Khi nào thì xOy+yOz=xOz

Giới thiệu Khi nào thì xOy+yOz=xOz

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Khi nào thì xOy+yOz=xOz.

Tài liệu môn Toán sẽ luôn được cập thường xuyên từ nguồn đóng góp của quý bạn đọc và hoctoanonline.vn sưu tầm, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán mới nhất nhé.

Hơn nữa, Hoctoanonline.vn còn cung cấp file WORD Tài liệu môn Toán miễn phí nhằm hỗ trợ thầy, cô trong quá trình dạy học, biên soạn đề thi.

Tài liệu Khi nào thì xOy+yOz=xOz

Các em học sinh Đăng ký kênh youtube để học thêm nhé

Text Khi nào thì xOy+yOz=xOz

CHUYÊN ĐỀ

  yOz
  xOz.

BÀI 3. KHI NÀO THÌ xOy
Mục tiêu
 Kiến thức

  yOz
  xOz.

+ Hiểu được khi nào thì xOy
+ Nắm vững được khái niệm hai góc kề nhau, hai góc phụ nhau, hai góc bù nhau, hai góc kề bù.
 Kĩ năng
+ Nhận biết được hai góc kề nhau, hai góc phụ nhau, hai góc bù nhau, hai góc kề bù.
+ Biết cách cộng số đo hai góc kề nhau có cạnh chung nằm giữa hai cạnh còn lại.
+ Tính được số đo góc, chỉ ra được tia nằm giữa hai tia.

Trang 1

I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM
Tính chất cộng số đo hai góc

  yOz
  xOz.

Nếu tia Oy nằm giữa tia Ox và Oz thì xOy
  yOz
  xOz
 thì Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz.
Ngược lại, nếu xOy
Lưu ý
a) Ta có thể dùng kết quả sau:

  yOz
  xOz
 thì Oy không nằm giữa hai tia Ox và Oz.
Nếu xOy
b) Cộng liên tiếp. Nếu tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Ot; tia Oz nằm giữa hai tia Oy và Ot thì:

  yOz
  zOt
  xOt
.
xOy
Hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau
– Hai góc kề nhau là hai góc có cạnh chung và hai cạnh còn lại nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ
chứa cạnh chung.
– Hai góc phụ nhau là hai góc có tổng số đo bằng 90°.
– Hai góc bù nhau là hai góc có tổng số đo bằng 180°.
Lưu ý:
– Hai góc kề bù là hai góc vừa kề nhau vừa bù nhau. Hai góc kề bù có tổng số đo bằng 180°.
– Hai góc cùng phụ (hoặc cùng bù) với một góc thứ ba thì bằng nhau.
SƠ ĐỒ HỆ THỐNG HÓA

Trang 2

 và yOz
 kề nhau
xOy

  yOz
  xOz

xOy

Hai góc kề nhau

 và yOz
 phụ nhau
xOy

  yOz
  90o
xOy

Hai góc phụ nhau

 và zAt
 bù nhau
xOy
  zAt
  180o
xOy

Hai góc bù nhau

 và yOz
 kề bù
xOy
  yOz
  180o
xOy

II. CÁC DẠNG BÀI TẬP
Dạng 1: Tính số đo góc
Phương pháp giải
Sử dụng nhận xét và định nghĩa sau:
• Nếu tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz thì

  yOz
  xOz
.
xOy
• Hai góc bù nhau có tổng số đo bằng 180°.
• Hai góc phụ nhau có tổng số đo bằng 90°.

 và yOz
 là hai góc kề bù,
Ví dụ: Hai góc xOy
  75. Tính số đo góc xOy
.
biết yOz
Hướng dẫn giải

 và yOz
 kề bù nên
Hai góc xOy
  yOz
  180
xOy
Trang 3

  75  180
xOy
  180  75
xOy
  105.
xOy
  105.
Vậy xOy
Ví dụ mẫu
Ví dụ 1. Tính số đo góc phụ và góc bù với các góc lần lượt là
a) 25°.

b) 110°.

Hướng dẫn giải
a) Góc phụ với góc 25° có số đo là 90  25  65.
Góc bù với góc 25° có số đo là 180  25  155.
b) Không có góc phụ với góc 110°.
Góc bù với góc 110° có số đo là 180  110  70.

