Đề KSCL Toán 11 năm 2017 – 2018 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc lần 3

Giới thiệu Đề KSCL Toán 11 năm 2017 – 2018 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc lần 3

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề KSCL Toán 11 năm 2017 – 2018 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc lần 3 mới nhất.

Tài liệu Toán 11 và các đáp án, hướng dẫn giải chi tiết các đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Đề KSCL Toán 11 năm 2017 – 2018 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc lần 3

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 11 tại đây

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 3 Năm học 2017 – 2018 Môn: Toán 11 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) MÃ ĐỀ: 101 (Đề thi gồm 05 trang) 7 4 Câu 1: Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm I  2;1 ; trọng tâm G  ;  ; phương trình đường thẳng 3 3 AB: x  y  1  0 . Giả sử điểm C  x0 ; y0  , tính 2×0  y0 A. 9 B. 12 C. 10 D. 18 3  x  6   3  Câu 2: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hệ bất phương trình  5 x  m có nghiệm 7   2 A. m  11 B. m  11 C. m  11 D. m  11 Câu 3: Có 10 môn học và một ngày học 5 tiết. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp các môn học trong một ngày? A. 30240 B. 1512 C. 20000 D. 252 Câu 4: Bất phương trình x  5  4 có bao nhiêu nghiệm nguyên. A. 10 B. 7 C. 8 D. 9 Câu 5: Trong các dãy số dưới đây, dãy số nào là dãy bị chặn ? 2 n 1 A. un  n 2  2. B. un  C. un  n  . D. un  3n  1. . n 2n  1 Câu 6: Cho cấp số cộng có số hạng thứ 3 và số hạng thứ 7 lần lượt là 6 và -2. Tìm số hạng thứ 5. A. u5  2. B. u5  4. C. u5  2. D. u5  0. u1  3 . Tìm lim  un  6n  un1  6un  15 (n  1) Câu 7: Cho dãy số (un ) xác định bởi  A. 9. B. 6. C. -3. D. 4. 2 Câu 8: Phương trình (m  1) x  3 x  1  0 có nghiệm khi và chỉ khi 5 5 5 5 A. m   . B. m   , m  1 . C. m   . D. m   . 4 4 4 4 Câu 9: Một chi đoàn có 3 đoàn viên nữ và một số đoàn viên nam. Cần lập một đội thanh niên tình nguyện (TNTN) gồm 4 người. Biết xác suất để trong 4 người được chọn có 3 nữ bằng chọn toàn nam. Hỏi chi đoàn đó có bao nhiêu đoàn viên. A. 9 B. 15 C. 10 Câu 10: Một học sinh đã giải phương trình (I). (1)  x 2  5   2  x  (II).  4 x  9  x  2 5 lần xác suất 4 người được D. 18 x 2  5  2  x (1) như sau: 2 9 4 (III). Vây phương trình có một nghiệm là x  Lý luận trên nếu sai thì sai từ giai đoạn nào A. Lý luận đúng B. (III) 9 4 C. (II) D. (I) 3 ax  1  1  bx  2. Khẳng định nào dưới đây sai? x 0 x B. a  b  0 . C. a2  b2  6 . D. a 2  b 2  10 . Câu 11: Biết rằng b  0, a  b  5 và lim A. 1  a  3 . Câu 12: Dãy  un  nào sau đây có giới hạn khác 1 khi n dần đến vô cùng? Trang 1/5 – Mã đề thi 101 u1  2017  A.  . 1 un 1  2  un  1 1 1 1 1    …  C. un  . 1.2 2.3 3.4 n. n  1 2018 2018  n   B. un  . 2017 n  2017  n  D. un  n   n2  2018  n 2  2016 . Câu 13: Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và AC. Xét vị trí tương đối của đường thẳng MN và mặt phẳng (BCD). A. MN cắt (BCD) B. MN không song song (BCD) C. MN//(BCD) D. MN nằm trong (BCD) Câu 14: Tổng tất cả các nghiệm của phương trình: x 2  3 x  2  1  x là A. 1 B. 3 C. -3 D. -2 Câu 15: Nghiệm của phương trình 2cos 2 x  1  0 là:    2 A. x  B. x   k 2 ; x   k 2  k 2 ; x   k 2 3 3 6 3   2 2 C. x  D. x   k ; x   k   k 2 ; x   k 2 3 3 3 3   Câu 16: Cho tam giác ABC có BC  a; AC  b; AB  c. Gọi M là trung điểm cạnh BC. Tính AM .BC . A. b2  c 2  a 2 2 B. b2  c 2 2 C. b2  c 2 2 D. a2  b2  c2 2 Câu 17: Cho tứ diện ABCD . Lấy điểm M thuộc miền trong tam giác (BCD).. Gọi   là mặt phẳng qua M và song song với các đường thẳng AB và CD. Khi đó thiết diện tạo bởi   và tứ diện ABCD là hình gì? A. Hình bình hành. B. Hình vuông C. Hình tam giác. D. Hình thoi. Câu 18: Hai hình bình hành ABCD và ABEF nằm trong hai mặt phẳng phân biệt. Kết quả nào sau đây đúng A.  