Ôn tập giữa học kì 1 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Trần Phú – Hà Nội

Giới thiệu Ôn tập giữa học kì 1 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Trần Phú – Hà Nội

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Ôn tập giữa học kì 1 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Trần Phú – Hà Nội.

Ôn tập giữa học kì 1 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Trần Phú – Hà Nội

Tài liệu môn Toán 12 và hướng dẫn giải chi tiết các đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Tài liệu Ôn tập giữa học kì 1 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Trần Phú – Hà Nội

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 12 tại đây

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ- HOÀN KIẾM NỘI DUNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I Môn: Toán Lớp: 12 Năm học 2021 – 2022 Phần I – GIẢI TÍCH A: Học sinh tự hệ thống kiến thức và các dạng bài tập thường gặp VD: Bài về sự đồng biến và nghịch biến của hàm số (tương tự học sinh tự hệ thống kiến thức cho mỗi bài khác) 1. Kiến thức: Cho hàm số f(x) xác định trên khoảng (a;b) *) f’(x) > 0 với mọi x thuộc (a;b) => hàm số đồng biến trên(a;b) f ‘( x) ≥ 0 ∀x ∈ (a; b) => hàm số đồng biến trên (a;b)  pt f ‘(x)=0 huu han nghiem ∈ (a; b)  *)  *) Kiến thức về xét dấu tam thức bậc hai; hiểu rõ một cách gần đúng là g ( x) ≥ m ∀x ∈ D ⇔ min g ( x) ≥ m x∈D 2. Các dạng bài tập thường gặp a. Cho sẵn bảng biến thiên, đồ thị. Kết luận về khoảng đồng biến, nghịch biến b. Cho hàm số cụ thể hoặc cho đạo hàm của hàm số ( đa thức, phân thức, chứa căn, lượng giác, hàm số có giá trị tuyệt đối…), tìm khoảng đồng biến nghịch biến c. Tìm m để hàm số đồng biến, nghịch biến trên R; trên khoảng cho trước. Câu hỏi trên dùng cho hàm bậc ba, hàm bậc 4 trùng phương, hàm phân thức; mỗi bài có thể xử lý giống nhau hoặc khác nhau nhu thế nào? d. Hàm ẩn, hàm hợp, hàm bậc cao….. B: Một số bài tập Câu 1. (Mã 101 – 2020 Lần 1) Cho hàm số f ( x ) có bảng biến thiên như sau: Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây? A. ( −∞; −1) . B. ( 0;1) . C. ( −1;1) . D. ( −1;0 ) Vận may chỉ mách bảo một trí tuệ chuyên cần – Louis Pasteur 1 Câu 2. Câu 3. (Mã 104 – 2017) Cho hàm số y = f ( x ) có bảng xét dấu đạo hàm như sau Mệnh đề nào dưới đây đúng? A. Hàm số nghịch biến trên khoảng ( −∞; −2 ) B. Hàm số đồng biến trên khoảng ( −2;0 ) C. Hàm số đồng biến trên khoảng ( −∞;0 ) D. Hàm số nghịch biến trên khoảng ( 0; 2 ) (Mã 103 – 2020 – Lần 2) Cho hàm số y = f ( x ) có đồ thị là đường cong hình bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây? A. ( −1;0 ) . Câu 4. Câu 6. Câu 7. Câu 8. C. ( 0; +∞ ) . D. ( 0;1) . (Mã 110 – 2017) Hàm số nào dưới đây đồng biến trên khoảng ( −∞; +∞ ) ? A. y = Câu 5. B. ( −∞; −1) . x −1 x−2 B. = y x3 + x C. y = − x3 − 3x D. y = x +1 x+3 (Mã 110 – 2017) Cho hàm số = y x 3 − 3 x 2 . Mệnh đề nào dưới