Đề thi thử THPTQG Toán 11 năm 2018 – 2019 lần 1 trường Ngô Sĩ Liên – Bắc Giang

Giới thiệu Đề thi thử THPTQG Toán 11 năm 2018 – 2019 lần 1 trường Ngô Sĩ Liên – Bắc Giang

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề thi thử THPTQG Toán 11 năm 2018 – 2019 lần 1 trường Ngô Sĩ Liên – Bắc Giang mới nhất.

Tài liệu Toán 11 và các đáp án, hướng dẫn giải chi tiết các đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Đề thi thử THPTQG Toán 11 năm 2018 – 2019 lần 1 trường Ngô Sĩ Liên – Bắc Giang

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 11 tại đây

SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN 1 Năm học 2018 – 2019 Bài thi môn TOÁN HỌC LỚP 11 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) (Đề thi gồm có 05 trang) Mã đề thi 269 Câu 1: Đồ thị dưới đây là của hàm số nào ? y 3 O −1 − x2 + 4x + 3 . A. y = B. y = x 2 + 4 x + 3 . 2 x C. y = x 2 − 4 x + 3 . D. y = 2 x 2 − 8 x + 7 . Câu 2: Trong các mệnh đề sau về hàm = số y 2sin x + 1 , mệnh đề nào đúng?  π  π 3π  B. Hàm số nghịch biến trên khoảng  0;  . A. Hàm số nghịch biến trên khoảng  ;  .  2 2 2  π   π  C. Hàm số nghịch biến trên khoảng  − ;0  . D. Hàm số đồng biến trên khoảng  ; π  . 2   2  π π π π cos + sin cos 15 10 10 15 bằng Câu 3: Giá trị của biểu thức π 2π 2π π − sin cos cos sin 5 15 15 5 sin 1 . C. −1 . 2 Câu 4: Trong các phương trình dưới đây, phương trình nào vô nghiệm? A. 2 tan x = 5 . B. 2 cos 2 x = 5 . C. 2 cot x = 3 . 2018 tan x + 2018 Câu 5: Cho hàm số f ( x ) = . Xét các mệnh đề sau: cos 2017 x 1) Hàm số đã cho xác định trên D =  . 2) Đồ thị hàm số đã cho có Oy là trục đối xứng . A. 3. B. D. 1 . D. 5sin 2 x = 2 . 3) Hàm số đã cho là hàm số chẵn. 4) Đồ thị hàm số đã cho có tâm đối xứng là gốc tọa độ O. 5) Hàm số đã cho là hàm số lẻ. 6) Hàm số đã cho là hàm số không chẵn, không lẻ. Số mệnh đề đúng trong 6 mệnh đề trên là A. 1 . B. 4 . C. 3 . D. 2 . Trang 1/5 – Mã đề thi 269 Câu 6: Đường cong trong hình dưới đây là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C , D. Hỏi hàm số đó là hàm số nào? A. y = cos x . B. y = cos x . C. y = − cos x . D. y = cos x . Câu 7: Tổng các nghiệm của phương trình tan x − 3 cot x + 1 − 3 =0 trên [ 0; π ] là A. 13π . 12 B. π . 12 C. 7π . 12 D. 7π . 6 Câu 8: Tập xác định của hàm số y = 2018 tan 2019 2 x là π π  B. D =   + k , k ∈   . 2 4   π  = D. D  k , k ∈   .  2  A. D =  . π  C. D =   + kπ , k ∈   . 2  Câu 9: Gieo một con súc sắc hai lần. Xác suất để ít nhất một lần xuất hiện mặt ba chấm là 2 1 1 11 A. . B. . C. . D. . 3 6 9 36  x 2 + 2 x − 15 < 0 . Để hệ có nghiệm thì điều kiện của m là Câu 10: Cho hệ bất phương trình  ( m + 1) x ≥ 3 8 8 8 A. m < − hoặc m > 0 . B. m < 0 . C. m > − . D. − < m < 2 . 5 5 5 Câu 11: Cho nhị thức (2 x +1)5 hệ số của số hạng chứa x3 là A. 90 . B. 50 . C. 60 . D. 80 . Câu 12: Trong các phép biến hình sau, phép biến hình nào biến một đường thẳng thành đường thẳng vuông góc với nó ?  B. Phép tịnh tiến theo vectơ v . A. Phép quay tâm O góc quay −900 . C. Phép vị tự tâm O tỉ số −1. D. Phép đối xứng trục Ox. 0 2 4 2018 Câu 13: Tổng C2018 bằng + C2018 + C2018 + ... + C2018 A. 22018 . B. 22018 − 1 . C. 22017 − 1 . D. 22017 . Câu 14: Trên giá sách có 5 quyển sách Tiếng Nga khác nhau, 6 quyển sách Tiếng Anh khác nhau và 8 quyển sách Tiếng Việt khác nhau. Số cách chọn ra ba quyển sách khác tiếng từ giá sách là A. 19. B. 240. C. 118. D. 20.  