Đề thi khảo sát Toán 11 năm 2018 – 2019 trường THPT Nguyễn Đăng Đạo – Bắc Ninh

Giới thiệu Đề thi khảo sát Toán 11 năm 2018 – 2019 trường THPT Nguyễn Đăng Đạo – Bắc Ninh

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề thi khảo sát Toán 11 năm 2018 – 2019 trường THPT Nguyễn Đăng Đạo – Bắc Ninh mới nhất.

Tài liệu Toán 11 và các đáp án, hướng dẫn giải chi tiết các đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Đề thi khảo sát Toán 11 năm 2018 – 2019 trường THPT Nguyễn Đăng Đạo – Bắc Ninh

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 11 tại đây

TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN 1 Năm học: 2018 – 2019 MÔN THI: TOÁN, LỚP 11 Thời gian làm bài: 90 phút, 50 câu trắc nghiệm. Mã đề 110 Câu 1 : Đồ thị của hàm số nào sau đây là parabol có đỉnh I ( −1;3) A. Câu 2 : y = 2×2 + 4x + 5 3 1 khi x = 4 2 2 P : y = − x + x +1 ( ) Đường tròn (C) có tâm I C. x 2 + y 2 + 8 x − 6 y − 12 = 0 A. Câu 6 : A. C. Câu 7 : A. Câu 8 : A. Câu 10 : A. Câu 12 : 2 16 + ( y + 3) = 2 x2 − x + 1 B. x2 + y 2 − 4x + 3 y + 9 = 0 D. ( x + 4) Trong các phương trình trên, phương trình nào vô nghiệm? Chỉ (III ) B. Chỉ (II ) C. y = 2×2 − 2x − 1 2 D. ( P) : y = x2 + x + 2 + ( y − 3) = 16 2 D. (I )và (III ) Chỉ (I ) 2 Phương trình 2 x + 3 x − 5 = x + 1 có nghiệm là? x =1 B. x = 4 C. x = 3 D. x = 2 Một bộ bài có 52 lá, có 4 loại: cơ, rô, chuồn, bích mỗi loại có 13 lá. Muốn lấy ra 8 lá bài phải có đúng 1 lá cơ, đúng 3 lá rô và không quá 2 lá bích. Hỏi có mấy cách chọn? 22620312 B. 39102206 36443836 D. 16481894 Có bao nhiêu cách cắm 3 bông hoa khác nhau vào 3 cái lọ khác nhau? 9 B. 6 C. 27 D. 1 Điều kiện xác định của hàm số y = tan 2 x là: x≠ π 4 +k π 2 B. . x≠ π 2 + kπ . C. x≠ π 8 +k π 2 . D. x≠ π 4 + kπ . Phương trình 2 x 2 + x − 3 = 3 có tổng các nghiệm nguyên là? B. −2 C. 0 D. −1 0 và điểm N ( −2; 4 ) . Toạ độ hình chiếu vuông góc của N trên d là? Cho đường thẳng d: −3 x + y − 3 = −3  1 33   ;   10 10  A. Câu 11 : D. 3 , ( II ) : 2sin x + 3cos x = 0. Xét các phương trình lượng giác: ( I ) : sin x + cos x = 12 , ( III ) : 3cos 4 x + 4sin 4 x − 5 = A. Câu 9 : y = 2×2 + 4x − 3 ( P ) : y = 2×2 − 2x + 1 C. ( P ) : y = ( −4;3) tiếp xúc với trục Oy có phương trình ( x − 4) A. Câu 5 : C. B. A. Câu 4 : y = x2 − x + 1 Xác định parabol (P): y = ax 2 + bx + c; a ≠ 0 biết (P) cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 1 và có giá trị nhỏ nhất bằng A. Câu 3 : B. B.  2 21   ;  5 5  C.  1 11  − ;   3 3  π Phương trình cos x + cos 5 x = 3cos 3 x có bao nghiêu nghiệm thuộc 0;  ?  2 0 B. 2 C. 3 D. ( −3; −6 ) D. 1 Phương trình: x = x − 6 x − 7 có bao nhiêu nghiệm? 