đây đúng? A. Hàm số đồng biến trên khoảng ( 0; 2 ) B. Hàm số nghịch biến trên khoảng ( 0; 2 ) C. Hàm số nghịch biến trên khoảng ( −∞;0 ) D. Hàm số nghịch biến trên khoảng ( 2; +∞ ) (Mã 105 – 2017) Cho hàm số = y x 4 − 2 x 2 . Mệnh đề nào dưới đây đúng? A. Hàm số nghịch biến trên khoảng ( −∞; − 2 ) B. Hàm số đồng biến trên khoảng ( −1;1) C. Hàm số nghịch biến trên khoảng ( −1;1) D. Hàm số đồng biến trên khoảng ( −∞; − 2 ) (Mã 104 – 2017) Cho hàm số = y 2 x 2 + 1 . Mệnh đề nào dưới đây đúng? A. Hàm số đồng biến trên khoảng ( 0; + ∞ ) B. Hàm số đồng biến trên khoảng ( −∞;0 ) C. Hàm số nghịch biến trên khoảng ( 0; + ∞ ) D. Hàm số nghịch biến trên khoảng ( −1;1) Cho hàm số y = f ( x ) liên tục trên  và có đạo hàm f ′ ( x ) = (1 − x ) ( x + 1) ( 3 − x ) . Hàm số 2 3 y = f ( x ) đồng biến trên khoảng nào dưới đây? A. ( −∞;1) . Câu 9. B. ( −∞; − 1) . C. (1;3) . D. ( 3; + ∞ ) . (Đề Tham Khảo Lần 2 2020)Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m sao cho hàm số 1 3 f ( x) = x + mx 2 + 4 x + 3 đồng biến trên  . 3 Vận may chỉ mách bảo một trí tuệ chuyên cần – Louis Pasteur 2 A. 5 . B. 4 . C. 3 . D. 2 . Câu 10. (Đề Tham Khảo – 2017) Hỏi có bao nhiêu số nguyên m để hàm số y= (m 2 − 1) x 3 + ( m − 1) x 2 − x + 4 nghịch biến trên khoảng ( −∞; +∞ ) . A. 0 B. 3 C. 2 D. 1 mx − 2m − 3 với m là tham số. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị x−m nguyên của m để hàm số đồng biến trên các khoảng xác định. Tìm số phần tử của S . A. Vô số B. 3 C. 5 D. 4 Câu 11. (Mã 105 – 2017) Cho hàm số y = mx − 4 ( m là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị x−m nguyên của m để hàm số đã cho đồng biến trên khoảng ( 0; + ∞ ) ? Câu 12. (Đề Tham Khảo Lần 1 2020) Cho hàm số f ( x ) = A. 5 . B. 4 . C. 3 . D. 2 . Câu 13. (Mã 103 – 2020 – Lần 2) Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y = x3 − 3 x 2 + ( 2 − m ) x đồng biến trên khoảng ( 2; +∞ ) là A. ( −∞; −1] . B. ( −∞; 2 ) . Câu 14. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số để hàm số y = 0 ≤ m < 3 A.  .  m ≤ −1 D. ( −∞; 2] . C. ( −∞; −1) . 0 < m < 3 B.  .  m < −1 cos x − 3 π  nghịch biến trên khoảng  ; π  cos x − m 2  C. m ≤ 3 . D. m < 3 . Câu 15. (Đề Tham Khảo 2018) Cho hàm số y = f ( x) . Hàm số y = f '( x) có đồ thị như hình bên. Hàm số = y f (2 − x) đồng biến trên khoảng A. ( 2; +∞ ) B. ( −2;1) D. (1;3) C. ( −∞; −2 ) Câu 16. (**Đề Tham Khảo 2019) Cho hàm số f ( x ) có bảng xét dấu của đạo hàm như sau x f ′( x) 1 −∞ − 0 2 + 0 3 + 0 4 − 0 +∞ + Hàm số = y 3 f ( x + 2 ) − x3 + 3 x đồng biến trên khoảng nào dưới đây? Vận may chỉ mách bảo một trí tuệ chuyên cần – Louis Pasteur 3 B. ( −1;0 ) . A. ( −∞; −1) . C. ( 0; 2 ) . D. (1; +∞ ) . Câu 17. Cho hàm số f ( x ) có bảng biến thiên như sau: Hàm số đã cho đạt cực đại tại A. x = −2 . B. x = 2 . C. x = 1 . D. x = −1 . Câu 18. Cho hàm số f ( x ) liên tục trên  và có bảng xét dấu của f ′ ( x ) như sau: Số điểm cực đại của hàm số đã cho là A. 4 . B. 1 . C. 2 . D. 3 . Câu 19. Cho hàm số f ( x ) có đạo hàm f ′ ( x= ) x ( x − 1)( x + 4 ) , ∀x ∈  . Số điểm cực đại của hàm số đã cho 3 là A. 3 . Câu 20. Hàm số y = A. 1 B. 4 . C. 2 . 