Nội dung ôn tập học kì 1 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Trần Phú – Hà Nội

Giới thiệu Nội dung ôn tập học kì 1 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Trần Phú – Hà Nội

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Nội dung ôn tập học kì 1 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Trần Phú – Hà Nội.

Tài liệu môn Toán 10 và hướng dẫn giải chi tiết các đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Tài liệu Nội dung ôn tập học kì 1 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Trần Phú – Hà Nội

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 10 tại đây

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI NỘI DUNG ÔN KIỂM TRA HỌC KÌ I TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ-HOÀN KIẾM NĂM HỌC 2020 – 2021 MÔN: TOÁN – KHỐI : 10 Nội dung ôn tập: 1) Mệnh đề,tập hợp,hàm số bậc nhất ,hàm số bậc hai,phương trình,hệ phương trình,bất đẳng thức. 2) Véctơ và các phép toán cộng trừ véctơ,phép nhân véctơ với 1 số,hệ trục tọa độ,GTLG của 1 góc bất kì từ 00 đến 1800, tích vô hướng của 2 véctơ. PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM A. MỆNH ĐỀ – TẬP HỢP 1. Các phần tử của tập hợp M = {x ∈ R / 2×2 – 5x + 3 = 0} là: A. M = {0} B. M = {1} C. M = {1,5} D. X = {1; 1,5} 2. Trong các tập hợp sau, tập nào là tập hợp rỗng? A. {x ∈ Z / |x| < 1} B. {x ∈ Z / 6x2 – 7x + 1 = 0} C. {x ∈ Q / x2 – 4x + 2 = 0} D. {x ∈ R / x2 – 4x + 3 = 0} 3. Cho hai tập hợp: X = {n ∈ N / n là bội số của 4 và 6} Y = {n ∈ N / n là bội số của 12} Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau? A. X  Y B. Y X C. X = Y D. ∃ n: n ∈ X và n ∈ Y 4. Tập hợp A = {1; 2; 3; 4; 5; 6} có bao nhiêu tập con có 2 phần tử? A. 30 B. 15 C. 10 D. 3 5. Cho các tập hợp A   ;5 , B   3;   , C   2;4 .Tính (A ∩ B) ∪ (A ∩ C)? A. [1; 2] B. (– 2; 5) C. (0; 1] D. [– 2; 1] 3 6. Tập hợp A = {x ∈ R / (x – 1)(x + 2)(x + 4x) = 0} có bao nhiêu phần tử? A. 1 B. 2 C. 3 D. 5 7. Phần bù của B   2;1 trong là B.  ; 2  1;   . C.  ; 2  . A.  ;1 . 8. Cho ba tập hợp: A = (– 1; 2], B = (0; 4] và C = [2; 3]. Tính (A ∩ B) ∪ C? A. (– 1; 3] B. [2; 4] C. (0; 2] D. (0; 3]  5 9. Cho A  2;  và B   ;  . Khi đó  A  B    B A là 2     5  5 A.  ; 2  . B. 2;  . C.  ; . 2    2  10. Tập hợp [– 2; 3) [1; 5] bằng tập hợp nào sau đây? A. (– 2; 1) B. (– 2; 1] C. (– 3; – 2) D. (– 2; 5)  D.  2;  .     5 D.  ; . 2   B. HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI 1.Tìm tập xác định D của hàm số y  x 2  2 x  1  x  3. A. D   ;3. B. D  1;3. C. D  3;   . D. D   3;  .  1 ; x 1  . 2.Tìm tập xác định D của hàm số f  x    2  x  2  x ; x 1  ___________________________________________________________________________________ Trang 1 A. D  R B. D   2;   . C. D   ;2 . D. D  R 2. x  2m  2 xác định trên  1;0  . xm m  0 m  0 A.  B. m  1. C.  D. m  0. . .  m  1  m  1 2x 1 4.Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y  xác định trên R. 2 x  6x  m  2 A. m  11. B. m  11. C. m  11. D. m  11. 5.Cho hàm số f  x   x  2 . Khẳng định nào sau đây là đúng. 3.Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y  A. f  x  là hàm số lẻ. B. f  x  là hàm số chẵn. C. f  x  là hàm số vừa chẵn, vừa lẻ. D. f  x  là hàm số không chẵn, không lẻ. 6.Trong các hàm số nào sau đây, hàm số nào là hàm số lẻ? A. y  x 2018  2017. B. y  2 x  3. C. y  3  x  3  x . D. y  x  3  x  3 . 7. Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số chẵn? A. y  x  1  x 1 . B. y  x  3  x  2 . C. y  2 x3  3x. D. y  2 x 4  3x 2  x. 8.Đường thẳng y  ax  b đi qua hai điểm A 1;3 và B  2;4  có phương trình là: A. y  x  2 B. y  2 x  1 C. y  x  2 D. y   x  2 9. Đồ thị sau là đồ thị của hàm số nào? A. y  x  2 . B. y  2  x . C. y  2 x  2 . D. y  x  2 . 