Đề thi KSCL Toán 11 lần 1 năm học 2018 – 2019 trường Tiên Du 1 – Bắc Ninh

Giới thiệu Đề thi KSCL Toán 11 lần 1 năm học 2018 – 2019 trường Tiên Du 1 – Bắc Ninh

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề thi KSCL Toán 11 lần 1 năm học 2018 – 2019 trường Tiên Du 1 – Bắc Ninh mới nhất.

Tài liệu Toán 11 và các đáp án, hướng dẫn giải chi tiết các đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Đề thi KSCL Toán 11 lần 1 năm học 2018 – 2019 trường Tiên Du 1 – Bắc Ninh

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 11 tại đây

TRƯỜNG THPT TIÊN DU SỐ 1 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1 Môn thi: Toán. Khối: 11 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề) TỔ TOÁN -TIN Mã đề thi 201 Họ và tên:……………………………………………………SBD:……………… Câu 1: Cho đường thẳng a và mặt phẳng P  . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai? A. Nếu đường thẳng a và P  có hai điểm chung phân biệt thì a nằm trong P  B. Nếu đường thẳng a và P  không có điểm chung thì a / / P  C. Nếu đường thẳng a song song với đường thẳng b nằm trong P  thì a / / P  D. Nếu đường thẳng a và P  có một điểm chung duy nhất thì a và P  cắt nhau Câu 2: Cho các hàm số: y  tan x (I); y  cosx (III); (II); y  cot x y  sin cosx  (IV) Trong các hàm số đã cho ở trên, những hàm số nào là hàm số chẵn? A. (III), (IV) B. (I), (II), (IV) C. (III) D. (I), (III), (IV)  Câu 3: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho điểm M 2; 3 và véctơ v  3;1 . Phép tịnh tiến theo  véctơ v biến điểm M thành điểm M ‘ . Tìm tọa độ của điểm M ‘ . A. M ‘  5; 2 B. M ‘  4;1 C. M ‘  5;2 D. M ‘  1; 4 Câu 4: Một lớp có 45 học sinh trong đó có 20 học sinh nữ và 25 học sinh nam. Khi đó số cách chọn 2 học sinh trong lớp sao cho có cả nam và nữ là: A. 990 B. 45 C. 490 D. 500 . Câu 5: Cho đường thẳng a nằm trên mp   và đường thẳng b nằm trên mp   . Biết   / /   . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai? A. b / /   . B. a / /b . C. a và b hoặc song song hoặc chéo nhau D. a / /   . Câu 6: Cho hình vuông MNPQ có MP cắt NQ tại O . Gọi K là trung điểm của đoạn MN . Phép đối xứng trục OK biến điểm M thành điểm nào trong các điểm sau? A. Điểm O B. Điểm N C. Điểm P D. Điểm Q Câu 7: Tìm tập xác định của hàm số y  A.  1 B.  1  sin x cos x  1  C.  k 2 k     D.  k  k    n Câu 8: Cho khai triển a  b   C n0a n  C n1a n 1b  …  C nka n kb k  …  C nnb n (với a, b  ; n  *) 0  k  n; k  *) . Trong vế phải của khai triển trên có bao nhiêu số hạng? A. n  1 B. k C. n D. n  1 Trang 1/6 – Mã đề thi 201 – https://toanmath.com/ Câu 9: Trong các tập hợp sau, hàm số y  tan x đồng biến trên tập hợp nào? A.      ;   2 2  B. 0;   D. ;   C. ;2  Câu 10: Tìm nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình tan x  tan A. 6 5 B. 11 5 C. 6 5  6 D.  5 Câu 11: Gieo ngẫu nhiên một con súc xắc cân đối và đồng chất hai lần liên tiếp. Xác suất để tổng số chấm trên mặt xuất hiện của con súc xắc của hai lần gieo bằng 7 là: A. 1 6 B. 1 12 C. 7 36 D. 1 2 Câu 12: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho hai điểm M  1; 2, N  3;1 . Phép vị tự tâm I với tỉ số k = − M ‘N ‘? A. M ‘ N ‘  17 1 biến điểm M thành M ‘ , biến điểm N thành N ‘ . Tính độ dài đoạn thẳng 5 B. M ‘ N ‘  25 C. M ‘ N ‘  1 D. M ‘ N ‘  5 Câu 13: Cho tập A gồm n phần tử ( n  k  1; k, n   ). Mỗi kết quả của việc lấy ra k phần tử khác nhau của tập A và sắp xếp chúng theo một thứ tự nào đó được gọi là: A. Một tổ hợp chập k của n phần tử B. Một chỉnh hợp chập n của k phần tử C. Một chỉnh hợp chập k của n phần tử D. Một hoán vị của k phần tử Câu 14: Cho hình chóp tứ giác S .ABCD có AC cắt BD tại điểm O và AB cắt CD tại E . Gọi F là giao điểm của OE và BC . Giao tuyến của hai mặt phẳng SBC  và SOE  là: B. Đường thẳng SE D. Đường thẳng qua S và song song với BC A. Đường thẳng SO C. Đường thẳng SF Câu 15: Tìm tập nghiệm S của phương trình sin 3x  cos x           A. S   B. S   k  ;  k  k      2k  ;  k 2 k        4 4   8                C. S  k 2 ;  k 2 k   . D. S    k ;  k  k   .     2 4 2    8    Câu 16: Cho  1     và sin   . Tính cos 5 2 A. cos   2 5 5 B. cos  2 5 5 C. cos   2 6 5 D. cos  2 6 5 Câu 17: Gieo ngẫu nhiên một đồng tiền xu cân đối đồng chất 2 lần liên tiếp. Xác suất để mặt sấp không xuất hiện trong cả hai lần gieo là: A. 1 4 B. 3 4 C. 2 3 D. 1 2 Câu 18: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số y  2  3 sin 2x A. 8 B. 5 C. 1 D. 2 Trang 2/6 – Mã đề thi 201 – https://toanmath.com/ Câu 19: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? A. Hai đường thẳng cùng song song với đường thẳng thứ ba thì song song với nhau. B. Hai đường thẳng phân biệt không song song thì chéo nhau. C. Hai đường thẳng chéo nhau thì không có điểm chung. D. Hai đường thẳng không có điểm chung thì chéo nhau. Câu 20: Trong các tập hợp sau, hàm số y  cosx đồng biến trên tập hợp nào?  3  A.  ;2  2    B.  ;   2 2    C.  ;   2    D. 0;   2  Câu 21: Cho A là biến cố của không gian mẫu  . Gọi n A, n  lần lượt là số phần tử của A ,  và P A là xác suất của biến cố A . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? A. n   P A.n A B. n A  P A.n  C. P A  n A.n  D. P A.n A.n   1 Câu 22: Tìm tập nghiệm S của phương trình cosx      2  A. S    k  k     3       2   C. S    k 2;  k 2 k    3  3   1 2  2  B. S    k 2 k    3         D. S    k 2 k      3    Câu 23: Mệnh đề nào sau đây sai? A. Qua hai đường thẳng không chéo nhau có duy nhất một mặt phẳng. B. Qua hai đường thẳng cắt nhau có duy nhất một mặt phẳng. C. Qua một điểm và một đường thẳng không chứa điểm đó có duy nhất một mặt phẳng. D. Qua hai đường thẳng song song có duy nhất một mặt phẳng. Câu 24: Tính tổng các nghiệm thuộc  0; 3  của phương trình sin x  cos2x  2 A.  2 B. 3 . 