Đề ôn tập Toán 11 tháng 03 năm 2020 trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam

Giới thiệu Đề ôn tập Toán 11 tháng 03 năm 2020 trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề ôn tập Toán 11 tháng 03 năm 2020 trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam mới nhất.

Tài liệu Toán 11 và các đáp án, hướng dẫn giải chi tiết các đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Đề ôn tập Toán 11 tháng 03 năm 2020 trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 11 tại đây

TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI – AMSTERDAM Tổ Toán – Tin học ĐỀ ÔN TẬP TỔNG HỢP TUẦN 1 THÁNG 3 NĂM 2020 Năm học: 2019 – 2020 MÔN TOÁN LỚP 11 Thời gian làm bài: 120 phút Ngày 02/03/2020 A – Trắc nghiệm (7 điểm): Chọn đáp án đúng (Học sinh ghi đáp án đúng vào giấy làm bài) 1 Câu 1. Cho dãy số (un), biết un = n  1 , n  1. Khẳng định nào sau đây là đúng? 2 1 A. Dãy số này không phải là cấp số cộng B. un+1 = n 2 1 C. Tổng của 5 số hạng đầu tiên là S5 = 12 D. un+1 – un = 2 Câu 2. Trong các dãy số (un) được cho bởi công thức tổng quát sau, dãy số nào là dãy số tăng?  2n  3 1 A. un  (1) n1 B. un  (1)2 n  3n  1 C. un  D. un  3n  2 n n  n 1 u2  u4  10 Câu 3. Cho cấp số cộng (un), n  1 thỏa mãn:  . Tìm công sai của cấp số cộng. u3  u5  14 A. 1 B. 2 C. 4 D. –2 Câu 4. Một tam giác vuông có chu vi bằng 3, độ dài các cạnh lập thành một cấp số cộng. Độ dài ba cạnh đó là: 1 3 1 5 1 7 3 5 A. ;1; B. ;1; C. ;1; D. ;1; 2 2 3 3 4 4 4 4 Câu 5. Cho cấp số nhân có 15 số hạng: u1; u2; …; u15. Đẳng thức nào sau đây là sai? A. u1.un = u2.un–1 B. u1.un = u5.un–4 C. u1.un = u5.un–5 D. u1.un = uk.un–k+1 Câu 6. Cho 3 số x; y; z theo thứ tự đó lập thành cấp số nhân với công bội khác 1. Biết cũng theo thứ tự đó chúng lần lượt là số hạng thứ nhất, thứ tư và thứ tám của một cấp số cộng với công sai là d  0. x Tính . d 4 4 A. 9 B. 3 C. D. 3 9 3 2 Câu 7. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình x – 3x + mx + 2 – m = 0 có 3 nghiệm phân biệt lập thành cấp số cộng. A. m > 3 B. m = 0 C. m < 3 D. m tùy ý Câu 8. Trong sân vận động có tất cả 30 dãy ghế. Biết dãy đầu tiên có 12 ghế, các dãy liền sau có số ghế nhiều hơn dãy trước là 5 ghế. Hỏi sân vận động đó có tất cả bao nhiêu ghế? A. 2535 B. 1920 C. 2610 D. 4200 Câu 9. Cho tam giác ABC cân tại A. Biết rằng độ dài cạnh BC, trung tuyến AM và độ dài cạnh AB theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân có công bội q. Tìm công bội q của cấp số nhân đó. 1 2 1  2 22 2 2  2 2 B. C. D. 2 2 2 2 Câu 10. Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A'B'C'. Gọi G, G' lần lượt là trọng tâm của các tam giác ABC và A'B'C'. Thiết diện tạo bởi mặt phẳng (AGG') với hình lăng trụ đã cho là: A. Hình thang B. Tam giác vuông C. Hình bình hành D. Tam giác cân Câu 11. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau: A. Một hình bình hành có thể là hình chiếu song song của một hình thang nào đó. B. Một hình bình hành có thể xem là hình chiếu song song của một hình vuông nào đó. C. Một tam giác có thể là hình chiếu song song của tam giác đều nào đó. D. Một đoạn thẳng có thể là hình chiếu song song của tam giác nào đó. A. Câu 12. Cho hình hộp ABCD.EFGH. Các vectơ có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của hình hộp và bằng vectơ AB là: A. DC; GH ; EF B. DC; HG; EF C. DC; HG; FE D. CD; HG; EF Câu 13. Cho ba vectơ a , b , c khác 0 . Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào sai? A. Nếu giá của ba vectơ a , b , c cùng song song với một mặt phẳng thì ba vectơ đó đồng phẳng. B. Nếu ba vectơ a , b , c có một vectơ là 0 thì ba vectơ đồng phẳng. C. Nếu trong ba vectơ a , b , c có hai vec tơ cùng phương thì ba vectơ đó đồng phẳng. D. Nếu giá của ba vectơ a , b , c cắt nhau từng đôi một thì 3 vectơ đồng phẳng. Câu 14. Cho hình tứ diện ABCD . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD, I là trung điểm của đoạn MN . Mệnh đề nào trong các mệnh đề sau là sai? A. MN   1 AD  CB 2  B. AN   1 AC  AD 2  C. IA  IB  IC  ID  0 D. MA  MB  0 Câu 15. Cho tứ diện đều SABC. Gọi M là trung điểm của AB, N là một điểm di động trên đoạn AM. Gọi (P) là mặt phẳng đi qua N và song song với (SMC). Tính chu vi của thiết diện tạo bởi mặt phẳng (P) và tứ diện SABC biết AN = x. A. 3x 1  3 B. 2 x 1  3 C. x 1  3 D. Kết quả khác       Câu 16. Cho tứ diện ABCD và các điểm M, N được xác định bởi AM  2 AB  3 AC , DN  DB  xDC . Tìm x để các đường thẳng AD, BC, MN cùng song song với một mặt phẳng. A. x = –1 B. x = –2 C. x = 1 D. x = 2 B – Tự luận (3 điểm): u1  1 u  Bài 1. Cho dãy số (un), n  1:  và (vn), n  1 với vn  n , n  1 . (n  2)un n 1 un1  2(n  1) , n  1  a) Chứng minh rằng dãy số (vn) là một cấp số nhân. b) Tìm số hạng tổng quát un. Xét tính tăng, giảm và bị chặn của dãy số (un). Tùy thuộc vào chương trình học trên lớp, học sinh chọn một trong hai đề bài sau: Bài 2. Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D' có AB  a , AA '  b , AD  c . Gọi M, N là các điểm thỏa mãn 1 2 MA   MD , NA '   NC . 4 3 a) Biểu diễn các véc tơ BM , BN theo các véctơ a , b , c . b) Chứng minh các vectơ MN , AB ' , AD ' đồng phẳng. Nhận xét vị trí tương đối của đường thẳng MN và mặt phẳng (AB'D'). c) Giả sử hình hộp ABCD.A'B'C'D' đã cho ở trên có tất cả các mặt đều là hình thoi cạnh a. Biết BAA' = BAD = DAA' = 60o. Tính góc giữa 2 đường thẳng MN và AC'. Bài 2. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O và SA  (ABCD). 1. Chứng minh: BC  (SAB); CD  (SDA). 2. Gọi (P) là mặt phẳng qua điểm A và vuông góc với SC cắt các cạnh SB, SC, SD lần lượt tại các điểm H, I, K. a) Chứng minh AK vuông góc với mặt phẳng (SCD). b) Chứng minh: SH.SB = SK.SD. c) Chứng minh: Mặt phẳng (SAC) là mặt phẳng trung trực của HK. –––––––– HẾT –––––––– TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI – AMSTERDAM TỔ TOÁN – TIN ĐỀ ÔN TẬP TỔNG HỢP TUẦN 1 THÁNG 3 NĂM 2020 Năm học: 2019 – 2020 Môn: TOÁN 11T1 Thời gian làm bài: 180 phút Ngày 02/03/2020 Bài1.Cho hàm số: y   x 4  4 x 2 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C ) của hàm số đã cho. 2) Tìm điều kiện của tham số m để phương trình sau đây có 4 nghiệm phân biệt: x 4  4 x 2  logm  0 3) Tìm toạ độ của điểm A thuộc (C ) biết tiếp tuyến tại A song song với d : y  16 x  2020 Bài2. 