Hướng dẫn ôn tập học kì 1 Toán 7 năm 2021 – 2022 trường Vinschool – Hà Nội

Giới thiệu Hướng dẫn ôn tập học kì 1 Toán 7 năm 2021 – 2022 trường Vinschool – Hà Nội Toán 7

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Hướng dẫn ôn tập học kì 1 Toán 7 năm 2021 – 2022 trường Vinschool – Hà Nội.

Tài liệu môn Toán sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất.

Tài liệu Hướng dẫn ôn tập học kì 1 Toán 7 năm 2021 – 2022 trường Vinschool – Hà Nội

Tips: thầy cô có thể tìm thêm tài liệu với google tại đây.

Text Hướng dẫn ôn tập học kì 1 Toán 7 năm 2021 – 2022 trường Vinschool – Hà Nội
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HỌC KÌ I NĂM HỌC 2021 – 2022 MÔN: TOÁN – LỚP 7 A/ NỘI DUNG ÔN TẬP Chủ đề Nội dung – Các phép toán cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa, giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ Số hữu tỉ. Số thực – Tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau Đại số – Số vô tỉ, khái niệm căn bậc hai, số thực Đại lượng tỉ lệ thuận, – Định nghĩa, tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch đại lượng tỉ lệ nghịch – Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận – Định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng vuông góc, Đường thẳng vuông hai đường thẳng song song góc, đường thẳng – Các định lý về mối quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song – Tiên đề Ơ-clit Hình học song song – Định lí – Định lý tổng ba góc của tam giác, góc ngoài của tam giác Tam giác – Các trường hợp bằng nhau của tam giác (c.c.c; c.g.c) B/ BÀI TẬP I. BÀI TẬP TỰ LUẬN Dạng 1: Thực hiện phép tính Bài 1. Thực hiện phép tính (tính hợp lý nếu có thể): b) −3 12  25  a) −8 15 . . −  − 4 −5  6  18 27 c)  −2 3  7  −1 10  7 d) 1   + : + + : 4.23 :  27.       3 13  8  3 13  8  32  2 3 2 f) −1 3 e) ( ) 2 5  1 1  −1  1  2 15. −  + − 2.  − +−  :2 − − 15 3 6  5 5  2 2  3 g) h) 323.95 25 2 64 + 2 ( −3) − 8. 83.66 16 1 Dạng 2: Tìm số chưa biết Bài 2. Tìm x, biết: a) 25 − ( 5 − x ) = −7 b) 1 2 3 + : (x − 1) = 2 3 4 d) 1  (2x + 1).  x −  = 0 7  f) 1 (3x − 1)3 = − 27 c) 3 4 1 + x= 7 7 3 e) 36 (2x + 1) 2 = 25 g) 1 3 3 h) 10. x − 5 = 25 x− −2= − 2 4 2 i) x 12 k) 5 = (0, 25x) : 3 = : 0,125 3 x 6 Bài 3. Tìm x, y, z, biết: a) x y và x + y = -21 b) 7x = 3y và x – y = 16 = 2 5 c) x y z và x + 2y – 3z = -20 d) x y và x.y = 96 = = = 2 3 4 2 3 e) x y y z và x – y + z = – 49 f) 2x = 3y = 4z và x + y + z = 26 = ; = 2 3 5 4 Bài 4. Cho biết hai đại lượng x, y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 2 thì y = -6. a) Hãy biểu diễn y theo x. b) Tính giá trị của y khi x = 5 và x = -10. Bài 5. Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và khi x = 4 thì y = 10. a) Tìm hệ số tỉ lệ; b) Hãy biểu diễn y theo x. c) Tính giá trị của y khi x = 5 và x = -8. Dạng 3: Bài toán có lời văn Bài 6. Số học sinh của lớp 7A thích thể thao, âm nhạc, thời trang lần lượt tỉ lệ với 2; 3; 5. Biết số học sinh thích thời trang nhiều hơn số học sinh thích âm nhạc là 6 học sinh. Hỏi lớp 7A có bao nhiêu học sinh thích thể thao, âm nhạc và thời trang? Bài 7. Một thửa ruộng hình chữ nhật có hai cạnh tỉ lệ với 3 và 5. Biết chiều dài hơn chiều rộng là 40m. a) Tìm diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật đó. b) Người ta trồng lúa trên thửa ruộng đó, biết rằng cứ 15m2 thu hoạch được 12kg thóc. Hỏi cả thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu kg thóc? Bài 8. Tam giác ABC có số đo các góc A, B, C tỉ lệ với 3; 5; 7. Tính số đo các góc của tam giác ABC, biết rằng tổng số đo ba góc trong một tam giác bằng 1800. 2 Dạng 4: Hình học Bài 11. Cho tam giác ABC có AB = AC. Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh rằng: a) ∆AMB = ∆AMC. b) AM là tia phân giác của góc BAC. c) AM ⊥ BC. d) Vẽ At là tia phân giác của góc ngoài ở đỉnh A của Δ ABC. Chứng minh: At//BC. Bài 12. Cho tam giác ABC vuông tại A. Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BE = BA. Tia phân giác của góc B cắt AC ở D. a) Chứng minh ∆ABD = ∆EBD. b) Tính số đo góc BED. c) Chứng minh BD ⊥ AE. Bài 13. Cho tam giác ABC, D là trung điểm của AB, E là trung điểm của AC. Lấy điểm F sao cho E là trung điểm của DF. Chứng minh: a) ∆ADE = ∆CFE. b) DB = CF. c) AB // CF. d) DE // BC. Bài 14. Cho tam giác ABC có BA < BC. Trên tia BA lấy điểm D sao cho BD = BC. Tia phân giác của góc B cắt AC và DC lần lượt tại E và I. a) Chứng minh rằng: ∆BEC = ∆BED. b) Chứng minh ID = IC. c) Từ A kẻ AH ⊥ DC, H thuộc DC. Chứng minh: AH // BI. Dạng 5: Một số bài toán nâng cao Bài 16. Cho bốn số a, b, c, d sao cho a.b.c.d ≠ 0. Biết b + c + d c + d + a d + a + b a + b + c . Tính giá trị của k. = = = =k a b c d Bài 17. Tìm các số hữu tỉ x, y, z biết rằng: x.(x + y + z) = −5; y.(x + y + z) = 9; z.(x + y + z) = 5. Bài 18. Tìm số nguyên x để các biểu thức sau có giá trị nguyên: a) b) 7 2x − 1 A= B= 2x − 3 x −1 Bài 19. Tìm x, biết: | x − 1| + | x + 4 |= 3x. Bài 20. Cho số a = 32009.72010.132011. Tìm chữ số hàng đơn vị của số a. 3 c) C= 5 x −3 2 II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐẠI SỐ CHƯƠNG I. SỐ HỮU TỈ VÀ SỐ THỰC Câu 1: Tập hợp số hữu tỉ có kí hiệu là: A. ℕ B. ℤ C. ℚ 4 3 3 . (0,3) bằng : Câu 2: Kết quả của phép tính: ( 0,3)  A. (0,3)4 B. (0,3)10 C. (0,3)15 Câu 3 Cho a = -6; b = 3; c = -2. Giá trị của biểu thức a + b − c là: D. ℝ D. (0,3)12 A. 7 B. 1 C. 11 D. -1 Câu 4: Cho 20n : 5n = 4 thì A. n = 0 B. n = 1 C. n = 2 D. n = 3 Câu 5: Kết quả của phép tính 4,508 : 0,19 (làm tròn đến số thập phân thứ 2) là: A. 23,72 B. 2,37 C. 23,73 D. 23,736 Câu 6: Chọn đáp án sai. Nếu 2 thì: x= 3 2 2 A. x = B. x = C. x = 4 D. x = 2 2  2  2   −  −    9  3  3 3 Câu 7: Tập hợp số thực có kí hiệu là: A. ℕ B. ℤ C. ℚ D. ℝ Câu 8: Chọn khẳng định