Kiểm tra chuyên đề Toán 11 năm 2018 – 2019 trường Dương Quảng Hàm – Hưng Yên

Giới thiệu Kiểm tra chuyên đề Toán 11 năm 2018 – 2019 trường Dương Quảng Hàm – Hưng Yên

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Kiểm tra chuyên đề Toán 11 năm 2018 – 2019 trường Dương Quảng Hàm – Hưng Yên mới nhất.

Tài liệu Toán 11 và các đáp án, hướng dẫn giải chi tiết các đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Kiểm tra chuyên đề Toán 11 năm 2018 – 2019 trường Dương Quảng Hàm – Hưng Yên

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 11 tại đây

SỞ GD & ĐT TỈNH HƯNG YÊN TRƢỜNG THPT DƢƠNG QUẢNG HÀM KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ MÔN TOÁN 11 NĂM HỌC 2018 – 2019 ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 5 trang) Thời gian làm bài : 90 Phút; (Đề có 50 câu) Họ tên :……………………………………………………… Số báo danh : ………………. Mã đề 001 Câu 1: Tổng T  Cn0  Cn1  Cn2  Cn3  …  Cnn bằng A. T  2n  1 . B. T  2n  1 . C. T  2n . D. T  4n . Câu 2: Cho hình chóp S . ABCD có AC  BD  M và AB  CD  N . Giao tuyến của mặt phẳng  SAC  và mặt phẳng  SBD  là đƣờng thẳng A. SM . B. SN . C. SB. D. SC. Câu 3: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho A  2; 3 , B 1; 0 .Phép tịnh tiến theo u  4; 3 biến điểm A, B tƣơng ứng thành A, B khi đó, độ dài đoạn thẳng AB bằng: A. AB  10 . B. AB  5 . D. AB  10 . C. AB  13 . Câu 4: Khoảng cách từ điểm B(5; 1) đến đƣờng thẳng d : 3x  2 y  13  0 là: 28 . 13 A. B. 2. C. 2 13. D. 13 . 2 Câu 5: Cho hình chóp S.ABCD , đáy ABCD là hình bình hành. Giao tuyến của hai mặt phẳng  SAD  và  SBC  là đƣờng thẳng song song với đƣờng thẳng nào sau đây? A. AD . B. AC . C. BD . D. DC . Câu 6: Cho cấp số cộng  un  , biết: u2  3, u3  8 . Công sai của cấp số cộng là d. Chọn mệnh đề đúng? A. d  11 . B. d  11 . Câu 7: Nghiệm của phƣơng trình cos2 x  0 là:    A. x   k. . B. x    k 2 . 4 2 2 C. d  5 . C. x    3 D. d  3 .  k 2 . D. x   2  k . Câu 8: Trong mặt phẳng  Oxy  , cho điểm A  3;0  . Tìm tọa độ ảnh A của điểm A qua phép quay Q  O;   2 . A. A  3;0 . B. A  0;  3 .   C. A 2 3; 2 3 . D. A  0;3 . Câu 9: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , biết B  2;  10  là ảnh của điểm B qua phép vị tự tâm O tỉ số k  2 . Tọa độ điểm B là: A.  1; 5 . B.  4; 20  . C. 1;  5 . D.  4;  20  . Câu 10: Một ngƣời vào cửa hàng ăn, ngƣời đó chọn thực đơn gồm 1 món ăn trong 5 món, 1 loại quả tráng miệng trong 5 loại quả tráng miệng và một nƣớc uống trong 3 loại nƣớc uống. Có bao nhiêu cách chọn thực đơn. A. 25 . B. 100 . C. 75 . D. 15 . Trang 1/5 – Mã đề 001 Câu 11: Cho chóp S . ABCD có đáy là hình vuông, SA   ABCD  . Góc giữa đƣờng SC và mặt phẳng  SAD  là góc? A. CSA . B. SCD . 2 C. CSD . D. CDS . 2 x y   1 có tiêu cự bằng 5 4 A. 1 . B. 4 . C. 9 . D. 2 . Câu 13: Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M (2;1) . Hỏi phép dời hình có đƣợc bằng cách thực hiện liên tiếp phép đối xứng tâm O và phép tịnh tiến theo vectơ v  (2;3) biến điểm M thành điểm nào Câu 12: Đƣờng Elip trong các điểm sau ? A. (4; 4) . B. (2;0) . C. (0; 2) . Câu 14: Điều kiện để phƣơng trình m.sin x  3cos x  5 có nghiệm là: D. (1;3) .  