Rút gọn biểu thức đại số và các bài toán liên quan

Giới thiệu Rút gọn biểu thức đại số và các bài toán liên quan

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Rút gọn biểu thức đại số và các bài toán liên quan.

Tài liệu môn Toán sẽ luôn được cập thường xuyên từ nguồn đóng góp của quý bạn đọc và hoctoanonline.vn sưu tầm, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán mới nhất nhé.

Hơn nữa, Hoctoanonline.vn còn cung cấp file WORD Tài liệu môn Toán miễn phí nhằm hỗ trợ thầy, cô trong quá trình dạy học, biên soạn đề thi.

Tài liệu Rút gọn biểu thức đại số và các bài toán liên quan

Các em học sinh Đăng ký kênh youtube để học thêm nhé

Text Rút gọn biểu thức đại số và các bài toán liên quan

Lê Trung – Uyên Vi

Toán học là đam mê

RÚT GỌN BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN
A-LÝ THUYẾT
1. Kiến thức 6, 7, 8 quan trọng cần nhớ
a. Tính chất về phân số ( phân thức):

A.M A

( M  0, B  0)
B.M B

b. Những hằng đẳng thức đáng nhớ

(A + B)2 = A2 + 2AB + B2

(A – B)2 = A2 – 2AB + B2

A2 – B2 = (A – B)(A + B)

(A + B)3 = A3 + 3A2B + 3AB2 + B3

A – B)3 = A3 – 3A2B + 3AB2 – B3

A3 + B3 = (A + B)(A2 – AB + B2)

A3 – B3 = (A – B)(A2 + AB + B2)

2. Các kiến thức về căn bậc hai

Nếu a ≥ 0, x ≥ 0,

Để

a = x  x2 = a

A có nghĩa  A  0

A2  A

AB  A. B ( với A  0; B  0)

A

B

A2 B  A B ( với B  0)

A
( với A  0; B  0)
B

Tài liệu tự hoc- luyện thi vào 10

Page 1

Lê Trung – Uyên Vi

Toán học là đam mê

A B  A2 B ( với A  0; B  0)

A B   A2 B ( với A  0; B  0)

AB
( với AB  0; B  0)
B

A

B

A
A B

( với B  0)
B
B

C ( A  B)
C

( với A  0; A  B2 )
A  B2
AB

C( A  B )
C

( với A  0; B  0 và A  B)
A B
A B

3. CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ RÚT GỌN BIỂU THỨC ĐẠI SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN CÓ
LIÊN QUAN

Xét biểu thức A với biến số x
Dạng 1. Rút gọn biểu thức
– Ngoài việc rèn kỹ năng thực hiện các phép tính trong bài toán rút gọn. Học sinh hay quên
hoặc thiếu điều kiện xác định của biến x ( ĐKXĐ gồm điều kiện để các căn thức bậc hai có
nghĩa, các mẫu thức khác 0 và biểu thức chia (nếu có) khác 0)
Dạng 2. Tính giá trị của biểu thức A khi x = m ( với m là số hoặc biểu thức chứa x)
– Nếu m là biểu thức chứa căn x  m ( bằng số), trước tiên phải rút gọn; nếu m là biểu thức
có dạng căn trong căn thường đưa về hằng đẳng thức để rút gọn; nếu m là biểu thức ta
phải đi giải phương trình tìm x.
– Trước khi tính giá trị của biểu thức A, học sinh thường quên xét xem m có thỏa mãn
ĐKXĐ hay không rồi mới được thay vào biểu thức dã rút gọn để tính.

Tài liệu tự hoc- luyện thi vào 10

Page 2

Lê Trung – Uyên Vi

Toán học là đam mê
x
, điều kiện x  0, x  1.
x 1

Ví dụ minh họa : Cho A 

a) Tính giá trị của biểu thức A khi x  9.
b) Tính giá trị của biểu thức A khi x  3  2 2.
c) Tính giá trị của biểu thức A biết x thỏa mãn phương trình x 2  5 x  4  0 .
Hướng dẫn giải
3
3

3 1 2

a) Có x  9  x  3  A 

b) Có x  3  2 2 

2

2 1 

x

2 1

2

2 1  2 1  A 

2 1 2  2

2
2

x  1
c) Có x 2  5 x  4  0  
. Kết hợp điều kiên: x  0, x  1.
x  4

 x  1 (loại) và x  4 (thỏa mãn)
Với x  4  x  2  A 

2
 2.
2 1

Dạng 3. Tìm giá trị của biến x để A  k ( với k là hằng số hoặc là biểu thức chứa x)
– Thực chất đây là việc giải phương trình.
– Học sinh thường quên khi tìm được giá trị của x không xét xem giá trị x dó có thỏa mãn
ĐKXĐ của A hay không.
Ví dụ minh họa: Cho A 

x 1
, điều kiện xác định x  0, x  4 .
x 2

a) Tìm x biết A  2.
b) Tìm x biết A 

4 x 1
.
4

Tài liệu tự hoc- luyện thi vào 10

Page 3

Lê Trung – Uyên Vi

Toán học là đam mê
Hướng dẫn giải

a) Có A  2 

x 1
 2  x  1  2 x  4  x  3 (vô lí)
x 2

 không tồn tại x để A  2.
b) Có A 

4 x 1

4

 4x  5 x  6  0 

x 1 4 x 1

 4 x  4  4x  9 x  2
4
x 2

 x 2
x  4

x 2 4 x 3  0 

 x3
x  9

16

4



Kết hợp điều kiện x  0, x  4  x  4 ( loại) và x 

Vậy x 

9
( thỏa mãn)
16

9
4 x 1
thì A 
.
16
4

Dạng 4. Tìm giá trị của biến x để A  k ( hoặc A  k , A  k , A  k ,…) trong đó k là hằng số
hoặc là biểu thức chứa x.
– Thực chất đây là việc giải bất phương trình.
– Học sinh thường mắc sai lầm khi giải bất phương trình thường dùng tích chéo hoặc sử
dụng một số phép biến đổi sai.
Ví dụ minh họa: Cho A 

x 2
, điều kiện xác định x  0, x  9 .
x 3

a) Tìm x để A  1 .
b) Tìm x để A  2 .

