Đề thi thử Toán 11 lần 1 năm 2018 trường THPT chuyên Quang Trung – Bình Phước

Giới thiệu Đề thi thử Toán 11 lần 1 năm 2018 trường THPT chuyên Quang Trung – Bình Phước

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề thi thử Toán 11 lần 1 năm 2018 trường THPT chuyên Quang Trung – Bình Phước mới nhất.

Tài liệu Toán 11 và các đáp án, hướng dẫn giải chi tiết các đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Đề thi thử Toán 11 lần 1 năm 2018 trường THPT chuyên Quang Trung – Bình Phước

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 11 tại đây

TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUANG TRUNG ĐỀ THI THỬ KỲ THI THỬ LẦN I NĂM 2018 MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 5 trang) Mã đề thi 111 Câu 1. Các họ nghiệm của phương trình sin x = 0 là: π π A. x = + k2π (k ∈ Z). B. x = + kπ (k ∈ Z). C. x = 0. 2 2 x2 − 1 Câu 2. Tập nghiệm của phương trình √ = 0 là: x A. S = {−1; 1}. B. S = R. C. S = ∅. D. x = kπ (k ∈ Z). D. S = {1}. Câu 3. Cho các khẳng định sau: (1) Phép vị tự là một phép dời hình. (2) Phép đối xứng tâm là một phép dời hình. (3) Phép tịnh tiến không làm thay đổi khoảng cách giữa hai điểm bất kì. (4) Phép quay tâm O góc quay bất kì biến M thành M 0 thì O, M, M 0 thẳng hàng. Trong các khẳng định trên, có bao nhiêu khẳng định đúng? A. 4. B. 1. C. 3. D. 2. Câu 4. Cho hàm số y = x + 1 có đồ thị (C), khẳng định nào sau đây đúng? A. (C) nhận gốc tọa độ O làm tâm đối xứng. B. (C) qua A(0; 2). C. (C) tiếp xúc Ox. D. (C) nhận trục tung làm trục đối xứng. √ Câu 5. Tập nghiệm của bất phương” trình# x − 3x ≤ 0 là: ” ! ” ! 1 1 1 A. S = {0}. B. S = 0; . C. S = {0} ∪ ; +∞ . D. S = {0} ∪ ; +∞ . 9 3 9 4 Câu 6. Số tiếp tuyến chung của hai đường tròn (C) : x2 +y2 −2x+4y+1 = 0 và (C 0 ) : x2 +y2 +6x−8y+20 = 0 là: A. 1. B. 2. C. 4. D. 3. √ Câu 7. Cho tam giác ABC có góc A = 600 và cạnh BC = 3. Tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC? A. R = 4. B. R = 1. C. R = 2. D. R = 3. Câu 8. Tìm hệ số của số hạng chứa x6 của khai triển (2x + 3)10 . A. 26 .34 . 4 B. C10 .34 . C. 1088640. √ 4 D. C10 .26 . Câu 9. Các họ nghiệm của phương trình 3 sin x = 1 + cos x là: π π A. x = + k2π (k ∈ Z) hoặc x = π + k2π (k ∈ Z). B. x = + k2π (k ∈ Z) hoặc x = π + k2π (k ∈ Z). 6 3 π π π C. x = + k2π (k ∈ Z) hoặc x = + k2π (k ∈ Z). D. x = − + k2π (k ∈ Z) hoặc x = π + k2π (k ∈ Z). 3 2 3 Câu 10. Cho hình chóp S .ABC có S A vuông góc mặt phẳng đáy, góc giữa mặt phẳng (ABC) và mặt phẳng (S BC) bằng 60◦ . Tính diện tích tam giác ABC, biết diện tích tam giác S BC bằng 2. S A C B Trang 1/5 Mã đề 111 – https://toanmath.com/ A. 1. B. √ C. 4.  