Đề thi giữa học kỳ 1 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Nhân Chính – Hà Nội

Giới thiệu Đề thi giữa học kỳ 1 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Nhân Chính – Hà Nội

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề thi giữa học kỳ 1 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Nhân Chính – Hà Nội.

Tài liệu môn Toán 12 và hướng dẫn giải chi tiết các đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Tài liệu Đề thi giữa học kỳ 1 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Nhân Chính – Hà Nội

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 12 tại đây

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT NHÂN CHÍNH ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 – 2022 Môn: TOÁN – Lớp 12 Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) Mã đề thi 100 Câu 1:MĐ1 Cho hàm số y  x 3  3 x. Mệnh đề nào dưới đây đúng? A. Hàm số đồng biến trên khoảng  ; 1 và nghịch biến trên khoảng 1;   . B. Hàm số đồng biến trên khoảng ( ;  ). C. Hàm số nghịch biến trên khoảng  ; 1 và đồng biến trên khoảng 1;   . D. Hàm số nghịch biến trên khoảng  1;1 . Câu 2:MĐ1 Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như sau x y’ –∞ -2 + y 0 0 3 – –∞ 0 2 + 0 3 +∞ – -1 –∞ Hàm số y  f  x  nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? A.  2; 0  . Câu 3:MĐ1 Cho hàm số y  B.  ;  2  . C.  0; 2  . D.  0;    . 3x  1 có đồ thị  C  . Khẳng định nào sau đây là đúng? 2x 1 A. Đường thẳng y  3 là tiệm cận ngang của đồ thị  C  . 3 là tiệm cận đứng của đồ thị  C  . 2 1 C. Đường thẳng x  là tiệm cận đứng của đồ thị  C  . 2 1 D. Đường thẳng y   là tiệm cận ngang của đồ thị  C  . 2 3x  2 Câu 4: MĐ2 Trên đồ thị hàm số y  có bao nhiêu điểm có tọa độ nguyên? 2x 1 A. 1 . B. 2 . C. 0 . D. 4 . B. Đường thẳng y   3 Câu 5:MĐ1 Giá trị lớn nhất của hàm số y  x 3  3 x  5 trên đoạn  0;  là:  2 1 A. 3 . Câu 6:MĐ1 B. 5 . C. 7 . Hình vẽ dưới đây là đồ thị của hàm số y  D. 31 . 8 ax  b biết c  0 . cx  d Mệnh đề nào sau đây là đúng? A. a  0, b  0, d  0. B. a  0, b  0, d  0. C. a  0, b  0, d  0. D. a  0, b  0, d  0. Câu 7:MĐ1 Cho hàm số y  x 2  1 . Mệnh đề nào dưới đây đúng? A. Hàm số đạt cực đại tại x  0 . C. Hàm số đạt cực tiểu tại x  0 . B. Hàm số không có cực trị. D. Hàm số có hai điểm cực trị. Câu 8:MĐ2 Cho hàm số y  f  x  xác định trên D và tồn tại các giới hạn hữu hạn lim f  x   a ; lim f  x    a  2 trong đó a là số thực. Để đồ thị hàm số y  f  x  x  x  có đúng một đường tiệm cận ngang thì a bằng A. a  1. Câu 9:MĐ2 B. a  1. C. a  0. D. Không tồn tại a . Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau: Khẳng định nào sau đây là đúng? A. f  0   3. B. Hàm số đạt cực đại tại x  3. C. Hàm số đạt cực tiểu tại x  2. D. Hàm số đạt cực đại tại x  4. Câu 10 : MĐ2 Tìm m để giá trị nhỏ nhất của hàm số y  x 3  3 x  m  1 trên đoạn  1; 4 là 2? A. m  3. B. m  3. C. m  4. D. m  2. 