Tài liệu tự hoc- luyện thi vào 10

Page 4

Lê Trung – Uyên Vi

Toán học là đam mê
Hướng dẫn giải

x 2
1
x 3

a) Để A  1 

Mà 5  0 

x 2
1  0 
x 3

x 2 x 3
0
x 3

5
0
x 3

x  3  0  x  9.

Kết hợp điều kiện x  0, x  9  0  x  9
Vậy 0  x  9 thì A  1 .
b) Để A  2 

x 2
2
x 3

x 2
20
x 3

x 22 x 6
 x 8
0 
0
x 3
x 3

8  x  0
 x  8
 x  64


 9  x  64 .
TH1: 
x

9
3
x


0
x

3



8  x  0
 x  8  x  64


TH2: 
(vô lí)  loại
 x  3  0
 x  3  x  9
Vậy 9  x  64 thì A  2 .
Dạng 5. So sánh biểu thức A với một số hoặc một biểu thức.
– Thực chất đây là việc đi xét hiệu của biểu thức A với một số hoặc một biểu thức rồi so
sánh hiệu đó với số 0.
Ví dụ minh họa: Cho A 

2 x 1
, điều kiện xác định x  0.
x 1

a) So sánh A với 2.
b) So sánh A với 1.
Hướng dẫn giải
a) Xét hiệu A  2 

Có x  0 

2 x 1
2 x 1 2 x  2
2

x 1
x 1

x  0  x  1  0 và 1  0 

Tài liệu tự hoc- luyện thi vào 10

1
x 1

1
 0  A2  0  A  2.
x 1

Page 5

Lê Trung – Uyên Vi
b) Xét hiệu A  1 

Có x  0 

Toán học là đam mê

2 x 1
2 x  1  x 1
1 

x 1
x 1
x 1  0 

x  0 và

x
x 1

x
 0  A  1  0  A  1.
x 1

Dạng 6. Chứng minh biểu thức A  k ( hoặc A  k , A  k , A  k ) với k là một số.
– Thực chất đây là việc đưa về chứng minh đẳng thức hoặc bất đẳng thức. Ta xét hiệu
A  k rồi xét dấu biểu thức.

Ví dụ minh họa: Cho A 

x 3
, điều kiện x  0. Chứng minh A  1 .
x 2
Hướng dẫn giải

Cách 1: Có A 

x 3
1
 1
.
x 2
x 2

Có x  0  x  0 

1
1
 0  1
 1 hay A  1 .
x 2
x 2

Cách 2: Xét hiệu A  1 

1
. Có x  0  x  0 
x 2

1
 0 với mọi x  0.
x 2

 A  1  0 hay A  1 .
Dạng 7. Tìm giá trị của biến x là số nguyên, số tự nhiên để biểu thức A có giá trị nguyên
– Cách làm: chia tử thức cho mẫu thức, rồi tìm giá trị của biến x để mẫu thức là ước của
phần dư (một số)
– Học sinh thường quên kết hợp với điều kiên xác định của biểu thức.
Ví dụ minh họa: Cho A 

x 3
, điều kiện xác định x  0, x  4, x  9 .Tìm x nguyên để A
x 2

có giá trị nguyên

Tài liệu tự hoc- luyện thi vào 10

Page 6

Lê Trung – Uyên Vi

Toán học là đam mê
Hướng dẫn giải

x 3
5
 1
. Để A nhận giá trị nguyên 
x 2
x 2

Có A 

x  2 là ước của 5 

5
là số nguyên 
x 2

x  2  1; 1;5; 5

x 2

1

-1

5

-5

x

3

1

7

-3

x

9 (loại)

1 (thỏa mãn)

49(thỏa mãn)

loại

Vậy x  1; 49 thì A có giá trị nguyên
Dạng 8. Tìm giá trị của biến x là số thực, số bất kì để biểu thức A có giá trị nguyên
– Học sinh thường nhầm lẫn cách làm của dạng này với dạng tìm giá trị của biến x là số
nguyên, số tự nhiên để biểu thức A có giá trị nguyên.
– Cách làm: sử dụng ĐKXĐ để xét xem biểu thức A nằm trong khoảng giá trị nào, rồi tính
giá trị của biểu thức A và từ đó tìm giá trị của biến x.
Ví dụ minh họa : Cho A 

2 x 1
, điều kiện xác định x  0. Tìm x để A có giá trị nguyên.
x 2
Hướng dẫn giải

