Đề ôn tập Toán 11 tháng 02 2020 trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam

Giới thiệu Đề ôn tập Toán 11 tháng 02 2020 trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề ôn tập Toán 11 tháng 02 2020 trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam mới nhất.

Tài liệu Toán 11 và các đáp án, hướng dẫn giải chi tiết các đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Đề ôn tập Toán 11 tháng 02 2020 trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 11 tại đây

TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI – AMSTERDAM TỔ TOÁN – TIN ĐỀ LUYỆN TẬP TUẦN 2 THÁNG 2 NĂM HỌC 2019 – 2020 Môn: Toán lớp 11. Thời gian làm bài: 120 phút. A – Trắc nghiệm (7 điểm): Chọn đáp án đúng (Học sinh ghi đáp án đúng vào giấy làm bài) 2 Câu 1. Cho dãy số (un), biết un = (–1)n +1cos , n  1 . Khi đó u12 bằng : n 1 1 3 3 A.  B.  C. D. 2 2 2 2 Câu 2. Trong các dãy số được cho bởi các công thức truy hồi sau, dãy số nào là cấp số nhân? u  2 u  u2  1 u  1 u  3 A. 1 B. 1 C.  1 D. 1 2 un2  un1  un un1  un  1 un1  4un un1  un 2n  1 Câu 3. Cho dãy số (un ) thỏa mãn un  , n  1 . Khẳng định nào trong các khẳng định sau n 1 là sai? 13 A. (un ) là dãy bị chặn dưới B. u6  7 C. (un ) là dãy giảm D. (un ) là dãy tăng và bị chặn Câu 4. Biết bốn số 8; x; –4; y theo thứ tự lập thành cấp số cộng. Giá trị của biểu thức 2x  y là: A. 14 B. –6 C. –8 D. 12 Câu 5. Một lớp 11 dự kiến làm thiệp chúc mừng để bán gây quỹ từ thiện trong 4 ngày như sau: ngày đầu tiên, mỗi bạn làm được 2 thiệp, từ ngày thứ hai trở đi, mỗi bạn làm được số thiệp gấp đôi ngày liền trước đó. Biết lớp có 30 học sinh, hỏi lớp làm được bao nhiêu thiệp? A. 1860 cái B. 540 cái C. 420 cái D. 900 cái Câu 6. Trong các dãy số (un) được cho bởi công thức tổng quát sau, dãy số nào không bị chặn?    n2  1 n2  5 3n  4 A. un  (1) . B. un  sin3n  cos n C. un  D. un  n2 n 1 2n  4 Câu 7. Cho các số a; b; c theo thứ tự lập thành cấp số cộng có công sai khác 0. Đẳng thức nào sau đây là đúng? A. a2 + c2 = 2ab + 2bc B. a2 – c2 = 2ab – 2bc C. a2 + c2 = 2ab – 2bc D. a2 – c2 = ab – bc 1  u . u  1 3  9 Câu 8. Cho cấp số nhân (un ) , n  1 với công bội q. Biết rằng:  . Tìm số hạng 1 u1  u2  u3   2 đầu của cấp số nhân. 1 1 2 1 1 1 2 A. u1  2, u1   B. u1  , u1  C. u1  , u1   D. u1  , u1  2 6 3 6 2 3 3 Câu 9. Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau? A. Cho G là trọng tâm tam giác ABC . Khi đó ta có: GA  GB  GC  0 B. Cho I là trung điểm của đoạn thẳng AB. Khi đó ta có: MA  MB  2MI , với mọi điểm M C. Cho G là trọng tâm tam giác ABC. Khi đó ta có: MA  MB  MC  3MG , với mọi điểm M D. Cho ABCD. ABC D ‘ là hình hộp. Khi đó ta có: AB  AD  AA ‘  AC n Câu 10. Cho hình lăng trụ ABC. ABC  có AA  a , AB  b , AC  c . Phân tích véc tơ BC ‘ qua các véc tơ a, b, c A. BC ‘  a  b  c B. BC ‘  a  b  c C. BC ‘  a  b  c D. BC ‘  a  