2 A. Câu 13 : B. 3 C. 1 D. 2 4 2 2 0 với giá trị nào của m thì (d) Đường tròn (C): x + y − 6 x + 2 y + 5 = 0 và đường thẳng (d): 2 x + ( m − 2 ) y − m − 7 = A. C. Câu 14 : A. tiếp xúc với (C): m = 3 hoặc m = 13 m = 13 Hệ số của x7 trong khai triển của (3 – x)9 là C97 C. Câu 15 : 9.C97 B. D. m = 15 m=3 B. −9C97 D. −C97 0 . Tìm ảnh của ( C ) qua phép vị tự tâm O( 0, 0) tỉ số k = 1/3. Cho đường tròn ( C ) : x 2 + y 2 + 6 x − 12 y + 9 = A. ( x + 9) C. ( x + 1) Mã đề 110 2 2 + ( y − 18 ) = 4, B. ( x + 9) + ( y − 2) = 36 D. ( x + 1) 2 2 1 2 + ( y − 18 ) = 36 . 2 + ( y − 2) = 4, 2 2 Câu 16 : Tập giá trị của hàm số y = 2sin 2 x là : [ −4; 4] A. Câu 17 : Phương trình đường tròn tâm I 2 A. C. Câu 18 : A. Câu 19 : A. Câu 20 : A. C. Câu 21 : A. Câu 22 : A. C. Câu 23 : A. Câu 24 : A. Câu 25 : B. [ −1;1] ( −1; 2 ) C. [ −2; 2] 4x + y + 2x − 4 y + 3 = 0 B. 0 x2 + y 2 + 2x − 4 y − 5 = x2 + y 2 − 2x − 4 y − 5 = 0 D. x2 + y 2 − 4x − 2 y − 5 = 0 Tìm tọa độ điểm N là ảnh của M( 1, 2) qua phép quay tâm O(0,0) góc quay 900 N(-1;2). B. N(-2;1) C. N(1;-2) 8 D. A226 . A20 Cho phương trình: cos 2 x − sin x + 1 = 0. Đặt t = sin x phương trình đã cho trở thành phương trình nào trong các phương trình sau? B. −2t 2 − t + 2 =0 C. t 2 − t =0 D. 2t 2 − t =0 −2t 2 − t =0 Trong khai triển nhị thức (1 + x ) theo số mũ tăng dần của x, trong các khẳng định sau, những khẳng định nào đúng? 6 I. Gồm có 7 số hạng. II. Số hạng thứ 2 là 6x. III. Hệ số của x5 là 5. Chỉ I và III đúng B. Chỉ I và II đúng Chỉ II và III đúng D. Cả ba đúng . x= 1+ t Cho 2 điểm A ( −1; 2 ) ; B ( 3;1) và đường thẳng ∆ :  . Toạ độ điểm C thuộc ∆ để tam giác ACB cân tại  y= 2 + t C là?  7 −13   7 13  C ; B. C  ;   6 6   6 6  Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số: 999 . B. 901 . 1 Nghiệm của phương trình cos x = là: 2 π + k 2π . C.  13 7  C ;   6 6 D.  −7 13  C ;   6 6 C. 899 . D. 900 . B. x= ± D. 3125 D. S =1 π + k 2π . + k 2π . 6 2 Có bao nhiêu cách xếp 5 học sinh ngồi vào 1 dãy có 5 cái ghế xếp thành một hàng dọc? B. 120 C. 5 1 2018 0 2017 1 2016 2 2017 2018 Tính tổng: = S 2 .C2018 − 2 .C2018 + 2 .C2018 − … − 2.C2018 + C2018 ± x= 4 π + k 2π . D. A. = B. S = 32018 S 22018 − 1 Câu 28 : Nghiệm của phương trình sin x = −1 là: A. Câu 30 : A. B. C. D. Câu 31 : A. Câu 32 : A. Câu 33 : N(2;-1) 8 6 C20 .C22 C. Câu 29 : D. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để phương trình: = tan x 2019 − 2m có nghiệm? B. 1010 C. Vô số D. 1009 1 Lớp 11A1 gồm có 20 nam và 22 nữ. Cần chọn ra đội văn nghệ gồm 8 nữ và 6 nam. Số cách chọn ra đội văn nghệ là: 8 6 6 8 A22 . A20 B. C20 .C22 ± x= A.  và đi qua điểm M ( 2;1) là? 2 A. Câu 26 : A. Câu 27 : D. x = kπ . C. π + k 2π . C. 2 Phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm A ( −2; 4 ) ; B ( −6;1) B. x= − x= ± 3 π S = −1 x= − π 2 + kπ . x D. = 3π + kπ . 