m  4 B.  . C. m  4 . m  4 Câu 15: Trong các dãy số sau, dãy số nào là dãy số giảm? 2n  1 A. un  n3  1 . B. un  . C. un  n2 . n 1 A. m  34 . D. 4  m  4 . D. un  2n . x2  5x  6 Câu 16: Tính giới hạn I  lim . x 2 x2 A. I  1. B. I  5 . C. I  1. D. I  0 . Câu 17: Từ một hộp chứa 6 quả cầu đỏ và 4 quả cầu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 4 quả cầu. Tính xác suất để 4 quả cầu lấy ra cùng màu. 24 8 4 18 A. . B. . C. . D. . 105 105 53 105 Câu 18: Cho tứ diện ABCD . Gọi G1 và G2 lần lƣợt là trọng tâm các tam giác BCD và ACD . Chọn mệnh đề sai: A. BG1 , AG2 và CD đồng qui C. G1G2  2 AB . 3 B. G1G2 //  ABC  . D. G1G2 //  ABD  . 2 x  m khi x  0 liên khi x  0  mx  2 Câu 19: Tìm tất cả các giá trị của tham số thực m sao cho hàm số f  x    tục trên . A. m  2 . B. m  2 . C. m  2 . D. m  0 . Câu 20: Cho các hàm số y  cos x , y  sin x , y  tan x , y  cot x . Trong các hàm số trên, có bao nhiêu hàm số chẵn? A. 3. B. 4. C. 1. D. 2. Câu 21: Cho hình chóp S . ABC có SA   ABC  và H là hình chiếu vuông góc của S lên BC . Hãy chọn khẳng định đúng. A. BC  AB . B. BC  AH . C. BC  AC . D. BC  SC . 2 3 Câu 22: Cho cấp số nhân  un  có số hạng đầu u1  3 và công bội q  . Số hạng thứ năm của  un  là A.  27 . 16 B. 16 . 27 C.  16 . 27 D. 27 . 16 Trang 2/5 – Mã đề 001 Câu 23: Trong các mệnh đề sau. Mệnh đề sai là A. Hai mặt phẳng song song với nhau thì mọi đƣờng thẳng nằm trong mặt phẳng này đều song song với mặt phẳng kia. B. Hai mặt phẳng song song thì không có điểm chung. C. Hai mặt phẳng cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau. D. Một mặt phẳng cắt hai mặt phẳng song song cho trƣớc theo hai giao tuyến thì hai giao tuyến song song với nhau. Câu 24: Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai? A. Ba véctơ a, b, c đồng phẳng khi và chỉ khi ba véctơ đó có giá thuộc một mặt phẳng B. Nếu có ma  nb  pc  0 và một trong ba số m, n, p khác 0 thì ba véctơ a, b, c đồng phẳng. C. Ba tia Ox, Oy, Oz vuông góc với nhau từng đôi một thì ba tia đó không đồng phẳng. D. Cho hai véctơ không cùng phƣơng a và b . Khi đó ba véctơ a, b, c đồng phẳng khi và chỉ khi có cặp số m, n sao cho c  ma  nb , ngoài ra cặp số m, n là duy nhất. Câu 25: Đạo hàm của hàm số f ( x)  x 2  5x bằng biểu thức nào sau đây? A. 1 2 x2  5x . B. 2x  5 x2  5x . C. 2x  5 2 x2  5x . D.  2x  5 x2  5x . Câu 26: Có bông hồng vàng, bông hồng trắng và bông hồng đỏ các bông hoa em nhƣ đôi 1 khác nhau ngƣời ta muốn chọn ra một bó hoa gồm bông. Có bao nhiêu cách chọn, các bông hoa đƣợc chọn tu . A. 136. B. 120. C. 170. D. 268. Câu 27: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số y  6 1 1 . C. . D.  . 25 6 6 3 2 x x Câu 28: Cho hàm số y  f  x     x . Khi đó tập nghiệm của bất phƣơng trình f   x   0 là: 3 2 A. . B.  . C.  0;   . D.  2; 2 . A. 6 . 25 x 1 tại điểm A  1;0  có hệ số góc bằng x 5 B.  Câu 29: Tính lim A. 0 . 2n  1 đƣợc kết quả là 1 n 1 B. . 2 C. 2 . D. 1 . 1 3 Câu 30: Một vật chuyển động theo quy luật s  t 3  t 2  9t , với t là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và s là quãng đƣờng vật đi đƣợc trong thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 10 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt đƣợc bằng bao nhiêu? 25  m/s  . 3 Câu 31: Cho tứ diện S . ABC có các cạnh SA , SB ; SC đôi một vuông góc và SA  SB  SC  1 . Tính cos  , trong đó  là góc giữa hai mặt phẳng  SBC  và  ABC  ? A. 89  m/s  . A. cos   1 3 2 B. 109  m/s  . . B. cos   1 2 3 C. 71  m/s  . . C. cos   1 . 3 D. D. cos   1 . 2 Trang 3/5 – Mã đề 001 Câu 32: Từ một hộp có 15 viên bi vàng và 9 viên bi xanh .Tính xác suất để lấy ra đƣợc 5 viên bi cùng màu. C155  C95 C155 .C95 C155  C95 C155  C95 B. C. D. 5 5 5 5 C24 C24 C24 2C24 . . . . Câu 33: Cho hình chóp S . ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật AB  a, AD  a 3 . Cạnh bên SA A. vuông góc với đáy và SA  2a . Tính khoảng cách d từ điểm C đến mặt phẳng  SBD  2a a 57 2a 57 C. d  . D. d  . 19 19 5 Câu 34: Cho hàm số y  cos2 2 x . Vi phân của hàm số là: A. dy  2cos 2x sin 2xdx . B. dy  4cos 2x sin 2xdx . C. dy  2cos 2x sin 2xdx . D. dy  2sin 4xdx . Câu 35: Cho tứ diện OABC có ba cạnh OA, OB, OC đôi một vuông góc. Gọi H là hình chiếu của O lên ABC . Khẳng định nào sau đây sai? A. d  a 5 . 2 B. A. 3OH 2  AB2  AC 2  BC 2 . C. B. H là trực tâm 1 1 1 1 .    2 2 2 OH OA OB OC 2 D. OA ABC . BC . Câu 36: Hàm số nào dƣới đây gián đoạn tại điểm x0  1 . A. y  x . x 1 B. y   x  1  x2  2 . C. y  2x 1 . x 1 D. y  x 1 . x2  1 Câu 37: Cho hàm số f (x)  x 4  2x 2  3 (C) . Số đƣờng tiếp tuyến với đồ thị (C) mà tiếp tuyến vuông góc với đƣờng thẳng x  2019  0 là: A. 3. B. 2 Câu 38: Cho hàm số y  C. 1. D. 2019. sinx+cosx-1 . Giá trị lớn nhất của hàm số là M, giá trị nhỏ nhất của hàm số sinx-cosx+3 là m. Tính M + m bằng 1 7 A.  . B. 6 . 7 6 7 D.  . C. 0. Câu 39: Hệ số của x9 trong khai triển biểu thức f ( x)  1  x   1  x  9 10 A. B. C. D. 11. 9. 1. 10. 2 Câu 40: Cho phƣơng trình  m  3 x  2mx  m  4  0 . Số giá trị nguyên âm của m để phƣơng trình có hai nghiệm trái dấu là: A. 4. Câu 41: B. 3. C. 2. D. 1. Một chất điểm đang chuyển động với vận tốc v0  15 m/s thì tăng tốc với gia tốc a  t   t 2  4t  m/s2  . Tính quãng đƣờng chất điểm đó đi đƣợc trong khoảng thời gian 3 giây kể từ lúc bắt đầu tăng vận tốc. A. 70, 25 m . B. 67, 25 m . C. 69,75 m . D. 68, 25 m . Trang 4/5 – Mã đề 001 Câu 42: Cho x, y, z thuộc tập số tự nhiên. Đếm số nghiệm nguyên dƣơng của phƣơng trình x  y  z  2019 3 2 2 3 A. C2018 . B. C2019 . C. C2018 . D. C2019 . Câu 43: Cho hàm số f (x)  x 3  6x 2  6mx . Số giá trị nguyên dƣơng của tham số m để phƣơng trình f ‘(x)  0 có hai nghiệm x1 , x 2 thỏa mãn x1  1  x 2 là: A. 3. B. 4. C. 1. D. 2. Câu 44: Cho hàm số f (x)  (x 1)(x  2)(x  3)…(x  2019) . Số nghiệm của phƣơng trình f ‘(x)  0 là A. 2018. B. 2017. C. 0. D. 1009. Câu 45: Cho hình chóp S . ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B , BC  2a , SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SA  2a 3 . Gọi M là trung điểm AC . Khoảng cách giữa hai đƣờng thẳng AB và SM bằng: A. 2a 39 13 B. a 39 13 C. 2a 13 D. 2a 3 13 a 2 x  3  2017 1  . Khi đó giá trị của a là x  2 x  2018 2 1 1  2 2 A. a  . B. a   . C. a  . D. a  . 2 2 2 2 Câu 47: Trong không gian cho véc tơ u  0, v  0 , u không cùng phƣơng v ; w  u  v điểm A, B, C, 2 Câu 46: Cho số thực a thỏa mãn lim D sao cho AB  u, AC  v, AD  w . Hỏi có bao nhiêu mặt phẳng (P) chứa đƣờng thẳng AC và cách đều điểm B và điểm D ? A. 7. B. 1. C. Vô số. D. 4. Câu 48: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phƣơng trình tan 4 x  tan 2 x  cot 4 x  cot 2 x  m  0 có nghiệm thực ?. A. 4. C. Vô số. B. 5. D. 3. x3 x3 x2  x 2  mx  1 , y  g ( x)    (2m  1) x  4 với m là tham số 3 3 2 thực. Có bao nhiêu giá trị m là số nguyên để f ‘( x)  0 có 2 nghiệm x1  x2 , g ‘( x)  0 có 2 nghiệm x3  x4 đồng thời thỏa mãn x1< x3< x2< x4 hoặc x3< x1< x4< x2. Câu 49: Cho hàm số y  f ( x)  A. 4 . B. 3 . C. 2 . D. 5 . Câu 50: Cho sợi dây có độ dài 20m. Chia sợi dây thành ba phần: Phần thứ nhất uốn thành một tam giác đều, phần thứ hai uốn thành một hình vuông, phần thứ ba uốn thành một hình tròn. Hỏi độ dài phần thứ hai bằng bao nhiêu để tổng diện tích ba hình trên là nhỏ nhất ? A. 80 . 3 3 4 B. 40 . 3 3 4 C. 60 3 . 3 3 4 D. 20  . 3 3 4 ----------- HẾT ------------ Trang 5/5 - Mã đề 001 SỞ GD & ĐT TỈNH HƯNG YÊN TRƢỜNG THPT DƢƠNG QUẢNG HÀM KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ MÔN TOÁN 11 NĂM HỌC 2018 - 2019 ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 5 trang) Thời gian làm bài : 90 Phút; (Đề có 50 câu) Họ tên :............................................................... Số báo danh : ................... Mã đề 001 Câu 1: Tổng T  Cn0  Cn1  Cn2  Cn3  ...  Cnn bằng A. T  2n  1 . B. T  2n  1 . C. T  2n . D. T  4n . Câu 2: Cho hình chóp S . ABCD có AC  BD  M và AB  CD  N . Giao tuyến của mặt phẳng  SAC  và mặt phẳng  SBD  là đƣờng thẳng A. SM . B. SN . C. SB. D. SC. Câu 3: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho A  2; 3 , B 1; 0 .Phép tịnh tiến theo u  4; 3 biến điểm A, B tƣơng ứng thành A, B khi đó, độ dài đoạn thẳng AB bằng: A. AB  10 . B. AB  5 . D. AB  10 . C. AB  13 . Câu 4: Khoảng cách từ điểm B(5; 1) đến đƣờng thẳng d : 3x  2 y  13  0 là: 28 . 13 A. B. 2. C. 2 13. D. 13 . 2 Câu 5: Cho hình chóp S.ABCD , đáy ABCD là hình bình hành. Giao tuyến của hai mặt phẳng  SAD  và  SBC  là đƣờng thẳng song song với đƣờng thẳng nào sau đây? A. AD . B. AC . C. BD . D. DC . Câu 6: Cho cấp số cộng  un  , biết: u2  3, u3  8 . Công sai của cấp số cộng là d. Chọn mệnh đề đúng? A. d  11 . B. d  11 . Câu 7: Nghiệm của phƣơng trình cos2 x  0 là:    A. x   k. . B. x    k 2 . 