Đề KSCL Toán 11 lần 1 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

Giới thiệu Đề KSCL Toán 11 lần 1 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề KSCL Toán 11 lần 1 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh mới nhất.

Tài liệu Toán 11 và các đáp án, hướng dẫn giải chi tiết các đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Đề KSCL Toán 11 lần 1 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 11 tại đây

SỞ GD&ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 1 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1 NĂM HỌC 2018 -2019 MÔN TOÁN 11 Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 132 Họ và tên thí sinh:…………………………………………………………… SBD: …………………. Câu 1: Cho hình lăng trụ ABC. A1 B1C1 . Gọi I , K , G lần lượt là trọng tâm các tam giác ABC , ACC1 , A1B1C1 . Mặt phẳng nào sau đây song song với mặt phẳng ( IKG ) ? A. ( BB1C1 ) B. ( ABB1 ) C. ( AC1 A1 ) D. ( AB1C ) Câu 2: Gieo một đồng xu cân đối và đồng chất hai lần liên tiếp. Tính xác suất để ít nhất một lần xuất hiện mặt ngửa A. 1 3 Câu 3: Cho dãy số  un  A. un  2 n 1 B. 1 2 C. 3 4 D. 2 3 1  u1  với  . Tìm công thức số hạng tổng quát của dãy số 2 un 1  2un B. un  1 2 n 1 1 2n D. un  2 n 2 C. m  2  m  2 D.  m  2 C. un  Câu 4: Phương trình ( m 2  4) x  m  2 có nghiệm khi A. m  2 m  0 B.  m  2 Câu 5: Trong mặt phẳng Oxy , đường thẳng đi qua M 1; 2  và vuông góc với đường thẳng d : 2 x  3 y  12  0 có phương trình là A. 3x  2 y  7  0 B. 2 x  3 y  8  0 C. 2 x  3 y  4  0 D. 2 x  3 y  8  0 Câu 6: Đồ thị hàm số nào dưới đây nhận Oy làm trục đối xứng? A. Hàm số y  sin x B. Hàm số y  cot x C. Hàm số y  tan x D. Hàm số y  cos x Câu 7: Số tập con có 3 phần tử khác nhau của tập X  0,1, 2,3 là A. 24 B. 1 C. 4 D. 3 Câu 8: Biểu diễn tập nghiệm của phương trình cos x  cos 2 x  cos3 x  0 trên đường tròn lượng giác ta được số điểm cuối là A. 2 B. 5 C. 6 D. 4 Trang 1/6 – Mã đề thi 132 0 2 4 2018 Câu 9: Tính tổng P  C2018  C2018  C2018  ….  C2018 A. 22017 B. 22018  1 2 C. 22018 D. 22018  1 2 Câu 10: Số nghiệm của phương trình ( x 2  5 x  4) 2 x  3  0 là A. 3 B. 0 C. 1 D. 2 Câu 11: Tìm m để hàm số y  (m2  4) x 2  (m  1) x  3 nghịch biến trên  A. m  2 B. m  1 C. m  2 hoặc m  2 D. m  2 Câu 12: Cho cấp số cộng  un  , gọi S n là tổng của n số hạng đầu của cấp số cộng. Biết S7  77, S12  192 . Tìm số hạng tổng quát của cấp số cộng đó ? A. un  2  3n B. un  4  5n C. un  3  2n D. un  5  4n Câu 13: Khẳng định nào sau đây sai? A. Nếu hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với mặt phẳng thứ ba thì chúng song song với nhau B. Nếu mặt phẳng ( P ) chứa hai đường thẳng phân biệt cùng song song với mặt phẳng (Q ) thì mặt phẳng ( P ) song song với mặt phẳng (Q ) . C. Nếu hai mặt phẳng không có điểm chung nào thì chúng song song với nhau. D. Nếu hai mặt phẳng song song thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng này đều song song với mặt phẳng kia. Câu 14: Vectơ nào sau đây không là véc tơ pháp tuyến của đường thẳng d : x  3 y  2  0  1 A. w  ( ; 1) 3  B. h  (3;1)  C. u  (1; 3)  D. v  ( 2;6) Câu 15: Cho hàm số y   x 2  4 x  5 . Khẳng định nào sau đây đúng? A. Hàm số nghịch biến trên khoảng ( ; 2) B. Hàm số đồng biến trên khoảng ( 2;  ) C. Hàm số đồng biến trên khoảng ( ; 2) D. Hàm số nghịch biến trên khoảng ( 2;  ) Câu 16: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình cos 2x  m có nghiệm? A. 3 B. 4 C. 1 D. 2 2 Câu 17: Trong mặt phẳng Oxy , ảnh của đường tròn  x  2   y 2  16 qua phép vị tự tâm O tỉ số k 1 có phương trình là 2 2 A.  x  1  y 2  8 2 B.  x  1  y 2  4 2 C.  x  1  y 2  8 2 D.  x  1  y 2  4 Câu 18: Mệnh đề nào sau đây đúng? A. Hai đường thẳng nằm trên hai mặt phẳng song song thì chúng song song với nhau. B. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ ba thì song song với nhau. Trang 2/6 – Mã đề thi 132 C. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau. D. Hai đường thẳng không có điểm chung thì song song với nhau. Câu 19: Hàm số y  sin 2 x tuần hoàn với chu kì là A.  2 B. 4 D.  C. 2 Câu 20: Cho tứ diện ABCD , M là một điểm nằm trong tam giác ABC . Mặt phẳng ( P ) đi qua M song song với AB và CD . Thiết diện của tứ diện ABCD bị cắt bởi mặt phẳng ( P ) là A. Hình chữ nhật B. Hình vuông C. Hình bình hành D. Tam giác Câu 21: Trong mặt phẳng Oxy , ảnh của đường thẳng d : x  2 y  1  0 qua phép quay tâm O góc quay 90o có phương trình là A. 2 x  y  1  0 B. 2 x  y  1  0 C. 2 x  y  1  0 D. x  2 y  1  0 9 2   Câu 22: Số hạng không chứa x trong khai triển  x  2  là x   A. 672 B. 4032 C. 672 D. 8 Câu 23: Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất. Tính xác suất để mặt xuất hiện có số chấm chia hết cho 3 ? A. 1 3 B. 2 3 C. 1 6 1 2 D. Câu 24: Số giờ có ánh sáng của một thành phố X ở vĩ độ 40o bắc trong ngày thứ t của một năm    không nhuận được cho bởi hàm số y  3sin  (t  80)   12, t  , 0  t  365 . Vào ngày nào trong 182  năm thì thành phố X có nhiều giờ ánh sáng nhất? A. 262 B. 80 C. 353 D. 171 10 Câu 25: Cho khai triển 1 2x  3×2   a0  a1x  a2 x2  a3 x3  ….  a20 x20 Tính tổng T  a0  a1  a2  a3  ….  a19  a20 A. 0 B. 610 C. 1 D. 210 Câu 26: Phương trình nào sau đây không phải là phương trình đường tròn? A. x 2  y 2  2  0 B. x 2  y 2  2 x  2 y  4  0 C. x 2  y 2  100 y  1  0 D. x 2  y 2  y  0 Câu 27: Trong mặt phẳng Oxy , cho M ( 3; 2) . Tọa độ ảnh của điểm M qua phép tịnh tiến theo  v  (5; 4) là A. ( 8;6) B. (2; 2) C. (8; 6) D. (2; 2) Trang 3/6 – Mã đề thi 132 Câu 28: Số nghiệm của phương trình s inx  A. 5 B. 4 1 trong đoạn  0;5  là 10 C. 2 D. 6 Câu 29: Trong mặt phẳng Oxy , cho điểm A  2;3 , và hai đường thẳng d1 , d 2 lần lượt có phương trình là d1 : x  y  5  0, d 2 : x  2 y  7  0 . Gọi B( x1 ; y1 )  d1 , C ( x2 ; y2 )  d 2 sao cho tam giác ABC nhận G  2;0  làm trọng tâm. Tính T  x1 x2  y1 y2 . A. 21 B. 12 C. 9 D. 9 Câu 30: Cho cấp số nhân  un  có công bội q  0 . Biết u1  1, u3  4 . Tìm u4 ? A. 2 B. 8 C. 11 2 D. 16 Câu 31: Hàm số y  x 2  2mx  3 đồng biến trên (1;  ) khi A. m   B. m  1 C. m  1 Câu 32: Phương trình x 2  2 x  11  0 có 2 nghiệm x1 , x2 . Tính A  A. 2 11 B. 2 C. 2 11 D. m  1 1 1  x1 x2 D. 11 Câu 33: Số cách xếp 5 học sinh thành một hàng dọc là A. 4! B. 5! C. 5 D. 55 Câu 34: Câu lạc bộ sách của nhà trường có 25 thành viên. Số cách chọn ra một ban quản lí gồm một trưởng ban, một phó ban, một thư kí là A. 2300 B. 6900 C. 13800 D. 5600 Câu 35: Hàm số y  2 sin x.cos x  cos 2 x có giá trị lớn nhất bằng A. 2 2 B. 2 C. 3 D. 2 Câu 36: Có bao nhiêu giá trị nguyên của m   5;5 để phương trình 2sin x  m cos x  1  m có     nghiệm x   ;  ?  2 2 A. 7 B. 5 C. 3 D. 8 Câu 37: Cho hình hộp ABCD. A’ B ‘C ‘ D ‘ . Gọi M là trọng tâm tam giác BCD , N là điểm trên cạnh C ‘ D sao cho C ‘ N  x.C ‘ D . Với giá trị nào của x thì MN / / BD ‘ A. 1 4 B. 1 3 C. 1 2 D. 2 3 Câu 38: Cho hình chóp S . ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC và M là trung điểm của SC . Gọi K là giao điểm của SD với mặt phẳng ( AGM ) . Tính tỉ số SK . SD Trang 4/6 – Mã đề thi 132 A. 1 2 C. 3 B. 2 D. 1 3 Câu 39: Trong mặt phẳng Oxy , cho điểm A  3 ; 0  , B  0 ; 4  . Đường tròn nội tiếp tam giác OAB có phương trình là A. x 2  y 2  6 x  8 y  25  0 B. x 2  y 2  2 x  2 y  1  0 C. x 2  y 2  1 D. x 2  y 2  2 Câu 40: Trong giờ thể dục, tổ một của lớp 11A có 12 học sinh gồm 7 nam và 5 nữ tập trung ngẫu nhiên thành một hàng dọc. Tính xác suất để bạn đứng đầu hàng và cuối hàng đều là nam? A. 7 22 B. 7 11 C. 1 66 D. 7 44 Câu 41: Bài kiểm tra khảo sát môn toán có 50 câu trắc nghiệm. Mỗi câu có 4 phương án trả lời, trong đó chỉ có một phương án trả lời đúng, các phương án còn lại sai. Mỗi câu trả lời đúng được 0,2 điểm, câu trả lời sai không được tính điểm. Bạn A trả lời đúng được 25 câu, 25 câu còn lại khoanh bừa. Tính xác suất để bạn A được 8 điểm toán? 10 3 A. C   4 10 25 15 1 B. C   4 15 25 15 10 1 3 C. C     4 4 15 25 10 15 1 3 D. C     4 4 10 25 0 1 2 2018 Câu 42: Tính tổng S  C2018  2C2018  3C2018  ….2019C2018 A. 1009.22017 B. 1009.22018 C. 1009.2 2019 D. 1010.2 2018 Câu 43: Có 2 hộp A và B , hộp A chứa 6 viên bi trắng và 4 viên bi đen, hộp B chứa 7 viên bi trắng và 3 viên bi đen (các viên bi coi như khác nhau). Người ta lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp A bỏ vào hộp B . Rồi sau đó lấy ngẫu nhiên 2 viên bi từ hộp B . Tính xác suất để 2 viên bi lấy từ hộp B là 2 viên bi trắng? A. 123 257 B. 37 83 C. 126 275 D. 21 55 Câu 44: Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh 3a , SA  SD  3a, SB  SC  3a 3 . Gọi M , N lần lượt là trung điểm các cạnh SA, SD và P điểm thuộc cạnh AB sao cho AP  2a . Tính diện tích thiết diện của hình chóp bị cắt bởi mặt phẳng ( MNP ) A. 9a 2 7 8 B. 9a 2 139 4 C. 9 a 2 39 8 D. 9a 2 139 16 Câu 45: Tham số a thỏa mãn giá trị lớn nhất của hàm số y  3 x 2  6 x  2a  1 trên đoạn  2;3 đạt giá trị nhỏ nhất. Tham số a thuộc khoảng nào sau đây? A. (10;5) B. ( 5;0) C. (5;10) D. (0;5) Trang 5/6 – Mã đề thi 132 Câu 46: Tìm hệ số của số hạng chứa x 3 trong khai triển 1  2 x  2018 x2018  2017 x2017  2016×2016  A. C603 B. 8.C360 C. 8.C603 60 D. C603 Câu 47: Có 12 người xếp thành một hàng dọc được đánh số từ 1 đến 12 (vị trí của mỗi người trong một hàng là cố định). Chọn ngẫu nhiên 3 người trong hàng. Tính xác suất để 3 người được chọn không có 2 người đứng cạnh nhau. A. 6 11 B. 5 11 C. 7 11 D. 8 11 Câu 48: Tính giá trị biểu thức P  sin 2 1o  sin 2 2o  sin 2 3o  …….  sin 2 90 o A. 91 2 B. 45 C. 2 D. 1 Câu 49: Có bao nhiêu giá nguyên của m   2018; 2018 để phương trình ( x  1)( x 2  x  m)  0 có 3 nghiệm phân biệt x1 , x2 , x3 thỏa mãn x12  x22  x32  2 A. 2018 B. 2016 C. 2019 D. 2017 Câu 50: Biết rằng tập hợp các giá trị của m để phương trình (m  2) x  3  (2m  1) 1  x  m 1  0 có nghiệm là đoạn  a; b . Tính giá trị biểu thức S  2019b  2020a  172 A. 2019 B. 1918 C. 1981 D. 1819 ———————————————- ———– HẾT ———- Trang 6/6 – Mã đề thi 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 A C D A A D C C A D D C B B D A B B D C A A A D D 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 26 B 27 B 28 D 29 C 30 B 31 C 32 A 33 B 34 C 35 D 36 B 37 D 38 D 39 B 40 A 41 C 42 D 43 C 44 B 45 B 46 C 47 A 48 A 49 D 50 C
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top