Một số chuyên đề về tổ hợp dành cho học sinh giỏi Toán

Giới thiệu Một số chuyên đề về tổ hợp dành cho học sinh giỏi Toán

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Một số chuyên đề về tổ hợp dành cho học sinh giỏi Toán CHƯƠNG TỔ HỢP XÁC XUẤT.

Tài liệu môn Toán và hướng dẫn giải chi tiết các đề thi từ cơ bản đến vận dụng cao sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn , các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất.

Tài liệu Một số chuyên đề về tổ hợp dành cho học sinh giỏi Toán

Các em học sinh Đăng ký kênh youtube để học thêm về môn Toán.

Text Một số chuyên đề về tổ hợp dành cho học sinh giỏi Toán
Mét sè chuyªn ®Ò vÒ tæ hîp dµnh cho häc sinh cã n¨ng khiÕu to¸n bËc trung häc phæ th«ng Môc lôc Lêi c¶m ¬n 1 Më ®Çu 3 Ch­¬ng 1. KiÕn thøc c¬ b¶n 6 1.1. Quy t¾c céng vµ quy t¾c nh©n . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.2. Ho¸n vÞ vµ tæ hîp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.3. Nguyªn lý chuång chim bå c©u (Nguyªn lý Dirichlet) . . . . 9 1.4. Ho¸n vÞ vµ tæ hîp tæng qu¸t . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.5. C«ng thøc bao hµm vµ lo¹i trõ Ch­¬ng 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Mét sè chuyªn ®Ò vÒ tæ hîp dµnh cho häc sinh cã n¨ng khiÕu to¸n bËc trung häc phæ th«ng 17 2.1. Chuyªn ®Ò 1: Quy t¾c céng vµ quy t¾c nh©n . . . . . . . . . . 18 2.2. Chuyªn ®Ò 2: Ho¸n vÞ vµ tæ hîp 2.3. Chuyªn ®Ò 3: Nguyªn lý chuång chim bå c©u . . . . . . . . . 29 2.4. Chuyªn ®Ò 4: C¸c sè Ramsey . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 2.5. Chuyªn ®Ò 5: C¸c sè Catalan . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 2.6. Chuyªn ®Ò 6: C¸c sè Stirling . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 2.7. Chuyªn ®Ò 7: Ho¸n vÞ vµ tæ hîp tæng qu¸t . . . . . . . . . . . 47 2.8. Chuyªn ®Ò 8: Nguyªn lý bao hµm vµ lo¹i trõ 2.9. Chuyªn ®Ò 9: Nh÷ng sù x¸o trén vµ nh÷ng sù s¾p ®Æt tr­íc . . 54 2.10. Chuyªn ®Ò 10: §¹i l­îng bÊt biÕn Ch­¬ng 3. Mét sè bµi tËp ®Ò nghÞ . . . . . . . . . . . . . . . . 23 . . . . . . . . . 50 . . . . . . . . . . . . . . . 57 60 2 Më ®Çu Cã thÓ nãi t­ duy vÒ tæ hîp ra ®êi tõ rÊt sím. Vµo thêi nhµ Chu, ng­êi ta ®· biÕt ®Õn c¸c h×nh vÏ cã liªn quan ®Õn nh÷ng h×nh vu«ng thÇn bÝ. Thêi cæ Hy l¹p, nhµ triÕt häc Kxenokrat, sèng ë thÕ kû thø 4 tr­íc c«ng nguyªn, ®· biÕt tÝnh sè c¸c tõ kh¸c nhau lËp tõ mét b¶ng ch÷ c¸i cho tr­íc. Nhµ to¸n häc Pitago vµ c¸c häc trß cña «ng ®· t×m ra nhiÒu con sè cã tÝnh chÊt ®Æc biÖt. ViÖc t×m ra ®­îc c¸c sè nh­ vËy ®ßi hái ph¶i cã mét nghÖ thuËt tæ hîp nhÊt ®Þnh. Tuy nhiªn, cã thÓ nãi r»ng, lý thuyÕt tæ hîp ®­îc h×nh thµnh nh­ mét ngµnh to¸n häc míi vµ qu·ng thÕ kû 17 b»ng mét lo¹t c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu nghiªm tóc cña c¸c nhµ to¸n häc xuÊt s¾c nh­ Pascal, Fermat, Leibnitz, Euler…MÆc dï vËy, trong suèt hai thÕ kû r­ìi, tæ hîp kh«ng cã vai trß nhiÒu trong viÖc nghiªn cøu tù nhiªn. §Õn nay, víi sù hç trî ®¾c lùc cña m¸y tÝnh , tæ hîp ®· chuyÓn sang lÜnh vùc to¸n øng dông víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ, cã nhiÒu kÕt qu¶ cã Ých cho con ng­êi. NhËn thøc ®­îc vai trß cña lý thuyÕt tæ hîp ®èi víi ®êi sèng hiÖn ®¹i. Lý thuyÕt tæ hîp ®· ®­îc ®­a vµo ch­¬ng tr×nh häc phæ th«ng vµ chiÕm mét phÇn trong c¸c kú thi to¸n quèc gia vµ quèc tÕ. Tuy nhiªn, ë n­íc ta, tµi liÖu viÕt vÒ tæ hîp ch­a nhiÒu. Do ®ã, b¶n luËn v¨n nµy sÏ cung cÊp thªm mét tµi liÖu vÒ tæ hîp cho häc sinh phæ th«ng; ®Æc biÖt lµ dµnh cho nh÷ng em häc sinh cã n¨ng khiÕu m«n to¸n. Chóng t«i hi väng luËn v¨n nµy sÏ ®¸p øng ®­îc phÇn nµo lßng yªu thÝch kh¸m ph¸ to¸n häc cña c¸c em. §ång thêi ®©y còng lµ mét tµi liÖu ®Ó c¸c ®ång nghiÖp tham kh¶o. LuËn v¨n gåm ba ch­¬ng. Ch­¬ng mét chóng t«i tr×nh bµy mét sè kiÕn 4 thøc c¬ b¶n cña tæ hîp theo mét l«gic kh¸c so víi s¸ch phæ th«ng nh»m g©y sù míi l¹ cho häc sinh. Ch­¬ng hai lµ träng t©m cña luËn v¨n. Trong ch­¬ng nµy, häc sinh ®­îc t×m hiÓu m­êi chuyªn ®Ò: Chuyªn ®Ò 1: Quy t¾c céng vµ quy t¾c nh©n. Chuyªn ®Ò 2: Ho¸n vÞ vµ tæ hîp. Chuyªn ®Ò 3: Nguyªn lý chuång chim bå c©u. Chuyªn ®Ò 4: C¸c sè Ramsey. Chuyªn ®Ò 5: C¸c sè Catalan. Chuyªn ®Ò 6: C¸c sè Stirling. Chuyªn ®Ò 7: Ho¸n vÞ vµ tæ hîp tæng qu¸t. Chuyªn ®Ò 8: Nguyªn lý bao hµm vµ lo¹i trõ. Chuyªn ®Ò 9: Nh÷ng sù x¸o trén vµ nh÷ng sù s¾p ®Æt tr­íc. Chuyªn ®Ò 10: §¹i l­îng bÊt biÕn. Trong mçi chuyªn ®Ò, c¸c bµi tËp th­êng ®­îc dÉn d¾t theo nh÷ng chñ ®Ò nhÊt ®Þnh. Qua ®ã häc sinh tù t×m thÊy cho m×nh nh÷ng kiÕn thøc liªn quan ®Õn chñ ®Ò ®­îc nªu. §ång thêi, mçi bµi ®Òu cã lêi gi¶i chi tiÕt, ng¾n gän, ®Çy s¸ng t¹o vµ bÊt ngê. C¸c lêi gi¶i nµy Ýt gÆp trong c¸c tµi liÖu vÒ tæ hîp cã trªn thÞ tr­êng. T¸c gi¶ hi väng chÝnh ®iÒu nµy kÝch thÝch sù ham hiÓu biÕt, lßng say mª cña c¸c häc sinh cã n¨ng khiÕu to¸n. Ch­¬ng ba cã néi dung lµ nh÷ng bµi tËp ®Ò nghÞ ®­îc chän lùa kÜ l­ìng; nh»m gióp c¸c em vËn dông nh÷ng kiÕn thøc thu ®­îc tõ hai ch­¬ng tr­íc ®Ó n©ng cao kü n¨ng gi¶i to¸n tæ hîp cña m×nh. Sau mét thêi gian nghiªn cøu luËn v¨n ®· ®­îc hoµn thµnh. Tuy nhiªn sÏ kh«ng tr¸nh khái nhiÒu sai sãt. KÝnh mong sù gãp ý cña quý thÇy c«, c¸c b¹n ®ång nghiÖp vµ c¸c em häc sinh. Chóng t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n! 5 Ch­¬ng 1 KiÕn thøc c¬ b¶n 1.1. Quy t¾c céng vµ quy t¾c nh©n Quy t¾c céng: NÕu Ei (i = 1, …, k) lµ k sù kiÖn tho¶ m·n: (i) Kh«ng cã hai sù kiÖn nµo trong sè chóng x¶y ra ®ång thêi (ii) Ei cã thÓ x¶y ra theo th× mét trong k ni sù kiÖn cã thÓ x¶y ra theo Mét líp häc cã VÝ dô 1.1.1 18 + 12 = 30 c¸ch 18 (n1 + n2 + … + nk ) c¸ch. häc sinh nam vµ 12 häc sinh n÷ th× cã c¸ch chän mét häc sinh (kh«ng kÓ nam, n÷) lµm ng­êi ®¹i diÖn cho líp. VÝ dô 1.1.2 Gi¶ thiÕt E lµ sù kiÖn chän c¸c sè nguyªn tè nhá h¬n lµ sù kiÖn chän c¸c sè tù nhiªn ch½n nhá h¬n Th×: E cã 4 c¸ch x¶y ra, F cã 4 tè ch½n nªn mét trong hai sù kiÖn 10. c¸ch x¶y ra. Nh­ng v× E hoÆc F 10 vµ F 2 lµ mét sè nguyªn cã thÓ x¶y ra theo 4+4−1 = 7 c¸ch. Quy t¾c nh©n: n1 c¸ch; E2 NÕu cã thÓ x¶y ra theo ra nh­ thÕ nµo); E1 vµ E2 Ei (i = 1, …, k) E3 n2 lµ k sù kiÖn vµ E1 c¸ch (kh«ng phô thuéc ®Õn viÖc cã thÓ x¶y ra theo n3 VÝ dô 1.1.3 nk − 1) sù kiÖn tr­íc x¶y ra nh­ thÕ nµo), th× k ra ®ång thêi theo n1 .n2 .n3 …nk Mét gi¸ s¸ch cã E1 x¶y c¸ch (kh«ng phô thuéc ®Õn viÖc x¶y ra nh­ thÕ nµo),…,Ek cã thÓ x¶y ra theo thuéc ®Õn (k cã thÓ x¶y ra theo c¸ch (kh«ng phô sù kiÖn cã thÓ x¶y c¸ch. 6 quyÓn s¸ch tiÕng Anh ®«i mét kh¸c nhau; 8 quyÓn s¸ch tiÕng Ph¸p ®«i mét kh¸c nhau vµ 10 quyÓn s¸ch tiÕng §øc ®«i mét kh¸c nhau. (i) Cã 6.8.10 = 480 c¸ch chän lÊy 3 quyÓn s¸ch trong ®ã mçi quyÓn mét 6 thø tiÕng. (ii) Cã 6 + 8 + 10 = 24 c¸ch chän lÊy 1 quyÓn s¸ch bÊt kú trong sè c¸c quyÓn s¸ch nãi trªn. NÕu mét bµi thi tr¾c nghiÖm cã VÝ dô 1.1.4 8 c©u hái mçi c©u hái cã 3 ph­¬ng ¸n tr¶ lêi (mét ph­¬ng ¸n ®óng vµ hai ph­¬ng ¸n sai). VËy sè c¸ch chän c©u tr¶ lêi cña tÊt c¶ 1.2. Ho¸n vÞ vµ tæ hîp Cho X §Þnh nghÜa 1.2.1 phÇn tö vµ r lµ mét sè nguyªn kh«ng n. r-ho¸n vÞ cña X Mét lµ mét bé s¾p thø tù gåm r phÇn tö n phÇn tö cña X . Mét Sè n lµ mét tËp hîp bao gåm ©m nhá h¬n hoÆc b»ng tõ 8 c©u hái trªn lµ 38 = 6561 c¸ch. n-ho¸n vÞ cña X ®­îc gäi lµ mét ho¸n vÞ cña X. r-ho¸n vÞ cña mét tËp hîp n phÇn tö ®­îc ký hiÖu lµ P (n, r). VÝ dô 1.2.2 {2, 3, 4} vµ {2, 4, 3} lµ hai 3-ho¸n vÞ kh¸c nhau cña X = {1, 2, 3, 4, 5}. §Þnh nghÜa 1.2.3 Mét r-tæ hîp cña X lµ mét tËp con gåm r phÇn tö cña X . r-tæ hîp cña mét tËp hîp n phÇn tö ®­îc ký hiÖu lµ C(n, r). n! §Þnh lý 1.2.4 (i) P (n, r) = (n − r)! P (n, r) n! (ii) C(n, r) = = = C(n, n − r) r! r!(n − r)! Sè ë ®©y chóng ta ®­a ra hµm giai thõa: m! ≡ (1).(2)…(m) Chøng minh: tiªn trong r (i) Cã vÞ trÝ; cã n vµ 0! ≡ 1 c¸ch chän mét phÇn tö bÊt kú cña (n − 1) c¸ch X chän mét phÇn tö tõ nhãm tö cßn l¹i ®Ó chiÕm vÞ trÝ thø hai trong sè r vµo vÞ trÝ ®Çu (n − 1) phÇn vÞ trÝ. Chó ý r»ng sè c¸ch chän phÇn tö chiÕm vÞ trÝ thø hai kh«ng phô thuéc vµo c¸ch chän phÇn tö chiÕm ë vÞ trÝ thø nhÊt nh­ thÕ nµo. 7 Do ®ã theo quy t¾c nh©n, hai vÞ trÝ ®Çu tiªn cã thÓ lÊp ®Çy bëi r c¸ch…vµ tÊt c¶ n(n − 1) vÞ trÝ cã thÓ lÊp ®Çy bëi: n! (n − r)! P (n, r) = n(n − 1)…(n − r + 1) = c¸ch. (ii) §Ó ®¸nh gi¸ C(n, r), chó ý r»ng mét r-ho¸n vÞ cña tËp hîp n phÇn tö X r-tËp con nµo ®ã cña X . lµ ho¸n vÞ cña mét H¬n n÷a, nh÷ng r-tËp con ph©n biÖt sinh ra r-tæ hîp ph©n biÖt. Do ®ã, b»ng quy t¾c céng ta cã: P (n, r) = P (r, r) + P (r, r) + … + P (r, r) Sè c¸c sè h¹ng ë vÕ ph¶i lµ sè c¸c r-tËp con cña X tøc lµ C(n, r). Do ®ã ta cã: P (n, r) = C(n, r)P (r, r) = C(n, r)r! Mçi r-tËp con cña X (n − r)-tËp con. cã mét tËp con bï duy nhÊt lµ Tõ ®ã ta cã mét quan hÖ quan träng lµ: C(n, r) = C(n, n − r) §Æc biÖt, sè ho¸n vÞ cña n phÇn tö lµ: P (n, n) = n! NhËn xÐt 1.2.5 hîp cã r- ho¸n vÞ cña mét tËp cña n phÇn tö, mét r- tæ Trong ch­¬ng tr×nh phæ th«ng, mét n phÇn tö ®­îc gäi lµ mét chØnh hîp chËp r hîp cña mét tËp hîp cã n phÇn tö ®­îc gäi lµ mét tæ hîp chËp r cña n phÇn tö ®ã. VÝ dô 1.2.6 Mét c©u l¹c bé gåm 9 häc sinh khèi 10. 4 häc sinh khèi 11; 3 12 häc sinh khèi 12; 10 häc sinh khèi 11; CÇn lËp ra mét ban ®¹i diÖn gåm: häc sinh khèi 10. 8 VËy ta cã: 4 häc sinh khèi C(12, 4) = 12; 12! = 495 4!8! c¸ch chän 4 häc sinh khèi 12; C(10, 4) = 210 c¸ch chän 4 häc sinh khèi 11; C(9, 3) = 84 c¸ch chän 3 häc sinh khèi chän ra ban ®¹i diÖn trªn lµ: 1.3. 