Đề thi KSCL Toán 11 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Thị Giang – Vĩnh Phúc

Giới thiệu Đề thi KSCL Toán 11 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Thị Giang – Vĩnh Phúc

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề thi KSCL Toán 11 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Thị Giang – Vĩnh Phúc mới nhất.

Tài liệu Toán 11 và các đáp án, hướng dẫn giải chi tiết các đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Đề thi KSCL Toán 11 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Thị Giang – Vĩnh Phúc

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 11 tại đây

SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ GIANG Mã đề: 132 ĐỀ THI KSCL LẦN I NĂM HỌC 2019 – 2020 Môn: Toán – Lớp: 11 – Khối: A + A1 Thời gian làm bài 50 phút (không kể giao đề) (Đề thi gồm 03 trang) Câu 1: Giá trị lớn nhất của hàm số y  2sin 2 x  3 là A. 3. B. 4. C. 1. Câu 2: Phương trình nào sau đây vô nghiệm? A. 2020sin x  2019  0 . B. Ax2  10  0 . D. 5. D. tan 2 x  2  0 . C. Cx2  10  0 . 3n Câu 3: Cho dãy số  un  với un   1 . Số hạng thứ 5 của dãy là n! 81 81 81 A. . B.  . C. . 5 40 5 Câu 4: Hàm số nào sau đây tuần hoàn với chu kỳ  ? A. y  cos x . B. y  tan x . C. y  sin x . n D.  81 . 40 D. y  tan 2 x . Câu 5: Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn  C  tâm I, bán kính bằng 2019 (đơn vị dài). Điểm M bất kỳ nằm trên  C  , M’ là ảnh của M qua phép quay tâm I góc quay   90 . Tính độ dài MM’. A. 2019 2 . B. 2 . C. 2020 3 . D. 3 . Câu 6: Trong mặt phẳng (P) cho hình bình hành ABCD, điểm S không nằm trong (P). Trong các khẳng định dưới đây, khẳng định nào sai? A. S là một điểm chung của hai mặt phẳng (SAB), (SCD). B. I là một điểm chung của hai mặt phẳng (SAC), (SBD), với I là tâm hình bình hành ABCD. C. Hai đường thẳng SA và BC có điểm chung. D. Hai đường thẳng SC và AD không có điểm chung. Câu 7: Đội văn nghệ của trường Nguyễn Thị Giang có 5 học sinh lớp 12, 4 học sinh lớp 11, 3 học sinh lớp 10. Nhà trường dự định chia đội văn nghệ thành 4 nhóm tập 4 ca khúc cách mạng khác nhau, mỗi nhóm 3 học sinh. Tính xác suất để nhóm nào cũng có học sinh lớp 12 và 11. 144 9 36 264 A. . B. . C. . D. . 385 385 385 385 1 2 2019 Câu 8: Tính tổng S  C2019 .  C2019  …  C2019 B. 22019 . C. 2019 . A. 22019  1. Câu 9: Số cách chọn 3 bông hoa từ 7 bông hoa khác nhau là A. A73 . B. C73 . C. 3! . D. 22020 . D. C37 . Câu 10: Biết rằng m   a; b  thì phương trình  cos x  1 sin 2 x  m cos x   m sin 2 x có đúng hai nghiệm   x  0;  . Khi đó tích 2ab là  3 A. 3 . B.  2 . C. 2. D.  3 . Trang 1/4 – Mã đề thi 132 Câu 11: Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A  2; 1 . Phép vị tự tâm O, tỉ số k  2 biến A thành điểm nào? 1  A.  2; 1 . B. 1;   . C.  4; 2  . D.  4; 2  . 2  Câu 12: Cho tam giác ABC. Trên cạnh AB lấy 4 điểm phân biệt. Trên cạnh AC lấy 5 điểm phân biệt. Trên cạnh BC lấy 6 điểm phân biệt. Có bao nhiêu tam giác có 3 đỉnh được chọn từ 15 điểm đã lấy ở trên? A. 2730. B. 455. C. 421. D. 816. Câu 13: Số giờ có ánh sáng của một khu du lịch trong ngày thứ t của một năm không nhuận được cho   bởi hàm số a  t   2sin   t  80  10, t  và 0  t  365 . Ngày nào sau đây thì khu du lịch có nhiều 182  giờ ánh sáng nhất? A. 22 tháng 6. B. 19 tháng 6. C. 20 tháng 6. D. 21 tháng 6. Câu 14: Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất. Giả sử súc sắc xuất hiện mặt m chấm. Tính xác suất để phương trình 2cos x  m  0 có nghiệm. 5 1 2 1 A. . B. . C. . D. . 