Đề thi thử THPT Toán 11 lần 2 năm 2018 – 2019 trường Yên Dũng 2 – Bắc Giang

Giới thiệu Đề thi thử THPT Toán 11 lần 2 năm 2018 – 2019 trường Yên Dũng 2 – Bắc Giang

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề thi thử THPT Toán 11 lần 2 năm 2018 – 2019 trường Yên Dũng 2 – Bắc Giang mới nhất.

Tài liệu Toán 11 và các đáp án, hướng dẫn giải chi tiết các đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Đề thi thử THPT Toán 11 lần 2 năm 2018 – 2019 trường Yên Dũng 2 – Bắc Giang

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 11 tại đây

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BẮC GIANG TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ 2 ĐỀ THI THỪ THPT LẦN 2 NĂM HỌC 2018-2019 Môn: Toán 11 Thời gian làm bài: 90 phút; Mã đề thi: 112 (Thí sinh không được sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh:…………………………………………………………… Số báo danh: ……………………….. A. Trắc nghiệm(5,0 điểm; 25 câu). Câu 1: Biết mặt phẳng ( P ) cắt hình chóp S . ABCD theo một thiết diện là đa giác n cạnh. Mệnh đề nào dưới đây luôn đúng? A. 4  n. B. n  4. C. 4  n  5. D. 3  n  5. Câu 2: Cho hai hàm số f ( x)  ( x3  x).cos x , g ( x)  2018 x. tan x  2019 . Mệnh đề nào sau đây đúng? A. f(x),g(x) cùng là hàm lẻ. B. f(x) là hàm chẵn, g(x) là hàm lẻ . C. f(x),g(x) cùng là hàm chẵn. D. g(x) là hàm chẵn, f(x) là hàm lẻ . Câu 3: Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên có 5 chữ số. Xác suất để chọn được số có tận cùng bằng 1 và chia hết cho 7 bằng 143 643 107 1285 A. B. C. . D. . . 10000 45000 7500 90000 Câu 4: Cho tam giác ABC có trọng tâm G và M là trung điểm của BC. Đẳng thức nào sau đây SAI?             A. AB  AC  2 AM . B. GA  GB  GC  0 . C. AB  AC  2 AG . D. GA  2GM . Câu 5: Cho hình chóp S . ABCD có đáy là hình bình hành . Gọi d là giao tuyến của hai mặt phẳng  SAB  ,  SCD  . Mệnh đề nào sau đây đúng? A. d / / DB. B. d / / AD. C. d / / AB. D. d / / AC .             Câu 6: Cho hai vectơ a , b thỏa mãn a  b  a  b , a  0, b  0. Tính sin( a , b) ta được kết quả bằng B. A. 1. 1 . 2 C. 0 . D. 2 . 2 Câu 7: Tổng tất cả các số nguyên m  2018;2019 để phương trình  x  1  x 2  mx  4   0 có ít nhất 3 nghiệm thực phân biệt bằng A. 0 . B. 1 . C. 4037 . Câu 8: Chọn hai số trong 10 số phân biệt có số cách bằng A. P10 .P2 . B. A102 . C. C102 . D. 2024 . D. P10  P2 . Câu 9: Tập tất cả các giá trị của m để phương trình 2 cos2 x   2m  1 sin x  m  2  0 có nghiệm trên khoảng  0;  là S   a; b  . Khi đó a  b bằng A. -1 . B. 0. C. 2. D. 1 . 2 2 Câu 10: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường tròn ( C ) : (x-1) + (y+2) = 9 và điểm M(0 ; 3). Từ M ta kẻ hai tiếp tuyến MA, MB đến ( C ) với A, B là các tiếp điểm. Độ dài đoạn thẳng AB gần nhất với số nào sau đây? A. 3,6 . B. 3,1 . C. 4,85 . D. 2, 43 . Câu 11: Cho lim x( x 2  mx  1  x)  a hữu hạn. Mệnh đề nào dưới đây đúng? x  A. a  1 . B. a  3. C. a   1;1 . D. a  1;3 . Câu 12: Trong các hàm số sau đây, hàm số nào liên tục trên  ? Trang 1/3 – Mã đề thi 112 – https://toanmath.com/ A. f ( x)  x. tan x . B. f ( x)  x 2  1.sin x . C. f ( x)  sin x  cos x . sin x  cos x D. f ( x )   x  1 .cos x . x2  1  Câu 13: Ảnh của điểm A 1; 2  qua phép tịnh tiến theo vectơ v  ( 2;3) là điểm B ( a; b). Tổng a 3  b3 bằng B. 13. C. 9 . D. 126 . A. 124 Câu 14: Cho lim un  4 . Mệnh đề nào dưới đây SAI? A. lim un2  2. un  4 B. lim un  . un  4 C. lim 2un 1 . un  4 D. lim u  2 . n Câu 15: Tổng các số nguyên m   1; 2019 để bất phương trình mx  m 1 có nghiệm nguyên bằng A. 2039189 . B. 2018 . C. 2019 . D. 2039190 . Câu 16: Cho chuyển động thẳng có phương trình theo thời gian t ( s ) là s (t )  3t  5 (m ). Mệnh đề nào sau đây đúng? A. Chuyển động đã cho là chuyển động đều. B. Chuyển động đã cho không là chuyển động đều. C. Chuyển động đã cho là chuyển động nhanh dần đều . D. Chuyển động đã cho là chuyển động chậm dần đều . Câu 17: Cho hai sô thực x, y thỏa mãn x 2  xy  y 2  1. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức P = x + y. Tổng M+2m bằng A. 2 . B. 0 . C. 2 . D. 3 1 . 1 Câu 18: Gọi a là giá trị nhỏ nhất của hàm số f  x   x  1  ( x  0) . Mệnh đề nào sau đây đúng? x A. a   1;1 . B. a  [2;3) . C. a  3 . D. a [1;2) . 1 2 2018 Câu 19: Giá trị của biểu thức C2019 bằng  C2019  …  C2019 A. 22019  1 . B. 22019  1 . C. 22019 . D. 22019  2 . (m3  2m 2  m) x  1 khi x  1  Câu 20: Có bao nhiêu số nguyên m để hàm số f ( x)   x 2  1 liên tục trên  ? khi x  1  2( x  1)  A. 1 . B. 3 C. 2 . D. 0. Câu 21: Cho cấp số cộng có số hạng đầu u1  1 và công sai d  2 . Số hạng thứ 101 có giá trị là A. 199. B. 201 C. 201 . D. 200 . Câu 22: Cho 4 mệnh đề sau : (1) Ba vectơ đồng phẳng khi và chỉ khi giá của chúng cùng song song với một mặt phẳng. (2) Ba vectơ đồng phẳng khi và chỉ khi giá của chúng cùng nằm trên một mặt phẳng.    (3) OA, OB, OC đồng phẳng khi và chỉ khi O , A, B, C đồng phẳng.        (4) a, b, c đồng phẳng khi và chỉ khi m, n, p : ma  nb  pc  0. Số mệnh đề SAI là A. 3. B. 1. C. 2. D. 4. x 2018  1 bằng x  x 2019 Câu 23: Giá trị của giới hạn lim 2018 . B. 0. C. 2. D. 1 . 2019 Câu 24: Cho hình chóp S .ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O . Gọi I , J lần lượt là trung điểm SA và SB . Khẳng định nào sau đây là sai? A. Trang 2/3 – Mã đề thi 112 – https://toanmath.com/ A. IJCD là hình thang. B.  SAB    IBC   IB . C.  SBD    JCD   JD . D.  IAC    JBD   AO . Câu 25: Đường thẳng d: 2x – y – 2 = 0 có một vectơ pháp tuyến là vectơ nào sau đây?     A. n  (1; 2) . B. n  ( 2;1) . C. n  ( 1; 2) . D. n  (2;1) . ———————————————– B. Tự luận(5,0 điểm). Bài 1(1,0 điểm). Giải phương trình sau: x 2  x  1  2 x  1. Bài 2(0,5 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, gọi I là giao điểm của hai đường thẳng a :2 x  y  1  0 , b : x  2 y  1  0. Tính khoảng cách từ I đến đường thẳng d: 2x + 3y + 8 = 0 . Bài 3(1,5 điểm).   COA   90o , OA  OB  2, OC  4. Gọi M, N, P lần lượt là trung AOB  BOC Cho tứ diện OABC có  điểm của OA, AC, BC. Xác định thiết diện của tứ diện OABC khi cắt bởi mặt phẳng (MNP) và tính diện tích thiết diện đó. Bài 4(1,5 điểm). a) Giải phương trình : sin 2 x  cos 2 x  sin x  cos x . b) Chọn ngẫu nhiên 3 số nguyên dương nhỏ hơn 101. Tính xác suất để chọn được 3 số mà 3 số đó có thể lập thành một cấp số cộng. Bài 5(0,5 điểm). Cho hai số thực x, y thỏa mãn (x – 3)2 + (y – 1)2 = 5. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P 3 y 2  4 xy  7 x  4 y  1 . x  2y 1 ———– HẾT ———- Trang 3/3 – Mã đề thi 112 – https://toanmath.com/
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top