10. B»ng quy t¾c nh©n, sè c¸ch ®Ó 495.210.84 = 8731800 c¸ch. Nguyªn lý chuång chim bå c©u (Nguyªn lý Dirichlet) Mét sè kÕt qu¶ s©u s¾c cña lý thuyÕt tæ hîp xuÊt ph¸t tõ mét mÖnh ®Ò ®¬n gi¶n: NÕu n chuång chim bå c©u lµ n¬i tró Èn cña Ýt nhÊt (n + 1) con chim bå c©u th× cã Ýt nhÊt mét chuång chim chøa tõ hai con chim bå c©u trë lªn. VÝ dô 1.3.1 Gi¶ thiÕt r»ng cã nhiÒu chiÕc tÊt ®á, nhiÒu chiÕc tÊt tr¾ng vµ nhiÒu chiÕc tÊt xanh ë trong hép. Hái ph¶i lÊy tõ hép ®ã ra Ýt nhÊt bao nhiªu chiÕc tÊt (khi lÊy kh«ng nh×n vµo bªn trong) ®Ó ch¾c ch¾n ®­îc 2 chiÕc cïng mµu. Gi¶i Mçi mét mµu ®­îc coi nh­ mét chuång chim bå c©u vËy lÊy n = 3. Do ®ã, nÕu n + 1 = 4 chiÕc tÊt th× Ýt nhÊt cã hai chiÕc tÊt cïng mµu. Mét tæng qu¸t ®¬n gi¶n cña nguyªn lý chuång chim bå c©u nh­ sau: NÕu k n chuång chim bå c©u lµ n¬i tró Èn cña kn + 1 con chim bå c©u víi lµ mét sè nguyªn d­¬ng th× Ýt nhÊt cã mét chuång chøa tõ k + 1 con chim bå c©u trë lªn. VÝ dô 1.3.2 vÉn cã T­¬ng tù nh­ vÝ dô 1.3.1 nÕu cÇn lÊy 6 chiÕc tÊt cïng mµu th× ta n = 3 vµ ®Ó ®¶m b¶o r»ng mét (hay nhiÒu h¬n) trong sè c¸c chuång ®ã chøa k+1 = 6 (hoÆc nhiÒu h¬n) con chim bå c©u th× chóng ta ph¶i lÊy kn + 1 = 16 con chim. Do ®ã ®¸p sè lµ 16 chiÕc tÊt. VÝ dô 1.3.3 Mét tñ chøa chiÕc mµu tr¾ng vµ 20 chiÕc ¸o s¬ mi trong ®ã cã 4 chiÕc mµu ®á; 7 9 chiÕc mµu xanh. Hái ph¶i lÊy ra Ýt nhÊt bao nhiªu chiÕc ¸o (khi lÊy kh«ng ®­îc nh×n vµo tñ) ®Ó lÊy ®­îc 9 r = 4, 5, 6, 7, 8, 9 chiÕc ¸o cïng mµu? Gi¶i ∗) Tr­êng hîp 1: r = 4 = k + 1. Suy ra k = 3. Cã 3 mµu nªn n = 3. Do ®ã, cÇn ph¶i lÊy ra Ýt nhÊt kn + 1 = 3.3 + 1 = 10 chiÕc ¸o s¬ mi. ∗) Tr­êng hîp 2: r = 5 = k + 1. Suy ra k = 4. Ph©n tÝch ®¬n gi¶n nhÊt, chóng ta t­ëng t­îng r»ng nh÷ng chiÕc ¸o ®­îc lÊy ra tõ tñ mét c¸ch tuÇn tù. T×nh huèng “l·ng phÝ” sù di chuyÓn nhÊt lµ 4 chiÕc ¸o lÊy ta ®Çu tiªn cïng mµu ®á. Do ®ã c¸c chiÕc cßn l¹i ph¶i lÊy ra cã mµu xanh hoÆc mµu tr¾ng. §Ó ch¾c ch¾n r=5 chiÕc ¸o lÊy ra cã cïng mµu th× nhÊt cã mµu xanh hoÆc mµu tr¾ng cÇn lÊy ra lµ: n = 2. Sè l­îng ¸o Ýt kn + 1 = 4.2 + 1 = 9 (theo nguyªn lý chuång chim bå c©u). VËy cÇn lÊy ra Ýt nhÊt 4 + 9 = 13 chiÕc ¸o. ∗) Tr­êng hîp 3: r = 6 = k + 1. Suy ra k = 5. T­¬ng tù nh­ tr­êng hîp 2, kÕt qu¶ lµ 4 + kn + 1 = 4 + 5.2 + 1 = 15 chiÕc ¸o cÇn ph¶i lÊy ra. ∗) Tr­êng hîp 4: r = 7 = k + 1. Suy ra k = 6. T­¬ng tù kÕt qu¶ lµ 4 + kn + 1 = 4 + 6.2 + 1 = 17 chiÕc ¸o cÇn ph¶i lÊy ra. ∗) Tr­êng hîp 5: r = 8 = k + 1. Suy ra k = 7. B©y giê nÕu lÊy ra nh÷ng chiÕc ¸o mµu ®á hoÆc mµu tr¾ng th× ®Òu v« gi¸ trÞ. Do ®ã sè chiÕc ¸o cÇn lÊy ra lµ: ∗) 4 + 7 + kn + 1 = 4 + 7 + 7.1 + 1 = 19 chiÕc. Tr­êng hîp 6: r = 9 = k + 1. T­¬ng tù nh­ tr­êng hîp 5 ta cã kÕt qu¶: 4 + 7 + kn + 1 = 4 + 7 + 8.1. + 1 = 20 chiÕc ¸o cÇn ph¶i lÊy ra. Cho S lµ mét tËp hîp, t¹o thµnh bëi ®èi t­îng cã dÊu hiÖu t­îng cã dÊu hiÖu tËp con gåm vr n. 2; x3 ≥ x2 KÝ hiÖu vr x1 ®èi t­îng cã dÊu hiÖu ®èi t­îng cã dÊu hiÖu 1; x2 ≥ x1 3,…, xn ≥ xn−1 ®èi lµ sè nguyªn nhá nhÊt tho¶ m·n tÊt c¶ c¸c phÇn tö cña S mµ mçi tËp con chøa Ýt nhÊt 10 r ®èi t­îng cã cïng mét dÊu hiÖu. Khi ®ã:    n(r − 1) + 1,       (n − 1)(r − 1) + 1 + x1 ,    vr = (n − 2)(r − 1) + 1 + x1 + x2 ,      ……………………………………      (1)(r − 1) + 1 + x + x + … + x , 1 2 n−1 §Þnh nghÜa 1.3.4 NÕu x r ≤ x1 x1 < r ≤ x2 x2 < r ≤ x 3 xn−1 < r ≤ xn lµ mét sè thùc th× phÇn nguyªn cña lµ sè nguyªn lín nhÊt nhá h¬n hoÆc b»ng kÝ hiÖu [x] x. n chuång th× Ýt nhÊt mét h (m − 1) i chuång chøa tõ p + 1 con trë lªn víi p = . n Chøng minh: Gi¶ sö ng­îc l¹i, tÊt c¸c chuång ®Òu chøa nhiÒu nhÊt p con m − 1 = m−1 < m chim. VËy sè chim bå c©u nhá h¬n hoÆc b»ng np ≤ n n §Þnh lý 1.3.5 NÕu nhèt m x, con chim bå c©u vµo (m©u thuÉn). VÝ dô 1.3.6 cã p= 1.4. h 25 i 7 Gi¶ sö cã 26 sinh viªn (m = 26) vµ 7 chiÕc « t« ®Ó chë hä. VËy = 3. Do ®ã cã Ýt nhÊt mét chiÕc « t« chë tõ 4 sinh viªn trë lªn. Ho¸n vÞ vµ tæ hîp tæng qu¸t §Þnh nghÜa 1.4.1 NÕu X lµ mét ®a tËp gåm ph©n biÖt), bÊt kú mét sù s¾p xÕp nµo cña mét r-ho¸n vÞ tæng qu¸t cña X tæng qu¸t cña X ). VÝ dô 1.4.2 §a tËp (nÕu n vËt (kh«ng cÇn thiÕt ph¶i r ≤ n vËt tõ ®a tËp X ®­îc gäi lµ r = n chóng ta gäi ®¬n gi¶n lµ ho¸n vÞ X = {A, A, B, B, B, C, C} cã AABCBBC lµ mét ho¸n vÞ tæng qu¸t cña X. ni (i = 1, 2, ..., k), r vµ n lµ k + 2 sè nguyªn d­¬ng tho¶ m·n n1 + n2 + P (n, r) ... + nk = r ≤ n ta ®Æt P (n; n1 , n2 , ..., nk ) ≡ n1 !n2 !...nk ! NÕu 11 Tõ NhËn xÐt 1.4.3 P (n, r) = P (n, n) (n − r)! ta cã: P (n; n1 , n2 , ..., nk ) = P (n; n1 , n2 , ..., nk , n − r) VÝ dô 1.4.4 P (18, 3 + 4 + 6) P (18, 13) 18! = = 3!4!6! 3!4!6! 3!4!6!5! P (18; 3 + 4 + 6 + 5) = 3!4!6!5! = P (18; 3, 4, 6, 5) Ta nhËn ®­îc c«ng thøc cho sè ho¸n P (18; 3, 4, 6) = vÞ cña mét ®a tËp bëi ®Þnh lý sau: Sè c¸c ho¸n vÞ tæng qu¸t cña mét ®a tËp §Þnh lý 1.4.5 gièng nhau cã cïng dÊu hiÖu i (i = 1, 2, ..., k) lµ X bao gåm P (n; n1 , n2 , ..., nk ); ni vËt ë ®©y n = n1 + n2 + ... + nk . Chøng minh: cña X Gäi p lµ ph©n biÖt th× vÞ t¹o bëi n1 lµ tæng sè c¸c ho¸n vÞ tæng qu¸t cña n1 ho¸n vÞ t¨ng lªn NÕu n vËt P (n, n) lµ sè ho¸n vÞ cña X . Khi ®ã, so s¸nh sè ho¸n vËt ph©n biÖt cã dÊu hiÖu ho¸n vÞ t¹o bëi X. 1 vµ n − n1 vËt gièng nhau cã dÊu hiÖu phÇn tö cßn l¹i víi sè 1 vµ n − n1 vËt cßn l¹i th× sè n1 ! lÇn. §iÒu nµy còng ®óng ®èi víi nh÷ng vËt cã dÊu hiÖu i (i = 2, 3, ..., k). Do ®ã theo quy t¾c nh©n, ®Æt q = n1 !n2 !...nk ! th× ta cã: p= VÝ dô 1.4.6 X P (n, n) = P (n; n1 , n2 , ..., nk ) q X = {C, E, E, I, M, M, O, T, T } th× sè ho¸n vÞ tæng qu¸t cña lµ: P (9, 1, 2, 1, 2, 1, 2) = NhËn xÐt 1.4.7 9! = 45360 1!2!1!2!1!2! Trong ch­¬ng tr×nh phæ th«ng, ho¸n vÞ tæng qu¸t gäi lµ ho¸n vÞ lÆp. VÝ dô 1.4.8 Hái cã bao nhiªu c¸ch xÕp hÕt 4 qu¶ bãng mµu ®á gièng nhau; 3 qu¶ bãng mµu tr¾ng gièng nhau; 5 qu¶ bãng mµu xanh gièng nhau, vµo 18 vÞ trÝ th¼ng hµng cho tr­íc (mçi vÞ trÝ cã nhiÒu nhÊt Gi¶i 12 1 bãng). Sè c¸ch xÕp lµ: P (18; 4, 3, 5) = Gi¶ sö r»ng r X n lµ tËp hîp 18! = 514594080 4!3!5!6! S phÇn tö vµ lµ mét tËp con bÊt kú cña phÇn tö. Mét sù ph©n chia cã quan t©m ®Õn thø tù cña r-tæ hîp tæng qu¸t cña X. NÕu r = n, S X cã ®­îc gäi lµ mét chóng ta cã kh¸i niÖm tæ hîp tæng qu¸t cña X. Sè r-tæ « chøa thø ®ã hîp tæng qu¸t cña 2.;...; nk X cã n1 phÇn tö ë « chøa thø phÇn tö ë « chøa thø n1 + n2 + ... + nk = r k kÝ hiÖu 1; n2 phÇn tö ë C(n; n1 , n2 , ..., nk ) trong lµ: C(n; n1 , n2 , ..., nk ) = C(n, n1 )C(n − n1 , n2 )....C(n − n1 − n2 − ... − nk−1 ) = P (n, r) n! = n1 !n2 !...nk !(n − r)! n1 !n2 !...nk ! (1.1) C(n; n1 , n2 , ..., nk ) = P (n; n1 , n2 , ..., nk ) trong ®ã n1 + n2 + §Þnh lý 1.4.9 ... + nk = r ≤ n VÝ dô 1.4.10 Cã 17 sinh viªn muèn ®i dù tiÖc vµ cã 5 « t« ®Õn ®ãn hä. Tuy nhiªn sè chç ngåi cßn trèng trªn cho 5 xe lµ 4, 4, 2, 5 vµ 1. Do ®ã chØ ®ñ chç ngåi 16 sinh viªn. VËy sè c¸ch chë 16 sinh viªn trong 17 sinh viªn trªn lµ: C(17; 4, 4, 2, 5, 1) = HÖ qu¶ 1.4.11 17! 4!4!2!5!1!1! Sè c¸ch ph©n chia (kh«ng quan t©m ®Õn thø tù) cña mét tËp hîp cã lùc l­îng n thµnh p1 tËp con cã lùc l­îng n1 , p2 tËp con cã lùc l­îng n2 ,...,pk tËp con cã lùc l­îng nk (trong ®ã c¸c ni (i = 1, 2, ..., k) lµ ph©n biÖt k P vµ pi ni = n) ®­îc cho bëi c«ng thøc: i=1 p sè h¹ng p sè h¹ng p sè h¹ng z 1 }| { z 2 }| { z k }| { C(n; n1 , ...n1 , n2 , ...n2 , ..., nk , ...nk ) n! = p1 !p2 !...pk ! [p1 !(n1 !)p1 ][p2 !(n2 !)p2 ]...[pk !(nk !)pk ] 13 Gi¶ sö cã 12 sinh viªn tham gia ch­¬ng tr×nh "TiÕp søc mïa VÝ dô 1.4.12 thi '' . Hä cÇn cã mÆt t¹i mét bÕn xe A. (i) Sè c¸ch ph©n c«ng 12 sinh viªn nµy lµm viÖc vµo ba buæi s¸ng, chiÒu, tèi; mçi buæi 4 ng­êi kh¸c nhau lµ C(12; 4, 4, 4) (ii) Sè c¸ch ph©n chia 12 sinh viªn nµy thµnh ba nhãm, mçi nhãm cã 4 ng­êi kh¸c nhau lµ (ii) C(12; 4, 4, 4)/3! Sè c¸ch ph©n chia 12 sinh viªn nµy ®øng vµo 4 cöa (mçi cöa mét sinh C(12; 4, 4, 4) .4! 3! viªn) lµ NhËn xÐt 1.4.13 Ngoµi ra, trong ch­¬ng tr×nh phæ th«ng chóng ta cßn sö dông ®Õn hai kh¸i niÖm chØnh hîp lÆp vµ tæ hîp lÆp: ChØnh hîp lÆp: Cho tËp hîp X gåm n phÇn tö. Mçi d·y cã ®é dµi r gåm c¸c phÇn tö cña tËp X, mµ mçi phÇn tö cã thÓ lÆp l¹i nhiÒu lÇn vµ ®­îc s¾p xÕp theo mét thø tù nhÊt ®Þnh ®­îc gäi lµ mét chØnh hîp lÆp chËp phÇn tö thuéc tËp X. Sè chØnh hîp lÆp chËp tõ tËp r phÇn tö ®Õn tËp Tæ hîp lÆp: r cña r cña n phÇn tö b»ng sè ¸nh x¹ n phÇn tö vµ b»ng nr . Cho tËp hîp X gåm nhÊt thiÕt ph¶i nhá h¬n n) cña n n phÇn tö. Mét tæ hîp lÆp chËp r (r kh«ng phÇn tö thuéc X lµ mét bé gåm r phÇn tö, mµ mçi phÇn tö nµy lµ mét trong nh÷ng phÇn tö cña X. Sè tæ hîp lÆp chËp cña n r n phÇn tö b»ng C(n + r − 1, r). 1.5. C«ng thøc bao hµm vµ lo¹i trõ Sè l­îng phÇn tö cña mét tËp hîp h÷u h¹n A ®­îc kÝ hiÖu lµ n(A) hay | A |. Ta dÔ dµng chøng minh ®­îc r»ng: n(A ∪ B) = n(A) + n(B) − n(A ∩ B) trong ®ã A vµ B lµ c¸c tËp hîp h÷u h¹n. Do ®ã ®Ó tÝnh sè phÇn tö cña A ∪ B , chóng ta céng n(A) vµ n(B) sau ®ã trõ ®i 14 n(A ∩ B) tõ tæng ®ã (chóng ta lo¹i trõ ®i nh÷ng g× lµ chung cña hai tËp hîp). §©y lµ ý t­ëng cña nguyªn lý bao hµm vµ lo¹i trõ. NÕu A lµ mét tËp con cña X A trong X ta ký hiÖu phÇn bï cña lµ A0 . Khi A vµ B lµ hai tËp con cña X th× ta cã ®¼ng thøc sau:  0 n (A ∪ B) = n(X) − n(A ∪ B) = n(X) − [n(A) + n(B) + n(A ∩ B)] ®ã nÕu  Nh­ng (A ∪ B)0 = A0 ∩ B 0 do ®ã: n(A0 ∩ B 0 ) = n(X) − [n(A) + n(B)] + n(A ∩ B) §Þnh nghÜa 1.5.1 nµo ®ã cña NÕu x lµ mét phÇn tö bÊt kú cña X vµ A lµ mét tËp con X , th× phÐp ®Õm cña x trong A b»ng 1 nÕu x ë trong A vµ b»ng 0 nÕu x kh«ng ë trong A. Sieve ®· chøng minh mét ®Þnh lý tæng qu¸t sau: §Þnh lý 1.5.2 (C«ng thøc Sieve.) NÕu mét tËp h÷u h¹n X A1 , A2 , ..., Am lµ nh÷ng tËp con cña th×: n(A01 ∩ A02 ∩ ... ∩ A0m ) = n(X) − S1 + S2 − ... + (−1)m Sm trong ®ã Sk lµ ký hiÖu cña tæng c¸c lùc l­îng cña tÊt c¶ nh÷ng nhau ®­îc t¹o ra tõ k -bé giao m tËp hîp ë trªn. P (S1 = n(A1 ) + n(A2 ) + ... + n(Am ); S2 = n(Ai ∩ Aj ), ....) i,j=1,m i6=j Chøng minh: ®Õm cña x LÊy x lµ mét phÇn tö tuú ý cña tËp hîp X .Ta chØ ra r»ng phÐp cã kÕt qu¶ gièng nhau ë c¶ hai vÕ cña ph­¬ng tr×nh trªn. Chóng ta quan t©m tíi 2 tr­êng hîp: (i) x kh«ng lµ phÇn tö cña bÊt kú tËp hîp nµo trong sè m tËp hîp trªn. (ii) x lµ phÇn tö cña ®óng r tËp hîp trong sè m tËp hîp trªn, r ≥ 1; chóng ta lu«n cã thÓ gi¶ thiÕt lµ A1 , A2 , ..., Ar . Trong tr­êng hîp ®Çu, phÐp ®Õm cña x b»ng 1 ë c¶ hai vÕ cña ph­¬ng tr×nh. Trong tr­êng hîp sau, phÐp ®Õm cña x ë vÕ tr¸i b»ng 0. §èi víi vÕ ph¶i chóng ta cã: Sk = X n(Ai1 ∩ Ai2 ∩ ... ∩ Aik ) 15 (k = 1, 2, ..., m) PhÐp ®Õm cña x ë vÕ ph¶i lµ: 1 − C(r, 1) + C(r, 2) − C(r, 3) + ... + (−1)r C(r, r) = (1 − 1)r = 0 §Þnh lý 1.5.3 Víi ký hiÖu gièng nh­ ®Þnh lý 1.7 n(A1 ∪ A2 ∪ ... ∪ Am ) = S1 − S2 + ... + (−1)m−1 Sm Chøng minh: Ta cã n(A1 ∪ A2 ∪ ... ∪ Am ) = n(X) − n(A01 ∩ A02 ∩ ... ∩ A0m ) suy ra ®iÒu ph¶i chøng minh. 16 Ch­¬ng 2 Mét sè chuyªn ®Ò vÒ tæ hîp dµnh cho häc sinh cã n¨ng khiÕu to¸n bËc trung häc phæ th«ng Trong ch­¬ng nµy