10.Đồ thị của hàm số y  ax  b song song với đường thẳng y  1 3 x  và đi qua giao điểm của hai đường 2 4 1 thẳng y   x  1 và y  3 x  5 với giá trị nào của a và b là: 2 1 1   1 a a      a  2 2 A.  B.  C.  D. 2 b  17 b  13 b  1   7 7  11.Giá trị của a để ba đường thẳng y  2 x ; y  x  3 và y  ax  6 đồng quy là: A. a  6 . B. a  5 . C. a  4 . D. 12.Đường thẳng y   2m  5 x  m  3 luôn đi qua điểm cố định có tọa độ là 1  a   2  b  15  7  a 7. 1 1  1 1  1 1 A.   ;  B.  ;  C.   ;   D.  0;3 2 2  2 2  2 2 13.Cho điểm A  0;2 m  và B  m;0  . Tìm m để tam giác OAB có diện tích bằng 5 A. m   5 B. m  5 C. m  5 D. m   5 14.Giá trị nào của k thì hàm số y   k – 1 x  k – 2 nghịch biến trên tập xác định của hàm số. A. k  1 B. k  1 C. k  2 D. k  2 . 15.Tìm các giá trị của tham số m để hàm số y  2 x  m  1 có giá trị nhỏ nhất trên 1;3 bằng 3 ? ___________________________________________________________________________________ Trang 2 A. m  2 B. m  4 2 16.Đồ thị hàm số bậc hai y  x  2 x  1 A. Có trục đối xứng x  0 . C. m  0 D. m  1 B. Có tọa độ đỉnh I  1; 2 . C. Cắt trục Oy tại điểm có tọa độ  0; 2  . D. Có bề lõm hướng xuống dưới. 17.Cho hàm bậc hai y  ax 2  bx  c  a  0  có đồ thị như hình bên. Chọn khẳng định sai A. Đồ thị hàm số đi qua điểm có tọa độ  3;0  . B. Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất bằng 1 khi x  2 . C. Hàm số có hệ số a  0 . D. Đồ thị hàm số có đỉnh A  2;1 . 18.Cho hàm số bậc hai y  ax 2  bx  c  a  0  .Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau  b tại x   . 4a 2a  b B. Nếu a  0 hàm số đạt giá trị nhỏ nhất bằng tại x   . 4a 2a  b C. Nếu a  0 hàm số đạt giá trị nhỏ nhất bằng  tại x   . 4a 2a  b D. Nếu a  0 hàm số đạt giá trị lớn nhất bằng  tại x   . 4a 2a A. Nếu a  0 hàm số đạt giá trị lớn nhất bằng 19.Tìm khẳng định sai A. Parabol y  2 x 2  4 x  7 có trục đối xứng là x  1 .  5 1 B. Paraol y  3x 2  5 x  2 có tọa độ đỉnh I   ;   .  6 12  C. Parabol y  x 2  5x  6 cắt trục hoành tại A 1;0  và B  6;0  . D. Parabol y  3x 2  6 x  1 đồng biến trên  2017; 1 . 20.Chọn khẳng định đúng. Hàm số y  2 x2  4 x  1 A. Đồng biến trên khoảng  ; 3 và nghịch biến trên khoảng  3;   . B. Nghịch biến trên khoảng  ; 3 và đồng biến trên khoảng  3;   . C. Đồng biến trên khoảng  ; 1 và nghịch biến trên khoảng  1;   . D. Nghịch biến trên khoảng  ; 1 và đồng biến trên khoảng  1;   . 21.Cho hàm số y  f  x   x 2  x  1  m  m2 , m  A. f  1  f  1 . . Khẳng định nào sau đây là đúng? B. f  1  f  1  0 . C. f  1  f  2  . 22. GTLN của hàm số y  x 2  3x  1 trên đoạn [-1;1] là: A. 9 B. 4 23.Đồ thị phía bên là của hàm số nào: C. 3 D. f  2   f  2   0 . D. -3 ___________________________________________________________________________________ Trang 3 A. y  x 2  2 x  3 . B. y   x 2  2 x  3 . C. y  5 x 2  2 x  3 . D. y  2 x 2  4 x  3 . 24.Cho parabol  P  : y  ax2  bx  c có đồ thị như hình dưới. Khi đó, A. a  0, b  0, c  0 . B. a  0, b  0, c  0 . C. a  0, b  0, c  0 . D. a  0, b  0, c  0 . 25.Gọi (P) là đồ thị của hàm số f  x    x2  4x  3 dưới đây. Tập hợp các giá trị của x sao cho f  x   0 là: A. 1  x  3 . B. 1  x  3 . 26.Đồ thị phía bên đây là của hàm số nào: A. y  x2  2 x  3 . C. x  1; x  3 . D. x  3 . B. y   x2  2 x  3 . C. y  x 2  2 x  3 . D. y  x 2  2 x  3 . 27.Đồ thị bên là của hàm số nào: A. y  5x2  2 x  7 . 1 B. y   x 2  2 x  3 . 2 2 C. y  x  2 x  3 . D. y  x 2  2 x  3 . 28.Cho hàm số y  f ( x) có đồ thị như hình dưới. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình f ( x)  m có 2 nghiệm phân biệt. ___________________________________________________________________________________ Trang 4 A. m  4 . B. m  4 . C. m  0 . D. m  4 . 29.Cho hàm số y  f ( x) có đồ thị như hình bên. