Đề KSCL đầu năm Toán 11 năm 2020 – 2021 trường Yên Phong 2 – Bắc Ninh

Giới thiệu Đề KSCL đầu năm Toán 11 năm 2020 – 2021 trường Yên Phong 2 – Bắc Ninh

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề KSCL đầu năm Toán 11 năm 2020 – 2021 trường Yên Phong 2 – Bắc Ninh mới nhất.

Tài liệu Toán 11 và các đáp án, hướng dẫn giải chi tiết các đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Đề KSCL đầu năm Toán 11 năm 2020 – 2021 trường Yên Phong 2 – Bắc Ninh

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 11 tại đây

SỞ GD&ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT YÊN PHONG SỐ 2 ĐỀ KIỂM TRA KHÁO SÁT ĐẦU NĂM NĂM HỌC 2020 – 2021 MÔN: TOÁN – Khối lớp 11 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) (Đề thi có 06 trang) Mã đề 514 Họ và tên học sinh:………………………………………… Số báo danh:. Câu 1. Tập xác định của hàm số y  tan x là   B. D   k  | k   . A. D   .     k 2 | k   .  2      k  | k   .  2  C. D     Câu 2. D. D     Trong các phương trình sau phương trình nào có nghiệm? A. 2 sin x  3 . B. 1 cos 4 x  1 . 4 C. 2 sin x  3 cos x  1 . Câu 3. Phương trình cos x   D. cot 2 x  cot x  5  0. 3 có tập nghiệm là 2       A.   k 2 | k    . B.   k | k    .  3   3  Câu 4. A. x  Điều kiện để hàm số y   2  5  C.   k 2 | k    . D.  6       k |k    .  6  2 cos x có nghĩa là cos x  1  k 2 ( k   ) . B. x  k ( k   ) . C. x    k 2 ( k   ) . D. x  k 2 ( k   ) . Câu 5. Cho sin(a  b ) khi khai triển công thức cộng là biểu thức nào sau đây? A. sin a. cos b  cos a. sin b . B. cosa. cos b  sin a. sin b . C. sin a . cos b  cos a . sin b . D. cos a . cos b  sin a . sin b . Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?  A. cos x  0  x   k 2 . B. cos x  1  x  k 2 . 2  C. cos x  1  x    k 2 . D. cos x  0  x   k . 2 Câu 6. Câu 7. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho  v  (a;b) và điểm M (x ; y ) . M ‘(x ‘; y ‘)  Tv (M ) thì biểu thức toạ độ là x ‘  x  a  A.  . y ‘  y  b  x ‘  x  a  B.  . y ‘  y  b  x ‘  a  x  C.  . y ‘  b  y  1/6 – Mã đề 514 x  x ‘ a  D.  . y  y ‘ b  Điểm Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho điểm M 1; 2  . Tọa độ điểm M ‘ là ảnh của M qua phép  tịnh tiến Tv với v   3; 4  là Câu 8. A. M ‘  4; 2  . B. M ‘  5; 1 . C. M ‘  2; 6  .  k  Tập D    k    là tập xác định của hàm số nào sau đây?  2  A. y  cot x . B. y  cot 2 x . C. y  tan 2 x . D. M ‘  2; 4  . Câu 9. D. y  tan x . Câu 10. Phương trình nào sau đây vô nghiệm? A. tan x  3 B. cos x   Câu 11. Cho sin   A. 16 . 25 1 2 C. sin x  1 2 3  và     . Giá trị của cos là 5 2 4 4 B.  . C. . 5 5 D. sin x  2 4 D.  . 5  Câu 12. Cho hình bình hành ABCD . Ảnh của điểm D qua phép tịnh tiến theo véctơ AB là A. D . B. C . C. B . D. A . Câu 13. Phương trình: sin x  m  0 vô nghiệm khi m là  m  1 A. 1  m  1 B.  C. m  1 D. m  1 m  1   Câu 14. Trong mặt phẳng cho véctơ v . Phép tịnh tiến theo véc tơ v là phép biến hình biến mỗi điểm M thành M ‘ sao cho     A. M ‘ M  v . B. MM ‘  2v .     C. MM ‘  v . D. MM ‘  v . Câu 15. Gọi x1 , x2 là các nghiệm của phương trình x 2 – 3 x – 1  0 . Ta có tổng x12  x22 bằng A. 11 . B. 9 . C. 10 . D. 8 .  Câu 16. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho A(1; 5) và B(2; 1) và cho vectơ v  (2; 1) . Độ dài đoạn  A’B’ với A’, B’ là ảnh của A và B qua phép tịnh tiến theo vectơ v  (2; 1) là A. A ‘ B ‘  21 . B. A ‘ B ‘  7 . C. A ‘ B ‘  3 2 . Câu 17. Hỏi x  D. A ‘ B ‘  17 . 