Cách 1: Có A 

2 x 1
5
 2
x 2
x 2

Có x  0  x  0 

x 20 

5
5
 0  2
2  A2
x 2
x 2

Lại có x  0  x  0

x 22

1
5
5
5
1
  2
  A
2
2
x 2 2
x 2

Vậy 

1
 A  2 mà A    A  0;1
2

Tài liệu tự hoc- luyện thi vào 10

Page 7

Lê Trung – Uyên Vi
+) Với A  0 

+)Với A  1 

Toán học là đam mê

2 x 1
1
1
 0  2 x 1  0  x   x 
2
4
x 2
2 x 1
 1  2 x 1  x  2  x  3  x  9
x 2

1 
Vậy x   ;9  thì A có giá trị nguyên.
4 

Cách 2: A 

2 x 1
A
x 2

x  2  2 x  1   A  2  x  1  2 A

Dễ thấy A  2 không là nghiệm của phương trình  A  2 

Vì x  0  x  0 

x

2 A  1
A2

2 A  1
0
A2

1

 2 A  1  0  A 

Th1: 
2 (vô lí)  Loại
A  2  0
 A  2
1

 2 A  1  0  A 
1

 A2
Th2: 
2 
2
A  2  0
 A  2

Vậy 

1
 A  2 mà A    A  0;1
2

+) Với A  0 

+)Với A  1 

2 x 1
1
1
 0  2 x 1  0  x   x 
2
4
x 2
2 x 1
 1  2 x 1  x  2  x  3  x  9
x 2

1 
Vậy x   ;9  thì A có giá trị nguyên.
4 

Tài liệu tự hoc- luyện thi vào 10

Page 8

Lê Trung – Uyên Vi

Toán học là đam mê

Dạng 9. Tìm giá trị của tham số để phương trình hoặc bất phương trình có nghiệm
– Học sinh cần biết cách tìm điều kiện để phương trình hoạc bất phương trình có nghiệm.
+ Học sinh đưa biểu thức chưa căn về dạng bậc hai sử dụng điều kiện để phương trình bậc
hai có nghiệm
+Cô lập tham số m , tìm miền giá trị của vế chứa biến x rồi suy ra điều kiện để phương
trình có nghiệm thì biể thức chứa tham số m nằm trong miền giá trị của vế chứa biến x
Ví dụ minh họa 1: Cho A  x  x , điều kiện xác định x  0; x  1 . Tìm m để phương trình
A  m có nghiệm x .

Hướng dẫn giải
2

Có A  m  x  x  m  x  x 

1 1
1 1

  m   x     m.
4 4
2 4

2

Do

2

1 1
1 1


x  0  x      x     0  m  0
2 4
2 4

Vì x  0; x  1 

x 1  x x  2 m  2

Vậy m  0; m  2 thì phương trình A  m có nghiệm x .
Ví dụ minh họa 2: Cho A 

1
x x
, điều kiện xác định x  0; x  . Tìm m để phương
9
3 x 1

trình A  m có nghiệm x .
Hướng dẫn giải
Có A  m 

x x
 m  x  (1  3m) x  m  0 (1)
3 x 1

Đặt t  x , có x  0; x 

1
1
 t  0; t 
9
3

(1)  t 2  (1  3m)t  m  0 (2)
Vì a  1 khác 0  (2) luôn là phương trình bậc hai
Ta có:   (1  3m) 2  4m  9m 2  10m  1
(1) Có nghiệm khi (2) có ít nhất một nghiệm t  0 và t 

1
3

TH1: Phương trình (2) có nghiệm khi t = 0  m = 0
TH2: Phương trình (2) có nghiệm kép t  0; t 

Tài liệu tự hoc- luyện thi vào 10

1
3

Page 9

Lê Trung – Uyên Vi

Toán học là đam mê

1

m

0
9

m  1

Với m  1  t  1 (thỏa mãn)
Với m 

1
4
(không thỏa mãn)
 t
9
3

TH3: Phương trình (2) có hai nghiệm trái dấu và t 

1
3

ac  0
m  0


2
  1 
 4
m0
1

0

(1

3
m
).

m

0
 3 
 9
3
 
TH4: Phương trình (2) có hai nghiệm phân biệt cùng dương

(m  1)(9m  1)  0
1

0m
 1  3m  0
9
m  0

Kết hợp điều kiện lại 0  m 

1
hoặc m = 1
9

Ví dụ minh họa 3: Cho A 

x
, điều kiện xác định x  0 . Tìm m để phương trình
x 1

A  m có nghiệm.

Hướng dẫn giải
Ta có: A  m

x
m
x 1

 m. x  m  x
 1  m  x  m (1)
+) TH1: Nếu m  1 thì phương trình (1) có 0. x  1 (vô lý)
+) TH2: Nếu m  1 thì phương trình (1) có