1) Tìm m để phương trình sau có nghiệm m x 1  4 x  x  1  x 1 1 x  x 1 2) Trong các số phức z thỏa mãn : z  2  i  z  3  2i . Tìm số phức có modul nhỏ nhất. Bài3. 1) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, với AB  a, BC  2a. Các mặt phẳng ( SAB ) và ( SAD ) vuông góc với mặt phẳng đáy, đường thẳng SC hợp với đáy một góc 60 . Tính thể tích khối chóp S.ABCD. 2) Cho một hình trụ có độ dài trục OO   2 7 . Tứ giác ABCD là hình vuông cạnh bằng 8, có các đỉnh nằm trên hai đường tròn đáy sao cho tâm của hình vuông là trung điểm của đoạn OO . Tính thể tích của hình trụ đó. Bài4. Giải các phương trình sau: 2 1) 2cos x  4 cos x  2sin x  2  0 3) 2  s inx+cosx   t anx+cotx . 2) 1  tan 2 x  2 tan x tan 2 x 4) sin 3 x  3cos3 x  s inxcos 2 x  3 sin 2 x cos x Bài5*. Cho n là số nguyên dương. Chứng minh rằng tất cả các số có dạng xn  y n ,( x, y là các số nguyên dương tùy ý) có số các số dư không vượt quá n(n  1) khi chia số đó cho n 2 2 Bài6*. Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn () .Gọi P và Q là hai điểm nằm trong tam giác ABC sao cho ABP  CBQ và ACP  BCQ. Từ P và Q kẻ các đường thẳng vuông góc với tia phân giác của góc BAC, hai đường thẳng này cắt các cạnh AB, AC tại các điểm B p ; Bq ; C p ; Cq ( Xem hình vẽ). Gọi W là điểm chính giữa cung BAC của đường tròn () . Hai đường thẳng WP và WQ cắt () tại điểm thứ hai lần lượt là P1; Q1 . Chứng minh 6 điểm Bp ;Bq ;C p ;Cq ; P1; Q1 cùng nằm trên một đường tròn. a1  1 Bài7*. Cho dãy các số tự nhiên (an ) thỏa mãn :  a  an  a  n1  , n  1 n  Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương k, tồn tại một số hạng của dãy (an ) chia hết cho k. -------------------- HẾT -------------------- TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI – AMSTEDAM TỔ TOÁN – TIN ĐỀ ÔN TẬP TỔNG HỢP TUẦN 2 – THÁNG 3 Năm học: 2019 – 2020 MÔN TOÁN LỚP 11 Thời gian làm bài: 120 phút Bài 1: (2 điểm) Cho dãy số (un) được xác định như sau: u1 = 1, u2 = 2 + 4, u3 = 3 + 5 + 7, u4 = 6 + 8 + 10 + 12 u5 = 9 + 11 + 13 + 15 + 17, … Xác định số hạng tổng quát của un? Bài 2: (2 điểm) Cho cấp số cộng (un). Chứng minh rằng với m, n, p đôi một khác nhau ta có: m  un  u p   n  u p  um   p um  un   0 Bài 3: (2 điểm) Tìm cấp số nhân gồm ba số a, b, c biết: 1 1 1  a  b  c  14  ab  bc  ca   7  108 Bài 4: (2 điểm) Cho dãy số (un) :  u1  8   un1  4un  9, n  Chứng minh rằng: un  5.4n1  3, n  * * . Học sinh chọn 1 trong 2 bài sau: Bài 5: (2 điểm) Cho hình lăng trụ tam giác ABCA’B’C’. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. a) Xác định giao điểm I của A’G với mặt phẳng (AB’C’)? Tính IA’:IG? b) Gọi (P) là mặt phẳng qua G và song song với mặt phẳng (AB’C’). Xác định thiết diện của hình lăng trụ bị cắt bởi mặt phẳng (P)? c) Biết tam giác AB’C’ là tam giác đều cạnh a, tính diện tích thiết diện ở trên? d) Gọi (d) và (d’) lần lượt là giao tuyến của mp (P) với mp (ABB’A’) và mp (ACC’A’). Chứng minh rằng d, d’, AA’ đồng qui. Bài 6: (2 điểm) a) Trong không gian cho tam giác ABC. Chứng minh rằng nếu điểm M thuộc mp(ABC) thì tồn tại 3 số x, y, z mà x + y + z = 1 sao cho OM  xOA  yOB  zOC với mọi điểm O. b) Cho hình chóp S.ABCD. Lấy các điểm A’, B’, C’ lần lượt thuộc các tia SA, SB, SC sao cho SA = aSA’, SB = bSB’, SC = cSC’, trong đó a, b, c là các số thay đổi. Chứng minh rằng mặt phẳng (A’B’C’) đi qua trọng tâm của tam giác ABC khi và chỉ khi a + b + c = 3. -----------Hết------------ TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ ÔN TẬP TỔNG HỢP TUẦN 2 THÁNG 3 NĂM 2020 HÀ NỘI - AMSTERDAM Năm học: 2019 – 2020 Tổ Toán - Tin học MÔN TOÁN LỚP 11T1 Thời gian làm bài: 180 phút Ngày 09/03/2020 Bài 1. Tìm tất cả các hàm số f : R → R thỏa mãn f (x3 ) − f (y 3 ) = (x2 + xy + y 2 ) · (f (x) − f (y)) ∀x, y ∈ R Bài 2. Cho số thực a và dãy số thực (xn ) xác định bởi: x1 = a, xn+1 = ln(3 + cos xn + sin xn ) − 2020 , ∀n ≥ 1 Chứng minh rằng dãy số (xn ) có giới hạn hữu hạn khi n tiến đến dương vô cùng. Bài 3. Chứng minh rằng với mỗi số nguyên dương n chẵn thì n2 − 1 chia hết 2n! − 1 Bài 4. Cho tam giác ABC không vuông với hai đường cao BE, CF . Xét điểm M trên đường tròn ngoại tiếp của tam giác. Gọi P là giao điểm của M B và CF , Q là giao điểm của M C và BE. Chứng minh rằng EF đi qua trung điểm P Q. Bài 5. Tìm tất cả các số thực x thỏa mãn phương trình 1 + 6x + 27x−1 = 8x Bài 6. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD đỉnh S, cạnh đáy của hình chóp có độ dài bằng 2, chiều cao bằng h. Gọi C1 (O; r) là hình cầu tâm O bán kính r nội tiếp hình chóp; gọi C2 (K; R) là hình cầu tâm K bán kính R tiếp xúc với 8 cạnh của hình chóp. Biết rằng khoảng cách từ O đến mặt phẳng (ABCD) bằng khoảng cách từ K đến mặt phẳng (ABCD). 1. Chứng minh rằng √ 1 + h2 − 1 r= h 2. Tính giá trị của h, từ đó suy ra thể tích của hình chóp Bài 7. Cho số nguyên n ≥ 2. Chứng minh rằng trong mọi họ gồm ít nhất 2n−1 + 1 tập con không rỗng phân biệt của tập {1, 2, . . . , n} đều tìm được ba tập mà một trong chúng là hợp của hai tập còn lại. ——————– HẾT ——————– CHƯƠNG IV: GIỚI HẠN §1: GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ A – KIẾN THỨC CƠ BẢN I. GIỚI HẠN HỮU HẠN CỦA DÃY SỐ: 1. Định nghĩa Định nghĩa 1. Ta nói dãy số (un) có giới hạn là 0 khi n dần tới dương vô cực, nếu |un| có thể nhỏ hơn một số dương bé tùy ý, kể từ một số hạn nào đó trở đi. Kí hiệu: lim u n  0 hay u n  0 khi n   . n  n Ví dụ 1. lim 1  0 , lim (1)4  0 . n  n  n n Định nghĩa 2: Ta nói dãy số (vn) có giới hạn là số a (hay vn dần tới a) khi n   , nếu lim  vn  a   0 . n  Kí hiệu: lim vn  a hay vn  a khi n   n  2n  1 . Chứng minh rằng lim vn  2 n  n 1  lim  0 n  n Ví dụ 2. Cho dãy số (vn) với vn   2n  1  Giải: lim  vn  2   lim   2 n  n   n  Vậy lim vn  lim n  n  2n  1 2 n 2. Một vài giới hạn đặc biệt: a) lim 1  0; lim 1k  0 với k nguyên dương n  n  n n n b) lim q  0; nếu |q| < 1 n  c) Nếu un = c (c là hằng số) thì lim u n  lim