t¸c gi¶ xin tr×nh bµy 10 vÊn ®Ò: Chuyªn ®Ò 1: Quy t¾c céng vµ quy t¾c nh©n. Chuyªn ®Ò 2: Ho¸n vÞ vµ tæ hîp. Chuyªn ®Ò 3: Nguyªn lý chuång chim bå c©u. Chuyªn ®Ò 4: C¸c sè Ramsey. Chuyªn ®Ò 5: C¸c sè Catalan. Chuyªn ®Ò 6: C¸c sè Stirling. Chuyªn ®Ò 7: Ho¸n vÞ vµ tæ hîp tæng qu¸t. Chuyªn ®Ò 8: Nguyªn lý bao hµm vµ lo¹i trõ. Chuyªn ®Ò 9: Nh÷ng sù x¸o trén vµ nh÷ng sù s¾p ®Æt tr­íc. Chuyªn ®Ò 10: §¹i l­îng bÊt biÕn. Trong mçi chuyªn ®Ò, c¸c bµi tËp th­êng ®­îc dÉn d¾t theo nh÷ng chñ ®Ò nhÊt ®Þnh. Qua ®ã häc sinh tù t×m thÊy cho m×nh nh÷ng kiÕn thøc liªn quan ®Õn chñ ®Ò ®­îc nªu. §ång thêi, mçi bµi ®Òu cã lêi gi¶i chi tiÕt, ng¾n gän, ®Çy s¸ng t¹o vµ bÊt ngê. C¸c lêi gi¶i nµy Ýt gÆp trong c¸c tµi liÖu vÒ tæ hîp cã trªn thÞ tr­êng. T¸c gi¶ hi väng chÝnh ®iÒu nµy kÝch thÝch sù ham hiÓu biÕt, lßng say mª cña c¸c häc sinh cã n¨ng khiÕu to¸n. 17 2.1. Chuyªn ®Ò 1: Quy t¾c céng vµ quy t¾c nh©n Môc ®Ých cña chuyªn ®Ò lµ dïng hai quy t¾c ®Õm c¬ b¶n t×m hiÓu mét sè tÝnh chÊt vÒ sè palindrome, chuçi nhÞ ph©n, hµm l«gic tù ®èi ngÉu; tõ ®ã dïng lµm c¬ së ®Ó gi¶i mét sè bµi to¸n tæ hîp kh¸c trong c¸c chuyªn ®Ò tiÕp theo. Ngoµi ra, cßn cã mét sè bµi to¸n kh¸c vËn dông hai quy t¾c nµy ®em ®Õn mét lêi gi¶i hay, ®éc ®¸o. Häc sinh cã thÓ t×m thÊy sù thó vÞ qua c¸ch viÕt c¸c sè ë bµi 2.1.5, hay trong c¸c bµi 2.1.9 vµ 2.1.10 thay v× t×m sè c¸ch ph©n tÝch sè nguyªn N c¸ch t×m ra mèi liªn hÖ gi÷a bµi 2.1.7 vµ bµi 2.1.8 thµnh tÝch cña hai sè nguyªn tè cïng nhau ta l¹i ®i t×m sè c¸ch ph©n chia mét tËp hîp t­¬ng øng thµnh hai tËp hîp kh¸c rçng kh«ng giao nhau... §Þnh nghÜa 2.1.1 Mét palindrome lµ mét d·y h÷u h¹n c¸c ký tù mµ ®äc xu«i vµ ®äc ng­îc nh­ nhau (VÝ dô: Bµi to¸n 2.1.2 ABEU EBA). Hái cã bao nhiªu palindrome cã 7 ch÷ sè hoÆc 8 ch÷ sè, biÕt r»ng trong sè ®ã kh«ng cã ch÷ sè nµo xuÊt hiÖn nhiÒu h¬n Gi¶i: Gi¶ sö mét sè palindrome cã ®é dµi quan t©p ®Õn t©m ®Õn 4 hn + 1i 2 4. Do tÝnh ®èi xøng, ta chØ cÇn vÞ trÝ ®Çu tiªn. Cô thÓ, trong bµi nµy ta chØ cÇn quan vÞ trÝ ®Çu. VÞ trÝ ®Çu tiªn ph¶i kh¸c c¸ch chän cho vÞ trÝ thø trÝ thø n. Do ®ã cã 2 lÇn. 2, 8 0 nªn cã c¸ch chän cho vÞ trÝ thø (9).(9).(8).(7) = 4536 9 3, 7 c¸ch chän. Cã 9 c¸ch chän cho vÞ sè palindrome tho¶ m·n yªu cÇu bµi to¸n. §Þnh lÝ 2.1.3 Chøng minh r»ng : "Mét sè palindrome cã ®é dµi ch½n th× chia hÕt cho 11". Chøng minh: (1) Ta thÊy nÕu bá ®i ch÷ sè ®Çu tiªn vµ ch÷ sè cuèi cïng cña mét sè palindrome th× ta l¹i ®­îc mét sè palindrome míi. Do ®ã ta chøng minh (1) theo ph­¬ng ph¸p quy n¹p. Gi¶ sö cho N lµ mét sè palindrome cã ®é dµi +) NÕu k = 1 th× (1) hiÓn nhiªn ®óng. +) NÕu k ≥ 2 ta cã: 18 2k . N = a2k−1 .102k−1 + a2k−2 .102k−2 + ... + ak .10k + ak .10k−1 + ... + a2k−2 .101 + a2k−1 .100 = a2k−1 (102k−1 + 100 ) + (a2k−2 .102k−2 + ... + a2k−2 .101 ) = a2k−1 .P + Q Trong ®ã: vµ P = 100...001 | {z } | {z } = 11. 9090...9091 2k ch÷ sè 2k−2 Q = a2k−2 .10 + ... + Theo gi¶ thiÕt quy n¹p Bµi to¸n 2.1.4 2k−2ch÷ sè a2k−2 .101 Q chia hÕt cho 11. VËy n chia hÕt cho 11. (®pcm) Trong mét sè palindrome nhÞ ph©n, ch÷ sè ®øng ®Çu lµ nh÷ng ch÷ sè tiÕp theo cã thÓ lµ nhÞ ph©n cã ®é dµi Gi¶i: Theo bµi 0 hoÆc 1. H·y ®Õm tÊt c¶ c¸c sè palindrome n. 2.1.2, chóng ta chØ cÇn quan t©m ®Õn vÞ trÝ, mçi vÞ trÝ nµy cã thÓ lÊp ®Çy b»ng ch÷ sè c¶ 2[ n−1 2 ] 1 hn + 1i 2 −1 = hoÆc ch÷ sè hn − 1i 0.VËy 2 cã tÊt sè tho¶ m·n yªu cÇu bµi to¸n. Bµi to¸n 2.1.5 Trong 100000 sè nguyªn d­¬ng ®Çu tiªn cã bao nhiªu sè mµ trong biÓu diÔn thËp ph©n cña nã chøa ®óng mét ch÷ sè mét ch÷ sè Gi¶i: 1 vµ 3, mét ch÷ sè 4 vµ 5. Ta viÕt 100000 sè nguyªn d­¬ng ®Çu tiªn theo c¸ch sau: +) Sè 0 viÕt lµ 00000. +) Sè 1 viÕt lµ 00001. +) Sè 2 viÕt lµ 00002. ................................. +) Sè 99999 viÕt lµ 99999. Theo c¸ch viÕt trªn, mçi sè cÇn t×m cã mét trong 5 vÞ trÝ. Ch÷ sè 3 cã thÓ chän bÊt kú 5 vÞ trÝ ®· cho, sau ®ã ch÷ sè 4 cã thÓ chän bÊt kú mét trong 4 vÞ trÝ cßn l¹i, ch÷ sè 5 cã thÓ chän bÊt kú mét trong 3 vÞ trÝ cßn l¹i, trÝ ta cã thÓ chän bÊt kú ch÷ sè nµo thuéc tËp hîp cßn hai vÞ {0, 1, 2, 6, 7, 8, 9}. VËy cã (5).(4).(3).(7).(7) = 2940 sè nguyªn tho¶ m·n yªu cÇu bµi to¸n. Bµi to¸n 2.1.6 T×m sè ­íc thùc sù cña sè sè nguyªn d­¬ng Gi¶i: 441000 (mét ­íc thùc sù cña mét n lµ bÊt kú ­íc nµo cña n kh¸c 1 vµ n). Mét sè nguyªn bÊt kú cã thÓ biÓu thÞ duy nhÊt b»ng tÝch cña luü thõa 19 c¸c sè nguyªn tè. Cô thÓ: 441000 = (23 ).(32 ).(53 ).(72 ). BÊt kú mét ­íc nµo thùc sù hay kh«ng thùc sù lµ sè cã d¹ng (2a ).(3b ).(5c ).(7d ), 0 ≤ a ≤ 3; 0 ≤ b ≤ 2; 0 ≤ c ≤ 3; 0 ≤ d ≤ 2. Trong c¸ch biÓu diÔn nµy, cã 4 c¸ch chän, b cã 3 c¸ch chän, c cã 4 c¸ch chän, d cã 3 c¸ch trong ®ã: a chän. VËy b»ng quy t¾c nh©n, tæng sè ­íc thùc sù tho¶ m·n sÏ lµ: (4).(3).(4).(3) − 2 = 142 Bµi to¸n 2.1.7 (sè) §Õm sè ­íc thùc sù cña mét sè nguyªn N biÕt N cã kÕt qu¶ ph©n tÝch ra thõa sè nguyªn tè nh­ sau: N = pn1 1 pn2 2 ...pnk k (trong ®ã Gi¶i: p1 , p2 , ..., pk Theo bµi lµ c¸c ­íc sè nguyªn tè) 2.1.6 sè c¸c ­íc thùc sù cña N lµ: (n1 + 1)(n2 + 1)...(nk + 1) − 2 Bµi to¸n 2.1.8 Mét tËp hîp gåm ni vËt ®ång nhÊt cã dÊu hiÖu i, trong ®ã i = 1, 2, ..., k . Cã bao nhiªu c¸ch lÊy ra Ýt nhÊt mét vËt tõ tËp hîp trªn. Gi¶i: Gi¶ sö nh÷ng vËt cã dÊu hiÖu tè cña sè nguyªn ­íc cña N trong bµi i lµ nh÷ng vËt pi (coi pi lµ nh©n tö nguyªn 2.1.7). Yªu cÇu bµi to¸n t­¬ng tù nh­ ®Õm sè N , kh«ng bao gåm sè 1. Theo bµi 2.1.7 kÕt qu¶ cÇn t×m lµ: (n1 + 1)(n2 + 1)...(nk + 1) − 1 Bµi to¸n 2.1.9 cho T×m sè c¸ch ph©n tÝch 441000 thµnh hai nh©n tö m vµ n sao m > 1, n > 1 vµ m, n chØ cã ­íc chung lµ 1. (Nãi c¸ch kh¸c m vµ n lµ hai sè nguyªn tè cïng nhau). Gi¶i: Ta xÐt tËp hîp sènguyªn tè cña X = {23 ; 32 ; 53 ; 72 } 441000. liªn quan ®Õn sù ph©n tÝch ra thõa Râ rµng r»ng mçi phÇn tö cña trong sù ph©n tÝch ra thõa sè nguyªn tè cña xuÊt hiÖn ®ång thêi ë c¶ thµnh X. X ph¶i xuÊt hiÖn m hoÆc cña n nh­ng kh«ng ®­îc 2 sè. H¬n n÷a, hai sù ph©n tÝch cña m vµ n ph¶i hîp Tøc lµ sè c¸ch ph©n tÝch 441000 thµnh cÆp m, n 20 b»ng víi sè c¸ch chia X n.m lµ sù ph©n tÝch gièng nhau). C¸c kÕt qu¶ ph©n chia tËp thµnh 2 tËp con kh«ng rçng (kh«ng quan t©m ®Õn thø tù v× X m.n vµ (kh«ng tÝnh thø tù) tho¶ m·n yªu cÇu lµ: X = {23 } + {32 , 53 , 72 } = {32 } + {23 , 53 , 72 } = {72 } + {23 , 32 , 53 } = {23 , 32 } + {53 , 72 } = {23 , 53 } + {32 , 72 } = {23 , 72 } + {32 , 53 } Do ®ã kÕt qu¶ cña bµi to¸n lµ: Bµi to¸n 2.1.10 Tæng qu¸t bµi lµ c¸c sè nguyªn tè (k ≥ 2). 4 + 3 = 7 = 24−1 − 1 2.1.9 ta cã: nÕu N = pn1 1 pn2 2 …pnk k , p1 , p2 , …, pk Th× sè c¸ch ph©n tÝch N = m.n sao cho m, n lµ hai sè nguyªn tè cïng nhau lµ: 2k−1 − 1 Gi¶i: (m > 1, n > 1) Chøng minh b»ng ph­¬ng ph¸p quy n¹p theo +) Cho +) Cho k. k = 2, kÕt qu¶ lµ dÔ thÊy. k ≥ 3, chóng ta chØ ra r»ng mét tËp hîp k phÇn tö ph©n biÖt Z = {a1 , a2 , …, ak−1 , ak } cã 2k−1 − 1 c¸ch ph©n chia thµnh hai phÇn kh«ng rçng (kh«ng tÝnh thø tù). Gi¶ thiÕt kÕt qu¶ ®óng víi nh÷ng tËp hîp cã phÇn tö ph©n biÖt. Mét sù ph©n chia cña (k − 1) Z lµ: Z = {ak } ∪ {a1 , a2 , …, ak−1 } ≡ {ak } ∪ W B©y giê gi¶ thiÕt quy n¹p W cã 2k−2 − 1 c¸ch ph©n chia tho¶ m·n yªu cÇu. øng víi mçi c¸ch ph©n chia ®ã ta thªm hai c¸ch ph©n chia cña ph©n chia Z. ak vµo mét trong hai phÇn th× ®­îc TÝnh thªm c¸ch ph©n chia ë trªn ta cã kÕt qu¶ sè Z thµnh hai phÇn tho¶ m·n yªu cÇu lµ: 1 + (2k−2 − 1).2 = 2k−1 − 1(®pcm). §Þnh nghÜa 2.1.11 1. Cho X Trong mét chuçi nhÞ ph©n c¸c phÇn tö b»ng lµ mét tËp hîp tÊt c¶ c¸c chuçi nhÞ ph©n cã ®é dµi 21 0 hoÆc b»ng n. Mét hµm l«gÝc cña n biÕn lµ mét hµm tõ X Bµi to¸n 2.1.12 Gi¶i: Lùc l­îng cña f Y = {0, 1}. T×m sè hµm l«gÝc ph©n biÖt cña X lµ: n biÕn. r = 2n . Do ®ã sè hµm l«gÝc tho¶ m·n lµ 2r . Mét hµm l«gÝc ®­îc gäi lµ tù ®èi ngÉu nÕu gi¸ trÞ cña §Þnh nghÜa 2.1.13 hµm tíi tËp hîp vÉn kh«ng thay ®æi nÕu mçi phÇn tö thuéc miÒn x¸c ®Þnh cña ®æi b»ng c¸ch: ch÷ sè VÝ dô 2.1.14 Khi f thay 0 ®æi thµnh sè 1 vµ ng­îc l¹i. n = 6, f (101101) = f (010010) nªn f lµ mét hµm l«gÝc tù ®èi ngÉu. Bµi to¸n 2.1.15 Gi¶i: Cã 4 H·y liÖt kª tÊt c¶ c¸c hµm l«gÝc tù ®èi ngÉu hai biÕn. hµm l«gÝc ®èi ngÉu tõ tËp hîp X = {00; 01; 10; 11} tíi tËp hîp Y = {0; 1} a)f1 (00) = f1 (11) = f1 (01) = f1 (10) = 0 b)f2 (00) = f2 (11) = f2 (01) = f2 (10) = 1 c)f3 (00) = f3 (11) = f3 (01) = f3 (10) = 1 d)f4 (00) = f4 (11) = f4 (01) = f4 (10) = 0 n biÕn. r Gi¶i: Theo bµi 2.1.12 X cã thÓ ph©n thµnh = 2n−1 cÆp (ς, ς 0 ) trong ®ã 2 0 chuçi ς cã ®­îc tõ ς b»ng c¸ch thay 0 thµnh 1 vµ ng­îc l¹i. §èi víi mçi cÆp r th× gi¸ trÞ cña hµm l«gÝc tù ®èi ngÉu cã thÓ nhËn lµ 0 hoÆc 1. Do ®ã cã 2 2 Bµi to¸n 2.1.16 T×m sè l­îng c¸c hµm l«gÝc tù ®èi ngÉu cña hµm nh­ vËy. §©y chÝnh lµ c¨n bËc hai cña tæng sè c¸c hµm l«gÝc. Bµi to¸n 2.1.17 ®Õn Cho mét l­íi gåm c¸c « vu«ng. C¸c nót ®­îc ®¸nh sè tõ 0 n theo chiÒu tõ tr¸i sang ph¶i vµ tõ 0 ®Õn m theo chiÒu tõ d­íi lªn trªn. Hái cã bao nhiªu ®­êng ®i kh¸c nhau tõ nót (0, 0) ®Õn nót (n, m) nÕu chØ cho phÐp ®i trªn c¹nh c¸c « vu«ng theo chiÒu sang ph¶i hoÆc lªn trªn. Gi¶i Mét ®­êng ®i nh­ thÕ ®­îc xem gåm n + m ®o¹n ( mçi ®o¹n lµ mét c¹nh « vu«ng ). T¹i mçi ®o¹n chØ ®­îc chän mét trong hai gi¸ trÞ : ®i lªn ( mµ ta m· lµ 1) hay sang ph¶i ( mµ ta m· lµ 0 ). Sè ®o¹n ®i lªn ®óng b»ng sang ph¶i ®óng b»ng m vµ sè ®o¹n n. Bµi to¸n dÉn ®Õn viÖc t×m xem cã bao nhiªu d·y nhÞ 22 ph©n ®é dµi n + m trong ®ã cã ®óng m thµnh phÇn b»ng 1. §©y còng chÝnh lµ sè tËp con ®Õm b»ng m phÇn tö cña mét tËp n phÇn tö, v× thÕ sè ®­êng ®i cÇn C(n + m, m). Bµi to¸n 2.1.18 cã n+m phÇn tö, Cho m, n lµ c¸c sè nguyªn lín h¬n 1. Cho S lµ mét tËp hîp A1 , A2 , …, Am lµ nh÷ng tËp con cña S. Gi¶ thiÕt r»ng bÊt kú Ai hai phÇn tö x vµ y trong S bao giê còng cã mét tËp hîp Ai vµ y kh«ng ë trong minh r»ng Gi¶i: hoÆc x kh«ng ë trong Ai vµ y ë trong Ai . Chøng n ≤ 2m . Chóng ta h·y liªn kÕt mçi phÇn tö ch÷ sè nÕu Ai sao cho x ë trong a(x) = (x1 , x2 , …, xm ) x trong S víi mét d·y nhÞ ph©n cã m tháa m·n xi = 1 nÕu x ë trong Ai vµ xi = 0 x kh«ng ë trong Ai . Ta x©y dùng mét hµm sè : f : S −→ T = {(x1 , x2 , …, xm ) | xi ∈ {0, 1}} . Tõ gi¶ thiÕt, nÕu x kh¸c y th× f (x) kh¸c f (y), hay f lµ mét hµm ®¬n ¸nh. V× vËy sè phÇn tö cña tËp hîp T ph¶i nhiÒu h¬n hoÆc b»ng sè phÇn tö cña tËp S. DÔ thÊy sè phÇn tö cña T b»ng (x1 , x2 , …, xm ) cã 2m ( bëi v× mçi thµnh phÇn chØ cã thÓ nhËn mét trong hai gi¸ trÞ lµ 0 hoÆc 1). xi cña Do ®ã ta n ≤ 2m . 