Đề KSCL Toán 11 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

Giới thiệu Đề KSCL Toán 11 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề KSCL Toán 11 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc mới nhất.

Tài liệu Toán 11 và các đáp án, hướng dẫn giải chi tiết các đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Đề KSCL Toán 11 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 11 tại đây

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 3 Năm học 2018-2019 Môn : TOÁN 11 Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 101 Đề thi có 05 trang Câu 1: Cho hình chóp S . ABCD có đáy ABCD là hình thang có AB / / CD , AB  2CD . Gọi M là điểm MA 1 thuộc cạnh AD sao cho  . Mặt phẳng  qua M và song song với mp SAB  cắt cạnh SD , SC , BC MD 2 lần lượt tại điểm N , P , Q . Gọi S MNPQ và S SAB lần lượt là diện tích của tứ giác MNPQ và diện tích của tam giác SAB . Tính tỉ số A. S MNPQ S SAB S MNPQ 1  . S SAB 2 B. S MNPQ 3  . S SAB 4 C. S MNPQ 2  . S SAB 3 D. S MNPQ 1  . S SAB 3 Câu 2: Từ các chữ số 1, 2, 3 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau đôi một A. 6. B. 9. C. 3. D. 8. Câu 3: Từ một hộp có 11 quả cầu màu đỏ và 4 quả cầu màu xanh, lấy ngẫu nhiên 3 quả. Tính xác suất để lấy được 3 quả cầu màu xanh? 24 4 33 4 A. B. C. D. 455 455 91 165 Câu 4: Điều kiện xác định của phương trình A. x  7. x 2  B. 2  x  7. x2 5  0 là 7 x C. x  2. 3x  6 là: x 2 x 2  A. . B. 3 . C. . Câu 6: Cho cấp số nhân un  có công bội q và thỏa mãn Câu 5: Kết quả của giới hạn lim     1 1 1 1   u  u  u  u  u  49   5 2 3 4 u u u  u  1 1 2 3 4  u  u  35  1 3 Tính P  u  4q2 . 1 A. P  29. B. P  24.  D. 3.  1  u  . 5 C. P  34. Câu 7: Gọi S là tập hợp tất cả các nghiệm thuộc khoảng 3 1  cos 2 x   sin 2 x  4 cos x  8  4 A. 312341 3 D. 2  x  7.  B. 103255 D. P  39. 0;2018 của phương trình  3  1 sin x . Tính tổng tất cả các phần tử của S C. 102827 . D. 310408 3 Câu 8: Tập tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình mx 2  mx  m  3  0 nghiệm đúng với mọi x là: A. m  ;4 . B. m  ;4    0; . C. m  ;4   0; . D. m  ;4 . Trang 1/5 – Mã đề thi 101 – https://toanmath.com/ Câu 9: Ba bạn Hà, Dương, Lâm mỗi bạn viết ngẫu nhiên lên bảng một số tự nhiên thuộc đoạn 1;17  . Tính xác suất để ba số viết ra có tổng chia hết cho 3 1079 1637 A. B. 4913 4913 C. 1728 4913 D. 1673 4913 Câu 10: Xác định tất cả các giá trị của m để hàm số y  3 sin 2 x  4 cos 2 x  m  1 có tập xác định là R A. 4  m  6 . B. m  6 . C. m  6 . D. 4  m  6 . Câu 11: Giả sử phương trình 2 x 2  4ax  1  0 có hai nghiệm x1 , x2 . Tính giá trị của biểu thức T  x1  x2 a2  8 a2  8 4a 2  2 2 A. T  B. T  C. 4a  2 D. T  4 2 3 Câu 12: Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình 5 cos x  m sin x  m  1 có nghiệm: A. m 12 B. m 12 C. m  24 . D. m  24 2 x  y 2  5 4 x 2  y 2  6 4 x 2  4 xy  y 2  0      Câu 13: Hệ phương trình  có một nghiệm  x 0 ; y0  ,trong 2 x  y  1  3  2x  y 1 đó x 0  . Khi đó P  x 0  y 02 có giá trị là : 2 7 A. 3 B. 1 C. D. 2 16 Câu 14: Cho hình chóp S . ABCD có đáy là tứ giác ABCD có các cạnh đói không song song. Giả sử AC  BD  O; AD  BC  I . Giao tuyến của hai mặt phẳng SAC  và SBD  là đường thẳng nào? A. SI B. SC C. SO D. SB Câu 15: Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số y  cos 2 x  2 sin 2 x  1 lần lượt là m và M. Tính T mM . A. T  3 . B. T  1 . C. T  2 . D. T  0 . Câu 