2π π  ; Câu 15: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = cos x trên đoạn  − lần lượt là  3 6  1 1 1 3 1 A. 0 ; − . B. 1 ; − . C. 1 ; . D. ;− . 2 2 2 2 2 − 5 0, d ' : 3 x − 2 y += 21 0 . Phép tịnh tiến Câu 16: Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng d : 3 x − 2 y=   theo vectơ v có giá vuông góc với d , biến đường thẳng d thành đường thẳng d’. Tọa độ của v là A. ( −6; 4 ) . B. ( 3; −2 ) . C. ( −3; 2 ) . D. ( 6; −4 ) . Câu 17: Tổng bình phương các nghiệm của phương trình ( x + 1) x 2 − 2 x + 3 = x 2 + 1 bằng B. 4 . C. 2 2 . x Câu 18: Phương trình 2 cos + 3 = 0 có nghiệm là 2 A. 6 . D. 2 . Trang 2/5 - Mã đề thi 269 5π A. x = ± + k 4π , k ∈ . 3 5π C. x = ± + k 2π , k ∈ . 6 5π B. x = ± + k 2π , k ∈ . 3 5π D. x = ± + k 4π , k ∈ . 6 π  Câu 19: Chu kì tuần hoàn T của hàm= số y sin  − 5 x  là 2  π 2π π A. T = . B. T = . C. T = . 10 5 2 D. T = 5π . 2 Câu 20: Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm M ( −4; 2 ) . Tọa độ ảnh của M qua phép tịnh tiến theo vectơ  a ( −2;3) là B. ( −2; −5 ) . A. ( −6;5 ) . C. ( 0; 4 ) . D. ( 2;1) . 3sin α − 2 cos α có giá trị bằng 12sin 3 α + 4 cos3 α 3 5 B. . C. − . 4 4 Câu 21: Cho cot α = 3 . Khi đó 1 A. − . 4 D. 1 . 4 Câu 22: Phương trình 3 sin 2 x − cos 2 x = 2 có tập nghiệm là  2π  π  B. S = A. S =  + k 2π | k ∈   .  + kπ | k ∈   .  3  3   π kπ   5π  | k ∈  . C. S = D. S = + kπ | k ∈   .  + 3 2   12  0 có hai nghiệm trái dấu. Câu 23: Tìm giá trị của tham số m để phương trình x 2 − ( m − 2 ) x + m 2 − 4m = B. m < 2 . C. m > 2 . D. m < 0 hoặc m > 4 . A. 0 < m < 4 . Câu 24: Hình gồm hai đường thẳng vuông góc với nhau có bao nhiêu trục đối xứng A. 4. B. 3. C. Vô số. D. 2. Câu 25: Số tự nhiên n thỏa mãn đẳng thức Cn2 = 6 là B. n = 5 . C. n = 4 . D. n = 3 . A. n = 2 . Câu 26: Gieo ngẫu nhiên một đồng tiền cân đối và đồng chất hai lần. Không gian mẫu là A. { N ; S } . B. { NN ; SS ; SN ; NS } . C. { N ; S ; NS } . D. { NN ; SS } . Câu 27: Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn ( C ) qua phép đối xứng tâm I ( −1; −1) ( C ) : ( x − 1) 2 + ( y + 3) = 16 . Ảnh của đường tròn 2 có phương trình là A. ( x − 3) + ( y + 1) = 16 . B. ( x + 3) + ( y − 1) = 16 . C. ( x + 1) + ( y + 5 ) = 16 . D. x 2 + ( y + 2 ) = 16 . 2 2 2 2 2 2 2 Câu 28: Một hộp có 5 quả cầu xanh và 9 quả cầu đỏ, số cách lấy ra 3 quả cầu cùng màu từ hộp đó là 3 3 3 3 3 3 3 A. C9 .C5 . B. C14 . C. C5 + C9 . D. A5 + A9 . Câu 29: Cho khai triển nhị thức Niutơn ( x + 2 )= an x n + an −1 x n −1 + ... + a1 x + a0 . Biết rằng số hạng thứ 11 n của khai triển có hệ số lớn nhất. Khi đó Cn1 + 2Cn2 + Cn3 có giá trị là A. 816. B. 560. C. 455. D. 680. Câu 30: Cho ( H ) là đa giác đều 30 cạnh. Số tam giác không có cạnh nào là cạnh của ( H ) bằng A. 3280. B. 4030. C. 3250. D. 4060. 0 và điểm M ( 2;3) . Câu 31: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng d :2 x + y + 1 = Phương trình đường thẳng ∆ đi qua điểm M và song song với đường thẳng d là Trang 3/5 - Mã đề thi 269 A. 2 x − y − 1 =0 . 