Đề thi KSCL Toán 11 lần 2 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

Giới thiệu Đề thi KSCL Toán 11 lần 2 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề thi KSCL Toán 11 lần 2 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc mới nhất.

Tài liệu Toán 11 và các đáp án, hướng dẫn giải chi tiết các đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Đề thi KSCL Toán 11 lần 2 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 11 tại đây

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT YÊN LẠC 2 ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI KSCL LẦN 2 NĂM HỌC 2018-2019 ĐỀ THI MÔN: TOÁN. KHỐI 11 Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) Đề thi gồm: 05 trang Họ và tên thí sinh:…………………………………………………………………… SBD:………………… Mã đề thi 002 Câu 1. Tổng T = Cn0 + Cn1 + Cn2 + Cn3 + … + Cnn bằng A. T = 2n . B. T= 2n + 1 . C. T= 2n − 1 . 3 3x Câu 2. Tập nghiệm S của phương trình 2 x + = là: x −1 x −1  3 A. S = {1} . B. S = 1;  . C. S =  {1} .  2 D. T = 4n . 3 D. S =   . 2 x2 y 2 Câu 3. Đường thẳng nào dưới đây là 1 đường chuẩn của Elip + = 1? 20 15 1 0. 0. 0. A. x − 4 = B. x + 2 = C. x + = D. x + 4 = 0. 2  −3π   3π  Câu 4. Tìm số nghiệm thuộc  ; − π  của phương trình = − 2x  . 3 sin x cos   2   2  A. 1 . B. 3 . C. 2 . D. 0 . 2 Câu 5. Tam thức y = x − 2 x − 3 nhận giá trị dương khi và chỉ khi A. x < –3 hoặc x > –1 . C. x < –1 hoặc x > 3 . B. x < –2 hoặc x > 6 . D. –1 < x < 3 . 2 x 2 + 2 x + 9 có các nghiệm là: x    2= ;    x 3. = x   –3;    = x 4. C.= D.  Câu 7. Cho tam giác MNP vuông tại M = và MN 3cm, = MP 4cm . Khi đó độ dài của véctơ NP là A. 6 cm. B. 4 cm. C. 5 cm. D. 3 cm. Câu 8. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy . Cho phép đối xứng trục Oy , với M ( x, y ) gọi M ′ là ảnh của M qua phép đối xứng trục Oy . Khi đó tọa độ điểm M ′ là: A. M ′ ( − x, y ) . B. M ′ ( x, y ) . C. M ′ ( x, − y ) . D. M ′ ( − x, − y ) . Câu 9. Cho hình hộp ABCD. A′B′C ′D′ có tất cả các cạnh đều bằng nhau. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào có thể sai? A. A′C ′ ⊥ BD . B. BC ′ ⊥ A′D . C. A′B ⊥ DC ′ . D. BB′ ⊥ BD . Câu 10. Phương trình cos x = 1 có nghiệm là π π A. x = kπ . B. x= C. x= D. x = k 2π . + k 2π . + kπ . 2 2 Câu 11. Trên mặt phẳng có 2017 đường thẳng song song với nhau và 2018 đường thẳng song song khác cùng cắt nhóm 2017 đường thẳng đó. Số hình bình hành nhiều nhất có thể được tạo thành có đỉnh là các giao điểm nói trên bằng 4 2 2 2 2 C2018 + C2018 A. 2017.2018 B. C4015 C. C2017 D. C2017 Câu 6. Phương trình: = x   –2;  1 = x   . A. x 2 + x + 4 + x 2 + x += 1 = x    –1;    = x 0. B. Câu 12. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho A ( –2; – 3) , B ( 4;1) . Phép đồng dạng tỉ số k = điểm A thành A′, biến điểm B thành B′. Khi đó độ dài A′B′ là: 1 biến 2 Trang 1/5 - Mã đề 002 - https://toanmath.com/ A. 50 2 B. 52 C. 50 52 2 D. 2x +1 . x →−∞ x + 1 1 A. 1 . B. . C. 2 . D. −1 . 