu 36. Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn |z + 3i| = A Vô số. B 2. √ 13 và C 0. z là số thuần ảo? z+2 D 1. Câu 37. Cho số phức z = 2 + i. Tính |z|. A |z| = 3. B |z| = 5. C |z| = 2. D |z| = √ 5. Câu 38. Tìm số phức z thỏa mãn z + 2 − 3i = 3 − 2i. A z = 1 − 5i. B z = 1 + i. C z = 5 − 5i. D z = 1 − i. Câu 39. Cho số phức z1 = 1 − 2i, z2 = −3 + i. Tìm điểm biểu diễn số phức z = z1 + z2 trên mặt phẳng tọa độ. A N (4; −3). B M (2; −5). C P (−2; −1). D Q (−1; 7). Câu 40. Kí hiệu z1 , z2 là hai nghiệm phức của phương trình z 2 + 4 = 0. Gọi M , N lần lượt tọa độ. √ A T = 2 2. B T = 2. C T = 8. D T = 4. Câu 41. Cho số phức z thỏa mãn |z| = 5 và |z + 3| = |z + 3 − 10i|. Tìm số phức w = z − 4 + 3i. A w = −3 + 8i. B w = 1 + 3i. C w = −1 + 7i. D w = −4 + 8i. Câu 42. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để tồn tại duy nhất số √ phức z thỏa mãn z.z và z − 3 + i = m. Tìm số phần tử của S. A 2. B 4. C 1. D 3. Câu 43. Điểm M trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn số phức A z = −2 + i . B z = 1 − 2i. C z = 2 + i. D z = 1 + 2i. y M −2 1 O x Câu 44. Gọi z1 và z2 là hai nghiệm phức của phương trình 4z 2 − 4z + 3 = 0. Giá trị của biểu thức |z1 | + |z2 | bằng √ √ A 3 2. B 2 3. C 3. D √ 3. Câu 45. Cho số thức z = a + bi với (a, b ∈ R) thoả mãn z + 2 + i − |z| (1 + i) = 0 và |z| > 1. Tính P = a + b A P = −1. B P = −5. C P = 3. D P = 7. √ Câu 46. Cho số phức z thỏa mãn |z − 4 − 3i| = 5. Tính P = a + b khi T = |z + 1 − 3i| + |z − 1 + i| lớn nhất. A P = 10. B P = 4. C P = 6. D P = 8. C −3. D 7. Câu 47. Số phức −3 + 7i có phần ảo bằng A 3. B −7. Câu 48. Tìm hai số thực x và y thỏa mãn (2x − 3yi) + (1 − 3i) = x + 6i, với i là đơn vị ảo. A x = −1; y = −3. √ −1|T N T HP T QG B x = −1; y = −1. C x = 1; y = −1. Những nẻo đường phù sa D x = 1; y = −3. Trang 5 HƯỚNG TỚI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2021 là các điểm biểu diễn của z1 , z2 trên mặt phẳng tọa độ. Tính T = OM + ON với O là gốc Câu 49. Xét các số phức z thỏa mãn (z + i)(z + 2) là số thuần ảo. Trên mặt phẳng tọa độ, tập hợp tất cả các điểm biểu diễn số phức z là một √ đường tròn có bán kính√bằng 5 5 3 A 1. B . C . D . 4 2 2 Câu 50. Có bao nhiêu số phức z thoả mãn |z| (z − 4 − i) + 2i = (5 − i)z? A 2. B 3. C 1. D 4. Câu 51. Số phức có phần thực bằng 3 và phần ảo bằng 4 là A 3 + 4i. B 4 − 3i. C 3 − 4i. D 4 + 3i. Câu 52. Tìm hai số thực x và y thỏa mãn (3x + 2yi) + (2 + i) = 2x − 3i với i là đơn vị ảo. SỐ PHỨC QUA CÁC KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA A x = −2; y = −2. B x = −2; y = −1. C x = 2; y = −2. D x = 2; y = −1. Câu 53. Xét các số phức z thỏa mãn (z + 3i)(z − 3) là số thuần ảo. Trên mặt phẳng tọa độ, tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các số phức z là một đường tròn có bán kính √ bằng √ 9 3 2 A . B 3 2. C 3. D . 2 2 Câu 54. Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn |z|(z − 3 − i) + 2i = (4 − i)z? A 1. B 3. C 2. D 4. C −6. D 6. Câu 55. Số phức 5 + 6i có phần thực bằng A −5. B 5. Câu 56. Tìm hai số thực x và y thỏa mãn (3x + yi) + (4 − 2i) = 5x + 2i với i là đơn vị ảo. A x = −2; y = 4. B x = 2; y = 4. C x = −2; y = 0. D x = 2; y = 0. Câu 57. Xét các số phức z thỏa mãn (z + 2i)(z − 2) là số thuần ảo. Trên mặt phẳng tọa độ, tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các số phức z là một đường tròn có bán kính bằng √ √ A 2. B 2 2. C 4. D 2. Câu 58. Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn |z|(z − 6 − i) + 2i = (7 − i)z? A 2. B 3. C 1. D 4. Câu 59. Số phức có phần thực bằng 1 và phần ảo bằng 3 là A −1 − 3i. B 1 − 3i. C −1 + 3i. D 1 + 3i. Câu 60. Tìm hai số x và y thỏa mãn (2x − 3yi) + (3 − i) = 5x − 4i với i là đơn vị ảo. A x = −1; y = −1. B x = −1; y = 1. C x = 1; y = −1. D x = 1; y = 1. Câu 61. Xét các số phức z thỏa mãn (z − 2i) (z + 2) là số thuần ảo. Trên mặt phẳng tọa độ, tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các số phức z là một đường tròn có bán kính bằng √ √ A 2 2. B 2. C 2. D 4. Câu 62. Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn |z| (z − 5 − i) + 2i = (6 − i) z? A 1. B 3. C 4. D 2. Câu 63. √ −1|T N T HP T QG Những nẻo đường phù sa Trang 6 Điểm nào trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn số phức z = −1 + y Q 2i? 2 A N. B P. C M. D Q. P N 1 −2 −1 O −1 x 2 M Câu 64. Tìm các số thực a và b thỏa mãn 2a + (b + i)i = 1 + 2i với i là đơn vị ảo. 1 A a = 0, b = 2. B a = , b = 1. C a = 0, b = 1. D a = 1, b = 2. 2 Câu 65. Kí hiệu z1 , z2 là hai nghiệm phức của phương trình z 2 − 3z + 5 = 0. Giá trị của |z1 | + |z2 | bằng √ A 2 5. B √ 5. C 3. D 10. các điểm biểu diễn của z là một đường tròn, tâm đường tròn đó có tọa độ là A (1; −1). B (1; 1). C (−1; 1). D (−1; −1). Câu 67. Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn |z|2 = 2 |z + z| + 4 và |z − 1 − i| = |z − 3 + 3i|? A 4. B 3. C 1. D 2. C 3 + 4i. D −4 + 3i. Câu 68. Số phức liên hợp của số phức 3 − 4i là A −3 − 4i. B −3 + 4i. Câu 69. Gọi z1 , z2 là hai nghiệm phức của phương trình z 2 − 6z + 10 = 0. Giá trị của z12 + z22 bằng A 16. B 56. C 20. D 26. Câu 70. Cho hai số phức z1 = 1 − i và z2 = 1 + 2i. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, điểm biểu diễn số phức 3z1 + z2 có tọa độ là A (4; −1). B (−1; 4). C (4; 1). D (1; 4). Câu 71. Cho số phức z thỏa mãn 3 (z + i) − (2 − i)z = 3 + 10i. Mô-đun của z bằng √ √ A 3. B 5. C 5. D 3. √ Câu 72. Xét số phức z thỏa mãn |z| = 2. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, tập hợp điểm biểu 4 + iz diễn các số phức w = là một đường tròn có bán kính bằng 1+z √ √ A 34. B 26. C 34. D 26. Câu 73. Số phức liên hợp của số phức 5 − 3i là A −5 + 3i. B −3 + 5i. C −5 − 3i. D 5 + 3i. Câu 74. Kí hiệu z1 , z2 là hai nghiệm phức của phương trình z 2 − 6z + 14 = 0. Giá trị của z12 + z22 bằng A 36. B 8. C 28. D 18. Câu 75. Cho hai số phức z1 = −2 + i và z2 = 1 + i. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, điểm biểu diễn số phức 2z1 + z2 có tọa độ là A (3; −3). √ −1|T N T HP T QG B (2; −3). C (−3; 3). Những nẻo đường phù sa D (−3; 2). Trang 7 HƯỚNG TỚI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2021 Câu 66. Xét số phức z thỏa mãn (z + 2i) (z + 2) là số thuần ảo. Biết rằng tập hợp tất cả Câu 76. Cho số phức z thoả mãn 3 (z − i) − (2 + 3i)z = 7 − 16i. Mô-đun của z bằng √ √ A 5. B 5. C 3. D 3. √ Câu 77. Xét số phức z thỏa mãn |z| = 2. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, tập hợp điểm biểu 3 + iz diễn các số phức w = là một đường tròn có bán kính bằng 1+z √ √ A 2 3. B 20. C 12. D 2 5. Câu 78. Số phức liên hợp của số phức 1 − 2i là A −1 − 2i. B 1 + 2i. C −2 + i. D −1 + 2i. Câu 79. Cho hai số phức z1 = 1 + i và z2 = 2 + i. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, điểm biểu diễn số phức z1 + 2z2 có tọa độ là SỐ PHỨC QUA CÁC KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA A (2; 5). B (3; 5). C (5; 2). D (5; 3). Câu 80. Gọi z1 , z2 là 2 nghiệm phức của phương trình z 2 − 4z + 5 = 0. Giá trị của z12 + z22 bằng A 6. B 8. C 16. D 26. Câu 81. Cho số z thỏa mãn (2 + i)z − 4 (z − i) = −8 + 19i. Mô-đun của z bằng √ √ A 13. B 5. C 13. D 5. √ Câu 82. Xét các số phức z thỏa mãn |z| = 2. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, tập hợp các 2 + iz điểm biểu diễn số phức w = là một đường tròn có bán kính bằng 1+z √ √ A 10. B 2. C 2. D 10. Câu 83. Số phức liên hợp của số phức 3 − 2i là A −3 + 2i. B 3 + 2i. C −3 − 2i. D −2 + 3i. Câu 84. Cho hai số phức z1 = 2 − i, z2 = 1 + i. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, điểm biểu diễn số phức 2z1 + z2 có tọa độ là A (5; −1). B (−1; 5). C (5; 0). D (0; 5). Câu 85. Gọi z1 , z2 là hai nghiệm phức của phương trình z 2 − 4z + 7 = 0 . Giá trị của z12 + z22 bằng A 10. B 8. C 16. D 2. Câu 86. Cho số phức z thỏa mãn (2 − i)z + 3 + 16i = 2 (z + i). Mô-đun của z bằng √ √ A 5. B 13. C 13. D 5. √ Câu 87. Xét các số phức z thỏa mãn |z| = 2. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy tập hợp các 5 + iz điểm biểu diễn các số phức w = là một đường tròn có bán kính bằng √ 1+z √ A 52. B 2 13. C 2 11. D 44. Câu 88. Môđun của số phức 1 + 2i bằng √ A 5. B 3. C √ 5. D 3. Câu 89. Cho hai số phức z1 = −3 + i và z2 = 1 − i. Phần ảo của số phức z1 + z 2 bằng A −2. √ −1|T N T HP T QG B 2i. C 2. Những nẻo đường phù sa D −2i. Trang 8 Câu 90. Trong mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức z = (1 + 2i)2 là điểm nào dưới đây? A P (−3; 4). B Q (5; 4). C N (4; −3). D M (4; 5). Câu 91. Số phức liên hợp của số phức z = 2 + i là A z = −2 + i. B z = −2 − i. C z = 2 − i. D z = 2 + i. Câu 92. Cho hai số phức z1 = 2 + i và z2 = 1 + 3i. Phần thực của số phức z1 + z2 bằng A 1. B 3. C 4. D −2. Câu 93. Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức z = −1 + 2i là điểm nào dưới đây? A Q(1; 2). B P (−1; 2). C N (1; −2). D M (−1; −2). A 4. C −1. B 4i. D −i. Câu 95. Gọi z0 là nghiệm phức có phần ảo âm của phương trình z 2 − 2z + 5 = 0. Mô-đun của số phức z0 + i bằng A 2. B √ 2. C √ 10. D 10. Câu 96. Số phức liên hợp của số phức z = −3 + 5i là A z̄ = −3 − 5i. B z̄ = 3 + 5i. C z̄ = −3 + 5i. D z̄ = 3 − 5i. Câu 97. Cho hai số phức z1 = 3 − 2i và z2 = 2 + i. Số phức z1 + z2 bằng A 5 + i. B −5 + i. C 5 − i. D −5 − i. Câu 98. Trên mặt phẳng tọa độ, biết M (−3; 1) là điểm biểu diễn số phức z. Phần thực của z bằng A 1. B −3. C −1. D 3. Câu 99. Gọi z0 là nghiệm phức có phần ảo dương của phương trình z 2 + 6z + 13 = 0. Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn của số phức 1 − z0 là A N (−2; 2). B M (4; 2). C P (4; −2). D Q(2; −2). Câu 100. Cho hai số phức z = 1 + 2i và w = 3 + i. Mô-đun của số phức z · w bằng √ √ A 5 2. B 26. C 26. D 50. Câu 101. Trên mặt phẳng tọa độ, biết M (−1; 3) là điểm biểu diễn của số phức z. Phần thực của z bằng A 3. B −1. C −3. D 1. Câu 102. Cho hai số phức z1 = 3 + 2i và z2 = 2 − i. Số phức z1 + z2 bằng A 5 − i. B 5 + i. C −5 − i. D −5 + i. Câu 103. Số phức liên hợp của số phức z = −2 + 5i là A z = 2 − 5i. B z = 2 + 5i. C z = −2 + 5i. D z = −2 − 5i. Câu 104. Cho hai số phức z = 2 + 2i và w = 2 + i. Môđun của số phức z.w bằng √ √ A 40. B 8. C 2 2. D 2 10. √ −1|T N T HP T QG Những nẻo đường phù sa Trang 9 HƯỚNG TỚI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2021 Câu 94. Cho hai số phức z1 = 3 − i và z2 = −1 + i. Phần ảo của số phức z1 z2 bằng Câu 105. Gọi z0 là nghiệm phức có phần ảo dương của phương trình z 2 − 6z + 13 = 0. Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức 1 − z0 là A M (−2; 2). B Q (4; −2). C N (4; 2). D P (−2; −2). Câu 106. Số phức liên hợp của số phức z = 2 − 5i là A z = 2 + 5i. B z = −2 + 5i. C z = 2 − 5i. D z = −2 − 5i. Câu 107. Cho hai số phức z1 = 1 − 2i và z2 = 2 + i . Số phức z1 + z2 bằng A 3 + i. B −3 − i. C 3 − i. D −3 + i. Câu 108. Trong mặt phẳng tọa độ, biết điểm M (−2; 1) là điểm biểu diễn số phức z. Phần thực của z bằng SỐ PHỨC QUA CÁC KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA A −2. B 2. C 1. D −1. Câu 109. Gọi z0 là nghiệm phức có phần ảo dương của phương trình z 2 + 4z + 13 = 0. Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn của số phức 1 − z0 là A P (−1; −3). B M (−1; 3). C N (3; −3). D Q (3; 3). Câu 110. Cho hai số phức z = 4 + 2i và w = 1 + i. Môđun của số phức z.w bằng √ √ A 2 2. B 8. C 2 10. D 40. Câu 111. Số phức liên hợp của số phức z = 3 − 5i là A z̄ = −3 − 5i. B z̄ = 3 + 5i. C z̄ = −3 + 5i. D z̄ = 3 − 5i. Câu 112. Trên mặt phẳng tọa độ, biết điểm M (−1; 2) là điểm biểu diễn số phức z. Phần thực của z bằng A 1. C −2. B 2. D −1. Câu 113. Cho hai số phức z1 = 1 − 3i và z2 = 3 + i. Số phức z1 + z2 bằng A 4 − 2i. B −4 + 2i. C 4 + 2i. D −4 − 2i. Câu 114. Gọi z0 là nghiệm phức có phần ảo dương của phương trình z 2 − 4z + 13 = 0. Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức 1 − z0 là A M (3; −3). B P (−1; 3). C Q (1; 3). D N (−1; −3). Câu 115. Cho hai số phức z = 1 + 3i và w = 1 + i. Môđun của số phức z · w bằng √ √ A 2 5. B 2 2. C 20. D 8. Câu 116. Trên mặt phẳng tọa độ, điểm nào dưới đây là điểm biểu diễn của số phức z = −3 + 4i? A N (3; 4). B M (4; 3). C P (−3; 4). D Q(4; −3). Câu 117. Phần thực của số phức z = −3 − 4i bằng A 4. B −3. C 3. D −4. Câu 118. Cho hai số phức z1 = 3 + 2i và z2 = 1 − i. Số phức z1 − z2 bằng A 2 − 3i. B −2 + 3i. C −2 − 3i. D 2 + 3i. Câu 119. Cho số phức z = 1 − 2i, số phức (2 + 3i)z bằng A −4 − 7i. √ −1|T N T HP T QG B −4 + 7i. C 8 + i. Những nẻo đường phù sa D −8 + i. Trang 10 