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình f ( x)  m có 1 nghiệm. A. m  5 . B. m  5 . C. m  0 . D. m  0 . 30.Khi quả bóng được đá lên, nó đạt độ cao nào đó rồi rơi xuống đất. Biết rằng quỹ đạo của quả bóng là một cung parabol trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oth , trong đó t là thời gian (tính bằng giây), kể từ khi quả bóng được đá lên; h là độ cao (tính bằng mét) của quả bóng. Giả thiết rằng quả bóng được đá lên từ độ cao 1, 2 m. Sau 1 giây nó đạt độ cao 8,5 m và sau 2 giây sau khi đá lên nó đạt độ cao 6 m. Hãy tìm hàm số bậc hai biểu thị độ cao h theo thời gian t có phần đồ thị trùng với quỹ đạo của quả bóng trong tình huống trên. A. y  4,9t 2  12, 2t  1, 2 . B. y  4,9t 2  12, 2t  1, 2 . C. y  4,9t 2  12, 2t  1, 2 . D. y  4,9t 2  12, 2t  1, 2 . C. PHƯƠNG TRÌNH - HỆ PHƯƠNG TRÌNH 1. Cho phương trình: 3x  4 y  7 . Cặp số  x; y  nào sau đây là một nghiệm của phương trình? A.  x; y   1; 1 . B.  x; y    1;1 . C.  x; y   1; 2  . D.  x; y   1; 1 . 2.Tổng các nghiệm của phương trình x  2  2 x  2 bằng: 1 . 2 2 . C. 6 . D. 3 2 3.Phương trình  x  1  3 x  1  2  0 có bao nhiêu nghiệm? A. 0 . B. 1 . C. 2 . D. 2 4.Tìm giá trị của tham số m để phương trình x  3mx  m  5  0 có nghiệm x  2 . 1 1 A. m   . B. m  . C. m  5 . D. 5 5 5.Phương trình mx 2  2mx  3m  4 = 0 có hai nghiệm trái dấu khi: 4 4 4 A. m   hoặc m  0 . B. m   hoặc m  0 . C.   m  0 . D. 3 3 3 6.Phương trình x 2  (m  1) x  1  0 vô nghiệm khi và chỉ khi A. 3  m  1 . B. m  3 hoặc m  1 . C. m  3 hoặc m  1 . A. B. 7.Tập nghiệm của phương trình  x  4 x  3  5  2 x là 14  14  9  A.  ; 2  . B.  ;3 . C.  ; 2  . 5  5  5  8.Phương trình 2 x  4  x 1  0 có bao nhiêu nghiệm? A. 0 . B. 1 . C. 2 . 2 x 5 9.Điều kiện xác định của phương trình x  2   0 là: 7x A. 2  x  7 . B. x  2 . C. x  7 . 20 . 3 4. m  5 . 4   m 0. 3 D. 3  m  1 . 2 D. 2 . D. Vô số. D. 2  x  7 . ___________________________________________________________________________________ Trang 5 10.Phương trình 2 x  4  2 x  4  0 có bao nhiêu nghiệm? A. 2 . B. 1 . C. 0 . 11.Phương trình nào sau đây tương đương với phương trình x 2  3x  0 D. Vô số. A. x2 x  3  3x x  3 . B. x2  x2  1  3x  x2  1 . 1 1  3x  C. x 2  x  2  3x  x  2 . D. x 2  . x 3 x 3 12.Cho phương trình 2 x2   2m 1 x  2m  3  0 * với m là tham số. Phương trình * có hai nghiệm phân biệt. Khi đó tất cả các giá trị m tìm được là: 5 5 5 5 A. m  . B. m  . C. m  . D. m  . 2 2 2 2 2 13.Tìm m để phương trình  m  4  x  m  m  2  vô nghiệm? A. m  2 . B. m  2 . C. m  0 . D. m  2 . 2 14.Phương trình x  7mx  m  6  0 có hai nghiệm trái dấu khi và chỉ khi A. m  6 . B. m  6 . C. m  6 . D. m  6 . 15.Cho hàm số x  m  2  2 x  m  0 . Tìm m để phương trình xác định với mọi x  1 1 A. m  2 . B. 1  m  2 . C. m  1 . D.  m  1 . 3 2 16.Phương trình x  3x tương đương với phương trình: A. x 2 x  3  3 x x  3 . B. x2  x2  1  3x  x2  1 . C. x 2  x  2  3x  x  2 . D. x 2  17.Cho hai phương trình: x  x  2  3  x  2 1 x  x  2 1 1  3x  . x 3 x 3  3  2  . Khẳng định nào sau đây là đúng? x2 A. Phương trình (1) và (2) là hai phương trình tương đương. B. Phương trình (2) là hệ quả của phương trình (1) . C. Phương trình (1) là hệ quả của phương trình (2) . D. Cả A, B, C đều sai. 3x  1 6 18.Tập nghiệm của phương trình:   2 là: 2x  3 x  2 A.  . B. 4 . C. 4;1 . D. 1 . và x2  1 10  19.Phương trình có bao nhiêu nghiệm? x2 x2 A. 1. B. 3. C. 2. 2 20. Phương trình x  x  1 x  1  0 có bao nhiêu nghiệm? D. Vô nghiệm. A. 2 . B. 1 . C. 3 . D. 0 . 