Tài liệu tự hoc- luyện thi vào 10

x

m
(2)
1 m

Page 10

Lê Trung – Uyên Vi

Toán học là đam mê

Vì x  0  x  0
=> Để phương trình A  m có nghiệm thì phương trình (2) cần có

m
 0 (3)
1 m

x
0m0
x 1

Từ (3) suy ra 1  m  0  m  1
Vậy với 0  m  1 thì phương trình A  m có nghiệm.
Dạng 10. Tìm giá trị của biến x để A  A (hoặc A  A ; A  A ;…)
– Nếu A  A  A < 0 – Nếu A  A  A  0 x 1 , điều kiện xác định x  0 . Tìm x biết x Ví dụ minh họa: Cho A  a) A  A b) A  A Hướng dẫn giải x 1 0 x a) Có A  A  A < 0  Mà x  0  x 0  x 1  0  x 1  0  x  1 . x Kết hợp điều kiện ta có 0  x  1 thì A  A b) Có A  A  A  0  x 1 0 x Tài liệu tự hoc- luyện thi vào 10 Page 11 Lê Trung – Uyên Vi Mà x  0  Toán học là đam mê x 1  0  x 1  0  x  1 . x x 0  Vậy x  1 thì A  A Dạng 11. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức A. – Học sinh cần biết cách tìm cực trị của phân thức ở một số dạng tổng quát. – Học sinh cần đưa biểu thức rút gọn A về một trong những dạng sau để tìm cực trị: + Tử thức và mẫu thức là một số hoặc là một biểu thức có dấu xác định trong tập ĐKXĐ + Biến đổi biểu thức A thành một hằng đẳng thức có chứa biến x. + Biến đổi biểu thức A thành một tổng của hai (hoặc nhiều) số dương rồi áp dụng bất đẳng thức Cô – si hoặc một vài bất đẳng thức phụ. – Học sinh thường mắc sai lầm khi chỉ chứng minh biểu thức A  k ( hoặc A  k ) chưa chỉ ra dấu bằng nhưng đã kết luận cực trị của biểu thức A. Ví dụ minh họa: Cho A  x 2 , điều kiện xác định x  0 . x 1 a) Tìm giá trị lớn nhất của A.   b) Đặt B  x  3 x  4 . A . Tìm giá trị nhỏ nhất của B . c) Đặt C  x  1  A . Tìm giá trị nhỏ nhất của C . Hướng dẫn giải a) Có A  Vì x  0  x 2 1  1 . x 1 x 1 x 0  x 1  1  1 1  1  1 2  A2. x 1 x 1 Vậy giá trị lớn nhất của A bằng 2. Dấu “=” xẩy ra khi và chỉ khi x  0 . Tài liệu tự hoc- luyện thi vào 10 Page 12 Lê Trung – Uyên Vi   b) Có B  x  3 x  4 . A  x  2 x 1 9  Có    2 x 1  0   Toán học là đam mê   x 1  x 4 . x 2  x 1   2    2 x 1  0  x  1  x  1. 1 1  x 1 1 x 1 x 1 x  1  0 và 1 0 x 1 Áp dụng bât đẳng thức Cô – si với 2 số dương  x 1  x  2  x  2 x 8 x  1  9  9  B  9 . x 0  1 2 x 1  2 c) Có C  x  1  A  x  2  x 1 x 4 x 1  9 . Vậy giá trị nhỏ nhất của B là 9 . Dấu “=” xẩy ra Có x  0   1 ta có: x 1 x  1 và  1  x  1 .   x 1   1 1  2  x 1  1  3  C  3. x 1 x 1 Vậy giá trị nhỏ nhất của C bằng 3. Dấu “=” xẩy ra khi và chỉ khi x 1 = 1  x 1   2 x 1  1  x 1  1  x  0 . Dạng 12: Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của A khi x  N . + Học sinh chú ý bài toán thường cho dưới dạng điều kiện xác định x  a, x  b trong đó a  b . Ta phải tính giá trị với x là các số tự nhiện thuộc  a; b  và trường hợp x là số tự nhiên lớn hơn b . Tài liệu tự hoc- luyện thi vào 10 Page 13 Lê Trung – Uyên Vi Ví dụ minh họa: Cho A  Toán học là đam mê x , điều kiện xác định x  0; x  1 .Với x   và x  1 x 1 Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A. Hướng dẫn giải Ta có: A  x 1  1 x 1 x 1 Với x   và x  1 , ta xét các trường hợp: TH1. x  0 thì A  0 . TH2. Nếu x  2 thì Do đó: A  1  x 1  2 1   2 2 1 1 1 2  1    2 2 2 1 x 1 2 1 2 1 Dấu “=” xảy ra khi x  2 . So sánh các trường hợp của P , ta thấy: max P  2  2 khi và chỉ khi x  2 . B. BÀI TẬP Bài 1. Cho các biểu thức : A  x 2  và B  x 1 x  x 1 ( với x > 0; x  1)
x 1

1. Tính giá trị của biểu thức B khi x  9
2. Đặt C  A : B , rút gọn biểu thức C
3. Tìm giá trị của x để C  3
4. So sánh C với

1
4

5. Chứng minh C  2
6. Tìm x nguyên để biểu thức C có giá trị nguyên
7. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức C
8. Tìm các giá trị của m để nghiệm x thoản mãn bất phương trình :  x .C  x  m  3

Tài liệu tự hoc- luyện thi vào 10

Page 14

Lê Trung – Uyên Vi

Toán học là đam mê
Hướng dẫn giải

1. Với x  9 (thỏa mãn ĐKXĐ) thay vào biểu thức B, ta được : B 

Vậy khi x  9 thì giá trị của biểu thức B 

1
1

9 1 8

1
8

2. Đặt C  A : B , rút gọn biểu thức C
C(

x
2
1

):
x 1 x  x
x 1

C (

1
x
2

):
x ( x  1)
x 1
x 1

( x )2  2
x 1
C
.
1
x ( x  1)

C

( x  2)( x  1)
x ( x  1)

C

x2
x

3. ĐKXĐ: x > 0; x  1
Để C  3

x2
3
x

x2 3 x

0
x
x

 x3 x 2  0

(*)

Giải phương trình (*) ta suy ra được : x  1 ( loại) và x  4 ( thỏa mãn ĐKXĐ)
Vậy để C  3 thì x  4

