Đề thi thử Toán 11 THPT Quốc gia 2019 trường Yên Mô B – Ninh Bình lần 1

Giới thiệu Đề thi thử Toán 11 THPT Quốc gia 2019 trường Yên Mô B – Ninh Bình lần 1

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề thi thử Toán 11 THPT Quốc gia 2019 trường Yên Mô B – Ninh Bình lần 1 mới nhất.

Tài liệu Toán 11 và các đáp án, hướng dẫn giải chi tiết các đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Đề thi thử Toán 11 THPT Quốc gia 2019 trường Yên Mô B – Ninh Bình lần 1

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 11 tại đây

SỞ GD&ĐT NINH BÌNH TRƯỜNG THPT YÊN MÔ B (Đề thi gồm 04 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 – LẦN 1 Môn thi: TOÁN – LỚP 11 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Họ và tên thí sinh:………………………………………………….….…. Số báo danh: ……………………………………………………………. MÃ ĐỀ 111 Câu 1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy . Cho đường thẳng  : 2 x  3 y  4  0 . Vectơ nào sau đây là một vectơ pháp tuyến của      B. n  (3; 2). C. n  (3; 2). D. n  (3; 2). A. n  (2;3). Câu 2. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy . Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm I (2;1) , trọng 7 4 tâm tam giác ABC là G  ;  , phương trình đường thẳng AB là x  y  1  0 . Giả sử C ( x0 ; y0 ) . Giá trị 3 3 của biểu thức S  2 x0  y0 là: A. S  9. B. S  18. C. S  10. D. S  12. 2 2 Câu 3. Gọi x1 , x2 là các nghiệm của phương trình x – 3 x –1  0 . Khi đó x1  x22 bằng: A. 8. B. 9. C. 10. D. 11. 2 Câu 4. Giá trị nhỏ nhất của hàm số y  sin x  4sin x  5 là A. 20. B. 8. C. 9. D. 0. Câu 5. Phương trình nào sau đây vô nghiệm: A. 3 sin 2 x  cos 2 x  2 . B. 3sin x  4 cos x  5 . Câu 6. Tổng tất cả các nghiệm của phương trình  . D. 4 3 cos x  sin x  1 trên  0; 2  là C. sin x  cos 3 sin x  cos x  3 . 11 5  3 B. C. . D. . . . 6 3 6 2 Câu 7. Tổng các nghiệm của phương trình sin x cos x  sin x  cos x  1 trên khoảng  0; 2  là: A. B. 4 . C. 3 . D.  . A. 2 . Câu 8. Cho lăng trụ đứng ABC. ABC  . Gọi M , N lần lượt là trung điểm của AB và CC  . Khi đó CB song song với C.  BC M  . A.  AC M  . D. AM . B. AN . Câu 9. Cho hình chóp S . ABCD có đáy ABCD là hình thang đáy lớn AD . Lấy điểm M thuộc cạnh SD SN sao cho MD  2 SM . Gọi N là giao điểm của SA và ( MBC ) . Giá trị của tỷ số là SA SN 1 SN 1 SN SN A. B. C. D.  .  .  3.  2. SA 3 SA 2 SA SA Câu 10. Từ một hộp chứa 12 quả cầu đỏ và 5 quả cầu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả cầu. Xác suất để lấy được 3 quả cầu màu xanh là 11 3 1 1 B. C. D. A. . . . . 34 34 68 408 Câu 11. Cho đa giác đều 32 cạnh. Gọi S là tập hợp các tứ giác tạo thành có 4 đỉnh lấy từ các đỉnh của đa giác đều. Chọn ngẫu nhiên một phần tử của S . Xác suất để chọn được một hình chữ nhật là 1 3 1 1 A. . B. . C. . D. . 341 899 385 261 Câu 12. Cho 100 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 100 , Chọn ngẫu nhiên 3 thẻ. Tính xác suất để tổng các số ghi trên ba thẻ được chọn là một số chia hết cho 2 5 3 5 1 A. . B. . C. . D. . 7 4 6 2 Câu 13. Cho cấp số cộng  un  , biết u2  3 và u4  7 . Giá trị của u15 bằng Mã đề 111 – Trang 1
Trang chủ