c  c n  n  Chú ý: Từ nay về sau, thay cho lim u n  a , ta viết tắt là: lim u n  a n  II. ĐỊNH LÍ VỀ GIỚI HẠN HỮU HẠN CỦA DÃY SỐ: Định lí 1. a) Nếu lim u n  a và lim vn  b thì:  lim  u n  vn   a  b  lim  u n  vn   a  b  lim  u n .vn   a.b  lim un a  nếu b  0 vn b b) Nếu u n  0 với mọi n và lim u n  a thì a  0 và lim u n  a Ví dụ 3. Tìm a) lim 3n 2  n 1 n2 b) lim 1  4n 2 1  2n Giải: 3 1 n 3n  n  1 1 1  n2  1 n n 1 1 1 1  1 1  Vì lim  3    lim3  lim  3  0  3 ; lim  .  1  lim .lim  lim1  0.0  1  1 n n n n  n n  a) Chia tử số và mẫu số cho n2, ta được: 2 1 1  1 lim  3   3 3n  n n  n   3 nên lim  lim 2 1 1 1 1 1 1 n   1 lim    1 n n n n  3 2  1  1 1 n2  2  4  n. 2  4 4 2 2 1  4n n  n n b) lim  lim  lim   1  lim 1 1  2n 1  2n  2 1  2 n   2 n n  2 Định lý 2. (Định lý kẹp) Xét ba dãy số (un), (vn), (wn). Giả sử với mọi n ta có un  vn  wn. Khi đó nếu limun = limwn = L thì limvn = L. Hệ quả. Xét hai dãy số (un), (vn). Nếu |un|  vn với mọi n và limvn = 0 thì limun = 0 Ví dụ 4. CMR: lim Giải: Ta có sin n n sin n  n 1 0 , n và lim 1 = 0. Từ đó suy ra điều cần chứng minh. n n III. TỔNG CỦA CẤP SỐ NHÂN LÙI VÔ HẠN: Cấp số nhân vô hạn u1 , u1 q,...q1 q n có công bội q, với |q| < 1 được gọi là cấp số nhân lùi vô hạn. Tổng cấp số nhân lùi vô hạn (un) là: u S  1 , ( q  1) 1 q Ví dụ 5. Tính tổng của cấp số nhân lùi vô hạn (un) biết un  Giải: u1  1 , n  1. 3n 1 3 1 1 1 ,q   S   . 1 2 3 3 1 3 IV. GIỚI HẠN VÔ CỰC: 1. Định nghĩa.  Ta nói dãy số (un) có giới hạn  khi n   , nếu un có thể lớn hơn một số dương bất kì, kể từ một số hạng nào đó trở đi. Kí hiệu: lim un =  hay u n   khi n    Dãy số (un) được gọi là có giới hạn  khi n   nếu lim (–un) =  Kí hiệu: lim un =  hay u n   khi n   Nhận xét: lim un = +  lim(–un) =  2. Một vài giới hạn đặc biệt: a) lim nk =  với k nguyên dương; b) lim qk =  nếu q > 1 3. Định lí 3 a) Nếu lim un = a và lim vn =  thì lim un 0 vn b) Nếu lim un =  và lim vn = a  0 thì lim  u n vn  được cho trong bảng sau: lim un + + Dấu của a + – lim  un vn  + – 2 – – – + + – c) Nếu lim un = a  0, lim vn = 0 và vn > 0 hoặc vn < 0 với mọi n kể từ số hạng nào đó trở đi thì lim được cho trong bảng sau: Dấu của a Dấu của vn + + – – + – + – lim un vn + – – + Ví dụ 6. Tìm các giới hạn sau: a) lim(3n2 – 101n – 51) b) lim 2n 3  n  1 1  n2 Giải:  101 51   2 n n    101 51  2 Vì limn2= + và lim  3   2   3  0 nên lim(3n – 101n – 51) = + n n   1 1 2 2  3 2n 3  n  1 n n  lim b) lim 2 1 1 1 n  n3 n 2n 3  n  1 1 1  1 1   1 1   Vì lim  2  2  3  = 2 > 0, lim  3   = 0 và 3  < 0 với mọi n nên lim n n 1  n2 n n  n  n a) lim(3n2 – 101n – 51) = n2  3  B – BÀI TẬP TỰ LUẬN Dạng 1: Tìm limun với un = P ( n) (Tham khảo Ví dụ 3, 6b) Q ( n) Ví dụ 7. Tính các giới hạn. a) lim 2n  1 n2  n  3n 1  2n b) lim n3  4n2  3 c) lim 3n3  5n  1 n2  4 2 1  3 2 0 lim n n   0 HD: a) lim 3 = 4 3 n  4 n2  3 1  3 1 n n 2n  1 2 n  n  3n b) lim = lim 1  2n 3n3  5n  1  lim c) lim n2  4 n 1 1 n  3n 1  2n  lim 1 1 n 1 n 3  2 5 1  3 2 n n   1 4  n n3 3 3 1 3 1 2 d) lim 2n  5n1 1  5n un vn 2n 5n  5. 