2 C. 5 2 D. 3 . 6 Câu 25: Cho khai triển 1  x   a 0  a1x  a2x 2  a 3x 3  …  a 6x 6 . Tính hệ số a 3 A. a 3  20 B. a 3  6 C. a 3  18 D. a 3  120 Câu 26: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai? A. Phép quay biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó B. Phép quay biến tam giác thành tam giác bằng nó C. Phép quay biến đường tròn thành đường tròn có bán kính bằng nó D. Phép quay là phép dời hình Câu 27: Tìm tập nghiệm S của phương trình sin x  1     A. S    k 2 k   B. S  k 2 k     2         C. S    k  k   D. S  k  k     2         Trang 3/6 – Mã đề thi 201 – https://toanmath.com/ Câu 28: Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào sai? A. cos2  1  2 sin2  B. cos 2  sin2   cos2 C. cos2=2cos2  1 D. sin 2  2 sin .cos Câu 29: Cho một đường thẳng a song song với mặt phẳng P  . Có bao nhiêu mặt phẳng chứa a và song song với P  ? B. vô số. A. 0 C. 2 . D. 1 . Câu 30: Cho tứ diện ABCD . Gọi I , J , K lần lượt là trung điểm của các cạnh AC , BC , BD . Giao tuyến của hai mặt phẳng ABD  và IJK  là: B. Đường thẳng KD D. Đường thẳng qua K và song song với AB A. Đường thẳng qua K và song song với AD C. Đường thẳng KA Câu 31: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? A. Có một và chỉ một mặt phẳng đi qua 3 điểm phân biệt. B. Tồn tại bốn điểm không cùng thuộc một mặt phẳng. C. Nếu hai mặt phẳng phân biệt có một điểm chung thì chúng có một điểm chung khác nữa. D. Nếu một đường thẳng có hai điểm phân biệt thuộc một mặt phẳng thì mọi điểm của đường thẳng đều thuộc mặt phẳng đó. Câu 32: Cho hai đường thẳng a và b chéo nhau. Có bao nhiêu mặt phẳng chứa a và song song với b ? C. vô số. A. 1. B. 2. D. 0. Câu 33: Công thức tính số tổ hợp chập k của n phần tử n  k  0; k, n    là A. Ank  n! n  k ! B. C nk  n! n  k ! C. C nk  n! n  k ! k ! D. Ank  n! n  k ! k !  2 3 15 Câu 34: Tìm số hạng không chứa x trong khai triển của biểu thức x   với x  0  x  10 A. C 15 11 11 3 B. C 15 10 10 3 C. C 15 9 6 3 D. C 15 Câu 35: Cho 6 hình sau (mỗi hình là một từ bao gồm một số chữ cái): HE, SHE, EYE, WOW, SOS, COACH. Trong các hình trên có bao nhiêu hình có trục đối xứng. A. 2 B. 5 C. 4 D. 3 Câu 36: Cho n   * thỏa mãn C n0  2C n1  3C n2  …  n  1C nn  524288 n  2 . Biết lấy n chia cho 4 được số dư r với 0  r  3; r   . Tính giá trị của r ? A. r  1 B. r  0 C. r  2 Câu 37: Gọi S là tập hợp m  1 cos x  m  1 sin x  2m  3 của tập hợp S . A. 0 B. 2 tất cả các giá D. r  3 trị của m có hai nghiệm x 1, x 2 thỏa mãn x 1  x 2  C. 5 để phương trình 2 . Tính số phần tử 3 D. 1 Trang 4/6 – Mã đề thi 201 – https://toanmath.com/ Câu 38: Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị m để hàm số y  sin x  cosx mcosx  1 có tập xác định là tập  . Tìm S . A. S  1;1 B. S  1;1  1 1 D. S   ;   2 2  C. S  0;1 Câu 39: Cho hình hộp ABCD.A ‘ B ‘C ‘ D ‘ có tất cả các cạnh đều bằng a a  0 và AC ‘  a Trên các cạnh AB, AD, AA ‘ lần lượt lấy điểm M , N , P sao cho AM  MNP  cắt đường thẳng AC ‘ tại điểm Q A. AQ  5a 9 B. AQ  a 2a 3a ; AN  ; AP  . Mặt phẳng 2 3 4 . Tính AQ theo a . 