Tài liệu tự hoc- luyện thi vào 10

Page 15

Lê Trung – Uyên Vi

Toán học là đam mê
2

1  127

2x   

1 x  2 1 4x  x  8 
16
4

4. Xét hiệu C  
 
4
4 x
x 4
4 x
2

2

1  127

0
 2x   
4
16

1

Vì  2 x    0 với mọi x nên
4

Vì x  0 nên

x  0 suy ra 4 x  0
2

1  127

 2x   
1
4
16
 0 . Do đó C 
Suy ra 
4
4 x

5. Xét hiệu C  2 

2


x  0 , suy ra

2

x 1 1

x2
x2
2
x
x

x  1  0 với mọi x nên

Vì x  0 nên

x 2 

x

2

x 1  1  0

2

x 1  1
x

 0 . Do đó C  2

6. ĐKXĐ: x > 0; x  1
Ta có : C 

2
x2
 x
x
x

Để giá trị của biểu thức C nguyên thì

x

2
nguyên
x

Suy ra

2
 Z  x là ước của 2
x

Từ đó

x nhận các giá trị 1 ; 2 nên x nhận các giá trị x  1 (loại) và x  4 ( TMĐK)

Khi đó với x  4 thì C có giá trị là 3
Vậy với x  4 thì biểu thức C có giá trị nguyên

Tài liệu tự hoc- luyện thi vào 10

Page 16

Lê Trung – Uyên Vi
7. Ta có : C 

Toán học là đam mê

x2
2
 x
x
x

Áp dụng bất đẳng thức Cô – si với hai số dương

x

x và

2
, ta được :
x

2
2 2
x

 Amin  2 2
Dấu “ = ” xảy ra  x 

2
 x  2 ( thỏa mãn ĐKXĐ)
x

Vậy giá trị nhỏ nhất Amin  2 2  x  2
8. Ta có :  x .C  x  m  3
Suy ra :  x  x  1  m  0
 x  x 1  m  0
 x x 

5
1
m 0
4
4
2

5
1

  x   m  0
2
4

2

1 5

  x    m
2 4

2

Vì x  0 nên

1 1

x  0 , suy ra  x   
4
2

2

1 5
1 5
1 
Suy ra   x     m    m  m  1
4 4
4 
2 4

Vậy với m  1 thì x thoản mãn bất phương trình :  x .C  x  m  3

Tài liệu tự hoc- luyện thi vào 10

Page 17

Lê Trung – Uyên Vi

Toán học là đam mê

Bài 2. Cho các biểu thức :
 x 3 x   9 x
4 x 8
x 3
x 2
 1 : 


M  
 và N 
x 3
x 3
 x9
  x x 6 2 x

(với x  0; x  4; x  9)
1. Rút gọn biểu thức M
2. Tìm x để M  M
3. Đặt Q  M .N , tìm các giá trị của x để biểu thức Q có giá trị nguyên.

Hướng dẫn giải
1. Rút gọn biểu thức M
 x 3 x   9 x
x 3
x 2
M  
 1 : x  3 
 x9
  x x 6 2 x
3
M

M

M

x 3

9 x
:

 x  3
3  x  2  x  3
.
x 3
  x  2
x 3

 
 x  2 x  3
x 3



x 3 

x 2

2

2

3
x 2

2. ĐKXĐ : x  0; x  4; x  9
Để M  M  M  0

3
0
x 2

 x 20
 x2
x4
Kết hợp với ĐKXĐ: x  0 , suy ra 0  x  4

Tài liệu tự hoc- luyện thi vào 10

Page 18

Lê Trung – Uyên Vi

Toán học là đam mê

Vậy với 0  x  4 thì M  M
3. ĐKXĐ : x  0; x  4; x  9

Q  M .N 

3
4 x 8
.

x 2
x 3

Vì x  0  x  0 

12
x 3

12
0
x 3

Vì x  0  x  0  x  3  3 

1
1
 
x 3 3

12
4
x 3

Do đó: 0  Q  4
Mà Q  Z , suy ra Q  1; 2; 3; 4
TH1: Q  1 

12
 1  x  3  12  x  9  x  81 ( thỏa mãn ĐKXĐ)
x 3

TH2: Q  2 

12
 2  x  3  6  x  3  x  9 ( loại)
x 3

TH3: Q  3 

12
 3  x  3  4  x  1  x  1 ( thỏa mãn ĐKXĐ)
x 3

TH4: Q  4 

12
 4  x  3  3  x  0  x  0 ( thỏa mãn ĐKXĐ)
x 3

Vậy để biểu thức Q có giá trị nguyên thì x  0; 1; 81

Bài 3. Cho biểu thức A 

x 1
x 1 3 x  1


với x  0, x  1
x 1
x 1
x 1

1) Rút gọn biểu thức A .
2) Tính giá trị của A khi x  9 .
3) Tìm giá trị của x để A 

1
.
2

4) Tìm các giá trị nguyên của x để A nhận giá trị nguyên.

Tài liệu tự hoc- luyện thi vào 10

Page 19

Lê Trung – Uyên Vi

Toán học là đam mê

5) Tìm m để phương trình mA  x  2 có hai nghiệm phân biệt.
6) Tính các giá trị của x để A  1 .
7) Tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức A .

