Ma trận và đề cương giữa HK1 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường Chu Văn An – Hà Nội

Giới thiệu Ma trận và đề cương giữa HK1 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường Chu Văn An – Hà Nội

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Ma trận và đề cương giữa HK1 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường Chu Văn An – Hà Nội.

Tài liệu môn Toán 10 và hướng dẫn giải chi tiết các đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Tài liệu Ma trận và đề cương giữa HK1 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường Chu Văn An – Hà Nội

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 10 tại đây

MA TRẬN ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I – MÔN TOÁN 10 NĂM HỌC 2020 – 2021 I. TRẮC NGHIỆM (7điểm) Nội dung Chủ đề 1: Mệnh đề, tập hợp, tập xác định của hàm số, hàm số chẵn, hàm số lẻ Nhận biết 5 Thông Tổng số câu hiểu Giáo viên phụ trách 2 13 Chủ đề 2: Hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai 3 3 Chủ đề 3: Phương trình, phương trình quy về bậc nhất, phương trình quy về bậc hai (hết phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyêt đối) 5 5 10 Chủ đề 3: Véc tơ, các phép toán véc tơ 7 5 12 20 15 35 TỔNG SỐ II. TỰ LUẬN (3điểm) Tên chủ đề Mức độ Vận dụng Cấp độ thấp 1 . Hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai Số câu Số điểm 2. Phương trình quy về bậc nhất, phương trình quy về bậc hai 1 Số câu Số điểm 3. Véc tơ, các phép toán véc tơ 1 Số câu Số điểm Cấp độ cao Cộng 1 1 0,5 0.5 1 1.0 1.0 2 1 1,0 Hạn cuối: 24h00 ngày Thứ hai 26/10/2020, nộp về hòm thư: [email protected] 0.5 1.5 Giáo viên phụ trách ĐỀ CƯƠNG GIỮA HỌC KỲ 1 – MÔN TOÁN 10 CHỦ ĐỀ 1. MỆNH ĐỀ – TẬP HỢP Câu 1: Mệnh đề ” ∃x ∈  : x =100″ khẳng định rằng: A. Bình phương của một số tự nhiên bằng 100. B. Bình phương của một số x bằng 100. C. Chỉ có một số tự nhiên mà bình phương của nó bằng 100. D. Có ít nhất một số tự nhiên mà bình phương của nó bằng 100. Câu 2: Cho hai tập hợp A = [1; 4 ) và B = [ 2;8] . Tìm A B. 2 A. [ 2; 4 ) . Câu 3: Tập hợp A = A. ( 0; 2] . B. [1; 2 ) . C. [1;8] . { x ∈  | −3 < 1 − 2 x ≤ 1} B. [1; 2] . D. [ 4;8] . được viết lại dưới dạng đoạn, khoảng, nửa khoảng là C. [ 0; 2 ) . D. ( −1;0] . Câu 4: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề đúng? A. Các số nguyên đều chia hết cho 10 . B. π là số vô tỉ. C. Em thấp hơn anh. D. Hai tam giác có diện tích bằng nhau thì hai tam giác đó bằng nhau. Câu 5: Cho A = {1; 2;3;5;7} và B = {2; 4;5;6;8} . Tập hợp A B là A. {1; 2;3; 4;5;6;7;8} . Câu 6: Cho tập hợp A = B. {1;3;7} . [ −2;5) = và B C. {4;6;8} . [0; +∞ ) . Tìm D. {2;5} . A ∪ B. C. [ −2; +∞ ) . D. [5; +∞ ) . Câu 7: Viết quy tròn của số gần đúng sau: 215,34081 ± 0,001. A. 215,3408 . B. 0, 21534081 . C. 215,341. Câu 8: Cho hai tập hợp M = ( −3; 3) , N = [ −1;8] . Xác định M ∪ N . D. 215,34 . A. [ 0;5 ) . B. [ −2;0 ) . ( 3;8]. A. M ∪ N =− B. M ∪ N =[ − 1;3). C. M ∪ N =[ − 3; −1). Câu 9: Cho hai tập hợp A = {-1; 5}, B={2;6}. Xác định A ∩ B. {5;6} . {-1;6} . B. A ∩ B = C. A ∩ B = ∅. A. A ∩ B = B. Câu 10: Cho hai tập hợp A và B. Hình nào sau đây minh họa A ∩ B = D. M ∪ N =[ − 3;8). {2;5} . D. A ∩ B = D. A. B. C. Câu 11: Viết A : “tập hợp các số thực lớn hơn 1 và nhỏ hơn 4” dưới dạng chỉ ra tính chất đặc trưng? A. A = { x ∈  :1 ≤ x ≤ 4} B. A = {2;3} C. A = { x ∈  :1 < x < 4} D. A = { x ∈  :1 < x < 4} {x ∈  | x 2 ≤ 4}, Q={x ∈ |2x < 1}. Xác định PQ. Câu 12: Cho hai tập hợp P = A. PQ={-2; -1; 1; 2}. B. PQ={1; 2}. C. PQ={0}. Câu 13: Chọn mệnh đề sai: A. " ∀x ∈ , x < 3 ⇔ x < 3". D. PQ={0; 1; 2}. B. “Có một số nguyên chia hết cho 7”. C. “Nếu a > 0 thì a + 1 > a + 2 ”. D. “Nếu tứ giác ABCD là hình vuông thì hai đường chéo của nó bằng nhau”. Câu 14: Lớp 10A có 38 học sinh. Có 27 học sinh thích nhảy, 24 học