  70; BOC
  25.
Ví dụ 2. Cho tia OB nằm giữa hai tia OA và OC, biết AOB
.
a) Tính số đo góc AOC
 và COD.

b) Vẽ tia OD là tia đối của tia OB. Tính số đo các góc AOD
Hướng dẫn giải

a) Tia OB nằm giữa hai tia OA và OC nên

  BOC
  AOC

AOB

70  25  AOC
  95.
AOC
  95.
Vậy AOC
 là góc bẹt.
b) OD là tia đối của tia OB nên góc BOD

 và AOD
 kề bù nên
Hai góc AOB
  AOD
  180
AOB
Trang 4

  180
70  AOD
  180  70
AOD
  110.
AOD

 và COD
 kề bù nên
Hai góc BOC
  COD
  180
BOC
  180
25  COD
  180  25
COD
  155.
COD

  110; COD
  155.
Vậy AOD
  30; AOC
  135.
Ví dụ 3. Cho tia OB nằm giữa hai tia OA và OC, biết AOB
.
a) Tính số đo góc BOC
.
b) Vẽ tia OD là tia đối của tia OB. Tính số đo các góc COD
Hướng dẫn giải

a) Tia OB nằm giữa hai tia OA và OC nên

  BOC
  AOC

AOB
  135
30  BOC

  135  30
BOC
  105
BOC
  105 .
Vậy BOC
 và COD
 kề bù.
b) OD là tia đối của tia OB nên hai góc BOC
Do đó

  COD
  180
BOC
  180
105  COD
  180  105
COD
  75.
COD
Trang 5

  75.
Vậy COD
Ví dụ 4. Tính số đo các góc A và B biết rằng chúng bù nhau và

 B
  50o.
a) A

  6B.

b) 4A

Hướng dẫn giải

 B
  180o.
a) Hai góc A và B bù nhau nên A
 B
  50o nên A
  180  50  : 2  115.
Theo giả thiết A
  180  A
  180  115  65.
Từ đó ta tìm được B
  115o ; B
  65.
Vậy A
 B
  180o.
b) Hai góc A và B bù nhau nên A


  6B
 hay A  6 .
Theo giả thiết 4A
 4
B
  180 :  6  4  .6  108.
Do đó A

  180  A
  180  108  72.
Từ đó ta tìm được B

  108; B
  72.
Vậy A
Bài tập tự luyện dạng 1

 B
  60o.
Câu 1: Tính số đo các góc Avà B biết rằng chúng bù nhau và A

 và yOz
 là hai góc kề bù, biết yOz
  80. Tính số đo góc xOy
.
Câu 2: Hai góc xOy
Câu 3: Tính số đo góc phụ và góc bù với các góc lần lượt là
a) 115°.

b) 80°.

Câu 4: Tính số đo các góc A và B biết rằng chúng phụ nhau và

 B
  30o.
a) A

  2B.

b) A

  20; AOC
  125.
Câu 5: Cho tia OB nằm giữa hai tia OA và OC, biết AOB

a) Tính số đo góc BOC.


b) Vẽ tia OD là tia đối của tia OB. Tính số đo các góc COD.
  50. Tính số đo các góc
Câu 6: Hai đường thẳng AB và CD cắt nhau tại O, biết BOD
 AOC,
 BOC.

AOD,
Dạng 2: Tia nằm giữa hai tia, tính số đo góc
Phương pháp giải

  yOz
  xOz
 thì tia Oy nằm giữa hai tia
Nếu xOy

Ví dụ: Cho ba tia chung gốc Ox, Oy và Oz sao cho

Ox, Oz.

  130; yOz
  40 và xOz
  90. Trong ba tia
xOy
này, có tia nào nằm giữa hai tia còn lại không?
Vì sao?
Trang 6

Hướng dẫn giải
  xOz
  xOy
  40  90  130  nên tia
Ta có yOz

Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy.
Ví dụ mẫu

 và AOC
 biết
Ví dụ. Cho hai góc kề AOB

  110 và AOC
  40.
AOB
a) Trong ba tia OA, OB, OC tia nào nằm giữa hai tia còn lại?


b) Tính số đo góc BOC.
Hướng dẫn giải

 và AOC
 kề nhau chung cạnh OA nên tia OA
a) Hai góc AOB
nằm giữa hai tia OB và OC.
b) Vì tia OA nằm giữa hai tia OB và OC nên

  AOC
  BOC

AOB

110  40  BOC
  150
BOC
  150 .
Vậy BOC
Bài tập tự luyện dạng 2

  150; yOz
  40 và xOz
  110. Trong ba tia
Câu 1: Cho ba tia chung gốc Ox, Oy và Oz sao cho xOy
này, có tia nào nằm giữa hai tia còn lại không? Vì sao?

 và yOz
 là hai góc kề, biết xOy
  75; yOz
  30.
Câu 2: Cho xOy
a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

.
b) Tính số đo góc xOz

c) Gọi Ot là tia đối của tia Oy. Tính số đo góc xOt.

  yOz.