2 3 x + 4 y − 10 = 0 0 0 0 B. 3 x − 4 y + 8 = C. 3 x − 4 y + 22 = D. 3 x − 4 y − 22 = Chọn mệnh đề sai Phép quay góc quay 900 biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó. Phép vị tự biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó. Phép tịnh tiến biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính. Phép Quay góc quay 900 biến đường thẳng thành đường vuông góc với nó. Trong mặt phẳng Oxy, cho hai điểm A(-5;6) và B(4;12). Tìm tọa độ tâm vị tự I sao cho A là ảnh của B qua phép vị tự tâm I tỉ số bằng -2. I(0;9). B. I(-2;8) C. I(-1;9) D. I(1;10) 0 có tổng bình phương các nghiệm là? Phương trình x 2 + 5 x + 2 + 2 x 2 + 5 x + 10 = 5 B. 10 C. 13 D. 25 0 và 2 điểm A (1; 2 ) , B ( 3; 4 ) . Gọi C là điểm trên d có Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng d : x + y + 2 = tung độ dương sao cho bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC nhỏ nhất. Biết hoành độ điểm C có dạng Mã đề 110 2 A. Câu 34 : A. Câu 35 : A. Câu 36 : a+b 5 , trong đó a, b là các số nguyên. Tính giá trị của biểu thức a − b. 2 B. 0 C. 6 1 D. 7 7 . 5 n = 24 Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho trong khai triển (1 + x) n có hai hệ số liên tiếp có tỉ số là n = 19 B. n = 11 C. n = 21 D. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AB = 2 AD. Biết M ( 2;1) , I ( 3; 2 ) lần lượt là trung điểm của AB và tâm hình chữ nhật. Gọi x A , xB lần lượt là hoành độ các đỉnh A và B. Tính giá trị của biểu thức x A2 + xB2 . B. 16 C. 6 D. 10 4 x2 y 2 + = 1 và đường thẳng d có phương trình 3x + 4 y − 24 = 0 . 25 9 Tính khoảng cách ngắn nhất từ một điểm trên (E) đến đường thẳng d. Trong mặt phẳng Oxy, cho elíp (E) có phương trình B. Câu 37 : 24 − 3 41 5 Cho tập hợp A = {1, 2,3, 4,…,100} . Hỏi có bao nhiêu tập con gồm 3 phần tử của A mà tổng của 3 phần tử đó bằng 90? A. Câu 38 : 638 B. A. A. Câu 39 : 24 + 41 5 624 C. C. 24 − 2 41 5 631 D. D. 24 − 41 5 609 2 Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình m + m + sin x = sin x có nghiệm? B. 3 C. 0 D. 2 1 2018ax Cho hàm số f ( x ) sin 2 = .cos ( 2019bx ) + cx + d , trong đó a, b, c, d là các tham số thực. Biết tồn tại số thực m x +1 sao cho f ( m ) = m. Tính f ( −m ) theo a, b, c, d , m. A. Câu 40 : A. Câu 41 : A. Câu 42 : B. 2d − m C. d + m D. 0. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình có Cho phương trình: x − mx + m − 2 = cùng lớn hơn −2. B. 3 C. 2 D. 4 Có bao nhiêu số tự nhiên có 100 chữ số sao cho tổng các chữ số 4? 