sinh thích hát, 3 học sinh không thích cả hát và nhảy. Hỏi lớp 10A có bao nhiêu học sinh vừa thích hát, vừa thích nhảy? A. 51 học sinh. B. 3 học sinh. C. 16 học sinh. D. 8 học sinh. 2 Câu 15: Cho mệnh đề chứa biến P ( x ) :” x ≥ x “. Chọn khẳng định đúng? A. P ( −2 ) . Câu 16: Cho tập hợp A = B. P ( 0 ) . ( −2; +∞ ) {0}. C. P ( 2 ) . D. P (π ) . Xác định C A. 1- ĐCGK1- TOÁN 10 A. B. C A = ( −∞;2] ∪ {0}. C A = ( −∞; −2] ∪ {0}. Câu 17: Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng? 2 A. ” ∀x ∈ , x + 2 ≠ ( x + 2 ) “. C. C A = ( −∞; −2] {0}. D. C A = ( −∞;2] {0}. B. ” ∀x ∈ , x > 2 ⇒ x 2 > 4″. C. ” ∀x ∈ , x 2 + 1 ≥ 0″. D. ” ∃x ∈ , x 2 − 2 =0″. Câu 18: Biểu diễn tập hợp {x ∈  |1 ≤ x − 1 ≤ 4} trên trục số. A. B. C. D. Câu 19: Cho tập hợp A =∈ { x  : x < 3} . Viết tập hợp bằng cách liệt kê các phần tử? A. A = {0;1; 2} . B. A ={−2; −1;0;1; 2} . C. A ={−2; −1;1; 2} . D. A = {1; 2} . Câu 20: Phủ định của mệnh đề: “ ∀x ∈  : x 2 ≥ 0 ” là: A. ∃x ∈  : x 2 ≤ 0. B. ∀x ∈  : x 2 < 0. C. ∃x ∈  : x 2 < 0. Câu 21: Mệnh đề nào sau đây là sai? A. n 2 là số lẻ ⇔ n là số lẻ. B. Phương trình x 2 + mx − n = 0 có hai nghiệm trái dấu khi và chỉ khi n > 0. C. Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc là một hình vuông và ngược lại. D. Phương trình x 2 + ax + b = 0 có nghiệm khi và chỉ khi ∆= a 2 − 4b ≥ 0 . Câu 22: Số phần tử của tập hợp A = {1; 2; 2019; 2020; 2021} là D. ∀x ∈  : x 2 ≤ 0. A. 2021. B. 4. C. 1. D. 5. Câu 23: Câu7. Cho mệnh đề “3 là số nguyên tố”. Tìm mệnh đề phủ định? A. “3 không phải là số nguyên”. B. “3 không phải là số nguyên tố”. C. “3 là số nguyên”. D. “3 là số chia hết cho 1 và chính nó”. Câu 24: Cho A = {1; 2;3; 4;5} và B = {0; 2; 4;6;8;10} , tập A ∩ B là A. {0; 2; 4} . B. {1;3;5} . C. {4; 2} . Câu 25: Kí hiệu A là tập hợp các chữ cái trong câu “TRƯỜNG CHU VĂN AN”, B trong câu “CỔ KÍNH VÀ THƠ MỘNG”. Hãy xác định A B. C. { T; Ơ; N; G; C; H; A. { R; Ư; Ă}. B. { R; Ư; U; Ă}. A}. Câu 26: Quy tròn đến hàng chục của số 3456,78. A. 3460,78. C. 3456,80. B. 3460. Câu 27: Câu nào dưới đây là mệnh đề? C. x + 2 = 10. A. Mấy giờ rồi? B. Hôm nay, trời đẹp! Câu 28: Trong các tập hợp sau đây, tập nào có đúng một tập hợp con? A. {1} . B. {∅;1} . C. {∅} . D. {0;1; 2;3; 4;5;6;8;10} . là tập hợp các chữ cái D. { R; Ư; U; Ă; N}. D. 3500. D. 1 + 1 = 3. D. ∅. Câu 29: Cho các mệnh đề sau: (I) 5 + 3 = (II) x − 2 = (III) a + b ≤ 5 . (IV) 8 − 10 < 5 . 9. 15 . Có bao nhiêu mệnh đề là mệnh đề chứa biến? A. 1. B. 3. C. 2. D. 4. Câu 30: Cho tập hợp A. Chọn khẳng định đúng. D. {∅} ⊂ A. C. ∅ ⊂/ A. A. A ∩ ∅ = A. B. A ∪ ∅ = A. CHỦ ĐỀ 2. SỐ GẦN ĐÚNG - SAI SỐ; TẬP XÁC ĐỊNH CỦA HÀM SỐ, HÀM SỐ CHẴN, HÀM SỐ LẺ Câu 1: Số quy tròn đến hàng phần nghìn của x = 2021 là A. x ≈ 44,953. B. x ≈ 44,950. C. x ≈ 44,955. D. x ≈ 44,956. − x3 + x 2 . Khi đó Câu 2: Cho hai hàm số f ( x ) = x3 – 3 x và g ( x ) = A. f ( x ) lẻ, g ( x ) không chẵn không lẻ. 2- ĐCGK1- TOÁN 10 B. f ( x ) và g ( x ) cùng lẻ C. f ( x ) chẵn, g ( x ) lẻ. D. f ( x ) lẻ, g ( x ) chẵn. Câu 3: Để hàm số f ( x ) = ax 2 + bx + c là hàm số chẵn thì A. b = 1. B. b = 2. Câu 4: Số quy tròn đến hàng chục của x = 354, 69 là A. x ≈ 354, 7. B. x ≈ 354. Câu 5: Tập xác định của hàm số f ( x ) = x −3 + C. D = C. x ≈ 355. D. x ≈ 354, 6. ( −∞;1) ∪ [3; +∞ ) . D = (1; 3] . B. D = ( −∞;1) ∪ ( 3; +∞ ) . D. Câu 6: Tập xác định của hàm số y = A. D = D. b = 0. 1 là 1− x A. D = ∅. C. D = C. b = −1. 3x + 4 là ( x − 2) x + 4 ( −4; +∞ ) {2} . [ −4; +∞ ) {2} . B. D =  {2}. D. D = ∅. Câu 7: Cho các hàm số y =2 x − 3, y =x 3 , y = x − 1, y =3 x 4 . Trong đó, có bao nhiêu hàm số là hàm số chẵn? A. 2. B. 4. C. 0. D. 1. Câu 8: Hàm số nào sau đây là hàm số lẻ? A. y= x + 1. C. y = x. y x 2 + 1. B. y = x 2 . D. = Câu 9: Tập xác định của hàm số f ( x= ) A. D= [1; +∞ ) . x − 1 là C. D= B. D = . Câu 10: Hàm số nào sau đây có tập xác định D =  ? 