Đề KSCL lần 1 Toán 11 năm 2019 – 2020 trường THPT Lý Nhân Tông – Bắc Ninh

Giới thiệu Đề KSCL lần 1 Toán 11 năm 2019 – 2020 trường THPT Lý Nhân Tông – Bắc Ninh

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề KSCL lần 1 Toán 11 năm 2019 – 2020 trường THPT Lý Nhân Tông – Bắc Ninh mới nhất.

Tài liệu Toán 11 và các đáp án, hướng dẫn giải chi tiết các đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Đề KSCL lần 1 Toán 11 năm 2019 – 2020 trường THPT Lý Nhân Tông – Bắc Ninh

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 11 tại đây

SỞ GD&ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT LÝ NHÂN TÔNG U ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1 NĂM HỌC: 2019 – 2020 MÔN: TOÁN 11 (40 câu trắc nghiệm) Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian giao đề) Mã đề thi 281 (Học sinh không được sử dụng tài liệu) Họ và tên học sinh: …………………………………………………………… SBD: ………………………..  Câu 1: Cho hình thoi ABCD, tâm O . Phép tịnh tiến theo OB biến điểm D thành điểm nào? A. Điểm B B. Điểm O C. Điểm A D. Điểm C Câu 2: Chọn đáp án đúng trong các câu sau với y có đơn vị là độ, k là số nguyên:  x= y + k 3600  x= y + kπ A. sin B. x sin y ⇔  = sin sin x y = ⇔  x 1800 − y + k 3600  x = π − y + kπ =  x= y + k 2π C. sin = x sin y ⇔   x = π − y + k 2π  x= y + k 2π D. sin x sin y ⇔  =  x =− y + k 2π  Câu 3: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho điểm M ( −1; −2 ) . Phép tịnh tiến theo véctơ = v biến điểm M thành điểm M ′ . Tọa độ điểm M ′ là: B. M ′ ( 2; −2 ) C. M ′ ( 0;6 ) D. M ′ ( 0; −6 ) A. M ′ ( −2; 2 ) (1; −4 ) Câu 4: Từ các chữ số 1,3, 4,5, 6 ta lập số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau. Số các số lập được là: A. 120 B. 360 C. 6 D. 720 Câu 5: Cho hình vuông ABCD, tâm O . Phép quay tâm O với góc quay nào dưới đây biến hình vuông ABCD thành chính nó? A. 300 B. 450. C. 900. D. 1200  Câu 6: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho phép tịnh tiến theo u ( a; b ) và phép tính tiến này biến điểm P P P P P P M ( x; y ) thành điểm M ‘ ( x ‘; y ‘) . Khi đó khẳng định nào sau đây là sai:   x= x ‘+ a  x ‘= x + a A.  B. MM ‘ = ( a; b ) C.   y= y ‘+ b  y =’ y + b Câu 7: Khẳng định nào sau đây sai  π A. Hàm số y = cos x nghịch biến trên khoảng  0;   2 B. Hàm số y = cot x nghịch biến trên khoảng ( 0; π ) P   D. M ‘ M = −u C. Hàm số y = sin x đồng biến trên khoảng ( 0; π )  π D. Hàm số y = sin x đồng biến trên khoảng  0;   2 Câu 8: Một hộp có 4 quả cầu xanh và 7 quả cầu đỏ, số cách lấy ra 3 quả cầu cùng màu từ hộp đó là A. C43 .C73 . B. A43 + A73 . C. C113 . D. C43 + C73 . Câu 9: Tập xác định của hàm số y = A. R {π + k 2π , k ∈ Z } C. R {π + kπ , k ∈ Z } 1 + sin x là: 1 − cos x  π  B. R − + k 2π , k ∈ Z   2  π  D. R  + k 2π , k ∈ Z  2  Câu 10: Số cách chọn ra 3 học sinh làm ban cán sự lớp gồm lớp trưởng, lớp phó và bí thư từ lớp có 35 học sinh là Trang 1/4 – Mã đề thi 281 A. C353 B. A3532 C. A353 P D. 3 Câu 11: Một hộp có 20 chiếc bút trong đó có 8 bút bi và 12 bút chì. Hỏi có bao nhiêu cách lấy 2 chiếc bút trong