Đề KSCL Toán 11 lần 1 ôn thi THPTQG 2019 – 2020 trường Đội Cấn – Vĩnh Phúc

Giới thiệu Đề KSCL Toán 11 lần 1 ôn thi THPTQG 2019 – 2020 trường Đội Cấn – Vĩnh Phúc

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề KSCL Toán 11 lần 1 ôn thi THPTQG 2019 – 2020 trường Đội Cấn – Vĩnh Phúc mới nhất.

Tài liệu Toán 11 và các đáp án, hướng dẫn giải chi tiết các đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Đề KSCL Toán 11 lần 1 ôn thi THPTQG 2019 – 2020 trường Đội Cấn – Vĩnh Phúc

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 11 tại đây

ĐỀ KSCL ÔN THI THPT QG LẦN 1 MÔN TOÁN 11 – NĂM HỌC 2019 – 2020 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT ĐỘI CẤN ĐỀ CHÍNH THỨC Mã đề thi 132 (Thí sinh không được sử dụng tài liệu) Họ và tên thí sinh: …………………………………………………………………… SBD: ………………….. Câu 1: Khẳng định nào sau đây là sai? A. Hàm số y  sinx đồng biến trên khoảng  0;   .   B. Hàm số y  sinx đồng biến trên khoảng  0;  .  2 C. Hàm số y  cotx nghịch biến trên khoảng  0;   .   D. Hàm số y  cosx nghịch biến trên khoảng  0;  .  2  Câu 2: Trong mặt phẳng Oxy , cho điểm M  3;5 . Qua phép tịnh tiến theo v  (2; 1) , điểm M là ảnh của điểm nào sau đây? A. I  1; 4  . B. H  5;6  . C. J  5;6  . D. K  5; 6  . Câu 3: Trong mặt phẳng Oxy , cho điểm M  3; 4  . Ảnh của điểm M qua phép quay tâm O , góc quay 900 là điểm nào sau đây? A. M ’  3; 4  . B. M ’  3; 4  . C. M ’  4;3 . D. M ’  4; 3 . Câu 4: Trong các công thức sau, công thức nào sai? ab a b ab a b A. sin a  sin b  2 sin B. cos a  cos b  2 cos .cos . .cos . 2 2 2 2 ab a b ab a b C. cos a – cos b  2 sin D. sin a – sin b  2 cos .sin . .sin . 2 2 2 2 3sin2 x   3m  2  cos 2 x  2m  1 Câu 5: Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình vô nghiệm B. 1 . C. 2 . D. 3 . A. 0 . Câu 6: Cho sáu chữ số 2,3, 4,5,6,7 . Số các số tự nhiên chẵn có ba chữ số lập thành từ sáu chữ số đã cho là A. 36 . B. 18 . C. 256 . D. 108 . Câu 7: Tính tổng T các nghiệm trong đoạn [0; 2 ] của phương trình 2sin x  3  0 bằng 3  B. . C.  . D. . A. 2 . 2 2 x3 Câu 8: Cho hàm số y  2 . Tập các giá trị của m để hàm số xác định trên nửa khoảng x  2x  m 1  2;3 là A. m  9 . m  0 B.   m  9 C. 9  m  0 . D. m  0 .  Câu 9: Trong mặt phẳng Oxy , cho phép tịnh tiến theo u  a; b  và phép tính tiến này biến điểm M  x; y  thành điểm M ‘  x ‘; y ‘ . Khi đó khẳng định nào sau đây là sai  x ‘  x  a  x  x ‘ a A.  . B. MM ‘   a; b  . C.  . y’  y  b  y  y ‘ b   D. M ‘ M  u . Trang 1/7 – Mã đề thi 132 – https://toanmath.com/  Câu 10: Trong mặt phẳng Oxy , cho điểm M  1; 2  . Phép tịnh tiến theo véctơ v  1; 4  biến điểm M thành điểm M  . Tọa độ điểm M  là B. M   2; 2  . C. M   0;6  . D. M   0; 6  . A. M   2; 2  . Câu 11: Phương trình cos 2 x  7 sinx  4  0 có nghiệm là          k 2 x k 2 x   6 6 ,k  . ,k  . A.  