b  c Câu 11. Cho tứ diện ABCD có M là trung điểm AB, N là trung điểm AC. Mệnh đề nào trong các mệnh đề sau là đúng? A. Ba vectơ AB, AC, AD đồng phẳng B. Ba vectơ BA, CB, BD đồng phẳng C. Ba vectơ BD, CD, MN đồng phẳng D. Ba vectơ AD, CD, MN đồng phẳng Câu 12. Cho hình lập phương ABCD.EFGH có cạnh bằng a. Tính AC.EF a2 2 A. 2a 2 B. a 2 C. D. a 2 2     Câu 13. Cho hình hộp ABCD. A B C D . Gọi I, K lần lượt là tâm của các hình bình hành ABB’A’ và BCC’B’. Khẳng định nào trong các khẳng định sau là sai? A. Bốn điểm I, K, C, A đồng phẳng B. BD  2IK  2BC 1 1 C. IK  AC  A ‘ C ‘ D. BD, IK , B ‘ C ‘ không đồng phẳng 2 2 Câu 14. Cho hình lập phương ABCD. ABC D . Khẳng định nào sau đây là sai? A. Góc giữa hai đường thẳng B’D’ và AA’ bằng 60o B. Góc giữa hai đường thẳng AC và B’D’ bằng 90o C. Góc giữa hai đường thẳng AB và D’C bằng 45o D. Góc giữa hai đường thẳng A’D và AC bằng 60o B – Tự luận (3 điểm): Bài 1. (1 điểm) Cho một cấp số cộng với công sai khác 0 có tổng 3 số hạng thứ 2; 3; 4 của nó bằng 33. Nếu cộng vào 3 số hạng này lần lượt các giá trị 5; –3; –7 ta thu được ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân. a) Tìm số hạng đầu và công sai của cấp số cộng. b) Hỏi phải lấy bao nhiêu số hạng đầu tiên của cấp số cộng để tổng của các số hạng này bằng 2020. Tùy thuộc vào chương trình học trên lớp, học sinh chọn một trong hai đề bài sau: Bài 2. (2 điểm) a) Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh bằng 5. Các điểm M, N lần lượt thuộc các cạnh CD và BB’ thỏa mãn BN = DM = 2. Đặt AB  a , AD  b , AA ‘  c . Phân tích các vectơ AC ‘ , MN theo a , b , c và chứng minh AC’  MN. b) Cho tứ diện ABCD có AB  AC, AB  BD. Gọi P, Q là các điểm thỏa mãn: PA  k PB , QC  kQD (k  0; 1). Chứng minh rằng: AB  PQ. Bài 2. (2 điểm) Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và B. Biết AB = BC = a và AD = 2a. Đường thẳng SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD), SA = a. Kẻ AH  SB và AK  SC ( H  SB , K  SC ). a) Chứng minh AH  (SBC). b) Chứng minh SC  HK và DC  (SAC). c) Tính góc giữa hai đường thẳng HK và CD. –––––––– HẾT –––––––– TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI – AMSTERDAM Tổ Toán – Tin học ĐỀ ÔN TẬP TỔNG HỢP TUẦN 3 THÁNG 12 NĂM 2020 Năm học: 2019 – 2020 MÔN TOÁN LỚP 11 Thời gian làm bài: 120 phút Ngày 17/02/2020 Bài1. Tìm các giới hạn sau: a) 2×3  3×2  1 lim . x1 x 1 b) lim x 0 x2  2 x  1  x  1 . x Bài 2. Giải các phương trình sau 2 a) c) x x   sin  cos   3  cos x  2. 2 2  sin x  cos x sin 2 x  3 cos 3 x  2  cos 4 x  sin 3 x  . b) d) (1  2sin x)  cos x  3. (1  2sin x)  (1  sin x ) 3  cos 5 x  2 sin 3 x  cos 2 x  sin x  0. Bài 3. a) Tìm số hạng đầu u1 và công sai d của cấp số cộng (un ) biết 2 2 u4  u7  u12  u15  1110 .  2 2 u4  u7  u12  u15  1230 b) Tìm số hạng đầu u1 và công bội q của cấp số nhân (un ) biết u1  u2  u3  u4  u5  31 .  