Đề KSCL Toán 11 ôn thi THPTQG năm 2018 – 2019 trường chuyên Vĩnh Phúc lần 2

Giới thiệu Đề KSCL Toán 11 ôn thi THPTQG năm 2018 – 2019 trường chuyên Vĩnh Phúc lần 2

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề KSCL Toán 11 ôn thi THPTQG năm 2018 – 2019 trường chuyên Vĩnh Phúc lần 2 mới nhất.

Tài liệu Toán 11 và các đáp án, hướng dẫn giải chi tiết các đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Đề KSCL Toán 11 ôn thi THPTQG năm 2018 – 2019 trường chuyên Vĩnh Phúc lần 2

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 11 tại đây

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC ĐỀ KSCL CÁC MÔN THI THPT QUỐC GIA – LẦN 2 NĂM HỌC 2018-2019 MÔN: TOÁN11 Thời gian làm bài: 90 phút; (Không kể thời gian giao đề) (Đề thi có 05 trang) Mã đề thi 895 4 − 3m 2 Câu 1: Cho sin 6 x + cos 6 x = ( m là hằng số cho trước). Khi đó giá trị của biểu thức 4 8 8 sin x + cos x bằng: (2 − m ) A. 2 − m2 ) m4 2 − m2 ) m2 2 − m2 ) m4 ( ( ( m4 B. C. D. + − − − 4 8 4 16 4 4 4 8 Câu 2: Một hình chóp đa giác có tất cả 2018 cạnh. Khi đó số mặt của hình chóp đa giác này bằng: A. 2018 B. 1009 C. 1008 D. 1010 2 2 2 2 2 Câu 3: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai điểm A (1;3) và B ( 5; −1) . Khi đó phương trình đường thẳng là trung trực của đoạn thẳng AB là: 0 0 0 A. x + y − 4 = B. x + y + 2 = C. x − y − 4 = D. − x + y + 2 =0 Câu 4: Từ nhà bạn An sang nhà bạn Bình có 5 đường đi, từ nhà bạn Bình sang nhà bạn Cúc có 4 đường đi. Số cách đi từ nhà bạn An sang nhà bạn Cúc mà bắt buộc phải đi qua nhà bạn Bình là: A. 20 B. 1024 C. 625 D. 9  Câu 5: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho phép tịnh tiến theo u ( a; b ) và phép tính tiến này biến điểm M ( x; y ) thành điểm M ‘ ( x ‘; y ‘) . Khi đó khẳng định nào sau đây là sai:     x ‘= x + a A. MM ‘ = ( a; b ) B.  C. M ‘ M = −u  y =’ y + b  x= x ‘+ a D.   y= y ‘+ b Câu 6: Trên hệ trục tọa độ Oxy, cho đường tròn ( C ) : x 2 + y 2 − 2 x + 6 y − 4 = 0 . Viết phương trình đường thẳng d đi qua điểm A ( 2; −1) và cắt đường tròn ( C ) theo một dây cung có độ dài lớn nhất? 0 A. 3 x − 4 y − 10 = 0 B. 2 x − y − 5 = 0 C. 4 x + 3 y − 5 = D. 4 x + y − 1 =0 sin 6 x + cos 6 x 1 Câu 7: Số nghiệm của phương trình = tan 2 x trên [ −2π ; 2π ] bằng: cos 2 x − sin 2 x 4 A. 0 B. 3 C. 4 D. 1 Câu 8: Số nghiệm của phương trình 2 cos 2 x + 2 cos x − 2 = 0 trên đoạn [ 0; 4π ] bằng: A. 1 B. 3 C. 2 D. 4 Câu 9: Cho hình chóp tứ giác ( SABCD ) , AC và BD cắt nhau tại O . Giao tuyến của hai mặt phẳng ( SAC ) và ( SBD ) là đường thẳng: A. qua S và song song với AB C. qua S và song song với BD B. AC D. SO 1 x − 2 y + 2z =  Câu 10: Cho x, y, z là các số thực thỏa mãn hệ 2 x − 3 y + z = . Giá trị của P = x 2 − y 3 + z 4 0 2018 x − 2019 y + 3 z = 2  bằng: A. 1 B. -1 2 C. 3 2 D. 0 2 2sin 2 x tương đương với phương trình nào dưới đây: Câu 11: Phương trình sin x + sin 3 x = A. cos 2 x − cos 6 x = B. sin 2 x + sin 6 x = 2 cos 4 x 2sin 4 x 4 cos 4 x 2 cos 4 x C. cos 2 x + cos8 x = D. cos 2 x + cos 6 x = Trang 1/5 – Mã đề thi 895 Câu 12: Điều kiện xác định của phương trình A. 2 ≤ x ≤ 3 B. 1 < x ≤ 3 2019 + 9 − x 2 = 2 x − 4 là: x −1 C. 1 ≤ x < 3 D. 1 ≤ x ≤ 3 Câu 13: Tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để phương trình ( 2sin x − 1)( cos x − m ) = 0 có đúng 5  π 5π  nghiệm phân biệt trên  ;  là: 6 2    3 3 A. 0;  B.  0;    2   2  C. [ −1;1]  3 D.  −1;  2   Câu 14: Cho x, y ( y ≠ 0 ) là các số thực thỏa mãn x3 − y 3 + 3 x 2 + 4 x =y − 2 . Giá trị nhỏ nhất của biểu x2 + 2x + 5 bằng: y A. 8 thức B. 4 C. 32 D. 2 Câu 15: Gọi M , m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 1 − sin 2 ( 3 x ) + 2018 Khi đó giá trị M + 2m bằng: C. 6056 D. 6053 A. 6055 B. 6054 + 2 Câu 16: Từ các chữ số 1, 2,3, 4,5, 6 ta lập một số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau. Số các số lập được là: A. 21 B. 120 C. 46656 D. 720 Câu 17: Số nghiệm của phương trình A. 3 B. 0 3 sin x − cos x = 2 trên đoạn [ 0;3π ] bằng: C. 2 D. 1 x 2 − 2020 x + 2019 Câu 18: Có bao nhiêu số nguyên dương là nghiệm của bất phương trình <0 x − 10 A. 2008 B. 2017 C. 2009 D. 2018 x2 y 2 Câu 19: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho elip ( E ) : + = 1 có hai tiêu điểm là F1 , F2 . Giả sử M , N 25 9 là hai điểm nằm trên ( E ) sao cho MF1 + NF2 = 63 . Khi đó tổng MF2 + NF1 bằng (sau khi làm tròn đến hàng phần nghìn): A. 12,060 B. 12,062 C. 12,063 D. 12,068  π π Câu 20: Tập hợp các giá trị của m để phương trình cos 2x = m có đúng hai nghiệm thuộc  − ;  là:  6 2  1  1  1 A.  ;1 B.  ;1 C. [ −1;1] D.  − ;0   2  2  2  ( ) Câu 21: Cho A, B là hai biến cố độc lập. Khi đó P A.B bằng: A. (1 − P ( A ) ) (1 − P ( B ) ) B. P ( A ) .P ( B ) D. P ( A ) (1 − P ( B ) ) C. (1 − P ( A ) ) P ( B ) 2−m x + 2018 là hàm số bật nhất là: m −1 C. ( −∞; 2] D. ( −∞; 2 ) {1} = Câu 22: Tập hợp các giá trị của tham số m để hàm số y A. ( −∞; 2] {1} B. ( −∞; 2 ) Câu 23: Tất cả các giá trị của m để phương trình mx 2 − 2 ( m + 1) x + m + 1 = 0 có đúng một nghiệm dương là: m > 0 A. −1 < m ≤ 0 B. −1 < m < 0 C.  D. −1 < m  m < −1 Câu 24: Số nghiệm của phương trình sin x = 1 trong đoạn [ 0;10π ] là: 3 Trang 2/5 - Mã đề thi 895 A. 2 B. 1 C. 10 D. 5 Câu 25: Nhãn của mỗi chiếc ghế trong một hội trường gồm hai phần: phần đầu là một chữ cái (trong bảng 24 chữ cái tiếng Việt), phần thứ hai là một số nguyên dương nhỏ hơn 26. Số ghế nhiều nhất được ghi nhãn khác nhau là: A. 49 B. 600 C. 50 D. 624 Câu 26: Cho tập hợp X = {1, 2,3,..., 24} . Số tập con có ba phần tử của X và tổng các phần tử trong mỗi tập con đó chia hết cho 4 bằng: 3 A. C24 B. 236 C. 506 D. 486 Câu 27: Cho hàm số f ( x ) a sin 2 x.cos x 2 + 1 + b sin ( x3 + x ) + c tan 2 x.cos 3 x + 2019 , trong đó a, b, c = là các hằng số. Giả sử f ( −2019 ) = −1 . Khi đó f ( 2019 ) bằng: A. 2020 B. 1 C. 4038 D. 4039 Câu 28: Cho hàm số y = f ( x ) có đồ thị như hình vẽ. Số nghiệm phân biệt của phương trình f ( x ) = 2, 2018 là: 0 -1 -3 A. 6 B. 2 C. 5 D. 4 Câu 29: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho phép quay tâm O và góc quay bằng − 0 qua phép quay đã cho có phương trình là: đường thẳng 2 x − y + 1 = 0 A. x + 2 y − 1 =0 B. x + 2 y + 1 = C. −2 x + y + 1 =0 π . Khi đó ảnh của 2 0 D. 2 x + y + 1 = Câu 30: Phát biểu nào sau đây là sai: A. Luôn tồn tại hai đường thẳng song song với nhau và cả hai đường thẳng này cùng cắt hai đường thẳng chéo nhau. B. Hai đường thẳng gọi là chéo nhau nếu chúng không đồng phẳng C. Hai đường thẳng gọi là song song nếu chúng đồng phẳng và không có điểm chung D. Hai đường thẳng gọi là đồng phẳng nếu chúng cùng nằm trong một mặt phẳng Câu 31: Biết một góc lượng giác ( Ou , Ov ) có số đo 20180 . Khi đó góc lượng giác ( Ou , Ov ) có số đo dương nhỏ nhất là: B. 180 C. 2180 D. 1930 A. 20180 1 Câu 32: Tập xác định của hàm số y = là: 1 − sin x π  π  A.   + kπ k ∈   B.   + k 2π k ∈   2  2  C.  {1} D. ( −∞;1) Câu 33: Hàm số y = sin 2018 x tuần hoàn với chu kì bằng A. π B. π 1009 C. 2π D. 2018π Trang 3/5 - Mã đề thi 895 Câu 34: Cho hình chóp S . ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi G là trọng tâm của tam giác SAB . Mặt MN phẳng ( CDG ) cắt các cạnh SA, SB lần lượt tại M , N . Khi đó tỷ số bằng: CD 2 B. 0, 67 C. D. 0, 667 A. 0, 65 3 0 là: Câu 35: Số nghiệm thực của phương trình sin 2 x − x 2 − 2018 x + 2019 = A. 0 B. 1 C. 2 D. Vô số Câu 36: Cho tứ diện ABCD . Các điểm P, Q lần lượt là trung điểm của AB, CD ; R là điểm trên cạnh SD BC sao cho BR = 2 RC . Gọi S là giao điểm của mp ( PQR ) và cạnh AD . Khi đó tỷ số bằng: AD 1 A. 0,335 B. 0,34 C. D. 0,3 3 Câu 37: Trong trận chung kết bóng đá phải phân định thắng thua bằng đá luân lưu 11 mét. Huấn luyện viên của mỗi đội cần trình với trọng tài một danh sách sắp xếp thứ tự 5 cầu thủ trong số 11 cầu thủ để đá luân lưu 5 quả 11 mét. Số cách lập danh sách 5 cầu thủ đá 11 mét là: A. 511 B. 462 C. 55440 D. 115 Câu 38: Phát biểu nào sau đây là sai: A. Hai hình vuông có cùng diện tích thì bằng nhau B. Hai hình tròn có cùng chu vi thì bằng nhau C. Hai tứ giác lồi có các cặp cạnh tương ứng bằng nhau và một cặp đường chéo tương ứng bằng nhau thì bằng nhau D. Hai hình chữ nhật có cùng chu vi thì bằng nhau. Câu 39: Cho tứ diện ABCD . Gọi M là điểm trên cạnh AB sao cho 3.MB = 2.MA và N là trung điểm của cạnh CD . Lấy G là trọng tâm tam giác ACD . Đường thẳng MG cắt mặt phẳng ( BCD ) tại điểm P . Khi đó tỷ số PB bằng: PN 5 4 D. 4 3 2018m Câu 40: Tập hợp tất cả các giá trị của m để biểu thức x + 2019 là nhị thức bật nhất là: 2−m A. ( −∞; 2 ) {0} B. ( 2; +∞ ) C. [ 2; +∞ ) D. ( −∞; −2] {0} A. 1,334 B. 1,33 C. AC 15, = BD 14 . Gọi M là một điểm Câu 41: Cho tứ diện ABCD thỏa mãn AB = CD = BC = DA và= nằm trong đoạn AB . Một mặt phẳng qua M cắt tứ diện theo một thiết diện. Khi đó diện tích lớn nhất của thiết diện là: A. 52,5 B. 840 C. 26,25 D. 210 Câu 42: Tổng Cn0 + 2Cn1 + 22 Cn2 + ... + 2n Cnn bằng: A. 2n+1 B. 4n C. 3n D. C2nn Câu 43: Thiết diện của một hình chóp tứ giác không thể là: A. Ngũ giác B. Lục giác C. Tam giác D. Tứ giác Câu 44: Trong một trò chơi điện tử, xác suất để An thắng trong một trận là 0,4 (không có hòa). Số trận tối thiểu An phải chơi để xác suất An thắng ít nhất một trận trong loạt chơi đó lớn hơn 0,95 là: A. 5 B. 4 C. 6 D. 7 Câu 45: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm A(0; −3), B (4;1) và điểm M thay đổi thuộc đường tròn (C ) : x 2 + ( y − 1) 2 = 4 . Gọi Pmin là giá trị nhỏ nhất của biểu thức = P MA + 2 MB . Khi đó ta có Pmin thuộc khoảng nào dưới đây ? A. ( 8,3;8,5 ) . B. ( 8,1;8,3) . C. ( 7,3;7, 7 ) . D. ( 7, 7;8,1) . ( Câu 46: Số số hạng nguyên trong khai triển Newton của 1 + 3 2 ) 2019 bằng: Trang 4/5 - Mã đề thi 895 A. 2019 B. 674 C. 2020 D. 673 Câu 47: Xét