Câu 120. Gọi z1 và z2 là hai nghiệm phức của phương trình z 2 + z + 2 = 0. Khi đó |z1 | + |z2 | bằng √ B 2 2. A 4. C 2. D √ 2. Câu 121. Trên mặt phẳng tọa độ, điểm nào dưới đây là điểm biểu diễn của số phức z = 1 − 2i? A Q(1; 2). B M (2; 1). C P (−2; 1). D N (1; −2). Câu 122. Cho hai số phức z1 = 1 + 2i và z2 = 4 − i. Số phức z1 − z2 bằng A 3 + 3i. B −3 − 3i. C −3 + 3i. D 3 − 3i. Câu 123. Phần thực của số phức z = 3 − 4i bằng A 3. C −3. B 4. D −4. bằng A √ 3. √ B 2 3. C 6. D 3. Câu 125. Cho số phức z = 2 − i, số phức (2 − 3i) z bằng A −1 + 8i. B −7 + 4i. C 7 − 4i. D 1 + 8i. Câu 126. Phần thực của số phức z = −5 − 4i bằng A 5. C −4. B 4. D −5. Câu 127. Cho hai số phức z1 = 1 − 3i và z2 = 3 + i. Số phức z1 − z2 bằng A −2 − 4i. B 2 − 4i. C −2 + 4i. D 2 + 4i. Câu 128. Trên mặt phẳng tọa độ, điểm nào dưới đây là điểm biểu diễn số phức z = 3 − 2i? A P (3; −2). B Q(2; −3). C N (3; −2). D M (2; −3). Câu 129. Gọi hai số z1 , z2 là hai nghiệm phức của phương trình z 2 − z + 2 = 0. Khi đó, |z1 | + |z2 | bằng A 1. √ C 2 2. B 4. D √ 2. Câu 130. Cho số phức z = −2 + 3i, số phức (1 + i) · z bằng A −5 − i. B −1 + 5i. C 1 − 5i. D 5 − i. Câu 131. Trên mặt phẳng tọa độ, điểm nào dưới đây là điểm biểu diễn số phức z = −1 + 2i? A N (−1; 2). B P (2; −1). C Q(−2; 1). D M (1; −2). Câu 132. Phần thực của số phức z = 5 − 4i bằng A 4. B −4. C 5. D −5. Câu 133. Cho hai số phức z1 = 3 − 2i và z2 = 2 + i. Số phức z1 − z2 bằng A −1 + 3i. B −1 − 3i. C 1 + 3i. D 1 − 3i. Câu 134. Cho số phức z = −3 + 2i, số phức (1 − i)z bằng A −1 − 5i. √ −1|T N T HP T QG B 5 − i. C 1 − 5i. Những nẻo đường phù sa D −5 + i. Trang 11 HƯỚNG TỚI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2021 Câu 124. Gọi z1 , z2 là hai nghiệm phức của phương trình z 2 − z + 3 = 0. Khi đó |z1 | + |z2 | Câu 135. Gọi z1 , z2 là hai nghiệm phức của phương trình z 2 + z + 3 = 0. Khi đó |z1 | + |z2 | bằng A 3. √ B 2 3. C √ 3. D 6. SỐ PHỨC QUA CÁC KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA ———–Hết———— √ −1|T N T HP T QG Những nẻo đường phù sa Trang 12 1. D 2. A 3. B 4. B 5. C 6. C 7. C 8. D 9. A 10. B 11. C 12. D 13. D 14. C 15. D 16. C 17. C 18. B 19. B 20. A 21. C 22. B 23. B 24. C 25. C 26. D 27. B 28. D 29. D 30. C 31. B 32. A 33. C 34. A 35. C 36. D 37. D 38. B 39. C 40. D 41. D 42. A 43. A 44. D 45. D 46. A 47. D 48. A 49. C 50. B 51. A 52. A 53. D 54. B 55. B 56. B 57. D 58. B 59. D 60. D 61. B 62. B 63. D 64. D 65. A 66. D 67. B 68. C 69. A 70. A 71. C 72. A 73. D 74. B 75. C 76. A 77. D 78. B 79. D 80. A 81. C 82. D 83. B 84. A 85. D 86. C 87. B 88. C 89. C 90. A 91. C 92. B 93. B 94. A 95. B 96. A 97. C 98. B 99. C 100. A 101. B 102. B 103. D 104. D 105. D 106. A 107. C 108. A 109. C 110. C 111. B 112. D 113. A 114. D 115. A 116. C 117. B 118. D 119. B 120. B 121. D 122. C 123. A 124. B 125. C 126. D 127. A 128. C 129. C 130. C 131. A 132. C 133. D 134. D 135. B √ −1|T N T HP T QG Những nẻo đường phù sa Trang 13 HƯỚNG TỚI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2021 BẢNG ĐÁP ÁN THAM KHẢO
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top