u2  u3  u4  u5  u6  62 Bài 4. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a; SA  (ABCD), SA  a 2 . Gọi M và N lần lượt là hình chiếu vuông góc của A trên các đường thẳng SB và SD. a) Chứng minh rằng MN || BD và SC  (AMN). b) Gọi K là giao điểm của SC và mặt phẳng (AMN). Chứng minh rằng tứ giác AMKN có hai đường chéo vuông góc. Tính diện tích của tứ giác đó theo a. c) Tính góc giữa đường thẳng SC với mặt phẳng (ABCD). Bài5. a) Tính giới hạn của dãy số (un ) biết un  b) Cho dãy số (un ) , biết u1  1 1 1 tìm lim      n  u un  1 u2 1 1 1   với n  2,3, 4, 1 2  3 2  3  4 n  (n 2  1) 5 1 và un 1  un2  un  2 với n  1, 2,3 Chứng minh rằng lim un   và n  2 2  .  ——————– Hết ——————– TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI – AMSTERDAM Tổ Toán – Tin học ĐỀ ÔN TẬP TỔNG HỢP TUẦN 3 THÁNG 11 NĂM 2020 Năm học: 2019 – 2020 MÔN TOÁN LỚP 11T1 Thời gian làm bài: 180 phút Ngày 17/02/2020 Bài1. Cho hàm số y  x  3 x  m . 3 2 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho khi m  0. 2) Tìm m để tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ bằng 1 cắt các trục Ox, Oy lần lượt tại các điểm A và 3 B sao cho diện tích tam giác OAB bằng . 2 Bài2. 1) Tìm m để phương trình log 32 x  1  log 32 x  2m  1  0 có nghiệm trong đoạn 1;3 3  .    x 3  2 y  1  0 2) Giải hệ phương trình  (3  x) 2  x  2 y 2 y  1  0 Bài3. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm O, cạnh bằng a và ABC  60. Hình chiếu vuông góc của S trên mặt phẳng ( ABCD) là trung điểm H của đoạn OB và SC tạo với mặt phẳng ( ABCD) một góc 60. Gọi M là trung điểm của cạnh CD. 1) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AM và SB. 2) Tính thể tích khối chóp S.ABCD theo a. 3) Tia AH cắt BC tại N. Tính cô sin của góc tạo bởi hai đường thẳng ON và SB. ab bc ca Bài4. Cho a, b, c là ba số thực dương. Đặt    m. c a b Chứng minh rằng: 5a 2  3ab  5b 2 5b 2  3bc  5c 2 5c 2  3ca  5a 2 3 .    2 2 2 2 2 2 41a  30 ab  41b 41b  30bc  41c 41c  30ca  41a 10  m Bài5. Cho tam giác ABC nhọn, không cân, đường cao AH . Gọi M , N lần lượt là trung điểm các cạnh AB, AC. Cho X , Y là hai điểm bất kỳ thuộc cạnh BC , sao cho CAX  BAY . Gọi K , S lần lượt là hình chiếu vuông góc của B trên AX , AY ; T , L lần lượt là hình chiếu vuông góc của C trên AX , AY . Đường tròn ngoại tiếp tam giác MNH cắt đường tròn ngoại tiếp các tam giác SLH và TKH lần lượt tại các điểm P và Q (khác H ). Đường thẳng MN cắt các đường thẳng HP, HQ lần lượt tại D, E. Chứng minh rằng HD  HE . Bài6. Cho đa thức P( x)  x n  a1 x n 1  a2 x n 2    an 1 x  an    x  có n nghiệm thực thuộc khoảng (0;1) . Chứng minh rằng với mọi k  1, 2,, n đều có (1) k  (ak  ak 1    an )  0 . ——————– Hết ——————– TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI – AMSTERDAM Tổ Toán – Tin học ĐỀ ÔN TẬP TUẦN 4 THÁNG 2 NĂM HỌC 2019 – 2020 Môn : TOÁN 11 Thời gian làm bài : 120 phút.. Họ và tên học sinh : ………………………………………………………Lớp :………….. ĐỀ BÀI Bài 1: Cho n là một số nguyên dương. Chứng minh rằng: a) n(2n2 − 3n + 1) chia hết cho 6. b) 11n+1 + 122n−1 chia hết cho 133. Bài 2: Xét tính tăng, giảm, bị chặn của các dãy số (U n ) sau với mọi số nguyên dương n. a) U n = n3 − 3n2 + 5n − 7 . b) U n = n +n 1 . 