2x + 3 có bao nhiêu điểm cực trị? x +1 B. 3 C. 0 D. 1. D. 2 x2 + 3 Câu 21. Cho hàm số y = . Mệnh đề nào dưới đây đúng? x +1 A. Cực tiểu của hàm số bằng −3 B. Cực tiểu của hàm số bằng 1 C. Cực tiểu của hàm số bằng −6 D. Cực tiểu của hàm số bằng 2 4 2 Câu 22. Đồ thị hàm số y = x − x + 1 có bao nhiêu điểm cực trị có tung độ là số dương? A. 3 . B. 1 . C. 2 . D. 0 . Câu 23. Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số y = − x3 + x 2 + 5 x − 5 là A. ( −1; −8 ) B. ( 0; −5 )  5 40  C.  ;   3 27  D. (1;0 ) Câu 24. Cho hàm số y =x 4 − 2 x 2 + 2 . Diện tích S của tam giác có ba đỉnh là ba điểm cực trị của đồ thị hàm số đã cho có giá trị là A. S = 3 . B. S = 1 . 2 C. S = 1 . D. S = 2 . Vận may chỉ mách bảo một trí tuệ chuyên cần – Louis Pasteur 4 1 3 x − mx 2 + ( m 2 − 4 ) x + 3 đạt cực đại tại x = 3 . 3 A. m = −1 B. m = −7 C. m = 5 D. m = 1 4 2 2 Câu 26. Tìm tất cả tham số thực m để hàm số y =( m − 1) x − ( m − 2 ) x + 2019 đạt cực tiểu tại x = −1 . Câu 25. Tìm giá trị thực của tham số m để hàm số y = A. m = 0 . B. m = −2 . C. m = 1 . D. m = 2 . Câu 27. Tìm m đề đồ thị hàm số y = x 4 − 2mx 2 + 1 có ba điểm cực trị A ( 0; 1) , B, C thỏa mãn BC = 4? A. m = 2 . B. m = 4 . C. m = ±4 . D. m = ± 2 . Câu 28. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y =( m − 1) x 4 − 2 ( m − 3) x 2 + 1 không có cực đại? A. 1 < m ≤ 3 B. m ≤ 1 C. m ≥ 1 Câu 29. Tìm giá trị thực của tham số m để đường thẳng d : y= D. 1 ≤ m ≤ 3 ( 2m − 1) x + 3 + m vuông góc với đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số y =x 3 − 3 x 2 + 1 . A. m = 3 2 B. m = 3 4 C. m = − 1 2 Câu 30. Có tất cả bao nhiêu giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số y = hai điểm cực trị có hoành độ x 1 , x2 sao cho x1 x2 + 2 ( x1 + x2 ) = 1. A. 1. B. 0 . C. 3 . D. m = 1 4 2 3 2 x − mx 2 − 2 ( 3m 2 − 1) x + có 3 3 D. 2 . Câu 31. **Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số y = x8 + ( m − 2 ) x5 − ( m 2 − 4 ) x 4 + 1 đạt cực tiểu tại x = 0 ? A. Vô số B. 3 C. 5 D. 4 Câu 32. *Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số y = 3 x 4 − 4 x3 − 12 x 2 + m có 7 điểm cực trị? A. 5 B. 6 C. 4 D. 3 Câu 33. Cho hàm số y = f ( x ) liên tục trên đoạn [ −1;1] và có đồ thị như hình vẽ. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn [ −1;1] . Giá trị của M − m bằng A. 0 . B. 1 . C. 2 . D. 3 . Vận may chỉ mách bảo một trí tuệ chuyên cần – Louis Pasteur 5 Câu 34. Giá trị lớn nhất của hàm số f ( x) = − x 4 + 12 x 2 + 1 trên đoạn [ −1; 2] bằng: A. 1. B. 37 . C. 33 . D. 12 . Câu 35. Giá trị nhỏ nhất của hàm số f ( x= ) x3 − 24 x trên đoạn [ 2;19] bằng A. 32 2 . B. −40 . Câu 36. Tìm tập giá trị của hàm số y= A. T = [1; 9] . C. −32 2 . D. −45 . C. T = (1; 9 ) . D. x −1 + 9 − x B. T =  2 2; 4  . Câu 37. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y = sin 2 x − 4sin x − 5 . A. −20 . B. −8 . C. −9 . D. 0 . 4 trên khoảng (1; +∞ ) . Tìm m ? x −1 A. m = 5 . B. m = 4 . C. m = 2 . D. m = 3 . 16 x+m Câu 39. Cho hàm số y = ( m là tham số thực) thoả mãn min y + max y = . Mệnh đề nào dưới đây 1;2 1;2 [ ] [ ] 3 x +1 đúng? B. 2 < m ≤ 4 C. m ≤ 0 D. 0 < m ≤ 2 A. m > 4 Câu 38. Gọi m là giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x − 1 + Câu 40. Có bao nhiêu giá trị của tham số m để giá trị lớn nhất của hàm số y = bằng −1. A. 3 . B. 2 . C. 1 . x − m2 − 2 trên đoạn [ 0; 4] x−m D. 0 . Câu 41. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để giá trị nhỏ nhất của hàm số y = − x3 − 3 x 2 + m trên đoạn [ −1;1] bằng 0 . A. m = 2. B. m = 6. C. m = 0. D. m = 4. Câu 42. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số y = x 3 − 3 x + m trên đoạn [ 0; 2] bằng 3. Số phần tử của S là A. 0 B. 6 C. 1 D. 2 Câu 43. Cho hàm số y = f ( x ) xác định và liên tục trên  , đồ thị của hàm số y = f ′ ( x ) như hình vẽ. Giá trị lớn nhất của hàm số A. f (1) . trên đoạn [ −1; 2] là B. f ( −1) . C. f ( 2 ) . D. f ( 0 ) . Vận may chỉ mách bảo một trí tuệ chuyên cần – Louis Pasteur 6 −36 3 72 2 t + t với t (giây) là khoảng thời gian tính từ khi vật 75 10 bắt đầu chuyển động và s (mét) là quãng đường vật di chuyển được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 9 giây kể từ khi bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt được bằng bao nhiêu? A. 243 (m/s) B. 27 (m/s) C. 144 (m/s) D. 36 (m/s) Câu 44. Một vật chuyển động theo quy luật = s Câu 45. Ông A dự định dùng hết 6,5m 2 kính để làm một bể cá có dạng hình hộp chữ nhật không nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng (các mối ghép có không đáng kể). Bể cá có dung tích lớn nhất bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm). A. 2, 26 m3 B. 1, 61 m3 C. 1,33 m3 D. 1,50 m3 Câu 46. Cho hàm số y = f ( x) có lim f ( x) = 1 và lim f ( x) = −1 . Khẳng định nào sau đây là khẳng định x →+∞ x →−∞ đúng? A. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng x = 1 và x = −1 . B. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang. C. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang. D. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng y = 1 và y = −1 . Câu 47. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = A. y = −2 . B. y = 1 . Câu 48. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y = A. x = 2 . B. x = −2 . x−2 là x +1 2x + 2 là x −1 C. x = −1 . D. x = 2 . C. x = 1. D. x = −1 . Câu 49. Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau: Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là: A. 4 . B. 1 . C. 3 . D. 2 . Vận may chỉ mách bảo một trí tuệ chuyên cần – Louis Pasteur 7 Câu 50. Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y  A. 0. B. 1. C. 2. x +9 −3 là x2 + x C. 0 Câu 51. Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y = A. 1 B. 2 Câu 52. Đồ thị hàm số f ( x ) = A. 4 . x +1 x2 − 1 B. 3 . 5 x 2  4 x 1 là x 2 1 D. 3. D. 3 có tất cả bao nhiêu tiệm cận đứng và tiệm cận ngang? C. 1 . D. 2 . Câu 53. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để đồ thị hàm số y = cận? A. 14 . B. 8 . = y Câu 54. Cho đồ thị hàm số đồ thị hàm số y = A. x = 1 . f= ( x) 1 ? f ( x) − 2 C. 15 . x −1 có 3 đường tiệm x − 8x + m 2 D. 16 . 3x − 1 . Khi đó đường thẳng nào sau đây là đường tiệm cận đứng của x −1 B. x = −2 . C. x = −1 . D. x = 2 . Câu 55. Cho hàm số y = f ( x ) = ax3 + bx 2 + cx + d có đồ thị như hình vẽ Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y = A. 1. B. 2 . C. 3 . D. 4 . 2019 là f ( x) −1 Câu 56. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong dưới đây? − x4 + 2 x2 . A. y = y x4 − 2×2 . B. = C. = y x3 − 3x 2 . D. y = − x3 + 3x 2 . Câu 57. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên? y x3 − 3x . A. = − x3 + 3x . B. y = Vận may chỉ mách bảo một trí tuệ chuyên cần – Louis Pasteur 8 C. y =x 3 − 2 x 2 + 1 . D. = y x3 + 2 x 2 . Câu 58. Hình vẽ bên dưới là đồ thị của hàm số nào A. y = x −1 . x +1 B. y = 2x +1 . x +1 C. y = 2x − 3 . x +1 D. y = 2x + 5 . x +1 Câu 59. Cho hàm số f ( x ) = biến thiên như sau: ax + 1 bx + c ( a , b, c ∈  ) có bảng Trong các số a, b và c có bao nhiêu số dương? A. 2. B. 3. C. 1. D. 0. Câu 60. Cho hàm số y = ax3 + bx 2 + cx + d ( a, b, c, d ∈  ) có đồ thị là đường cong trong hình bên. Có bao nhiêu số dương trong các số a , b , c , d ? A. 4 . B. 1 . C. 2 . D. 3 . Câu 61. Cho hàm số f ( x ) = ax3 + bx 2 + cx + d ( a, b, c, d ∈  ) có bảng biến thiên như sau: Có bao nhiêu số dương trong các số a, b, c, d ? A. 2 . B. 4 . C. 1 . D. 3 . (Có thể hỏi: Tính tổng T = a+b+c+d) Câu 62. Cho hàm số y = ax 4 + bx 2 + c có đồ thị như hình bên. Mệnh đề nào dưới đây là đúng? A. a > 0, b < 0, c > 0 B. a > 0, b < 0, c < 0 Vận may chỉ mách bảo một trí tuệ chuyên cần – Louis Pasteur 9 C. a > 0, b > 0, c < 0 Câu 63. Cho hàm số y = a − 2c. A. a − 2c = 3. C. a − 2c = −1. D. a < 0, b > 0, c < 0 ax + 3 có đồ thị như hình vẽ bên. Tính giá trị của x+c B. a − 2c = −3. D. a − 2c = −2. Câu 64. Cho hàm số bậc ba y = f ( x ) có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số nghiệm thực của phương trình f ( x ) = −1 là: A. 3 . B. 1 . C. 0 . D. 2 . Câu 65. Cho hàm số f ( x ) có bảng biến thiên như sau: 0 là Số nghiệm thực của phương trình 2 f ( x ) − 3 = A. 2 . B. 1 . C. 4 . D. 3 . Câu 66. Cho hàm số = y x 4 − 3 x 2 có đồ thị ( C ) . Số giao điểm của đồ thị ( C ) và đường thẳng y = 2 là A. 2 . B. 1 . C. 0 . D. 4 . 