Đề thi KSCL Toán 11 HK2 năm 2018 – 2019 trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

Giới thiệu Đề thi KSCL Toán 11 HK2 năm 2018 – 2019 trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề thi KSCL Toán 11 HK2 năm 2018 – 2019 trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh mới nhất.

Tài liệu Toán 11 và các đáp án, hướng dẫn giải chi tiết các đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Đề thi KSCL Toán 11 HK2 năm 2018 – 2019 trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 11 tại đây

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI KSCL LỚP 11 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018 – 2019 Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 18 tháng 05 năm 2019 Họ, tên thí sinh:………………………………………………. Số báo danh: ……………………. Mã đề 132 Câu 1: Tính giá trị= M A 2n −15 + 3A 3n −14 , biết rằng C4n = 20C2n (với n là số nguyên dương, A kn là số chỉnh hợp chập k của n phần tử và Ckn là số tổ hợp chập k của n phần tử). A. M = 96 . B. M = 84 . C. u 9 = 78732 . D. M = 78 . Câu 2: Cho hình chóp SABC có đáy là tam giác ABC không vuông, SA ⊥ ( ABC ) . Gọi H , K lần lượt là trực tâm các tam giác SBC và ABC . Mệnh đề nào sai trong các mệnh đề sau? A. BC ⊥ ( SAH ) . B. SH , AK và BC đồng quy. C. BC ⊥ ( SAB ) . D. HK ⊥ BC . Câu 3: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác ABC vuông tại B, AB = a 2 . SA vuông góc với đáy và a SA = . Tính khoảng cách từ điểm A đến mp(SBC) 2 a 2 a 2 a 2 B. C. 3 2 6 Câu 4: Trong các hàm số sau hàm số nào là hàm số chẵn? π  A. y cos  x +  . B. y = 1 − sin x . C. y = sin x . = 3  A. D. a 2 12 D. = y sin x + cos x . Câu 5: Cho hình chóp S.ABC có SA = SB = SC và tam giác ABC vuông tại B. Vẽ SH ⊥ ( ABC ) , H ∈ ( ABC ) . Khẳng định nào sau đây đúng? A. H trùng với trung điểm của AC. C. H trùng với trọng tâm tam giác ABC . B. H trùng với trực tâm tam giác ABC . D. H trùng với trung điểm của BC. Câu 6: Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ đều. Mệnh đề nào sau đây sai? A. Lăng trụ đã cho là lăng trụ đứng B. Các mặt bên của lăng trụ là hình chữ nhật C. Hai mặt đáy của lăng trụ là các đa giác đều D. Tam giác B’AC đều −1 2 t + 20t với t (giây) là khoảng thời gian tính từ khi vật 2 bắt đầu chuyển động và s (mét) là quãng đường vật đi được trong thời gian đó. Hỏi vận tốc tức thời của vật tại thời điểm t = 8 giây bằng bao nhiêu: A. 22 m/ s . B. 12 m/ s . C. 152 m/ s . D. 40 m/ s . Câu 7: Một vật chuyển động theo quy luật = s Câu 8: Phương trình nào dưới đây có nghiệm trong khoảng ( 0;1) : B. ( x − 1) − x 7 − 2 = 0 . C. 3x 2017 − 8x + 4 = 0. 5 A. x 2 − 3x + 2 = 0. Câu 9: Hàm số nào trong các hàm số dưới đây không liên tục trên  ? x A. y = x . B. y = . C. y = sin x . x +1 x + x2 +1 . x →+∞ x+2 B. 2. 