B.   x  5  k 2  x    k 2   6 6      x  3  k 2  x  3  k 2 ,k  . ,k  . C.  D.   x    k 2  x  2  k 2   3 3 Câu 12: Trong mặt phẳng Oxy , cho điểm M 1;1 . Hỏi các điểm sau điểm nào là ảnh của M qua phép quay tâm O , góc 450 ? A. M   –1;1 . B. M  1;0  . C. M    2;0 .   D. M  0; 2 . Câu 13: Có 10 cặp vợ chồng đi dự tiệc. Tổng số cách chọn một người đàn ông và một người phụ nữ trong bữa tiệc phát biểu ý kiến sao cho hai người đó không là vợ chồng A. 10 . B. 90 . C. 100 . D. 91 . Câu 14: Cho đường thẳng  : 7 x  10 y  15  0 . Trong các điểm M 1; 3 , N  0;4  , P  8;0  , Q 1;5 điểm nào cách xa đường thẳng  nhất? A. P . B. Q . C. N . D. M . Câu 15: Nghiệm của phương trình cos x + sin x = 0 là p p p A. x = kp . B. x = – + k p . C. x = + k p . D. x = + k p . 4 6 4 Câu 16: Trên đường tròn lượng giác gốc A cho các cung có số đo  7 13 5 . I . .  II  .  .  III  .  IV  .  . 4 4 4 4 Hỏi trong các cung đã cho, các cung nào có điểm cuối trùng nhau? B. Chỉ  I  ,  II  và  III  . A. Chỉ  I  và  II  . C. Chỉ  II  ,  III  và  IV  . D. Chỉ  I  ,  II  và  IV  . Câu 17: Từ các chữ số 1, 3, 4, 5, 6 ta lập số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau. Số các số lập được là B. 6 . C. 120 . D. 360 . A. 720 . Câu 18: Cho hình vuông ABCD , tâm O . Phép quay tâm O với góc quay nào dưới đây biến hình vuông ABCD thành chính nó? A. 300 . B. 1200 . C. 450 . D. 900 .   2 cos  x    1 với 0  x  2 là 3  A. 1 . B. 0 . C. 2 . D. 3 . Câu 20: Cho đường thẳng (d) 2 x  3 y  4  0 . Véctơ nào sau đây là một véctơ pháp tuyến của đường thẳng (d)?     B. n3   2; 3 . C. n1   3; 2  . D. n4   2;3 . A. n2   2; 3 . Câu 19: Số nghiệm của phương trình Câu 21: Chọn đáp án đúng trong các câu sau với y có đơn vị là độ, k là số nguyên  x  y  k 3600 A. sin x  sin y   . 0 0 x y k 180 360      x  y  k 2 B. sin x  sin y   .  x   y  k 2 Trang 2/7 – Mã đề thi 132 – https://toanmath.com/  x  y  k C. sin x  sin y   .  x    y  k  x  y  k 2 D. sin x  sin y   .  x    y  k 2 Câu 22: Tập các giá trị của m để phương trình sin 2x + cos2 x = m có nghiệm là 2 A. 1 – 5 £ m £ 1 + 5 . B. 1 – 3 £ m £ 1 + 3 . C. 1 – 2 £ m £ 1 + 2 . D. 0 £ m £ 2 . Câu 23: Phương trình lượng giác cos 2 2x  cos 2x  A. x     k2 . 6 B. x   2  k . 3 3  0 có nghiệm là 4  C. x    k . 3 D. x     k . 6 Câu 24: Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình (2 sin x – cos x )(1 + cos x ) = sin2 x là A. x = p . 6 B. x = 5p . 6 D. x = C. x = p . p . 12  Câu 25: Cho hình thoi ABCD , tâm O . Phép tịnh tiến theo OB biến điểm D thành điểm nào? A. Điểm A . B. Điểm B . C. Điểm C . D. Điểm O  2   ; Câu 26: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y  cos x trên đoạn   lần lượt là  3 6  1 1 3 1 1 A. 0 ;  . B. 1 ;  . C. ; . D. 1 ; . 