2.2. Chuyªn ®Ò 2: Ho¸n vÞ vµ tæ hîp Cho f lµ mét ¸nh x¹ tõ tËp h÷u h¹n A vµo tËp h÷u h¹n B. Chóng ta ®Òu biÕt r»ng, nÕu f lµ ®¬n ¸nh th× n(A) ≤ n(B). NÕu f lµ toµn ¸nh th× n(A) ≥ n(B), cßn nÕu f lµ song ¸nh th× n(A) = n(B). §©y chÝnh lµ c¬ së cña ph­¬ng ph¸p thiÕt lËp song ¸nh ®Ó gi¶i mét sè bµi to¸n tæ hîp mµ mét sè s¸ch ®· nªu vµ còng lµ chñ ®Ò ®Çu tiªn t¸c gi¶ luËn v¨n ®­a ra trong vÊn ®Ò nµy. TiÕp ®Õn lµ mét sè bµi to¸n vÒ ho¸n vÞ vßng quanh. Häc sinh cã thÓ thÊy thÝch thó víi sù xuÊt hiÖn hîp lý cña nh÷ng chiÕc ghÕ trong nh÷ng bµi nµy. Chñ ®Ò thø ba 23 ®Ò cËp ®Õn ®ã lµ ph­¬ng ph¸p chøng minh b»ng lý luËn tæ hîp. C¸c em cã thÓ ¸p dông ph­¬ng ph¸p nµy vµo chøng minh mét sè c«ng thøc tæ hîp mµ kh«ng ph¶i dïng nhiÒu ®Õn c¸c c«ng thøc tÝnh to¸n. Do ®ã c¸c c«ng thøc vÒ tæ hîp trë nªn ®¬n gi¶n, dÔ nhí h¬n ®èi víi c¸c em. §Þnh nghÜa 2.2.1 Mét ¸nh x¹ – mét nÕu cø hai phÇn tö ph©n biÖt thuéc Bµi to¸n 2.2.2 cã x vµ f tõ tËp hîp A tíi tËp hîp B y ph©n biÖt cña A ®­îc gäi lµ mét f (x), f (y) th× cã hai ¶nh B. T×m sè ¸nh x¹ mét – mét tõ A tíi B , biÕt A cã m phÇn tö, B n phÇn tö (n ≥ m). Gi¶i: Cã P (n, m) sù lùa chän cho miÒn gi¸ trÞ cña hµm sè. Do ®ã cã P (n, m) hµm mét – mét ph©n biÖt tho¶ m·n yªu cÇu bµi to¸n. Bµi to¸n 2.2.3 M­êi bøc ho¹ kh¸c nhau ®­îc cÊp ph¸t cho n phßng lµm viÖc sao cho kh«ng cã phßng nµo ®­îc nhËn nhiÒu h¬n mét bøc ho¹. T×m sè c¸ch hoµn thµnh c«ng viÖc nµy biÕt: a)n = 14 b)n = 6 Gi¶i: a) P (14, 10) b) (theo bµi 2.2.1) Ta cã sè bøc ho¹ nhiÒu h¬n sè phßng, do ®ã chóng ta lËp ¸nh x¹ tõ tËp hîp c¸c phßng tíi tËp hîp c¸c bøc ho¹. KÕt qu¶ cÇn t×m lµ: §Þnh nghÜa 2.2.4 P (10, 6) Mét ho¸n vÞ vßng quanh lµ mét sù s¾p xÕp c¸c phÇn tö ph©n biÖt quanh mét vßng trßn (hoÆc ®¬n gi¶n chØ lµ mét ®­êng cong khÐp kÝn). Bµi to¸n 2.2.5 Gi¶i: T×m sè ho¸n vÞ vßng quanh cña §¸nh sè c¸c vÞ trÝ dµnh cho Nh­ th­êng lÖ ta sÏ cã n n phÇn tö ph©n biÖt. phÇn tö ph©n biÖt lÇn l­ît lµ 1, 2, …, n. n! c¸ch s¾p xÕp. Tuy nhiªn ®ã kh«ng ph¶i lµ kÕt qu¶ ®óng trong tr­êng hîp nµy v× thùc tÕ hai ho¸n vÞ tuyÕn tÝnh ®­îc coi nh­ lµ mét ho¸n vÞ vßng quanh. VÝ dô, ho¸n vÞ ABCD ho¸n vÞ vßng quanh. KÕt qu¶ cña bµi to¸n trªn lµ thËt ®¬n gi¶n. Mét phÇn tö A1 bÊt kú trong sè 24 vµ BCDA ®­îc coi lµ mét (n − 1)!. PhÐp chøng minh n phÇn tö ë trªn ®­îc ®Æt vµo n−1 mét vÞ trÝ nµo ®ã trªn vßng trßn. Cßn l¹i phÇn tö ®­îc s¾p xÕp vµo n − 1 vÞ trÝ cßn l¹i trªn vßng trßn. Do ®ã cã tÊt c¶ (n − 1)! c¸ch s¾p xÕp tho¶ m·n yªu cÇu bµi to¸n. §Þnh nghÜa 2.2.6 Hai ho¸n vÞ tuyÕn tÝnh cña ph¶n x¹ víi nhau nÕu phÇn tö thø nhÊt ë tö thø hai ë ®Çu tiªn ë p q. lµ phÇn tö thø n−1 ë p n p vµ q ®­îc gäi lµ lµ phÇn tö cuèi cïng ë q ,…,phÇn Mét ho¸n vÞ vßng quanh cña phÇn tö n tö cuèi cïng ë p lµ phÇn tö n−1 phÇn 2 ho¸n vÞ ph¶n x¹ th× kh«ng ®­îc coi lµ ph©n biÖt. T×m sè ho¸n vÞ vµnh kh¨n cña Bµi to¸n 2.2.7 Gi¶i: phÇn phÇn tö ®­îc gäi lµ mét ho¸n vÞ vµnh kh¨n nÕu ®­îc x¸c ®Þnh bëi mét ho¸n vÞ tuyÕn tÝnh cña tö vµ q, Mçi ho¸n vÞ vßng quanh x¸c ®Þnh vÞ vµnh kh¨n lµ: Bµi to¸n 2.2.8 n phÇn tö ph©n biÖt. 2 ho¸n vÞ vµnh kh¨n, do ®ã sè ho¸n (n − 1)! 2 Cã bao nhiªu c¸ch s¾p xÕp chç ngåi cho n häc sinh n÷ vµ n häc sinh nam quanh mét bµn trßn biÕt r»ng gi÷a hai häc sinh n÷ lµ mét häc sinh nam. Gi¶i: Cã (n − 1)! c¸ch s¾p xÕp chç ngåi cho n häc sinh n÷, b©y giê cø gi÷a hai häc sinh n÷ ®Æt mét cµi ghÕ ®Ó cho mét häc sinh nam ngåi vµo. VËy cã n! c¸ch s¾p xÕp chç ngåi cho n häc sinh nam. KÕt qu¶: n!(n − 1)! c¸ch s¾p xÕp tho¶ m·n yªu cÇu. Bµi to¸n 2.2.9 vµ 2 Cã n ng­êi tham dù mét cuéc häp trong ®ã cã 1 gi¸m ®èc phã gi¸m ®èc. Hái cã bao nhiªu c¸ch s¾p xÕp chç ngåi cho ®ã quanh mét bµn trßn sao cho gi¸m ®èc vµ n ng­êi 2 phã gi¸m ®èc lu«n ngåi c¹nh nhau, gi¸m ®èc ngåi ë gi÷a, hai phã gi¸m ®èc ngåi ë hai bªn. Gi¶i: Gi¸m ®èc ngåi vµo mét c¸i ghÕ, hai ghÕ ë hai bªn c¹nh dµnh cho hai phã gi¸m ®èc. Do ®ã cã hai c¸ch s¾p xÕp chç ngåi cho hai phã gi¸m ®èc. Cßn l¹i n − 3 ng­êi ngåi vµo n − 3 ghÕ. Do ®ã cã (n − 3)! c¸ch s¾p xÕp cho c¸c ng­êi cßn l¹i. KÕt qu¶ cã: Bµi to¸n 2.2.10 2.(n − 3)! c¸ch s¾p xÕp tho¶ m·n yªu cÇu. Hái cã bao nhiªu c¸ch s¾p xÕp chç ngåi cho 25 r ng­êi trong sè n ng­êi quanh mét bµn trßn vµ sè cßn l¹i ngåi quanh mét bµn trßn kh¸c. Gi¶i: Cã §Çu tiªn chän ra r ng­êi cho chiÕc bµn thø nhÊt. Cã C(n, r) c¸ch chän. (r − 1)! c¸ch s¾p xÕp chç ngåi ë bµn thø nhÊt. Cã (n − r − 1)! c¸ch s¾p xÕp chç ngåi ë bµn thø hai. KÕt qu¶ cÇn t×m lµ: C(n, r)(r − 1)!(n − r − 1)! Cã bao nhiªu c¸ch s¾p xÕp chç ngåi cho Bµi to¸n 2.2.11 n häc sinh nam (m < n) m häc sinh n÷ vµ xung quanh mét chiÕc bµn trßn sao cho kh«ng cã hai häc sinh n÷ nµo ngåi c¹nh nhau. Gi¶i: §Æt n chiÕc ghÕ xung quanh c¸i bµn, sau ®ã s¾p xÕp chç ngåi cho häc sinh nam. Cã n (n − 1)! c¸ch s¾p xÕp cho n häc sinh nam. TiÕp ®ã cø gi÷a hai häc sinh nam ta thªm vµo mét chiÕc ghÕ. Cã vµo. S¾p xÕp chç ngåi cho m häc sinh n÷ vµo n n chiÕc ghÕ míi cÇn thªm chiÕc ghÕ ®ã. Cã P (n, m) c¸ch s¾p xÕp tho¶ m·n. Sau khi c¸c häc sinh n÷ ®· ngåi hÕt th× nh÷ng ghÕ thõa l¹i bá ra. VËy cã tÊt c¶: (n − 1)!P (n, m) c¸ch s¾p xÕp tho¶ m·n yªu cÇu. Bµi to¸n 2.2.12 Mét phÐp chøng minh b»ng lý luËn tæ hîp lµ mét phÐp chøng minh sö dông nh÷ng lý luËn tæ hîp thay thÕ cho nh÷ng phÐp tÝnh to¸n. H·y dïng phÐp chøng minh b»ng lý luËn tæ hîp chøng minh c«ng thøc: C(m + n, 2) − C(m, 2) − C(n, 2) = m.n Gi¶i: Xem xÐt mét nhãm gåm t¾c nh©n cã m.n m häc sinh nam vµ n häc sinh n÷. B»ng quy c¸ch chän ra mét häc sinh nam vµ mét häc sinh n÷. Theo c¸ch kh¸c mµ còng ®­a ®Õn kÕt qu¶ t­¬ng tù lµ cã hai häc sinh bÊt kú sau ®ã trõ ®i C(m + n, 2) c¸ch chon C(m, 2)vµ C(n, 2) sè c¸ch chän ra hai häc sinh cïng lµ nam hoÆc cïng lµ n÷. Sau ®©y ta chøng minh mét sè c«ng thøc quen thuéc vÒ tæ hîp: Bµi to¸n 2.2.13 c«ng thøc Pascal Gi¶i: Sö dông phÐp chøng minh b»ng lý luËn tæ hîp, chøng minh C(n, r) = C(n − 1, r) + C(n − 1, r − 1) . Ta xem xÐt mét tËp X gåm n phÇn tö ph©n biÖt. LÊy Y 26 lµ mét tËp con bÊt kú cña X tËp con cña (n − 1) phÇn tö. gåm Y cã r Mçi tËp con cña X cã phÇn tö lµ mét phÇn tö hoÆc lµ hîp cña mét tËp con cña phÇn tö víi tËp hîp ®¬n lÎ gåm mét phÇn tö cßn l¹i cña thuéc r X Y cã (r − 1) nh­ng kh«ng Y . Cã C(n − 1, r) tËp con thuéc lo¹i tr­íc vµ C(n − 1, r − 1) tËp con thuéc lo¹i sau. Tæng cña hai kÕt qu¶ trªn lµ: Chøng minh c«ng thøc khai triÓn nhÞ thøc Newton. Bµi to¸n 2.2.14 n C(n, r) n (x+y) = x +C(n, 1)x n−1 y+...+C(n, r)x n−r r n y +...+y = n X C(n, r)xn−r y r r=0 Gi¶i: Sè h¹ng tæng qu¸t trong khai triÓn C(n, r). NÕu chóng ta viÕt (x + y)n (x + y)n nh­ sau:(x lµ xn−r y r nh©n víi hÖ sè + y)1 (x + y)2 ...(x + y)n , C(n, r) chÝnh lµ sè c¸ch chän ra r ngoÆc ®¬n tõ n ngoÆc chóng ta thÊy hÖ sè ®¬n ë trªn ®Ó cã ®­îc yr trong tÝch xn−r y r . Sè nguyªn C(n, r) ®­îc gäi lµ hÖ sè nhÞ thøc. Bµi to¸n 2.2.15 Chøng minh C«ng thøc Vandermonde: C(p + q, r) = r X C(p, j)C(q, r − j) j=0 Chøng minh: hÖ sè cña xr B»ng ®Þnh lý nhÞ thøc, vÕ tr¸i cña c«ng thøc Vandermonde lµ trong (1 + x)p+q ; vÕ ph¶i cña c«ng thøc ®ã lµ hÖ sè cña xr trong (1 + y)p (1 + y)q . Hai hÖ sè hiÓn nhiªn ph¶i b»ng nhau. Bµi to¸n 2.2.16 Chøng minh c«ng thøc Newton's: C(n, r)C(r, k) = C(n, k)C(n − k, r − k) Gi¶i: gåm Gi¶ thiÕt mét c©u l¹c bé cã r ng­êi. Trong sè l·nh ®¹o c©u l¹c bé r n thµnh viªn. CÇn bÇu ra mét ban ®¹i diÖn ng­êi thuéc ban ®¹i diÖn chän ra (n ≥ r ≥ k). k ng­êi lµm ban Sè c¸ch chän ra ban l·nh ®¹o cã thÓ t×m b»ng hai c¸ch. (i) §Çu tiªn chän r ng­êi tõ tËp hîp viÖc nµy cã thÓ thùc hiÖn theo C(n, r) 27 n thµnh viªn cña c©u l¹c bé, c«ng c¸ch. Sau ®ã, chän k ng­êi vµo ban l·nh ®¹o tõ r ng­êi ®¹i diÖn. C«ng viÖc thø hai cã thÓ thùc hiÖn theo C(r, k) c¸ch. KÕt qu¶ cã trong ®ã cã k C(n, r)C(r, k) c¸ch chän ra ban ®¹i diÖn gåm r ng­êi ng­êi trong ban l·nh ®¹o. §©y lµ vÕ tr¸i c«ng thøc. (ii) §Çu tiªn chän k ban l·nh ®¹o, cã thµnh viªn trong sè C(n, k) c¸ch chän. Sau ®ã chän thªm k trong sè nh÷ng ng­êi cßn l¹i ®Ó cïng víi thµnh ban ®¹i diÖn, cã n thµnh viªn cña c©u l¹c bé vµo (r − k) ng­êi n÷a ng­êi trong ban l·nh ®¹o lËp C(n − k, r − k)c¸ch chän. KÕt qu¶ cÇn t×m lµ: C(n, k)C(n − k, r − k) §©y chÝnh lµ vÕ ph¶i cña c«ng thøc. Bµi to¸n 2.2.17 Chøng minh c«ng thøc C(n + 1, r + 1) = C(n, r) + C(n − 1, r) + C(n − 2, r) + ... + C(r, r) Gi¶i: +) Víi (∗) n = 1 th× c«ng thøc hiÓn nhiªn ®óng. +) Víi n > 1, sö dông c«ng thøc Pascal ta thay thÕ vÕ tr¸i b»ng C(n, r + 1) + C(n, r). HiÓn nhiªn ®¼ng thøc ®óng theo ph­¬ng ph¸p quy n¹p to¸n häc. Bµi to¸n 2.2.18 Gi¶i: Ta cã: TÝnh S = 1.2 + 2.3 + 3.4 + … + n.(n + 1) k(k + 1) = C(k + 1, 2) S = 2[C(2, 2) + C(3, 2) + … + C(n + 1, 2)] (*) = 2C(n + 2, 3) = Bµi to¸n 2.2.19 Theo bµi ¸nh x¹ 1-1 tõ tËp X chóng P ◦Q P lµ P −1 n(n + 1)(n + 1) 3 2.2.2 mét ho¸n vÞ cña X = {1, 2, 3, …, n} lµ mét vµo chÝnh nã. NÕu P còng lµ mét ho¸n vÞ cña vµ X. còng lµ mét ho¸n vÞ cña X. Cho P = 12534. H·y t×m: a) P ◦ Q b) Q ◦ P 28 Q lµ hai ho¸n vÞ cña X , tÝch cña H¬n n÷a, ¸nh x¹ nghÞch ®¶o cña X = {1, 2, 3, 4, 5}; Q = 23415; c)Q−1 vµ P −1 Gi¶i: a) P ◦ Q = 25314 b) Q ◦ P = 23541 c)Q−1 = 41235 vµ P −1 = 12453 2.3. Chuyªn ®Ò 3: Nguyªn lý chuång chim bå c©u Cho Bµi to¸n 2.3.1 cña X cã lµ tËp con bÊt kú 7 phÇn tö. Chøng minh r»ng lu«n tån t¹i hai phÇn tö cña S cña chóng b»ng Gi¶i: X = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}, S 10. Nh÷ng tËp con H1 = {0; 10}; H2 = {1; 9}; H3 = {2; 8}; H4 = {3; 7}; H5 = {4; 6}; H6 = {5} c¸c phÇn tö cña mµ tæng S coi nh­ cã thÓ coi nh­ 6 chuång chim bå c©u vµ 7 con chim bå c©u. Theo nguyªn lý chuång chim bå c©u ta cã ®iÒu ph¶i chøng minh. Cho Bµi to¸n 2.3.2 X lµ mét tËp hîp bÊt kú gåm H·y chØ ra r»ng cã hai sè nguyªn chia hÕt cho Gi¶i: x, y thuéc sè nguyªn ph©n biÖt. x+y tho¶ m·n hoÆc x−y 10. Gi¶ sö X = {x1 , x2 , x3 , x4 , x5 , x6 , x7 } ph©n biÖt. Gäi ri lµ sè d­ khi chia xi cho H1 = {xi | ri = 0} VËy cã X 7 7 lµ tËp hîp gåm sè nguyªn 10. Ta xÐt c¸c tËp con cña X : H2 = {xi | ri = 5} H3 = {xi | ri = 1 hoÆc 9} H4 = {xi | ri = 2 hoÆc 8} H5 = {xi | ri = 3 hoÆc 7} H6 = {xi | ri = 4 hoÆc 6} 6 chuång chim bå c©u cho 7 con chim. NÕu x vµ y cïng thuéc NÕu x thuéc mét trong vµ y H1 hoÆc 4 tËp 10 nh­ng kh«ng x¶y ra c¶ x + y Bµi to¸n 2.3.3 H2 th× c¶ x+y cßn l¹i th× hoÆc x−y hoÆc x+y x−y chia hÕt cho ®iÓm trong tam gi¸c ®ã. Chøng minh r»ng cã Ýt nhÊt 29 x−y hoÆc Cho mét tam gi¸c ®Òu cã ®é dµi b»ng chia hÕt cho 10. chia hÕt cho 10. 