Câu 3: Trên đường thẳng xy lấy điểm O. Vẽ tia Oz sao cho xOz
 và yOz
.
a) Tính xOz

 . Hãy kể tên các cặp góc bù nhau, phụ nhau.
b) Vẽ tia Ot nằm trong góc xOz
 Giả sử yOm
  36 và xOt
  54. Chứng tỏ rằng hai góc
c) Vẽ tia Om nằm trong góc zOy.
 và zOm
 là hai góc phụ nhau.
tOz
  80 và BOC
  1 AOB.

Câu 4: Tia OB nằm giữa hai tia OA và OC, biết AOC
3

 và AOB.

a) Tính số đo góc BOC
Trang 7

  100 là góc kề với góc AOC
 . Chứng tỏ rằng AOC
 và AOD
 là hai góc bù nhau.
b) Vẽ góc AOD
ĐÁP ÁN
Dạng 1: Tính số đo góc
Câu 1.

 B
  180o. Mà A
 B
  60o suy ra
Góc A và góc B bù nhau nên A
Góc A bằng: 180  60  : 2  120.
Góc B bằng: 180  120  60.
Câu 2.

 và yOz
 là hai góc kề bù nên xOy
  yOz
  180 .
Do xOy
  80  180.
Thay số ta được: xOy
  180  80  100o.
Suy ra: xOy
Câu 3.
a) Góc bù với góc 115° là góc 75°.
b) Góc phụ với góc 80° là góc 10°.
Góc bù với góc 80° là góc 100°.
Câu 4.

B
  90o.
 và B
 là hai góc phụ nhau nên ta có A
Do A
 B
  30o
a) A
   90  30  : 2  60.
A

  90  60  30.
B
  2B.

b) A
   90 : 3 .2  60.
A

  90  60  30.
B
Câu 5.

  BOC
  AOC.

a) Ta có tia OB nằm giữa hai tia OA và OC nên AOB
Trang 8

  AOC
  AOB
  125  20  105.
hay BOC
  COD
  180o suy ra COD
  180o  BOC
  180o  105o  75o.
b) OD là tia đối của tia OB nên BOC
Câu 6.

 kề bù với góc AOD
 nên AOD
  BOD
  180o.
Ta có BOD

  180o  BOD
  180o  50o  130o.
Do đó AOD

  50o , BOC
  130o.
Tương tự ta có AOC
Dạng 2: Tia nằm giữa hai tia
Câu 1.

  zOy
  150o  xOy
 nên tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy.
Ta có xOz
Câu 2.

 và yOz
 là hai góc kề nhau có chung tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz.
a) Ta có xOy
  xOy
  yOz
  75  30  105.
b) Do tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz nên xOz
 là góc bẹt nên tOy
  180o.
c) Góc tOy
  xOy
  tOy.

Mà tia Ox nằm giữa hai tia Oy và Ot nên: xOt
  75  180
Vậy ta có: xOt

  105.
xOt
Câu 3.

 và yOz
 kề bù nên xOz
  yOz
  180 .
a) Hai góc xOz
  yOz
 nên suy ra xOz
  yOz
  90.
Theo đề bài xOz
 và zOx
 ; yOt
 và tOx.

b) Các cặp góc bù nhau là: yOz

Trang 9

 và tOx.

Cặp góc phụ nhau là zOt
 nên yOm
  mOz
  yOz
  90
c) Tia Om nằm trong góc zOy
  90  yOm
  90  36o  54o.
suy ra mOz
  tOz
  xOz
  90
 nên xOt
Tia Ot nằm trong góc xOz

  90  xOt
  90  54o  36o.
suy ra tOz
  zOm
  36o  54o  90o.
Do đó zOt
 và zOm
 là hai góc phụ nhau.
Vậy hai góc tOz
Câu 4.
a) Tia OB nằm giữa hai tia OA và OC nên

  BOC
  AOC
  80
AOB

  1 AOB
  80
AOB
3
4
AOB  80
3

  80.3 : 4
AOB
  60.
AOB
  80  60  20.
Từ đó tính được BOC

  60o ; BOC
  20.
Vậy AOB

  AOD
  80o  100o  180o.
b) Ta có AOC
 và AOD
 là hai góc bù nhau.
Vậy AOC

Trang 10

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top