2 2 2 2 2 Câu 27: Phương trình lượng giác 3 tan x  3  0 có nghiệm là    A. x    k . B. x    k2 . C. x   k . 3 3 6 D. x    k . 3 Câu 28: Trong mặt phẳng Oxy , cho đường tròn  C  :  x  1   y  3 =9 . Ảnh của đường tròn  C  2 2 qua phép quay tâm O , góc quay –900 có phương trình là 2 2 2 2 A.  x – 3 +  y  1  9 . B.  x  3   y  1  9 . C.  x  1   y  3  9 . 2 D.  x  1   y -3  9 . 2 2 2 Câu 29: Cho hàm số bậc hai y  f  x  có đồ thị là một Parabol như hình vẽ Y 2 1 2 O -2 X I Hàm số nghịch biến trong khoảng B.  ;2 . A.  ;2   2;   . C.  2;  . D. R . Câu 30: Có bao nhiêu cách sắp xếp 3 nữ sinh, 3 nam sinh thành một hàng dọc sao cho các bạn nam và nữ ngồi xen kẽ A. 6 . B. 72 . C. 720 . D. 144 . Câu 31: Hàm số y  3cot 2 x  2 A. 0 .  3 1  tan 2 x B. 1 . tan x  đạt giá trị nhỏ nhất là C. 2  2 2 . D. 3  2 3 .   Câu 32: Tìm m để phương trình cos2 x   2m  1 cosx  m  1  0 có đúng hai nghiệm x    ;   2 2  Trang 3/7 – Mã đề thi 132 – https://toanmath.com/ A. 1  m  1. B. 1  m  0 . C. 0  m  1. D. 0  m  1 .  5  1 Câu 33: Phương trình sin  cos  x   có mấy họ nghiệm?  3  2 A. 2 họ nghiệm. B. 4 họ nghiệm. C. 6 họ nghiệm. D. 8 họ nghiệm. 3   Câu 34: Các nghiệm thuộc khoảng  0;  của phương trình sin 3 x.cos 3 x  cos3 x.sin 3 x  là 8  2  5  5  5  5 A. , . B. . C. . D. . , , , 8 8 16 16 12 12 24 24    Câu 35: Tìm m để phương trình 2 sin x  m cos x  1  m có nghiệm x    ;   2 2 A. 1  m  3 . B. 2  m  6 . C. 1  m  3 . D. 3  m  1 . Câu 36: Phương trình cos2x  4sin x  5  0 có bao nhiêu nghiệm trên khoảng  0;10  A. 2 . B. 4 . C. 5 . D. 3 . Câu 37: Số giờ có ánh sáng của một thành phố A trong ngày thứ t của năm 2019 được cho bởi một hàm   số y  4sin   t  60   10 , với t  Z và 0  t  365 . Vào ngày nào trong năm thì thành phố A có 178  nhiều giờ ánh sáng mặt trời nhất? A. 31 tháng 5 . B. 29 tháng 5 . C. 30 tháng 5 . D. 28 tháng 5 . Câu 38: Phương trình sin x 1  cos x 4   tương đương với các phương trình 1  cos x sin x 3 A. sin x  3 cos x   3 hoặc 3 sin x  cos x  1 . B. sin x  3 cos x  1 hoặc 3 sin x  cos x   3 . x x    C. 2sin x  3  0 hoặc  tan  3   3 tan  1  0 . 2 2    x x    D. 2sin x  3  0 hoặc  tan  3   3 tan  1  0 . 2 2    Câu 39: Trong mặt phẳng Oxy , cho hai điểm A (1;6) , B( –1; –4) . Gọi C , D lần lượt là ảnh của A và B  qua phép tịnh tiến theo vectơ v = (1;5) .Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau A. ABCD là hình thang. B. ABCD là hình bình hành. C. ABDC là hình bình hành. D. Bốn điểm A , B , C , D thẳng hàng. Câu 40: Trong mặt phẳng Oxy , cho tam giác ABC cân tại B với A 1;  1 , C  3;5  . Điểm B nằm trên đường thẳng d : 2 x  y  0 . Phương trình các đường thẳng AB, BC lần lượt là d1 : ax  by  24  0 , d 2 : cx  dy  8  0 . Giá trị biểu thức P  a.b.c.d là A. P  975 . B. P  5681 . C. P  3059 . D. P  5083 . Câu 41: Trong mặt phẳng Oxy , cho đường tròn (C ) có phương trình ( x  1) 2  ( y  2) 2  4 . Hỏi phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép đối xứng qua trục Oy và phép tịnh tiến theo véctơ  v  (2;3) biến đường tròn (C ) thành đường tròn có phương trình là A. x 2  y 2  4 . B. ( x  2) 2  ( y  6) 2  4 . C. ( x  2) 2  ( x  3) 2  4 . D. ( x  1) 2  ( y  1) 2  4 .   