Đề thi KSCL Toán 11 lần 2 năm 2019 – 2020 trường THPT Tiên Du 1 – Bắc Ninh

Giới thiệu Đề thi KSCL Toán 11 lần 2 năm 2019 – 2020 trường THPT Tiên Du 1 – Bắc Ninh

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề thi KSCL Toán 11 lần 2 năm 2019 – 2020 trường THPT Tiên Du 1 – Bắc Ninh mới nhất.

Tài liệu Toán 11 và các đáp án, hướng dẫn giải chi tiết các đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Đề thi KSCL Toán 11 lần 2 năm 2019 – 2020 trường THPT Tiên Du 1 – Bắc Ninh

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 11 tại đây

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH Trường THPT Tiên Du số 1 ***** Đề gồm 5 trang ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 11 LẦN 2 NĂM HỌC 2019 – 2020 MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Mã đề 201 Họ tên thí sinh: ………………………………………………………… SBD: …………… Câu 1: Trong không gian cho đường thẳng a nằm trong mặt phẳng ( P ) và đường thẳng b nằm trong mặt phẳng ( Q ) . Mệnh đề nào sau đây là đúng? A. a // b ⇒ ( P ) // ( Q ) . B. ( P ) // ( Q ) ⇒ a // b . C. ( P ) // ( Q ) ⇒ a // ( Q ) và b // ( P ) . D. a và b chéo nhau. Câu 2: Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AC và BC. Trên BD lấy điểm P sao cho BP = 2PD. Gọi Q là giao điểm của CD và NP. Khi đó giao điểm của AD và (MNP) là ? A. Giao điểm của MQ và AD B. Giao điểm của AD và NQ C. Giao của MN và AD D. Giao của MP và AD S C120 − 2C121 + 22 C122 − 23 C123 + ⋅⋅⋅ − 211 C1211 + 212 C1212 Câu 3: Tính tổng: = A. 212 B. 312 C. 1 D. – 1 Câu 4: Cho hình bình hành ABCD. Gọi Bx, Cy, Dz là các đường thẳng song song với nhau lần lượt đi qua B, C, D và nằm về một phía của mặt phẳng  ABCD  đồng thời không nằm trong mặt phẳng  ABCD . Một mặt phẳng đi qua A cắt Bx, Cy, Dz lần lượt tại B , C , D  với BB   2, DD   4. Khi đó độ dài CC  bằng bao nhiêu? A. 5. B. 6. C. 3. D. 4. 40 1 Câu 5: Tìm hệ số của x 31 trong khai triển  x + 2  x   A. 9880 B. 1147 C. 14940 D. 1313 Câu 6: Giá trị nhỏ nhất của hàm số y=2sinx là: A. -1 B. 0 C. −2 D. 2 Câu 7: Cho tứ diện đều ABCD có độ dài các cạnh bằng 4 . Điểm M là trung điểm của đoạn BC , điểm E nằm trên đoạn BM , E không trùng với B và M . Mặt phẳng ( P) qua E và song song với mặt 4 2 . Độ dài đoạn BE bằng 9 4 1 2 A. . B. . C. 1 . D. . 6 3 3 Câu 8: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi A’ là điểm trên SA sao cho   A ‘ A = −2 A ‘ S .Mặt phẳng (α ) qua A′ cắt các cạnh SB , SC , SD lần lượt tại B′ , C ′ , D′ .Tính giá trị của phẳng ( AMD) . Diện tích thiết diện của ( P) với tứ diện ABCD bằng biểu thức T = SB SD SC . + − SB′ SD′ SC ′ 3 B. 3 2 Câu 9: Tất cả các nghiệm của phương trình 2π 5π A. x = + k 2π ; x = + k 2π 3 3 C. 2 − + k 2π C. x = + k 2π ; x = 3 3 là: 2π 2π − + k 2π B. x = + k 2π ; x = 3 3 π 2π + k 2π ; x =+ k 2π D. x = 3 3 π π D. 2 3 A. Trang 1/6 – Mã đề thi 201 Câu 10: Một người đi làm với mức lương khởi điểm 4 triệu đồng/1 tháng. Cứ sau 3 năm thì tăng lương 1 lần với mức tăng 15% của tháng lương trước đó. Hỏi năm đi làm thứ 20 thì mức lương của người đó mỗi tháng nhận được xấp xỉ gần nhất với con số nào sau đây? A. 8.045.000 đ B. 10.640.000 đ C. 9.210.000 đ D. 9.252.000 đ Câu 11: Cho tứ diện ABCD và M, N lần lượt là các điểm trên hai cạnh AB, CD sao cho AM CN = = k > 0 và (α) là mặt phẳng qua MN và song song với cạnh BC, gọi P là giao điểm của (α) với MB ND cạnh AC. Tìm k biết tỷ số diện tích tam giác MNP và diện tích thiết diện của tứ diện được cắt bởi mặt 1 phẳng (α) bằng 3  3 2 1 3  3 4  2 3 A. k ∈  ;  B. k ∈  ;  C. k ∈  ;  D. k ∈  ;   10 5   5 10  5 5 5 5 Câu 12: Cho tam giác ABC. Trên cạnh AB lấy 4 điểm phân biệt, trên cạnh AC lấy 5 điểm phân biệt, trên cạnh BC lấy 6 điểm phân biệt sao cho các điểm lấy không điểm nào trùng với A, B,C. Có bao nhiêu hình tứ giác được tạo thành từ tập hợp 15 điểm vừa lấy? A. 1020 B. 1365 C. 991 D. 1041 0 .Tính tanx Câu 13: Cho góc tù x thỏa mãn: 5sin 2 x + 2sin 2 x − 9 cos 2 x = 1 + 46 C. −1 5 Câu 14: Số các tập con có 4 phần tử của một tập hợp A có 20 phần tử là: A. 1 B. − A. A204 4 B. C20 C. 204 D. − 9 5 D. 44 Câu 15: Gieo một đồng tiền xu 2 lần. Xác định biến cố A: “Cả 2 lần xuất hiện mặt sấp”. A. A = {S , S } B. A = {S } C. A = {SS } D. A = {SN , NS } Câu 16: Cho hình chóp S . ABCD . Giao tuyến của hai mặt phẳng ( SAB ) và ( SBC ) là đường thẳng: A. SA . B. SC . C. SB . D. AC . Câu 17: Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc khoảng (0; 10) để hàm số 2sin 2 x + s inx − cosx + m − 1 có tập xác định là R y= sin 2020 x − cos 2019 x + 2 A. 0 B. 6 C. 8 D. 1 1 Câu 18: Cho sin a = . Tính sin ( 5π + a ) bằng: 4 1 1 15 15 B. − C. − D. 4 4 4 4 Câu 19: Cho tứ diện ABCD. Điểm M thuộc đoạn AC sao cho MC = 2MA. Mặt phẳng   qua M song song với AB và CD. Thiết diện của tứ diện ABCD với   là: A. A. Hình tam giác. B. Hình vuông. C. Hình chữ nhật. Câu 20: Đồ thị hàm số y=3cosx+5 cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng: A. 8 B. 5 C. 0 D. Hình bình hành. D. − 5 3 Câu 21: Cho dãy số 2; 5; 8; 11; 14; 17; 20; …Số hạng tổng quát của dãy số này là: A. u= B. u= C. u= D. un= n + 3 3n + 2 3n + 1 3n − 1 n n n Câu 22: Trong các mệnh đều sau, mệnh đề nào sai? A. Hai đáy của hình lăng trụ là hai đa giác bằng nhau. B. Các cạnh bên của hình lăng trụ bằng nhau và song song với nhau. C. Các mặt bên của hình lăng trụ là các hình bình hành bằng nhau. D. Các mặt bên của hình lăng trụ là các hình bình hành. Trang 2/6 – Mã đề thi 201 Câu 23: Cho tứ diện ABCD . Gọi M, N lần lượt là trung điểm các cạnh AB và AC . Khi đó, vị trí tương đối giữa đường thẳng MN và mặt phẳng ( BCD) là: A. MN không song song với (BCD) C. MN cắt (BCD) B. MN song song với (BCD) D. MN nằm trong mặt phẳng (BCD) Câu 24: Cho phương trình 3sin x cos x = cos x (1) và (sin x − 1)(asin 2 x + b sin x + 1) = 0 (2). Biết phương trình (1) và (2) tương đương, tính M=2a+3b A. −8 B. −10 C. −6 D. −12 Câu 25: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Gọi G là trọng tâm tam giác BC’D. Gọi M, N là hai điểm lần lượt thuộc hai đoạn thẳng AD, A’C sao cho MN song song với mặt phẳng (BC’D), biết AD = 4AM. Giá CN thuộc khoảng nào sau đây: trị của tỉ số CA ‘ 1 1 2  A.  ;1 B.  ;  C. (0; 1) D. (1; 2) 4 2 3   π 4π Câu 26: Xét hàm số y=cosx trên khoảng  ; 5 3   đồng biến trên khoảng có độ dài bao nhiêu?  7π π π π A. B. C. D. 12 3 4 6 Câu 27: Gọi X là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 8 chữ số được lập từ các chữ số 1, 2,3, 4,5, 6, 7,8,9 . Lấy ngẫu nhiên một số trong tập tập hợp X . Gọi A là biến cố lấy được số có đúng hai chữ số 1, có đúng hai chữ số 2, bốn chữ số còn lại đôi một khác nhau, đồng thời các chữ số giống nhau không đứng liền kề nhau. Xác suất của biến cố A bằng 201600 151200 5 176400 A. . B. . C. . D. . 8 8 9 9 9 98 Câu 28: Phép biến hình nào sau đây không phải là phép dời hình? A. Phép vị tự tỉ số k = 3 B. Phép tịnh tiến C. Phép quay D. Phép đồng nhất Câu 29: Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB ) và (SCD ) là: A. đường thẳng đi qua S B. đường thẳng đi qua S và giao điểm của AC và BD C. đường thẳng đi qua S song song với AB, CD D. đường thẳng đi qua S và song song với AD và BC Câu 30: Có 12 bông hồng đỏ và 8 bông trắng. Lấy ngẫu nhiên 7 bông hồng. Tính xác suất để lấy được không quá 2 bông hồng đỏ? 84 1882 1531 101 B. C. D. A. 1938 1938 1615 1615 Câu 31: Cho phương trình 3cos 2 x − 10 cos x − 4 = 0 Đặt cosx=t thì phương trình đã cho trở thành phương trình nào sau đây? 0 0 0 A. 6t 2 − 10t − 4 = B. 3t 2 − 10t − 4 = C. −6t 2 − 10t − 1 =0 D. 6t 2 − 10t − 7 = Câu 32: Có 30 tấm thẻ đánh số từ 1 đến 30. Chọn ngẫu nhiên ra 10 tấm thẻ. Tìm xác suất để có 5 tấm thẻ mang số lẻ, 5 tấm thẻ mang số chẵn, trong đó chỉ có đúng 1 tấm thẻ mang số chia hết cho 10. 1 17 48 99 A. B. C. D. 10 100 105 667 Câu 33: Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau đây?  = 300 A. Q ( M=) N ⇔ MON (O ;30 ) 0  = 300 N ⇔ OM = ON và MON B. Q O ;300 ( M ) = ( ) Trang 3/6 – Mã đề thi 201   C. Tv ( M ) = N ⇔ MN = v   D. Tv ( M ) = N ⇔ NM = v Câu 34: Tập xác định của hàm số y=tan4x là:  kπ   π kπ   π kπ   kπ  B. R  + C. R   D. R   A. R  +    4  8 2   2  8 4  Câu 35: Cho hình hộp ABCD.A B C D  có các cạnh bên AA , BB , CC , DD . Khẳng định nào dưới đây sai? A. BB D D là một tứ giác. C.  AA B B //  DD C C. B. A B CD là hình bình hành. D.  BA D  //  ADC . Câu 36: Cho k, n là các số nguyên dương thỏa mãn k ≤ n . Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau đây? n! n! n! A. Ank = B. Ank = C. Ank = n !Cnk D. Ank = k! k !