Đề thi KSCL Toán 11 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 3 – Bắc Ninh lần 1

Giới thiệu Đề thi KSCL Toán 11 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 3 – Bắc Ninh lần 1

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề thi KSCL Toán 11 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 3 – Bắc Ninh lần 1 mới nhất.

Tài liệu Toán 11 và các đáp án, hướng dẫn giải chi tiết các đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Đề thi KSCL Toán 11 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 3 – Bắc Ninh lần 1

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 11 tại đây

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 3 ______________________ Mã đề 246 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1- NĂM HỌC: 2018- 2019 MÔN THI : TOÁN – LỚP 11 (Thời gian: 90 phút không kể thời gian giao đề) _________________________ Họ, tên thí sinh:…………………………………………………….Lớp:………… Số báo danh:……………………………………………………………… Câu 1. Trong hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có A 1; 2  , B  3;0  , C  2;3 . Phương trình đường cao AH là: A. 3x  5 y  7  0 . 5x  3 y  11  0 . B. 5x  3 y  1  0 . C. 3x  5 y  13  0 . Câu 2. Một quán cà phê vỉa hè thống kê tiền lãi trong 1 tháng (30 ngày) Tiền lãi 150 160 170 180 190 Tần số 2 4 5 11 7 D. 200 1 Tính tiền lãi trung bình của quán trong một tháng (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị) A. 176 . B. 175 . C. 177 . D. 180 . Câu 3. Tính khoảng cách d từ điểm A 1; 2  đến đường thẳng  :12 x  5 y  4  0 . A. 13 . 17 B. 4 . C. 11 . 12 D. 2 . Câu 4. Số đo của góc giữa hai đường thẳng d1 : 2 x  4 y  3  0 , d2 : 3x  y  17  0 là? A. 3 . 4 B.  . 4 C.  . 4 D.  . 2 Câu 5. Cho hai điểm A  3; 2  , B  4;3 . Điểm M nằm tren hệ trục Ox sao cho tam giác MAB vuông tại M , Tìm tọa độ điểm M ? A. M  2;0  . B. M  3;0  . C. M  3;0  ; M  2;0  . D. M  3;0  ; M  2;0  . Câu 6. Tập xác định của hàm số y  4  x  2  x là? A.  2; 4 . B. . C.  4; 2 . D.  4; 2 . Câu 7. Cặp số 1; 1 là nghiệm của bất phương trình? A.  x  3 y  1  0 . B. x  4 y  1 . C. x  y  2  0 . D.  x  y  0 . Câu 8. Phương trình đường tròn có tâm I  1;3 và bán kính R  2 là: A. C.  x  1   y  3  4 . 2 2  x  1   y  3  4 . 2 2 B. D.  x  1   y  3  2 . 2 2  x  1   y  2  4 . 2 2 Câu 9. Cho đường thẳng d : 2 x  y  1  0 và hai điểm A  2; 4  , B  0; 2  . Đường tròn  C  đi qua hai điểm A và B và có tâm thuộc d là? A.  x 1   y  3 2 2  34 . B.  x  1   y  1 1/5 – Mã đề 246 2 2  34 . C.  x  1   y  3 2 2  2. D.  x  1   y  3 2 2  2. Câu 10. Bất phương trình x2  4 x  m  5  0 có nghiệm khi A. m  9 . B. m  9 . C. m  9 . D. m  9 . Câu 11. Vectơ nào sau đây là một vectơ chỉ phương của đường thằng  x  3 y  2  0 ? A. u   3;1 . B. u   1;3 . C. u  1;3 . D. u   3;1 . Câu 12. Cho đường tròn  C  :  x  1   y  2   4 và đường thẳng d : 4 x  3 y  3  0 . Gọi A , B là 2 2 giao điểm của  C  và d . Tính độ dài đoạn AB . A. 2 . B. 3. 2 . 3 C. D. 2 3 . Câu 13. Viết phương trình đường tiếp tuyến với  C  :  x  1   y  2   13 biết tiếp tuyến song 2 2 song với đường thẳng d : 2 x  3 y  5  0 . A. 2 x  3 y  5  0 . 2 x  3 y 16  0 . B. 2 x  3 y  10  0 . C. 2 x  3 y  15  0 . D. Câu 14. Giá trị của m để phương trình  m  1 x 2  2  m  2  x  m  3  0 có hai nghiệm trái dấu là? A. m  3 . B. m  2 . C. m  1 . D. 1  m  3 . Câu 15. Bảng xét dấu sau là của biểu thức nào? x 1  0  f  x  A. f  x    x 2  3x  2 . B. f  x   x 2  3x  2 . C. f  x    x 2  3x  2 . D. f  x   x 2  3x  2 . 