2n  5n1 2n  5.5n 5n 5n  0  5  5 d) lim = = lim lim 1 1  5n 1 5n 1  5n  n n 5 5 Dạng 2: Nếu biểu thức chứa n dưới dấu căn thì nhân cả tử và mẫu với biểu thức liên hợp. Dùng các hằng đẳng thức :  Ví dụ 8. Tính giới hạn: lim HD: lim  2 n  3 a  3 b   3 a2  3 ab  3 b2   a  b a  b  a  b   a  b;  (  3n  n  = lim n2  3n  n  n2  3n  n).( n2  3n  n) n  3n  n 2  lim 3n n  3n  n 2  3 3  11 2 Dạng 3: Sử dụng Định lý kẹp (Tham khảo Ví dụ 4) Ví dụ 9. Tính các giới hạn: lim HD: Vì 0  2 cos n2 n2  1 2 cos n2 2cos n2 2 2 lim  mà nên =0 lim  0 n2  1 n2  1 n2  1 n2  1 Dạng 4: Sử dụng định lý quan trọng về giới hạn vô cực (Tham khảo Ví dụ 6) Ví dụ 10. Tính các giới hạn 4 1  2 2 a) lim(n  4n  1)  lim n 1   2     n n     b) lim n 2  n n  1  lim n 2  1  1  1     n2  n Dạng 5: Tổng của cấp số nhân lùi vô hạn (Tham khảo Ví dụ 5) Ví dụ 11. 1  ... a) Tính S  2  2  1  2 HD: Dãy 2;  2;1;   2 2 1 1 ;.... là 1 CSN với công sai q   1 nên S  . 2 1 2 2 b) Biểu diễn số thập phân vô hạn tuần hoàn 0,777… dưới dạng phân số. 7 7 7 7 7  2  3  ... = 10 = . HD: Ta có 0,777… = 1 10 10 10 9 1 10 Bài 1. Tính các giới hạn sau 2 n2  n  3 8n  3 a) lim b) lim 2 2n  7 3n  2n  1 d) lim n3  n 2  2 n 1 e) lim c) lim n4 2n  1 3 n  4 n2  3 (n  1)(2  n)(n2  1) Bài 2. Tính các giới hạn sau a) lim 1  3n 4  3n b) lim 4.3n  7n1 c) lim 2.5n  7n 4 1  2.3n  6n 2n (3n1  5) Bài 3. Tính các giới hạn sau 4 n2  1  2 n  1 a) lim n2  3 1  n6 b) lim n2  4 n  1  n Bài 4. Tính các giới hạn c) lim n 4  1  n2 b) lim  n3  9n2  1 a) lim  n2  2n  3 (2n n  1)( n  3) (n  1)(n  2)  c) lim 4n  8.2n3 Bài 5. Tính các giới hạn  d) lim  n2  1  n a) lim 3  b) lim 3n2  n3  n   n 1  n e) lim n  1   c) lim n n2  n   n2  1  n   Bài 6. Tính các giới hạn a) lim 2 cos n 2 n3  1 b) lim (1)n sin(3n  n2 ) 3n  1 c) lim 2  2cos n 3n 2  1 Bài 7. Tính các giới hạn   1 1 1   ...    2 1 2 3 2 2 3  n  1 n  n n  1    1 1  1 a) lim    ...   (2n  1)(2n  1)   1.3 3.5 b) lim   1 1 1   ...  d) lim   n(n  1)   1.2 2.3 1 1 1  1   c) lim 1  2  .1  2  .1  2  ....1  2   1  2  3   n  1 2 1 4 Bài 8. a) Tính tổng sau: S  1    ...  (1)n . 1  ... 2n b) Biểu diễn số thập phân vô hạn tuần hoàn 34,121212… dưới dạng phân số. C – BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Bài 1. Dãy số nào sau đây có giới hạn bằng 3? A. 2 6n  1  B. 2 3n 2  2n 2n  n  1 1  n2 B. a = 4 Bài 3. Biết rằng lim 5 n 5.2n 2n 5 1 n 1 Tính giá trị của biểu thức S a 2 b 2 A. S = 26 B. S = 30 Bài 4. Cho dãy số un với un  6n  1 2 2n 2  1 4n 2 n 2 . Để dãy số đã cho có giới hạn bằng 2, giá trị của a là: an 2 5 Bài 2. Cho dãy số (un) với un A. a = –4  D. 2 C. 6  3n 1 n n2 C. a = 3 1 2n 2 3 n2 1 3 a 5 b c với a, b, c D. a = 2 ; a là phân số tối giản. b c2. C. S = 21 an 5 n2 D. S = 31 1 , trong đó a là tham số thực. Tìm a để lim un 1. A. 3 B. 2 C. –2 D. – 3 Bài 5. Một quả bóng rổ được thả từ độ cao 100m. Mỗi lần quả bóng chạm mặt đất, nó sẽ nảy lên đến vị trí 80% độ cao trước đó. Tính tổng độ cao mà quả bóng di chuyển cho đến khi ngừng chuyển động. A. 900m B. 800m C. 600m D. 500m 5 CHƯƠNG III. VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN §2. HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC A – KIẾN THỨC CƠ BẢN I. Tích vô hướng của hai vectơ trong không gian 1. Góc giữa hai vectơ trong không gian Định nghĩa: Cho u,v  0 . Lấy một điểm A bất kì, gọi B, C sao cho: AB  u , AC  v . ̂ là góc giữa hai vectơ u,v . Khi đó ta gọi góc ??? ̂. Ký hiệu:  u,v   ??? Chú ý: 00   u,v   1800 . Ví dụ 1. Cho tứ diện đều ABCD có H là trung điểm của AB. Hãy tính góc giữa các cặp vectơ: a) AB vaø BC b) CH vaø AC ̂ = 1800 – ??? ̂ = 1200; Giải.  AB,BC  = ?′?? D C’ C A 150 H 120 0 0 ̂ = 1800 – ??? ̂ = 1500.  CH,AC = ???′ B’ 2. Tích vô hướng của hai vectơ trong không gian Định nghĩa: Cho u,v  0 . Tích vô hướng của u,v  0 là một số, kí hiệu là u.v , được xác định bởi công B u.v  u . v .cos(u,v) thức: Qui ước: u  0 hoaë c v  0 thì: u.v  0 . Nhận xét: u.v u.v Ví dụ 2. Cho hình lập phương ABCD.ABCD.  cos  u,v    u  u2  Cho u, v  0 : u  v  u.v  0 a) Hãy phân tích AC' vaø BD theo AB , AD , AA ' . b) Tính cos  AC',BD  ? Giải. a) AC' = AB  AD  AA' ; BD = AD  AB . A’ B’ D’ C’ A D a2 a2 b) AC'.BD = AB  AD  AA' AD  AB =    0 = 0  cos  AC',BD   0 . 2 2 B C II. Vectơ chỉ phương của đường thẳng 1. Định nghĩa: Vectơ a  0 được gọi là vectơ chỉ phương (VTCP) của đường thẳng d nếu giá của a song song hoặc trùng với d. 2. Nhận xét a) Nếu a là VTCP của d thì ka (k  0) cũng là VTCP của d. b) Một đường thẳng d trong không gian được hoàn toàn xác định nếu biết một điểm A  d và một VTCP a của nó. c) Hai đường thẳng song song với nhau khi và chỉ khi chúng là hai đường thẳng phân biệt và có VTCP cùng phương. III. Góc giữa hai đường thẳng 1. Định nghĩa: Góc giữa hai đường thẳng a, b trong không gian là góc giữa hai đường thẳng a, b cùng đi qua một điểm và lần lượt song song với a, b. 2. Nhận xét a) Để xác định góc giữa a và b ta có thể lấy I thuộc một trong hai đường thẳng a, b rồi vẽ một đường thẳng qua I và song song với đường thẳng kia. b) Nếu a có VTCP u , b có VTCP v và  u,v    thì góc giữa hai đường    1  neáu 00    900 thẳng a và b   0 . 0 0 180   neáu 90    180 c) Nếu a  b thì góc giữa hai đường thẳng này là 00. Ví dụ 3. Cho hình lập phương ABCD.ABCD cạnh a. Tính góc giữa các cặp đường thẳng: a) AC và BC b) AC' và BD c) AC và BC Giải. a) Ta có B'C' // BC  góc giữa AC và B'C' là góc giữa AC và BC bằng 450. A’ B’ b) Theo Ví dụ 2, ta có góc giữa AC ' và BD là 900 nên góc giữa AC' và BD là 900.   A 'C'.B'C c) cos A 'C',B'C = A 'C' B'C     A B a 2.a 2   C’ D A 'C'.B'C Mặt khác. A 'C'.B'C  A 'C'. B'C'  C'C  A 'C'.B'C'  A 'C'.C'C  a 2.a.  2  0  a2 2 1 nên A 'C',B'C  600 . Vậy góc giữa AC và BC là 600. 2 V. Hai đường thẳng vuông góc 1. Định nghĩa: Hai đường thẳng được gọi là vuông góc với nhau nếu góc giữa chúng bằng 900. 