Hướng dẫn ôn tập giữa kỳ 1 Toán 7 năm 2021 – 2022 trường THCS Giảng Võ – Hà Nội

Giới thiệu Hướng dẫn ôn tập giữa kỳ 1 Toán 7 năm 2021 – 2022 trường THCS Giảng Võ – Hà Nội Toán 7

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Hướng dẫn ôn tập giữa kỳ 1 Toán 7 năm 2021 – 2022 trường THCS Giảng Võ – Hà Nội.

Tài liệu môn Toán sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất.

Tài liệu Hướng dẫn ôn tập giữa kỳ 1 Toán 7 năm 2021 – 2022 trường THCS Giảng Võ – Hà Nội

Tips: thầy cô có thể tìm thêm tài liệu với google tại đây.

Text Hướng dẫn ôn tập giữa kỳ 1 Toán 7 năm 2021 – 2022 trường THCS Giảng Võ – Hà Nội
TRƯỜNG THCS GIẢNG VÕ HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 TỔ TOÁN – LÝ – CN – TIN MÔN: TOÁN 7 NĂM HỌC 2021-2022 I. Kiến thức trọng tâm A. Đại số: Các phép toán trên tập số hữu tỉ, lũy thừa của một số hữu tỉ, giá trị tuyệt đối. 1. Các phép toán cộng, trừ, nhân, chia trong tập hợp số hữu tỉ 𝑎 𝑏 𝑎±𝑏 +) ± = 𝑚 𝑚 𝑚 𝑎 𝑐 𝑎. 𝑐 𝑎 𝑐 𝑎 𝑑 𝑎. 𝑑 (𝑐 ≠ 0) +) . = ; ∶ = . = 𝑏 𝑑 𝑏. 𝑑 𝑏 𝑑 𝑏 𝑐 𝑏. 𝑐 2. Lũy thừa của của một số hữu tỉ (Nắm được các công thức và các tính chất.) 𝑎 𝑛 𝑎𝑛 +) ( ) = 𝑛 ; 𝑎𝑛 . 𝑎𝑚 = 𝑎𝑛+𝑚 ; 𝑎𝑛 ∶ 𝑎𝑚 = 𝑎𝑛−𝑚 ; (𝑎𝑛 )𝑚 = (𝑎𝑚 )𝑛 = 𝑎𝑚.𝑛 𝑏 𝑏 𝑎 𝑛 +) (𝑎. 𝑏)𝑛 = 𝑎𝑛 . 𝑏 𝑛 ; (𝑎. 𝑏. 𝑐)𝑛 = 𝑎𝑛 . 𝑏 𝑛 . 𝑐 𝑛 ; 𝑎𝑛 ∶ 𝑏 𝑛 = ( ) 𝑏 1 0 +) 𝑎 = 𝑎; 𝑎 = 1 (𝑎 ≠ 0) +) 𝑥 2 = 𝑎2 ⇔ 𝑥 = ±𝑎 ; 𝑥 3 = 𝑎3 ⇔ 𝑥 = 𝑎. 3. Giá trị tuyệt đối của một số +)|𝑥| = 𝑥 ⇔ 𝑥 ≥ 0 ; |𝑥| = −𝑥 ⇔ 𝑥 ≤ 0 +) |𝑥| ≥ 0 với mọi 𝑥 +) |𝑥| = 𝑎 (𝑎 > 0) ⇔ 𝑥 = ±𝑎 ; |𝑥| = 0 ⇔ 𝑥 = 0 ; |𝑥| = 𝑎 (𝑎 < 0) ⇔ 𝑥 ∈ ∅ +)|𝑥| = |𝑦| ⇔ 𝑥 = ± 𝑦 B. Hình học: Hai góc đối đỉnh, đường thẳng song song, đường thẳng vuông góc. 1. Hai góc đối đỉnh, tính chất, dấu hiệu nhận biết 2. Hai đường thẳng song song +) Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song +) Tính chất của hai đường thẳng song song. II. Bài tập tham khảo A. Trắc nghiệm Câu 1. Với mọi số hữu tỉ x ta luôn có: A. |𝑥| = 0 B. |𝑥| > 0 C. |𝑥| ≥ 0 D. |𝑥| < 0 2 8   1  4   1 Câu 2. So sánh:    và    5   5   2 8   1  4   1 A.    <    5   5   2   1  4    1  8 B.    =    5    5  2 8   1  4   1 C.    >    5   5   D. Đáp án khác 2 1  3 4  Câu 3. Chọn câu trả lời đúng  2 x     x    0 thì 5  5 7  −1 20 20 𝐀. 𝑥 = hoặc 𝑥 = 𝐁. 𝑥 = 10 21 21 −1 10 𝐂. 𝑥 = 𝐃. 𝑥 = Câu 4. Chọn câu trả lời đúng nhất x  2 1  thì: 3 3 −1 3  3 3  4  4 2  4 Câu 5. Kết quả của phép tính    .     . là:  7 5  11  7 5  11 𝐀. 