1 B. = y 2 x + 3. A. y = . x Câu 11: Tập xác định của hàm số y = A. D = [ −7; 2 ) . B. D = (1; +∞ ) . C. y = x . D. D =  {1} . D. y = 3 . x +1 D. D = [ −7; 2]. 2 − x + 7 + x là ( −7; 2]. = y Câu 12: Tập xác định của hàm số C. D = ( −7; 2 ) . 2 x − 3 là 3  3  3  D  ; +∞  . A. D =  −∞;  . B. = C. = D  ; +∞  . D. D = . 2 2   2  Câu 13: Chiều dài của một cây cầu là 2547, 45 m ± 0, 01m. Quy tròn của chiều dài cây cầu là A. 2547, 4 m. B. 2548 m. C. 2547,5 m. D. 2547 m. Câu 14: Hàm số nào sau đây là hàm số không chẵn không lẻ? A. = y 2 x + 3. B. y = x 2 . C. y = x . 1 D. y = . x Câu 15: Số quy tròn của số gần đúng 258, 6171 ± 0, 001 là A. 258, 618. B. 258, 62. C. 258, 617. D. 258, 61. Câu 16: Hàm số nào sau đây không phải hàm số chẵn? 3- ĐCGK1- TOÁN 10 y x4 + x2 . A. = B. y = x 2 . y x 2 + 1. C. = D. = y 2 x + 3. C. 37. D. 38. Câu 17: Số quy tròn của số gần đúng 37, 245 ± 0,1 là A. 37,3. B. 37, 2. 2 x + 1 khi x ≥ 0 Câu 18: Cho hàm số f ( x ) =  2 . Tập xác định của hàm số f ( x ) là  x − 1 khi x < 0 A. D = . B. D = (−∞;0). C. D =  {0} . = [0; +∞). D. D C. = y D. y = Câu 19: Hàm số nào sau đây có tập xác định D =  ? A. y = 1 . 2x − 3 B. y = 1 . x +1 2 Câu 20: Số quy tròn đến hàng phần trăm của x = A. x ≈ 2, 72. x − 1. 3x + 5 . 4− x 19 là 7 B. x ≈ 2, 70. C. x ≈ 2, 71. D. x ≈ 2, 73. Câu 21: Số quy tròn đến hàng trăm của x = 20202021 là A. x ≈ 4500. B. x ≈ 4494, 66. C. x ≈ 4400. D. x ≈ 4494, 67.  1 khi x ≤ 0  Câu 22: Cho hàm số: y =  x − 1 . Tập xác định của hàm số là  x + 2 khi x > 0  A. D =  {1}. C. D = B. D = . [ −2; +∞ ) . D. D = [ −2; +∞ ) {1} . Câu 23: Số quy tròn của số gần đúng 342725 ± 300 là A. 342800. B. 343000. C. 342700. 2 Câu 24: Cho hàm số f  x   x  x . Khẳng định nào sau đây là đúng. D. 342000. A. Đồ thị của hàm số f  x  nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng. B. f  x  là hàm số lẻ. C. f  x  là hàm số chẵn. D. Đồ thị của hàm số f  x  nhận trục hoành là trục đối xứng. Câu 25: Tập xác định D của hàm số y = A. D= (1; +∞). 3x − 1 là x −1 B. D =  {1}. C. = D [1;+∞). D. D = . Câu 26: Cho các hàm số y =x, y =2 x + 1, y = x , y =x 3 . Trong đó, có bao nhiêu hàm số là hàm số lẻ? A. 4. B. 2. C. 3. D. 1. Câu 27: Số quy tròn đến hàng phần nghìn của x = 3 2005 là A. x ≈ 12, 600. B. x ≈ 12, 609. C. x ≈ 12, 601. D. x ≈ 12, 610. Câu 28: Trong các hàm số sau, hàm số nào không phải là hàm số chẵn? y x3 + x. A. = B. y = x 4 . C. y = x . D. y = 1. Câu 29: Số quy tròn đến hàng phần mười của x = 3,16 là A. x ≈ 3,1. B. x ≈ 3, 6. C. x ≈ 3, 2. D. x ≈ 3, 0. Câu 30: Hàm số nào là hàm số chẵn trong các hàm số cho dưới đây ? A. y = 3 x . B. = y 2 x +1 . C. = y x − 1. D. y = x 3 . 4- ĐCGK1- TOÁN 10 CHỦ ĐỀ 3. HÀM SỐ BẬC NHẤT, HÀM SỐ BẬC HAI Câu 1: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đường thẳng y  m 2  3 x  2m  3 song song với đường thẳng y  x  1 . A. m  2. B. m  1. C. m  2. Câu 2: Cho parabol y = ax 2 + bx + 4 có trục đối xứng là đường thẳng x = D. m  2. 1 và đi qua điểm A (1;3) . Tổng 3 giá trị a + 2b là 1 1 A. − . C. . B. 1 . D. −1 . 2 2 Câu 3: Bảng biến thiên ở dưới là bảng biến thiên của hàm số nào trong các hàm số được cho ở bốn phương án A, B, C, D sau đây? A. y  2 x 1. B. y  1 2 x. C. y  2 x  1 . D. y  1 2 x . Câu 4: Cho hàm số f  x  x  2 . Khẳng định nào sau đây là đúng. A. f  x  là hàm số vừa chẵn, vừa lẻ. C. f  x  là hàm số chẵn. B. f  x  là hàm số không chẵn, không lẻ. D. f  x  là hàm số lẻ. Câu 5: Cho parabol y = ax 2 + bx + c ( a ≠ 0 ) , ( P ) có đồ thị như hình vẽ: y −2 O 2 x Biết đồ thị ( P ) cắt trục Ox tại các điểm lần lượt có hoành độ là −2 , 2 . Tập nghiệm của bất phương trình y < 0 là A. ( −2; 2 ) . B. [ −2; 2] . C. ( −∞; − 2 )  ( 2; + ∞ ) . D. ( −∞; − 2]  [ 2; + ∞ ) . Câu 6: Tìm giá trị của tham số m để hàm số y = x 2 − 2 x + 2m + 3 có giá trị nhỏ nhất trên đoạn [ 2;5] bẳng −3 . A. m = −3 . B. m = − 21 . 