2cm. LÊy bÊt kú 5 2 ®iÓm cã kho¶ng c¸ch nhá h¬n Gi¶i: 1cm. Chia tam gi¸c ®· cho thµnh Chóng ta cã 4 tam gi¸c ®Òu cã kho¶ng c¸ch b»ng 1cm. 4 tam gi¸c vµ 5 ®iÓm do ®ã kÕt qu¶ lµ hiÓn nhiªn. Bµi to¸n 2.3.4 Cho mét tam gi¸c ®Òu cã ®é dµi c¹nh b»ng 3cm. LÊy 10 ®iÓm bÊt kú trong tam gi¸c ®ã. Chøng minh r»ng cã Ýt nhÊt hai ®iÓm cã kho¶ng c¸ch nhá h¬n 1cm. Gi¶i: Chia tam gi¸c ban ®Çu thµnh Ta cã 9 tam gi¸c vµ 10 ®iÓm do ®ã kÕt qu¶ lµ hiÓn nhiªn. Bµi to¸n 2.3.5 9 tam gi¸c ®Òu cã ®é dµi c¹nh b»ng 1cm. Cho h×nh vu«ng cã ®é dµi c¹nh b»ng 2cm. LÊy bÊt kú 5 ®iÓm n»m trong h×nh vu«ng ®ã. Chøng minh r»ng cã Ýt nhÊt c¸ch nhá h¬n Gi¶i: √ 2 ®iÓm cã kho¶ng 2cm. 4 h×nh vu«ng cã ®é dµi c¹nh b»ng 1cm. √ 2 vµ 5 ®iÓm do ®ã kÕt qu¶ Ta cã 4 h×nh vu«ng cã ®é dµi ®­êng chÐo b»ng Chia h×nh vu«ng ban ®Çu thµnh lµ hiÓn nhiªn. Bµi to¸n 2.3.6 Cã n ®éi bãng ®¸ tham gia thi ®Êu vßng trßn tÝnh ®iÓm. BiÕt r»ng ®éi nµo còng cã Ýt nhÊt mét trËn th¾ng (c¶ gi¶i kh«ng cã trËn nµo hoµ). H·y chøng minh r»ng cã Ýt nhÊt Gi¶i: Sè trËn th¾ng cña mét ®éi Ýt nhÊt lµ nh­ (n − 1) chuång chim bå n ®éi coi nh­ n con chim bå c©u. Do ®ã kÕt qu¶ lµ hiÓn nhiªn. Bµi to¸n 2.3.7 X 1 trËn vµ nhiÒu nhÊt lµ n − 1 trËn. 1, 2, 3, …, n − 1 Nh­ vËy ta coi sè trËn th¾ng c©u, 2 ®éi cã cïng sè trËn th¾ng. Cho tËp hîp X gåm n sè nguyªn bÊt kú. Chøng minh r»ng lu«n cã mét tËp con mµ tæng cña c¸c sè nguyªn cã trong tËp hîp ®ã chia hÕt cho Gi¶i: n. Gi¶ sö X = {x1 , x2 , …, xn } vµ Si = x1 + x2 + … + xi trong ®ã i = 1, 2, …, n. NÕu cã mét Si nµo ®ã chia hÕt cho n th× ta cã ®iÒu ph¶i chøng minh. Trong tr­êng hîp ng­îc l¹i, ta gäi nhÊt b»ng 1 vµ lín nhÊt b»ng ri lµ sè d­ khi chia (n − 1). 30 Si cho n th× ri nhá Do ®ã b»ng nguyªn lý chuång chim bå c©u, chóng ta ph¶i cã p, q nµo ®ã tho¶ m·n p 5 ta s¾p 5 ng­êi quanh mét bµn trßn sao cho mçi ng­êi chØ quen biÕt víi hai ng­êi ngåi ngay bªn c¹nh. Trong t×nh huèng nµy kh«ng 3 ng­êi nµo tho¶ m·n quen biÕt lÉn nhau tõng ®«i mét hoÆc kh«ng cã tËp hîp quen biÕt lÉn nhau tõng ®«i mét. VËy Bµi to¸n 2.4.6 R(3, 3) = 6. Chøng minh r»ng nÕu m, n lµ hai sè nguyªn lín h¬n 2 th×: R(m, n) ≤ R(m − 1, n) + R(m, n − 1) (BiÓu thøc nµy cho ta cËn trªn cña Gi¶i: LÊy p ≡ R(m − 1, n), q ≡ R(m, n − 1) vµ r ≡ p + q . Ta quan t©m ®Õn mét nhãm 1 vµ M R(m, n)) r ng­êi lµ {1, 2, …, r}. Gäi L lµ tËp hîp nh÷ng ng­êi biÕt ng­êi lµ tËp hîp nh÷ng ng­êi kh«ng biÕt ng­êi 1. C¶ hai tËp hîp nµy cã r − 1 ng­êi. Do ®ã hoÆc L cã Ýt nhÊt p ng­êi hoÆc M a) NÕu L cã Ýt nhÊt mét tËp con cña cña p = R(m − 1, n) ng­êi (m − 1) cã Ýt nhÊt q ng­êi th× b»ng ®Þnh nghÜa, L chøa ng­êi quen biÕt lÉn nhau hoÆc chøa mét tËp con n ng­êi kh«ng quen biÕt lÉn nhau. Trong tr­êng hîp nµy (m − 1) ng­êi nµy vµ ng­êi 1 t¹o thµnh nhãm m ng­êi quen biÕt lÉn nhau. Do ®ã, trong tr­êng hîp nµy nhãm cña lu«n cã R(m − 1, n) + R(m, n − 1) ng­êi m ng­êi quen biÕt lÉn nhau hoÆc n ng­êi kh«ng quen biÕt lÉn nhau. VËy: R(m, n) ≤ R(m − 1, n) + R(m, n − 1) 35 b) Lý luËn t­¬ng tù nÕu M Tõ cã Ýt nhÊt q ng­êi a) vµ b) suy ra ®iÒu ph¶i chøng minh. NÕu Bµi to¸n 2.4.7 R(m − 1, n) vµ R(m, n − 1) lµ 2 2. sè ch½n lín h¬n Chøng minh r»ng: R(m, n) ≤ R(m − 1, n) + R(m, n − 1) − 1 Gi¶i: T­¬ng tù nh­ r ≡ p + q. kú 2.4.6, lÊy p ≡ R(m − 1, n), q ≡ R(m, n − 1) Nh­ thÕ ®ñ ®Ó chØ ra r»ng trong mét nhãm ng­êi bÊt X = {1, 2, …, r − 1} lu«n cã hoÆc mét nhãm con m ng­êi quen biÕt lÉn n nhau hoÆc mét nhãm con ng­êi quen biÕt ng­êi sè ch½n. Nh­ng cã thÓ chän r−1 i = 1. ng­êi kh«ng quen biÕt lÉn nhau. Goi i lµ sè lÎ, do ®ã tån t¹i Ýt nhÊt mét sè Gäi L ®Ó di lµ tËp hîp nh÷ng ng­êi quen biÕt ng­êi sè ch½n ng­êi. B©y giê, hoÆc ng­êi. Nh­ng di lµ sè i víi i = 1, 2, …, r − 1. Ta cã: d1 + d2 + … + dr−1 lµ tËp hîp nh÷ng ng­êi kh«ng quen biÕt ng­êi q (r − 1) vµ L cã Ýt nhÊt 1. Tõ ®ã, L, M p−1 ng­êi hoÆc lµ ch½n, ta 1 vµ M cïng ph¶i cã M cã Ýt nhÊt p − 1 lµ lÎ. Do ®ã hoÆc L cã Ýt nhÊt p ng­êi hoÆc M q cã Ýt nhÊt ng­êi. a) Gi¶ sö L cã Ýt nhÊt p ng­êi lý luËn t­¬ng tù bµi trªn suy ra bÊt ®¼ng thøc cÇn chøng minh. b) Gi¶ sö M cã Ýt nhÊt q ng­êi lý luËn t­¬ng tù suy ra ®iÒu ph¶i chøng minh. Bµi to¸n 2.4.8 Chøng minh r»ng: R(4, 3) = 9 Gi¶i: Theo bµi trªn ta cã: R(4, 3) ≤ R(3, 3) + R(4, 2) − 1 = 6 + 4 − 1 = 9 §Ó chøng minh R(4, 3) = R(3, 4) > 8 chóng ta ®­a ra mét nhãm nh­ng trong nhãm ®ã kh«ng t×m ra mét nhãm con gåm lÉn nhau vµ kh«ng cã nhãm con gåm 3 8 ng­êi ng­êi quen biÕt 4 ng­êi kh«ng quen biÕt lÉn nhau. 36 Ta xÕp 2 8 ng­êi quanh mét bµn trßn. Mçi ng­êi chØ biÕt chÝnh x¸c 3 ng­êi kh¸c: ng­êi ngåi ngay bªn c¹nh anh ta vµ mét ng­êi ngåi xa anh ta nhÊt. VËy R(4, 3) = 9 Chøng minh r»ng: Bµi to¸n 2.4.9 R(5, 3) = 14 Gi¶i: R(5, 3) ≤ R(4, 3) + R(5, 2) = 9 + 5 = 14. §Ó chøng minh R(5, 3) = R(3, 5) > 13 ta s¾p xÕp 13 ng­êi ngåi quanh mét bµn trßn sao cho mçi ng­êi chØ quen biÕt víi ng­êi thø 5 ë bªn tr¸i anh ta vµ ng­êi thø 5 ë bªn ph¶i anh ta. Trong t×nh huèng nµy sÏ kh«ng cã mét nhãm con nµo gåm 5 biÕt lÉn nhau vµ kh«ng cã nhãm con nµo gåm nhau. VËy Mét cÊp sè céng cã ®é dµi d; a + 2d; …; a + (n − 1)d >. X = {1, 2, …, 9} thµnh 2 Q vµ lÊy 5 P P. DÜ nhiªn 1 vµ 9 X thµnh 2 tËp hîp P kh«ng cïng ë trong P do P do 3 tr­êng hîp x¶y ra: ë trong suy ra trong 3. lµ phÇn tö cña 1: Tr­êng hîp 3 ChØ ra r»ng bÊt kú sù ph©n chia nµo cña Gi¶ sö kÕt luËn cña bµi to¸n lµ sai. Ta ph©n chia ®ã cã ®ã n lµ mét d·y cã d¹ng < a; a + tËp con th× Ýt nhÊt mét trong hai tËp con ®ã chøa mét cÊp sè céng cã ®é dµi vµ ng­êi kh«ng quen biÕt lÉn R(5, 3) = 14. Bµi to¸n 2.4.10 Gi¶i: 3 ng­êi quen P nh­ thÕ 4 Q. Tõ ë trong 1 3 vµ Q. P ë trong 9 Tõ ë trong 3 vµ 4 vµ 9 Q suy ra ë trong chøa mét cÊp sè céng lµ Tr­êng hîp 2: Sè 9 ë trong P khi thay mäi phÇn tö nh­ tr­êng hîp Tr­êng hîp ë trong Q 6 Q. Tõ ë trong suy ra 2 1 5 vµ P. Tõ ë trong ë trong 5 P. vµ 6 Tõ ë trong 5 vµ 6 ë 7 ë trong Q. Tõ 7 vµ 9 ë trong Q suy ra 8 ë trong P . Nh­ng suy ra P Sè vµ 2, 5, 8, m©u thuÉn. 1 ë trong Q. V× tËp X lµ kh«ng thay ®æi i trong ®ã b»ng phÇn tö 10 − i. Do ®ã lý luËn t­¬ng tù 1 suy ra ®iÒu m©u thuÉn. 3: Sè 1 vµ 9 ë trong Q. Sè 7 hoÆc ë trong P Gi¶ sö nã ë trong P. Tõ 5 vµ 7 ë trong 37 P suy ra c¶ 3 vµ 6 hoÆc ë trong ë trong Q. Q. §iÒu ®ã cã nghÜa Do ®ã Q cã mét cÊp sè céng 3, 6, 9. NÕu 7 ë trong Q th× 8 ë trong P . 1 vµ 7 ë trong Q, 4 ë trong P . Tõ 4 vµ 5 ë trong P 1 vµ 3 ë trong Q th× 2 ë trong P . VËy P Bµi to¸n 2.4.11 cã cÊp sè céng th× 3 ë trong Q. Tõ 2, 5, 8, m©u thuÉn. (V« ®Þch Liªn X«) Cã mét nhãm ng­êi mµ trong ®ã, mçi cÆp kh«ng quen nhau cã ®óng hai ng­êi quen chung, cßn mçi cÆp quen nhau th× kh«ng cã ng­êi quen chung. Chøng minh r»ng sè ng­êi quen cña mçi ng­êi lµ nh­ nhau. Gi¶i: Gi¶ sö A vµ B. vµ b kh«ng quen nhau, h¬n n÷a hä ®· cã mét ng­êi quen chung lµ a). T­¬ng a quen b vµ tËp c¸c ng­êi quen cña a vµ b (kh«ng kÓ a vµ b) lµ Mèi ng­êi tù, mçi ng­êi thuéc song ¸nh ®i tõ NÕu a0 B thuéc A sÏ quen duy nhÊt mét ng­êi thuéc sÏ quen duy nhÊt mét ng­êi thuéc B (do a0 A. VËy tån t¹i mét A tíi B , tøc a vµ b cã sè ng­êi quen b»ng nhau. a kh«ng quen b th× tån t¹i c quen c¶ a vµ b. Do ®ã sèng­êi quen cña a vµ b b»ng nhau do cïng b»ng sè ng­êi quen cña c. 2.5. Chuyªn ®Ò 5: C¸c sè Catalan Bµi to¸n 2.5.1 Mét ®­êng ®i tõ ®iÓm P0 tíi ®iÓm Pm trong hÖ trôc to¹ ®é cã thÓ coi nh­ lµ mét d·y ®iÓm cã to¹ ®é nguyªn < P0 , P1 , ...Pm >; Pi (xi , yi ) sao cho i = 0, 1, …., m − 1 xi+1 = xi + 1; yi+1 = yi yi + 1. §­êng ®i nµy lµ ®Ñp nÕu hoÆc xi+1 = xi ; yi+1 = yi < xi (i = 0, 1, ..., m) nÕu kh«ng tho¶ m·n nh­ vËy ta nãi lµ ®­êng ®i xÊu. a) T×m ra sè ®­êng ®i tõ P0 tíi Pm . b) §Õm sè ®­êng ®i ®Ñp tõ (x0 , y0 ) tíi (xm , ym ). Gi¶i: a) lµ Theo bµi 2.1.17 ®Æt m = xm − x0 C(xm − x0 + ym − y0 ; xm − x0 ). b) 38 vµ n = ym − y0 th× ta cã kÕt qu¶ S¬ ®å S¬ ®å 2.1 minh ho¹ ®­êng ®i xÊu tõ (x0 , y0 ) tíi (xm , ym ). ®­êng th¼ng Q lµ 2.1 A1 , tõ y =x Q tíi t¹i ®iÓm ®Çu tiªn (xm , ym ) lµ A2 . Q. §­êng ®i nµy c¾t Gäi ®o¹n ®­êng ®i tõ LÊy ®èi xøng víi A1 (x0 , y0 ) tíi qua ®­êng th¼ng y = x ta ®­îc ®­êng th¼ng A01 . Ta cã A01 + A2 lµ mét ®­êng ®i tõ (y0 , x0 ) tíi (xm , ym ). (TÊt c¶ c¸c ®­êng ®i tõ (y0 , x0 ) ®Òu lµ xÊu nh­ng ®iÒu ®ã kh«ng quan träng ë d©y). VËy, bÊt kú mét ®­êng ®i tõ (y0 , x0 ) ®Þnh mét ®èi xøng tõng phÇn cña mét ®­êng ®i xÊu tõ Theo bµi tíi (xm , ym ) x¸c (x0 , y0 ) tíi (xm , ym ). 