Câu 42: Tìm tập xác định D của hàm số y  5  2 cot 2 x  sin x  cot   x  là 2  A. D   . B. D   k , k   . Trang 4/7 – Mã đề thi 132 – https://toanmath.com/    D. D     k , k    .  2   k  C. D    , k    . 2    x3  y 3  2 x 2  4 y 2  5  0 Câu 43: Giả sử hệ phương trình  2 2  x  2 y  4 x  13 y  7  0 1 có nghiệm dạng  x; y  . Gọi  2 S là tổng tất cả các giá trị x và y trong các nghiệm. Khi đó giá trị của S là A. S  3 . B. S  6 . C. S  5 . D. S  4 . 1 4 tan x  m . Để phương trình vô nghiệm, các giá trị của tham số m phải Câu 44: Cho phương trình cos 4 x  2 1  tan 2 x thỏa mãn điều kiện 5 3 5 3 A.   m  0 . B. 0  m  1 . C. 1  m  . D. m   hay m  . 2 2 2 2  3x  1  2 Câu 45: Tổng các nghiệm nguyên thuộc đoạn  6;6 của bất phương trình x 2  9    x x 9  x5  là B. 13 . C. 0 . D. 12 . A. 11. Câu 46: Tìm m để phương trình  cos x  1 cos 2 x  m cos x   m sin 2 x có đúng hai nghiệm x  0;  1 1 1 A. 1  m  1 . B. 0  m  . C. 1  m   . D.   m  1 . 2 2 2 2 3   sin 3x  cos3x  3  cos 2 x  Câu 47: Cho phương trình  sin x  . Tổng các nghiệm của phương trình  1  2sin 2 x  5  thuộc khoảng  0;2  là 3  . C. . D.  . 2 2 Câu 48: Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng d : x  y  2  0 . Hỏi phép dời hình có được bằng cách  thực hiện liên tiếp phép đối xứng tâm O ( O là gốc tọa độ) và phép tịnh tiến theo véctơ v  (3; 2) biến đường thẳng d thành đường thẳng nào A. 3 x  3 y  2  0 . B. x  y  2  0 . C. x  y  2  0 . D. x  y  3  0 . A. 2 . B. Câu 49: Cho x, y, z  0 và x  y  z   2 . Giá trị lớn nhất của hàm số y  1  tan x.tan y  1  tan y.tan z  1  tan z.tan x là A. ymax  2 3 . B. ymax  1  2 2 . C. ymax  4 . D. ymax  3 3 . Câu 50: Cho hình vuông ABCD tâm I , có cạnh bằng 2 và có các đỉnh vẽ theo chiều dương. Trên cạnh BC lấy điểm J sao cho BJ  1 . Gọi O là giao điểm giữa trung trực của AB với đường tròn ngoại   tiếp hình vuông ( thuộc cung bé CD ). Phép biến hình nào biến véctơ AI thành véctơ BJ         A. BJ  Q 0 AI . B. BJ  Q 0 AI . C. BJ  Q 0 AI . D. BJ  Q 0 AI . O ,45     C,45    O ,90    O ,60    ———– HẾT ———– Trang 5/7 – Mã đề thi 132 – https://toanmath.com/ 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A C C C A D C B C D A D B B B A C D C A A A D A D B D B B B B D C D C C B C D B D C D D A C A D A A Trang 6/7 – Mã đề thi 132 – https://toanmath.com/ Trang 7/7 – Mã đề thi 132 – https://toanmath.com/
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top