2 − x 2 + 6 x + 5 có Câu 7: Hàm số y = A. giá trị nhỏ nhất khi x = 3 . C. giá trị lớn nhất khi x = −3 . Câu 8: Bảng biến thiên sau là của hàm số nào? 5 C. m = − . 2 D. m = 1 . B. giá trị nhỏ nhất khi x = −3 . D. giá trị lớn nhất khi x = 3 . −3 x 2 + 6 x − 1 . A. y = 2 x 2 − 4 x + 4 . B. y = C. y = x 2 + 2 x − 1 . Câu 9: Cho hàm số y  ax  b có đồ thị là hình bên. Tìm a và b. D. y = x 2 − 2 x + 2 . 5- ĐCGK1- TOÁN 10 y 3 x -2 O 3 3 và b  2 . D. a  và b  3 . C. a  3 và b  3 . 2 2 y  2 x Câu 10: Tìm giá trị thực của tham số m để ba đường thẳng , y  x  3 và y  mx  5 phân biệt và đồng qui. A. m  5. B. m  5. C. m  7. D. m  7. 2 Câu 11: Tìm giá trị của tham số m để parabol ( P ) : y = mx − 2 x + 3 có trục đối xứng đi qua điểm A ( 2;3) . A. a  2 và b  3 . B. a   1 D. m = . 2 2 − x + 5 x + 7 là đường thẳng có phương trình: Câu 12: Trục đối xứng của parabol y = 5 5 5 5 A. x = . B. x = − . C. x = . D. x = − . 2 4 2 4 Câu 13: Tìm giá trị thực của m để hai đường thẳng d : y  mx  3 và  : y  x  m cắt nhau tại một điểm nằm trên trục tung. C. m  3. B. m  0. A. m  3. D. m  3. 2 Câu 14: Tọa độ giao điểm của đường thẳng d : y =− x + 4 và parabol y = x − 7 x + 12 là A. ( 2; 2 ) và ( 4;8 ) . B. ( −2;6 ) và ( −4;8 ) . C. ( 2; 2 ) và ( 4;0 ) . D. ( 2; −2 ) và ( 4;0 ) . A. m = 1 . B. m = −1 . C. m = 2 . Câu 15: Tìm m để hàm số y  m2  1 x  m  4 nghịch biến trên . A. m  1. B. Với mọi m. D. m  1. C. m  1. Câu 16: Chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau: y 2 x 2 − 4 x nghịch biến trên khoảng ( −∞; 2 ) và đồng biến trên khoảng ( 2; +∞ ) . A. Hàm số= y 2 x 2 − 4 x có bề lõm quay lên trên. B. Parabol= y 2 x 2 − 4 x nghịch biến trên khoảng ( −∞;1) và đồng biến trên khoảng (1; +∞ ) . C. Hàm số= y 2 x 2 − 4 x là đường thẳng x = 1 . D. Trục đối xứng của parabol= Câu 17: Cho hàm số y  2x  m  1 . Tìm giá trị thực của m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 3. A. m  7. B. m  7. C. m  7. D. m  3. Câu 18: Đồ thị hình vẽ là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào? y 1 x O A. y  x  2. B. y  x  1. Câu 19: Đồ thị bên là của hàm số nào sau đây? C. y  x 1. 1 D. y  2 x  1. 6- ĐCGK1- TOÁN 10 − x2 − 2x + 3 . A. y = 2 x 2 − 4 x − 1 . B. y = x 2 − 2 x − 1 . C. y = Câu 20: Tìm m để hàm số y  2m  1 x  m  3 đồng biến trên . D. y = x 2 + 2 x − 2 . 1 1 1 1 A. m  . B. m   . C. m   . D. m  . 2 2 2 2 Câu 21: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đường thẳng d : y  3m  2 x  7 m 1 vuông góc với đường  : y  2 x 1. 5 1 5 A. m   . B. m   . D. m  . C. m  0. 6 2 6 2 Câu 22: Cho parabol ( P ) : y = x + 3 x + m và đường thẳng ( d ) : y =x + 2m − 1 . Tìm giá trị của tham số m để (d ) cắt ( P ) tại hai điểm phân biệt. A. m < −3 . B. m < 0 . C. m > −3 . Câu 23: Cho hàm số f  x   4  3x . Khẳng định nào sau đây đúng? 3  A. Hàm số đồng biến trên  ; . D. m > 0 . 4  B. Hàm số nghịch biến trên  ; . 4   4 C. Hàm số đồng biến trên ; .  3 3  D. Hàm số đồng biến trên . Câu 24: Để đồ thị hàm số y = mx 2 − 2mx − m 2 − 1 ( m ≠ 0 ) có đỉnh nằm trên đường thẳng y= x − 2 thì tham số m nhận giá trị thuộc khoảng nào dưới đây? A. ( 2; 6 ) . B. ( −∞; − 2 ) . C. ( 0; 2 ) . D. ( −2; 2 ) . Câu 25: Cho hàm số y  x 1 có đồ thị là đường  . Đường thẳng  tạo với hai trục tọa độ một tam giác có diện tích S bằng bao nhiêu? 3 D. S  1. C. S  . 2 Câu 26: Cho parabol ( P ) : y = ax 2 + bx + c có trục đối xứng là đường thẳng x = 1 . Khi đó 4a + 2b bằng 1 2 A. S  2. B. S  . B. 0 . A. 1 . C. 2 . D. −1 . 2 Câu 27: Tìm tất cả các giá trị thực của m để đường thẳng y  m x  2 cắt đường thẳng y  4 x  3 . A. m  2. B. m  2. C. m  2. D. m  2. 2 Câu 28: Cho hàm số y = ax + bx + c có đồ thị như hình bên dưới.Khẳng định nào sau đây đúng? y x O A. a > 0, b < 0, c < 0 B. a > 0, b < 0, c > 0 Câu 29: Tìm tập xác định D của hàm số y = A. D  1; . B. D  . 