B. 31 . C. 35 . D. 29 . A. 27 . Câu 14. Cho một cấp số cộng (un ) có u1  1 và tổng 100 số hạng đầu bằng 24850 . 1 1 1 là: Giá trị của biểu thức S    …  u49u50 u1 u2 u2u3 245 4 49 9 B. S  . C. S  D. S  A. S  . . . 246 23 246 246 Câu 15. Cho cấp số nhân  un  có số hạng đầu u1  5 và công bội q  2 . Số hạng thứ sáu của  un  là: A. u6  160. B. u6  320. C. u6  160. D. u6  320.  Câu 16. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho vectơ v   2;  1 và điểm M  3; 2  . Tìm tọa độ ảnh  M  của điểm M qua phép tịnh tiến theo vectơ v. A. M   5;3 . B. M   1;1 . C. M  1;  1 . D. M  1;1 . Câu 17. Cho tứ diện ABCD có tất cả các cạnh đều bằng 3 . Gọi M ; N lầ lượt là trung điểm của AC và BC , P là một điểm trên cạnh BD sao cho BP  2 PD . Diện tích của thiết diện do mặt phẳng ( MNP ) cắt tứ diện ABCD là 5 51 5 147 5 147 5 51 . . . . A. S  B. S  C. S  D. S  16 16 8 8 Câu 18. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy . Cho đường thẳng  : 2 x  y  3  0 . Vectơ nào sau đây là một vectơ chỉ phương của      A. u  (2; 1). B. u  (1; 2). C. u  (2;1). D. u  (1; 2). Câu 19. Phương trình x 2  4mx  4m 2  2m  5  0 có nghiệm khi và chỉ khi: 5 5 5 5 A. m  . B. m  . C. m  . D. m  . 2 2 2 2 1 Câu 20. Gọi S là tổng các nghiệm trong khoảng  0;   của phương trình sin x  . Giá trị của S là 2 A. S  0. B. S   3 . C. S   . D. S   6 . 1 Câu 21. Nghiệm âm lớn nhất của phương trình sin x  cos x  1  sin x cos x là 2 A.  . B. 2 .  C.  . 2 D.  3 . 2 6 2  Câu 22. Số hạng không chứa x trong khai triển của  x 2   , ( x  0) là x  A. 240. B. 60. C. 160. D. 160. Câu 23. Cho cấp số cộng  un  , biết u1  5 , và công sai d  2 . Số 81 là số hạng thứ bao nhiêu? B. 50. C. 44. D. 75. A. 100. Câu 24. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , phép quay tâm O góc quay 90 biến điểm M  1; 2  thành điểm M  . Tọa độ điểm M  là A. M   2;1 . B. M   2;  1 . C. M   2; 1 . D. M   2;  1 . Câu 25. Cho hình bình hành ABCD có AB  a; BC  a 2 và BAD  450 . Diện tích của hình bình hành ABCD là A. S ABCD  2a 2 . D. S ABCD  a 2 . C. S ABCD  a 2 3. B. S ABCD  a 2 2. Câu 26. Phương trình ( x 2  2 x  3) 2  2(3  m)( x 2  2 x  3)  m 2  6m  0 có nghiệm khi và chỉ khi B. m  4. C. m  2. D. m  2. A. m  R. Câu 27. Điều kiện để phương trình m.sin x  3cos x  5 có nghiệm là: Mã đề 111 – Trang 2
Trang chủ
 m  4 A.  . B. 4  m  4. D. m  4. C. m  34. m  4 Câu 28. Cho P  x   (1  x )9  (1  x)10  (1  x)11  (1  x)12  (1  x)13  (1  x)14  (1  x)15 . Hệ số của số hạng chứa x9 trong khai triển rút gọn của P  x  là: B. 8008. C. 3003. D. 8000. A. 3000. Câu 29. Một hộp đựng 8 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ, 3 viên bi vàng. Số cách chọn ra 4 viên bi sao cho số bi xanh bằng số bi đỏ là: A. 280. B. 1160. C. 40. D. 400. Câu 30. Cho cấp số nhân  un  với u1  3 và công bội q  2 . Số 192 là số hạng thứ mấy của  un  ? B. 6. C. 7. D. 8. A. 5. Câu 31. Trong tam giác ABC có BC  a; CA  b; AB  c , điều kiện cần và đủ để hai trung tuyến vẽ từ A và B vuông góc với nhau là: B. a 2  b 2  5c 2 . C. 2a 2  2b 2  3c 2 . D. 3a 2  3b 2  5c 2 . A. 2a 2  2b 2  5c 2 . Câu 32. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy . Khoảng cách từ điểm M (3; 4) đến đường thẳng  : 3 x  4 y  1  0 là: 24 8 16 12 B. . C. D. A. . . . 5 5 5 5 Câu 33. Cho hai cấp số cộng hữu hạn, mỗi cấp số có 100 số hạng là: 4; 7;10;13;16;… và 1;6;11;16; 21;… Có bao nhiêu số hạng có mặt trong cả hai dãy số trên A. 21. B. 20. C. 18. D. 19. Câu 34. Số nghiệm của phương trình A. 1. B. 2. 2 x 2  3x  5  x  1 là: C. 0. D. 3. sin x  2 cos x  1 trên R . Câu 35. Giả sử M là giá trị lớn nhất và m là giá trị nhỏ nhất của hàm số y  sin x  cos x  2 Giá trị của M  m là: B. 0. C. 1. D. 1. A. 1  2. 