Đề thi thử Toán 11 THPT Quốc gia 2020 lần 1 trường Ngô Quyền – Hải Phòng

Giới thiệu Đề thi thử Toán 11 THPT Quốc gia 2020 lần 1 trường Ngô Quyền – Hải Phòng

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề thi thử Toán 11 THPT Quốc gia 2020 lần 1 trường Ngô Quyền – Hải Phòng mới nhất.

Tài liệu Toán 11 và các đáp án, hướng dẫn giải chi tiết các đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Đề thi thử Toán 11 THPT Quốc gia 2020 lần 1 trường Ngô Quyền – Hải Phòng

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 11 tại đây

SỞ GD&ĐT HẢI PHÒNG TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN ĐỀ THI THỬ LẦN I (Đề thi gồm 06 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2020 Môn thi: TOÁN 11 (Ngày thi 29/12/2019) Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề 111 Câu 1: Từ một hộp đựng 5 quả bóng màu đỏ khác nhau, 10 quả bóng màu xanh khác nhau và 15 quả bóng màu vàng khác nhau, có tất cả bao nhiêu cách lấy ra 5 quả bóng có đủ ba màu, trong đó số quả bóng màu vàng không ít hơn 2? A. 56877. B. 56875. C. 56878. D. 56876. Câu 2: Gieo ngẫu nhiên một con súc sắc cân đối đồng chất hai lần. Số phần tử của không gian mẫu là? A. 18 . B. 6 . C. 12 . D. 36 . Câu 3: Tìm hệ số của x 3 trong khai triển biểu thức ( 2 x − 3) . 4 A. 24. B. −24. C. 96. D. −96. Câu 4: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là một tứ giác ( AB không song song với CD ). Gọi M là một điểm thuộc miền trong của tam giác SAB , O là giao điểm của AC và BD , I là giao điểm của AB và CD. Giao điểm K của đường thẳng AM với mặt phẳng ( SCD ) được xác định là điểm nào trong số các điểm sau ? A. K là giao điểm của AM với SO. B. K là giao điểm của AM với SI . C. K là giao điểm của AM với SC. D. K là giao điểm của AM với SD. Câu 5: Hàm số y = tan x + 2sin x là A. hàm số lẻ. B. hàm số chẵn. C. hàm số vừa chẵn vừa lẻ. D. hàm số không chẵn và không lẻ. Câu 6: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành, O là giao điểm hai đường chéo AC và BD. Gọi I , J , K lần lượt là trung điểm các cạnh BC , AD, SC và H là một điểm trên cạnh BC , H không trùng với B. Gọi d là giao tuyến của hai mặt phẳng ( SAH ) và ( IJK ) . Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau A. d đi qua giao điểm của AH và KI đồng thời d song song với KO. B. d đi qua giao điểm của AH và IJ đồng thời d song song với SA. C. d đi qua giao điểm của AH và IJ đồng thời d song song với KO. D. d đi qua giao điểm của SH và IK đồng thời d song song với SA. Trang 1/6 – Mã đề thi 111 Câu 7: Phương trình nào sau đây có tập nghiệm {x = B. sin x = −1. A. cos x = −1.  + k 2 , k  } ? 2 C. 2cos x = 1. n +1 n+2 2n 100 Câu 8: Tìm n biết C2 n+1 + C2 n+1 + … + C2 n+1 = 2 − 1 . A. n = 101. B. n = 51. C. n = 50. Câu 9: Nghiệm của phương trình 2 cos x + sin x + 1 = 0 (với k  ) là   A. x = − + k 2 B. x = + k 2 C. x = k 2 2 D. sin x = 1. D. n = 100. 2 Câu 10: Cho dãy số un = sin A. un +1 = sin   n D. x = k 2 . Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau đây. B. Là dãy tăng. . n +1 C. Dãy số bị chặn. D. Dãy số không tăng, không giảm. u = 5 Câu 11: Cho dãy số ( un ) xác định bởi:  1 . Số hạng tổng quát của dãy số trên là un+1 = un + n ( n − 1) n ( n − 1) n A. un = B. un = 5 + 2 2 n ( n + 1) ( n + 1)( n + 2 ) C. un = 5 + D. un = 5 + 2 2 Câu 12: Phương trình : 3.sin 3x + cos3x = −1 tương đương với phương trình nào sau đây:  1     1 1     A. sin  3x −  = − . B. sin  3x +  = − . C. sin  3x −  = . D. sin  3x +  = − . 6 2 6 6 6 6 2 2     Câu 13: Từ một túi đựng sáu viên bi màu xanh và bốn viên bi màu đỏ, lấy ngẫu nhiên cùng một lúc hai viên bi. Tính xác suất để cả hai viên bi đều màu đỏ. 8 7 2 7 A. . B. . C. . D. . 15 15 15 45 Câu 14: Gieo ngẫu nhiên một con súc sắc cân đối đồng chất ba lần. Xác suất để cả ba lần xuất hiện mặt hai chấm là A. 1 . 20 B. 1 . 172 C. 1 . 216 D. 1 . 18 Câu 15: Mệnh đề nào sau đây đúng? A. Qua ba điểm xác định một và chỉ một mặt phẳng. B. Qua ba điểm phân biệt không thẳng hàng xác định một và chỉ một mặt phẳng. C. Qua ba điểm phân biệt xác định một và chỉ một mặt phẳng. D. Qua ba điểm phân biệt không thẳng hàng xác định hai mặt phẳng phân biệt.  Câu 16: Hàm số y = sin 2 (2 x + ) tuần hoàn với chu kì là 4   C. . D. 2 . . 4 2 Câu 17: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi G là trọng tâm tam giác SAC , N là điểm nằm trên cạnh SB sao cho SN = 2 NB. Thiết diện của hình chóp S.ABCD cắt bởi mặt phẳng ( CNG ) là hình gì ? A.  . B. Trang 2/6 – Mã đề thi 111 A. Lục giác. B. Ngũ giác. C. Tứ giác. D. Tam giác. Câu 18: Cho ba mặt phẳng phân biệt ( P ) , ( Q ) , ( R ) có ( P )  ( Q ) = d1; ( Q )  ( R ) = d2 ; ( P )  ( R ) = d3 . Khi đó, mệnh đề nào sau đây đúng ? A. d1 , d 2 , d3 đôi một song song hoặc đồng quy. B. d1 , d 2 , d3 đồng quy. C. d1 , d 2 , d3 đôi một cắt nhau. D. d1 , d 2 , d3 đôi một song song. Câu 19: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi M , N , P, Q lần lượt là trung điểm các cạnh AB, CD, SD, SA. Mệnh đề nào sau đây sai ? A. MP / / ( SBC ) . B. PN / / ( SBC ) . C. MQ / / ( OPN ) . D. MN / / ( SAD ) . Câu 20: Đi từ thành phố A đến thành phố B chỉ có thể dùng các phương tiện xe máy, ô tô, tàu hỏa. Đi từ thành phố B đến thành phố C ngoài ba phương tiện kể trên còn có thể dùng phương tiện máy bay. Hỏi có bao nhiêu cách sử dụng phương tiện đi từ thành phố A đến thành phố C, biết phải đi qua thành phố B? A. 9. B. 7. C. 12. D. 10. Câu 21: Mệnh đề nào sau đây đúng? n n A. ( x + y ) =  Cnk .x n -k .y k . B. ( x + y ) =  Cnk .x n -k .y k . C. ( x+ y ) = Cnk .x n-k .y k . D. ( x + y ) =  Cnk .x n .y k . n k=0 n n k=1 n n k=0 Câu 22: Số cách chọn một ban chấp hành gồm một trưởng ban, một phó ban, một thư kí và một thủ quỹ được chọn từ 16 thành viên là: 16! 16! 16! A. . B. 4 . C. . D. . 12! 4 12!.4! Câu 23: Gieo ngẫu nhiên một con súc sắc cân đối đồng chất một lần. Tính xác suất để xuất hiện mặt có số chấm là một số chẵn. 1 1 1 2 A. . B. . C. . D. . 