phép thử là “Gieo ba con súc sắc phân biệt”. Xét biến cố: “tổng số chấm trên ba con súc sắc bằng 5”. Khi đó số kết quả thuận lợi cho biến cố đã cho là: A. 3 B. 6 C. 2 D. 5 Câu 48: Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn đẳng thức x 2 + y 2 + z 2 + 2 xyz = 1 . Khi đó giá trị lớn nhất của biểu thức 2x + y + z bằng: 9 A. 2 B. 4 C. D. 2 4 0 . Khi Câu 49: Cho sin100 là nghiệm của một phương trình bậc ba với hệ số nguyên dạng ax 3 + cx + 1 = đó biểu thức a + 2c bằng: A. -2 B. 20 C. 10 D. -4 Câu 50: Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên có 5 chữ số sao cho 5 chữ số được lấy từ tập hợp {1, 2,3, 4,5, 6} . Khi đó xác suất để được một số chia hết cho 6 bằng: A. 1 12 ----------------------------------------------- B. 1 2 C. 1 6 D. 1 4 ----------- HẾT ---------- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị coi thi không giải thích gì thêm. Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh: ............................. Trang 5/5 - Mã đề thi 895 made cautron dapan 136 1 B 136 2 A 136 3 A 136 4 D 136 5 C 136 6 D 136 7 D 136 8 A 136 9 D 136 10 C 136 11 B 136 12 C 136 13 D 136 14 A 136 15 D 136 16 C 136 17 B 136 18 A 136 19 C 136 20 A 136 21 A 136 22 C 136 23 B 136 24 A 136 25 B 136 26 D 136 27 B 136 28 C 136 29 B 136 30 B 136 31 A 136 32 D 136 33 B 136 34 A 136 35 C 136 36 D 136 37 D 136 38 D 136 39 C 136 40 D 136 41 B 136 42 C 136 43 B 136 44 A 136 45 D 136 46 D 136 47 A 136 48 C 136 49 C 136 50 A made 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 cautron 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 dapan B B D C C D C D C C B B C D C A A C A D B D A A B A B B A C C A D B D D B C C A D C A A B A D C D A made 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 cautron 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 dapan B B B A D A C A D B C D A C A A C B B D A D A D D D A C C C A B C D B C B C B D B A A C D D A C B D made 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 cautron 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 dapan A B D A A A D B B C A A A A A B C B A B D C C D C B B D D A B C D A C D C B C D A D C C D C B D A A made cautron dapan 571 1 B 571 2 A 571 3 A 571 4 C 571 5 B 571 6 D made 627 627 627 627 627 627 cautron 1 2 3 4 5 6 dapan D C B B B A made 742 742 742 742 742 742 cautron 1 2 3 4 5 6 dapan D B B A A C made 895 895 895 895 895 895 cautron 1 2 3 4 5 6 dapan A D D A D B 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 D A A B D A D C B B C C A C B A D B D D C C C B D A A C A A B C C D B C D D C B D A A C 627 627 627 627 627 627 627 627 627 627 627 627 627 627 627 627 627 627 627 627 627 627 627 627 627 627 627 627 627 627 627 627 627 627 627 627 627 627 627 627 627 627 627 627 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 D A B D B D C A A D A A C D C B A A C C B A A C A B D D B D C C C C D B D B D A A A D C 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A D B A C B A C D A D D D C A D B C B D C B B A A C A D C B C D C A A D A D C A B B C D 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A D D A D B B B A D C A C A D D A C B C D A A A C B B C C C C D D A A C B C B B B C D C
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top