4 2 0 có 4 nghiệm phân biệt là Câu 67. Tập tất cả các giá trị của tham số m để phương trình x − 4 x + 3 + m = A. ( −1;3) . B. ( −3;1) . C. ( 2; 4 ) . D. ( −3;0 ) . Câu 68. **Cho hàm số y = f ( x ) liên tục trên  và có đồ thị như hình vẽ bên. 0 có tất cả bao nhiêu nghiệm thực phân biệt? Phương trình f ( f ( x ) − 1) = A. 6 . B. 5 . C. 7 . D. 4 . Vận may chỉ mách bảo một trí tuệ chuyên cần – Louis Pasteur 10 Phần II – HÌNH HỌC ( Đa diện và thể tích đa di Câu 1: Trong các hình sau có bao nhiêu hình là hình đa diện? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. C. 3 D. 4 Câu 2: Trong các hình dưới đây, số hình đa diện lồi bằng A. 1 B. 2 Câu 3: Khối đa diện nào sau đây có các mặt không phải là tam giác đều? A. Bát diện đều. B. Khối 12 mặt đều. C. Tứ diện đều. D. Khối 20 mặt diện đều. Câu 4: Trung điểm của tất cả các cạnh của hình tứ diện đều là các đỉnh của khối đa diện nào? A. Hình hộp chữ nhật. B. Hình bát diện đều. C. Hình lập phương. D. Hình tứ diện đều. C. 11 D. 12 Câu 5: Hình bát diện đều có bao nhiêu cạnh? A. 8 B. 9 Câu 6: Tổng diện tích tất cả các mặt của hình bát diện đều cạnh bằng a là B. 2a 2 3 A. 4a 2 C. 4a 2 3 D. a 2 3 Câu 7: Một khối lập phương có cạnh 1m. Người ta sơn đỏ tất cả các mặt của khối lập phương rồi cắt khối lập phương bằng các mặt phẳng song song với các mặt của khối lập phương để được 1000 khối lập phương nhỏ có cạnh 1 dm. Hỏi các khối lập phương thu được sau khi cắt có bao nhiêu khối lập phương có đúng hai mặt được sơn đỏ? A. 64 B. 81 C. 100 D. 96 Câu 8: Cho hình chóp tam giác S . ABC là tam giác vuông tại A, AB = a , AC = 2a , cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy và SA = a . Thể tích của khối chóp S . ABC là A. V = a 3 B. V = a3 2 C. V = a3 3 D. V = a3 4 Câu 9: Cho hình chóp S . ABC đáy ABC là tam giác vuông tại B, AB = a ,  ACB= 60° cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SB tạo với mặt đáy một góc bằng 45° . Thể tích của khối chóp S . ABC là a3 3 a3 3 a3 3 a3 3 B. C. D. 12 6 18 9 Câu 10: Cho hình chóp S . ABCD có đáy ABCD là hình thang cân, ( AD  BC ) , cạnh AD = 2a , A. AB = BC = CD = a và SA vuông góc với mặt phẳng ( ABCD ) , cạnh SC tạo với mặt phẳng đáy góc 60° . Thể tích của khối chóp S . ABCD là Vận may chỉ mách bảo một trí tuệ chuyên cần – Louis Pasteur 11 a3 3 3a 3 3 3a 3 3 a3 3 C. D. 2 4 4 Câu 11: Cho hình chóp S . ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, tam giác SAB vuông cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với ( ABC ) . Thể tích khối chóp S . ABC là A. B. a3 A. 9 a3 3 B. 24 a3 D. 16 a3 3 C. 9 Câu 12: Cho hình chóp S . ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, cạnh BA = 3a , BC = 4a . Mặt phẳng ( SBC ) vuông góc với mặt phẳng ( ABC ) . = 30° . Thể tích khối chóp S . ABC là Biết SB = 2a 3 và SBC A. V = 3a 3 C. V = 3 3a 3 B. V = a 3 D. V = 2 3a 3 Câu 13: Cho hình chóp S . ABCD có đáy là hình chữ nhật, AB = a , AD = 2a . Tam giác SAB cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng ( ABCD ) bằng 45° . Thể tích của khối chóp S . ABCD là A. a 3 17 9 B. a 3 17 C. 3 a 3 17 6 D. a 3 17 3 Câu 14: Cho khối chóp tam giác đều