3x – 1 . 2x – 2 C. a < 0, b < 0, c < 0 D. a > 0, b > 0, c > 0 . C. D   1. D. D  1; . Câu 30: Cho hàm số y = x − 2 x + 4 có đồ thị ( P ) . Tìm mệnh đề sai. 2 A. ( P ) có đỉnh I (1;3) . C. ( P ) có trục đối xứng là đường thẳng x = 1 . B. min y = 4, ∀x ∈ [ 0;3] . D. max y = 7, ∀x ∈ [ 0;3] . 7- ĐCGK1- TOÁN 10 CHỦ ĐỀ 4. PHƯƠNG TRÌNH. PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ BẬC NHẤT, BẬC HAI Câu 1: Phương trình x 2 + m = 0 có nghiệm khi và chỉ khi A. m ≤ 0. B. m < 0. C. m > 0. Câu 2: Số nghiệm của phương trình x x − 2 = A. 3. D. m ≥ 0. 2 − x là B. 2. C. 1. Câu 3: Phương trình mx 2  6  4 x  3m có nghiệm duy nhất khi A. m = 0. B. m ∈∅. C. m ≠ 0. Câu 4: Tìm m để phương trình ( m – = 4 ) x m ( m + 2 ) có tập nghiệm là . D. 0. D. m ∈ . 2 A. m ≠ ±2. B. m = 2. C. m = 0. Câu 5: Phương trình ( m 2 – 3m + 2 ) x + m 2 + 4m + 5 = 0 có tập nghiệm là  khi A. Không tồn tại m. C. m = 1. D. m = −2. B. m = −5. D. m = −2. Câu 6: Phương trình m  2 x 2  2 x 1 có nghiệm kép khi B. m ∈ {1; 2} . A. m = −1. C. m = 2. D. m = 1. Câu 7: Phương trình mx 2  2 m  1 x  m  1  0 có nghiệm duy nhất khi C. m ∈ {−1;0} . B. m = −1. A. m = 0. Câu 8: Điều kiện xác định của phương trình x +3 = x là x −2 3 B. x ≠ − . 2 A. x ≠ −3. D. m = 1. 1 là Câu 9: Nghiệm của phương trình x + 3 = A. x = −3. B. x = −2. C. x ≠ 2. D. x ≠ 0. C. x = 2. D. vô nghiệm. Câu 10: Phương trình x ( x − 1) x − 1 = 0 có bao nhiêu nghiệm? 2 A. 1. C. 3. B. 0. Câu 11: Phương trình x 2 − 2 x + m = 0 có nghiệm khi A. m ≤ 1. B. m ≥ 1. C. m ≥ −1. 5 5 Câu 12: Tập xác định của phương trình 3 x + là 12 + = x−4 x−4 A. ( 4; +∞ ) . B.  {4} . ( C. . ) D. 2. D. m ≤ −1. D. [ 4; +∞ ) . 2 0 tương đương với phương trình Câu 13: Phương trình x + 1 ( x – 1)( x + 1) = 0. A. x + 1 = B. x 2 + 1 = 0. 0. D. x − 1 = 0. C. ( x − 1)( x + 1) = ( Câu 14: Tập nghiệm của phương trình x 2 − 3 x + 2 A. S = {1} . ) B. S = ∅. x −2 = 0 là C. S = {1;2} . D. S = {2} . C. 1. D. 2. Câu 15: Phương trình x = − x có bao nhiêu nghiệm? A. 0. B. Vô số. Câu 16: Phương trình ( m – 5m + 6 ) x = m – 2m vô nghiệm khi 2 2 8- ĐCGK1- TOÁN 10 A. m = 1. B. m = 6. C. m = 2. D. m = 3. Câu 17: Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình m 2 ( x + m ) =x + m có vô số nghiệm. B. m = 0 hoặc m = 1. D. m = ±1. A. −1 < m < 1 và m ≠ 0. C. m = 0 hoặc m = −1. Câu 18: Số nghiệm của phương trình x2 + 6 5x là = x−2 x−2 B. 3. A. 0. C. 1. 0 . Chọn mệnh đề đúng. Câu 19: Cho phương trình ax + b = A. Nếu phương trình có nghiệm thì a ≠ 0. B. Nếu phương trình vô nghiệm thì a = 0. C. Nếu phương trình vô nghiệm thì b = 0. D. Nếu phương trình có nghiệm thì b ≠ 0. Câu 20: Điều kiện xác định của phương trình A. x > 3. B. x ≥ 3. x − 1 + x − 2= D. 2. x − 3 là C. x ≥ 2. D. x ≥ 1. CHỦ ĐỀ 5. VÉC TƠ, TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI VÉC TƠ Câu 1: Cho ba điểm A, B, C phân biệt. Khi đó:   A. Điều kiện cần để A, B, C thẳng hàng là với mọi M , MA cùng phương với AB.   B. Điều kiện cần để A, B, C thẳng hàng là AB  AC.   C. Điều kiện đủ để A, B, C thẳng hàng là với mọi M , MA cùng phương với AB.   D. Điều kiện cần và đủ để A, B, C thẳng hàng là AB cùng phương với AC.   Câu 2: Cho tam giác ABC vuông cân tại A có AB  a . Tính AB  AC .     A. AB  AC  a 2.     B. AB  AC  a. C. AB  AC  2a. D. AB  AC  a 2 . 2     Câu 3: Cho tam giác ABC. Tập hợp tất cả các điểm M thỏa mãn đẳng thức MB  MC  BM  BA là A. trung trực đoạn BC. B. đường thẳng AB. C. đường thẳng qua A và song song với BC. D. đường tròn tâm A, bán kính BC. Câu 4: Cho tam giác ABC. Có bao nhiêu vectơ khác vectơ – không có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh A, B, C ? A. 4. B. 6. C. 3. D. Câu 5: Cho tam giác ABC có AB  AC và đường cao AH . Đẳng thức nào sau đây đúng?               9. A. AB  AC  AH . B. HA  HB  HC  0.      