Hướng dẫn giải
1) A 


A
A

A

x 1
x 1 3 x  1


 x  0; x  1
x 1
x 1
x 1
2

2

  x  1  3
 x  1 x  1

x 1 

x 1

x  2 x 1  x  2 x 1  3 x 1



x 1

x 1

2x  3 x  1

 x  1 x  1
 2 x  1 x  1
A
 x  1 x  1
A

2 x 1
x 1

2) Thay x  9 (TMĐK) vào A ta được: A 

Vậy với x  9 thì A 

2 9 1 5

9 1 4

5
4

3) ĐKXĐ: x  0, x  1
A

1
2 x 1 1


2
x 1 2

 4 x  2  x 1
3 x 3
 x 1

Tài liệu tự hoc- luyện thi vào 10

Page 20

Lê Trung – Uyên Vi

Toán học là đam mê

 x  1 (Không thỏa mãn)

Vậy không có giá trị của x để A 

1
2

4) ĐKXĐ: x  0, x  1

Ta có: A 

2 x 1 2

x 1

x 1  3
 2

x 1

Để A nhận giá trị nguyên thì

3
x 1

3
nhận giá trị nguyên  3 x  1  x  1  U 3
x 1

U  3  3; 1;3;1
Ta có bảng sau:
3

x 1

1

4
2
x
x


ĐK
Vậy x  0; 4 thì A nhận giá trị nguyên

3

1
0

2

0
TM

4
TM

5) ĐKXĐ: x  0, x  1
Để m. A  x  2
 m.

2 x 1
 x 2
x 1

 2m x  m  x  x  2
 x   2m  1 x  m  2  0 (1)
Đặt t  x  t  0; t  1 ta có phương trình:

1  t 2   2m  1

x  m  2  0  *

Phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt khi phương trình (2) có hai nghiệm phân
biệt khác 1 và t2  t1  0
  0
P  0


S  0
a  b  c  0

Tài liệu tự hoc- luyện thi vào 10

Page 21

Lê Trung – Uyên Vi
 4m 2  9  0 m

 m  2

1
m 
2

 m  2
Vậy với m  2 thì pt (1) có 2 nghiệm phân biệt
    2m  1  2  4.  m  2   0



 m  2  0
 2m  1  0
1  (2m  1)  m  2  0

Toán học là đam mê

m2

6) ĐKXĐ: x  0, x  1
Để A  1 

2 x 1
1
x 1

2 x 1  x 1
0
x 1
x 2
0
x 1

Ta có :

x  0 x  ĐKXĐ

 x  1  1 x  ĐKXĐ

x 2
0
x 1

 x 2  0
 x 2
 x4
Kết hợp với điều kiện ta có 0  x  4; x  1
Vậy với 0  x  4; x  1 thì A  1
7) ĐKXĐ: x  0, x  1
A 2

3
 x  0; x  1
x 1

Ta có: x  0  x  1  1
3
3

 3 2
 2  3  A  1
x 1
x 1
Dấu “ = “ xảy ra  x  0  x  0 (TMĐK)
Vậy GTNN của A là 1 khi x  0

Tài liệu tự hoc- luyện thi vào 10

Page 22

Lê Trung – Uyên Vi

Toán học là đam mê


x
1 
x 1
Bài 4. Cho biểu thức B  
với x  0, x  1

 :

1
x
x
x
x
x

1


1

1) Rút gọn B
2) Tính giá trị của B khi x  3  2 2  3  2 2.
3) Tìm x để B  x

B

4) Với x >1, hãy so sánh B với

Hướng dẫn giải

1) B  


B


. x  x 1
x 1
x 1 x  x 1 

B


1 
x 1
:

x 1  x  x 1
x 1 x  x 1

x



x  x  x 1



x 1
x 1

2) x  3  2 2  3  2 2 

2

2 1 

2 1

2

 2 1 2 1  2

Thay x = 2 (TMĐK) vào B ta được
2 1
B

2 1

2

2 1
1

 3 2 2 .

Vậy khi x  3  2 2  3  2 2 thì B  3  2 2
3) ĐKXĐ: x  0, x  1
B x

x 1
 x
x 1

 x 1  x  x
 x  2 x 1  0




2

x 1  2  0
x 1 2



x 1 2  0

Tài liệu tự hoc- luyện thi vào 10

Page 23

Lê Trung – Uyên Vi

Toán học là đam mê

 x  1 2  L

 x  1  2

 x  1 2

2

 x  3 2 2
4) Xét hiệu B  B  B

B 1

CÁCH 1
+) Ta có : x  1  B  0  B có nghĩa
+) Xét 1  B  1 

x 1

x 1

2
0
x 1

 B 1
 B 1

+) Ta có : B  B  B ( B  1)  0

B B
CÁCH 2
+) Ta có: x  1  x  1  x  1  0
Mà x  1  0 
+) Lại có: B 

x 1
 0  B  0  B  0 1
x 1

2 x 9
x  3 2 x 1


x  2 3 x
x5 x 6

x 1
x 1 x 1
1 

x 1
x 1
2
Mà x  1  0 
0
x 1
 B 1  0
B 1 



B 1

2
x 1

B 1  0

Mà B  0
 B 1  0
 B 1  0  2
Từ (1) và (2)  B

B 1  0

 B B 0
B B

Tài liệu tự hoc- luyện thi vào 10

Page 24

Lê Trung – Uyên Vi
Bài 5. Cho biểu thức C 

Toán học là đam mê

2 x 9
x  3 2 x 1


với x  0, x  4, x  9
x  2 3 x
x5 x 6

1) Rút gọn biểu thức C
2) Tính giá trị của x để C đạt giá trị lớn nhất
1
3) So sánh
với 1
C