2 Câu 36. Giá trị nguyên lớn nhất của m để phương trình m sin x  2sin 2 x  3m cos 2 x  2 có nghiệm là B. m  1. C. m  2. D. m  1. A. m  3. Câu 37. Phương trình cos 2 x  4sin x  5  0 có bao nhiêu nghiệm trên khoảng  0;10  ? A. 5. B. 4. C. 2. D. 3. Câu 38. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình sin x  m có nghiệm thực. A. m  0. B. 1  m  1. C. 1  m  1. D. m  0.   Câu 39. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m để phương trình cos  2 x    m  2 3  có nghiệm. Tính tổng T của các phần tử trong S . B. T  3. C. T  2. D. T  6. A. T  6. Câu 40. Cho tứ diện ABCD , M , N lần lượt là trung điểm của AB và BC . P là điểm trên cạnh CD AQ sao cho CP  2 PD . Mặt phẳng  MNP  cắt AD tại Q . Tính tỉ số ? QD 1 2 A. . D. . C. 2 . B. 3 . 2 3 Câu 41. Trên giá sách có 4 quyển sách toán, 3 quyển sách lý, 2 quyển sách hóa. Lấy ngẫu nhiên 3 quyển sách. Tính xác suất để 3 quyển được lấy ra có ít nhất một quyển là toán. 1 37 5 2 B. C. D. . A. . . . 21 42 42 7 Câu 42. Từ các chữ số 1; 2;3; 4;5;6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 4 chữ số đôi một khác nhau B. 15. C. 120. D. 180. A. 360. Mã đề 111 – Trang 3
Trang chủ
Câu 43. Cho đa giác đều  H  có 16 đỉnh. Người ta lập một tứ giác có 4 đỉnh là 4 đỉnh của  H  . Tính số tứ giác được lập thành mà không có cạnh nào là cạnh của  H  . B. 1840. C. 240. A. 660. 8 6 Câu 44. Tìm hệ số của số hạng chứa x trong khai triển x3 1  x  D. 1820. A. 28 . B. 70 . C. 56 . D. 56 . Câu 45. Cấp số cộng  un  có số hạng đầu u1  3 , công sai d  5 , số hạng thứ tư là A. u4  23 B. u4  18 C. u4  8 D. u4  14 1 Câu 46. Phương trình sin 4 x  cos 4 x  cos 2 x  sin 2 2 x  m  0 có nghiệm khi và chỉ khi 4 1 A. m  . C. 2  m  0. D. 0  m  2. B. 8  m  0. 4 Câu 47. Bốn số tạo thành một cấp số cộng có tổng bằng 28 và tổng các bình phương của chúng bằng 276 . Tích của bốn số đó là : A. 585. B. 161. C. 440. D. 276. Câu 48. Một cấp số nhân có số hạng đầu u1  3 , công bội q  2 . Biết Sn  765 . Tìm n ? A. n  7. B. n  9. C. n  6. D. n  8. u3 Câu 49. Cho cấp số nhân  un  , biết u1  12 ,  243 . Tìm u9 . u8 4 4 2 A. u9  78732. C. u9  D. u9  B. u9  . . . 6563 2187 2187 Câu 50. Cho bốn điểm A; B; C ; D không đồng phẳng. Gọi M ; N lần lượt là trung điểm của AC và BC . Trên đoạn BD lấy điểm P sao cho BP  2 PD . Giao điểm của đường thẳng CD và mặt phẳng  MNP  là giao điểm của B. CD và MN . C. CD và MP . D. CD và AP . A. CD và NP . ……………Hết…………… Mã đề 111 – Trang 4
Trang chủ
SỞ GD&ĐT NINH BÌNH TRƯỜNG THPT YÊN MÔ B MÃ ĐỀ 111 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A C D B D B C A A C B D D C A B A B D C D A C B D C A B D C B A B A D C A B D C B D A C B C A D C A ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Môn thi: TOÁN – LỚP 11 LẦN 1 MÃ ĐỀ 112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 C B A D A B D C C D B A A C B D D C B A D C B A A D C B C A B D A B D C D B A C B D A C B C A D B A MÃ ĐỀ 113 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Mã đề 111 – Trang 5 D C B A B A C D B C D A A C B D D A C B D C B A C D B A A C D B B D A C B C D A A B C D B A D C A D MÃ ĐỀ 114 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 B D C A C B D A C D A B A B D C D B C A C B D A A D C B C B A D A B D C A C D B D B C A A C B D B D
Trang chủ
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top