2 x+2 bằng Câu 14. Giá trị của lim x→2 x A. 3 . B. 0 . C. 2 . D. 1 . Câu 15. Một bình đựng 12 quả cầu được đánh số từ 1 đến 12 . Chọn ngẫu nhiên bốn quả cầu. Xác suất để bốn quả cầu được chọn có số đều không vượt quá 8 ? 56 7 14 28 A. . B. . C. . D. . 99 99 99 99    Câu 16. Trong mặt phẳng Oxy cho a = (1;3) , b = ( −2;1) . Tích vô hướng của 2 vectơ a.b là: Câu 13. Tính giới hạn lim B. 3 . A. 2 .  x2 + 1  3 Câu 17. Cho hàm số f ( x ) =  x − x + 6  b + 3 A. B. 3. C. 4 . x ≠ 3; x ≠ 2 D. 1 . . Tìm b để f ( x ) liên tục tại x = 3 . x= 3; b ∈  2 3 . 3 C. − 2 3 . 3 D. − 3 . Câu 18. Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua 2 điểm A ( 3; −1) và B (1; 5 ) . 0. A. 3 x − y + 6 = 0. B. 3 x + y − 8 = C. − x + 3 y + 6 =0 . 0. D. 3 x − y + 10 = Câu 19. Trong các mệnh đều sau, mệnh đề nào sai? A. Các mặt bên của hình chóp cụt là các hình thang cân. B. Các mặt bên của hình chóp cụt là các hình thang. C. Đường thẳng chứa các cạnh bên của hình chóp cụt đồng quy tại một điểm. D. Trong hình chóp cụt thì hai đáy là hai đa giác có các cạnh tương ứng song song và các tỉ số các cặp cạnh tương ứng bằng nhau. Câu 20. Xác định parabol ( P ) : y = ax 2 + bx + c, biết rằng ( P ) đi qua M ( −5;6 ) và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng −2 . Hệ thức nào sau đây đúng? 8. 8. A. b = −6a. B. a = 6b. C. 25a + 5b = D. 25a − 5b = 0 . Hãy viết phương trình đường thẳng d là Câu 21. Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng ∆ : x − y + 2 = ảnh của đường thẳng ∆ qua phép quay tâm O , góc quay 90ο . A. d : x + y − 2 = 0. Câu 22. Giá trị cos 0. B. d : x + y + 2 = C. d : x − y + 2 = 0. D. d : x + y + 4 = 0. 37π là 3 3 3 1 1 . B. . C. − . D. − . 2 2 2 2 Câu 23. Cho tam giác ABC . Có thể xác định được bao nhiêu mặt phẳng chứa tất cả các đỉnh tam giác ABC ? A. 4 . B. 1 . C. 2 . D. 3 . Câu 24. Trong các dãy số cho dưới đây, dãy số nào không phải là một cấp số nhân lùi vô hạn? A. 1 1 1 1 A. , , ,…, n ,…. 3 3 9 27 Trang 2/5 - Mã đề 002 - https://toanmath.com/ 1 1 1 1  1 B. 1 , − , , − , ,…,  −  2 4 8 16  2 n−1 ,…. n n 2 4 8 2 C. , , ,…,   ,…. 3 9 27 3 3 9 27 3 D. , , ,…,   ,…. 2 4 8 2 Câu 25. Hàm số y= x + x được viết lại: 2 x khi x ≤ 0 A. y =  . khi x > 0 0 −2 x khi x ≤ 0 C. y =  . khi x > −2 0 0 B. y =  2 x x D. y =  2 x khi x ≤ 0 . khi x > 0 khi x ≤ 0 khi x > 0 . Câu 26. Cho đường thẳng ∆ : 7 x + 10 y − 15 = 0 . Trong các điểm M (1; −3), N ( 0; 4 ) , P ( 8;0 ) , Q (1;5 ) điểm nào cách xa đường thẳng ∆ nhất? A. N . B. Q . C. M . D. P . Câu 27. Hệ phương trình nào sau đây có nghiệm là (1;1; −1) ? 0 − x + 2 y + z =  A.  x − y + 3z =−1 .  z=0  x =3   B.  x − y + z =−2 .  x + y − 7z = 0  1  x+y+z =  C.  x − 2 y + z =−2 . 3 x + y + 5 z =−1  3 4 x + y = D.  . 7 x + 2y = Câu 28. Xen giữa số 3 và số 768 là 7 số để được một cấp số nhân có u1 = 3 . Khi đó u5 là: A. ±48 . B. 48 . C. 72 . D. −48 .   