0. B. 2 x + y − 8 = 0. C. x − 2 y + 4 = 0. D. 2 x + y − 7 = Câu 32: Gọi m và M lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số y = cos 2 x + 2 cos x − 1 trên tập  . Khi đó giá trị biểu thức 2m + M bằng 5 1 B. −3 . C. − . D. 0. A. − . 2 2 Câu 33: Cho đường thẳng đi qua hai điểm A ( 3, 0 ) , B ( 0; 4 ) . Tìm tọa độ điểm M nằm trên Oy sao cho diện tích tam giác MAB bằng 6 B. ( 0;1) . A. ( 0;8 ) . C. ( 0;0 ) và ( 0;8 ) . D. (1;0 ) . 0 . Ảnh của đường thẳng d qua phép quay Câu 34: Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng d : 3 x − 2 y = tâm O góc quay 900 có phương trình là 0. 0. B. 2 x − 3 y = A. 2 x + 3 y = 0. C. 3 x + 2 y = D. 2 x + 3 y + 1 =0 . 0 . Phép quay tâm O Câu 35: Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng d ' có phương trình 3 x − 2 y + 5 = góc quay 900 biến đường thẳng d thành đường thẳng d ' . Khi đó phương trình đường thẳng d là 0. 0. 0. 0. B. 2 x + 3 y − 5 = C. 3 x − 2 y + 5 = D. 2 x − 3 y − 5 = A. 3 x + 2 y + 5 = Câu 36: Từ các số tự nhiên 1, 2,3, 4,5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên bé hơn 100? A. 62 . B. 54 . C. 42 . D. 36 . Câu 37: Trên giá sách có 5 quyển sách Tiếng Nga khác nhau, 6 quyển sách Tiếng Anh khác nhau và 8 quyển sách Tiếng Việt khác nhau. Số cách tặng các quyển sách này cho 19 bạn sao cho mỗi bạn được một quyển là 19 19 A. A19 . B. 19. C. C19 . D. 18!. 0 . Ảnh của đường thẳng d qua phép Câu 38: Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng d : 3 x − 2 y − 5 = vị tự tâm I (1; 2 ) tỉ số 2 có phương trình là 0. A. 3 x − 2 y + 10 = 0. B. 3 x − 2 y − 10 = 0. C. 3 x − 2 y + 7 = 0. D. 3 x − 2 y − 11 = Câu 39: Câu 20 Số nghiệm của phương trình 6sin 2 2 x − 3sin 2 x cos 2 x + cos 2 2 x = 2 trong khoảng ( 0; π ) là A. 3 . B. 4 . C. 2 . D. 1 . Câu 40: Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn ( C ) : ( x − 1) + y 2 = 9 . Ảnh của đường tròn ( C ) qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép đối xứng trục Oy và phép vị tự tâm O tỉ số −2 có phương trình là 2 2 2 2 A. ( x + 2 ) + y 2 = C. ( x − 2 ) + y 2 = D. ( x − 2 ) + y 2 = 36 . B. x 2 + ( y + 2 ) = 9. 36 . 36 . 2 Câu 41: Họ nghiệm của phương trình đường tròn lượng giác là A. 2. B. 1. sin 2 x + sin x + cos x + cos 2 x + 1 = 0 có số điểm biểu diễn trên 2 cos x − 1 C. 3. D. 4. π 3x 3π x 3π x Câu 42: Cho phương trình ( m − 3) sin  −  + sin  +  − 2sin 2  −  = 0 . Số các giá trị nguyên  10 2   10 2   10 2   2π 3π  ; của tham số m để phương trình có đúng 2 nghiệm phân biệt trên  − là  5 5  A. 2 B. 3. C. 6. D. 4. Trang 4/5 - Mã đề thi 269 Câu 43: Người ta sử dụng 8 quyển sách Toán, 7 quyển sách Lí, 9 quyển sách Hóa ( các quyển cùng môn thì giống nhau) để làm giải thưởng cho 12 bạn học sinh, mỗi bạn hai quyển khác nhau. Trong số 12 bạn học sinh đó có ba bạn An, Bình, Cường. Có bao nhiêu cách trao thưởng sao cho An, Bình, Cường có phần thưởng giống nhau? A. 1260. B. 1890. C. 1764. D. 1386. Câu 44: Cho đường tròn (C ) có phương trình x 2 + y 2 − 2 x + 6 y +1 = 0 và điểm I (−2;1) . Phép vị tự tâm I tỉ số k = −2 biến đường tròn (C ) thành đường tròn (C ') . Khi đó phương trình đường tròn (C ') là A. x 2 + y 2 − 16 x + 18 y +109 = 0 . B. x 2 + y 2 + 8 x − 9 y − 55 = 0 . C. x 2 + y 2 − 8 x + 9 y + 55 = 0 . D. x 2 + y 2 + 16 x − 18 y +109 = 0 . Câu 45: Cho tam giác nhọn ABC . Các điểm M , N , P lần lượt nằm trên các cạnh BC , CA, AB . Chu vi tam giác MNP nhỏ nhất khi các điểm M , N , P A. là chân đường phân giác trong của tam giác ABC . B. là chân đường trung tuyến trong của tam giác ABC . C. là tiếp điểm của đường tròn nội tiếp tam giác ABC với các cạnh của nó. D. là chân đường cao của tam giác ABC . Câu 46: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có trực tâm H (1;1) và nội tiếp trong đường tròn tâm I ( 3; 2 ) , phương trình đường thẳng qua B và C là y = −1 , điểm B có hoành độ dương. Khi đó xB + xC bằng A. 7. B. 4 5. C. 0. D. 6 . Câu 47: Công ty bất động sản X có 50 căn hộ cho thuê. Biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá 2000.000 đồng/tháng thì mọi căn hộ đều có người thuê, còn nếu tăng giá cho thuê mỗi căn hộ thêm 100.000 đồng/tháng thì sẽ có 1 căn hộ bị bỏ trống. Để có thu nhập cao nhất thì công ty phải cho thuê mỗi căn hộ với giá là B. 3.500.000 đồng. C. 3.250.000 đồng. D. 3.600.000 đồng. A. 3.200.000 đồng. 17π  Câu 48: Cho phương trình 2sin 2  − x  + m sin ( 2 x + 2018π ) = 2m + 2 . Số các giá trị nguyên của tham  2  số m để phương trình có nghiệm là A. 1. B. 4. C. 2 D. 3. Câu 49: Cho đoạn mạch điện như hình vẽ. Xác suất để các bóng đèn Đ1, Đ2, Đ3 chạy tốt lần lượt là 0,9; 0,8; 0,7. Xác suất để đoạn mạch điện đó có dòng điện chạy qua là A. 0,987. B. 0,504. C. 0,994. D. 0,998. Câu 50: Lấy điểm M thuộc nửa đường tròn đường kính AB = 4cm . Dựng về phía ngoài của tam giác AMB một hình vuông AMNP . Khi điểm M di động trên nửa đường tròn đường kính AB thì điểm N di động trên cung có độ dài l . Giá trị của l bằng A. 3 2π . B. 4 2π . C. 2 2π . D. 2π . ----------------------------------------------- ------- HẾT -------Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh: ...........................................................................Số báo danh:............................ Trang 5/5 - Mã đề thi 269 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THÁNG LẦN 1 - KHỐI 11 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 C D D D B A D B C B A B D B C A C A A A A A B C C A A A A B C D D B B D B D D C A C C A C D D B C D 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 C A D B D C A B C A D A D B B A A A B A A A A A C B B C D C D B C A B C A D B D C C B D D D B C C C 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 D B C B D C D B C A D C B B A A A C D A A C D C A C B B A C C D A D D B D C A D A C C C A B D D B B 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 C A C B C B D B C C D A A D A B C B D D A A D A D D A B C C C A A B A D C A C A D B A B B B C B B D 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 B B A D B C B C D B C A D A C C C C A D B A D D C D B A D B D C A A B B D D A B B B B A A C C D C A 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A C B D C B A A A A A B A C C D C D C B D D D A D C B A C A D D B D B D B B D B B A C C B B D A C C 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 C A A B C B D A A A B C B D B C D C A B D D D A D A D C A C B D B A C A B B C D B C C D D B A C D C 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 D A A B B C B B A C C B B A C A C C D D D D B A C B A B C D D B D B A A D C A A C A A B B C D D D C
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top