4 2 2 C. d  5 . C. x    3 D. d  3 .  k 2 . D. x   2  k . Câu 8: Trong mặt phẳng  Oxy  , cho điểm A  3;0  . Tìm tọa độ ảnh A của điểm A qua phép quay Q  O;   2 . A. A  3;0 . B. A  0;  3 .   C. A 2 3; 2 3 . D. A  0;3 . Câu 9: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , biết B  2;  10  là ảnh của điểm B qua phép vị tự tâm O tỉ số k  2 . Tọa độ điểm B là: A.  1; 5 . B.  4; 20  . C. 1;  5 . D.  4;  20  . Câu 10: Một ngƣời vào cửa hàng ăn, ngƣời đó chọn thực đơn gồm 1 món ăn trong 5 món, 1 loại quả tráng miệng trong 5 loại quả tráng miệng và một nƣớc uống trong 3 loại nƣớc uống. Có bao nhiêu cách chọn thực đơn. A. 25 . B. 100 . C. 75 . D. 15 . Trang 1/5 - Mã đề 001 Câu 11: Cho chóp S . ABCD có đáy là hình vuông, SA   ABCD  . Góc giữa đƣờng SC và mặt phẳng  SAD  là góc? A. CSA . B. SCD . 2 C. CSD . D. CDS . 2 x y   1 có tiêu cự bằng 5 4 A. 1 . B. 4 . C. 9 . D. 2 . Câu 13: Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M (2;1) . Hỏi phép dời hình có đƣợc bằng cách thực hiện liên tiếp phép đối xứng tâm O và phép tịnh tiến theo vectơ v  (2;3) biến điểm M thành điểm nào Câu 12: Đƣờng Elip trong các điểm sau ? A. (4; 4) . B. (2;0) . C. (0; 2) . Câu 14: Điều kiện để phƣơng trình m.sin x  3cos x  5 có nghiệm là: D. (1;3) .  m  4 B.  . C. m  4 . m  4 Câu 15: Trong các dãy số sau, dãy số nào là dãy số giảm? 2n  1 A. un  n3  1 . B. un  . C. un  n2 . n 1 A. m  34 . D. 4  m  4 . D. un  2n . x2  5x  6 Câu 16: Tính giới hạn I  lim . x 2 x2 A. I  1. B. I  5 . C. I  1. D. I  0 . Câu 17: Từ một hộp chứa 6 quả cầu đỏ và 4 quả cầu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 4 quả cầu. Tính xác suất để 4 quả cầu lấy ra cùng màu. 24 8 4 18 A. . B. . C. . D. . 105 105 53 105 Câu 18: Cho tứ diện ABCD . Gọi G1 và G2 lần lƣợt là trọng tâm các tam giác BCD và ACD . Chọn mệnh đề sai: A. BG1 , AG2 và CD đồng qui C. G1G2  2 AB . 3 B. G1G2 //  ABC  . D. G1G2 //  ABD  . 2 x  m khi x  0 liên khi x  0  mx  2 Câu 19: Tìm tất cả các giá trị của tham số thực m sao cho hàm số f  x    tục trên . A. m  2 . B. m  2 . C. m  2 . D. m  0 . Câu 20: Cho các hàm số y  cos x , y  sin x , y  tan x , y  cot x . Trong các hàm số trên, có bao nhiêu hàm số chẵn? A. 3. B. 4. C. 1. D. 2. Câu 21: Cho hình chóp S . ABC có SA   ABC  và H là hình chiếu vuông góc của S lên BC . Hãy chọn khẳng định đúng. A. BC  AB . B. BC  AH . C. BC  AC . D. BC  SC . 2 3 Câu 22: Cho cấp số nhân  un  có số hạng đầu u1  3 và công bội q  . Số hạng thứ năm của  un  là A.  27 . 16 B. 16 . 27 C.  16 . 27 D. 27 . 