157146 B. 157147 C. 166849 D. d −m 4 2 2d + m 4 nghiệm phân biệt 5 171700 2 2 , Oxy C : x + y = 4 0. Hỏi có bao nhiêu giá Trong mặt phẳng tọa độ cho đường tròn ( ) và đường thẳng d : x + y − m = trị nguyên của m để trên d có đúng 2 điểm phân biệt mà từ mỗi điểm đó kẻ được 2 tiếp tuyến đến ( C ) và 2 tiếp tuyến A. Câu 43 : A. Câu 44 : A. Câu 45 : A. Câu 46 : này vuông góc với nhau? 9 B. 7 C. 3 D. 4 2 0 có nghiệm. Tính tổng các phần tử của Gọi S là tập các giá trị nguyên của m để phương trình 2sin x + cos x + m − 3 = S. 9 B. 10 C. 6 D. 3 Cho phương trình: x 2 x −1 + x =15. Biết rằng nghiệm lớn nhất của phương trình có dạng x0 = a, b, c là các số nguyên và c là số nguyên tố. Tính giá trị của biểu thức a + b + c. B. 27 C. 17 11 Cho phương trình x x + 6 = x + x 3 + 8. Biết rằng nghiệm của phương trình có dạng x = 29 a+ b , trong đó a, b, c c là các số nguyên dương và a là số nguyên tố. Tính giá trị của biểu thức a + b + c. 19 B. 44 C. 9 D. 40 Cho 3 số thực dương x, y, z thỏa mãn: 2 x 2 + y 2 + z 2= 2 ( xy + yz + zx ) . Biết rằng giá trị lớn nhất của biểu thức x+ y+z m m với m, n nguyên và tối giản. Tính giá trị của biểu thức = T 2m + n. + x 2 − 4 y 2 − 4 z 2 bằng 3 n n B. 12 C. 10 D. 11 14 Cho số nguyên dương n thỏa mãn: 12 Cn1 + 22 Cn2 + 32 Cn3 + … + n 2 Cnn = 2475.2n. Trong các mệnh đề sau có bao nhiêu = P A. Câu 47 : D. a+b c , trong đó 2 mệnh đề đúng? (I): ( n 2 + n ) chia hết cho 10. (II): ( n 2 + n ) chia hết cho 11. Mã đề 110 3 (III): ( n 2 + n ) chia hết cho 9. (IV): ( n 2 + n ) chia hết cho 15. A. Câu 48 : B. 4 C. 1 D. 2 1. Tính tổng các nghiệm thuộc đoạn [ 0; 2π ] của phương trình: sin 2 x + sin 2 2 x + cos 2 3 x = 3 A. Câu 49 : 6π B. 14π C. 9π D. 11π 2+π B. 1 + 2π C. 2 (1 + π ) D. 2π Tính tổng các nghiệm thuộc đoạn [ 0; 2π ] của phương trình: sin cos ( x − 1)  = 0. A. Câu 50 : Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC cân tại A. Đường thẳng BC là: x − 1 =0; phương trình đường cao 0. Biết đường cao CK đi qua điểm E ( −1; −3) . Tính tổng bình phương các tọa độ của điểm A. BH là: 2 x + y − 5 = A. 17 B. 10 C. — Hết — Mã đề 110 4 13 D. 25 Bảng đáp án MÔN: TOÁN 11, LẦN 1 Câu 110 111 112 113 1 A C D B 2 C D B B 3 D C C A 4 D C D C 5 D B B D 6 B D A C 7 C A A C 8 A D A C 9 B C A D 10 A D B B 11 B C D A 12 D C D B 13 A C D A 14 B D B C 15 D D A A 16 C B B B 17 B C C C 18 B C C C 19 D B A C 20 B C B D 21 B B C D 22 B B A D 23 B B B D 24 D A B B 25 B C C C 26 B A D B 27 D A B B 28 B D D B 29 C B A D 30 A B B B 31 D A B B 32 C C C B 33 B C C C 34 B B B D 35 B B B B 36 A C B B 37 C A C B 38 D A D C 39 B A A A 40 C D C B 41 B C D D 42 B C C B 43 B B D B 44 D B C C 45 B C B A 46 D D C B 47 B D B B 48 C A D D 49 C A C C 50 C B C B
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top