𝑥 = 1 3 −20 21 A. 2 𝐁. 𝑥 = 1 𝐂. 𝑥 = 𝐃. 𝑥 = 1 ℎ𝑜ặ𝑐 𝑥 = B. 0 C. −1 D. 1 1 3 n 1 1 Câu 6. Tìm tất cả các số nguyên n thỏa mãn các đẳng thức sau     3  81 A. 𝑛 = 12 B. 𝑛 = 8 Câu 7. Chọn đáp án đúng 𝐀. −37 23 > 41 −17 1 12 1 10 𝐁. ( ) > ( ) 3 3 C. 𝑛 = 4 D. 𝑛 = 6 𝐂. (2,5)6 = (0,5)12 𝐃. (2,5)4 < (−2,5)5 Câu 8. Tính giá trị của các biểu thức sau: C  A. −96 B. 1 25.55  106 3.55 C. 96 𝐃. 28 3 Câu 9. Đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b. Khẳng định nào sau đây là sai : A. Nếu trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì hai góc so le trong còn lại bằng nhau; B. Nếu trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì hai đường thẳng a, b song song với nhau. C. Nếu trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì hai góc đồng vị bằng nhau; D. Nếu trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì hai góc trong cùng phía bằng nhau Câu 10. Khẳng định nào sau đây là đúng? A. Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh. B. Hai góc bằng nhau và có một cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia là hai góc đối đỉnh. C. Hai góc bằng nhau có đỉnh chung là hai góc đối đỉnh. D. Hai góc cùng kề bù với một góc thứ ba thì đối đỉnh. 3 Câu 11.Trong các hình ảnh thực tế sau, hình ảnh nào có dạng hai đường thẳng vuông góc: A. Hai thanh đường ray của đường tàu hỏa. B. Hai mép của chiếc lá. C. Chân người đang bước thăng bằng trên dây và chiếc dây. D. Cạnh tường và mép sàn cắt nhau tại góc tường. Câu 12. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là khẳng định đúng A. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song với nhau thì các góc so le trong bằng nhau. B. Nếu Oa, Ob là các tia phân giác của hai góc kề bù thì chúng là hai tia trùng nhau. C. Nếu Ot là tia phân giác của góc xOy thì sẽ tạo thành 3 cặp góc bằng nhau. D. Nếu Oa, Ob là hai tia phân giác của hai góc đồi đỉnh thì chúng vuông góc. Câu 13. Cho hình vẽ Đáp án nào sau đây không đúng. ̂3 và 𝐾 ̂1 là hai góc so le trong A. 𝐻 2 1 3H 4 ̂1 và 𝐾 ̂1 là hai góc đồng vị B. 𝐻 ̂1 và 𝐾 ̂4 là hai góc đồng vị C. 𝐻 2 1 3K 4 ̂4 và 𝐾 ̂1 là hai góc trong cùng phía D. 𝐻 Câu 14. Cho hai đường thẳng 𝑥𝑥’ và 𝑦𝑦’ cắt nhau tại 𝑂. Nếu biết hiệu số đo của hai góc kề bù là 300 ̂ . Tính số đo các góc tạo thành. Chọn câu trả lời sai: ̂ > 𝑥′𝑂𝑦 và 𝑥𝑂𝑦 ̂ = 75o A. 𝑥′𝑂𝑦 ̂ = 105o B. 𝑥𝑂𝑦 ̂ = 105o C. 𝑥′𝑂𝑦′ ̂ = 105o D. 