4 2 Câu 11 : MĐ2 Số tiếp tuyến của đồ thị hàm số y  x  4 x mà song song với trục Ox là A. 0 . B. 3 . C. 1 . D. 2 . Câu 12: MĐ2 Cho hàm số y  f  x  xác định trên  1 , liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như sau: 2 Tìm tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho phương trình f  x   m có ba nghiệm thực phân biệt. A.  1;1.    D.  1;1 . C.  2; 1 . B.  2; 1 . mx 2  1  x 2 có hai x ( x  1) Câu 13: MĐ3 Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho đồ thị hàm số y  đường tiệm cận ngang. A. Không tồn tại m B. m  0 . C. m  0 . D. m  0 . Câu 14:MĐ1 Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục trên  và có bảng biến thiên như hình vẽ Mệnh đề nào dưới đây đúng? A. Hàm số chỉ có giá trị nhỏ nhất không có giá trị lớn nhất. B. Hàm số có một điểm cực trị. C. Hàm số có hai điểm cực trị. D. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 2 và giá trị nhỏ nhất bằng 3. Câu 15:MĐ2 Có bao nhiêu số nguyên m để hàm số y  ( m  3) x 4  (2  m ) x 2  m  1 chỉ có một điểm cực trị và là điểm cực tiểu ? A. 2. B.1 . C. 3. D. 0. Câu 16:MĐ1 Cho hàm số y  f  x  liên tục trên  và có đạo hàm f   x    x  1  x  1  2  x  . Hàm số 2 3 y  f  x  đồng biến trên khoảng nào dưới đây? A. 1;2 . B.  ; 1 . C.  1;1 . D.  2;   . 2 Câu 17 :MĐ2 Tìm m để hàm số y   x 3  2mx 2  m2  3m x  5 đạt cực đại tại x  1 . 3 m  1 m  1 A.  . B. m  1 . C. m  2 . D.  .  m  2 m  2   3 4 2 Câu 18:MĐ1 Cho hàm số y  ax  bx  c có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng? B. a  0, b  0, c  0 . A. a  0,b  0, c  0 . C. a  0, b  0, c  0 . D. a  0, b  0, c  0 . Câu 19: MĐ2 Hàm số y  f  x  thỏa mãn f  2021  f  2021 có đồ thị là hình nào trong bốn đồ thị sau: y y 1 –1 1 x 1 O O x –1 Hình1 Hình 2 Hình 3 A. Hình 4. Câu 20:MĐ2 Cho hàm số f  x   Hình 4 B. Hình 3.  m  1 x  4 C. Hình 1. B. 3 . C. 2 . D. Hình 2 . ( m là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm x  2m số đã cho nghịch biến trên khoảng  0;   ? A. 4 . 4 D. 1. Câu 21: MĐ2Cho hàm số y  f  x   x 2  2 x  4 có đồ thị như hình vẽ. Hàm số y  f  x  có bao nhiêu điểm cực trị? B. 3 . A. 1 . C. 4 . D. 2 . Câu 22:MĐ2 Cho hàm số y  f  x  xác định trên  có đồ thị như hình vẽ Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:  3  2 A. f      0 . B. Phương trình f  x   0 có hai nghiệm dương phân biệt. C. f   5   0 . D. f  x   0, x   . Câu 23:MĐ2 Cho hàm số y  1 4 x   3m  1 x 2  2m  2  C  . Với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số có 3 4 điểm cực trị A, B, C sao cho tam giác ABC nhận gốc tọa độ O làm trọng tâm? A. m  1 . 3 B. m  1  m  3 C.  .  m  2  3 2 . 