Hướng dẫn giải
1) C 
2
C

C

C

C

2 x 9

x  3 2 x 1

x 2
x 3

 x  3
x  9   x  3 x  3   2 x  1
 x  2 x  3
x 2

x 2

2 x  9  x  9  2x  3 x  2

x 2



x 3

x x 2

x 2



x 3

x 1
x 3

2) ĐKXĐ: x  0, x  4, x  9
1
Để Cmax  min
C
Ta có:
Ta có:

1

C

x 3

x 1

x 1 4
4
 1
x 1
x 1

x  0 x  ĐKXĐ

 x 1  1
1

1
x 1
4

 4
x 1
4
 3
 1
x 1
1
  3
C
1
C 
x  ĐKXĐ
3

Tài liệu tự hoc- luyện thi vào 10

Page 25

Lê Trung – Uyên Vi

Toán học là đam mê

Dấu “ = ” xảy ra  x  0  x  0 (TMĐK)
1
Vậy GTLN của C là khi x = 0
3
3) Xét hiệu
Ta có:

x 3
1 
x 1

1
1 
C

4
x 1

x  0 x  ĐKXĐ

 x 1  1  0

4
0
x 1

1
1  0
C
1
  1 x  ĐKXĐ
C

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN
A. Đề bài
Bài 1 . Cho biểu thức A 

 x 1
x4
x 2
3
và B  
Với x  0, x  1, x  4 .

 :
x 1
x

1
x

1
x

2

1) Tìm giá trị của x để A  4.
2) Rút gọn biểu thức B
3) Với các biểu thức A và B nói trên, hãy tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
Bài 2. Cho hai biểu thức A 

18
.
A.B

 1

2 x 1
x  
x
và P  

 1  x  0; x  1
 : 
x  x 1
 x 1 1  x   x 1 

1) Tính giá trị của biểu thức A với x  16
2) Rút gọn biểu thức P .
3 ) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức M 

A
.
P

Bài 3. Cho hai biểu thức
A

4
2 x  x  13
x


 x  0; x  9  và B 
x9
x 3
x 3

Tài liệu tự hoc- luyện thi vào 10

x 5
 x  0; x  9 
x 3

Page 26

Lê Trung – Uyên Vi

Toán học là đam mê

1) Tính giá trị của biểu thức B với x  11  6 2
2) Rút gọn biểu thức P 

3) Tìm x để P 

A
.
B

1
.
9

Bài 4. Cho biểu thức A 
1) Tính A khi x 

x
và B 
x 2

5
x
x 4


 x  0; x  1
x 1
x 2 x x 2

1
.
4

2) Rút gọn B.
3) Biết P 

A
. Hãy Chứng tỏ P  P với  x  1 .
B

Bài 5. Cho hai biểu thức
A

x 2
6 x 8
x 2
4 x  13


và B 
 x  0; x  1; x  4 
x 1
x 2 x 3 x 2
x 1

1) Tính giá trị của biểu thức B với x  36
2) Rút gọn biểu thức A.
3) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P  A.B

Bài 6. Cho biểu thức A 

 15  x
2 x
3  x 3
và B  

, x  0, x  25.
:
x  5  x  5
3 x
 x  25

1) Khi x  9 3 5  2. 3 5  2, Tính giá trị của A.
2) Rút gọn biểu thức B.
3) Tìm x để P  A  B nhận giá trị nguyên.
Bài 7 . Cho hai biểu thức A 

x 2
x
1
1
; B


( x  0; x  2)
x4
x
x 2
x 2

Tài liệu tự hoc- luyện thi vào 10

Page 27

Lê Trung – Uyên Vi
1) Rút gọn B và tính P 

Toán học là đam mê

A
B

2) Tìm x để B = |B|
3) Tìm x thỏa mãn: xP  10 x  29  x  25

Bài 8. Cho biểu thức: A 


25 x
x
2 x
3x  9   x  2 
và B  


 1
 . 
x
3

9
x 1
x
3
x

3



(với x  0, x  9 )
1) Tính giá trị của A khi x  19  8 3  19  8 3
2) Rút gọn B
3) Gọi M  A.B . So sánh M và
Bài 9. Cho biểu thức P 

M

2x  2 x x 1 x2  x
với x  0, x  1 .


x
x x x x  x

1) Rút gọn biểu thức P .
2) Tìm giá trị của biểu thức P khi x  3  2 2 .
3) Chứng minh rằng với mọi giá trị của x đề biểu thức P có nghĩa thì biểu thức

7
chỉ
P

nhận một giá trị nguyên.
 x3 x 2
1  1
Bài 10. Cho hai biểu thức U  
với x  0 và x  4 .


x  2 
x
 x x 8

1) Rút gọn biểu thức U .
2) Tìm giá trị của U tại x  14  6 5 .
3) Tìm tất cả các giá trị của x để biểu thức K  8U có giá trị là số nguyên
Bài 11 . Cho hai biểu thức A 

x
và B 
4 x 3

Tài liệu tự hoc- luyện thi vào 10

9
x
x  10

với x  0, x  4, x  .
x4
16
x 2

Page 28

Lê Trung – Uyên Vi

Toán học là đam mê

1) Tính giá trị của biểu thức A khi x  25.
2) Rút gọn biểu thức B.
3) Tìm giá trị của x để B  2 A.
 

x
6
1 
2
Bài 12. : Cho biểu thức P  


 : 1 

x  2 x  x  2   1 x 
 x 1
với x  0 , x  1 , x  4 .
1) Rút gọn P .