ABD  / /  EFC  B.  AFD  / /  BEC  C. EC / /  ABF D. AD / /  BEF  Câu 19: Cho các số 1,2,4,5,7 lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 3 chữ số khác nhau từ 5 chữ số đã cho: A. 36. B. 24 C. 256 D. 120. Câu 20: Cho đường thẳng d có phương trình x  y  2  0 . Phép hợp thành của phép đối xứng tâm O(0;0) và  phép tịnh tiến theo v  3; 2  biến đường thẳng d thành đường thẳng nào? A. x  y  4  0 . B. x  y  3  0 D. 3 x  3 y  2  0 . C. 2 x  y  2  0   Câu 21: Tìm hệ số lớn nhất của đa thức trong khai triển  2  n 1  x   a0  a1 x    an x n . Biết 3  12 1 1 1 4 Cn0  Cn1  Cn2  ….  n Cnn    3 9 3 3 A. 8192 B. 1024 Câu 22: Cho phương trình   3  1 cos 2 x  C. 7067  thuộc [0;2] của phương trình đã cho, khi đó 17  29 A. T  B. T  . . 6 6 Câu 23: Cho phương trình D. 9768  3  1 sin x.cos x  sin x  cos x  3  0. Gọi T là tổng các nghiệm C. T  13 . 6 D. T  25 . 6 cos x  sin 2 x  1  0. Kết luận nào sau đây đúng? cos3x B. Phương trình tương đương với 2sin x  1  0. A. Phương trình vô nghiệm.     C. Phương trình xác định trên 0;  . 4  6 D. Nghiệm âm lớn nhất là x   . Câu 24: Biểu thức A  cos 2 x.cot 2 x  3cos 2 x  cot 2 x  2 sin 2 x không phục thuộc vào x và bằng Trang 2/5 – Mã đề thi 101 A. -2 B. 1 C. 2 Câu 25: Hàm số nào dưới đây có tập xác định là R tan x A. y  B. y = sin x  cot 2 x C. y = 1  sin 2 x cos2 x  1 Câu 26: Phương trình 4 sin x  m cos x  5 có nghiệm khi và chỉ khi A. m  4 B. m  3 C. m  3 D. -1 D. y = sin x D. m  4 x  y  a 1 Câu 27: Cho hệ phương trình:  2 . Xác định a để x. y lớn nhất 2 2  x  y  2a  2 5 2 A. -1 B. 3 C. D. 3 3 Câu 28: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh bằng a. Gọi I là tâm của hình vuông CDD’C’ ; K là trung điểm của cạnh BC. Thiết diện của hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ khi cắt bởi mặt phẳng (AKI). Diện tích của thiết diện theo a là: 13a 2 11a 2 14a 2 14a 2 A. B. C. . D. 8 4 8 4 Câu 29: Một người gửi tiền vào ngân hàng là 150 triệu đồng với lãi suất không thay đổi là 8%/năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm, số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu (người ta gọi đó là lãi kép). Hỏi sau 12 năm thì tổng số tiền cả vốn lẫn lãi mà người gửi nhận được gần với số tiền nào nhất trong các số tiền dưới đây? A. 396 triệu đồng. B. 378 triệu đồng. C. 397 triệu đồng. D. 357 triệu đồng. 11 Câu 30: Hệ số của x 5 trong khai triển  2  x  là A. -29568 B. 14784 C. -14784. D. 29568 Câu 31: Gieo ngẫu nhiên ba con súc sắc. Gọi a, b, c thứ tự là số chấm xuất hiện trên các con súc sắc thứ nhất, thứ 2 và thứ 3. Tìm xác suất để phương tŕnh 2 ax 2  2bx  3c  0 (ẩn x) có nghiệm. 1 13 7 5 . A. P  . B. P  C. P  . D. P  . 16 108 64 32  2        Câu 32: Cho tứ diện ABCD. Lấy điểm N thuộc BC sao cho BN  BC . Đặt DA  a; DB  b; DC  c Trong 3 các khẳng định sau khẳng định nào đúng?   1 1 2 1 1 2 A. AN   a  b  c B. AN   a  b  c 2 3 3 2 3 3   1 2   1 2 C. AN   a  b  c D. AN   a  b  c 3 3 3 3 Câu 33: Cho bất phương trình 4  x  1 3  x   x 2  2 x  m  3 . Xác định m để bất phương trình nghiệm với x   1;3 . A. m  12 B. m  0 C. m  12 D. 0  m  12 2 x  a  1 khi x  0  Câu 34: Cho hàm số f  x    1  4 x  1 . Tìm tất cả giá trị của a để tồn tại giới hạn lim f  x  . x 0 khi x  0  x  A. a  2. B. a  3. C. a  5. D. a  1. 