Đề KSCL lần 2 Toán 11 năm 2019 – 2020 trường THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc

Giới thiệu Đề KSCL lần 2 Toán 11 năm 2019 – 2020 trường THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề KSCL lần 2 Toán 11 năm 2019 – 2020 trường THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc mới nhất.

Tài liệu Toán 11 và các đáp án, hướng dẫn giải chi tiết các đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Đề KSCL lần 2 Toán 11 năm 2019 – 2020 trường THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 11 tại đây

SỞ GD-ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT YÊN LẠC KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 2 NĂM HỌC 2019 – 2020 ĐỀ THI MÔN:TOÁN – LỚP 11 Đề thi gồm 5 trang Thời gian: 90 phút; không kể thời gian phát đề./. U MÃ ĐỀ THI: 804 Câu 1. Một người có 3 chiếc áo trắng, 4 chiếc quần đen, 5 đôi giày. Hỏi người đó có bao nhiêu cách chọn mặc áo trắng, quần đen, đeo giày? A. 210. B. 120. C. 12. D. 60.  Câu 2. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, phép tịnh tiến theo véc tơ u (0;3) biến điểm M (1;2) thành điểm nào sau đây? A. B (−2;2). B. A(1; −1). C. C (1;5). D. D (0;5). Câu 3. Tung ngẫu nhiên ba đồng xu, số phần tử của không gian mẫu là A. 12. B. 6. C. 16. D. 8. = u2 2 u1 3,= Tìm u5 . 2un +1 − 3un , ∀n ≥ 1. +2 un= Câu 4. Cho dãy số (un ) xác định bởi  A. u5 = −17. B. u5 = −12. C. u5 = −19. D. u5 = −13. Câu 5. Hộp A chứa 3 viên bi xanh 4 viên bi đỏ, hộp B chứa 2 viên bi xanh và 5 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp 1 viên bi. Tìm xác suất lấy được hai viên bi đỏ. 9 . 14 mπ 0 có dạng x0 = − Câu 6. Nghiệm âm lớn nhất của phương trình cos 2 x + 3cos x + 1 = , trong đó m, n là n m các số tự nhiên và tối giản. Tính T= m − n. n A. T = 1. B. T = 2. C. T = −1. D. T = −2. A. P = 16 . 49 B. P = 20 . 49 C. P = 18 . 91 D. P = Câu 7. Phương trình nào sau đây vô nghiệm? A. 5cot x = 3. B. 5cos x = −2. C. 2 cos x = −5. 2 Câu 8. Tập nghiệm S của bất phương trình x + 4 x + 3 < 0 là A. S =[ −3; −1]. C. S = D. 3cot x = 5. B. S =( −3; −1) . ( −∞; −3] ∪ [ −1; +∞ ) . D. S = ( −∞; −3) ∪ (−1; +∞). Câu 9. Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N, P, Q thứ tự là trung điểm các cạnh AB, CD, AC, BD. Khẳng định nào sau đây Sai? A. PQ, BC chéo nhau. B. PQ, CD chéo nhau. C. PQ, AD chéo nhau. D. PQ, MN chéo nhau. Câu 10. Hình nào sau đây không là hình biểu diễn của một tứ diện? Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4 Trang 1/5 - Mã đề 804 A. Hình 3. B. Hình 1. C. Hình 2. D. Hình 4. Câu 11. Cho một tứ giác lồi có số đo 4 góc lập thành một cấp số cộng, biết số đo góc lớn nhất gấp 4 lần số đo góc nhỏ nhất. Số đo góc lớn nhất là B. 144o. C. 136o. D. 132o. A. 124o. Câu 12. Điều kiện xác định của phương trình x + 3 = 2 x là A. x > −3. B. x ≥ −3. C. x > 0. D. x ≥ 0. Câu 13. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, ảnh của điểm B (2;1) qua phép quay tâm O, góc quay 900 là A. M ( −2;1). B. N (1; −2). C. Q (−1;2). D. P (−2; −1). S = a − a + a − a3 + … + a100 . 0 1 2 Câu 14. Cho khai triển (1 + 3 x) = a0 + a1 x + a2 x + … + a100 x . Tính A. S = 4100. B. S = 2100. C. S = 1. D. S = 0. Câu 15. Cho tam giác ABC với các kí hiệu thông thường, đẳng thức nào sau đây SAI? 1 A. S = B. S = a.ha . p ( p + a )( p + b)( p + c). 2 1 abc C. S = ab sin C. D. S = . 2 4R Câu 16. Dãy số ( un ) nào sau đây là dãy bị chặn? 100 2 100 5 B. un = . C. un = 5n. D. un = 5n. n Câu 17. Với hai cung lượng giác x, y bất kì, đẳng thức nào sau đây đúng? B. sin( = A. sin( x= − y ) sin x sin y − cos x cos y. x − y ) sin x cos y + sin y cos x. A. un = n5 . C. sin( = x − y ) sin x cos y − sin y cos x. D. sin( x= − y ) sin x sin y + cos x cos y. Câu 18. Hàm số y = sin x nghịch biến trong khoảng nào sau đây?   π 2 A. S =  0;  .  π  2   B. S = − ; π  . π 2   S  ; π . C.= S D. = ( 0; π ) . Câu 19. Có bao nhiêu số tự nhiên lẻ có 3 chữ số khác nhau lập từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6? A. 120. B. 60. C. 216. D. 20. 1 Câu 20. Một nghiệm của phương trình cos x = là 2 π π π π A. x = . B. x = . C. x = . D. x = . 6 4 2 3 Câu 21. Cấp số cộng có số hạng đầu u1 = −5, công sai d = 2 thì số hạng thứ 100 là A. u100 = −498. B. u100 = −493. C. u100 = 195. D. u100 = 193. Câu 22. Trục đối xứng của đồ thị hàm số y = x 2 + 6 x + 4 là A. x = 0. B. x = −6. Câu 23. Chu kì tuần hoàn của hàm số y = cos 3 x là A. 2π . B. 6π . C. x = −3. C. 2π . 3 D. x = 3. D. π 3 . Câu 24. Công thức nào sau đây đúng? n! n! n! n! A. Ank = B. Ank = C. Ank = D. Ank = . . . . k! (n − k )! (n + k )! k !(n − k )! Câu 25. Một hộp chứa 4 viên bi xanh và 3 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp đó. Xác suất để lấy được viên bi xanh là A. 4 . 7 Trang 2/5 – Mã đề 804 B. 3 . 4 C. 4 . 3 D. 3 . 7 Câu 26. Cho hai đường tròn có phương trình (C1 ) : ( x − 3) 2 + ( y= + 2) 2 4,(C2 ) : ( x + 1) 2 + ( y= − 4) 2 36. Biết tâm vị tự trong của hai đường tròn là I (a; b), tính a + b ? 1 2 3 2 B. a + b = 10. A. a + b =− . C. a + b = . D. a + b = 0. Câu 27. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho A(3;0), B (0;4). Đường phân giác trong góc B của tam giác OAB có phương trình tổng quát là A. 3 x + y − 4 = 0. B. 3 x − y + 4 = 0. D. x − 3 y + 12 = 0. C. 3 x + 4 y − 16 = 0. Câu 28. Chọn ngẫu nhiên 4 đỉnh của một đa giác đều 24 đỉnh. Tìm xác suất để chọn được 4 đỉnh là 4 đỉnh của một hình vuông. A. 2 . 69 B. 1 . 151 C. 2 . 1551 D. 1 . 1771 Câu 29. Có bao nhiêu cách xếp 3 bạn nam và 7 bạn nữ thành hàng dọc sao cho các bạn nam không đứng cạnh nhau? B. 1693440. C. 806400. D. 604800. A. 1058400. Câu 30. Tập nghiệm của bất phương trình A. 9. B. Vô số. 8 − x ≥ 2 − x chứa bao nhiêu số nguyên ? C. 5. D. 10. Câu 31. Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 2cos 2 x + 3cos x − 5 là phân số tối giản −m ,(m, n ∈  + ). Khi đó n A. m + n = B. m + n = 137. 