đúng. 10 A. −37 23 B. 1 12 C. ( 2,5 )6 = ( 0,5 )12 D. ( 2,5 )4  ( −2,5 )5   1      41 −17 3  3 Câu 9: Các tỉ số nào sau đây lập thành một tỉ lệ thức? A. 7 và 5 4 B. 15 và 135 C. −1 và −19 D. 6 14 và 7 2 : : : 12 6 3 21 175 3 57 7 5 3 9 Câu 10: Trong các phân số sau: 15 −9 −30 45 −2 −20 . Những phân số biểu diễn số hữu tỉ −5 là : ; ; ; ; ; −21 14 −42 −63 21 28 7 A. 15 −9 −20 B. 15 45 −2 −20 C. 15 45 −20 D. 15 −30 −2 ; ; ; ; ; ; ; ; ; −21 −63 21 28 −21 −63 28 −21 14 28 −21 −42 21 Câu 11: Tìm x biết, 1 7. x+3 = 2 2 A. x = -13 B. x = 1 C. x = 0 D. x = 1 hoặc x = -13 Câu 12: Chọn khẳng định sai. A. 7  N B. 7  Z C. 7  Q D. 7  Q 4 Câu 13: Số nào dưới đây là số hữu tỉ dương? A. 15 B. −5 C. −21 D. 0 −21 5 c , ta có thể suy ra được tỉ lệ thức nào trong các đáp án sau : −21 Câu 14: Từ tỉ lệ thức a = b d A. a d B. a c a 2 + c2 C. a + 2c 2a − c D. a + 5 c + 5 = = = = = 2 c b b + 2d 2b − d b+5 d+5 b d b + d2 Câu 15: Chọn đáp án sai. Từ tỉ lệ thức 5 35 ta có tỉ lệ thức sau: = 9 63 A. 5 B. 63 35 C. 63 9 D. 35 63 9 = = = = 35 63 9 5 35 5 9 5 Câu 16: Cho dãy số có quy luật : −5 −15 −25 −35 . Số tiếp theo của dãy số là ; ; ; ;... 7 21 35 49 A. −45 B. −30 C. −20 D. −45 56 42 Câu 17: Nếu x y và x + y = - 22 thì = 3 8 A. x = -6; y = -16 C. x = -16; y = -6 8 Câu 18: So sánh:  4 2 và  −1   −1         5   5   8 A.  4 2   −1    −1      5   5     8 C.  4 2>  −1    −1      5   5     28 63 B. x = 3; y = 8 D. x = 6; y = -28 8 B.  4 2=  −1    −1      5   5     8 D.  4 2<  −1    −1      5   5     Câu 19: Phân số nào sau đây viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn? A. 3 B. 1 C. 1 D. 1 2 7 4 2000 Câu 20: Ba số a; b; c tỉ lệ với 3; 5; 7 và b − a = 20 . Số a bằng: A. 70 B. 50 C. 40 D. 30 Câu 21: Viết số thập phân -0,124 dưới dạng phân số tối giản. A. −124 B. −31 C. −31 D. −31 1000 Câu 22: 196 bằng: A. 14 25 250 C. −98 B. 98 5 2500 D. 14 Câu 23: Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau: A. Q  Z B. Q  N Câu 24: Kết quả phép tính 5 −3 bằng: + 12 8 A. 1 B. 19 C. N  Q D. Z  N C. −1 24 D. 1 24 48 48 10 24 Câu 25: Chọn đáp án đúng. Nếu b = 5 thì b 3 bằng: A. 5 6 B. 15 C. 51.2 D. 53 Câu 26: Cho a b c và a + b - c = - 8 thì: = = 11 15 22 A. a = 22; b = 30; c = 60 B. a = - 22; b = - 30; c = - 60 C. a = 22; b = 30; c = 44 D. a = - 22; b = - 30; c = - 44 Câu 27: Kết quả của phép tính 2 là: −0,35. 7 A. -100 B. -1 C. -10 D. -0,1 Câu 28: Tìm x biết 2 1. x− = 3 3 A. B. x = 1 C. D. x = 1 hoặc 1 −1 1 x= x= x= 3 3 3 Câu 29: Chọn câu trả lời đúng. Nếu x; y; z tỉ lệ với 3; 5; 7 thì ta có dãy tỉ số bằng nhau: A. x z y ; B. x y z ; C. 3 y z D. x y z = = = = = = = = 7 3 5 5 3 7 x 5 7 3 5 7 Câu 30: Tìm x biết 3 −5 . x+ = 16 24 A. −19 B. 19 C. −1 D. 1 48 48 CHƯƠNG II. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ Câu 31: Hai thanh sắt có thể tích là 23cm3 và 19cm3. Thanh thứ nhất nặng hơn thanh thứ hai 56 gam. Thanh thứ nhất nặng bao nhiêu gam? A. 322gam B. 626gam C. 266gam D. 232gam Câu 32: Một công nhân làm được 30 sản phẩm trong 50 phút. Trong 120 phút người đó làm được bao nhiêu sản phẩm cùng loại? A. 72 B. 76 C. 78 D. 74 Câu 33: Cuối học kì I số học sinh giỏi của trường THCS X ở khối 6; 7 ; 8 ; 9 tỉ lệ với 1,5 : 1,1 : 1,3 : 1,2. Số học sinh giỏi ở khối 8 nhiều hơn số học sinh giỏi ở khối 9 là 6 học sinh. Ta tìm được: A. Số học sinh giỏi ở các khối 6; 7; 8; 9 của trường THCS X lần lượt là: 90; 66; 78; 72 học sinh B. Số học sinh giỏi ở các khối 6; 7; 8; 9 của trường THCS X lần lượt là: 90; 78; 66; 72 học sinh 6 C. Số học sinh giỏi ở các khối 6; 7; 8; 9 của trường THCS X lần lượt là: 66; 90; 78; 72 học sinh D. Số học sinh giỏi ở các khối 6; 7; 8; 9 của trường THCS X lần lượt là: 72; 78; 66; 90 học sinh Câu 34: Chọn câu trả lời đúng. 12 người may xong một lô hàng hết 5 ngày. Muốn may hết lô hàng đó sớm một ngày thì cần thêm mấy người? (với năng suất máy như nhau) A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 35: Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận, khi x = 10 thì y = 5. Khi x = -5 thì giá trị của y là: A. -2,5 B. -10 C. -7 D. -3 Câu 36: Chọn câu trả lời đúng: Cho biết x và y là 2 đại lượng tỉ lệ thuận, khi x = 5 thì y = 15. Hệ số tỉ lệ k của y đối với x là A. 75 B. 3 C. 10 D. 1 3 Câu 37: Cho bốn số a; b; c; d. Biết rằng a : b = 2 : 3 ; b : c = 4 : 5 ; c : d = 6 : 7 . Khi đó a : b : c : d bằng: A. 8 : 12 : 15 : 13 B. 16 : 24 : 30 : 35 C. 4 : 12 : 6 : 7 D. 16 : 24 : 32 : 35 Câu 38: Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau, khi x = 5 thì y = 8. Khi đó y được biểu diễn theo x bởi công thức nào? A. B. C. D. 5 40 x 8 y= x y= y= y= x 8 x 40 5 Câu 39: Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau, khi x = 10 thì y = 6. Hệ số tỉ lệ là: A. 3 B. 5 C. 40 D. 60 5 3 Câu 40: Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Giá trị của ô trống trong bảng là: A. -6 B. 2 3 C.  2  −   3 D. -2 Câu 41: Nếu y = kx ( k  0 ) thì : A. x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ k. B. x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ k. C. y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k. D. y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ k. Câu 42: Cho biết 2 đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau, khi x = - 6 thì y = 8. Giá trị của y = 12 khi x bằng: A. -4 B. 16 C. -16 D. 4 Câu 43: Cho biết 2 đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau. Biết rằng x = 0,4 thì y = 15. Khi x = 6 thì y bằng: A. 1 B. 6 C. 0,6 D. 0 Câu 44: Cho biết y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ a, x tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ b ( a;b  0 ) thì: A. y tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ b . a B. y tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ a. 7 C. y tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ ab. D. y tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ a . b HÌNH HỌC CHƯƠNG I. ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG Câu 1: Cho hình vẽ biết d ⊥ MQ,d ⊥ NP;MQP = 1100 . Số đo của góc NPQ bằng: A. 600 B. 700 C. 900 D. 800 Câu 2: Cho hình vẽ sau. Biết M = 400 . Số đo M là: 4 3 A. 400 B. 1400 C. 1500 D. 800 Câu 3: Hai đường thẳng aa’, bb’ cắt nhau tại O và A. = 2. = 600. Khẳng định sai là: B. C. D. Câu 4: Cho hình vẽ, vẽ tia phân giác Am của góc xAy, tia phân giác Bn của góc x’By’, biết Ax ⊥ Bx’, Ay ⊥ By’. Khi đó Am và Bn: A. Song song B. Trùng nhau C. Bằng nhau D. Vuông góc Câu 5: Chọn câu trả lời sai. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng, trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau. Khi đó: A. Mỗi cặp góc ngoài cùng phía bù nhau B. Cặp góc so le trong còn lại bằng nhau 8 C. Mỗi cặp góc đồng vị bù nhau D. Mỗi cặp góc trong cùng phía bù nhau Câu 6: Hãy chọn câu đúng trong các câu sau: A. Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau. B. Hai đường thẳng vuông góc thì trùng nhau. C. Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc. D. Cả A, B, C đều sai. Câu 7: Cho hình vẽ bên, MN // PQ và MQ // NP. Giá trị của x là: A. 1000 B. 1400 C. 1800 D. 400 Câu 8: Cho đoạn thẳng AB = 5cm, đường trung trực của AB cắt AB tại M. Độ dài MA, MB là A. MA = 5cm, MB > 2, 5cm B. MA = MB = 5cm C. MA = MB = 2,5cm D. MA < MB < 2,5cm Câu 9: Đường thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại M. Đường thẳng AB là đường trung trực của đoạn thẳng CD khi: A. AB ⊥ CD (M khác A và B) B. AB ⊥ CD và MC = MD C. AB ⊥ CD D. AB ⊥ CD và MC + MD = CD Câu 10: Tìm câu sai trong các câu sau: A. Hai đường thẳng không cắt nhau và không trùng nhau thì chúng song song với nhau. B. Đường thẳng a song song với đường thẳng b nên a và b không có điểm chung. C. Hai đường thẳng a và b không có điểm chung nên a song song với b. D. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không cắt nhau. Câu 11: Cho hình vẽ, góc bằng bao nhiêu: A. 1100 B. 1350 C. 450 D. 400 9 Câu 12: Cho hình vẽ. Chọn khẳng định đúng để d // d’. = A. B. = C. = D. = = 1800 = 1800 Câu 13: Cho tam giác ABC. Nếu đường thẳng m song song với cạnh BC và cắt cạnh AB thì: A. m vuông góc với AC B. m cắt cạnh AC C. m song song với AC D. m nằm ngoài tam giác ABC Câu 14: Cho hình vẽ, biết xAB = 1300 , BCy = 1600 , Ax // By. Số đo góc ABC là: A. 650 B. 900 C. 700 D. 800 Câu 15: Cho ba đường thẳng xx’, yy’, zz’ cắt nhau tại O. Số cặp góc đối đỉnh (không tính góc bẹt) là: A. 3 B. 6 C. 8 D. 10 Câu 16: Cho hình vẽ bên a // b. Số đo BON là: A. 1200 B. 1000 C. 800 D. 1100 Câu 17: Đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b. Khẳng định nào sau đây là sai? A. Nếu trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì hai