3 n4  Câu 35: Cho dãy số  un  xác định bởi u1  1; un 1   un  2  , n   * . Tìm u50 2 n  3n  2  A. 213450785. B. 216712954. C. -210579047. D. -212540500. Câu 36: Có 12 học sinh gồm 5 bạn lớp 12, 4 bạn lớp 11 và 3 bạn lớp 10. Có bao nhiêu cách xếp các học sinh này ngồi trên một bàn dài sao cho những bạn cùng khối thì ngồi cạnh nhau A. 316800 B. 17280 C. 103680 D. 5760 Trang 3/5 – Mã đề thi 101 sin 2 x  cos x 4  Câu 37: Cho tan x   ,  x   thì giá trị của biểu thức A  bằng sin x  cos 2 x 3 2 34 31 30 32 A. B. C. D. 11 11 11 11 Câu 38: Cho hàm số y  x 2  4 x  5 . Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng. A. Hàm số đồng biến trên khoảng  ; 2  B. Hàm số nghịch biến trên khoảng  ; 2  và  2;   C. Hàm số đồng biến trên khoảng  3;   D. Hàm số nghịch biến trên khoảng  2;   Câu 39: Tính giới hạn: L  A. 5 2 3.4n  3n 1 3n  2  4n1 3 B. 4 C. 1 4 D. 3 2 a 2 Câu 40: Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm cạnh BC; AD. Biết MN  ; AB=CD=a. 2   Tính AB.CD 2 A. 0 B. 2 C. D. 2 2 Câu 41: Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để phương trình x 4  ( m  1) x 2  m  0 có 4 nghiệm phân biệt lập thành cấp số cộng. Tổng giá trị của các phần tử thuộc S là 91 28 13 82 . . . A. B. C. . D. 9 9 9 9 3n 2  n  2 . 2n 2  n  1 3 A. 2 B. 2 Câu 43: Cho cấp số nhân x,18, y ,1458 . Tìm x, y A. x  2, y  162 hoặc x  3, y  108. C. x  2, y  162 hoặc x  2, y  108. Câu 42: Tính giới hạn A  lim 2x 1 . x 1 x 1 B. A  2. C. 3 D. 3 2 B. x  2, y  162 hoặc x  3, y  162. D. x  2, y  162 hoặc x  2, y  162. Câu 44: Tính giới hạn A  lim  A. A  . C. A  1. D. A  . u1  2 , n  1. Số hạng thứ 3 của dãy là un1  2un  3 Câu 45: Dãy số (un ) cho bởi:  A. u3  1. B. u3  3. C. u3  1. D. u3  6. Câu 46: Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’. Trên đường thẳng AB lấy điểm M sao cho A nằm giữa M và B thỏa 1 BD mãn MA  AB . E là trung điểm của cạnh CA. Gọi D là giao điểm của BC và (MB’E). Tỉ số là: 2 CD 4 5 A. B. 3 C. D. 4 3 2  Câu 47: Cho ABC có M là trung điểm AB, N là trung điểm BC. Phép vị tự nào sau đây biến AC thành  MN ? 1 1 A. Tâm B, tỉ số k   . B. Tâm B, tỉ số k  2. C. Tâm B, tỉ số k  2. D. Tâm B, tỉ số k  . 2 2 Trang 4/5 – Mã đề thi 101 Câu 48: Có bao nhiêu giá trị m nguyên để phương trình x  2  2  x  2  x 2  4  2m  3  0 có nghiệm. A. 3 B. 1 C. 0 D. 2 Câu 49: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, cạnh AB=2a, AD=a và tất cả các cạnh bên đều bằng 2a. Gọi M là trung điểm của SD. Thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng chứa CM và song song với AD. Diện tích của thiết diện là: 3 15a 2 5 43.a 2 3 41a 2 3 47 a 2 A. B. C. D. 16 16 16 16 2x 1 Câu 50: Tìm tập xác định D của hàm số y  3  x  . 1 x 1 A. D  1;3. B. D  . C. D  1;   . D. D   ;3 . ———————————————– ———– HẾT ———- Trang 5/5 – Mã đề thi 101 MÃ ĐỀ CÂU HỎI ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ CÂU HỎI ĐÁP ÁN 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 C A A D B A C A A D C A C A C B A B B B A D A C C 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 C C D B D B D C B D C B C B A D B D A A B D D D A
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top