16: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho 2 điểm A (1;3) và B (2;1) . Biết rẳng tồn tại điểm M (a; b) thuộc trục oy sao cho tam giác MAB có chu vi nhỏ nhất. Khi đó giá trị của biểu thức P  2a  3b là: A. -21. B. 21. C. -5. D. 5. u Câu 17: Cho dãy số un  được xác định bởi: u1  1, un1  n , n  1, 2, 3,… Tính giới hạn un  1 2018 u1  1u2  1… un  1 2019n 2018 2018 A. B. 2017 2019 lim C. 2016 2017 D. 2017 2018  1 Câu 18: Tìm số hạng không chứa x trong khai triển  x 2    x A. 495 B. 459 C. 495 D. 459 Câu 19: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD. Gọi M(1;3) là trung điểm của cạnh BC,  3 1 1 N  ;  là điểm trên cạnh AC sao cho AN  AC . Xác định tọa độ điểm D, biết D nằm trên đường thẳng  2 2  4 x  y 3  0 A. (2;1). B. (1;-2). C. (-2;1). D. (1;2). Câu 20: Dãy số nào sau đây là cấp số nhân? 12 Trang 2/5 – Mã đề thi 101 – https://toanmath.com/ u1  1 A.   un1  un  1; n  1  u1  1 B.     un1  3un ; n  1   u1  u1  2  2 C.  D.      un1  2un  3; n  1 un1  sin  ; n  1 n   u1  u2  u3  27 Câu 21: Cho cấp số cộng  un  có công sai d  0 thỏa mãn  2 . Tính u2 2 2  u  u  u  275 1 2 3   A. u2  12 B. u2  3 C. u2  9 D. u2  6 Câu 22: Tính tổng Cn1  2Cn2  …  nCnn A. n.2 n1 B. 2n.2 n1 C. n.2n1 D. n.2 n Câu 23: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số: y  x 4  4 x 3  x 2  10 x  3 trên đoạn 1;4  là: 37 , y min  21 4 37 37 C. y min  , y max  21 D. y min   , y max  21 4 4 Câu 24: Tìm số hạng đầu u1 và công sai d của cấp số cộng (u n ) biết u2  7, u3  4 A. y max  5, y min   A. u1  1; d  3 37 4 B. y max  B. u1  4; d  3 C. u1  10; d  3 D. u1  4; d  3 2 1 x  3 8  x Câu 25: Giá trị của giới hạn lim là: x x 0 13 5 13 11 A.  . B. . C. . D. . 12 6 12 12  Câu 26: Các nghiệm của phương trình sin( x  )  1 là. 3   A. x   k 2 , k  Z . B. x    k 2 , k  Z . 6 6   C. x   k , k  Z . D. x   k 2 , k  Z . 6 3  Câu 27: Rút gọn biểu thức cos(  )  sin(   ) ta được 2 A. 0. B. 1. C. 2 cos  . D. 2 sin  . Câu 28: Cho tứ diện ABCD . Gọi M , N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Tìm giá trị thực của k thỏa    mãn đẳng thức vectơ MN  k AC  BD .  1 A. k  . 3  B. k  3. 1 D. k  . 2 C. k  2. Câu 29: Tập nghiệm của bất phương trình  x  25  x   0 là: A. 5;2 . B. 5;  . C. ( ; 2)  (5;  ) D. 2;5 . Câu 30: Cho hình chóp S . ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi O là giao của hai đường chéo, AC  a , BD  b , tam giác SBD đều. Gọi I là điểm di động trên đoạn AC với AI  x  0  x  a  . Gọi (P) là mặt phẳng đi qua I và song song với mặt phẳng (SBD). Biết (P) cắt hình chóp theo thiết diện có diện tích S. Tìm x để S lớn nhất : a ab b a A. B. C. D. 2 2 2 3 an  2018 Câu 31: Cho dãy số un  với un  trong đó a là tham số thực. Để dãy số un  có giới hạn bằng 2 , 5n  2019 giá trị của a là: Trang 3/5 – Mã đề thi 101 – https://toanmath.com/ A. a  9 B. a  12 C. a  6 D. a  10 Câu 32: Cho hình chóp S . ABCD có đáy là hình bình hành. Các điểm I , J lần lượt là trọng tâm các tam giác SAB & SAD . Gọi M là trung điểm CD . Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau A. IJ / / SBM  B. IJ / / SCD  C. IJ / / SBC  D. IJ / / SBD   4x 5  x  4   Câu 33: Hệ bất phương trình  5 x  7 có tập nghiệm là:  2x  3    3  A. 3;2 . B. 2;3 . C. 3;2 . 0 1 2 2018 D. (2;3) 2019 Câu 34: Tính tổng S  C 2019  C 2019  C 2019  …  C 2019  C 2019 A. S  2 2019  1 B. S  2 2019 Câu 35: Gọi S  1 11 111  … 111…1 ( n số 1) thì 10n 1  . A. S  10   81  10n 1   n. C. S  10   81  C. S  2 2018 D. S  2 2020 S nhận giá trị nào sau đây? 1  10n 1   B. S  10  n . 