S . ABC có cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng 2a. Thể tích của khối chóp S . ABC là 11a 3 12 A. V = 13a 3 12 B. V = C. V = 11a 3 6 11a 3 4 D. V = Câu 15: Cho hình chóp tứ giác đều S . ABCD có cạnh đáy bằng a và cạnh bên tạo với mặt phẳng đáy một góc 60° . Thể tích của khối chóp S . ABCD là A. V = a3 6 2 B. V = a3 6 3 C. V = a3 3 2 D. V = a3 6 6 Câu 16: Cho hình chóp S . ABC có đáy là tam giác vuông cân tại A, cạnh BC = 2a , gọi M là trung điểm BC, hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng ( ABC ) là trung điểm của AM, tam giác SAM vuông tại S. Thể tích của khối chóp S . ABC là A. a3 6 B. a3 2 C. a3 3 D. a3 9 Câu 17: Cho hình chóp S . ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a , SA = a , SB = a 3 . Biết rằng ( SAB ) ⊥ ( ABCD ) . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC. Thể tích của khối chóp S .BMDN là A. a3 3 6 B. a3 3 3 C. 2a 3 3 D. a3 3 4 Câu 18: Khối chóp S. ABCD đáy ABCD là hình bình hành. Lấy điểm M bất kì trên cạnh CD. Thể tích khối chóp S. ABCD bằng V. Thể tích khối chóp S. ABM là A. V 2 B. V 3 C. 2V 3 D. V 6 Vận may chỉ mách bảo một trí tuệ chuyên cần – Louis Pasteur 12 Câu 19: Một hình chóp tứ giác đều có đáy là hình vuông cạnh a, các mặt bên tạo với đáy một góc α . Thể tích khối chóp đó là A. a3 sin α 2 B. a3 tan α 2 C. a3 cot α 6 D. a3 tan α 6 Câu 20: Cho hình chóp S. ABCD có ABCD là hình thoi tâm O, AB = a 5 , AC = 4 a , SO = 2 2 a . Gọi M là trung điểm của SC. Biết SO vuông góc với mặt phẳng ( ABCD ) . Thể tích khối chóp M.OBC là A. 2 2a3 B. 2 a3 3 C. 2a3 D. 4a3 Câu 21: Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA = a . Hình chiếu vuông góc của S lên ( ABCD ) A. là điểm H thuộc AC và AH = a3 14 2 B. AC . Gọi CM là đường cao của tam giác SAC. Thể tích khối tứ diện SMBC là 4 a3 14 12 C. a3 14 6 D. a3 14 48 Câu 22:Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và AC. Khi đó tỉ số thể tích của khối tứ diện AMND và khối tứ diện ABCD là A. 1 2 B. 1 4 C. 1 6 D. 1 8 Câu 23: Cho hình chóp SABC, trên các cạnh AB, BC, SC lần lượt lấy các điểm M, = = AM 2 MB , BN 4= NC , SP PC . Tỉ số thể tích của hai khối N, P sao cho chóp S.BMN và A.CPN là A. 4 . 3 B. 8 . 3 C. 5 . 6 D. 1 . Câu 24: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AA’ = AB = a. BC = 2a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC và A’D’. Thể tích tứ diện AMB’N bằng A. a3 . 3 B. 2a 3 . 3 C. a3 3 . 3 D. a3 3 . 6 Câu 25: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có thể tích bằng V. Lấy điểm A’ trên cạnh SA sao cho SA ' = 1 SA . Mặt phẳng 3 qua A’ và song song với đáy của hình chóp cắt các cạnh SB, SC, SD lần lượt tại B’, C’, D’. Khi đó thể tích chóp S.A’B’C’D’ bằng A. V . 3 B. V . 9 C. V . 27 D. V . 81 ----------------HẾT-------------------- Vận may chỉ mách bảo một trí tuệ chuyên cần – Louis Pasteur 13
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top