101. C. m + n = D. m + n = 1. 7. Câu 32. Xác suất bắn trúng mục tiêu của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh là 0,8. Hoàng Xuân Vinh bắn ngẫu nhiên 5 viên. Tìm xác suất để ít nhất 4 viên trúng mục tiêu. A. 0, 4096. B. 0,6144. C. 0,90112. D. 0,73728. m n cos 2 x + cos 6 x. Tính m + n. 16 16 A. m + n = B. m + n =−16. 15. C. m + n = D. m + n =−14. 16. 4x 2x Câu 34. Phương trình 2sin 2 x − 2cos + 8sin −5 = 0 có bao nhiêu nghiệm thuộc [ 0;2019π] ? 3 3 Câu 33. Cho cos 6 x − sin 6 = x A. 1008. B. 2019. C. 673. D. 1346. Câu 35. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi G là trọng tâm tam giác SAB, I là trung điểm BC. Mặt phẳng (DGI) cắt SB tại M. Tính tỉ số A. SM 3 = . SB 5 B. SM 3 = . SB 4 SM . SB C. SM 2 = . SB 5 D. SM 5 = . SA 7 Câu 36. Tìm hệ số của x2 trong khai triển (1 − x + x 2 )50 . P P A. 2550. B. 50. C. 1275. D. 2450. Câu 37. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi M là trung điểm AB. (P) là mặt phẳng qua M song song với các đường thẳng AC, SB. Thiết diện của hình chóp khi cắt bởi (P) là A. Một ngũ giác. B. Một tứ giác. C. Một tam giác. D. Một lục giác. Câu 38. Cho tứ diện ABCD có trọng tâm G. Đường thẳng qua G và song song với AB cắt các mặt phẳng (ACD), (BCD) thứ tự tại M, N. Mặt phẳng (CMN) cắt DA, DB thứ tự tại R, S. Mặt phẳng (DMN) cắt CA, CB thứ tự tại P, Q (tham khảo hình vẽ sau). Trang 3/5 – Mã đề 804 A R P M G S B D Q N C Kết luận nào sau đây sai? A. RS//(ABC). C. PN//(ABD). B. RS//(DMN). D. PR//(GCD). u1 = 4 . Tìm chữ số hàng đơn vị của u2019 . u = 3 u − 6, ∀ n ≥ 1 n  n +1 Câu 39. Cho dãy số (un ) xác định bởi  A. 4. B. 6. C. 0. D. 2.   Câu 40. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng ∆ : x = 1, véc tơ u (4;0). Phép tịnh tiến theo u biến ∆ thành ∆1 , phép quay tâm O góc quay −900 biến ∆1 thành ∆ 2 . Phương trình ∆ 2 là B. y = −4. A. y = 5. C. y = −5. D. y = 4. Câu 41. Biết phương trình 8 x − 6 x − 1 = 0 có ba nghiệm là x1 = cos α, x2 = cos β, x3 = cos ϕ , trong đó 3 α, β, ϕ ∈ [0; π] và α +β + ϕ = A. T = 21. C. T = 26. mπ m (với m, n ∈  + , là phân số tối giản). Tính tổng T= m + n. n n B. T = 16. D. T = 20. Câu 42. Tập giá trị của hàm số y = A. 13. B. 10. Câu 43. Cho khai triển ( 2 + 3 x ) 100 lớn nhất? A. a68 . B. a62 . sin 3 x − 2cos3 x + 10 có bao nhiêu số nguyên? 6cos x cos 2 x − 4cos3 x + 3 C. 12. D. 11. = a0 + a1 x + a2 x 2 + … + a100 x100 . Số nào trong các số a0 , a1 , a2 ,…, a100 là số C. a60 . D. a100 . Câu 44. Trong mặt phẳng Oxy cho các điểm A(1;2), B (7;2). M là điểm thay đổi sao cho MA = 2 MB. Gọi M ‘ là ảnh của M qua phép vị tự tâm O, tỉ số -2. Tập hợp các điểm M ‘ là đường tròn nào sau đây? 2 2 A. ( x + 15 ) + ( y + 4) 2 = B. ( x + 15 ) + ( y + 4) 2 = 64. 36. C. ( x + 18 ) + ( y + 4) 2 = 64. 2 D. ( x + 18 ) + ( y − 4) 2 = 36. 2 Câu 45. Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N, P, Q, R, S thứ tự là trung điểm AB, CD, AC, BD, AD, BC. Chọn ngẫu nhiên 4 điểm trong 10 điểm A, B, C, D, M, N, P, Q, R, S. Tìm xác suất để 4 điểm chọn được là 4 đỉnh của một tứ diện (tham khảo hình vẽ sau). Trang 4/5 – Mã đề 804 A M R P B D Q S N C A. 11 . 35 B. 23 . 70 C. 7 . 10 D. 47 . 70 Câu 46. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. G là trọng tâm tam giác SCD, AG cắt mặt phẳng (SBD) tại I. Tính tỉ số A. IA = 3. IG IA . IG IA B. = 4. IG C. IA = 1. IG D. IA = 2. IG Câu 47. Cho tam giác ABC. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức S = cos 2 A + 3 ( cos 2 B + cos 2C ) là 5 3 3 C. S min = − . D. S min = − . 2 2 4 Câu 48. Phương trình cos 3 x − cos 2 x + m cos x − 1 = 0 (m là tham số) có đúng 8 nghiệm phân biệt thuộc khoảng  π   b + b  − ; 2π  khi và chỉ khi m ∈  a;  , với a, b, c ∈  , là phân số tối giản. Tính tổng S = a + b + c. c  2   c A. S = 17. B. S = 20. C. S = 23. D. S = 16. A. S min = − 11 . 3 B. S min = − . Câu 49. Số giá trị nguyên của m để phương trình 4cos 2 x + 3 m − 3cos x + 4 − 2m = 0 có nghiệm là A. 12. B. 10. C. 8. D. 11. Câu 50. Đường phân giác của góc nhọn tạo bởi hai đường thẳng d1 : 4 x + 3 y = − 2 0, d 2 :12 x − 5 y = + 7 0 có một véc tơ chỉ phương là  A. u ( −3;5 ) .  B. u ( 8;1) .  C. u ( −1;8 ) .  D. u ( 3; −2 ) . ————- HẾT ————Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Trang 5/5 – Mã đề 804 ĐÁP ÁN CÁC MÃ ĐỀ ———————–Mã đề [802] 1 2 3 A A C 26 27 28 B B B 4 5 6 7 8 9 10 B C D B B B A 29 30 31 32 33 34 35 D A B D C D B 11 C 36 C 12 B 37 D 13 C 38 A 14 C 39 C 15 C 40 D 16 A 41 B 17 C 42 D 18 D 43 D 19 D 44 B 20 C 45 C 21 A 46 D 22 B 47 A 23 D 48 A 24 B 49 D 25 A 50 B Mã đề [804] 1 2 3 D C D 26 27 28 C A D 4 5 6 7 8 9 10 A B C C B D D 29 30 31 32 33 34 35 B D A D C D B 11 B 36 C 12 B 37 A 13 C 38 C 14 B 39 D 15 A 40 C 16 B 41 A 17 C 42 D 18 C 43 C 19 B 44 C 20 B 45 D 21 D 46 A 22 C 47 B 23 C 48 B 24 B 49 B 25 A 50 C Mã đề [806] 1 2 3 A A D 26 27 28 D C C 4 5 6 7 8 9 10 C C D C B B B 29 30 31 32 33 34 35 B A C C B A C 11 C 36 A 12 B 37 C 13 C 38 D 14 D 39 B 15 A 40 A 16 B 41 B 17 B 42 A 18 B 43 A 19 C 44 D 20 A 45 C 21 C 46 D 22 A 47 B 23 C 48 B 24 D 49 D 25 C 50 B Mã đề [808] 1 2 3 C B D 26 27 28 C B B 4 5 6 7 8 9 10 A B D A C C D 29 30 31 32 33 34 35 D A C D B A A 11 B 36 C 12 D 37 C 13 B 38 B 14 B 39 B 15 D 40 A 16 B 41 A 17 A 42 B 18 D 43 A 19 C 44 B 20 C 45 B 21 C 46 C 22 D 47 C 23 D 48 D 24 A 49 D 25 A 50 B Mã đề [810] 1 2 3 D B D 26 27 28 A A A 4 5 6 7 8 9 10 B D A C B C C 29 30 31 32 33 34 35 B B A B B C D 11 D 36 A 12 D 37 B 13 D 38 C 14 D 39 C 15 C 40 A 16 C 41 A 17 C 42 A 18 D 43 B 19 C 44 D 20 C 45 C 21 D 46 A 22 A 47 A 23 D 48 A 24 C 49 A 25 B 50 D Mã đề [812] 1 2 3 D B B 26 27 28 D A D 4 5 6 7 8 9 10 A B A C C A D 29 30 31 32 33 34 35 B D C B A B D 11 D 36 D 12 D 37 D 13 C 38 D 14 D 39 D 15 B 40 D 16 C 41 B 17 C 42 D 18 D 43 C 19 D 44 A 20 D 45 A 21 C 46 D 22 B 47 D 23 B 48 C 24 A 49 A 25 B 50 B
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top