Câu 29. Cho hình lập phương ABCD. A1 B1C1 D1 có cạnh a . Gọi M là trung điểm AD . Giá trị B1M .BD1 là: 3 3 1 B. a 2 . C. a 2 . D. a 2 . A. a 2 . 2 4 2 Câu 30. Từ các số 0,1, 2, 7,8,9 tạo được bao nhiêu số chẵn có 5 chữ số khác nhau? A. 312 . B. 120 . C. 216 . D. 360 . Câu 31. Cho hình chóp S . ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Mặt phẳng (α ) qua BD và song song với SA , mặt phẳng (α ) cắt SC tại K . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng? 1 B. SK = 3KC. C. SK = KC. D. SK = 2 KC. KC. 2   Câu 32. Cho ba điểm M , N , K thỏa MN = k MP . Tìm k để N là trung điểm MP ? A. SK = A. 1 . 2 B. −2. C. −1. D. 2. Câu 33. Cho cấp số cộng ( un ) có số hạng đầu u1 = 3 và công sai d = 2 . Tính u5 . A. 14 B. 15 Câu 34. Cho I = lim 4n 2 + 5 + n 4n − n 2 + 1 A. I = −1 . C. 12 D. 11 . Khi đó giá trị của I là: B. I = 5 . 3 C. I = 1 . D. I = 3 . 4 Câu 35. Tìm hệ số của x5 trong khai triển P ( x ) = ( x + 1) + ( x + 1) + … + ( x + 1) 6 7 12 A. 1287 B. 1715 . C. 1711 Câu 36. Nghiệm của phương trình sin x − 3 cos x = 2sin 3 x là A. x= π 3 +k π 2 , k ∈ . B. x= π 3 D. 1716. + k 2π hoặc= x 2π + k 2π , k ∈  . 3 Trang 3/5 – Mã đề 002 – https://toanmath.com/ C. x= π 6 + kπ hoặc x= π 6 +k 2π , k ∈ . 3 D. x = − π 3 + k 2π hoặc= x 4π + k 2π , k ∈  . 3 Câu 37. Trong mặt phẳng ( Oxy ) cho điểm M ( −2; 4 ) . Phép vị tự tâm O tỉ số k = −2 biến điểm M thành điểm nào trong các điểm sau? A. ( 4;8 ) . B. ( 4; −8 ) . C. ( −4; −8 ) . D. ( −3; 4 ) . Câu 38. Cho 2 số dương x, y thay đổi thỏa mãn điều kiện x  y  1 . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 1 P  xy  . xy 17 1 A. 2 . B. . C. . D. 4 . 2 4 Câu 39. Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất ba lần liên tiếp. Gọi P là tích ba số ở ba lần tung (mỗi số là số chấm trên mặt xuất hiện ở mỗi lần tung), tính xác suất sao cho P không chia hết cho 6 . 90 60 83 82 A. . B. . C. . D. . 216 216 216 216 Câu 40. Cho hàm số y = ( m − 2 ) x 2 − 3mx + 2m − 3 ( m là tham số). Các giá trị của m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt A, B sao cho gốc tọa độ O nằm giữa A và B là: A. m ≤ 3 hoặc m ≥ 2 . 2 B. m > C. m < 2 . D. 3 . 2 3 < m < 2. 2 u = 1 Câu 41. Cho dãy số ( un ) xác định bởi  1 . Giá trị của n để −un + 2017 n + 2018 = 0 là un +1 = un + 2n + 1, n ≥ 1 A. Không có n . B. 2017 . C. 1009 . D. 2018 . = A 3sin = B 4sin C . Câu 42. Tìm chu vi tam giác ABC , biết rằng AB = 6 và 2sin A. 13 . B. 26 . Câu 43. Tìm giới hạn lim− x →−1 A. −1 . x 2 + 3x + 2 . x +1 B. −2 . C. 5 26 . C. −∞ . D. 10 6 . 2 D. +∞ .  x2  2 x2 Câu 44. Có bao nhiêu giá trị nguyên của a để phương trình:  + +a = 0 có đúng 4 nghiệm.  x − 1 x − 1   A. 2 . B. vô số. C. 1 . D. 0 . Câu 45. Tìm phương trình chính tắc của Elip có trục lớn gấp đôi trục bé và có tiêu cự bằng 4 3 A. x2 y 2 + = 1. 24 6 B. x2 y 2 + = 1. 16 4 C. x2 y 2 + = 1. 36 9 D. x2 y 2 + = 1. 