2.1.13 cã C(xm − y0 + ym − x0 ; xm − y0 ) ®­êng ®i xÊu. Do ®ã cã: C(xm − x0 + ym − y0 ; xm − x0 ) − C(xm − x0 + ym − y0 ; xm − y0 ) ®­êng ®i ®Ñp tõ (x0 , y0 ) tíi (xm , ym ). §Þnh nghÜa 2.5.2 Sè Catalan thø n, ®­êng ®i ®Ñp tõ (1; 0) tíi (n; n − 1). Bµi to¸n 2.5.3 Chøng minh r»ng: kÝ hiÖu lµ Cn , ®­îc x¸c ®Þnh b»ng sè 1 C(2n − 2, n − 1) n Gi¶i: Theo bµi trªn thay x0 b»ng 1, y0 = 0, xm = m, ym = n − 1 ta cã: Cn = Cn = C(2n − 2; n − 1) − C(2n − 2; n) h n − 1i = C(2n − 2; n − 1) 1 − n 1 = C(2n − 2, n − 1) n 39 a) x > y (0, 0) tíi (n, n) tho¶ m·n: T×m sè ®­êng ®i tõ Bµi to¸n 2.5.4 t¹i tÊt c¶ c¸c ®iÓm nguyªn n»m trong ®­êng ®i hoÆc y>x t¹i tÊt c¶ c¸c ®iÓm nguyªn n»m trong ®­êng ®i . b) x ≥ y) t¹i tÊt c¶ c¸c ®iÓm nguyªn cã trªn ®­êng ®i. c) §­êng ®i kh«ng bao giê c¾t ngang qua ®­êng y = x. Gi¶i: a) Sè ®­êng ®i trong tr­êng hîp nµy b»ng hai lÇn sè ®­êng ®i ®Ñp tõ (1; 0) tíi (n; n − 1) do ®ã kÕt qu¶ lµ 2Cn b) Gäi A lµ ®iÓm (n, n). Gi¶ sö ®iÓm gèc O(0; 0) chuyÓn tíi ®iÓm O0 (−1; 0). Trong hÖ trôc to¹ ®é míi (trong hÖ trôc míi) tõ cò) tõ c) O tíi O0 (0; 0), O(1; 0) vµ A(n + 1, n). O tíi A chÝnh lµ Cn+1 b»ng sè ®­êng ®i (trong hÖ trôc A trong ®ã y ≤ x t¹i tÊt c¶ c¸c ®iÓm nguyªn cã trªn ®­êng ®i. B»ng phÐp ®èi xøng qua ®­êng y = x, Bµi to¸n 2.5.5 Gi¶ sö P vµ Q lµ hai øng cö viªn cña mét v¨n phßng. Gäi t­¬ng øng lµ sè phiÕu bÇu cña lu«n dÉn tr­íc Gi¶i: P vµ Q. P NÕu p > q, t×m x¸c suÊt ®Ó P Q trong suèt qu¸ tr×nh ®Õm phiÕu bÇu cö. Trong hÖ trôc to¹ ®é ®Ò c¸c, kÝ hiÖu tÝch luü cña c©u tr¶ lêi lµ sè l­îng ®­êng ®i b) tøc lµ 2Cn+1 tho¶ m·n gÊp ®«i sè l­îng ®­êng ®i ë ý p, q Sè ®­êng ®i ®Ñp vµ Q x vµ y t­¬ng øng lµ sè phiÕu bÇu t¹i giai ®o¹n nµo ®ã. Mäi ®­êng ®i tõ (0; 0) tíi (p, q) ®¹i diÖn cho tiÕn tr×nh cã thÓ cã cña qu¸ tr×nh bÇu cö vµ ng­îc l¹i. Ta cã sè ®­êng ®i cã thÓ cã lµ C(p + q, p). Sè ®­êng ®i thÓ hiÖn C(p + q − 1; p − 1) − C(p + q − 1, p) P lu«n dÉn ®Çu lµ (b»ng sè ®­êng ®i ®Ñp tõ (1, 0) tíi (p, q)) VËy x¸c xuÊt cÇn t×m lµ: C(p + q − 1; p − 1) − C(p + q − 1, p) p − q = C(p + q, p) p+q Bµi to¸n 2.5.6 (i) ui b»ng T×m sè d·y cã d¹ng < u1 , u2 , ..., u2n > tho¶ m·n: −1 hoÆc b»ng 1 víi mäi i. (ii) u1 + u2 + … + uk ≥ 0, víi 1 ≤ k ≤ 2n − 1 (iii) u1 + u2 + … + u2n = 0. Gi¶i: Ta quan t©m tíi mét ®­êng ®i tõ 40 (0; 0) tíi (n; n). §Æt ui ≡ (xi − xi−1 ) − (yi − yi−1 ), (i = 1, 2, …, 2n). NÕu ®­êng ®i nµy kh«ng bao giê v­ît lªn trªn ®­êng (i) ui b»ng y = x th× c¸c sè nguyªn ui tho¶ m·n: −1 hoÆc b»ng 1 víi mäi i = 1, 2, …, 2n. (ii) u1 + u2 + … + uk = xk − yk ≥ 0, víi 1 ≤ k ≤ 2n − 1 (iii) u1 + u2 + … + u2n = x2n − y2n = n − n = 0. VËy d·y ui (0; 0) (n; n) tíi tho¶ m·n 3 ®iÒu kiÖn (i) Mçi ai X¸c ®Þnh mét ®­êng ®i tõ tho¶ m·n kh«ng bao giê v­ît qu¸ ®­êng d·y tho¶ m·n yªu cÇu bµi to¸n lµ Bµi to¸n 2.5.7 (i), (ii), (iii). y = x. Do ®ã sè Cn+1 . T×m sè d·y cã d¹ng < a1 , a2 , ..., a2n+1 > tho¶ m·n: lµ mét sè nguyªn kh«ng ©m. (ii) a1 = a2n+1 = 0. (iii) ai+1 − ai Gi¶i: b»ng X©y dùng d·y k P −1 hoÆc b»ng 1 víi mäi i. ui tho¶ m·n: ui = ai+1 − ai (i = 1, 2, …, 2n). Ta ui (k = 0, 1, 2, …, 2n). Khi ®ã d·y ai tho¶ m·n 3 ®iÒu kiÖn i=1 (i), (ii), (iii) ë trªn th× ui tho¶ m·n 3 ®iÒu kiÖn (i), (ii), (iii) ë bµi 2.5.6. Do ak+1 = cã: ®ã kÕt qu¶ cÇn t×m lµ 2.6. Cn+1 . Chuyªn ®Ò 6: C¸c sè Stirling Trong tr­êng hîp nµy chóng ta lµm quen víi sè Stirling lo¹i lo¹i 2. 1, sè Stirling Nªu ®­îc vai trß cña sè Stirling trong c¸c bµi to¸n vÒ sù ph©n chia mét tËp hîp cho tr­íc thµnh hîp cña c¸c tËp con. §ång thêi chóng ta sÏ ®i t×m sè l­îng nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh “x1 m, n nguyªn d­¬ng, xk + x2 + … + xm = n. lµ sè nguyªn kh«ng ©m, k = 1, 2, …m” Trong ®ã vµ mét sè bµi to¸n ph¸t triÓn tõ bµi to¸n nµy. Tr­íc hÕt ta lµm quen víi mét sè kh¸i niÖm. ∗) KÝ hiÖu [x]0 ≡ 1 vµ [x]n ≡ x(x − 1)(x − 2)…(x − n + 1) víi (i) (n = 1, 2, …) §Þnh nghÜa 2.6.1 HÖ sè cña xr trong [x]n 41 ®­îc hiÓu lµ sè Stirling lo¹i mét, s(n, r). ∞ P [x]n = s(n, r)xr , ký hiÖu Ta cã: s(n, r) = 0 nÕu r > n (ii) n=0 0 ∗) KÝ hiÖu [x] ≡ 1 vµ [x]n ≡ x(x+1)(x+2)…(x+n−1) víi (n = 1, 2, …) ∗) Sè c¸ch ph©n chia mét tËp hîp cã rçng ký hiÖu lµ S(n, m) n phÇn tö thµnh m tËp con kh«ng vµ ®­îc gäi lµ sè Stirling lo¹i hai. (S(0; 0) = 1; S(n; m) = 0 nÕu m > n) Ta cã thÓ chøng minh ®¼ng thøc truy håi sau: §Þnh lý 2.6.2 Chøng minh r»ng s(n + 1, r) = s(n, r − 1) − ns(n, r) Chøng minh: Theo ∞ X = r=0 ∞ X (iii) (i); [x]n+1 = (x − n)[x]n . Do ®ã tõ (ii) ta cã: r s(n + 1, r)x = x ∞ X r s(n, r)x − n ∞ X r=0 s(n, r)xr r=0 [s(n, r − 1) − ns(n, r)]xr r=0 B»ng ph­¬ng ph¸p c©n b»ng hÖ sè ta cã ngay ®iÒu ph¶i chøng minh. Bµi to¸n 2.6.3 T×m sè c¸ch ®Æt n vËt ph©n biÖt vµo m hép ph©n biÖt, theo thø tù tõ tr¸i qua ph¶i biÕt r»ng cã thÓ cho phÐp mét sè hép ®Ó trèng. ( Chó ý r»ng nÕu Gi¶i: m > n, Ýt nhÊt m − n hép ph¶i bá trèng). Gi¶ sö sè cÇn t×m lµ sù ph©n phèi vËt vµo hép VËt thø trÝ thø n f (n, m). Gi¶ thiÕt r»ng ®· cã f (n − 1, m) vµ mét n − 1 vËt ®ã lµ: mang i1 vËt vµo hép 1, i2 vËt vµo hép 2,…, im m sao cho ik ≥ 0 k = 1, 2, .., m) vµ i1 + i2 + … + im = n − 1. cã thÓ vµo hép k theo ik +1 c¸ch. (VÞ trÝ ®Çu tiªn vÒ bªn tr¸i, vÞ 2 tõ tr¸i qua ph¶i,…, vÞ trÝ thø ik + 1 tÝnh tõ tr¸i qua ph¶i). Do ®ã cã: (i1 + 1) + (i2 + 1) + … + (im + 1) = n − 1 + m c¸ch s¾p xÕp cho vËt thø n. VËy ta cã quan hÖ: f (n, m) = (n − 1 + m)f (n − 1, m) = (n + m − 1)(n + m − 2)…m = [m]n Bµi to¸n 2.6.4 Yªu cÇu t­¬ng tù bµi 2.6.3 tuy nhiªn thªm ®iÒu kiÖn m ≤ n vµ nh÷ng tr­êng hîp ®Ó trèng lµ kh«ng ®­îc phÐp. 42 Gi¶i: B©y giê mçi hép ®­îc ®Æt vµo ®ã mét vËt ®Çu tiªn ë phÝa bªn tr¸i. C«ng viÖc nµy cã thÓ lµm theo P (n, m) c¸ch. Do ®ã kÕt qu¶ cÇn t×m lµ: P (n, m).[m]n−m = n! m(m + 1)(m + 2)…(n − 1) (n − m)! = n!C(n − 1; m − 1) Tõ c¸c bµi to¸n 2.6.3 vµ 2.6.4 ta cã thÓ tÝnh ®­îc sè nghiÖm nguyªn cña mét ph­¬ng tr×nh tuyÕn tÝnh. NÕu Bµi to¸n 2.6.5 m vµ n lµ c¸c sè nguyªn d­¬ng. Chøng minh r»ng n [m] nghiÖm. n! c¸c sè nguyªn kh«ng ©m (kÕt qu¶ còng ®óng khi n = 0). x1 + x2 + … + xm = n cã ®óng Trong ®ã Bµi to¸n t­¬ng ®­¬ng víi cã bao nhiªu c¸ch ®Æt n vËt gièng nhau vµo ph­¬ng tr×nh Gi¶i: m hép ph©n biÖt (mét hép cã x1 vËt, mét hép cã x2 vËt,…, mét hép cã xk lµ xm ), vËt), cã thÓ cã hép kh«ng cã vËt nµo. NÕu chóng ta t¹m thêi lµm cho c¸c vËt trë nªn ph©n biÖt b»ng c¸ch gi¸n nh·n cho chóng lµ l1 , l2 , …, lm th× theo bµi 2.6.3 cã [m]n c¸ch s¾p xÕp. Tuy nhiªn trë l¹i bµi to¸n nµy, nh÷ng sù s¾p xÕp mµ chØ kh¸c nhau bëi nh÷ng nh·n d¸n trªn n vËt th× ®­îc coi lµ mét nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh trªn. Do ®ã c©u tr¶ lêi lµ: [m]n = C(n + m − 1, m − 1) n! nghiÖm tho¶ m·n. Tõ kÕt qu¶ cña bµi to¸n 2.6.3 ta nhËn ®­îc kÕt qu¶ sau: Bµi to¸n 2.6.6 m gåm A = {ai : i = 1, 2, …, m} ch÷ c¸i ®­îc s¾p xÕp thø tù nh­ sau: θ1 θ2 …θm nÕu Gi¶ sö lµ mét b¶ng ch÷ c¸i bao a1 < a2 < ... < am . Mét tõ t¹o ra tõ b¶ng ch÷ c¸i nµy ®­îc gäi lµ mét tõ t¨ng (cã ®é dµi θ1 ≤ θ2 ≤ ... ≤ θn . H·y chøng minh sè c¸c tõ t¨ng cã ®é dµi n n) lµ C(n + m − 1, m − 1). Gi¶i: Mét tõ t¨ng cã ®é dµi ch÷ c¸i a2 ,..., xm n sÏ bao gåm sau ®ã lµ ch÷ c¸i am x1 tho¶ m·n sau ®ã lµ x2 xk ≥ 0(k = 1, 2, ..., m) vµ ch÷ c¸i a1 , x1 +x2 +...+xm = n. VËy theo bµi 2.6.4 sè c¸c tõ t¨ng lµ C(n+m−1, m−1). 43 §Þnh nghÜa 2.6.7 f Mét hµm cã tËp x¸c ®Þnh lµ M = {β1 , β2 , ..., βm }, f tËp gi¸ trÞ lµ: N = {α1 , α2 , ..., αn } lµ mét hµm t¨ng (tõ N tíi M) vµ nÕu f (αi ) ≤ f (αj ) nÕu αi < αj Bµi to¸n 2.6.8 Gi¶i: X¸c ®Þnh sè l­îng hµm t¨ng nh­ trong ®Þnh nghÜa trªn. Chóng ta cã thÓ gi¶ thiÕt r»ng α1 < α2 < ... < αn N Khi ®ã, mét hµm t¨ng tõ β1 , x2 sè α tiÕp theo thµnh x1 + x2 + ... + xm = n bÊt kú mét tËp hîp t¨ng tõ N tíi xk vµ tíi M sÏ biÕn β2 ,..., xm xk β1 ≤ β2 ≤ ... ≤ βm sè α x1 sè α ®Çu tiªn ë trªn thµnh cuèi cïng thµnh lµ sè nguyªn kh«ng ©m, βm trong ®ã k = 1, 2, ..., m. VËy, tho¶ m·n nh÷ng ®iÒu kiÖn trªn ®Òu x¸c ®Þnh mét hµm M . Theo bµi trªn, kÕt qu¶ cÇn t×m lµ C(n + m − 1, m − 1). Bµi to¸n 2.6.9 Cho tr­íc λ1 , λ2 , ..., λm nghiÖm nguyªn cña ph­¬ng tr×nh: víi vµ lµ c¸c sè nguyªn kh«ng ©m. T×m sè x1 + x2 + ... + xm = n sao cho x i ≥ λi , i = 1, 2, ..., m. Gi¶i: Víi mçi tr×nh y1 + y2 + ... + ym = n − λ; yi ≥ 0 (i = 1, 2, ..., m). i lÊy xi = λi + yi vµ viÕt λ = λ1 + λ2 + ... + λm . Ta cã ph­¬ng ∗) NÕu λ < n th× kÕt qu¶ cÇn t×m lµ: C(n − λ + m − 1, m − 1) ∗) NÕu λ = n th× ta cã ph­¬ng tr×nh: y1 + y2 + ... + ym = 0, yi ≥ 0 (i = 1, 2, ..., m) cã nghiÖm duy nhÊt(0, 0, ..., 0) do ®ã ph­¬ng tr×nh ban ®Çu cã nghiÖm duy nhÊt λ1 , λ2 , ..., λm . ∗) NÕu λ > n hiÓn nhiªn ph­¬ng tr×nh ®· cho kh«ng cã nghiÖm nµo tho¶ m·n. Bµi to¸n 2.6.10 T×m sè c¸ch chän ra r sè nguyªn ph©n biÖt tõ n sè nguyªn d­¬ng ®Çu tiªn sao cho trong sù lùa chän ®ã kh«ng cã chøa hai sè nguyªn liªn tiÕp. Gi¶i: S¾p xÕp n sè nguyªn d­¬ng ®Çu tiªn thµnh mét hµng theo thø tù t¨ng b¾t ®Çu tõ 1. NÕu mét sè ®­îc chän th× ®Æt biÓu t­îng Y 44 d­íi sè ®ã, nÕu kh«ng chän th× ®Æt biÓu t­îng N N Y ®øng tr­íc biÓu t­îng biÓu t­îng t­îng N Y d­íi sè ®ã. Gäi ®Çu tiªn; ®Çu tiªn vµ biÓu t­îng Y gi÷a biÓu t­îng sè ®øng sau biÓu t­îng Y x1 lµ sè l­îng sè cã biÓu t­îng x2 lµ sè l­îng sè cã biÓu t­îng N Y thø hai,…, xr gi÷a lµ sè l­îng sè cã biÓu thø r − 1 vµ biÓu t­îng thø r; vµ xr+1 lµ sè l­îng thø r. Khi ®ã cã mét t­¬ng øng mét – mét gi÷a nh÷ng sù lùa chän chÊp nhËn ®­îc víi nh÷ng nghiÖm nguyªn cña ph­¬ng tr×nh: x1 + x2 + … + xr+1 = n − r Do ®ã theo bµi víi x1 ≥ 0, x2 ≥ 1, …, xr ≥ 1, xr+1 ≥ 0. 2.6.9 kÕt qu¶ cÇn t×m lµ C(n − r + 1, r). T×m sè c¸ch chän ra Bµi to¸n 2.6.11 r sè nguyªn d­¬ng tõ n sè nguyªn d­¬ng ®Çu tiªn sao cho kh«ng cã hai sè nguyªn liªn tiÕp nµo xuÊt hiÖn trong sù lùa chän vµ sù lùa chän kh«ng cã ®ång thêi c¶ hai sè Gi¶i: Tr­êng hîp mét biÓu t­îng Y 1 vµ n. 1: Sù lùa chän cã sè 1. Theo ký hiÖu bµi 2.6.8, x1 = 0 (cã d­íi sè 1) vµ xr+1 ≥ 1, (cã mét biÓu t­îng N d­íi sè n). Do ®ã chóng ta cã ph­¬ng tr×nh: x2 + x3 + … + xr+1 = n − r Suy ra ta cã N 2: d­íi sè Sù lùa chän kh«ng cã sè 1. Ta cã x1 ≥ 1 (cã mét biÓu 1). Do ®ã chóng ta cã ph­¬ng tr×nh: x1 + x2 + … + xr+1 = n − r Suy ra ta cã x2 ≥ 1, x3 ≥ 1, …, xr+1 ≥ 1. C(n − r − 1, r − 1) c¸ch lùa chän. Tr­êng hîp t­îng víi C(n − r, r) víi x1 ≥ 1, x2 ≥ 1, …, xr+1 ≥ 0. c¸ch lùa chän. VËy tæng sè sù lùa chän tho¶ m·n lµ: n C(n − r − 1, r − 1) r ¸nh tõ tËp n phÇn tö tíi C(n − r − 1, r − 1) + C(n − r, r) = Bµi to¸n 2.6.12 phÇn tö b»ng Gi¶i: Chøng minh r»ng sè toµn m m!S(n, m). LÊy c¸c tËp hîp X = {x1 , x2 , …, xm } X = X1 ∪ X2 ∪ … ∪ Xm vµ Y = {y1 , y2 , …, ym }. lµ mét sù ph©n chia bÊt kú cña X thµnh kh«ng rçng. Khi ®ã, bÊt kú mét t­¬ng øng mét – mét nµo gi÷a x¸c ®Þnh mét t­¬ng øng tõ vËy. Cã tËp S(n, m) X tíi yi Gäi m tËp con vµ Xj ®Òu Y , cã chÝnh x¸c m! toµn ¸nh mét – mét nh­ c¸ch ph©n chia cña tËp 45 X. VËy chóng ta cã: m!S(n, m) toµn ¸nh tho¶ m·n. Bµi to¸n 2.6.13 §Õm sè c¸ch ph©n phèi n vËt ph©n biÖt vµo m hép nÕu tho¶ m·n: a) m hép gièng nhau vµ mçi hép ph¶i cã Ýt nhÊt mét vËt. b) m hép gièng nhau vµ cho phÐp cã hép trèng. c) C¸c hép ®Òu ph©n biÖt vµ mçi hép ph¶i cã Ýt nhÊt mét vËt. Gi¶i: a) S(n, m). b) S(n, 1) + S(n, 2) + … + S(n, m). c) m!S(n, m). Bµi to¸n 2.6.14 Chøng minh r»ng: a)S(n, 2) = 2n−1 − 1 b)S(n, n − 1) = C(n, 2). Gi¶i: a) theo bµi 2.1.10 b) XÐt mét sù ph©n chia tËp X chøa thµnh n − 1 tËp con trong ®ã cã mét tËp con 2 phÇn tö vµ n−2 tËp con cßn l¹i mçi tËp chøa 1 phÇn tö. Cã S(n, n−1) c¸ch ph©n chia nh­ thÕ. Tuy nhiªn ta cã thÓ nh×n theo c¸ch kh¸c, tËp