C. HB  HC  0. D. AB  AC. Câu 6: Cho hình bình hành ABCD. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Mệnh đề nào sau đây đúng?  A. GA  GC  GD  O. B. GA  GC  GD  CD.         C. GA  GC  GD  BD. D. GA  GD  GC  CD. Câu 7: Cho hai điểm A và B phân biệt. Điều kiện để I là trung điểm AB là:     A. IA  IB. B. AI  BI . C. IA  IB.       D. IA  IB. Câu 8: Cho AB  0 và một điểm C. Có bao nhiêu điểm D thỏa mãn AB  CD ? A. Vô số. B. 1. C. 2. D. 0. 9- ĐCGK1- TOÁN 10 Câu 9: Cho lục giác đều ABCDEF có tâm O. Đẳng thức nào sau đây sai?      B. AB  AF . A. OB  OE.  C. OD  BC.     D. AB  ED. Câu 10: Cho hình vuông ABCD . Khẳng định nào sau đây đúng?   A. AB  BC .   B. AB  CD.   C. AC  BD.   D. Hai vectơ AB, AC cùng hướng. Câu 11: Cho hình bình hành ABCD . Đẳng thức nào sau đây đúng?     A. AB  BC  CA.   B. AB  BC  AC.    C. AB  BC  BD.  D. AB  BC  DB.  Câu 12: Cho lục giác đều ABCDEF tâm O. Số các vectơ bằng OC có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của lục giác là A. 2. B. 3. C. 4. D. 6. Câu 13: Cho tứ giác ABCD. Gọi M , N , P, Q lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, DA. Khẳng định nào sau đây sai?    A. MQ  NP.          D. QP  MN . C. MN  AC . B. MN  QP.  Câu 14: Cho a và b là các vectơ khác 0 với a là vectơ đối của b . Khẳng định nào sau đây sai?   A. Hai vectơ a, b cùng độ dài.   B. Hai vectơ a, b cùng phương.   C. Hai vectơ a, b chung điểm đầu.   D. Hai vectơ a, b ngược hướng.   Câu 15: Cho bốn điểm phân biệt A, B, C, D thỏa mãn AB  CD . Khẳng định nào sau đây sai?   A. AB  CD . B. ABCD là hình bình hành.  CD.  AB   C. cùng phương D. AB cùng hướng CD. Câu 16: Cho ba điểm A, B, C phân biệt. Khẳng định nào sau đây đúng?           A. AB  AC  BC. B. MP  NM  NP.       C. CA  BA  CB. D. AA  BB  AB. Câu 17: Gọi O là giao điểm của hai đường chéo của hình bình hành ABCD . Đẳng thức nào sau đây sai?  A. CB  DA.  B. AB  DC. C. OA  OC.   60 . Đẳng thức nào sau đây đúng? Câu 18: Cho hình thoi ABCD cạnh a và BAD   A. BD  a.  B. BC  DA.   C. AB  AD.        D. BD  AC. Câu 19: Gọi O là tâm hình bình hành ABCD . Đẳng thức nào sau đây sai?   D. OB  DO.   A. OA  OB  CD. B. OB  OC  OD  OA.        C. AB  AD  DB. D. BC  BA  DC  DA. Câu 20: Mệnh đề nào sau đây đúng? A. Có ít nhất hai vectơ có cùng phương với mọi vectơ. B. Có vô số vectơ cùng phương với mọi vectơ. C. Có duy nhất một vectơ cùng phương với mọi vectơ. D. Không có vectơ nào cùng phương với mọi vectơ. Câu 21: Gọi M , N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AC của tam giác đều ABC . Hỏi cặp vectơ nào sau đây cùng hướng?   A. MA và MB.   B. AN và CA.   C. MN và CB.   D. AB và MB. 10- ĐCGK1- TOÁN 10 Câu 22: Cho tam giác ABC với M là trung điểm BC. Mệnh đề nào sau đây đúng?    A. AB  AC  AM .    C. MA  MB  MC. Câu 23: Mệnh đề nào sau đây sai?  A. 0 cùng phương với mọi vectơ.     B. MA  MB  AB.     D. AM  MB  BA  0.  B. AB  0.     C. 0 cùng hướng với mọi vectơ. D. AA  0. Câu 24: Cho tam giác ABC vuông cân đỉnh A , đường cao AH . Khẳng định nào sau đây sai?          B. AH  HB  AH  HC . A. AH  AB  AH  AC.     D. AH  AB  AH . C. BC  BA  HC  HA. Câu 25: Cho tam giác ABC đều cạnh a . Gọi M là trung điểm BC . Khẳng định nào sau đây đúng?   a 3 . C. MB  MC. 2      Câu 26: Tính tổng MN  PQ  RN  NP  QR .    A. MR. B. MN . C. MP.  Câu 27: Với DE (khác vectơ – không) thì độ dài đoạn ED được gọi là  A. Phương của ED. B. Hướng của  C. Giá của ED. D. Độ dài của   Câu 28: Cho hình vuông ABCD cạnh a. Tính AB  DA .        B. AM  A. AM  a. A. AB  DA  a 2.     D. AM  a 3 . 2  D. PR.  ED.  ED. B. AB  DA  a. C. AB  DA  0. D. AB  DA  2a. Câu 29: Vectơ có điểm đầu là D , điểm cuối là E được kí hiệu là   A. DE . B. ED.  C. DE. D. DE.   Câu 30: Cho hình bình hành ABCD có O là giao điểm của hai đường chéo. Hỏi vectơ  AO  DO bằng vectơ nào trong các vectơ sau?  