π 2 2 + sin x + . Câu 11. Cho cos x = 0. Tính A = sin x − 6 6 3 A. . B. 2. C. 1. 2 3.  Câu 12. Cho elip có phương trình chính tắc 2 A. √ . 3 1 B. . 2 D. 2. π 1 D. . 4 x2 y2 + = 1. Tính tâm sai của elip? 4 1 √ 1 3 C. . D. . 4 2 Câu 13. Cho ba số không âm a, b, c. Khẳng định nào sau đây đúng? √ √3 √3 A. a + b + c ≥ 3 abc. B. abc ≥ 3 a + b + c. C. a + b + c ≥ 3 abc. √3 D. a + b + c ≥ 4 abc. Câu 14. Các họ nghiệm của phương trình tan x = cot x là: π π π A. x = + k (k ∈ Z). B. x = ± + k2π (k ∈ Z). 4 2 4 π π D. x = + kπ (k ∈ Z). C. x = ± . 4 4 1 Câu 15. Cho cấp số cộng (un ) có u1 = 2, công sai d = . Tính tổng của 50 số hạng đầu tiên của cấp số 49 cộng đó. A. 100. B. 25. C. 50. D. 125. Câu 16. Nếu tịnh tiến đường thẳng d : y = 3x − 2 sang phải 3 đơn vị ta được đồ thị hàm số nào? A. y = 3x + 7. B. y = 3x + 1. C. y = 3x − 11. D. y = 3x − 4. Câu 17. Cho hàm số y = sin x. Khẳng định nào sai? A. Hàm số đã cho là hàm lẻ. B. Hàm số đã cho có tập giá trị là [−1; 1]. C. Hàm số đã cho đồng biến trên (0; 2π). D. Hàm số đã cho có tập xác định R. Câu 18. Cho hai số thực a và b thỏa a + b = 4. Khẳng định nào sau đây đúng? A. Tích ab có giá trị nhỏ nhất là 2. B. Tích ab không có giá trị lớn nhất. C. Tích ab có giá trị lớn nhất là 4. D. Tích ab có giá trị lớn nhất là 2. Câu 19. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 2 chữ số đôi một khác nhau? A. 62 . B. 26 . C. A26 . D. C62 . Câu 20. Cho hai đường thẳng a, b chéo nhau. Một đường thẳng c song song a. Khẳng định nào sau đây đúng? A. b và c song song. B. b và c chéo nhau hoặc cắt nhau. C. b và c cắt nhau. D. b và c chéo nhau. Câu 21. Khẳng định nào sau đây đúng? A. sin(−x) = − sin x. B. cos(−x) = − cos x. C. cot(−x) = cot x. D. tan(−x) = tan x. Câu 22. Tìm tọa độ điểm M 0 là ảnh của M(1; 0) qua phép quay tâm O(0; 0) góc quay 900 ? A. M 0 (1; 1). B. M 0 (0; −1). C. M 0 (1; 0). D. M 0 (0; 1). Câu 23. Giá trị nhỏ nhất của f (x) = x2 + 2x + 3 đạt được tại: A. x = −2. B. x = −1. C. x = 0. D. x = 1. Câu 24. Cho tứ diện ABCD và M, N lần lượt là trọng tâm tam giác ABC, ABD. Khẳng định nào sau đây đúng? Trang 2/5 Mã đề 111 – https://toanmath.com/ A C D B A. MN k CD. B. MN k AD. C. MN k BD. Câu 25. Hàm số y = −x2 − 4x + 5 đồng biến trên khoảng nào sau đây? A. (−∞; 0). B. (−2; +∞). C. (−∞; −4). D. MN k CA. D. R. Câu 26. Trong hệ trục Oxy, đường thẳng d qua M(1; 1) và song song đường thẳng d0 : x + y − 1 = 0 có phương trình là: A. x + y − 1 = 0. B. x − y = 0. C. −x + y − 1 = 0. D. x + y − 2 = 0. − → − → Câu 27. Cho hai lực F1 và F2 có điểm đặt tại O và tạo với nhau một góc 600 . Tìm cường độ tổng hợp lực − → − → của hai √ lực ấy biết rằng cường độ của hai lực F1 và F2 đều là 100N? √ √ B. 200N. C. 100 3N. D. 200 3N. A. 50 3N. Câu 28. Cho phương trình |m2 x − 6| = |4x − 3m|. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai? A. Khi m = 2, phương trình đã cho có tập nghiệm là R. B. Khi m = −2, phương trình đã cho vô nghiệm. C. Khi m , ±2, phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt. D. Khi m = −2, phương trình đã cho có nghiệm duy nhất. Câu 29. Phương trình cos3 x + cos x + 2 cos2 x = 0 có bao nhiêu nghiệm thuộc [0; 2π]? A. 2. B. 1. C. 3. D. 4. Câu 30. Cho hình tứ diện ABCD, khẳng định nào sau đây đúng? A. AB và CD cắt nhau. B. AB và CD chéo nhau. C. AB và CD song song. D. Tồn tại một mặt phẳng chứa AB và CD. Câu 31. Cho hình chóp S .ABCD có đáy là hình bình hành. M, N lần lượt thuộc đoạn AB, S C. Khẳng định nào sau đây đúng? A. Giao điểm của MN và (S BD) là giao điểm của MN và S B. B. Đường thẳng MN không cắt mặt phẳng (S BD). C. Giao điểm của MN và (S BD) là giao điểm của MN và S I, trong đó I là giao điểm của CM và BD. D. Giao điểm của MN và (S BD) là giao điểm của MN và BD. Câu 32. Cho (un ) là cấp số nhân, công bội q > 0. Biết u1 = 1, u3 = 4. Tìm u4 . 11 A. . B. 2. C. 16. D. 8. 2 Câu 33. Cho phương trình x2 − 2(m − 2)x + m2 + m + 6 = 0. Tìm tất cả giá trị m để phương trình có hai nghiệm đối nhau? A. Không có giá trị m. B. m < −3 hoặc m > 2. C. −3 < m < 2. D. m = 2. √ Câu "34. Tập#nghiệm của bất phương trình x2 − x > x + 1 là: ! 1 1 A. −1; − . B. (−∞; −1). C. −∞; − . D. [−1; 0]. 3 3 ! 3π Câu 35. Cho 3 hàm số y = sin x, y = cos x, y = tan x. Có bao nhiêu hàm số đồng biến trên π; ? 2 A. 1. B. 3. C. 0. D. 2. Trang 3/5 Mã đề 111 – https://toanmath.com/ Câu 36. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình x(x + 1)(x + 2)(x + 3) = m có 4 nghiệm phân biệt? A. 0. B. 2. C. 3. D. 1. Câu 37. Một nông dân định trồng đậu và cà trên diện tích 8 ha trong vụ Đông Xuân. Nếu trồng đậu thì cần 20 công và thu 3 triệu đồng trên diện tích mỗi ha. Nếu trồng cà thì cần 30 công và thu 4 triệu đồng trên diện tích mỗi ha. Hỏi cần trồng mỗi loại cây trên với diện tích bao nhiêu để thu được nhiều tiền nhất, biết rằng tổng số công không quá 180. A. 1 ha đậu và 7 ha cà. B. 6 ha đậu và 2 ha cà. C. 2 ha đậu và 6 ha cà. D. 3 ha đậu và 5 ha cà. Câu 38. Tìm tất cả giá trị m để đồ thị hàm số y = mx + m − 1 tạo với các trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng 2. n n √ o √ o C. m ∈ 3 ± 2 2 . D. m ∈ {−1; 1}. A. m ∈ {−1}. B. m ∈ −1; 3 ± 2 2 . d = 300 . Gọi A, B là 2 điểm di động lần lượt trên Ox, Oy sao cho AB = 2. Độ dài lớn Câu 39. Cho góc xOy nhất của OB bằng bao nhiêu? A. 4. B. 3. C. 6. D. 2. Câu 40. Cho hai người A và B xuất phát cùng một lúc đi ngược