16 Trang 2/5 - Mã đề 001 Câu 23: Trong các mệnh đề sau. Mệnh đề sai là A. Hai mặt phẳng song song với nhau thì mọi đƣờng thẳng nằm trong mặt phẳng này đều song song với mặt phẳng kia. B. Hai mặt phẳng song song thì không có điểm chung. C. Hai mặt phẳng cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau. D. Một mặt phẳng cắt hai mặt phẳng song song cho trƣớc theo hai giao tuyến thì hai giao tuyến song song với nhau. Câu 24: Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai? A. Ba véctơ a, b, c đồng phẳng khi và chỉ khi ba véctơ đó có giá thuộc một mặt phẳng B. Nếu có ma  nb  pc  0 và một trong ba số m, n, p khác 0 thì ba véctơ a, b, c đồng phẳng. C. Ba tia Ox, Oy, Oz vuông góc với nhau từng đôi một thì ba tia đó không đồng phẳng. D. Cho hai véctơ không cùng phƣơng a và b . Khi đó ba véctơ a, b, c đồng phẳng khi và chỉ khi có cặp số m, n sao cho c  ma  nb , ngoài ra cặp số m, n là duy nhất. Câu 25: Đạo hàm của hàm số f ( x)  x 2  5x bằng biểu thức nào sau đây? A. 1 2 x2  5x . B. 2x  5 x2  5x . C. 2x  5 2 x2  5x . D.  2x  5 x2  5x . Câu 26: Có bông hồng vàng, bông hồng trắng và bông hồng đỏ các bông hoa em nhƣ đôi 1 khác nhau ngƣời ta muốn chọn ra một bó hoa gồm bông. Có bao nhiêu cách chọn, các bông hoa đƣợc chọn tu . A. 136. B. 120. C. 170. D. 268. Câu 27: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số y  6 1 1 . C. . D.  . 25 6 6 3 2 x x Câu 28: Cho hàm số y  f  x     x . Khi đó tập nghiệm của bất phƣơng trình f   x   0 là: 3 2 A. . B.  . C.  0;   . D.  2; 2 . A. 6 . 25 x 1 tại điểm A  1;0  có hệ số góc bằng x 5 B.  Câu 29: Tính lim A. 0 . 2n  1 đƣợc kết quả là 1 n 1 B. . 2 C. 2 . D. 1 . 1 3 Câu 30: Một vật chuyển động theo quy luật s  t 3  t 2  9t , với t là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và s là quãng đƣờng vật đi đƣợc trong thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 10 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt đƣợc bằng bao nhiêu? 25  m/s  . 3 Câu 31: Cho tứ diện S . ABC có các cạnh SA , SB ; SC đôi một vuông góc và SA  SB  SC  1 . Tính cos  , trong đó  là góc giữa hai mặt phẳng  SBC  và  ABC  ? A. 89  m/s  . A. cos   1 3 2 B. 109  m/s  . . B. cos   1 2 3 C. 71  m/s  . . C. cos   1 . 3 D. D. cos   1 . 2 Trang 3/5 - Mã đề 001 Câu 32: Từ một hộp có 15 viên bi vàng và 9 viên bi xanh .Tính xác suất để lấy ra đƣợc 5 viên bi cùng màu. C155  C95 C155 .C95 C155  C95 C155  C95 B. C. D. 5 5 5 5 C24 C24 2C24 C24 . . . . Câu 33: Cho hình chóp S . ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật AB  a, AD  a 3 . Cạnh bên SA A. vuông góc với đáy và SA  2a . Tính khoảng cách d từ điểm C đến mặt phẳng  SBD  2a a 57 2a 57 C. d  . D. d  . 19 19 5 Câu 34: Cho hàm số y  cos2 2 x . Vi phân của hàm số là: A. dy  2cos 2x sin 2xdx . B. dy  4cos 2x sin 2xdx . C. dy  2cos 2x sin 2xdx . D. dy  2sin 4xdx . Câu 35: Cho tứ diện OABC có ba cạnh OA, OB, OC đôi một vuông góc. Gọi H là hình chiếu của O lên ABC . Khẳng định nào sau đây sai? A. d  a 5 . 2 B. A. 3OH 2  AB2  AC 2  BC 2 . C. B. H là trực tâm 1 1 1 1 .    