3 Bài 3: Cho dãy số (U n ) xác định như sau: U1 = 1 và U n+1 = 3U n + 2n − 1 n  1; n  N a) Tính U 2 ;U 3 . b) Chứng minh rằng: U n = 3n − n n  1; n  N . Bài 4: Cho bốn số lập thành một cấp số nhân. Nếu theo thứ tự ta bỏ bớt ở bốn số đó đi 2; 1; 7; 27 thì được một cấp số cộng. Tìm cấp số nhân đã cho. Bài 5: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là hình thang. Đáy lớn AB = 3a; AD = CD = a; tam giác SAB cân tại S và SA = 2a. Gọi ( ) là mặt phẳng song song với (SAB) cắt các cạnh AD, BC, SC, SD lần lượt tại M,N,P,Q. a) Chứng minh tứ giác MNPQ là hình thang cân. b) Đặt AM = x ( 0 < x < a). Tìm x để tứ giác MNPQ thỏa mãn tính chất: PQ + MN = QM + PN. c) Gọi I là giao điểm của MQ và NP. Khi M di động trên AD thì I chạy trên đường nào? d) Gọi J là giao điểm của MP và NQ. Chứng minh rằng đường thẳng IJ có phương không đổi và di động trên một mặt phẳng cố định. -------------------- Hết -------------------- TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI – AMSTERDAM TỔ TOÁN – TIN ĐỀ ÔN TẬP TỔNG HỢP TUẦN 4 THÁNG 2 NĂM 2020 Năm học: 2019 – 2020 MÔN TOÁN LỚP 11 Thời gian làm bài: 180 phút Ngày 24/02/2020 Bài 1 (4,0 điểm). 1 3 x  m x 2  x  m  1 (1), m là tham số thực. 3 (1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi m  0. (2) Chứng minh rằng với mỗi m , đồ thị của hàm số (1) có hai điểm cực trị. Tìm m để Cho hàm số y  khoảng cách giữa hai điểm đó nhỏ nhất. Bài 2 (4,0 điểm). (1) Tìm tất cả các số thực m sao cho hai phương trình sau có nghiệm chung 6 sin x  m(7  cos 2x ), 3 msin x  8  m(4  sin 3x ). (2) Tìm số nguyên dương n lớn nhất sao cho sinn x  cosn x  1 với mọi số thực x . n Bài 3 (4,0 điểm). Xét dãy số (a n ) xác định bởi a 0  1, a1  2 và an 2 an 1  2, n  0 và an 2019 a2019  a 2n 1  n  , n  0. Chứng minh rằng an 20 . 9 Bài 4 (3,0 điểm). Cho hình chóp tam giác đều D.ABC có cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng b (b  a ). Giả sử mặt cầu (S ) tiếp xúc với cạnh DB và tiếp xúc với mặt phẳng (ABC) tại A. Tính bán kính của (S ) . Bài 5 (3,0 điểm). Cho số nguyên dương n. Tìm số nghiệm thực của phương trình x n  x 2  x  1  0. Bài 6 (2,0 điểm). Xét các số nguyên dương m  1 có tính chất: Tồn tại m tập con đôi một khác nhau A1, A2 ,..., Am của tập {1, 2, 3,...,100} sao cho với mọi i, j (1  i  j  m ), Ai  Aj có đúng một phần tử hoặc có các số nguyên dương x , y (1  x  y  100) để Ai  Aj  {x , x  1,..., y }. Tìm giá trị lớn nhất của m.
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top