3 D. m   . Câu 24:MĐ2 Đồ thị hàm số nào trong bốn hàm số liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây, có đúng một điểm cực trị? 5 A. y  x 4  2 x 2  5. B. y  x 3  6 x 2  x. C. y  2x  7 . x 1 D. y   x 3  4 x  5. Câu 25 :MĐ3 Cho hàm số f  x  có đạo hàm f   x  liên tục trên  và đồ thị của f   x  như hình vẽ Số điểm cực đại của đồ thị hàm số f  x  bằng A. 5 . C. 4 . B. 3 . D. 2 . Câu 26 : MĐ2 Cho hàm số bậc ba y  f  x  có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Số nghiệm của phương trình f  2021x  2020   1 là A. 0. B. 1. C. 2. D. 3. Câu 27:MĐ3 Cho hàm số y  ax  bx  c (a  0) , biết min f  x   f 1 . Tìm giá trị lớn nhất của hàm số 3 x(0;  ) y  f  x  trên đoạn  2;0 . A. max f  x   c  16a. B. max f  x   c  16a. C. max f  x   c  2 a. D. max f  x   c  2a. x 2;0 x 2;0 x 2;0 x 2;0 Câu 28:MĐ1 Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y  x 3  2 x  3 tại điểm M  2;7  là: A. y  x  5. B. y  10 x  27. C. y  7 x  7. Câu 29: MĐ2Tìm giá trị của m để hàm số y  x 3  x 2  mx  1 có hai điểm cực trị. 6 D. y  10 x  13. 1 1 1 1 A. m  . B. m  . C. m  . D. m  . 3 3 3 3 Câu 30:MĐ4 Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm liên tục trên  . Đồ thị hàm số y  f   2 x  1 như hình vẽ.   Hỏi phương trình f x  1  m có nhiều nhất bao nhiêu nghiệm? 3 A. 2 nghiệm. B. 3 nghiệm. C. 1 nghiệm. D. 4 nghiệm. Câu 31:MĐ4 Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm liên tục trên  và có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Tổng số đường tiệm cận đứng và ngang của đồ thị hàm số y  A. 4 . B. 1 . x 2  1  x  1 f 2  x  4 f  x bằng C. 2 . D. 3 . Câu 32: MĐ4Cho hàm số bậc ba y  f  x  có đồ thị như hình vẽ bên dưới. y 2 -1 O 1 3 x -2 Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn  10;0 sao cho giá trị nhỏ nhất của hàm số 7 g  x   2 f  x   m  4  f  x   3 trên đoạn  1;3 lớn hơn 1? A. 9. B. 8. C. 10. D. 6. Câu 33:MĐ4 Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm trên , bảng xét dấu của biểu thức f   x  như bảng dưới đây. Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số y  g  x   1  f  x2  2 x  m  f  x2  2x  m  1 và chúng đều là các số dương ? A. 2  m  4. B. 0  m  3. C. m  4. Câu 34 :MĐ1 Gọi n là số hình đa diện trong bốn hình dưới đây. Tìm n . A. n  3 . B. n  2 . C. n  1 . Câu 35: MĐ2 Khối chóp tam giác đều có nhiều nhất bao nhiêu mặt đối xứng? A. 6 . B. 9 . C. 3 . Câu 36:MĐ1 Tính tổng diện tích các mặt của một hình bát diện đều cạnh a . A. 2 a 2 3 . B. 4a2 . C. a 2 3 . Câu 37: MĐ1 Khối lập phương là khối đa diện đều loại? A. 3; 4 . B. 3;3 . C. 3;5 . có đúng 3 điểm cực trị D. 3  m  4. D. n  4 . D. 4 . D. 4 a 2 3 . D. 4;3 . Câu 38: MĐ1 Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a . Hai mặt bên  SAB  và  SAC  cùng vuông góc với đáy và SB  a 3 . Tính thể tích khối chóp S.ABC . A. a3 6 . 4 B. a3 6 . 12 C. a3 6 . 3 D. 2a 3 6 . 9 Câu 39: MĐ1 Cho hình chóp S . ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A và có AB  a , BC  a 3 . Mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng  ABC  . Tính theo a thể tích của khối chóp S . ABC . A. V  a3 6 . 