9   9   10n 1 . D. S  81 Câu 36: Tìm parabol  P  : y  ax 2  3 x  2, biết rằng parabol cắt trục Ox tại điểm có hoành độ bằng 2. A. y   x 2  x  2 B. y  x 2  3 x  2 C. y   x 2  3 x  3 D. y   x 2  3x  2 2 x2  5x  3 Câu 37: Kết quả của giới hạn là: lim x x 2  4 x  1 A. -2. B.  C. 2. D.  . Câu 38: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình sau có 4 nghiệm phân biệt : x 2  4 x  3  m  1 A. 4  m  0 . B. 0  m  4 . C. 0  m  1 . D. 1  m  0 . Câu 39: Cho đường thẳng a và mặt phẳng  P  . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai? A. Nếu đường thẳng a và  P  có một điểm chung duy nhất thì a và  P  cắt nhau B. Nếu đường thẳng a và  P  có hai điểm chung phân biệt thì a nằm trong  P  C. Nếu đường thẳng a và  P  không có điểm chung thì a / /  P  D. Nếu đường thẳng a song song với đường thẳng b nằm trong  P  thì a / /  P  Câu 40: Cho hình hộp ABCD. EFGH . Gọi I là tâm của hình bình hành ABFE và K là tâm của hình bình hành BCGF . Khẳng định nào dưới đây là đúng ?       A. BD, AK , GF đồng phẳng. B. BD, IK , GC đồng phẳng.       C. BD, EK , GF đồng phẳng. D. BD, IK , GF đồng phẳng.  3 2    7 x y Câu 41: Hệ phương trình  có nghiệm là  5 3    1  x y  1 A. (1;2) B. 1;   2 Câu 42: Cho dãy số (u n ) biết un  C. (1; 2) D. (1;2) 2n 2  1 . Tìm số hạng u5 n2  3 Trang 4/5 – Mã đề thi 101 – https://toanmath.com/ A. u5  17 12 B. u5  71 39 C. u5  7 4 D. u5  1 4 Câu 43: Cho khai triển (1  2 x) n  a0  a1 x  …  an x n , trong đó n   * . Tìm số lớn nhất trong các số a a a0 , a1 ,…, an , biết các hệ số a0 , a1 ,…, an thỏa mãn hệ thức : a0  1  …  nn  4096 2 2 A. 126720 B. 213013 C. 130272 D. 130127 Câu 44: Cho dãy số  un  được xác định bởi: u1  2019, un 1  un2  un  1 1 1 1   …   . Tính limvn . un   u1 u2 Với mỗi số nguyên dương n , đặt vn  2019  2019 . A. 2018 2018 . B. 2019 2020 . C. 2019 2018 . D. 2017   Câu 45: Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng a. Tính tích vô hướng AB.CA : a2 a2 A.  . B. 2a 2 . C. D. 2a 2 . 2 2 Câu 46: Cho hình chóp S.ABCD. Gọi M là trung điểm của SD, N là điểm nằm trên SB sao cho SN=2NB. Gọi K là giao điểm của MN với mặt phẳng (ABCD). Khẳng định nào sau đây đúng: A. K là giao điểm của MN với AC B. K là giao điểm của MN với BD C. K là giao điểm của MN với AB D. K là giao điểm của MN với BC Câu 47: Trên hệ trục tọa độ Oxy cho điểm M 2;3 . Hỏi trong bốn điểm sau điểm nào là ảnh của M qua phép đối xứng trục Ox A. C 3;2 Câu 48: Cho sin   A. cos  2 . 5 B. D 2;3 C. A 2;3 3 90 0    180 0  . Tính cos  5 4 B. cos   . 5 C. cos  4 . 5 D. B 3;2 3 D. cos   . 5 Câu 49: Trên hệ trục tọa độ Oxy cho điểm M 1;1 . Hỏi trong bốn điểm sau điểm nào là ảnh của M qua phép quay tâm O góc quay 450 A. 0; 2   B. D   2;0 . C. B 1;0 D. C 1;1 Câu 50: Cho 0  k  n; k , n  . Công thức tính số chỉnh hợp chập k của n phần tử là: n! n! n! n! A. Ank  . B. Cnk  . C. Ank  . D. Cnk  . n  k ! n  k !k ! n  k !k ! n  k ! ———————————————– ———– HẾT ———- Trang 5/5 – Mã đề thi 101 – https://toanmath.com/ mamon TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 made 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 cautron 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 dapan C A B D D A D A B C C A B C C D B C B B C A D C C A A D C A D D B B B D C D D D B C A A A B C B A A
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top