3 2 2 21.Cho phương trình x  3mx  mx  m  4  m  m . Phương trình có nghiệm x  1 khi: A. m . B. m  1 ; m  3 . C. m  1 . D. m  3 . ìï x - 3y + 5 = 0 ï 22. Giải hệ phương trình íï 2y - 4 = 0 có nghiệm là ïî A. (1;2) . B. (- 1; - 2) . C. (10;5) . D. (- 10; - 5) . ìï x + 2y - 3z + 4 = 0 ïï ï 23. Giải hệ phương trình íï 2x - y + x = 3 có nghiệm là ïï 3x + 2z = 9 ïî ___________________________________________________________________________________ Trang 6 A. (1;2;3) . æ29 34 15 ÷ö C. çççç ; ; ÷÷÷ . æ35 24 B. çççç ; ; 5 ÷ö ÷÷ è17 17 17 ÷ø æ19 48 61 ÷ö D. çççç ; ; ÷÷÷ . è13 13 13 ø è17 17 17 ø 24. Cho phương trình x2 – 3x + 2 = 0. Tính tổng hai nghiệm của phương trình đã cho. A. 3. B. – 3. C. 2 D. -2. 25. Với m bằng bao nhiêu thì phương trình mx + m - 1 = 0 vô nghiệm? A. m = 0. B. m = 1. C. m = 0 và m = 1. D. m =-1. 26. Giải phương trình 5x + 6 = x - 6. A. x = 15. B. x = 2; x = 15. C. x = 2. D. x = 6. 27. Tìm tham số m để phương trình: (m - 5)x + 2m - 4 = 0 có nghiệm duy nhất. A. m ¹ 5 . B. m = 5 . C. m = 2 . D. m ¹ 2 . 4 2 28. Phương trình x + 4x - 5 = 0 có bao nhiêu nghiệm thực . A. 2 B. 2. C. 3. D. 4. 2 29. Tìm tất cả tham số m để phương trình x - 4x + m + 2 = 0 có hai nghiệm x 1, x 2 thỏa mãn điều kiện x 12 + x 22 = 10 . A. m = 1 . B. m > 2 . C. m = – 5 . D. m = – 1 . 30.Hỏi có bao nhiêu giá trị m nguyên trong nửa khoảng  0;2017 để phương trình x 2  4 x  5  m  0 có hai nghiệm phân biệt? A. 2016 . B. 2008 . C. 2009 . D. 2017 . D. BẤT ĐẲNG THỨC 1. Tìm mệnh đề đúng: 1 1  a b D. Cả A, B,C đều sai A. a  b  ac  bc B. a  b  C. a  b và c  d  ac  bd 2.Tìm mệnh đề sai sau đây với a, b, c, d > 0. a a ac a a ac A.  1   B.  1   b b bc b b bc a c a ac c  C.    D. Có ít nhất một trong ba mệnh đề trên sai. b d b bc d 3. Cho a, b, c > 0 . Xét các bất đẳng thức sau: Bất đẳng thức nào đúng: 1 1 1 a b c a b 9 I.   2 II.    3 III.    a b c abc b c a b a A. Chỉ (I) đúng B. Chỉ (II) đúng C. Chỉ (III) đúng D. Cả ba đều đúng. 4. Cho bất đẳng thức: a  b  a  b .Dấu đẳng thức xảy ra khi nào ? A. a = b B. ab  0 C. ab ≥ 0 D. ab = 0 5. Cho a, b, c, d với a > b và c > d. Bất đẳng thức nào sau đây đúng ? A. a  c  b  d B. a  c  b  d C. ac  bd 6. Cho ba số a, b, c. Bất đẳng thức nào sau đây đúng ? D. a 2  b 2 A. a  b  2 ab B. a  2b  3c   14a 2  b 2  c 2  C. ab  bc  ca  a 2  b 2  c 2 D. Ba câu A, B, C 2 7. Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác. Mệnh đề nào sau đây không đúng ? A. a 2  ab  ac C. b 2  c 2  a 2  2bc B. ab  bc  b 2 D. b 2  c 2  a 2  2bc ___________________________________________________________________________________ Trang 7 8.Cho hai số a và b có tổng bằng 3. Khi đó tích hai số a và b ? A. Có giá trị nhỏ nhất là 9/4. B. Có giá trị lớn nhất là 9/4. C. Có giá trị lớn nhất là 3/2. D. Không có giá trị lớn nhất 9. Giá trị nhỏ nhất của hàm số f x   x 2  3x, x  R là ? A.  3 2 B.  10. Giá trị lớn nhất của hàm số f  x   A. 11 4 9 4 C.  D.  2 là ? x  5x  9 C. 11 8 D. 3 11. Giá trị nhỏ nhất của hàm số f  x   2 x  , x  0 là ? x A. 4√3 B. √6 C. 2√3 12. Giá trị lớn nhất của hàm sô f  x   1 B. A. x  x 8 11 D. 2√6 x2 , x  2 là: x 2 2 2 2 13. Bất đẳng thức nào sau đây đúng với mọi số thực x ? A. 81 8 2 4 11 B. 27 4 B. x   x C. 2 2 D. 1 2 D. x  x C. x  x 2 2 14. Cho hai số thực a, b tùy ý . Mệnh đề nào sau đây là đúng ? A. a  b  a  b B. a  b  a  b C. a  b  a  b D. a  b  a  b 15. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức P  7a 2  11b 2 biết a, b thỏa mãn 3a − 5b = 8 là ? A. 2644 137 B. 2466 137 C. 2464 137 D. 2264 137 E. HÌNH HỌC 1.Cho tam giác ABC . Gọi M , N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AC Hỏi cặp vec tơ nào sau đây cùng hướng? ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ và ⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗ A. ⃗⃗⃗⃗⃗ 𝐴𝐵 và 𝑀𝐵 B. 𝑀𝑁 𝐶𝐵 C. ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 𝑀𝐴 và 𝑀𝐵 D. ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 𝐴𝑁 và 𝐶𝐴 2.Gọi O là giao điểm hai đường chéo AC và BD của hình bình hành ABCD Đẳng thức nào sau đây là đẳng thức sai? A. OB  DO B. AB  DC C. OA  OC D. CB  DA 3.Cho a điểm A, B, C phân biệt. Đẳng thức nào sau đây là đẳng thức sai? A. AB  BC  AC B. CA  AB  BC C. BA  AC  BC D. AB  AC  CB 4.Cho bốn điểm A, B, C , D phân biệt. Khi đó, AB  DC  BC  AD bằng vec tơ nào sau đây? A. 0 B. BD C. AC D. 2DC 5.Gọi M là trung điểm của đoạn AB . Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai? 1 C. MA  MB D. AB  2MB A. MA  MB  0 B. MA   AB 2 ___________________________________________________________________________________ Trang 8 6.Cho điểm B nằm giữa hai điểm A và C , với AB  2a, AC  6a . Đẳng thức nào dưới đây là đẳng thức đúng? A. BC  2 AB B. BC  4 AB C. BC  2 AB D. BC  2BA 7.Cho hệ trục tọa độ (O; i; j ) . Tọa độ i là: A. i  (1; 0) B. i  (0;1) C. i  ( 1; 0) 8.Cho a  (1; 2) và b  (3; 4) . Tọa độ c  4a  b là: A. (1; 4) B. (4;1) C. (1; 4) D. i  (0; 0) D. (1; 4) 9. 12.Trong mặt phẳng Oxy , cho hai điểm A(0;3) và B(3;1) . Tọa độ điểm M thỏa MA  2 AB là: A. M (6; 7) B. M ( 6; 7) C. M (6; 1) D. M (6; 1) 10.Trong mặt phẳng Oxy , cho các điểm A(1; 2), B(0;3), C (3; 4), D(1;8) . Ba điểm nào trong 4 điểm đã cho thẳng hàng? A. A, B, C B. B, C , D C. A, B, D D. A, C , D 11.Cho tam giác ABC có trọng tâm G và trung tuyến AM . Khẳng định nào sau đây là sai? A. GA  2GM  0 B. GA  GB  GC  0 C. AM  2MG D. AG  BG  CG  0 12.Trong mặt phẳng Oxy , cho các điểm M (2;3), N (0; 4), P(1;6) lần lượt là trung điểm của các cạnh BC , CA, AB của tam giác ABC . Tọa độ đỉnh A là: A. A(3; 1) B. A(1;5) C. A( 2; 7) D. A(1; 10) 13   13.Trong mặt phẳng Oxy , cho hình bình hành ABCD có A(2; 3), B(4;5) và G  0;   là trọng tâm tam 3  giác ADC . Tọa độ đỉnh D là: A. D (2;1) B. D(1; 2) C. D(2; 9) D. D(2;9) 14.Trong mặt phẳng Oxy , cho hình bình hành ABCD có A(1;3), B(2;0), C (2; 1) . Tọa độ điểm D là: A. (4; 1) B. (5; 2) C. (2;5) D. (2; 2) 15.Cho ABC vuông tại A và AB  3, AC  4 . Vec tơ CB  AB có độ dài bằng A. 13 B. 2 13 C. 2 3 D. 3 16.Trong mặt phẳng Oxy , cho a  (2;1), b  (3; 4), c  (7; 2) . Tìm m và n để c  ma  mb ? 1 3 22 3 22 3 22 3 A. m   ; n  B. m  ; n  C. m  ; n  D. m  ; n  5 5 5 5 5 5 5 5 17.Trong mặt phẳng Oxy , cho A  m 1;2 , B  2;5  2m và C  m  3;4 . Tìm giá trị m để A, B, C thẳng hàng? A. m  3 B. m  2 C. m  2 D. m  1 18.Cho tam giác đều ABC cạnh bằng a , M là trung điểm của BC , vec tơ CA  MC có độ dài là: 3a a 2a 3 a 7 A. B. C. D. 2 2 3 2 19.Cho tam giác ABC . Gọi M là điểm trên đoạn BC sao cho MB  2MC . Chọn phương án đúng trong biểu diễn vec tơ AM theo hai vec tơ AB, AC . ___________________________________________________________________________________ Trang 9 A. AM  1 2 AB  AC 3 3 B. AM  1 AB  AC 3 C. AM  1 1 AB  AC 3 3 D. AM  1 AB  2 AC 3 20.Cho hình bình hành ABCD có tâm I . Mệnh đề nào sau đây đúng? 1 1 1 1 A. AI  AB  AD B. AI  AB  AD 3 2 3 2 C. AI  1 1 AB  AC 2 2 D. AI  1 AB  BI 2 21.Cho hai vec tơ a , b ngược hướng. Khi đó: A. a  b cùng hướng với a nếu a  b B. a  b cùng hướng với a nếu a  b C. a  b cùng hướng với a D. a  b cùng hướng với b 22.Gọi G là trọng tâm của tam giác vuông ABC với cạnh huyền BC = 12. Vec tơ GB  GC có độ dài là: A. 2 B. 4 C. 8 D. 2 3 23.Cho tam giác ABC sao cho BA  BC  BA  BC . Khi đó: A. Tam giác ABC vuông tại B B. Tam giác ABC vuông tại A C. Tam giác ABC vuông tại C D. Tam giác ABC là tam giác đều 24.Cho ABC vuông tại A và AB  a, BC  2a . Khi đó tích vô hướng AC.CB bằng: 2 2 2 D. Đáp án khác C.  a A. 3a B. a 25.Cho các điểm A 1;1 , B  2;4 , C 10; 2  . Khi đó tích vô hướng BACB bằng: . B. 10 C. -10 D. -3 A. 30   26.Cho các điểm A 1;2 , B  1;1 , C 5; 1 . Giá trị cos AB, AC bằng: A. 1 2 B. 3 2 C. 3 7 D. Đáp án khác 27.Cho 4 điểm A 1;2 , B  1;3 , C  2; 1 , D  0; 2  . Khẳng định nào sau đây đúng? A. ABCD là hình vuông B. ABCD là hình chữ nhật C. ABCD là hình thoi D. ABCD là hình bình hành 3  28.Cho 4 điểm A 1; 2  , B  2; 4  , C  0;1 , D  1;  . Khẳng định nào sau đây đúng? 2  A. AB cùng phương với CD B. AB  CD D. Đáp án khác C. AB  CD 29. Biết sin   2  90    180  . Hỏi giá trị của tan  bằng bao nhiêu? 