hộp. A. 190 B. 20 C. 380 D. 96 Câu 12: Cho hai đường thẳng cắt nhau d và d’. Có bao nhiêu phép vị tự biến d thành d’? A. Không có phép nào B. Có một phép duy nhất C. Chỉ có hai phép vị tự D. Có vô số phép vị tự Câu 13: Cho phép vị tự tỉ số k=2 biến điểm A thành điểm B và biến điểm C thành điểm D, khi đó         B. 2AB = CD C. 2AC = BD D. AC = 2 BD A. AB = 2CD P P P Câu 14: Số tự nhiên n thỏa mãn đẳng thức Cn4 = 5 là B. n = 3 . C. n = 5 . A. n = 2 . P D. n = 4 .  2π π  ; Câu 15: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = cos x trên đoạn  − lần lượt là  3 6  1 1 1 3 1 A. 1 ; − . B. 0 ; − . C. 1 ; . D. ;− . 2 2 2 2 2 Câu 16: Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng d : 2x – y + 3 = 0. Ảnh của đường thẳng d qua phép vị tự tâm O, tỉ số k = – 2 có phương trình? A. 2x – y + 1 = 0 B. 2x – y + 6 = 0 C. 2x + y – 3 = 0 D. 2x – y – 6 = 0 Câu 17: Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 lập được bao nhiêu số chẵn có 3 chữ số ? A. 10 B. 32 C. 24 D. 60 0 bằng? Câu 18: Tính tổng T các nghiệm trong [0; 2π] của phương trình 2sin x − 3 = 3π π A. B. π C. 2π D. 2 2 Câu 19: Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm M(3; 4). Ảnh của điểm M qua phép quay tâm O, góc quay 900 là điểm nào sau đây? A. M’(4; – 3) B. M’(3; – 4) C. M’(- 3; 4) D. M’(- 4;3)  Câu 20: Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm M(- 3; 5). Qua phép tịnh tiến theo = v (2; −1) ,điểm M là ảnh của điểm nào sau đây? A. I(- 1;4) B. K(5; – 6) C. J(- 5;6) D. H(5; 6) P P 5 1  Câu 21: Hệ số của số hạng chứa x trong khai triển nhị thức  + 2x  là? x  A. 90 B. 60 C. 120 D. 80 Câu 22: Phương trình cos2x + 7sinx – 4 = 0 có nghiệm là? π π    x= 3 + k 2π  x= 3 + k 2π ,k ∈ ,k ∈ A.  B.  2 π − π = x x + k 2π = + k 2π   3 3 π π    x= 6 + k 2π  x= 6 + k 2π ,k ∈ ,k ∈ C.  D.  5π −π =  x + k 2π = x + k 2π   6 6 Câu 23: Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn (C): (x – 1)2 + (y + 3)2 = 9. Ảnh của đường tròn (C) qua phép quay tâm O, góc quay – 900 có phương trình? A. (x – 3)2 + (y + 1)2 = 9 B. (x + 1)2 + (y – 3)2 = 9 2 2 C. (x + 1) + (y + 3) = 9 D. (x + 3)2 + (y + 1)2 = 9 1 Câu 24: Tập xác định của hàm số y = sin 2 x + 1 3 P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P Trang 2/4 – Mã đề thi 281  −π  + k 2π , k ∈   A. D=   4   −π  C. D=   + k 2π , k ∈    2   −π  =  + kπ , k ∈   B. D 4    −π  D. D =  + kπ , k ∈    2  Câu 25: Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 3sinx – 4cosx + 6 A. 2 B. 1 C. – 2 D. – 1 Câu 26: Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình 3sin2x – (3m+2)cos2x = 2m – 1 vô nghiệm A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 Câu 27: Một câu lạc bộ có 40 học sinh tham gia. Câu lạc bộ cần chọn ba học sinh đi tham gia giao lưu. Hỏi có bao nhiêu cách chọn? A. 1640 B. 9880 C. 320 D. 59280 Câu 28: Cho n là số tự nhiên thỏa mãn Cn2 = 21 . Hỏi khai triển (1 + x )n có bao nhiêu số hạng? A. 7 B. 8 C. 10 D. 9  Câu 29: Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng d : x + 3y – 2 = 0. Qua phép tịnh tiến theo v = (3; 4) , d là ảnh của đường thẳng nào dưới đây? A. x + 3y – 5 = 0 B. x + 3y – 11 = 0 C. x + 3y + 13 = 0 D. x – 3y + 5 = 0 Câu 30: Cho k, n  ,1  k  n . Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào sai ? A. C nk  C nn k B. C nk11  C nk1  C nk Ank C. C = k! k n. ( n − 1) … ( n − k − 1) D. An= k n Câu 31: Hỏi trên đoạn [ 0; 2018π ] , phương trình 3 cot x − 3 = 0 có bao nhiêu nghiệm? A. 6339. B. 6340. C. 2017. D. 2018. Câu 32: Tính tổng các chữ số gồm 5 chữ số được lập từ các số 1, 2, 3, 4, 5? A. 5599944 B. 33778933 C. 4859473 D. 3847294 Câu 33: Có bao nhiêu cách sắp xếp 3 nữ sinh, 3 nam sinh thành một hàng dọc sao cho các bạn nam và nữ ngồi xen kẻ: A. 144 . B. 72 . C. 720 . D. 6 . Câu 34: Cho tam giác đều tâm O . Hỏi có bao nhiêu phép quay tâm O góc quay α , 0 < α ≤ 2π biến tam giác trên thành chính nó? A. Một. B. Hai. C. Ba. D. Bốn. Câu 35: Số giờ có ánh sáng của một thành phố X ở vĩ độ 40 bắc trong ngày thứ t của một năm không  π  nhuận được cho bởi hàm số: d t   3sin  t  80 12 , t   và 0  t  365 . Vào ngày nào trong 182  năm thì thành phố X có nhiều giờ ánh sáng nhất? A. 262 . B. 80 . C. 353 . D. 171 . Câu 36: Cho hình thang ABCD có hai cạnh đáy là AB và CD thỏa mãn AB=3CD, Phép vị tự biến điểm A thành điểm C và biến điểm B thành điểm D có tỉ số k là: 1 1 A. k = − . B. k = 3 . C. k = . D. k = − 3 . 3 3 Câu 37: Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau, chia hết cho 4, nhỏ hơn 4567 và có chữ số hàng chục là số lẻ. A. 171 B. 172 C. 173 D. 170 Câu 38: Cho đường tròn (C): x 2 + y 2 = 25 . Tìm tất cả các giá trị m để trên đường thẳng: 3x -4y+ m = 0 có đúng một điểm I sao cho phép vị tự tâm I tỉ số k = -2 biến đường tròn (C) thành đường tròn (T) mà (C) và (T) tiếp xúc ngoài nhau. A. m = 0 B. m ∈ {−25;25} C. m ∈ {−5;5} D. m ∈ {−2;3} Câu 39: Trang 3/4 - Mã đề thi 281 Làng Duyên Yên, xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên nổi tiếng với trò chơi dân gian đánh đu. Trong trò chơi này, khi người chơi nhún đều thì cây đu sẽ đưa người chơi dao động qua lại ở vị trí cân bằng. Nghiên cứu trò chơi này, người ta thấy rằng khoảng cách h (tính bằng mét) từ người chơi đu đến vị trí cân bằng được biểu diễn qua thời gian t ( t ≥ 0 và được tính bằng giây) bởi hệ thức h = d với π d = 3 cos[ (2t − 1)] , trong đó quy ước rằng d > 0 khi vị trí cân bằng ở phía sau lưng người chơi đu và d 3 < 0 trong trường hợp trái lại. Tìm thời điểm đầu tiên sau 10 giây mà người chơi đu ở xa vị trí cân bằng nhất. A. Giây thứ 10,5 B. Giây thứ 11 C. Giây thứ 13 D. Giây thứ 12,5 Câu 40: Cho đa giác đều 20 cạnh nội tiếp đường tròn (O). Xác định số hình thang có 4 đỉnh là các đỉnh của đa giác đều A. 315 B. 720 C. 810 D. 765 ----------------------------------------------- ----------- HẾT ---------- Trang 4/4 - Mã đề thi 281 made 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 cautron 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 dapan B A D A C C C D A C A A C C A D B B D C D C D B B A B B C D D A B C D A B B A D
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top