2 0   Câu 16. Trong mặt phẳng Oxy , cho tam giác ABC có A 1; 2  , B  3;0  , C  2;3 . Phương trình đường cao AH là? A. 3x  5 y  13  0 . B. 3x  5 y  7  0 . C. 5x  3 y  11  0 . D. 5x  3 y  1  0 . Câu 17. Đường thẳng đi qua điểm M 1; 2  và tạo với hai tia Ox , Oy một tam giác cân có phương trình là? A. x  3 y  5  0 . B. x  y  3  0 . C. x  y  3  0 . D. x  3 y  5  0 . Câu 18. Cho tam giác ABC có A  60 , AC  5 và AB  7 . Diện tích của tam giác ABC là: A. 35 . 2 B. 35 3 . 2 C. 35 . 4 D. 35 3 . 4 D.  9; 4  . Câu 19. Tập nghiệm của bất phương trình  x  1 x  4   5 x 2  5x  28 . A.  ;5 . B.  2; 4  . C.  ; 4 . Câu 20. Đường thẳng d đi qua điểm M 1;1 và nhận u   3; 2  làm VTCP, có phương trình là? A. 3x  2 y  5  0 . . B. 2 x  3 y  1  0 . C. 2 x  3 y  1  0 . 2/5 – Mã đề 246 D. 3x  2 y  5  0 Câu 21. Tìm m để phương trình 4 x2  4 x  5  x 2  4 x  2m  1 có 4 nghiệm phân biệt? 9 9 A. B. 0  m  5 . C. D. m  5 .  m  5.  m  5. 2 2  3   3   3   3  Câu 22. Rút gọn biểu thức P  cos   a   sin   a   cos   a   sin   a .  2   2   2   2  A. P  2sin a . B. P  2cos a . C. P  2sin a . D. P  2cos a . x2 y 2   1 . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai? 25 9 A.  E  có độ dài trục nhỏ bằng 3 . Câu 23. Cho elip  E  : B. C. D.  E  có độ dài trục lớn bằng 10 .  E  có đỉnh A1  5;0 .  E  có tiêu điểm là F1  4;0 và F2  4;0  . Câu 24. Biểu thức A  sin8 x  sin 6 x cos 2 x  sin 2 x cos 2 x  cos 2 x được rút gọn thành: A. cos4 x . B. sin 4 x . C. 1 . D. 2 . Câu 25. Cho 3 đường thẳng d1 : x  y  3  0 , d2 : x  y  4  0 , d3 : x  2 y  0 . Tìm tọa độ điểm M nằm trên d 3 và khoảng cách từ M đến d1 bằng hai lần khoảng cách từ M đến d 2 . A. M  2;1 ; M  22; 11 . B. M  2; 1 . C. M  2; 1 ; M  22;11 . D. M  22; 11 . Câu 26. Cho a > 0. Giá trị của biểu thức P  A. 251 . 3 7  a2  9 a B. 2 7 .  a bằng? a 9 2 C. 2 7 . D. 253 . 6 cos 2 x  sin 2 x  sin 2 x Câu 27. Rút gọn biểu thức A  ta được biểu thức nào sau đây? 2sin x  cos x A. sin x . B. cot x . C. cos x . D. tan x . Câu 28. Tam giác ABC có M  2; 2  , N 1;3 , P  3;0  lần lượt là trung điểm của BC , AC , AB . Đường trung trực của đoạn BC có phương trình? A. x  2 y  5  0 . B. x  y  3  0 . . C. 3x  2 y  10  0 . D. 2 x  3 y  2  0 Câu 29. Tập nghiệm của bất phương trình x 2  2 x  3 là: A.  3;1 . B.  ; 3  1;   . C.  ; 3  1;   . D.  3;1 . Câu 30. Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC biết cạnh BC : x  y  2  0 và phương trình hai đường cao BB : x  3  0 , CC : 2 x  3 y  6  0 . A. A  2;1 , B  3; 1 , C  0; 2  . B. A 1; 2  , B  3; 1 , C  0; 2  . C. A 1; 2  , B  3; 1 , C  0; 2  . D. A 1; 2  , B  3; 1 , C  0; 2  . Câu 31. Số nghiệm nguyên của bất phương trình x2  6 x  7  0 là? A. 1 . B. 3 . C. 2 . 3/5 – Mã đề 246 D. 0 . Câu 32. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai? A. tan      tan  . B. tan       tan  .   C. tan      cot  . 2  D. tan       tan  . Câu 33. Cho tam giác ABC có A 1;1 . Phương trình đường trung trực của cạnh BC : 3x  y 1  0 . Lập phương trình đường cao AH ? A. 3x  y  4  0 . B. x  3 y  2  0 . C. 3x  y  4  0 . D. x  3 y  2  0 .  x  1  3t Câu 34. Đường thẳng nào sau đây song song và cách đường thẳng d :  một khoảng bằng  y  1  t 10 ? A. x  3 y  6  0 .  