3 ___________________________________________________________________________________ Trang 10 2 5 . 5 Cho  là góc tù. Điều khẳng định nào sau đây là đúng? A. sin   0 . B. cos   0 . C. tan   0 . B. 2 . A. 2 . 30. 31.  C.      D. 2 5 . 5 D. cot   0 .  uuur uuur uuur uur uur uuur Cho tam giác ABC tìm AB, BC  BC, CA  CA, AB . A. 90 . B. 180 . C. 270 . D. 360 . 32.Cho ABC với A 1;4 , B  3;2  , C  5;4  . Chu vi ABC bằng bao nhiêu? D. Đáp án khác A. 4  2 2 B. 4  4 2 C. 8  8 2   33.Cho a  1; 2  , b   4;3 , c   2;3 . Giá trị của biểu thức a b  c là: A. 18 B. 0 C. 28 D. 2 34.Cho hai véc tơ a   1;1 ; b   2; 0  . Góc giữa hai véc tơ a , b là A. 45 . B. 60 . C. 90 . D. 135 . 35.Cho hình thang vuông ABCD có đáy lớn AB  4a , đáy nhỏ CD  2a , đường cao AD  3a ; I là trung điểm của AD . Khi đó IA  IB .ID bằng   9 a 2 9a 2 . B. . C. 0 . D. 9a 2 . 2 2 36.Trong mặt phẳng toạ độ Oxy , cho ba điểm M  2; 3 , N  1;2 , P  3; 2  . Gọi Q là điểm thoả A. QP  QN  4 MQ  0 . Tìm toạ độ điểm Q .  5  5  A. Q   ; 2  . B. Q  ; 2  . 3   3  3 3   C. Q  ; 2  . D. Q  ; 2  . 5  5  37.Cho tam giác ABC vuông tại A có AB  a , AC  a 3 và AM là trung tuyến. Tính tích vô hướng BA. AM . a2 a2 A.  a 2 . B. a 2 . C.  . D. . 2 2 38.Trong hệ tọa độ Oxy , cho u  2i  j và v  i  xj . Tìm x sao cho u và v cùng phương. 1 1 A. x   . B. x  . C. x  2 . D. x  1 . 2 4 39.Cho a  1;  2  . Với giá trị nào của y thì b   3; y  vuông góc với a ? A. 6 . B. 6 . C.  3 . 2 D. 3 .    a 1 b  2 a b  3 a  2b . 2a  b 40.Cho ba vectơ a , b , c thỏa mãn , , . Tính . A. 6 . B. 8 . C. 4 . D. 0 . 41.Cho tam giác ABC vuông tại A , có số đo góc B là 60 và AB  a . Kết quả nào sau đây là sai? A. AC.CB  3 2.a . B. AB.BC  a2 . C. AB.AC  0 . D. CACB .  3.a2 . 42.Cho tam giác ABC đều cạnh bằng a , trọng tâm G . Tích vô hướng của hai vectơ BC.CG bằng a2 a2 a2 a2 A. . B.  . C. . D.  . 2 2 2 2 43. Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Khi đó 1 1 1 1 A. AG  AB  AC . B. AG  AB  AC . 2 2 3 3 1 1 2 2 C. AG  AB  AC . D. AG  AB  AC . 3 2 3 3 ___________________________________________________________________________________ Trang 11 44. Cho tam giác ABC . Tập hợp các điểm M sao cho MA  3MB  2MC  2MA  MB  MC là 45. A. Một đường tròn. B. Một đường thẳng. C. Tập rỗng. D. Một điểm trùng với A . Trong mặt phẳng Oxy , cho A  1;2 , B 1;  3 . Gọi D là điểm đối xứng với A qua B . Khi đó tọa độ điểm D bằng A. D  3;  8 . B. D  3;8 . C. D  1; 4  . D. D  3;  4 . 46. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho M 1; 1 , N  3;2 , P  0; 5 lần lượt là trung điểm các cạnh BC , CA và AB của tam giác ABC . Tìm tọa độ điểm A là A.  2; 2  . 47. 48. B.  5;1 C.    5;0 .  D. 2; 2 . Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho A 1;3 , B  1; 2 , C 1;5 . Tọa độ D trên trục Ox sao cho ABCD là hình thang có hai đáy AB và CD là A. 1;0  . B.  0; 1 . C.  1;0  . D. Không tồn tại điểm D . Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , điểm N trên cạnh BC của tam giác ABC có A 1; 2 , B  2;3 , C  1; 2 sao cho S ABN  3S ANC . Tìm tọa độ N . 49. 50. 1 3  1 3 1 1  1 1 A.  ;  . B.   ;   . C.  ;   . D.   ;  . 4 4  4 4 3 3  3 3 Cho tam giác ABC có A( 4;0), B(4;6), C ( 1;4). Trực tâm của tam giác ABC có tọa độ bằng  76 120   3 112   6 11   90 120  ; A.  