Đề KSCL Toán 11 lần 4 năm 2018 – 2019 trường THPT Bình Xuyên – Vĩnh Phúc

Giới thiệu Đề KSCL Toán 11 lần 4 năm 2018 – 2019 trường THPT Bình Xuyên – Vĩnh Phúc

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề KSCL Toán 11 lần 4 năm 2018 – 2019 trường THPT Bình Xuyên – Vĩnh Phúc mới nhất.

Tài liệu Toán 11 và các đáp án, hướng dẫn giải chi tiết các đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Đề KSCL Toán 11 lần 4 năm 2018 – 2019 trường THPT Bình Xuyên – Vĩnh Phúc

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 11 tại đây

SỞ GD VÀ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT BÌNH XUYÊN ĐỀ THI KSCL MÔN TOÁN KHỐI 11 LẦN 4 NĂM HỌC 2018 – 2019 Đề thi có 5 trang Thời gian làm bài: 90 phút( không kế thời gian giao đề) Mã đề thi 132 Họ, tên thí sinh:…………………………………………………………… Số báo danh: ……………………….. Câu 1: lim x 2 x 1 có giá trị bằng: x2 A.  B. 1 4 C.  1   2 3    x   12  k B.  k  Z C.   x    k  4 D. 3 Câu 2: Tập nghiệm của phương trình sin  2x    1 là:   A. x    k , k  Z 12    x   12  k D.  k Z  x  5  k  12 Câu 3: Cho hàm số y  x 2  x  1 có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến song song với đường thẳng có phương trình y  x  2 , giả sử tiếp tuyến có phương trình y  ax  b khi đó a  2b bằng: A. 6 B. 3 C. 5 D. 4 x3 có mấy nghiệm: 2 A. 2 B. 3 C. 1 D. 0 Câu 5: Cho hàm số y  f  x  liên tục trên R biết f 1  2 , f  3  6 . Hệ số góc của cát tuyến cắt đồ Câu 4: Phương trình x  2 x 1  x  2 x 1  thị hàm số tại hai điểm có hoành độ tương ứng x  1 và x  3 là: A. 4 B. 2 C. 2 D. 4 Câu 6: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho hai đường thẳng 1 😡  2y 1 0 và 2 :3x  y  2  0 , I là giao của hai đường thẳng, M là điểm thuộc 1 sao cho IM  8 . Khoảng cách từ M tới đường thẳng 2 là: A. 4 2 B. 11 C. 5 D. 2 2 Câu 7: Trong đợt phát 42 gói hàng cứu trợ cho 6 hộ gia đình trong vùng bị ngập lụt với mục tiêu đạt được là mỗi hộ nhận được ít nhất 4 gói hàng. Tính xác suất để mỗi hộ có ít nhất 6 gói hàng biết rằng 42 gói hàng như nhau: 15 6 2 2 B. C. D. 703 437 3 13 Câu 8: Nam muốn qua nhà Hùng để cùng Hùng đến chơi nhà Cường. Từ nhà Nam đến nhà Hùng có 5 con đường, từ nhà Hùng đến nhà Cường có 6 con đường đi. Hỏi Nam có bao nhiêu cách chọn đường đi đến nhà Cường? A. 16 B. 25 C. 30 D. 11 un , n=1,2,3,… Tính giới hạn lim  2019n.u n  : Câu 9: Cho dãy số  u n  biết u 1  1, u n 1 = 3u n  1 A. 673 B. 2018 C. 160 D. 2019 A. Trang 1/6 – Mã đề thi 132 Câu 10: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A ‘B’C’D’ có đáy ABCD là hình vuông, cạnh bên AA ‘  a 6 . Biết góc tạo bởi A ‘C và mặt đáy (ABCD) bằng 450 . Diện tích đáy là: A. 2a 2 B. 3a 2 C. 6a 2 D. a 2 Câu 11: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’. Tính góc giữa hai đường thẳng AC và DA ‘ A. 300 B. 900 C. 450 D. 600 Câu 12: lim x 1 A. 1 6 x3x có giá trị bằng: x 1 B. 5 6 C.  1 6 D. 2 Câu 13: Cho phương trình 2cos 2 x  cos x  1  0 . Ta gọi x1 , x 2 ,…x 2019 là 2019 nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình và thỏa mãn x1  x 2  …  x 2018  x 2019 . Khi đó x 2019 bằng: 4036 4038 4037  4039 B. C. D. 3 3 3 3 2 2 Câu 14: Gọi A,B là giao điểm của đường tròn  C1 😡  y  2x  4y  4  0 và  C2  :x2  y2  2x  4y 11  