góc so le trong còn lại bằng nhau. B. Nếu trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì hai đường thẳng a, b song song với nhau. C. Nếu trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì hai góc đồng vị bằng nhau. D. Nếu trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì hai góc trong cùng phía bằng nhau. 10 Câu 18: Biết góc xOy và góc x’Oy’ đối đỉnh với nhau. Khẳng định nào sau đây là sai? A. Tia Ox’ là tia đối của tia Oy và tia Oy’ là tia đối của tia Ox B. Tia Ox’ là tia đối của tia Ox và tia Oy là tia đối của tia Oy’ < 1800 C. Tia Ox’ là tia đối của tia Ox và D. Tia Ox’ là tia đối của tia Ox và = 1800 Câu 19: Khẳng định nào sau đây là sai? A. Hai đường thẳng phân biệt thì hoặc song song, hoặc cắt nhau. B. Hai đường thẳng không cắt nhau thì song song. C. Hai đường thẳng song song thì không cắt nhau. D. Hai đường thẳng cắt nhau thì phân biệt nhau. Câu 20: Chọn đáp án sai. Cho hình vẽ, các cặp góc đồng vị là: A. Góc H 3 và góc K1 B. Góc H1 và góc K1 C. Góc H 4 và góc K 4 D. Góc H 3 và góc K 3 Câu 21: Nếu m ⊥ n và n // k thì: A. m ⊥ k B. n ⊥ k C. m //n D. m // k Câu 22: Cho a ⊥ b và b ⊥ c thì A. a // b // c B. a ⊥ c C. b // c D. c // a Câu 23: Vẽ hai đường thẳng a, b sao cho a // b. Vẽ đường thẳng c cắt đường thẳng a tại điểm A. Khi đó: A. c // b B. c ⊥ b C. c trùng với b D. c cắt b Câu 24: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là khẳng định đúng? A. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song với nhau thì các góc so le trong bằng nhau. B. Nếu Oa, Ob là các tia phân giác của hai góc kề bù thì chúng là hai tia trùng nhau. C. Nếu Ot là tia phân giác của góc xOy thì sẽ tạo thành 3 cặp góc bằng nhau. D. Nếu Oa, Ob là hai tia phân giác của hai góc đồi đỉnh thì chúng vuông goc. Câu 25: Hai tia phân giác của hai góc đối đỉnh là: A. Hai tia đối nhau B. Hai tia trùng nhau C. Hai tia vuông góc D. Hai tia song song Câu 26: Nếu Oa, Ob là các tia phân giác của hai góc kề bù A. Sẽ tạo thành ít nhất hai tia trùng nhau B. Chỉ có duy nhất một cặp góc bằng nhau C. Sẽ có các góc so le trong bằng nhau D. Chúng vuông góc với nhau 11 Câu 27: Cho hình vẽ bên. Giá trị của x là: A. 150 B. 100 C. 900 D. 5 0 Câu 28: Cho góc tù AOB. Trong đó dựng các tia OC, OD lần lượt vuông góc với OA, OB. So sánh các góc AOD và góc BOC. < >2 A. B. C. = D. 2 = Câu 29: Hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O được gọi là hai đường thẳng vuông góc khi: A. xOy = 1800 B. xOy  1800 C. xOy = 900 D. xOy  800 Câu 30: Cho biết hai đường thẳng aa’ và bb’ vuông góc với nhau tại O. Chọn khẳng định sai : A. aa’ và bb’ không thể cắt nhau B. aa’ là đường phân giác của góc bẹt bOb’ C. aa’ ⊥ bb’ D. Góc aOb vuông Câu 31: Cho hình vẽ bên, biết aAd = 1100 , ADC = 700 , BC ⊥ b . Số đo ABC là: A. 900 B. 1100 C. 700 D. Kết quả khác Câu 32: Chọn khẳng định sai. Cho hình vẽ, biết