B.  ;  C.  ; D.  ;    7   7 7 7  7 7   7 7  Cho tam giác ABC có A(4;3), B(2;7), C ( 3; 8). Tọa độ chân đường cao kẻ từ đỉnh A xuống cạnh BC là A. (1; 4). B. ( 1;4). C. (1; 4). D. (4;1). PHẦN 2: TỰ LUẬN A. MỆNH ĐỀ – TẬP HỢP Bài 1: Cho X = {a; b; c; d; e; g} a) Tìm tất cả các tập con của X chứa các phần tử a, b, c, d. b) Có bao nhiêu tập con của X chứa nhiều nhất 2 phần tử. Bài 2: Cho tập A = {-3; -2; 1; 4; 5; 6} B = {-3; 0; 1; 3; 7} 1) Xác định các tập: A ∩ B; A ∪ B; A B; B A 2) C/m: (A ∪ B) (A ∩ B) = (A B) ∪ (B A) Bài 3: Cho tập A = { 1; 2; 3} B = {1; 2; 3; 4; 5; 6} a) Xác định tập B A. b) Tìm các tập X sao cho A  X và X  B. Bài 4: Cho các tập hợp: A = [-3; 7); B = (-2; 9]; C = (-∞; 3); D = [4; +∞) Hãy xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số: A ∩ B; A ∪ B; C (A ∩ B); D (A ∪ B) Bài 5: Tìm điều kiện a và b để A ∩ B ≠ ∅ biết A = [a; a + 2]; B = [b; b+1]. B. HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI Bài 1: Tìm TXĐ của các hàm số sau: x 1 b) y  4  2 x  3x  1 2 x  3x  2 Bài 2: Xét tính chẵn ,lẻ của các hàm số: a) y  c) y  2 x 3 x 1 ___________________________________________________________________________________ Trang 12 a) y  2 x  1  2 x  1 b) y  2 x 2  3 x  5 c) y  x 3  2x x2 1 Bài 3: Tìm các khoảng đồng biến ,nghịch biến của các hàm số sau: x3 a) y  x 2  3x  2 b) y  c) y  2 x 2  4 2x  5 Bài 4: Lập ptđt (d) biết: a) (d) // với đt y   3 x và cắt 0y tại A (0;2). 3 b) (d) cắt (d1): y  x  5 tại điểm có hoành độ bằng 4, cắt (d2): y = 2x – 2 tại điểm có tung độ bằng 2. 2 c) (d) qua I(2;-1) và cắt 0x,0y tại A,B sao cho I là trung điểm AB. Bài 5: Xác định hàm số bậc 2 ,biết: 1 3 a) Đồ thị hàm số là parabol có đỉnh I ( ; ) và qua A(1;-1). 2 4 b) Đồ thị hàm số đi qua các điểm A(0;2),B(1;5),C(-1;3). c) Hàm số có dạng y  ax 2  4 x  c ,nhận đt x = 2 làm trục đối xứng và qua điểm M(3;0) Bài 6: Cho (P): y   x 2  2 x  3 (P) a) Vẽ đồ thị (P),từ đó suy ra cách vẽ đồ thị y  |  x 2  2 x  3 | . b) Biện luận theo m số nghiệm pt: |  x 2  2 x  3 | 2m  1 C.PHƯƠNG TRÌNH- HỆ PHƯƠNG TRÌNH Bài 1: Giải phương trình không chứa tham số a) x2  6 x  4  4  x d) x 2  5 x  4  x  4 g) x2 1 x b) x 1  x  3 e) x4 x4  2 x 1 x 1 h) x  1  2  x  2 x c) 2 x  1  x  2 f) 3x  7  x  1  2 i) 4  2 x  2 2 x x2 Bài 2: 1) Cho phương trình: x 2  2(m  7) x  m 2  4  0 a) Tìm m để phương trình có 2 nghiệm: trái dấu; cùng dấu dương; có đúng 1 nghiệm dương. b) Tìm m để phương trình có 2 nghiệm thỏa mãn: x2 =2×1 ; x2 +2×1= 3 ; x13 +x23 = 0 2) Cho phương trình 2 x2  2  m  1 x  m2  4m  3  0 . a) Giải biện luận phương trình theo m. b) Tìm m để phương trình có nghiệm x = 3 và tìm nghiệm còn lại. c) Tìm m để phương trình có hai ngihệm x1 , x2 . Khi đó, hãy tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức A  x1 x2  2  x1  x2  . 3) Biện luận số giao điểm của đường thẳng (d): y=m+1 và parabol (P): y   x 2  2 x  3 theo m 4) Cho phương trình: mx2  2(m  1) x  m  1  0 (1). Tìm m để PT(1) có: a) ít nhất một nghiệm dương b) một nghiệm lớn hơn 1 và một nghiệm nhỏ hơn 1 . 5) Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất (nếu có) của hàm số sau: a) y   x 2  2 x  3  2 x 2  4 x  1 với x   2;3 . 2 4 2   2  x    3 với x  0 . 