1
3) Tìm x để P   .
2

2) Tính P biết x  3  2 2 .

Bài 13. Cho biểu thức A 

x
x3
2
1
,B 


với x  0, x  9 .
x9
1 3 x
x  3 3 x

1) Tính giá trị biểu thức A khi x 

4
.
9

2) Rút gọn B .
B
3) Cho P  , tìm x để P  3 .
A
Bài 14 . Cho biểu thức :
A

1
1
x3 x 2
x x

và B 
( với x  0; x  1 )

x 1
( x  2)( x  1)
x 1
x 1

1) Rút gọn và tính giá trị biểu thức A khi x  4  2 3
2) Rút gọn biểu thức B
3) Đặt M = B : A , tìm x để

1
x 1

1
M
8

x x 1 x x 1 4


và Q 
x x
x x
x
1) Tính giá trị của Q khi x  25 .
2) Rút gọn biểu thức A  P.Q .

Bài 15. Cho biểu thức: P 

x 1
x 1

với x  0; x  1

3) Tìm các giá trị của x để A. x  8 .

x 2
x 2
Bài 16. Cho biểu thức A  

 ; B 

1
x

2
x
x

1

Tài liệu tự hoc- luyện thi vào 10

x 1
với x  0, x  1
x

Page 29

Lê Trung – Uyên Vi

Toán học là đam mê

1) Tính giá trị của B khi x  36
2
2) Chứng minh rằng A.B 
x 1
3) Tìm x để A.B  1  A.B  1

Bài 17. Cho hai biểu thức A 

x  12
1 
1
 3
với x  0, x  1
và B  

:

x 1
x 1  x 1
 x 1

1) Tính giá trị của biểu thức A khi x  9 .
2) Rút gọn biểu thức B .
3) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức M 

Bài 18. Cho hai biểu thức A 

A
.
B

2x  3 x  2
và B 
x 2

x3  x  2 x  2
với x  0 và x  4 .
x 2

1) Tính giá trị của A khi x  4  2 3 .
2) Tìm giá trị của x để B  A  1 .
3) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức C  B  A .
Bài 19. Cho biểu thức A 

x 1
x 1 3 x 1


với x  0; x  1
x 1
x 1
x 1

1) Rút gọn biểu thức A .
2) Tìm giá trị nguyên của x để A  1.
3) Tìm m để phương trình mA  x  2 có hai nghiệm phân biệt
Bài 20. Cho 2 biểu thức: A 

x 1
2

và B 
x 2 x4

x
với x  0 và x  4 .
x 2

1) Tính giá trị biểu thức B khi x  16 .
2) Rút gọn biểu thức M  A : B .
3) Tìm các giá trị thực của x để M  1 .
Bài 21. Cho hai biểu thức A 

 1
x 1
x  x x
và B  
với x  0; x  1

 .

x 1
 x 1 x 1  2 x 1

Tài liệu tự hoc- luyện thi vào 10

Page 30

Lê Trung – Uyên Vi

Toán học là đam mê

1) Tính giá trị của A khi x 

9
4

2) Rút gọn B .
3) Với x   và x  1 , hãy tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P  A.B
x 1
62 x
2
1
và B 


x  2 1 x
x 2
x3 x 2
với x  0; x  1; x  4
1
1) Tính giá trị của A khi x 
4
2) Rút gọn biểu thức M = A.B
m
3) Tìm m để phương trình M 
(m là tham số) có nghiệm.
2
 4 x  4x
1 
1
2 x 1
Bài 23. Cho hai biểu thức A 
; B  

 ( x  0; x  )
4
4x  2 x 1
 8x x 1 2 x 1 
1) Tính giá trị của A khi x  1
B
1
2) Chứng minh biểu thức T  
.
A 2 x 1
1
3)Với x  1 , tìm giá trị nhỏ nhất của L   4T .
T
2x 1
4) Tìm các giá trị nguyên của x để biểu thức P  T .
nhận giá trị nguyên
2 x 1
dương.
Bài 22. Cho hai biểu thức A 

Bài 24. Cho hai biểu thức A 

x 2
với x  0 và B 
x 2

x 2
3
12


với
x 2
x 2 x4

x  0, x  4

1) Tính giá trị của biểu thức A khi x  9
2) Rút gọn biểu thức B
3) Cho biểu thức P 

1
. Với x  , tìm giá trị lớn nhất của P.
AB

Bài 25. Cho hai biểu thức A 

 20  2 x
x 1
3  x 2
và B  
với x  0, x  25

:
x  5  x  5
x 2
 x  25

1) Khi x  16 , tính giá trị của biểu thức A
2) Rút gọn biểu thức B
3) Tìm tất cả các giá trị nguyên của tham số m để phương trình

Tài liệu tự hoc- luyện thi vào 10

B m

có nghiệm
A 6

Page 31

Lê Trung – Uyên Vi
x
1
1


và Q 
x4
x 2
x 2
1. Tính giá trị của biểu thức Q khi x  64

Bài 26. Cho hai biểu thức P 

Toán học là đam mê
x 2
với x  0; x  4; x  9
x 3

x
x 2
3. Với x  Z , tìm GTLN của biểu thức K  Q.  P  1
2. Chứng minh P 

Tài liệu tự hoc- luyện thi vào 10

Page 32

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top