2. Nhận xét a) Nếu u ,v lần lượt là vtcp của a và b thì: a  b  u.v  0 . b) a // b, c  a  c  b. c) a  b  a, b cắt nhau hoặc chéo nhau. Ví dụ 4. Cho tứ diện ABCD có AB  AC, AB  BD. Gọi P, Q lần lượt là trung điểm của AB, CD. CMR: AB  PQ. Giải. Ta có PQ  PA AC  CQ Do đó: cos A 'C',B'C  D’ PQ  PB  BD  DQ  2PQ  AC  BD Vậy 2PQ.AB  ( AC  BD).AB  AC.AB  BD.AB  0  PQ.AB  0 Vậy AB  PQ. B – BÀI TẬP TỰ LUẬN Dạng 1: Ứng dụng của tích vô hướng. Phương pháp giải: 1. Muốn tính độ dài đoạn thẳng AB hoặc tính khoảng cách giữa hai điểm A và B ta dựa vào công thức: 2 AB  AB  AB . 2. Tính góc giữa 2 vectơ ta dựa vào công thức cos  u,v   u.v . u.v (Tham khảo Ví dụ 2) Dạng 2: Chứng minh hai đường thẳng vuông góc với nhau. Phương pháp giải: 1. Khai thác các tính chất về quan hệ vuông góc đã biết trong hình học phẳng. 2. Sử dụng trực tiếp định nghĩa góc của hai đường thẳng trong không gian. 3. Chứng minh hai đường thẳng AB và CD vuông góc với nhau, ta cần chứng minh AB.CD  0 . (Tham khảo Ví dụ 3a, 4) 2 C Dạng 3: Dùng tích vô hướng để tính góc của hai đường thẳng trong không gian. Phương pháp giải:     1. Muốn tính góc AB , AC , ta có thể dựa vào công thức: cos AB , AC = AB .AC AB . AC từ đó suy ra góc  AB , AC  . 2. Nếu đường thẳng a có VTCP u , đường thẳng b có VTCP v và u ,v  =  thì góc giữa hai đường thẳng a  neáu 00    900 và b là  0 . neáu 900    1800 180   (Tham khảo Ví dụ 3b,c) Bài 1. Cho tứ diện ABCD có hai mặt ABC và ABD là các tam giác đều . 1. Chứng minh rằng: AB  CD. 2. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm cách cạnh AC, BC, BD, DA. Chứng minh rằng tứ giác MNPQ là hình chữ nhật. ̂ = ???′ ̂ = 1200. Gọi O là tâm ̂ = 600, ???′ Bài 2. Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D' có các cạnh bằng a, ??? hình vuông ABCD. 1. Gọi S là một điểm sao cho OS  OA  OB  OC  OD  OA'  OB'  OC'  OD' . Tính khoảng cách giữa hai điểm S và O theo a. 2. Chứng minh rằng: AC  B'D'. 3. Tính độ dài đoạn thẳng AC'. 4. Tính góc giữa các cặp đường thẳng AC' và AB, AB và A'D, AC' và B'D. 5. Tính diện tích các hình A'B'C'D và ACC'A'. C – BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Bài 1. Mệnh đề nào sau đây là đúng? A. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau B. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì vuông góc với nhau C. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường thẳng kia D. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng vuông góc với nhau thì song song với đường thẳng còn lại Bài 2. Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D' có tất cả các cạnh đều bằng nhau. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào có thể sai? A. A'C'  BD B. BB'  BD C. A'B  DC' D. BC'  A'D Bài 3. Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'. Giả sử các tam giác AB'C và A'DC' có 3 góc nhọn. Góc giữa hai đường thẳng AC và A'D là góc nào sau đây? ̂ ̂ ̂ ̂ A. ??′? B. ??′? C. ???′ D. ??′?′ 0 ̂ = ??? ̂ = 60 . Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB và Bài 4. Cho tứ diện ABCD có AB = AC = AD và ??? CD. Hãy xác định góc giữa cặp vectơ AB và IJ . A. 1200 B. 900 ` C. 600 D. 4500 Bài 5. Cho hai vectơ a và b tạo với nhau một góc 1200. Biết a  3 cm và b  5 cm. Tính a  b . A. 19 B. 7 C. 19 3 D. Đáp án khác
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top