2 2 2 OH OA OB OC 2 D. OA ABC . BC . Câu 36: Hàm số nào dƣới đây gián đoạn tại điểm x0  1 . A. y  x . x 1 B. y   x  1  x2  2 . C. y  2x 1 . x 1 D. y  x 1 . x2  1 Câu 37: Cho hàm số f (x)  x 4  2x 2  3 (C) . Số đƣờng tiếp tuyến với đồ thị (C) mà tiếp tuyến vuông góc với đƣờng thẳng x  2019  0 là: A. 3. B. 2 Câu 38: Cho hàm số y  C. 1. D. 2019. sinx+cosx-1 . Giá trị lớn nhất của hàm số là M, giá trị nhỏ nhất của hàm số sinx-cosx+3 là m. Tính M + m bằng 1 7 A.  . B. 6 . 7 6 7 D.  . C. 0. Câu 39: Hệ số của x9 trong khai triển biểu thức f ( x)  1  x   1  x  9 10 A. B. C. D. 11. 9. 1. 10. 2 Câu 40: Cho phƣơng trình  m  3 x  2mx  m  4  0 . Số giá trị nguyên âm của m để phƣơng trình có hai nghiệm trái dấu là: A. 4. Câu 41: B. 3. C. 2. D. 1. Một chất điểm đang chuyển động với vận tốc v0  15 m/s thì tăng tốc với gia tốc a  t   t 2  4t  m/s2  . Tính quãng đƣờng chất điểm đó đi đƣợc trong khoảng thời gian 3 giây kể từ lúc bắt đầu tăng vận tốc. A. 70, 25 m . B. 67, 25 m . C. 69,75 m . D. 68, 25 m . Trang 4/5 - Mã đề 001 Câu 42: Cho x, y, z thuộc tập số tự nhiên. Đếm số nghiệm nguyên dƣơng của phƣơng trình x  y  z  2019 3 2 2 3 A. C2018 . B. C2019 . C. C2018 . D. C2019 . Câu 43: Cho hàm số f (x)  x 3  6x 2  6mx . Số giá trị nguyên dƣơng của tham số m để phƣơng trình f '(x)  0 có hai nghiệm x1 , x 2 thỏa mãn x1  1  x 2 là: A. 3. B. 4. C. 1. D. 2. Câu 44: Cho hàm số f (x)  (x 1)(x  2)(x  3)...(x  2019) . Số nghiệm của phƣơng trình f '(x)  0 là A. 2018. B. 2017. C. 0. D. 1009. Câu 45: Cho hình chóp S . ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B , BC  2a , SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SA  2a 3 . Gọi M là trung điểm AC . Khoảng cách giữa hai đƣờng thẳng AB và SM bằng: A. 2a 39 13 B. a 39 13 C. 2a 13 D. 2a 3 13 a 2 x  3  2017 1  . Khi đó giá trị của a là x  2 x  2018 2 1 1  2 2 A. a  . B. a   . C. a  . D. a  . 2 2 2 2 Câu 47: Trong không gian cho véc tơ u  0, v  0 , u không cùng phƣơng v ; w  u  v điểm A, B, C, 2 Câu 46: Cho số thực a thỏa mãn lim D sao cho AB  u, AC  v, AD  w . Hỏi có bao nhiêu mặt phẳng (P) chứa đƣờng thẳng AC và cách đều điểm B và điểm D ? A. 7. B. 1. C. Vô số. D. 4. Câu 48: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phƣơng trình tan 4 x  tan 2 x  cot 4 x  cot 2 x  m  0 có nghiệm thực ?. A. 4. C. Vô số. B. 5. D. 3. x3 x3 x2  x 2  mx  1 , y  g ( x)    (2m  1) x  4 với m là tham số 3 3 2 thực. Có bao nhiêu giá trị m là số nguyên để f '( x)  0 có 2 nghiệm x1  x2 , g '( x)  0 có 2 nghiệm x3  x4 đồng thời thỏa mãn x1< x3< x2< x4 hoặc x3< x1< x4< x2. Câu 49: Cho hàm số y  f ( x)  A. 4 . B. 3 . C. 2 . D. 5 . Câu 50: Cho sợi dây có độ dài 20m. Chia sợi dây thành ba phần: Phần thứ nhất uốn thành một tam giác đều, phần thứ hai uốn thành một hình vuông, phần thứ ba uốn thành một hình tròn. Hỏi độ dài phần thứ hai bằng bao nhiêu để tổng diện tích ba hình trên là nhỏ nhất ? A. 80 . 3 3 4 B. 40 . 3 3 4 C. 60 3 . 3 3 4 D. 20  . 3 3 4 ----------- HẾT ------------ Trang 5/5 - Mã đề 001
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top