Đề thi chuyên đề Toán 11 lần 2 năm 2019 – 2020 trường Ngô Gia Tự – Vĩnh Phúc

Giới thiệu Đề thi chuyên đề Toán 11 lần 2 năm 2019 – 2020 trường Ngô Gia Tự – Vĩnh Phúc

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề thi chuyên đề Toán 11 lần 2 năm 2019 – 2020 trường Ngô Gia Tự – Vĩnh Phúc mới nhất.

Tài liệu Toán 11 và các đáp án, hướng dẫn giải chi tiết các đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Đề thi chuyên đề Toán 11 lần 2 năm 2019 – 2020 trường Ngô Gia Tự – Vĩnh Phúc

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 11 tại đây

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ ĐỀ THI CHUYÊN ĐỀ LẦN 2 KHỐI 11 NĂM HỌC 2019-2020 MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 120 phút Mã đề: 101 Họ và tên thí sinh:………………………………….. SBD:………… Lưu ý: 1. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Học sinh không được sử dụng tài liệu khi làm bài. 2. Để làm phần thi trắc nghiệm, thí sinh kẻ bảng và ghi mã đề vào bài thi như sau: Mã đề: 101 Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10 Câu 11 Câu 12 Phần I. Trắc nghiệm (3,0 điểm) Câu 1. Trong mặt phẳng Oxy , cho hai điểm M 1; 3 và M   1;1 . Phép đối xứng trục Đa biến điểm M thành M  có trục a có phương trình là A. x  y  2  0 . B. x  y  2  0 . C. x  y  2  0 . D. x  y  2  0 . n 1   Câu 2. Biết tổng của ba hệ số của ba số hạng thứ nhất, thứ hai, thứ ba trong khai triển  x3  2  bằng x   2 11 . Tìm hệ số của số hạng chứa x . A. 8 . B. 9 . Câu 3. Nghiệm của phương trình A.   3  k . B. D. 7 . 3  3tan x  0 là  2 Câu 4. Số nghiệm của phương trình: A. 0 . C. 6 .  k 2 . C.   6  k . D.  6  k .   2 cos  x    1 với 0  x  2 là: 3  B. 2 . C. 1. D. 3 . Câu 5.Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O . Gọi d là giao tuyến của hai mặt phẳng  SAB  và  SCD  . Khi đó khẳng định nào sau đây là đúng? A. Đường thẳng d đi qua S và song song với AB và CD . B. Đường thẳng d đi qua S và song song với AD và BC . C. Đường thẳng d trùng với đường thẳng SO . D. Đường thẳng d nằm trong mặt phẳng ABCD . Câu 6. Mệnh đề nào sau đây sai? A. Hàm số y  cos x có tập xác định là  . B. Hàm số y  tan x là hàm số lẻ. C. Hàm số y  sin x tuần hoàn với chu kỳ T  2 . D. Hàm số y  cot x là hàm số chẵn. Câu 7. Cho cấp số cộng có số hạng đầu là u1  101 , công sai là d  5 . Tính u50 ? A. u50  351 . B. u50  505 . C. u50  346 . D. u50  447 . Câu 8.Số 35.54.73.112 có bao nhiêu ước số nguyên? A. 240. B. 720. C. 120. D. 360. Câu 9. Trong mặt phẳng Oxy , cho đường tròn  C  : x 2  y 2  2 x  2 y  2  0 và điểm I  2; 2  . Phương trình đường tròn ảnh của  C  qua phép đối xứng tâm I là A. x 2  y 2  2 x  2 y  8  0 . B. x 2  y 2  6 x  6 y  14  0 . C. x 2  y 2  4 x  4 y  4  0 . D. x 2  y 2  6 x  6 y  10  0 . Câu 10. Cho tứ diện ABCD . Đường thẳng AB và CD là hai đường thẳng: A. Song song. Câu 11. Hàm số y  B. Cắt nhau. C. Chéo nhau. D. Đồng phẳng. 2sin2x  cos2x có bao nhiêu giá trị nguyên? sin2x  cos2x  3 A. 1. B. 2. C. 3. D. Vô số. 3 101 1 2  3C101  …  101C101  2C101 Câu 12. Tính tổng S  C101 ? A. S 101.2100 B. S  101.2101 C. S  2101  1 D. S  2101 Phần II. TỰ LUẬN (7,0 điểm) Câu 13. Giải các phương trình sau:   a) 2 cos  2 x    1  0 3  b) sin 3x  3 cos 3x  2sin 2 x n Câu 14. Biết hệ số của x 2 trong khai triển biểu thức 1  2 x  là 144 . Tìm n ? Câu 15. Cho hình chóp S. ABCD có đáy là hình bình hành ABCD tâm O . Gọi M , N , P lần lượt là trung điểm các cạnh SA, SD, BC . a) Tìm giao điểm của đường thẳng MC với mặt phẳng  SBD  . b) Tìm giao tuyến d của hai mặt phẳng ( MNO) và  SCD  . Chứng minh d song song với mặt phẳng ( SBC ) . Câu 16. Các mặt của một con xúc sắc được đánh số từ 1 đến 6 . Người ta gieo con xúc sắc 3 lần liên tiếp và nhân các con số nhận được trong mỗi lần gieo với nhau. Tính xác suất để tích thu được là một số chia hết cho 6 . Câu 17. Cho biểu thức A  3 cos 2 x  2 sin 2 x  3sin x  6 cos x  2 . Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của A. ————— HẾT —————
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top