𝑥𝑂𝑦′ Câu 15. Cho hình vẽ. m 1 A a b 1 B ̂1 . Số đo của A ̂1 là: ̂1 = 2A Biết a  c, b  c. Một đường thẳng m cắt a, b tại A, B. Biết B A. 30𝑜 B.Tự luận B. 60𝑜 C. 45𝑜 D. 120𝑜 4 Bài 1. Thực hiện phép tính (tính hợp lý nếu có thể): 2 5 7 𝑎) − + 3 6 2 𝑐) − 6,9 + 3,71 + 2,29 + 0,9 4 7 4 26 𝑒) 1 − − ( + 0,5 − ) 13 19 13 19 7 𝑏) 4,5 − |− | 5 𝑑)(−3,5) . 2,1 + 2,1 . (−6,5) 1 5 1 5 4 6 4 5 𝑓) 16 : − 6 : + ( ) : (− ) 4 3 4 3 7 7 3 2 1 4 4 2 2 1 2 2 0 ℎ) 12 ∶ + 4,25: (− ) + ( ) 𝑔) |− | + ( ) : ( ) − (−1001) 4 3 3 3 5 3 3 −3 4 2 14 2 2 2 1 2 1 𝑖) [( + ) : − (− + ) : ] ∶ (3 . 7 − 3 . 5 ) 5 9 7 9 5 7 7 2 7 2 Bài 2. Tính giá trị của biểu thức 1 2 12 𝐴 = (−2 + − ) 5 7 13 −2 3 −2 2 240 . 329 𝐶 = ( ) : ( ) + 13 15 3 3 8 .9 Bài 3. Tìm số hữu tỷ 𝒙, 𝒚 biết: 3 1 1 1) + : 𝑥 = − 4 4 3 2 3) (𝑥 + 0,1). (𝑥 − ) = 0 7 𝑥 𝑥−1 5) = 2 3 7) (𝑥 + 2)2 = 64 4 9) |𝑥 + | − 0,1 = 0 3 ∗ (2𝑥 11 ) − 1)2 + |𝑦 2 + 1| = 1 12 5 −12 1 1 . − . + .12 17 7 17 7 17.7 𝐷 = −|𝑥 + 1| + |3 − 2𝑥| với |𝑥 − 2| = 1 𝐵= 1 2 8 3 . ( 𝑥 − ) − = −1 3 5 15 4 3 4) (2𝑥 − 1) = 8 2) −2𝑥 + 1 𝑥 + 2 = −3 4 𝑥 10 8)16. 2 = 2 2 10) . 3𝑥+1 − 7 . 3𝑥 = −405 3 6) Bài 4. Cho góc xOy có số đo bằng 600. a) Vẽ góc 𝑥𝑂𝑦. b) Vẽ góc 𝑥’𝑂𝑦’ đối đỉnh với góc 𝑥𝑂𝑦, sao cho 𝑂𝑥’ là tia đối của tia 𝑂𝑥. Tính các góc 𝑥𝑂𝑦 ′ , 𝑥 ′ 𝑂𝑦 ′ , 𝑥 ′ 𝑂𝑦. c) Vẽ tia phân giác 𝑂𝑡 của góc 𝑥𝑂𝑦. Vẽ tia 𝑂𝑡’ là tia phân giác của góc 𝑥’𝑂𝑦’. Chứng minh 𝑂𝑡, 𝑂𝑡′ là hai tia đối nhau. Bài 5. 1) Chứng minh hai đường thẳng 𝑎𝑏 và 𝑚𝑛 trong hình vẽ sau song song với nhau. Làm bài bằng 3 cách (gợi ý: một cặp góc so le trong bằng nhau, một cặp góc đồng vị bằng nhau, một cặp góc trong cùng phía bù nhau). 5 2) Vẽ lại các hình sau và tìm số đo 𝑥 trong mỗi hình vẽ. 3) Cho Am // Bn. Tìm số đo x trong mỗi hình vẽ sau. y A t m n 1200 t m B x x x B n A Bài 6. Cho hình vẽ bên. Biết 𝐴𝑥 // 𝐵𝑦 , ̂ = 140𝑜 , 𝐵𝐴𝐷 ̂ = 90𝑜 , 𝐴𝐸𝐷 ̂ = 40𝑜 , 𝑦𝐵𝐴 ̂ = 50𝑜 . 𝐴𝐷𝐶 y ̂. a) Tính 𝐵𝐴𝐸 x 320 y B 140° E A 40° b) Chứng minh 𝐴𝑥 song song với 𝐷𝐶. c) Chứng minh 𝐸𝐷 ⊥ 𝐷𝐴. 50° D Bài 7. a) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 𝐸 = (2𝑥 + 7)2 + 𝑃 = |2𝑥 + 4| − 5 2 5 b) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: 𝐴 = −𝑥 2 − 5. Bài 8. Tìm cặp số nguyên (𝑥; 𝑦) thỏa mãn: a) |2𝑥 + 1| + |𝑦 − 1| = 4 b) 𝑦 2 = 3 − |2𝑥 − 3| c)(𝑥 − 3). (𝑦 − 5) = −7 Chúc con ôn tập tốt và làm bài đạt kết quả cao! C
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top