( n − k ) ! ( n − k )! Câu 37: Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn? A. y=cosx B. y=tanx C. y=cotx D. y=sinx   1 1 Câu 38: Sau khi khai triển và rút gọn thì biểu thức  x  2    x 3   , ( với x ≠ 0) có tất cả bao nhiêu số   x x  hạng ? A. 32. B. 29. C. 28. D. 30. Câu 39: Có bao nhiêu cách xếp 5 bạn A, B, C, D, E vào ngồi ở 5 ghế xếp theo hàng ngang sao cho A luôn ngồi chính giữa? A. 24 B. 32 C. 120 D. 256 20 2n 2 − 1 . Số hạng u 5 của dãy số này bằng: n2 + 3 1 17 B. u5 = C. u5 = 4 12 Câu 40: Cho dãy số ( un ) biết un = A. u5 = 7 4 10 ( R R D. u5 = ) 71 39 Câu 41: Biết hàm số = y sin 2 x − 3 + a s inx + b có giá trị lớn nhất, nhỏ nhất lần lượt là 12 và 2.Tính P= a + b A. 10 B. 8 C. 14 Câu 42: Tìm số thực a>0 để phương trình 2 cos 2 đầu tiên bằng π A. 820 π ax ax 3π − 3 sin = 3 tan cot có tổng 20 nghiệm dương 4 2 8 8 B. 410 Câu 43: Khai triển nhị thức P ( x )= C. (1 + x ) 4 D. 15 2560 3 D. 2480 3 ta được: A. P ( x ) =C40 x + C41 x 2 + C42 x3 + C43 x 4 + C44 x 5 B. P ( x ) =C40 + C41 x + C42 x 2 + C43 x3 + C44 x 4 C. P ( x ) =C40 − C41 x + C42 x 2 − C43 x3 + C44 x 4 4 C41 x + C42 x 2 + C43 x3 + C44 x 4 D. P ( x ) =+ Câu 44: Có 2 hộp chứa các quả cầu. Hộp thứ nhất chứa 6 quả cầu trắng và 4 quả cầu đen. Hộp thứ 2 chứa 4 quả cầu trắng và 5 quả cầu đen. Lấy ngẫu nhiên mỗi hộp một quả cầu. Tính xác xuất để lấy được cả 2 quả cùng màu trắng? 4 1 1 1 A. B. C. D. 15 9 90 45 Câu 45: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? A. Hai đường thẳng không cắt nhau và không song song thì chéo nhau. B. Hai đường thẳng chéo nhau thì không có điểm chung. Trang 4/6 – Mã đề thi 201 C. Hai đường thẳng không có điểm chung thì chéo nhau. D. Hai đường thẳng phân biệt không song song thì chéo nhau. Câu 46: Trong khai triển nhị thức ( 2x − y ) . Khẳng định nào sau đây là đúng? 8 A. có số mũ của x và số mũ của y ở mỗi hạng tử luôn bằng nhau B. có tổng số mũ của x và y trong mỗi hạng tử đều bằng 8 C. có hệ số mỗi hạng tử là như nhau D. có 8 hạng tử Câu 47: Từ các số: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7, lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số đôi một khác nhau và có đúng 2 chữ số lẻ? A. 2448 B. 2304 C. 3360 D. 3600 Câu 48: Với các giá trị của x làm cho các biểu thức dưới đây có nghĩa. Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau? cos x A. tan x.cot x = 1 B. cot x = sin x sin x 1 D. tan x = C. sin x 2 + cos x 2 = cos x Câu 49: Tất cả các nghiệm của phương trình sinx=sin1 là: arcsin1 + k 2π ; x = π − arcsin1 + k 2π B. x = 1 + k 2π A. x = C. x =1 + k 2π ; x =−1 + k 2π D. x = 1 + k 2π ; x = π − 1 + k 2π ( ) ( ) Câu 50: Tất cả các nghiệm của phương trình cot A. x= π + k 2π 3 2π x + k 2π C.= 3 ———————————————– x − 3= 0 là: 2 B. x= π + kπ 3 D. x arc cot 2 3 + kπ = ———– HẾT ———– Trang 5/6 – Mã đề thi 201 ĐÁP ÁN THAM KHẢO
Trang chủ
1 2 3 4 5 C A C B A 6 7 8 9 10 C D B B D 11 12 13 14 15 D A D B C 16 17 18 19 20 C C B D A 21 22 23 24 25 C C B D C 26 27 28 29 30 B A A C D 31 32 33 34 35 D B C A D 36 37 38 39 40 D A B A A 41 42 43 44 45 A D B A B 46 47 48 49 50 B A C D A Trang 6/6 – Mã đề thi 201
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top