A. BC.  B. BA.  C. DC. CHỦ ĐỀ 6. TÍCH MỘT SỐ VỚI MỘT VÉC TƠ  D. AC. Câu 1: Cho điểm B nằm giữa hai điểm A và C , với = AB 2= a, AC 6a. Mệnh đề nào sau đây đúng?         A. BC = −2 AB. B. BC = −2 BA. C. BC = −2. AB. D. BC = 4. AB.    Câu 2: Cho G và G ‘ lần lượt là trọng tâm của tam giác ABC và A ‘ B ‘ C ‘. Khi đó tổng AA ‘ + BB ‘ + CC ‘ bằng     A. 3GG ‘. B. 4GG ‘. C. 2GG ‘. D. GG ‘. Câu 3: Khẳng định nào sau đây sai?         A. Nếu AB = AC thì AB = AC . C. AB − CD = DC − BA.    0 thì A, B, C thẳng hàng. B. Nếu 3 AB + 7 AC = Câu 4: Khẳng định nào sai?   A. 1.a = a.   B. Hai véc tơ k a và a cùng hướng khi k < 0.   D. Nếu AB = CD thì A, B, C , D thẳng hàng.   C. Hai véc tơ k a và a cùng hướng khi k > 0.   D. Hai vectơ a và k .a cùng phương. 11- ĐCGK1- TOÁN 10 Câu 5: Cho tam giác ABC với I là trung điểm của AB. Tìm điểm M thỏa mãn hệ thức     MA + MB + 2 MC = 0. A. M là trung điểm của IC. C. M là trung điểm của IA. B. M là trung điểm của BC. D. M là điểm trên cạnh IC sao cho IM = 2 MC. Câu 6: Cho tam giác ABC và một điểm M tùy ý. Hãy xác định vị trí của điểm D sao cho     CD = MA + MB − 2 MC. A. D là đỉnh của hình bình hành ACBD. C. D là trọng tâm của tam giác ABC. B. D là đỉnh của hình bình hành ACBD. D. D là trực tâm của tam giác ABC. Câu 7: Cho tam giác ABC vuông cân đỉnh A, đường cao AH . Khẳng định nào sau đây sai?         C. AH  HB  AH  HC . A. BC  BA  HC  HA.        B. AH  AB  AH . D. AH  AB  AC  AH . Câu 8: Cho đoạn thẳng AB và M là một điểm trên đoạn AB sao cho MA = sau, khẳng định nào sai ?  1  A. MA = − MB. 4 1 AB. Trong các khẳng định 5  1     4  B. AM = AB. C. MB = − AB. D. MB = −4 MA. 5 5       Câu 9: Biết rằng hai vec tơ a và b không cùng phương nhưng hai vec tơ 3a − 2b và ( x + 1)a + 4b cùng phương. Khi đó giá trị của x bằng A. −7. B. 7. C. 5. D. 6.   Câu 10: Cho tam giác vuông cân ABC tại A có AB  1. Tính AB  AC .   A. AB  AC  1.   2 . B. AB  AC  2   C. AB  AC  2.   D. AB  AC  2.     Câu 11: Cho tam giác ABC và điểm M thỏa mãn điều kiện MA  MB  MC  0. Mệnh đề nào sau đây sai?       A. BA  BC  BM . C. AM  AB  AC.   D. Tứ giác MABC là hình bình hành. B. MA  BC. Câu 12: Cho I là trung điểm của đoạn thẳng AB. Với điểm M bất kỳ, ta luôn có:   1           D. MA + MB = MI . MI . 2MI . 3MI . A. MA + MB = B. MA + MB = C. MA + MB = 2   Câu 13: Cho tam giác ABC đều cạnh a. Khi đó AB  AC bằng:   A. AB  AC  2a.   B. AB  AC  a.   C. AB  AC  a 3.   a 3 . D. AB  AC  2 Câu 14: Cho hình bình hành ABCD tâm O và điểm M bất kì. Khẳng định nào sau đây đúng?           2MO. 4MO. A. MA + MB + MC + MD = C. MA + MB + MC + MD =           3MO. MO. B. MA + MB + MC + MD = D. MA + MB + MC + MD = Câu 15: Cho tam giác ABC. Mệnh đề nào sau đây đúng?       − AC + BC. = AC − BC. A. AB = B. AB       = AC + BC. = AC − 2 BC. C. AB D. AB Câu 16: Cho G là trọng tâm của tam giác ABC. Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng? 12- ĐCGK1- TOÁN 10   2         B. AB + AC = AG. 3BG. 0. D. AB + AC + BC = C. BA + BC = 3 Câu 17: Cho tam giác OAB. Gọi M là điểm trên cạnh AB thỏa mãn MA = 2 MB. Mệnh đề nào sau đây sai?       B. AM + 2.BM = 0. = OA + 2OB. A. 3.OM  1  2    C. OM = OA − OB. D. AM = −2.BM . 3 3   Câu 18: Cho ba điểm phân biệt A, B, C. Nếu AB = −3 AC thì đẳng thức nào dưới đây đúng?     A. BC = −2 AC. B. BC = 2 AC.     C. BC = −4 AC. D. BC = 4 AC.   Câu 19: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB  3, AC  4. Tính CA  AB .     B. CA  AB  5. A. CA  AB  2.     C. CA  AB  2 13. D. CA  AB  13.    CG. A. CA + CB = Câu 20: Cho tam giác ABC có trọng tâm G và I là trung điểm của BC. Mệnh đề nào sau đây đúng?      GA. A. GA = 2.GI . B. GB + GC =  1     D. IG = IA. 2.GI . C. GB + GC = 2   Câu 21: Cho hai vectơ a và b không cùng phương. Hai vectơ nào sau đây cùng phương?     