hîp gåm 2 phÇn tö cã thÓ t¹o ra theo C(n, 2) c¸ch. Do ®ã ta cã ®iÒu ph¶i chøng minh. Bµi to¸n 2.6.15 Chøng minh r»ng: S(n + 1, m) = S(n, m − 1) + mS(n, m) Gi¶i: Gäi X ≡ {x1 , x2 , …, xn } vµ S(n + 1, m) c¸ch ph©n chia tËp X 0 A ≡ {xn+1 }, X 0 ≡ X ∪ A. thµnh Khi ®ã cã m tËp con kh«ng rçng. §Ó cã mét sù ph©n chia nh­ vËy ta cã thÓ lµm theo mét trong hai c¸ch. C¸ch ®ã vµ 1: Ph©n chia X thµnh m−1 tËp con kh«ng rçng. (m−1) tËp con nµo A t¹o thµnh mét sù ph©n chia cña X 0 thµnh m tËp con. Cã S(n, m − 1) c¸ch ph©n chia. C¸ch 2: Ph©n chia X thµnh m tËp con kh«ng rçng. Sau ®ã thªm xn+1 bÊt kú tËp con nµo trong sè c¸c tËp con ®ã. Ta cã ®­îc sù ph©n chia cña 46 vµo X0 tho¶ m·n. Cã cã S(n, m) c¸ch ph©n chia cña X vµ m c¸ch thªmxn+1 vµo do ®ã mS(n, m) c¸ch ph©n chia lo¹i nµy. VËy ta cã S(n + 1, m) = S(n, m − 1) + mS(n, m). Tõ kÕt qu¶ bµi HÖ qu¶ 2.6.16 1; S(n, m) = 0 víi m > n. 2.6.14 vµ ®iÒu kiÖn S(n, 1) = S(n, n) = Ta nhËn ®­îc tam gi¸c c¸c sè Stirling lo¹i hai nh­ sau: 2.7. n, m 1 2 3 4 5 6 1 1 2 1 1 3 1 3 1 4 1 7 6 1 5 1 15 25 10 1 6 1 31 90 65 15 1 7 1 63 301 350 140 21 8 … … … … … … 7 1 Chuyªn ®Ò 7: Ho¸n vÞ vµ tæ hîp tæng qu¸t Ho¸n vÞ tæng qu¸t th­êng ¸p dông vµo bµi to¸n s¾p xÕp c¸c vËt trong ®ã cã thÓ cã sù lÆp l¹i. Cßn tæ hîp tæng qu¸t lµ c«ng cô m¹nh trong bµi to¸n vÒ sù ph©n phèi c¸c vËt vµo c¸c “hép ” mµ sè l­îng vËt trong mçi ” hép ” cã thÓ qui ®Þnh tr­íc. Sau ®©y lµ mét bµi to¸n dïng ho¸n vÞ vµ tæ hîp tæng qu¸t. §Þnh lý 2.7.1 (§Þnh lý ®a thøc) Sè h¹ng tæng qu¸t trong khai triÓn (x1 + x2 + … + xk )n lµ: C(n; n1 , n2 , …nk )xn1 1 xn2 2 …xnk k Chøng minh: (n1 + n2 + … + nk = n) Ta cã, sè c¸ch ph©n chia cã thø tù cña tËp hîp 47 S = {(x1 + x2 + … + xk )1 , (x1 + … + xk )2 , …, (x1 + … + xk )n } vµo mét ng¨n cã n1 phÇn x1 ,…, mét ng¨n cã nk tö, mçi lÇn mét phÇn tö xk phÇn tö, mçi lÇn mét phÇn tö lµ: C(n; n1 , n2 , …, nk ) Tõ ®ã nhËn ®­îc ®iÒu ph¶i chøng minh. §Æt HÖ qu¶ 2.7.2 Chøng n1 +n2 +…+nk =n minh: Theo ®Þnh lý 2.7.1 ta cã Bµi to¸n 2.7.3 2 n©u, 3 tr¾ng, thµnh hµng Gi¶i: i) C(n; n1 , n2 , …, nk ) khi ®ã S = k n P S= Cã Cã 3 S = (1 + 1 + … + 1)n = k n 20 viªn bi cïng cì nh­ng kh¸c mµu nhau. (1 ®á, 2 xanh, vµng, 4 cam, 5 ®en) trong mét b×nh. T×m sè c¸ch s¾p xÕp 5 viªn bi lÊy ra tõ b×nh ®· cho. 7 tr­êng hîp ph©n biÖt x¶y ra: TÊt c¶ 5 viªn lÊy ra cïng mµu. Cã mét kh¶ n¨ng x¶y ra lµ cïng mµu ®en suy ra cã 5 viªn Êy 1 c¸ch s¾p xÕp chóng. ii) ChÝnh x¸c cã 4 viªn cïng mµu. Sè c¸ch lÊy ra mét mÉu 5 viªn bi lo¹i nµy lµ C(2, 1).C(6, 1) = 21. øng víi mçi mÉu cã P (5; 4, 1) = 5 sù s¾p xÕp. Do ®ã tæng sè c¸ch s¾p xÕp lµ: (21).(5) = 60. iii) 3 viªn cïng mµu vµ 2 viªn cïng mét mµu kh¸c. Cã C(4, 1).C(5, 1) = 20 mÉu thuéc lo¹i nµy. Mçi mÉu cã tæng sè c¸ch s¾p xÕp lµ: P (5; 3, 2) = 10 c¸ch s¾p xÕp. Do ®ã 20.10 = 200 c¸ch. iv) 3 viªn cïng mµu cßn hai viªn cßn l¹i thuéc 2 mµu kh¸c nhau vµ kh¸c mµu 3 viªn kia. Sè mÉu thuéc lo¹i nµy lµ: C(4; 1).C(6; 2) = 60 mçi mÉu cã P (5; 3, 1, 1) = 20 c¸ch s¾p xÕp. Suy ra cã tÊt c¶: 60.20 = 1200 c¸ch s¾p xÕp lo¹i nµy. v) Hai viªn cïng mµu, hai viªn cïng mét mµu kh¸c vµ mét viªn thuéc lo¹i mµu thø mÉu cã 3. Sè mÉu thuéc lo¹i nµy lµ P (5; 2, 2, 1) = 30 sù s¾p xÕp. C(6; 2).C(5; 1) = 75 vµ mçi Tæng sè c¸ch s¾p xÕp ë ®©y lµ: (75).(30) = 2250 c¸ch. vi) 2 viªn cïng mét mµu vµ 3 viªn cßn l¹i cã 3 mµu kh¸c nhau vµ kh¸c mµu 2 viªn kia. Sè mÉu lµ: C(6; 1).C(6; 3) = 120. Mèi mÉu cã P (5; 2, 1, 1, 1) = 48 60 sù s¾p xÕp. VËy cã (120).(60) = 7200 sù s¾p xÕp. vii) 5 viªn cã 5 mµu kh¸c nhau. Cã C(7; 5) = 21 mÉu, mçi mÉu cã P (5; 1, 1, 1, 1, 1) = 120 sù s¾p xÕp. VËy cã: (21).(120) = 2520 c¸ch s¾p xÕp thuéc lo¹i nµy. Tãm l¹i, sè c¸ch s¾p xÕp tho¶ m·n yªu cÇu lµ: 1 + 60 + … + 2520 = 13431 c¸ch Bµi to¸n 2.7.4 Chøng minh r»ng nÕu m vµ n lµ c¸c sè nguyªn d­¬ng th× (mn)! chia hÕt cho (m!)n Gi¶i: Ta cã (mn)! P (mn; m, m, …, m) = | {z } (m!)n lµ mét sè nguyªn. Suy ra (mn)! n−sè h¹ng chia hÕt cho (m!)n Bµi to¸n 2.7.5 Mét h¹t trong hÖ trôc to¹ ®é §Ò c¸c ®­îc tù do di chuyÓn tõ bÊt kú ®iÓm cã to¹ ®é nguyªn nµy tíi ®iÓm cã to¹ ®é nguyªn l©n cËn bÊt kú. T×m sè c¸ch mµ h¹t ®ã b¾t ®Çu xuÊt ph¸t tõ ®iÓm gèc vµ quay trë vÒ ®iÓm 2n ®¬n vÞ. gèc sau khi ®i mét ®­êng ®i cã ®é dµi Gi¶i: Mét ®­êng ®i cã ®é dµi p b­íc sang ph¶i, q 2n cña ®iÓm ®ã ph¶i bao gåm p b­íc sang tr¸i, b­íc lªn trªn vµ q b­íc xuèng d­íi (2p + 2q = 2n). Do ®ã kÕt qu¶ mong muèn lµ: X P (2n; p, p, q, q) p+q=n Bµi to¸n 2.7.6 Gi¶i: ChØ ra r»ng (n!)! chia hÕt cho (n!)(n−1)! . Chóng ta quan t©m tíi mét ®a tËp cña dÊu hiÖu, cø n! phÇn tö. Trong ®ã cã (n − 1)! n phÇn tö thuéc mét dÊu hiÖu. §a tËp nµy cã thÓ s¾p xÕp theo: (n!)! P (n!; n, n, …, n ) = | {z } (n!)(n−1)! (n−1)!−sè h¹ng c¸ch. Râ rµng P (n!; n, n, …, n ) lµ mét sè nguyªn nªn ta cã ®iÒu ph¶i chøng | {z } (n−1)!−sè h¹ng minh. 49 2.8. Chuyªn ®Ò 8: Nguyªn lý bao hµm vµ lo¹i trõ Nguyªn lý bao hµm vµ lo¹i trõ cã øng dông nhiÒu trong chøng minh c¸c c«ng thøc cña tæ hîp, ®¹i sè. Ngoµi ra ta th­êng dïng nguyªn lý nµy trong c¸c bµi to¸n ®Þnh l­îng t­¬ng tù nh­ bµi Trong mét ký tóc x¸ cã Bµi to¸n 2.8.1 (A); 2.8.1 , 2.8.2, 2.8.9… 12 sinh viªn tham gia häc héi ho¹ 20 sinh viªn tham gia häc sinh häc (B ), 20 sinh viªn tham gia häc ho¸ häc (C ), 8 sinh viªn tham gia häc kÞch (D). Cã 5 sinh viªn tham gia c¶ A vµ B ; 7 sinh viªn tham gia c¶ A vµ C ; 4 sinh viªn tham gia c¶ A vµ D; 16 sinh viªn tham gia c¶ gia c¶ C vµ vµ C ; 4 sinh viªn tham gia c¶ B vµ D; 3 sinh viªn tham D. Cã 3 sinh viªn tham gia c¶ A, B, C ; 2 sinh viªn tham gia c¶ vµ A, B, D; 2 B sinh viªn tham gia c¶ B, C vµ D; 3 sinh viªn tham gia c¶ A, C D. Cuèi cïng 2 sinh viªn tham gia c¶ 4 líp häc. BiÕt r»ng cã71 sinh viªn trong ký tóc x¸ kh«ng tham gia bÊt kú mét kho¸ häc nµo. T×m tæng sè sinh viªn trong ký tóc x¸. Gi¶i: Gäi N lµ tæng sè sinh viªn trong ký tóc x¸ th×: 71 = N − S1 + S2 − S3 + S4 trong ®ã: S1 = 12 + 20 + 20 + 8 = 60 S2 = 5 + 7 + 4 + 16 + 4 + 3 = 39 S3 = 3 + 2 + 2 + 3 = 10 S4 = 2 Suy ra N = 100 Bµi to¸n 2.8.2 trong ®ã Gi¶i: T×m sè nghiÖm nguyªn cña ph­¬ng tr×nh: a + b + c + d = 17 1 ≤ a ≤ 3; 2 ≤ b ≤ 4; 3 ≤ c ≤ 5; 4 ≤ d ≤ 6 §Æt a = 1 + α; b = 2 + β; c = 3 + γ; d = 4 + δ . Ph­¬ng tr×nh ®· cho trë thµnh ph­¬ng tr×nh: 0 ≤ α, β, γ, δ ≤ 2 α + β + γ + δ = 7, 50 Gäi X lµ tËp hîp tÊt c¶ c¸c nghiÖm nguyªn kh«ng ©m cña ph­¬ng tr×nh: α + β + γ + δ = 7 vµ gäi A lµ tËp con cña X tho¶ m·n β ≥ 3, C lµ tËp con tho¶ m·n tho¶ m·n α ≥ 3, B lµ tËp con γ ≥ 3, D lµ tËp con tho¶ m·n δ ≥ 3. Theo c«ng thøc Sieve: n(A0 ∩ B 0 ∩ C 0 ∩ D0 ) = n(X) − S1 + S2 − S3 + S4 Theo bµi 2.6.9 ta cã: n(X) = C(10, 3); n(A) = n(B) = n(C) = n(D) = C(7, 3) n(A ∩ B) = n(A ∩ C) = · · · = n(C ∩ D) = C(4, 3) n(A ∩ B ∩ C) = n(A ∩ B ∩ D) = · · · = n(B ∩ C ∩ D) = 0 n(A ∩ B ∩ C ∩ D) = 0 Do ®ã n(X) = 120 S1 = C(4, 1).C(7, 3) = 140 S2 = C(4, 2).C(4, 3) = 24 S3 = 0; S4 = 0 KÕt qu¶ cÇn t×m lµ: n(A0 ∩ B 0 ∩ C 0 ∩ D0 ) = 120 − 140 + 24 = 4 Bµi to¸n 2.8.3 Chøng minh r»ng sè Stirling lo¹i hai cã thÓ ®­îc ®¸nh gi¸ tõ c«ng thøc bao hµm vµ lo¹i trõ sau: m!S(n, m) = mn −C(m, 1)(m−1)n +C(m, 2)(m−2)n −…+(−1)m−1 C(m, m− 1).1n Gi¶i: Gäi M Goi Ai lµ tËp hîp c¸c ¸nh x¹ tõ X lµ tËp con cña yi , (i = 1, 2, …, m). M bao gåm c¸c ¸nh x¹ mµ trong tËp gi¸ trrÞ kh«ng cã Chóng ta cã: (k = 1, 2, …, m − 1). = {x! , x2 , …, xn } tíi Y = {y1 , y2 , …, ym }. n(M ) = mn vµ Sk = C(m, k).(m − k)n Theo c«ng thøc Sieve ta cã: Sè ¸nh x¹ thuéc tËp gi¸ trÞ cña nã chÝnh b»ng Y lµ: mn − C(m, 1)(m − 1)n + … + (−1)m−1 C(m; m − 1).1n 51 M mµ MÆt kh¸c, kÕt qu¶ nµy chÝnh b»ng sè toµn ¸nh tõ bµi X vµo Y b»ng m!S(n, m) (2.6.10). Suy ra ®iÒu ph¶i chøng minh. Bµi to¸n 2.8.4 T×m c¸c ho¸n vÞ cña c¸c ch÷ sè tõ 1 ®Õn 9 mµ trong ®ã: a) Kh«ng chøa c¸c “khèi” 23; 45 vµ 678; b) Kh«ng chøa c¸c “khèi” 34; 45 vµ 738. Gi¶i: Gäi X lµ tËp hîp tÊt c¶ c¸c ho¸n vÞ cña 9 ch÷ sè tõ 1 ®Õn 9. Khi ®ã n(X) = 9! a) Gäi A, B, C vµ lµ c¸c tËp con cña tËp X t­¬ng øng chøa c¸c khèi 23; 45; 678. Ta cã: n(A) = n(B) = 8! n(C) = n(A ∩ B) = 7! n(A ∩ C) = n(B ∩ C) = 6! n(A ∩ B ∩ C) = 5! KÕt qu¶ cÇn t×m lµ: 9! − (8! + 8! + 7!) + (7! + 6! + 6!) − 5! = 283560 b) Gäi A, B, C vµ lµ c¸c tËp con cña tËp X t­¬ng øng chøa c¸c khèi 34; 45; 738. Khi ®ã: n(A) = n(B) = 8! n(C) = n(A ∩ B) = 7! n(B ∩ C) = 6! n(A ∩ C) = n(A ∩ B ∩ C) = 0 KÕt qu¶ cÇn t×m lµ 9! − (8! + 8! + 7!) + (7! + 0 + 6!) − 0 = 282960 Bµi to¸n 2.8.5 cã ­íc lµ T×m sè c¸c sè nguyªn d­¬ng nhá h¬n 3 hoÆc 5 hoÆc 7. 52 601 tho¶ m·n kh«ng Gi¶i: Gäi vµ C lµ c¸c tËp con 3, 5 vµ 7. Ta cã:  600   600  h 600 i S1 = n(A) + n(B) + n(C) = + + = 405. 3 5 7 600  h 600 i h 600 i + + = 85. S2 = n(A ∩ B) + n(A ∩ C) + n(B ∩ C) = 15 21 35 600 =5 S3 = n(A ∩ B ∩ C) = 105 cña VËy X X = {1, 2, …, 600} th× n(X) = 600. Gäi A, B t­¬ng øng chøa c¸c sè chia hÕt cho n(A0 ∩ B 0 ∩ C 0 ) = 600 − 405 + 85 − 5 = 275 π(n) ≡ §Þnh nghÜa 2.8.6 d­¬ng sè c¸c sè nguyªn tè kh«ng v­ît qu¸ sè nguyªn n. §Þnh lý 2.8.7 Chøng minh π(n) = n − 1 + r − S1 + S2 + … + (−1)r Sr , trong ®ã r lµ sè c¸c sè nguyªn tè kh«ng v­ît qu¸ Chøng minh: qu¸ √ n. X n. X = {2, 3, …, n} vµ r lµ sè c¸c sè nguyªn tè kh«ng v­ît √ 2 = p1 < p2 < · · · < pr ≤ n < pr+1 . Khi ®ã, gäi Ai lµ Gäi Tøc lµ: tËp con cña √ chøa c¸c sè chia hÕt cho S1 = hni p1 + hni p2 pi (i = 1, 2, .., r). Ta cã + ... + hni pr = r h i X n i=1 pi Vµ tæng qu¸t Si = h X 1≤i1 . 2 A = {a1 , a2 , …, an } ∈ N ∗ vµ sè nguyªn d­¬ng m sao BiÕt r»ng sè d­ trong phÐp chia c¸c phÇn tö cña A cho m lµ kh¸c nhau ®«i mét. Chøng minh r»ng víi mçi k ∈ Z, thiÕt kh¸c nhau) sao cho sè tån t¹i ai + aj − k i, j ∈ {1, 2, …, n} chia hÕt cho (i, j kh«ng nhÊt m. H­íng gi¶i: Sö dông nguyªn lý Dirichlet. n ∈ N ∗ , chøng minh ®¼ng thøc: n P P 2k 1 n + 1 n+1 = n+1 . . C(n, k) 2 k k=1 k=0 Bµi 3.10 Cho H­íng gi¶i: Quy n¹p vµ biÕn ®æi tæ hîp. Bµi 3.11 Cho k ∈ [−n, n] P (x) ∈ R[x] th× cã bËc | P (x) |≤ 1.Chøng ≤ 2n. BiÕt r»ng víi mçi sè nguyªn minh r»ng víi mäi x ∈ [−n, n] th× | P (x) |≤ 22n H­íng gi¶i: Dïng ®a thøc néi suy Lagrange vµ biÕn ®æi tæ hîp. Bµi 3.12 Cho c¸c sè nguyªn : xn + a1 xn−1 + … + an . x0 < x1 < ... < xn vµ cho ®a thøc P (x) = P (xj ), j = 0, 1, .., n n! lu«n tån t¹i Ýt nhÊt mét sè cã gi¸ trÞ tuyÖt ®èi kh«ng nhá h¬n . 