EFP = 500 . Hai đường thẳng MN và PQ song song với nhau khi: A. NEF = 1300 B. SEN = 1300 C. SEM = 500 D. MEF = 1300 12 CHƯƠNG II. TAM GIÁC Câu 33: Cho tam giác MHK vuông tại H. Ta có: A. M + K  900 B. M + K = 1800 C. M + K = 900 D. M + K  900 Câu 34: Cho ΔABC = ΔMNP. Trong các khẳng định sau đây khẳng định nào sai: A. B = N B. BC = MP C. P = C D. BC = PN Câu 35: Cho PQR = DEF , trong đó PQ=4cm;QR=6cm ;PR=5cm . Chu vi tam giác DEF là: A. 14cm B. 17cm C. 16cm D. 15cm Câu 36: Cho tam giác ABC có góc ACx là góc ngoài tại đỉnh C của tam giác ABC. Khi đó: A. ACx  B B. ACx = A + B C. ACx  A D. ACx = A − B Câu 37: Cho ΔABC và ΔDEF có A = D , AB = DE. Để ΔABC = ΔDEF cần thêm điều kiện : A. B = F B. C = F C. BC = EF D. AC = DF Câu 38: Chọn đáp án sai. ΔMNP = ΔM’N’P’, MN = 26cm, M’P’ = 4cm, N’P’ = 7cm. Góc M bằng 550. A. P ‘ = 550 B. M’N’ = 26cm C. NP = 7cm D. M ‘ = 550 Câu 39: Trường hợp bằng nhau cạnh – cạnh – cạnh của hai tam giác được phát biểu : A. Nếu 2 cạnh của tam giác này bằng 2 cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau. B. Nếu 2 góc và một cạnh của tam giác này bằng 2 góc và một cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau. C. Nếu 3 góc của tam giác này bằng ba góc của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau. D. Nếu ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau. Câu 40: Tổng ba góc ngoài của một tam giác bằng: A. 90 B. 270 C. 180 D. 360 Câu 41: Góc ngoài của tam giác là: A. Góc bù với một góc của tam giác. B. Góc phụ với một góc trong của tam giác. C. Góc kề với một góc của tam giác. D. Góc kề bù với một góc trong của tam giác. Câu 42: Cho ΔMNP và ΔDEF có MN = DE, MP = DF, NP = EF, M = D, N = E, P = F . Khi đó: A. ΔNPM = ΔDFE B. ΔMPN = ΔEDF C. Không có cặp tam giác nào bằng nhau D. ΔMNP = ΔDEF Câu 43: Cho ΔABC = ΔDEF, góc tương ứng với góc C là A. Góc D B. Góc F C. Góc E Câu 44: Cho tam giác ABC vuông tại A. Ta có: A. A = B − C B. B + C = 900 D. Góc B C. Góc B và góc C kề bù. D. Góc B và góc C bù nhau Câu 45: Tam giác ABC vuông tại B, ta có: A. A B. Â = 45o C. B̂ + C ˆ +C ˆ = 90o ˆ = 90o D. B̂ = 45o Câu 46: Cho tam giác ABC vuông tại A, phân giác BE, biết BEC = 1100 . Tính góc C. A. 800 B. 60O C. 70O 13 D. 500 ̂. Viết kí hiệu bằng Câu 47: Cho ΔABC và tam giác có ba đỉnh P; H; N bằng nhau. Biết AB = HN, ?̂ = ? nhau giữa hai tam giác. A. ΔACB = ΔNPH B. ΔABC = ΔHPN C. ΔABC = ΔPHN D. ΔABC = ΔNPH Câu 48: Tìm x trong hình vẽ sau biết AB // CD. A. 600 B. 700 C. 500 D. 800 Câu 49: Cần bổ sung thêm điều kiện gì để ΔACP = ΔABN theo trường hợp cạnh – góc – cạnh? A. AN = AP B. CP = BN C. MP = MN và CP = BN D. AN = AP và CP = BN Câu 50: Cho hình vẽ. Cần phải có thêm yếu tố nào để ΔBAC = ΔDAC theo trường hợp c-g-c? A. BAC = DAC B. BCA = DCA C. ABC = ADC D. BC = DC ——————HẾT—————– 14
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top