2 x x  Bài 4: Giải PT bằng cách đặt ẩn phụ 2 b) y  x  a) 15 x  2 x 2  5  2 x 2  15 x  11 c)  x  5 2  x   3 x  x  3 b) x2  4x  3 x  2  4  0 d) 3x 2  9 x  8  x 2  3x  4 . ___________________________________________________________________________________ Trang 13 e) 2. x  2  2 x  1  x  1  4 f) 4 x 2  1 1  2x   6  0 2 x x Bài 6: Giải và biện luận hệ phương trình:  x  my  1 mx  y  m  1 a)  b)  mx  3my  2m  3  x  my  2 Bài 7: Giải các hệ phương trình : 2  3x  4  3x  2 y  7 x 1 y  4  a)  b)  5 x  3 y  1  2x  5  9  x  1 y  4  x y2  x2  y 2  x  y  8 d)  2 e)  2  xy  x  y  5  x  y  100 Bài 8: Giải biện luận các phương trình sau theo m: a) (mx  1). x  1  0 b) m2 x  6  4 x  3m x  2 y  z  2 c) 3x  y  5 z  4 7 x  4 y  z  16  x 2 – 3x=2y f)  2  y -3y=2y c) mx  2  x  4 d) 2x  m x  m  x 1 x 1 D. BẤT ĐẲNG THỨC Bài 1: Cho a, b, c, d , e  R Chứng minh các bất đẳng thức sau: a) a 2  b 2  c 2  ab  bc  ca c) a 4  b 4  c 2  1  2a ab 2  a  c  1   b) a 2  b 2  1  ab  b  a d) a 2  b 2  c 2  d 2  e 2  ab  c  d  e Bài 2: Cho a, b, c  0 .Chứng minh các bất đẳng thức sau:   a) a  bb  cc  a  8abc b) a  b  c  a 2  b 2  c 2  9abc Bài 3: Áp dụng BĐT Cô–si để tìm GTNN của các biểu thức sau: 3x x x 18 1 2  , x  1 , x 1 a) y   , x  0 b) y   c) y  2 x 1 2 x 1 2 x Bài 4: Áp dụng BĐT Cô–si để tìm GTLN của các biểu thức sau: a) y  x  35  x,3  x  5 b) y  x6  x,0  x  6 5 5 d) y  2 x  55  x ,  x  5 2 2 1 1 4 Bài 5: Cho a, b > 0. Chứng minh   (1). Áp dụng: a b ab 1 1 1 1 1   1   a) Cho a, b,c > 0. Chứng minh    2   a b c  ab bc ca  b) y   x  35  2 x ,3  x  1 1 1 1 1 1   1    4 . Chứng minh: 2a  b  c a  2b  c a  b  2c a b c Bài 6:Chứng minh các bất đẳng thức sau: 735 a) 3a 2  4b 2  7 , với 3a  4b  7 b) 3a 2  5b 2  với 2a  3b  7 47 b) Cho a,b,c > 0 thỏa mãn E. HÌNH HỌC Bài 1: Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = a và AC = 2a. Tính AB  AC , AB  AC ? Bài 2: Cho tam giác ABC, gọi D và M là các điểm được xác định bởi: BD  2 3 BC , AM  AD . I là trung 3 5 điểm của đoạn AC. a) Phân tích BI theo BA và BC ___________________________________________________________________________________ Trang 14 b) Phân tích BM theo BA và BC c) Chứng minh B, I, M thẳng hàng. Bài 3: Cho tam giác ABC có M, N, P lần lượt là trung điểm của BC, CA, AB. a) Chứng minh rằng AM  BN  CP  0 b) Chứng minh rằng hai tam giác ABC và MNP có cùng trọng tâm. c) Chứng minh rằng BC.AM  CA.BN  AB.CP  0 Bài 4: Cho tam giác ABC có A(-3;6), B(1;-2), C(6;3) a) Hãy xác định tọa độ D sao cho tứ giác ABCD là hình bình hành. b) Xác định tọa độ trọng tâm,trực tâm ,tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. c) Tính AB. AC ; BC.CA và cos A , cosC . d) Hãy xác định tọa độ M thỏa mãn: MA  2MB  3MC  0 e) Hãy xác định tọa độ điểm N trên Ox sao cho NA + NC nhỏ nhất. Bài 5: Cho hình bình hành ABCD. Lấy các điểm P, Q sao cho : 3PA  2PC  2PD  0 và QA  2QB  2QC  0 . a) Hãy xác định điểm I thỏa mãn: IA  IB  IC  ID  0 b) Chứng minh I, P, Q thẳng hàng. Bài 6: Cho hình vuông ABCD gọi M, N lần lượt là trung điểm các cạnh AD, DC. Lấy E trên BC sao cho: 1 BE  BC . Đặt AB  u, AD  v . 3 a) Biểu diễn các vec tơ: AN , AE , BM theo u , v . b) Chứng minh AN  BM và góc AEN = 450 Bài 7: Trên mặt phẳng Oxy cho hai điểm A(1;2), B(-8;4). a) Tìm tọa độ trong tâm G của tam giác OAB. b) Xác định tọa độ C sao cho tam giác ABC vuông cân tại C. c) Tính góc AOB và diện tích tam giácAOB. Bài 8: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC với A(10;5), B(3;2), C(6;-5) a) Tìm tọa độ D biết 2DA  3DB  DC  0 b) Với F(-5;8), phân tích AF theo AB và AC c) Chứng minh rằng tam giác ABC vuông tại B. d) Tìmtọa độ điểm E trên trục Ox sao cho tam giác EBC cân tại E. e) Tìm tọa độ điểm M trên trục Oy sao cho MA  3MB đạt giá trị nhỏ nhất. Bài 9: Cho hình thang ABCD vuông tại A và B có AD  5, BC  8, AB  2 10 . a) Biểu diễn véc tơ AC , BD theo AB, AD . b) Chứng minh rằng AC  BD . Bài 10: Cho tam giác ABC. Tìm tập hợp những điểm M sao cho: a) MA.MB  0    c) MA  MB MA  MB  MC  0   b) MA MC  MB  0 d) MA.MB  MA.MB ___________________________________________________________________________________ Trang 15
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top