6 3 3 2 Câu 15: Trên khoảng  0;   đồ thị hàm số y  2sin x cắt đường thẳng y  1 tại mấy điểm? A. 3. B. 1. C. 2. D. 0. Câu 16: Cho n là số tự nhiên thỏa mãn Cn2  An2  84 . Số hạng không chứa x trong khai triển n  2 2  x  2  là x   A. 1120. B. 70. C. 140. D. 2. Câu 17: Gọi M , m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhât của hàm số y  3 cos x  sin x  2 . Tính giá trị M  m . B. 3. C. 4. D. 2. A. 2  3 . Câu 18: Công thức nào sau đây sai? k! n! Ak A. Pn  n ! . B. Cnk  n . C. Ank  . D. Cnk  . k ! n  k ! k!  n  k ! Câu 19: Phép biến hình nào sau đây không phải là phép dời hình? A. Phép quay. B. Phép vị tự. C. Phép đối xứng trục. Câu 20: Đồ thị sau đây là của hàm số nào cho bên dưới? A. y  sin x . B. y  tan x . C. y  cos x . D. Phép tịnh tiến. D. y  cot x . Câu 21: Tìm tất cả các nghiệm của phương trình cos 2 x 1  0 . A. x  m , m  . B. x  l  2 ,l  . C. x   . D. x  2k , k  . Câu 22: Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A  1; 2  . Điểm A là ảnh của điểm nào sau đây qua phép tịnh tiến theo vecto v   2;3 ? A.  3; 1 . B. 1;5  . C.  3;1 . D.  3; 1 . Trang 2/4 – Mã đề thi 132 x   1 Câu 23: Phương trình sin x  2cos     có tất cả các nghiệm là  2 12  2 5 5    7  A. x    k 2 ; B. x    k 2 ;  k , k   .  k 2 , k   . 6 6 6   6  5  5   7  C. x    k 2 , k   . D. x    k ;  k 2 , k   . 6 6   6  Câu 24: Trong mặt phẳng Oxy, ảnh của đồ thị hàm số y  cos 2 x  1 qua phép tịnh tiến theo vecto    v    ;1 là đồ thị hàm số  4  A. y   cos 2 x  1. B. y  sin 2 x . Câu 25: Cho hàm số y  C. y  cos 2 x . sin 2019 x  cos 2020 x 5  4  sin 4 x  cos 4 x   2m sin x cos x D. y   sin 2 x . . Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số đã cho xác định trên ? A. 4. B. 3. C. 5. D. 2. Câu 26: Đề kiểm tra môn toán của lớp 11a1 có 30 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu có 4 phương án trả lời, 1 phương án là đúng. Một học sinh không học bài nên chọn ngẫu nhiên các phương án ở cả 30 câu hỏi. Tính xác suất để học sinh đó được đúng 5 điểm. Cho biết điểm toàn bài tính theo thang điểm 10. 15 3 15  1 C  15 15 15 15  30  15 C30 1 3 4 4 . 15  1   3  A.     . B. C30 . C. D. .     430 430 4 4 4 4  3  Câu 27: Phương trình  2 x  1 cos 2 x  sin x   0 có bao nhiêu nghiệm x   0;  ?  2  A. Vô số. B. 1. C. 2. D. 3. Câu 28: Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm M là ảnh của điểm N qua phép tịnh tiến theo vecto v   2;3 . Độ dài đoạn MN là B. 13. C. 2 13 . D. Không xác định. A. 13 . Câu 29: Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn? A. y  x 2  sin x . B. y  tan x . C. y  x cos x . D. y  sin x . Câu 30: Thực hiện liên tiếp hai phép đối xứng tâm sẽ cho kết quả là A. Một phép vị tự. B. Một phép tịnh tiến. C. Một phép đối xứng trục. D. Một phép đối xứng tâm. ———- HẾT ———Họ và tên thí sinh: ………………………………………………………………………….. Số báo danh: …………………. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Học sinh không được sử dụng tài liệu. Trang 3/4 – Mã đề thi 132 ĐÁP ÁN KHẢO SÁT LẦN 1 LỚP KHỐI A + A1 ma 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 cau da ma cau da ma cau da 1 D 209 1 C 357 1 B 2 B 209 2 B 357 2 C 3 D 209 3 A 357 3 A 4 B 209 4 D 357 4 C 5 A 209 5 A 357 5 A 6 C 209 6 B 357 6 A 7 D 209 7 B 357 7 A 8 A 209 8 B 357 8 C 9 B 209 9 B 357 9 D 10 A 209 10 D 357 10 C 11 D 209 11 C 357 11 D 12 C 209 12 D 357 12 A 13 C 209 13 D 357 13 D 14 D 209 14 D 357 14 D 15 C 209 15 A 357 15 B 16 A 209 16 D 357 16 C 17 C 209 17 C 357 17 C 18 C 209 18 C 357 18 D 19 B 209 19 C 357 19 A 20 A 209 20 A 357 20 B 21 A 209 21 C 357 21 D 22 A 209 22 D 357 22 B 23 B 209 23 D 357 23 A 24 D 209 24 C 357 24 D 25 C 209 25 B 357 25 A 26 B 209 26 A 357 26 B 27 D 209 27 A 357 27 B 28 A 209 28 B 357 28 B 29 A 209 29 A 357 29 C 30 B 209 30 A 357 30 A ma 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 cau da ma cau da 1 D 570 1 B 2 A 570 2 D 3 A 570 3 A 4 A 570 4 A 5 C 570 5 B 6 C 570 6 A 7 B 570 7 D D 570 8 8 C 9 C 570 9 A 10 D 570 10 D 11 A 570 11 C 12 C 570 12 B 13 D 570 13 A 14 B 570 14 D 15 A 570 15 A 16 B 570 16 B 17 D 570 17 D 18 A 570 18 C 19 C 570 19 B 20 D 570 20 B 21 B 570 21 A 22 A 570 22 D 23 A 570 23 B 24 C 570 24 D 25 D 570 25 C 26 B 570 26 C 27 C 570 27 B 28 B 570 28 C 29 B 570 29 C 30 C 570 30 B ma cau da 628 1 B 628 2 C 628 3 A 628 4 B 628 5 B 628 6 D 628 7 C 628 8 C 628 9 D 628 10 A 628 11 B 628 12 D 628 13 C 628 14 A 628 15 B 628 16 A 628 17 D 628 18 D 628 19 B 628 20 C 628 21 C 628 22 B 628 23 D 628 24 A 628 25 A 628 26 B 628 27 A 628 28 C 628 29 D 628 30 B Trang 4/4 – Mã đề thi 132
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top