Đề thi giữa học kì 1 Toán 6 năm 2020 – 2021 trường THCS Đại Tự – Vĩnh Phúc

Giới thiệu Đề thi giữa học kì 1 Toán 6 năm 2020 – 2021 trường THCS Đại Tự – Vĩnh Phúc Toán 6

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề thi giữa học kì 1 Toán 6 năm 2020 – 2021 trường THCS Đại Tự – Vĩnh Phúc.

Tài liệu môn Toán, hướng dẫn giải các đề thi chi tiết từ cơ bản đến nâng cao sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất.

Tài liệu Đề thi giữa học kì 1 Toán 6 năm 2020 – 2021 trường THCS Đại Tự – Vĩnh Phúc

Các em học sinh Đăng ký kênh youtube để học thêm về Toán nhé

Text Đề thi giữa học kì 1 Toán 6 năm 2020 – 2021 trường THCS Đại Tự – Vĩnh Phúc
PHÒNG GD&ĐT YÊN LẠC TRƯỜNG THCS ĐẠI TỰ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC: 2020- 2021 MÔN: TOÁN 6 Thời gian làm bài: 60 phút ( không kể thời gian giao đề) PhÇn I (2®). Tr¾c nghiÖm: Chän ch÷ c¸i in hoa ®øng tr­íc c©u tr¶ lêi mµ em cho lµ ®óng: C©u 1: TËp hîp A =  x  N*/x  5  gåm c¸c phÇn tö: A. 0; 1; 2; 3; 4; 5 B. 0; 1; 2; 3; 4 C. 1; 2; 3; 4; 5 D. 1; 2; 3; 4 C©u 2: TÝch cña 55.53 b»ng: A. 515 B. 58 C. 2515 D. 108 C©u 3: Trong c¸c sè 1234; 5670; 4520; 3456. Sè nµo chia hÕt cho c¶ 2; 3; 5; 9 lµ: A. 5670 B. 1234 C. 4520 D. 3456 C©u 4: Cho 2 tia Ax vµ Ay ®èi nhau. LÊy ®iÓm M trªn tia Ax, ®iÓm N trªn tia Ay ta cã: A. §iÓm M n»m gi÷a 2 ®iÓm A vµ N B. §iÓm N n»m gi÷a 2 ®iÓm A vµ M C. §iÓm A n»m gi÷a 2 ®iÓm M vµ N D. Kh«ng cã ®iÓm nµo n»m gi÷a 2 ®iÓm cßn l¹i PhÇn 2: Tù luËn (8®) Bµi 1: (2,25®). Thùc hiÖn phÐp tÝnh (TÝnh nhanh nÕu cã thÓ) a) 32 + 410 + 68 b) 23 . 17 + 23 . 22 – 14 c) 100 : 250 :  450  (4.53  22.25)  Bµi 2: (3 ®) T×m sè tù nhiªn x, biÕt a,7x-8=713 b, 123 – 5.( x + 4) = 38 c, 49 . 7x = 2401 Bµi 3: (2.25®). VÏ tia Ox vµ tia Oy ®èi nhau. VÏ ®iÓm A thuéc Ox, c¸c ®iÓm B vµ C thuéc tia Oy ( B n»m gi÷a O vµ C) a) H·y kÓ tªn c¸c tia trïng víi tia OB b) Tia Ox vµ tia By cã ph¶i lµ 2 tia ®èi nhau kh«ng? V× sao? c) H·y kÓ tªn c¸c ®o¹n th¼ng trªn ®­êng th¼ng xy. Bµi 4: ( 0,5®) Chøng minh r»ng A lµ mét luü thõa cña 2, víi: A = 4 + 22 + 23 + 24 + …+ 220 PHÒNG GD – ĐT YÊN LẠC TRƯỜNG THCS ĐẠI TỰ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT GIỮA KỲ I ___________________________ M«n To¸n líp 6 (Thêi gian lµm bµi 60 phót ) _________________________ I: Phần trắc nghiệm: (2đ) Mỗi câu trả lời đúng cho 0.25đ Câu 1 2 3 Đáp án C B A II: Phần tự luận: (8đ) Bài 1: (2,25đ) a) 32 + 410 +68 = (32 + 68) + 410 = 100 + 410 = 510 b)23 . 17 – 14 + 23 . 22 = 8 . 17 – 14 + 8 . 4 = 136 – 14 + 32 = 154 c) 100 : 250 :  450  (4.53  22.25)  4 C = 100 :  250 : [ 450 – ( 4.125 – 4.25 ) ]  = 100 :  250 : [ 450 – ( 500 – 100 )]  = 100 :  250 : [ 450 – 400]  = 100 :  250 : 50  = 100 : 5 = 20 Bài 2: (3đ) a,7x – 8 = 713 7x = 713 + 8 7x = 721 x = 721 : 7 x = 103 Vậy x = 103 b, 123 – 5.( x + 4) = 38 5.(x + 4) = 123 – 38 5.(x + 4) = 85 x + 4 = 85 : 5 x + 4 = 17 x = 17-4 = 13 VËy x = 13 c) 49 . 7x = 2401 7x = 2401 : 49 7x = 49 7x = 72 (0.5 ®iÓm) (0.25) (0.25) (0.75 ®iÓm) (0,25) (0,25) (0,25) (1 điểm) (0,25) (0,25) (0,25) (0,25) (0.5) (0.5) (0,25) (0, 5) (0,25) (0.25) (0.5) x=2 Vậy x = 2 (0.25) Bài 3: Hình vẽ cho 0.5đ x A O B C a)Các tia trùng với tia OB là: OC, Oy b) ChØ ra ®­îc 2 tia Ox vµ By kh«ng ®èi nhau Gi¶i thÝch ®óng ( Vì Ox và By không chung gốc) c) KÓ ®óng ®ñ c¸c ®o¹n th¼ng: AO, AB, AC, OB, OC, BC y cho 0.5® cho 0.25® cho 0.25đ cho 0.75® Bài 4: ( 0,5 điểm ) Chứng minh rằng A là một lũy thừa của 2, với A = 4 + 22 + 23 + 24 + … + 220 2A = 8 + 23 + 24 + 25 + … + 221 (0,25) 21 2 Suy ra : 2A – A = 2 + 8 – ( 4 + 2 ) A = 2 21 (0,25)
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top