3 4 2 3 Câu 24: Cho A , B là hai biến cố xung khắc. Đẳng thức nào sau đây đúng? A. P ( A  B ) = P ( A) − P ( B ) B. P ( A  B ) = P ( A) .P ( B ) C. P ( A  B ) = P ( A) + P ( B ) D. P ( A  B ) = P ( A) + P ( B ) a1 = 321 Câu 25: Cho cấp số cộng ( an ) xác định bởi  an = an−1 − 3 n = 2, 3, 4, … Tổng 125 số hạng đầu tiên của dãy số (an) là A. 16875. B. 63375. C. 635625. Câu 26: Cho cấp số cộng: 2, a,6, b . Tích a.b bằng: D. 166875. Trang 3/6 – Mã đề thi 111 A. 40. B. 32. C. 12. D. 22. Câu 27: Giải phương trình: cos7 x + sin8x = cos3x − sin 2x k  2  A. x = B. x = k ; x =  + k 2 ; x = −  + k 2 ;x = +k ; x = + k 2 5 10 5 4 C. x = k ; x =  + k 2 ; x = −  + k 2 4 10 5 2 5 10 5 4 k   2   D. x = ; x = + k ; x = − + k 2 5 10 5 2 Câu 28: Cho ( un ) là cấp số nhân. Chọn hệ thức đúng. D. u4 .u32 = u182 . u3 .u16 = u8 . Câu 29: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là một tứ giác. Gọi M , N , P lần lượt là trung điểm các cạnh SC , CD, AD. Giao tuyến của hai mặt phẳng ( SAN ) và ( AMP ) là đường thẳng nào trong số các đường thẳng sau ? A. u8 .u15 = u112 . A. Đường thẳng B. Đường thẳng C. Đường thẳng D. Đường thẳng B. u7 .u15 = u13 . C. AK với K là giao điểm của MP và SN . AQ với Q là trung điểm cạnh SD. MN. AG với G là trọng tâm tam giác SCD. Câu 30: Cho cấp số cộng ( un ) có công sai d , mệnh đề nào sau đây đúng ? A. un = u1 + n.d . B. un = un+1 + d . C. un+1 = un + d . D. un = u1 + ( n+1) .d . 1 bằng 2 A. 5 . B. 3 . C. 4 . D. 2 . Câu 32: Cho hai đường thẳng a và b chéo nhau. Có bao nhiêu mặt phẳng chứa a và song song với b ? A. 0. B. 1. C. 2. D. Vô số. Câu 33: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi G1 , G2 lần lượt là trọng tâm của Câu 31: Tổng các nghiệm trong khoảng (0;2) của phương trình sin 2 x = tam giác ( SAB ) , ( SAD ) và I , K lần lượt là trung điểm các cạnh SA, SC . Mệnh đề nào sau đây sai ? A. G1G2 / / ( IBD ) . B. G1G2 / / ( KBD ) . C. G1G2 / / ( ABCD ) . D. G1G2 / / ( SBD ) . Câu 34: Trong các dãy số cho bởi các số hạng tổng quát sau, dãy số nào là cấp số nhân? A. un = 3 + n. B. un = 3 + n 2 . C. un = 3n . D. un = 3n − 1. Câu 35: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là một tứ giác ( AB không song song với CD ). Gọi M là trung điểm của SD , N là điểm nằm trên cạnh SB sao cho SN = 2NB , O là giao điểm của AC và BD. Cặp đường thẳng nào sau đây cắt nhau ? Trang 4/6 – Mã đề thi 111 S M D A N O C B A. MN và BD. B. MN và SC. C. SO và AD. D. SA và BC. Câu 36: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y = −4sin x + 3cos x + 1 lần lượt là A. ymax = 5; ymin = −5 B. ymax = 4; ymin = −6 C. ymax = 6; ymin = 4 D. ymax = 6; ymin = −4 Câu 37: Số nghiệm của phương trình: 9sin x + 6cos x − 3sin 2 x + cos 2 x = 8 thuộc khoảng ( − ;3 ) là: A. 3. B. 4. C. 5. D. 2. Câu 38: Giả sử trong khai triển (1 + ax )(1 − 3x ) với a  thì hệ số của số hạng chứa x 3 là 405. Tính a. A. 9. B. 6. C. 7. D. 14. Câu 39: Có một hộp chứa các viên bi. Hộp thứ nhất chứa 6 viên bi trắng, 4 viên bi đen. Hộp thứ hai chứa 4 viên bi trắng, 6 viên bi đen. Từ mỗi hộp lấy ngẫu nhiên một viên. Tính xác suất sao cho hai viên bi lấy ra khác màu. 12 13 69 24 A. B. C. D. . . . . 95 95 25 25 6 1 1 1 1 1 22018 − 1 + + + … + + = Câu 40: Tìm số tự nhiên n thỏa mãn . 2!2017! 4!2015! 6!2013! 2016!3! 