x  2  3t B.  .  y  1 t C. 3x  y  6  0 . D. x  3 y  6  0 . Câu 35. Giá trị của m để 2 x2  2  m  2  x  m  2  0 có hai nghiệm phân biệt là?  0; 2  .  ;0   2;   . A. B.  0; 2 . C.  ;0   2;   . D. Câu 36. Cho tam giác ABC có A 1; 1 , B  2;0  , C  2; 4  . Phương trình đường trung tuyến AM là? A. 3x  y  4  0 . B. 3x  y  4  0 . C. x  3 y  2  0 . D. x  3 y  2  0 . Câu 37. Cho tập hợp A   m; m  2 , B   1; 2 . Điều kiện của m để A  B là? A. 1  m  2 . B. 1  m  0 .  m  1 C.  . m  2  m  1 D.  . m  0 Câu 38. Trong các công thức sau, công thức nào sai? A. cos 2  2cos2  1 . B. sin 2  2cos  sin  . 2 2 C. cos 2  cos   sin  . D. cos2   1  2sin 2  . Câu 39. Cho tam giác ABC có BC  a , AB  c , AC  b thỏa mãn b2  c2  a 2  3bc . Khi đó số đo góc A là? A. 75 . B. 60 . C. 30 . D. 45 . Câu 40. Tìm tập nghiệm của bất phương trình A. C.  ;2   4;   .  ;2   4;   . Câu 41. Cho sin   A. 3 1  . 3 2  x  2  x2  5x  4 x 1 B. D.  0 là?  ;2   4;   1 .  2; 4 . 1    với 0    . Khi đó giá trị của sin     bằng: 2 3 3  B. 3 2  . 6 2 C. 1 6 . 2 D. 3 2  . 6 2 Câu 42. Cho 3 điểm A  2;1 , B 1; 4  , C  3; 2  . Viết phương trình đường thẳng đi qua A và song song BC . 4/5 – Mã đề 246 A. x  3 y  5  0 . B. 3x  y  5  0 . C. x  3 y  5  0 . D. x  3 y  5  0 . Câu 43. Elip  E  có độ dài trục lớn bằng 8 , độ dài trục bé bằng tiêu cự. Phương trình chính tắc của  E  là? A. x2 y 2   1. 16 9 B. x2 y 2   1. 16 4 C. x2 y 2   1. 16 8 D. x2 y 2  1. 16 16 5 Câu 44. Giá trị của m để f  x   8m  1 x 2   m  2  x  1 luôn dương là: A. m  ;28 . B. m  0;   . Câu 45. Cho tập A  1;2;4;6 và B   x  A. . 0;1 . B. Câu 46. Cho 0    A. sin   2 6 . 5  2 C. m D. m  0; 28 .  x 2  9 khi đó tập B A là: 1; 4;6 . và cos   0;28 . C. 2 . D. 1;0;1;2;3;4 1 . Khi đó sin  có giá trị là: 5 B. sin   2 5 . 5 C. sin    2 5 . 5 Câu 47. Bảng xét dấu sau là của biểu thức nào? x   f  x 2 0 A. f  x   x  2 . C. f  x   2  4 x . B. f  x   16  8x .  D. sin    2 6 . 5  D. f  x    x  2 . Câu 48. Cho tam giác ABC có A  30 , B  120 , AC  8 . Độ dài cạnh AB bằng: A. 16 . B. 4 . 3 C. 8 3 . D. 8 3 . 3 x  2  t Câu 49. Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của điểm M 1;1 lên đường thẳng d :  là?  y  2  t A. M  1; 3 . B. M   3; 1 . C. M   4;0  . D. M   2; 2  . Câu 50. Xác định hàm số bậc hai y  ax 2  bx  2 , biết đồ thị của nó có đỉnh  2; 2  . A. y  x 2  4 x  2 . B. y  2 x2  3x  2 . C. y  2 x 2  4 x  2 . y  2x  4x  2 . 2 —————— HẾT ————– 5/5 – Mã đề 246 D. Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 3 KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1- NĂM HỌC 2018-2019 ĐÁP ÁN MÔN TOÁN HỌC KHỐI 11 Mã đề 241 B C A A D C D A A B A B A C C B D A B B B B B C C A B C A C A C B D A D D C A C D D D A D B D D B C 242 C D B B D A D C C A A D B A B B A D B A C A D B A D D C B D C B A B C A C C A C C C A B A D D B D B 243 D A A A A A D C D C B C A A D C B D A B A D C C D B A D D C B A D C C D D B C B B B C B A B B B A C 244 A C B D D C D C C D A C B D D D D B D D A C A A A A A C B B D B B C C A A C B A B B A B C D C B B A 245 A B C C A B D C A A C D B D B D A D C B A B A C A D B D A A C C B A D A C D C C D D B C B B B B A D 246 B B C D A B C A C A A D B A C A D A A B B B C B C C A A B D C B A A C D D A B D D D C D D C B D B C
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top