12 B. V  a3 6 . 4 C. V  a3 6 . 8 D. V  a3 6 . 6 Câu 40:MĐ1 Tính thể tích V của khối chóp tam giác đều có cạnh đáy bằng a , cạnh bên bằng a 3 . 8 3 3 2 3 2 3 2 3 a . a . a . a . B. V  C. V  D. V  2 6 3 4 Câu 41:MĐ2 Một khối chóp tam giác có đáy là một tam giác đều cạnh 6cm . Một cạnh bên có độ dài bằng 3cm A. V  và tạo với đáy một góc 60 . Thể tích của khối chóp đó là: 9 3 3 27 3 81 3 cm . cm . cm C. D. 2 2 2 Câu 42: MĐ2 Cho hình chóp S . ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O . Gọi H và K lần lượt là trung điểm V của SB , SD . Tỷ số thể tích AOHK bằng VS . ABCD A. 27 cm 3 . B. 1 1 1 1 . B. . C. . D. . 12 6 8 4 Câu 43:MĐ1 Cho hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH , AB  a , AD  3a, AE  5a . Thể tích của hình hộp chữ nhật đó bằng A. 4a 3 . B. 5a 3 . C. 15a 3 . D. 12a 3 . A. 2a 3 . Đường thẳng BC ‘ tạo với mặt phẳng 3  ACC A  góc α thỏa mãn cot α  2 . Thể tích khối lăng trụ ABC . ABC  bằng Câu 44: MĐ3 Cho hình lăng trụ đều ABC . A ‘ B ‘ C ‘ có cạnh đáy bằng 4 3 1 1 2 B. a 3 11 . C. a 3 11 . D. a 3 11 . a 11 . 3 9 3 3 Câu 45:MĐ1 Cho khối chóp S . ABC , trên ba cạnh SA , SB , SC lần lượt lấy ba điểm A , B , C  sao cho 1 1 1 SA  SA , SB ‘  SB , SC ‘  SC . Gọi V và V  lần lượt là thể tích các khối chóp S . ABC và S . AB C  3 3 3 V . Khi đó tỉ số là: V 1 1 1 1 A. . B. . C. . D. . 27 3 9 6 Câu 46: MĐ1 Cho hình lăng trụ đứng ABC. A ‘ B ‘ C ‘ có đáy ABC là tam giác vuông tại B. Biết AB  a , A. BC  2a , AA  2a 3. Thể tích khối lăng trụ ABC. ABC là 2a 3 3 . D. V  4a 3 3. 3 Câu 47:MĐ3 Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình thang vuông tại A và D , AB  AD  a , CD  2a. Hình A. V  2a 3 3. B. V  a3 3 . 3 C. V  chiếu của S lên mặt phẳng  ABCD  trùng với trung điểm của BD. Biết thể tích tứ diện SBCD bằng a3 . Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng  SBC  . 6 9 A. a 3 . 2 B. a 2 . 6 C. a 3 . 6 D. a 6 . 4 Câu 48: MĐ2 Cho hình chóp S . ABCD có đáy hình tứ giác ABCD và có thể tích là V . Nếu tăng chiều cao của khối chóp lên 4 lần, đồng thời giảm độ dài các cạnh đáy đi 4 lần thì ta được khối chóp mới S . ABC D ‘ V có thể tích là V  . Tỷ số thể tích là V A. 4. B. 1 . 4 C. 1. D. 1 . 3 Câu 49: MĐ1Cho tứ diện ABCD có AB, AC , AD đôi một vuông góc với nhau. Biết AB  3a; AC  2a và AD  a. Tính thể tích của khối tứ diện đã cho. A. a 3 14. B. a3 . D. a 3 13. C. 3a 3 . Câu 50:MĐ4 Cho hình chóp S . ABCD có đáy ABCD là hình bình hành và có thể tích là V . Gọi M là điểm SM 1  . Mặt phẳng   chứa AM và cắt hai cạnh SB, SD lần lượt tại P và thuộc cạnh SC sao cho SC 3 SP SQ V’ Q. Gọi V ‘ là thể tích của S . APMQ ; x;  y ;  0  x; y  1 . Khi tỉ số đạt giá trị nhỏ nhất, SB SD V tìm giá trị của tổng x  3 y. A. 2. B. 1 . 6 C. 1. ————- HẾT ————- 10 D. 1 . 2 11
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top