1  1  A. a − b và − a + b. B. a + b và 2.a − 2b. 2 2         D. a − b và a + b. C. −3a + b và −a + 3b.       Câu 22: Tìm giá trị của m sao cho a = mb, biết rằng a và b ngược hướng,= a 5,= b 15. 1 C. m = . D. m = −3. 3    Câu 23: Cho hình bình hành ABCD. Tổng các vectơ AB + AC + AD bằng     A. 5 AC. B. 2 AC. C. AC. D. 3 AC.    = 600. Tính độ dài vectơ AB + AD. Câu 24: Cho hình thoi ABCD tâm O, cạnh 2a, góc BAD     A. AB + AD = B. AB + AD = a 3. 2a 3.     C. AB + AD = D. AB + AD = 3a 3. 3a.    Câu 25: Cho tam giác ABC và điểm M thỏa mãn MB  MC  AB. Tìm vị trí điểm M . 1 A. m = − . 3 B. m = 3. A. M là trung điểm của BC. C. M là điểm thứ tư của hình bình hành ABCM . B. M là trung điểm của AC. D. M là trung điểm của AB. Câu 26: Cho tam giác ABC với M , N , P lần lượt là trung điểm của BC, CA, AB. Khẳng định nào sau đây sai?        A. AP  BM  CN  0. B. PB  MC  MP.         C. AB  BC  AC  0. D. MN  NP  PM  0.   Câu 27: Cho hai vectơ a và b không cùng phương. Hai vectơ nào sau đây là cùng phương? 13- ĐCGK1- TOÁN 10  2    1       u a + 3b và = u 2a − b và = A. = C.= v 4a + b. v 2a + 6b. 2 3   3  1      1 1 B. = v a + b. u 2a − b và v = u 2a + 3b và= D. = − a + b. 2 2 3 4 Câu 28: Cho hình bình hành ABCD có O là giao điểm của AC và BD. Khẳng định nào sau đây sai?        AC. A. OA + OB = OC + OD. B. AB + AD =  1      C.= OA BA + CB . DA. D. OB + OA = 2 Câu 29: Cho tam giác OAB. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của OA và OB. Mệnh đề nào sau đây sai?     A. OA = 2.OM . B. ON = − BN .  1    D. NB = OB. C. AB = 2.NM . 2      Câu 30: Cho tam giác ABC có điểm O thỏa mãn OA + OB − 2OC = OA − OB . Khẳng định nào sau đây là ( ) đúng? A. Tam giác ABC vuông tại C. B. Tam giác ABC đều. C. Tam giác ABC cân tại C. D. Tam giác ABC cân tại B. CHỦ ĐỀ 7. HỆ TRỤC TỌA ĐỘ  Câu 1: Cho hình bình hành ABCD có A (1;1) , B ( 2;5 ) , AC ( −3; 2 ) , khi đó tọa độ đỉnh D là A. ( −3; −1) . B. ( −1;7 ) . A. ( 4;7 ) . B. ( −4; − 7 ) . C. ( 3;1) . D. (1; −7 ) .    Câu 2: Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai vectơ OA= 4i − 7 j. Khi đó tọa độ của điểm A là C. ( 4; −7 ) . D. ( −4;7 ) .  Câu 3: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho A ( 5;3) , B ( 7;8 ) . Tìm tọa độ của véctơ AB . C. ( −2; −5 ) . D. (15;10 ) .    Câu 4: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho b =( −3, − 2 ) . Tọa độ c = −2b là   A. c = ( 6; 4 ) . B. = c (1; − 3) .   C. c =( −7; −1) . D. c =− ( 10; −3) .     Câu 5: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho a = ( −1; 2 ) , = b ( 5; −7 ) . Tọa độ của vec tơ a − b là A. ( 2;6 ) . B. ( 2;5 ) . A. ( 4; −5 ) . B. ( −5; −14 ) . C. ( 6; −9 ) .     Câu 6: Cho a =− ( 3; 4 ) , b = ( −1; 2 ) . Tọa độ của vec tơ a + b là A. ( 4; −6 ) . B. ( −3; −8 ) . A. (10; −15 ) . B. (10;15 ) . D. ( −6;9 ) . C. ( 2; −2 ) . D. ( −4;6 ) .        Câu 7: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho a =( 0;1) , b =( −1; 2 ) , c =( −3; −2 ) . Tọa độ của u = 3a + 2b − 4c là C. ( −10;15 ) . D. (15;10 ) . Câu 8: Trong hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có A ( 0;3) , D ( 2;1) và I ( −1;0 ) là tâm của hình chữ nhật. Tìm tọa độ tung điểm của cạnh BC là A. ( −4; −1) . B. ( −2; −3) . C. (1; 2 ) . D. ( −3; −2 ) . 14- ĐCGK1- TOÁN 10 Câu 9: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho A ( 0;3) , B ( 4; 2 ) . Điểm D thỏa mãn hệ thức     OD + 2 DA − 2 DB = 0 có tọa độ là A. ( 8; −2 ) . B. ( −3;3) . C. ( −8; 2 ) .  5 D.  2;  .  2 Câu 10: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác MNP có M (1; −1) , N ( 5; −3) và P thuộc trục Oy, trọng tâm G của tam giác nằm trên trục Ox. Toạ độ của điểm P là A. ( 0; 4 ) . B. ( 2;0 ) . C. ( 2; 4 ) . D. ( 0; 2 ) . 15- ĐCGK1- TOÁN 10
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top