chiều nhau từ các thành phố M và N. Khi họ gặp nhau, người ta nhận thấy A đã đi nhiều hơn B 6 km. Nếu mỗi người tiếp tục đi theo hướng cũ với cùng vận tốc ban đầu thì A sẽ đến N sau 4,5 giờ, còn B đến M sau 8 giờ tính từ thời điểm họ gặp nhau. Gọi vA , vB lần lượt là vận tốc của người A và người B. Tính tổng vA + vB . A. 8 km/h. B. 7 km/h. C. 10 km/h. D. 9 km/h. sin 2x + 2 cos x − sin x − 1 = 0 có bao nhiêu nghiệm trên [0; 2π]? Câu 41. Phương trình √ tan x + 3 A. 1. B. 2. C. 4. D. 3. Câu 42. Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho A (1; 1) , B (4; −3). Gọi C (a; b) thuộc đường thẳng d : x − 2y − 1 = 0 sao cho khoảng cách từ C đến đường thẳng AB bằng 6. Biết rằng C có hoành độ nguyên, tính a + b? A. a + b = 10. B. a + b = 7. C. a + b = 4. D. a + b = −4. Câu 43. Một tổ có 4 học sinh nam và 5 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách xếp học sinh trong tổ thành hàng ngang sao cho nam nữ đứng xen kẽ. A. 362880. B. 144. C. 5760. D. 2880. Câu 44. Cho phương trình A3n + Cnn−3 = 14n. Khẳng định nào sau đây đúng? A. Vô nghiệm. B. n ≥ 20. C. n ≤ 20. D. n chẵn. Câu 45. Cho hình chóp S .ABCD có đáy là hình thang với các cạnh đáy là AB, CD. Gọi I, J lần lượt là trung điểm AD, BC và G là trọng tâm tam giác S AB. Tìm k với AB = kCD để thiết diện của (GI J) với hình chóp S .ABCD là hình bình hành. S G B A I J C D A. k = 4. B. k = 2. C. k = 1. D. k = 3. Câu 46. Tìm tất cả giá trị m để đồ thị hàm số y = x2 − 9|x| cắt đường thẳng y = m tại 4 điểm phân biệt. 81 81 A. m < −3. B. m > − . C. − < m < 0. D. m > 0. 4 4 Trang 4/5 Mã đề 111 – https://toanmath.com/ Câu 47. Cho tam giác ABC có A(−1; 0), B(4; 0), C(0; m), m , 0. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Xác định m để tam √ giác GAB vuông tại G? √ √ √ A. m = − 6. B. m = ±3 6. C. m = 3 6. D. m = ± 6. Câu 48. Cho tứ diện ABCD có BCD là tam giác đều cạnh a, AB vuông góc với mặt phẳng (BCD) và AB = 2a. Gọi M là trung điểm AD. Tính tan của góc giữa CM và mặt phẳng (BCD). A M B D C √ √ √ 2 3 3 . B. 2 3. . D. Không xác định. A. C. 3 2 Câu 49. Cho 4 số nguyên không âm a, b, c, d thỏa a2 + 2b2 + 3c2 + 4d2 = 36 và 2a2 + b2 − 2d2 = 6. Tìm giá trị nhỏ nhất của Q = a2 + b2 + c2 + d2 . A. minQ = 30. B. minQ = 32. C. minQ = 42. D. minQ = 14. Câu 50. Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có B(−4; 1), trọng tâm G(1; 1) và đường thẳng chứa phân giác trong góc A có phương trình d : x − y − 1 = 0. Biết A(m, n), tính tích m.n? A. m.n = 20. B. m.n = 12. C. m.n = −12. D. m.n = 6. – – – – – – – – – – HẾT- – – – – – – – – – Trang 5/5 Mã đề 111 – https://toanmath.com/
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top