0 A. Phương trình đường thẳng AB là: A. 2x  4y  4  0 B. 4x  8y  7  0 C.  x  y  2  0 D.  x  y  2  0 Câu 15: Một hộp đựng 15 quả cầu trong đó có 4 quả màu đỏ, 5 quả xanh và 6 quả vàng lấy ngẫu nhiên 6 quả. Tính xác suất để lấy được đủ ba màu: A. 327 385 B. 850 1001 C. 108 715 D.  607 715  Câu 16: Cho hàm số f  x có đạo hàm trên R và thỏa mãn f 1  x    f 1  x 2  6x . Viết phương 2 trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y  f  x tại điểm có hoành độ x  1 là. A. y  3x  2 B. y  3x  1 C. y  x  2 D. y  6x  5 u1 +u 2 +u 3 =7 . 2 2 2  u1  u 2  u 3  21 Câu 17: Cho ba số u1; u 2 ; u 3 theo thứ tự lập thành cấp số nhân và thỏa mãn:  Khi đó u1 -u 2 +u 3 bằng: A. -2 B. 4 C. 3 D. 6 Câu 18: Cho hàm số y  x3  3mx 2  3x  1 . Giá trị m để y ‘  f ‘  x   0 với x  R là: A. m  R B. 1  m  1 C. 1  m  1 D. m  1 0 1 k k 2019 2019 Câu 19: Tính tổng T  C2019  3C2019  …  3 C2019  …  3 C2019 A. T  2019.42018 B. T  2019.32018 4x 2  3x  1 Câu 20: lim có giá trị bằng: x  2x 2  x  2 A. 1 B.  C. T  4 2019 D. T  32019 C. 4 D. 2 Câu 21: Phương trình đường thẳng cắt đồ thị hàm số y  x  1 tại hai điểm có hoành độ x  0 và x 1 là: A. y  x  1 B. y  x C. y  2x  1 D. y  x  1 2  2x  1  3 3x  1 khi x>0  Câu 22: Cho hàm số f  x    . Với giá trị nào của m thì hàm số đã cho x2  x 2  3x  m  1 khi x  0  liên tục tại x  0 ? Trang 2/6 – Mã đề thi 132 A. 1 2 B.  3 2 C.  1 2 D.   2 3 Câu 23: Tập tất cả các giá trị m để phương trình  x  2 x 2  5x  m  0 có 3 nghiệm phân biệt là:  25  ;   4   B.  ; A.   25   4   C.  ; 25    6 4   D.  ; 25   6 4 Câu 24: Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình 4cos x  3sin x  m  5 có nghiệm? A. 12 B. 10 C. 11 D. Vô số Câu 25: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là tứ giác ABCD có các cạnh đối không song song. Giả sử AC  BD  O; AD  BC  I; AB  CD=J. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) là đường thẳng nào? A. SJ B. SB C. SO D. SI Câu 26: Số các mệnh đề sai trong 4 mệnh đề sau? n! n! 3 / Ckn  Cnn  k 4 / Ckn 11  Ckn  Ckn 1 1 / A kn  2 / C kn  k! n  k  !  n  k ! A. 2 B. 0 Câu 27: Cho hàm số f  x  x 2  C. 1 k x có đạo hàm trên R và thỏa mãn: g x D. 3  2x . g  x    k  x  .g ‘  x   k ‘  x  .g  x   0 . Tính f ‘  3 bằng A. 21 2 B. 9 C. 15 D. 10 Câu 28: Cho hình tứ điện ABCD, gọi M, N lần lượt là trung điểm BC và AD, có AB  CD  a 2 , MN  a . Số đo góc giữa hai đường thẳng AB và CD là: A. 450 B. 900 C. 300 D. 600 3 2 Câu 29: Cho hàm số f  x   x  3x  3 . Tập nghiệm của bất phương trình f ‘  x   0 là: A.  2;  B.  0; 2 C.  ;0   2;   D.  ;0 Câu 30: Nghiệm của phương trình tan 2x  tan x là: k2 k A. x  k2, k  Z B. x  C. x  D. x  k, k  Z , k Z , k Z 3 3 Câu 31: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A,B, AB  BC  a , AD  2a , SA   ABCD  . Số đo của góc giữa mặt phẳng SCD  và mặt phẳng  ABCD  bằng 450 . Độ dài đoạn thẳng SA là: A. a 2 B. a 5 C. a 3 D. 2a Câu 32: Cho cấp số cộng  u n  biết u1  3 và d  4 . Giá trị của u 8 bằng: A. 35 B. 4915 C. 31 D. 25 Câu 33: Giả sử x1 ; x 2 là nghiệm của phương trình x 2  17x  2  0 . Khi đó x1x 2  x1  x 2  bằng: A. -34 B. 17 C. 34 D. -17 Câu 34: Parabol y  ax  bx  c có đỉnh I. Biết (P) cắt Ox tại hai điểm phân biệt A,B và AIB vuông cân. Khi đó đẳng thức nào sau đây đúng? A.   6  0 B.   4  0 C.   16  0 D.   8  0 Câu 35: Hàm số y  4sin x.cos x.cos 2x là hàm tuần hoàn với chu kỳ là : 2 A.  