36 24  e ax − e3 x khi x ≠ 0  Câu 46. Cho hàm số f ( x ) =  2 x . Tìm giá trị a để hàm số f ( x ) liên tục tại x = 0 . 1  khi x ≠ 0  2 1 1 A. 4 . B. − . C. 2 . D. − . 4 2 1 1 = 2 cos 3 x + Câu 47. Phương trình 2sin 3 x − có nghiệm là: sin x cos x 3π π π 3π x + kπ . x + kπ . + kπ . − + kπ . B. = C. x = D. x= A. = 4 4 12 4 Trang 4/5 - Mã đề 002 - https://toanmath.com/ Câu 48. Cho bốn số a, b , c, d theo thứ tự đó tạo thành cấp số nhân với công bội khác 1 . Biết tổng ba số 148 hạng đầu bằng , đồng thời theo thứ tự đó chúng lần lượt là số hạng thứ nhất, thứ tư và thứ tám của một 9 cấp số cộng. Tính giá trị biểu thức T = a − b + c − d . 100 101 100 101 A. T = . B. T = − . C. T = − . D. T = . 27 27 27 27 Câu 49. Cho hình bình hành ABCD . Gọi Bx , Cy , Dz là các đường thẳng song song với nhau lần lượt đi qua B , C , D và nằm về một phía của mặt phẳng ( ABCD ) đồng thời không nằm trong mặt phẳng ( ABCD ) . Một mặt phẳng đi qua A cắt Bx , Cy , Dz lần lượt tại B′ , C ′ , D′ với BB′ = 2 , DD′ = 4 . Khi đó độ dài CC ′ bằng bao nhiêu? A. 5 . B. 6 . C. 3 . D. 4 . Câu 50. Xếp 10 quyển sách tham khảo khác nhau gồm: 1 quyển sách Văn, 3 quyển sách tiếng Anh và 6 quyển sách Toán thành một hàng ngang trên giá sách. Tính xác suất để mỗi quyển sách tiếng Anh đều được xếp ở giữa hai quyển sách Toán, đồng thời hai quyển Toán T1 và Toán T2 luôn được xếp cạnh nhau. 1 1 1 1 A. . B. . C. . D. . 210 600 300 450 ------------- HẾT ------------(Giám thị coi thi không giải thích gì thêm. Thí sinh không được sử dụng tài liệu) Trang 5/5 - Mã đề 002 - https://toanmath.com/ ĐÁP ÁN CÁC MÃ ĐỀ [CD11_2] -----------------------Mã đề [002] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A D C A C B C A D D 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 B C B D A C A D C B 11 C 36 A 12 B 37 B 13 C 38 B 14 C 39 C 15 C 40 D 16 D 41 D 17 C 42 B 18 B 43 A 19 A 44 B 20 D 45 B 21 B 46 A 22 B 47 D 23 B 48 B 24 D 49 B 25 B 50 A Mã đề [004] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D A C C C D C A B D 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 A D A B D A B B A D 11 B 36 B 12 D 37 D 13 D 38 C 14 B 39 B 15 C 40 D 16 D 41 B 17 C 42 A 18 C 43 B 19 A 44 B 20 A 45 C 21 B 46 A 22 C 47 D 23 D 48 A 24 A 49 B 25 A 50 B Mã đề [006] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C C D A B A C A B B 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 D A C B B D D B A C 11 B 36 A 12 A 37 B 13 B 38 B 14 A 39 C 15 D 40 B 16 C 41 D 17 C 42 D 18 C 43 A 19 D 44 D 20 D 45 B 21 B 46 C 22 D 47 B 23 B 48 B 24 C 49 C 25 A 50 D Mã đề [008] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C B D A C D D B D B 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 C A A C C C B C D C 11 C 36 B 12 D 37 C 13 D 38 D 14 B 39 A 15 A 40 B 16 B 41 D 17 A 42 D 18 B 43 B 19 D 44 D 20 A 45 B 21 B 46 D 22 D 47 C 23 C 48 A 24 D 49 A 25 D 50 B
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top