2n Chøng minh r»ng trong c¸c sè H­íng gi¶i : Gièng bµi 3.11. 61 T×m tÊt c¶ c¸c sè nguyªn d­¬ng k tháa m·n ®iÒu kiÖn : NÕu Bµi 3.13 F (x) ∈ Z(x) sao cho 0 ≤ F (c) ≤ k víi mäi c ∈ {0, 1, .., k + 1} th× F (0) = F (1) = ... = F (k + 1). H­íng gi¶i: Sö dông nguyªn lý Dirichlet. (1.x + 2.x2 + ... + n.xn )2 = a0 + a1 x + ...a2n x2n . Chøng n(n + 1)(5n2 + 5n + 2) minh r»ng an+1 + an+2 + ... + a2n = . 24 Bµi 3.14 Gi¶ sö : H­íng gi¶i : BiÕn ®æi tæ hîp. Bµi 3.15 (bn ) Cho P (x) ∈ Z[x] x¸c ®Þnh nh­ sau: d ∈ N∗ sao cho víi mçi x ∈ N∗ b1 = 1, bk+1 = P (bk ), ∀k ≥ 1. lu«n tån t¹i Ýt nhÊt mét sè h¹ng cña d·y minh r»ng: ta cã P (x) > x. D·y BiÕt r»ng víi mçi (bn ) chia hÕt cho d. Chøng P (x) = x + 1, ∀x ∈ N ∗ . H­íng gi¶i: Ph¶n chøng vµ dïng nguyªn lý Dirichlet. p1 , p2 , …, pn ∈ [0, 1]. Chøng minh r»ng bÊt ph­¬ng tr×nh: 1 1 1 1 ≤ 8n(1 + + + … + ) cã nghiÖm thuéc [0, 1]. 3 5 2n − 1 i=0 | x − pi | Bµi 3.16 n P Cho n sè H­íng gi¶i: Sö dông nguyªn lý Dirichlet. [n/2] P ∗ (C(n, k) − C(n, k − 1))2 . Chøng minh Bµi 3.17 Cho n ∈ N , ®Æt Sn = k=0 r»ng Sn = 1 .C(2n, n). n+1 H­íng gi¶i : BiÕn ®æi tæ hîp. Bµi 3.18 thuéc vµo mµ Cho c¸c sè thùc α1 , α2 , …, αn α1 , α2 , …, αn . Chøng minh r»ng tån t¹i sè c phô sao cho cã v« sè bé c¸c sè | α1 m1 + … + αn mn |< c . | m1 | +...+ | mn |n−1 (m1 , m2 , ..., mn ) ∈ Z n H­íng gi¶i : Dïng qui t¾c nh©n vµ nguyªn lý Dirichlet. Bµi 3.19 Cho c¸c tËp hîp {1, 2, ..., 14}. M = {1, 2, ..., 27} vµ A = {a1 , ..., ak } ⊂ Cã tÝnh chÊt sau: Mçi phÇn tö cña M lµ mét phÇn tö cña A hoÆc lµ tæng cña hai phÇn tö (kh«ng nhÊt thiÕt ph©n biÖt) cña A. T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña k. H­íng gi¶i : Dïng tæ hîp vµ chøng minh ph¶n chøng ®Ó cã kÕt qu¶ gi¸ trÞ nhá nhÊt cña k b»ng 8. 62 Bµi 3.20 Cho hÖ ph­¬ng tr×nh gåm q = 2p Èn:    a11 x1 + ... + a1q xq = 0.    ..............................     ap1 x1 + ... + apq xq = 0. trong ®ã aij ∈ {−1, 0, 1}. Chøng minh r»ng tån t¹i nghiÖm (x1 , ..., xq ) kh¸c (0, 0, ..., 0), xj ∈ Z vµ | xj |≤ q, ∀j = 1, 2, ..., q . H­íng gi¶i : Dïng qui t¾c nh©n vµ nguyªn lý Dirichlet. Bµi 3.21 Cho tËp hîp M gåm 2002 sè nguyªn d­¬ng, mçi sè chØ cã ­íc nguyªn tè kh«ng v­ît qu¸ 23. Chøng minh r»ng tån t¹i 4 sè ph©n biÖt trong M cã tÝch lµ lòy thõa bËc 4 cña mét sè nguyªn. H­íng gi¶i: Nguyªn lý Dirichlet. Bµi 3.22 Cho tËp hîp A gåm n nguyªn tè ph©n biÖt vµ M lµ tËp gåm n+1 sè tù nhiªn ph©n biÖt sao cho mçi sè trong M ®Òu kh«ng lµ sè chÝnh ph­¬ng vµ chØ cã ­íc nguyªn tè thuéc A. Chøng minh r»ng cã thÓ chän ra trong M mét sè cã tÝch lµ mét sè chÝnh ph­¬ng. H­íng gi¶i: Nguyªn lý Dirichlet. Bµi 3.23 Cho S = {1, 2, 3, ..., 100} vµ P lµ tËp c¸c tËp con cña S mµ |T | = 49. Víi mçi T ∈ P , ta ®¸nh sè mét c¸ch ngÉu nhiªn, c¸c sè lÊy tõ tËp S . Chøng minh r»ng tån t¹i tËp con M cña S cã sè phÇn tö lµ 50 vµ víi mçi x ∈ M , tËp M {x} kh«ng ®­îc ®¸nh sè bëi x. H­íng gi¶i: Nguyªn lý Dirichlet. Bµi 3.24 T« mµu c¸c « cña b¶ng 4 x 7 bëi hai mµu: ®en, tr¾ng. Chøng minh r»ng víi mäi c¸ch t« lu«n tån t¹i mét h×nh ch÷ nhËt cã c¸c c¹nh n»m trªn ®­êng l­íi sao cho 4 « ë 4 gãc cïng mµu. H­íng gi¶i: Nguyªn lý Dirichlet. Bµi 3.25 XÐt b¶ng « vu«ng 4 x 4. §iÒn vµo mçi « mét sè 1 hoÆc -1 sao cho tæng c¸c sè trong mçi hµng vµ tæng c¸c sè trong mçi cét b»ng 0. Hái cã bao nhiªu c¸ch? 63 §¸p ¸n: 90 c¸ch. Bµi 3.26 L­íi « vu«ng n x n, trong ®ã n lµ sè nguyªn d­¬ng. Mçi nót l­íi ta t« mét trong hai mµu: xanh hoÆc ®á sao cho mçi h×nh vu«ng ®¬n vÞ cã hai ®Ønh mµu ®á vµ hai ®Ønh mµu xanh. Hái cã bao nhiªu c¸ch? 2n+2 − 2 c¸ch. §¸p ¸n: Bµi 3.27 Cho n lµ sè nguyªn d­¬ng. KÝ hiÖu Zn = {0, 1, 2, ..., n − 1}. XÐt c¸c tËp: An = {(a, b, c) : a, b, c ∈ Zn , a < b < c, a + b + c ≡ 0(modn)} , Bn = {(a, b, c) : a, b, c ∈ Zn , a ≤ b ≤ c, a + b + c ≡ 0(modn)} a) Chøng minh r»ng b) TÝnh |Bn | = |An | + n. |An |. H­íng gi¶i: b) Dïng so s¸nh ®Ó chøng minh |An+3 | = |Bn |. Suy ra |An+3 | = |An | + n. Tõ ®ã tÝnh ®­îc |An |. Bµi 3.28 Cho tËp X = {1, 2, ..., 2000}. mµ tæng c¸c phÇn tö cña T m vµ cét thø LÇn thø nhÊt t« ba « 1 ≤ s ≤ 1990. cña X 1 402 (2 + 22000 ) 5 Cho b¶ng « vu«ng 1991 x 1992. KÝ hiÖu « cña hµng thø T chia hÕt cho 5. §¸p sè: Sè tËp con cÇn t×m lµ Bµi 3.29 Hái cã bao nhiªu tËp con n. (m, n) lµ n»m ë giao T« mµu c¸c « cña b¶ng theo quy t¾c sau: (r, s), (r + 1, s + 1), (r + 2, s + 2) víi 1 ≤ r ≤ 1989, Tõ lÇn thø hai, mçi lÇn t« ba « ch­a cã mµu n»m bªn c¹nh nhau trong cïng mét hµng hoÆc trong cïng mét cét. Hái ta cã thÓ t« mµu hÕt tÊt c¶ c¸c « cña b¶ng ®­îc kh«ng? §¸p sè: Kh«ng ( Sö dông bÊt biÕn) . Bµi 3.30 Cho gãc vu«ng Oxy. Chia gãc ®ã thµnh c¸c h×nh vu«ng ®¬n vÞ bëi 64 c¸c ®­êng th¼ng song song víi Ox vµ Oy. KÝ hiÖu « cña dßng thø i vµ cét thø j (i, j) lµ « n»m ë giao (thø tù c¸c dßng vµ cét ®­îc tÝnh tõ d­íi lªn vµ tõ tr¸i sang ph¶i). Thùc hiÖn thuËt to¸n sau: Mçi lÇn lÊy ra khái gãc xOy viªn bi ë « (i, j) nµo ®ã mµ t¹i c¸c « (i + 1, j) vµ (i, j + 1) ®Òu kh«ng cã bi, ®ång thêi thªm vµo hai « nµy mçi « mét viªn bi. Hái sau mét sè lÇn thùc hiÖn thuËt to¸n ta cã thÓ nhËn ®­îc tr¹ng th¸i mµ: a) C¸c « (1,1),(1,2),(2,1),(2,2) ®Òu kh«ng cã bi? b) C¸c « (1,1),(1,2),(2,1),(2,2), (1,3) vµ (3,2) ®Òu kh«ng cã bi? §¸p sè: a) Cã b) Kh«ng ( Sö dông bÊt biÕn) . Bµi 3.31 Hai ng­êi lu©n phiªn viÕt c¸c sè 0 hoÆc 1 vµo c¸c « cña b¶ng 1993 x 1994. Gäi An vµ Bn t­¬ng øng lµ gi¸ trÞ lín nhÊt cña tæng c¸c sè thuéc cïng mét hµng vµ tæng c¸c sè thuéc cïng mét cét. Ng­êi thø nhÊt th¾ng nÕu An > Bn , ng­îc l¹i th× ng­êi thø hai th¾ng. Hái cã chiÕn l­îc th¾ng. §¸p sè: Ng­êi thø hai cã chiÕn l­îc th¾ng. Bµi 3.32 Trªn b¶ng cho tr­íc sè nguyªn d­¬ng n0 ≥ 2. ch¬i sau: Ng­êi thø nhÊt ®­îc phÐp viÕt lªn b¶ng sè n0 2 , ng­êi thø hai ®­îc phÐp viÕt sè n2 sao cho n1 n2 n1 Hai ng­êi ch¬i trß sao cho n0 ≤ n1 ≤ ps , trong ®ã p cã d¹ng lµ sè nguyªn tè vµ s lµ sè nguyªn d­¬ng. Sau ®ã thay gi¸ trÞ cña trÞ cña n2 n0 bëi gi¸ vµ tiÕp tôc ch¬i. Ng­êi thø nhÊt sÏ th¾ng nÕu viÕt ®­îc sè 2001 vµ ng­êi thø hai sÏ th¾ng nÕu viÕt ®­îc sè 1. Gi¶ thiÕt r»ng, hai ng­êi ch¬i ®Òu rÊt th«ng minh. Hái ai lµ ng­êi chiÕn th¾ng. §¸p sè: NÕu n0 ∈ {2, 3, 4, 5} th× ng­êi thø hai sÏ th¾ng. NÕu n0 ∈ {6, 7} th× hai ng­êi hßa. C¸c tr­êng hîp cßn l¹i th× ng­êi thø nhÊt sÏ th¾ng. Bµi 3.33 Trong mét cuéc thi hoa hËu, mçi gi¸m kh¶o ®­îc ®Ò nghÞ 10 thÝ sinh vµo vßng chung kÕt. Mét nhãm thÝ sinh gäi lµ chÊp nhËn ®­îc ®èi víi gi¸m kh¶o A nÕu trong nhãm ®ã cã Ýt nhÊt mét thÝ sinh do A ®Ò nghÞ. BiÕt 65 r»ng, víi 6 gi¸m kh¶o bÊt k× ®Òu tån t¹i mét nhãm gåm ®óng 2 thÝ sinh lµ nhãm chÊp nhËn ®­îc ®èi víi c¶ 6 gi¸m kh¶o ®ã. Chøng minh r»ng tån t¹i mét nhãm gåm 10 thÝ sinh lµ nhãm chÊp nhËn ®­îc ®èi víi mäi thµnh viªn cña ban gi¸m kh¶o. H­íng dÉn: Ph¶n chøng. Cho Bµi 3.34 §Æt 3k x k, n lµ c¸c sè nguyªn d­¬ng vµ mét b¶ng « vu«ng v« h¹n. n qu©n cê trong h×nh ch÷ nhËt 3k x n. XÐt c¸ch ch¬i sau ®©y: mçi qu©n cê sÏ nh¶y ngang hoÆc nh¶y däc qua mét « kÒ nã chøa qu©n cê ®Ó ®Õn « tiÕp theo nÕu « nµy cßn trèng. Sau khi lµm nh­ vËy th× lo¹i bá qu©n cê võa bÞ nh¶y qua.Hái cã khi nµo trªn b¶ng « vu«ng ®· cho chØ cßn l¹i ®óng mét qu©n cê?. H­íng gi¶i: Sö dông bÊt biÕn. Bµi 3.35 Trong h×nh trßn ®¬n vÞ cho 2000 ®iÓm t¹o thµnh ®a gi¸c låi A1 A2 …A2 000. Chøng minh r»ng tån t¹i 3 ®iÓm trong sè ®ã t¹o thµnh tam gi¸c cã diÖn tÝch kh«ng v­ît qu¸ 1 . 31250000 H­íng gi¶i: Ph­¬ng ph¸p cùc h¹n. Bµi 3.36 Trªn mÆt ph¼ng cho mét sè ®iÓm ®á vµ mét sè ®iÓm xanh. Mét sè cÆp ®iÓm ®­îc nèi víi nhau . Mét ®iÓm ®­îc gäi lµ k× dÞ nÕu qu¸ nöa sè ®o¹n th¼ng xuÊt ph¸t tõ ®iÓm nµy cã ®Çu mót cßn l¹i lµ kh¸c mµu víi nã. Thùc hiÖn thuËt to¸n sau: Mçi lÇn chän tra mét ®iÓm k× dÞ vµ ®æi mµu nã. Chøng minh r»ng sau h÷u h¹n b­íc, tÊt c¶ c¸c ®iÓm k× dÞ ®Òu bÞ xãa. H­íng gi¶i: Ph­¬ng ph¸p cùc h¹n. Bµi 3.37 Xem kÕt qu¶ häc tËp cña mét líp häc, ng­êi ta thÊy h¬n 2/3 sè häc sinh ®¹t ®iÓm giái ë m«n To¸n còng ®ång thêi ®¹t ®iÓm giái ë m«n VËt Lý; h¬n 2/3 sè häc sinh ®¹t ®iÓm giái ë m«n VËt Lý còng ®ång thêi ®¹t ®iÓm giái ë m«n Ng÷ v¨n; h¬n 2/3 sè häc sinh ®¹t ®iÓm giái ë m«n Ng÷ v¨n còng ®ång thêi ®¹t ®iÓm giái ë m«n LÞch sö; h¬n 2/3 sè häc sinh ®¹t ®iÓm giái ë m«n LÞch sö còng ®ång thêi ®¹t ®iÓm giái ë m«n To¸n. Chøng minh r»ng tån t¹i Ýt nhÊt mét häc sinh ®¹t ®iÓm giái ë c¶ bèn m«n nªu trªn. 66 H­íng dÉn: Nguyªn lý bï trõ. Bµi 3.38 Cho tr­íc n lµ sè tù nhiªn lÎ lín h¬n 1, víi mçi ho¸n vÞ a = (a1 , a2 , …, an ) trong sè n! ho¸n vÞ cña 1, 2, …, n, ta ®Æt S(a) = n X 2i ai i=1 Chøng minh r»ng tån t¹i 2 ho¸n vÞ cña b vµ c, b kh¸c c sao cho n! lµ mét ­íc sè S(b) − S(c). H­íng dÉn: Ph­¬ng ph¸p ph¶n chøng. Bµi 3.39 Mét h×nh trßn ®­îc chia thµnh 6 h×nh qu¹t b»ng nhau, trong mçi h×nh qu¹t ®Æt mét qu©n cê. Mçi lÇn cho phÐp chuyÓn mét qu©n cê ë mét h×nh qu¹t sang mét trong hai h×nh qu¹t bªn c¹nh. Chøng minh r»ng kh«ng thÓ dån c¸c qu©n cê vµo mét h×nh qu¹t sau 2006 lÇn thùc hiÖn. H­íng dÉn : X©y dùng hÖ thøc truy håi. Bµi 3.40 Cho P1 , P2 , …, Pn N, 2 ≤ p ≤ n. lµ n ®iÓm trªn cïng mét ®­êng trßn. Cho Cã bao nhiªu c¸ch t« mµu n diÓm ®· cho b»ng cho hai ®iÓm kÒ nhau ®­îc t« bëi hai mµu kh¸c nhau. §¸p sè: a1 = p, a2 = p(p − 1), an = (p − 1)an−2 + (p − 2)an−1 . 67 p p∈ mµu sao Tµi liÖu tham kh¶o TiÕng ViÖt 1. NguyÔn H÷u §iÓn (2004), Gi¶i to¸n b»ng ph­¬ng ph¸p ®¹i l­îng bÊt biÕn, Nxb Gi¸o dôc, Hµ Néi. 2. NguyÔn §øc NghÜa, NguyÔn T« Thµnh (2004), To¸n rêi r¹c, Nxb §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, Hµ Néi. 3. NguyÔn V¨n MËu, TrÇn Nam Dòng, Vò §×nh Hßa, §Æng Huy RuËn, §Æng Hïng Th¾ng (2008), Chuyªn ®Ò chän läc tæ hîp vµ to¸n rêi r¹c, Nxb Gi¸o dôc, Hµ Néi. 4. Ng« §¾c T©n (2004), Lý thuyÕt tæ hîp vµ ®å thÞ, Nxb §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, Hµ Néi. TiÕng Anh 5. V.K. Balakrishnan, Ph.D (1995), Theory and problems of combinatorics, McGraw-Hill, INC, Singapore. 6. Titu Andreescu Zuming Feng (2004), A Path to Combinatoricts for Undergraduates ( Counting Strategies), Birkhauser Boston, United states of America. 68
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top