B.  4 C. 2 D.  2 Trang 3/6 – Mã đề thi 132  x 2 y  2y  x  4xy  Câu 36: Hệ phương trình  1 có nghiệm  x 0 ; y0  khi đó x 0  2y 0 bằng: 1 x  x 2  xy  y  3  A. 5 B. 7 C. 4 D. 3 Câu 37: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho đường thẳng :x y20. Phép biến hình ĐO :    ‘ Phương trình  ‘ là: A. ’:x y2 0 B. ’:x y10 C. ’:x y 0 D. ’:x y2 0 Câu 38: Parabol y  ax  bx  c có đỉnh I 1; 2 và cắt trục tung tại điểm có tung độ dương. Khẳng 2 định nào sau đây đúng? a  0  A.  b  0 B. c  0  a  0  b  0 c  0  a  0  C.  b  0 c  0  a  0  D.  b  0 c  0  Câu 39: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho A  1; 2  , B  3; 1 . Độ dài AB là: A. 2 2 B. 13 C. 4 D. 5 Câu 40: Biết đồ thị hàm số y  f  x  như hình vẽ. Số nghiệm phương trình f x  2  0 là:   y f(x)=x^2-4x+3 8 6 4 2 x -8 -6 -4 -2 2 4 6 8 -2 -4 -6 -8 A. 2 B. 3 C. 4 D. 1 Câu 41: Có 12 học sinh xếp đứng thành một vòng tròn trong đó có 1 học sinh tên Hùng và một học sinh tên Cường. Số cách xếp sao cho Hùng và Cường không đứng cạnh nhau là: A. 9.10! B. 10.10! C. 11.11! D. 10.11!  x  1 2y  1 Câu 42: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho đường thẳng  : . Véc tơ chỉ phương  2 2 của đường thẳng  là:     A. u 1;1 B. u  2; 1 C. u  1;1 D. u 1; 2  Câu 43: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi SA  (ABCD) . Chọn khẳng định đúng: A.  SAC  SAB B. SAB  SAD C. SAB  SCD D. SAC  SBD Câu 44: Cho ABC A  2;3 , hai điểm I 1;1 , H  2;1 tương ứng là tâm đường tròn ngoại tiếp, trực tâm của ABC . Điểm M là trung điểm cạnh BC có tọa độ là: A. M  1; 2  B. M  1;1 C. M 1;0 D. M  2; 2 Câu 45: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho A 1;1 , B  2; 2 . Điểm M  a; b  thuộc đường thẳng  : x  y  2  0 sao cho 3MA  8MB nhỏ nhất. Khi đó 2  b  a  bằng: A. 4 B. 2 C. -1 Câu 46: Hình lục giác đều ABCDEF có bao nhiêu trục đối xứng? A. Vô số B. 3 C. 9 D. -5 D. 6 Trang 4/6 – Mã đề thi 132 Câu 47: Cho ABC , BC cố định, điểm A chạy trên đường tròn tâm I bán kính R cố định. Tập hợp trọng tâm G của ABC là: 2R A. Đường thẳng B. Đường tròn bán kính 3 R C. Đường tròn bán kính D. Đoạn thẳng 3 Câu 48: Dãy số nào sau đây là cấp số nhân?  u1  2  u1  1 A.  B.  u n 1  5u n ; n  1 un1  3un  1;n  1  u1  3 un1  sin n    1 ;n  1  u1  3 un1  un  2;n  1 C.  D.  1 là: x 1 1 1 1 A. y ‘  2x  3  B. y ‘  2x  3  2 C. y ‘  2x  3  D. y ‘  2x  3  2 2x 2x x x Câu 50: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật có SA  (ABCD) , SA  AB  2a , AD  4a , M là trung điểm SD. Khoảng cách giữa BM và CD là: 4a 5 2a 5 A. B. C. a D. 2a 5 5 Câu 49: Đạo hàm của hàm số y  x 2  3x  ———————————————– ———– HẾT ———- Lưu ý: Thí sinh không sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm Trang 5/6 – Mã đề thi 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 C C B A D A B C A B D A C B B A C B C D D C D C A B C B B D A C A B D D D A D A A B D C A D C A B A Người ra đề: Ths Lê Văn Vượng. Người thẩm định: Nguyễn Bích Thiện Người duyệt đề Ths Ngô Minh Tuấn Trang 6/6 – Mã đề thi 132
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top