4 2 0. D. x − 6x + 5 = D. y = x . x +1 Câu 10: Tính giới hạn lim A. 1. C. 3. D. 4. Trang 1/5 – Mã đề thi 132 Câu 11: Cho hình hộp ABCD.A1B1C1D1 . Tìm giá trị của k thích hợp điền vào đẳng thức vectơ:     AB + B1C1 + DD1 = kAC1 A. k = 0 B. k = 2 C. k = 1 D. k = 4  x2 − x − 2 khi x ≠ 2  Câu 12: Tìm tất cả các giá trị thực của m để hàm số f ( x ) =  x − 2 liên tục tại x = 2 . 2 m khi x = 2  A. m = 3 . B. m = 1 . C. m = ± 3 . n2 +1 . Giá trị của u 6 bằng: n 7 35 37 A. u 6 = B. u 6 = C. u 6 = 6 6 6 cos x π Câu 14: Cho hàm số f ( x ) = . Tính f ′   : 1 + sin x 2 D. m = ±1 . Câu 13: Cho dãy số ( u n ) xác định bởi u n = B. − A. 0 . 1 . 2 C. −2 . D. u 6 = 6 D. 1 . 2 Câu 15: Số giá trị m nguyên để phương trình m sin 2x − 12 − 5m cos 2x =m − 3 có nghiệm là: A. 7 B. 5 C. 6 D. 8 1 Câu 16: Cho hàm số f ( x ) = . Tính f  ( −1) . 2x − 1 8 4 8 2 A. − . B. . C. . D. − . 27 27 27 9 Câu 17: Cho cấp số cộng có u1 = −1, d = 2,s n = 483 . Hỏi số các số hạng của cấp số cộng? A. n = 23 B. n = 22 C. n = 20 D. n = 21 Câu 18: Tính giới hạn lim A. 3 . 2 Câu 19: Cho hàm số y = với trục hoành là: A. y = − 3x + 1 4n 2 + 1 − n + 2 2n − 3 B. +∞ . C. 2. D. 1. 2x − 4 có đồ thị là (H). Phương trình tiếp tuyến của (H) tại giao điểm của (H) x −3 B. y = 2x – 4 C. y = − 2x + 4 D. y = 2x 3 Câu 20: Số nghiệm của phương trình sin 2 2x − 2 cos 2 x + = 0 trong khoảng ( 0; 2π ) là: 4 A. 3 B. 2 C. 1 D. 4 Câu 21: Từ các chữ số 1;2;3;4;5;6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có bốn chữ số khác nhau sao cho trong các chữ số đó luôn có chữ số 4? A. 240 B. 280 C. 360 D. 120 Câu 22: Trong không gian, tìmmệnh đềđúngtrong các mệnh đề sau? A. Góc giữa hai đường thẳng a và b bằng góc giữa hai đường thẳng a và c khi b song song với c (hoặc b trùng với c) B. Góc giữa hai đường thẳng a và b bằng góc giữa hai đường thẳng a và c thì b song song với c C. Góc giữa hai đường thẳng là góc nhọn D. Góc giữa hai đường thẳng bằng góc giữa hai véctơ chỉ phương của hai đường thẳng đó Câu 23: Một ban đại diện gồm 5 người được thành lập từ 10 người có tên sau đây: Liên, Hà, Thu, Hạnh, Bắc, Huyền, Thanh, Hằng, Nam, Minh. Xác suất để đúng hai người trong ban đại diện có tên bắt đầu bằng chữ H là: 1 25 1 10 A. B. C. D. 42 63 4 21 Trang 2/5 – Mã đề thi 132 Câu 24: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm O, SA ^ (ABCD). Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai? B. SC ^ BD C. SO ^ BD D. AD ^ SC A. SA ^ BD 2x 2 − 6 = a b (a, b nguyên và a > b ). Khi đó giá trị của P= a + b bằng: 3 x− 3 B. 7 . C. 6 . D. 10 . Câu 25: Biết lim x→ A. 5 . ‘  2x 2 − 3x + 5  ax 2 − bx + c Câu 26: Cho  . Tính S = a + b + c .  = 2 x −3 ( x − 3)   A. S = 12 . B. S = 0 . C. S = 18 . Câu 27: Tìm hệ số của số hạng chứa x 20 trong khai triển P ( = x) A. −8064 B. 8064 D. S = −6 . (x C. −3630 a x 2 + 1 + 2017 1 = ; lim x →−∞ x + 2018 2 x →+∞ A. P = 3 . B. P = −1 . Câu 28: Cho lim ( 3 − 2x ) 10 D. 3630 ) P 4a + b . x 2 + bx + 1 − x = 2 . Tính = C. P = 2 . D. P = 1 . Câu 29: Phương trình co s 2 x + 3co s x − 4 = 0 có nghiệm là: π π C. x = + k2π D. x = + kπ 2 2 Câu 30: Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình vuông. Đường thẳng SA vuông góc với mặt phẳng chứa đáy (ABCD). Mặt phẳng nào dưới đây vuông góc với mặt phẳng (SAB) ? A. (SAB) B. (SAC). C. (SAD). D. (SCD). Câu 31: Cho tứ diện đều ABCD cạnh a, M là trung điểm của CD. Tính cos góc giữa AC và BM bằng 3 3 3 3 A. B. C. D. 2 4 6 3 2x + 4 Câu 32: Cho hàm số: y = 2 . Phương trình y′′ = 0 có nghiệm là: x + 4x + 3 A. x = 2 . B. x = −4 . C. x = 0 . D. x = −2 . A. x= k2π B. x = kπ 3 2f x − 1 − 1 f ( x ) −1 ( ) = 4 . Tính T = lim 2 x →1 x →1 x −1 x +x−2 2 5 C. T = . D. T = . 9 9 Câu 33: Cho f ( x ) là đa thức thỏa mãn lim A. T = 4 . 9 B. T = 8 . 9 Câu 34: Biết rằng đường cong ( C ) m − 2 ) x − m 2 + 2m − 4 ( :y= x−m luôn tiếp xúc với hai đường thẳng cố định. Khoảng cách giữa hai đường thẳng đó là: A. 4 2 . B. 2 2 . C. 4 . D. 2 . Câu 35: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA = a và SA vuông góc với đáy. Khoảng cách giữa hai đường thẳng SC và AD là : a 3 a 3 a 2 a 2 A. B. C. D. 3 2 4 2         Câu 36: Cho hai vectơ a, b thỏa mãn: a = 4; b = 3; a − b = 4 . Gọi α là góc giữa hai vectơ a, b . Chọn khẳng định đúng? 3 1 C. cos α = D. α =600 8 3 Câu 37: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh 1. Biết hai mặt phẳng (SAB) và (SAD) cùng hợp với (ABCD)một góc 450 , SC hợp với (ABCD) một góc α, ( 450 ≤ α ≤ 600 ) . Khoảng cách từ S đến A. α =300 B. cos α = (ABCD) nhỏ nhất bằng: Trang 3/5 – Mã đề thi 132 A. 2 − 2 B. C. 6 −2 2 −1 D. 3 − 6 Câu 38: Cho hàm số y = x − m x + ( m − 1) x + m (C) , gọi A là giao điểm của (C) và Oy. Khi đó, giá trị 3 2 y 2x − 3 là: của m để tiếp tuyến của (C) tại A vuông góc với ( d ) := A. − 3 2 B. − Câu 39: Biết lim x →+∞ ( 1 2 C. ) 3 2 D. 1 2 x 2 − 2x + 2 − ( ax + b ) = 0 . Tính a − 4b ta được: A. 3 . B. 2 . C. −1 . D. 5 . 2x + 1 Câu 40: Cho hàm số y = (C) , phương trình các tiếp tuyến của (C) song song với đường thẳng x −1 −3x + 2 có dạng y = −3x + a và y = −3x + b . Tổng a + b bằng bao nhiêu: (d) : y = A. 5 B. 10 C. 7 D. − 14 x khi x ≤ 1  Câu 41: Cho f ( x ) =  2 . Với a và b là các giá trị để hàm số có đạo hàm tại x =1. Tính giá ax + b khi x > 1  2 trị biểu thức A = 8a + 4b ? A. 6 . B. 5 . C. 7 . D. 12 . Câu 42: Cho lập phương ABCD.A’B’C’D’ . M là điểm trên đoạn AC sao cho AC = 3MC . Lấy N trên đoạn C ‘D sao cho xC ‘ D = C ‘ N .Với giá trị nào của x thì MN vuông góc với AC ‘ . 5 1 2 1 A. x = B. x = C. x = D. x = 6 4 3 3 Câu 43: Một tổ gồm 5 học sinh nam và 3 học sinh nữ. Có bao nhiêu các xếp các học sinh trên thành 1 hàng dọc sao cho không có hai bạn nữ nào đứng cạnh nhau: A. 5600 B. 14400 C. 40320 D. 2400 m sin x + 2 cos x + 1 Câu 44: Cho hàm số y = . Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn sin x + cos x + 2 [ −6;6] để giá trị nhỏ nhất của y nhỏ hơn −1 . A. 12 . B. 7 . C. 4 . D. 5 .  u1 = 3  1 1 1   Câu 45: Cho dãy số ( u n ) :  với n ∈ N *. Tính lim  + + … + 1 2 : + + + u 3 u 3 u 3 u u u 4 = + + ( )   1 2 n n  n +1 5 n 1 2 A. . B. 1 . C. . D. 2 . 3 3 2 3 Câu 46: Cho hàm số y = f ( x ) xác định và có đạo hàm trên  thỏa mãn f ( x + 1)  + f (1 − 2x )  = x. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = f ( x ) tại điểm có hoành độ bằng 1 . 1 7 1 7 1 7 1 7 B. y = C. = D. = A. y = − x+ . − x− . y x− . y x+ . 8 8 8 8 8 8 8 8 Câu 47: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, (SAB) ⊥ (ABCD) .Tính tan góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABCD) biết tam giác SAB đều: 3 3 3 3 A. B. C. D. 2 5 3 5 Câu 48: Cho lăng trụ xiên ABC.A ‘B’C ‘ có đáy là tam giác vuông tại C; AB = 2a , cạnh bên AA ‘ = a 3 . Đỉnh B ‘ có hình chiếu vuông góc trên mặt phẳng (ABC) là trung điểm của BC . Góc giữa cạnh bên và đáy bằng 600 . Cosin góc giữa hai mặt phẳng (BCC ‘ B’) và (ABB ‘ A ‘) bằng: 3 2 1 1 A. B. C. D. 13 13 6 3 Trang 4/5 – Mã đề thi 132 3 − 4 − x  4 Câu 49: Cho hàm số f ( x ) =  1  4 1 1 B. . A. . 16 4 khi x ≠ 0 . Khi đó f ′(0) là kết quả nào sau đây? khi x = 0 C. 1 . 32 D. 1 . 2 3 . Gọi (P) là 2 mặt phẳng đi qua A và vuông góc với trung tuyến SM của tam giác SBC. Thiết diện của (P) và hình chóp S.ABC có diện tích bằng? a2 a2 6 a2 6 A. B. C. a 2 D. 6 8 16 Câu 50: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, SA ^ (ABC), SA = a ———————————————– ———– HẾT ———Thí sinh không được sử dụng tài liệu.Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Trang 5/5 – Mã đề thi 132 ĐÁP ÁN TOÁN 11 THI KSCL KÌ II NĂM 2018 – 2019 Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Mã đề 132 Mã đề 209 Mã đề 357 Mã đề 485 Mã đề 189 Mã đề 245 Mã đề 326 Mã đề 463 D A C A D B C D D A A B C A D D C C A B D B C D C C A D B D C A A D C D A D C B D A A B D D C C B C A A B B B C C A B A C B D C B B B A C D A A B A D A D C A C C B A D B B A D C D D D C D D A C A C A C B D C B D A A D A A C C A C D A A D A A C D C B C D A A D C C C D C C D C B D D C C A C D D B B D D D D D B B B C A A A A C C A D C B A B B C A C A B D B C C A D A D D C C C A A C D B C A D B C A D C A D C C B B A A C C A B C A A C D D C C A A B A C C B C B B B C D A A A A D C A B D A C D C D D D D B A A C B B C D A D C B D A A A B A A B C D C B D D C B A B A B A D C C B A B D A C B B A D A B B C B D A D B B C D D A D B D B A D A A A A A B C B B D C A B A C A B D B B C B D B C B A A B A B B B C C 45 46 47 48 49 50 B B A C B C C D B A C D B A D B A C C B A C B B C B A D C A B C B D B A A A B B D B C A D C D D
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top