2018!1! Pn A. n = 2018. B. n = 2017. C. n = 2020. D. n = 2019. Câu 41: Một nhân viên được nhận vào làm việc ở tập đoàn S với mức lương 10.000.000 VND/tháng và thỏa thuận nếu hoàn thành tốt công việc thì sau một quý (3 tháng) công ty sẽ tăng cho anh thêm 500.000 VND/tháng. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm thì lương của anh ta sẽ được trên 20.000.000 VND/tháng (giả thiết: nhân viên đó luôn hoàn thành tốt công việc). A. 5. B. 4. C. 7. D. 6. Câu 42: Từ các số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có tám chữ số trong đó có chữ số 9 xuất hiện đúng ba lần và các chữ số 9 không đứng cạnh nhau. A. 983040. B. 272160. C. 302400. D. 1115370. Câu 43: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang cân, đáy nhỏ AB = n, đáy lớn CD = m ( m, n là các số thực dương, m  n ). Các cạnh bên thỏa mãn SA = SB, SC = SD. Gọi O là giao điểm hai IS = k . Gọi ( ) là mặt phẳng đi qua AI và đường chéo AC và BD . Lấy điểm I trên đoạn SO sao cho IO song song với CD. Tìm điều kiện của k để thiết diện của hình chóp S.ABCD với mặt phẳng ( ) là một hình chữ nhật. m+n n m−n m . . . A. k = B. k = C. k = D. k = . m−n m+n m+n 2n Câu 44: Một dãy phố có bảy cửa hàng bán đồ lưu niệm. Có bảy khách hàng, mỗi người chọn vào một trong bảy cửa hàng đó một cách ngẫu nhiên. Tính xác suất để một cửa hàng có một khách vào, một cửa hàng có hai khách vào, một cửa hàng có bốn khách vào và bốn cửa hàng còn lại không có người khách nào vào. 450 900 450 75 A. B. C. D. . . . 16807 117649 117649 16807 Câu 45: Một bài trắc nghiệm có mười câu hỏi, mỗi câu hỏi có 4 phương án lựa chọn trong đó có 1 đáp án đúng. Giả sử mỗi câu trả lời đúng được 5 điểm và mỗi câu trả lời sai bị trừ đi 2 điểm. Một học sinh không Trang 5/6 – Mã đề thi 111 học bài nên chọn đáp án ngẫu nhiên cả mười câu hỏi. Xác suất để học sinh này nhận điểm nhỏ hơn hoặc bằng 1 gần nhất với số nào sau đây ? A. P( A) = 0, 7336 . B. P( A) = 0, 7759 . C. P( A) = 0, 783 . D. P( A) = 0, 7124 . Câu 46: Cho tứ diện ABCD có tất cả các cạnh đều bằng 1. Gọi O là trung điểm của AB. Mặt phẳng ( ) đi qua O đồng thời song song với AC và trung tuyến BK của tam giác ABD. Gọi ( H ) là đa giác thiết diện tạo bởi tứ diện ABCD và ( ) . Tính chu vi của ( H ) . A. 5+ 2 3 . 3 B. 5+ 2 3 . 4 C. 5+ 2 3 . 2 D. 5+3 3 . 2 Câu 47: Cho khai triển (1+ x+ x2 ) = a0 +a1 x+a2 x 2 +…+a2n x 2n , với n  2 và a0, a1, a2,…, a2n là các hệ n a3 a4 = , khi đó tổng S = a0 + a1 + a2 + … + a2 n bằng 5 16 A. S = 310. B. S = 311. C. S = 312. D. S = 313. Câu 48: Cho ba số x ; 5 ; 2y theo thứ tự lập thành cấp số cộng và ba số x ; 4 ; 2y theo thứ tự lập thành cấp số nhân thì x − 2 y bằng số. Biết rằng x − 2y = 8 . x − 2y = 9 . x − 2y = 6 . x − 2 y = 10 . A. B. C. D. Câu 49: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M là trung điểm của SB. Một đường thẳng  song song với BD đồng thời cắt các đường thẳng AM và SC lần lượt tại I và K . Tính tỉ SK . số SC 1 1 1 2 A. . B. . C. . D. . 3 5 4 2    Câu 50: Cho hàm số: y = 3 − 5 sin x , giá trị lớn nhất của hàm số trên  ;  là 6 3 5 1 2 A. . B. − . C. . D. 8. 2 5 2 ———————————————– ———– HẾT ———– Trang 6/6 – Mã đề thi 111
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top