12a 23 C. . AQ  a . 4 D. AQ  6a 29 Câu 40: Cho một đa giác đều gồm 2n đỉnh n  2, n    . Chọn ngẫu nhiên 3 đỉnh trong 2n đỉnh của đa giác. Biết xác suất 3 đỉnh được chọn tạo thành một tam giác vuông là mệnh đề nào đúng? A. n  11;15   C. n  21;   B. n  2;10   1 . Trong các mệnh đề sau, 5 D. n  16;20   Câu 41: Cho hình lăng trụ ABC .A ‘ B ‘C ‘ . Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC . Thiết diện của hình lăng trụ ABC .A ‘ B ‘C ‘ cắt bởi mặt phẳng A ‘ B ‘G  là A. Hình thang B. Tam giác C. Hình bình hành D. Ngũ giác Câu 42: Cho hình chóp S .ABCD có đáy ABCD là hình thang có AB / /CD, AB  2CD . Gọi M là MA 1  . Mặt phẳng   qua M và song song với mp SAB  cắt cạnh MD 2 SD, SC , BC lần lượt tại điểm N , P,Q . Gọi S MNPQ và SSAB lần lượt là diện tích của tứ giác MNPQ và điểm thuộc cạnh AD sao cho diện tích của tam giác SAB . Tính tỉ số A. S MNPQ SSAB  1 . 3 B. S MNPQ SSAB S MNPQ  SSAB 1 . 2 C. S MNPQ SSAB  3 . 4 D. S MNPQ SSAB  2 . 3 Câu 43: Trong một hộp có 4 quả cầu vàng; 5 quả cầu xanh và 6 quả cầu đỏ có kích thước và trọng lượng đôi một khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 10 quả cầu trong hộp sao cho sau khi chọn các quả cầu còn lại trong hộp có đủ ba màu. A. 2163 B. 840 C. 3003 D. 2170 Câu 44: Cho E là tập các số tự nhiên gồm sáu chữ số đôi một khác nhau được lập từ các chữ số thuộc tập hợp X  0;1;2; 3; 4;5;6 . Chọn ngẫu nhiên một số từ tập E . Tính xác suất để số được chọn có dạng x  a1a2a 3a 4a 5a 6 trong đó a1  a2  a 3  a 4  a 5  a 6 A. 5 . 138 B. 4 . 135 C. 8 . 225 Câu 45: Tìm số nghiệm thuộc khoảng (;2) của phương trình A. 9 B. 6 C. 7 D. 3 . 20 sin 3x  cos 2x 0 sin x +1 D. 8 Trang 5/6 – Mã đề thi 201 – https://toanmath.com/ Câu 46: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho 3 đường thẳng d1 : 2x  y  6  0; d2 : 2x  y  8  0; d3 : x  y  1  0 . Phép đối xứng tâm I a;b  biến đường thẳng d1 thành đường thẳng d2 và biến đường thẳng d3 thành chính nó. Tính tổng a  b ? A. a  b  1 B. a  b  2 C. a  b  4 D. a  b  3 Câu 47: Trên đường thẳng d1 lấy 5 điểm phân biệt và trên đường thẳng d2 d2 / /d1  lấy n điểm phân   biệt n  * . Biết có tất cả 175 tam giác mà 3 đỉnh lấy từ n  5 điểm trên. Tính n ? A. n  10 B. n  8 C. n  7 D. n  9 Câu 48: Cho hình chóp S .ABCD có đáy ABCD là hình thang có AD / /BC , AD  2BC . Gọi M là trung điểm của cạnh SD . Mặt phẳng P  chứa BM và song song với AC cắt cạnh SA tại điểm E . Tính tỉ số: A. SE SA 3 SE  . SA 5 B. SE 2  . SA 3 C. SE 3  . SA 4 D. SE 4  . SA 5 Câu 49: Cho hình chóp S .ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O . Gọi M , N lần lượt là trung điểm của các cạnh SC , SD . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai? A. DC / / SAB  B. MO / / SAB  . C. NC / / SAB  . D. NO / / SAB  .  2019    3m  0 có nghiệm. Câu 50: Gọi M là tập hợp các giá trị của m để phương trình 2 sin x  2   Tìm tập hợp M . A. M  1;1  1 1 B. M   ;   3 3    3 3 C. M   ;   2 2    2 2 D. M   ;   3 3   ———– HẾT ———- Trang 6/6 – Mã đề thi 201 – https://toanmath.com/ ĐÁP ÁN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TOÁN 11 -lần 1 NĂM HỌC 2017 – 2018 MĐ201 1 C 2 A 3 D 4 D 5 B 6 B 7 C 8 D 9 A 10 D 11 A 12 C 13 C 14 C 15 D 16 C 17 A 18 B 19 C 20 A 21 B 22 B 23 A 24 D 25 A 26 A 27 A 28 B 29 D 30 D 31 A 32 A 33 C 34 C 35 A 36 B 37 B 38 B 39 D 40 B 41 A 42 D 43 D 44 B 45 B 46 A 47 C 48 C 49 C 50 D MĐ202 1 C 2 D 3 A 4 C 5 D 6 D 7 B 8 D 9 B 10 B 11 A 12 D 13 C 14 A 15 D 16 D 17 C 18 B 19 B 20 B 21 A 22 C 23 A 24 D 25 B 26 A 27 C 28 A 29 C 30 A 31 A 32 A 33 D 34 C 35 D 36 B 37 B 38 A 39 C 40 B 41 B 42 D 43 C 44 C 45 D 46 B 47 A 48 A 49 C 50 A MĐ203 1 C 2 A 3 B 4 D 5 B 6 D 7 C 8 C 9 D 10 D 11 D 12 C 13 A 14 C 15 C 16 C 17 B 18 D 19 B 20 D 21 B 22 B 23 C 24 A 25 A 26 B 27 D 28 D 29 A 30 D 31 A 32 A 33 C 34 C 35 D 36 B 37 B 38 B 39 A 40 B 41 B 42 A 43 C 44 A 45 D 46 C 47 A 48 A 49 B 50 B MĐ204 1 B 2 D A 3 4 A 5 A 6 C A 7 8 B 9 C 10 C 11 C C 12 13 D 14 C 15 B A 16 17 D 18 C 19 D 20 B 21 A 22 D 23 D 24 B 25 D 26 D 27 C 28 C 29 B 30 D 31 A 32 A 33 B 34 B 35 C D 36 37 B 38 A 39 D 40 C 41 B 42 A 43 D 44 B 45 A 46 D 47 A 48 C 49 B 50 D MĐ205 1 A 2 B 3 C 4 C 5 A 6 B C 7 8 D 9 B 10 D C 11 12 D 13 C 14 A 15 D 16 C 17 A 18 A 19 C 20 B A 21 22 A 23 A 24 A 25 B 26 D 27 D 28 D 29 B 30 D 31 B 32 C 33 D 34 B 35 A 36 C 37 D 38 C 39 D 40 B 41 C 42 B 43 B 44 C 45 D 46 A 47 D 48 A 49 B 50 D MĐ206 1 C 2 D 3 C 4 A 5 D 6 C 7 C 8 B 9 B 10 C 11 D 12 C 13 A 14 A 15 D 16 B 17 A 18 D A 19 20 B 21 B 22 A 23 A 24 B 25 C 26 A 27 B 28 C 29 C 30 B 31 D 32 B 33 B 34 D 35 D 36 A 37 A 38 C 39 A 40 D 41 A 42 C 43 B 44 D 45 C 46 B 47 D 48 B 49 D 50 B MĐ207 1 A 2 C 3 B 4 C 5 A 6 A 7 C 8 C 9 B 10 A 11 B 12 D 13 D 14 C 15 B 16 D 17 D 18 A 19 D 20 B 21 A 22 D 23 A 24 A 25 C 26 B 27 A 28 A 29 C 30 C 31 B 32 D 33 B 34 B 35 C 36 D 37 A 38 B 39 C 40 A 41 D 42 D 43 C 44 D 45 A 46 A 47 B 48 B 49 C 50 D MĐ208 1 C 2 D 3 D 4 B 5 A 6 D 7 C 8 D 9 A 10 A 11 A 12 A 13 C 14 B 15 B 16 C 17 C 18 C 19 A 20 C 21 A 22 B 23 B 24 C 25 D 26 C D 27 28 A 29 D 30 B 31 D 32 B 33 B 34 A 35 C 36 D 37 A 38 A 39 B 40 C 41 B 42 C 43 D 44 B 45 D 46 D 47 A 48 C 49 B 50 A
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top