7 là một nghiệm của phương trình nào sau đây? 3 A. 2 sin x  3  0. B. 2 sin x  3  0. C. 2 cos x  3  0. D. 2 cos x  3  0. Câu 18. Cho tam giác ABC . Khẳng định nào sau đây là sai AC B AC B A. sin  cos . B. cos(A+B)  cos C . C. cos  sin . D. sin( A  B )  cos C . 2 2 2 2  Câu 19. Cho phép tịnh tiến vectơ v biến A thành A ‘ và M thành M ‘ . Mệnh đề nào sau đây là đúng?         A. 3 AM  2 A ‘ M ‘ B. AM  A ‘ M ‘ . C. AM  2 A ‘ M ‘ . D. AM  A ‘ M ‘ . 2/6 – Mã đề 514 Câu 20. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , phương trình đường thẳng  là ảnh của đường thẳng   : x  2 y  1  0 qua phép tịnh tiến theo véctơ v  1; 1 là A.  : x  2 y  1  0 . B.  : x  2 y  2  0 . C.  : x  2 y  0 . D.  : x  2 y  3  0 .  Câu 21. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho v   1;5  và điểm M   4; 2  . Biết M  là ảnh của M qua phép tịnh tiến Tv . Toạ độ M là A. M  4;10  . B. M  3; 7  . C. M  5; 3 . D. M  3;5 . Câu 22. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho điểm A(3; 0) . Tọa độ ảnh A của điểm A qua phép quay Q (O;  2 là ) A. A( 3;0) . B. A(0;3) . D. A(0; 3) . C. A(2 3; 2 3) .  Câu 23. Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số y  7  2 cos( x  ) lần lượt là 4 A. 2 và 2 . B. 2 và 7 . C. 5 và 9 . D. 4 và 7 . Câu 24. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , ảnh của đường tròn C  :  x  1   y  3  4 qua phép tịnh  tiến theo vectơ v  3;2 là đường tròn có phương trình là 2 2 A.  x  2    y  5  4 . B.  x 1   y  3  4 . C.  x  4    y 1  4 . D.  x  2    y  5  4 . 2 2 2 2 2 2 2 Câu 25. Phương trình lượng giác: 2 s inx  2  0 có tất cả họ nghiệm là 3       x  4  k 2  x  4  k 2  x  4  k 2 A.  . B.  . C.  .  3  3    x  x  x   k 2  k 2  k 2    4 4 4 2 5   x  4  k 2 D.  .   x   k 2  4  Câu 26. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho điểm M  10;1 và M   3;8  . Phép tịnh tiến theo v biến  điểm M thành điểm M  , khi đó tọa độ của véc tơ v là?     A. v  13; 7  . B. v   13; 7  . C. v  13; 7  . D. v   13; 7  . Câu 27. Tính N  5sin A. N  1 . 9 16 3   3 tan  4 cos sin 2 3 2 7 B. N  2 . C. N  4 . D. N  3 .  5 7  Câu 28. Khi x thay đổi trong khoảng  ;  thì y  sin x lấy mọi giá trị thuộc  4 4   2  A.  ;1 . 2   B.  1;1 .  2 C.  1;   . 2    2  D.   ; 0 2   Câu 29. Giá trị lớn nhất của hàm số y  3sin 2 x  4 bằng A. 1 . B. 4 . C. 3 . 3/6 – Mã đề 514 D. 7 . Câu 30. Tổng các nghiệm của phương trình  x  2  2 x  7  x 2  4 bằng A. 2. B. 0. C. 3. D. 1. Câu 31. Cho phương trình cos 2 x  cos x  1  0 . Nếu đặt t  cos x , ta được phương trình nào sau đây? A. 2t 2  t  0. B. 2t 2  t  1  0. C. 2t 2  t  0. D. 2t 2  t  1  0. Câu 32. Nghiệm của phương trình 2 sin 2 x – 5sin x – 3  0 là   5 A. x   k ; x    k 2 . B. x   k 2 ; x   k 2 . 2 4 4  7  5 C. x    k 2 ; x  D. x   k 2 ; x   k 2 .  k 2 . 6 6 3 6 Câu 33. Nghiệm của phương trình sin 2 x  2 sin x  0 là: A. x   2  k B. x   2 C. x  k  k 2 D. x  k 2 Câu 34. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường hai thẳng d : 2 x  3 y  3  0 và d ‘ : 2 x  3 y  5  0 .  Tọa độ v có phương vuông góc với d để Tv  d   d ‘ là   1 2  A. v    ;  .  13 13    16 24  B. v    ;   .  13 13    6 4  C. v    ;  .  13 13    16 24  D. v    ;  .  13 13  Câu 35. Giá trị nhỏ nhất của hàm số y  sin 2 x  4sin x  5 là A. 0 . B. 9 . C. 8 . D. 20 .  k k   Câu 36. Nghiệm của phương trình cot  x    3 có dạng x    , k   , m , n  * và là m n n 3  phân số tối giản. Khi đó m  n bằng A. 5 . B. 3 . C. 3 . D. 5 . Câu 37. Hàm số y  cosx đồng biến trên khoảng nào sau đây?   A.  ;   . 2     C.   ;0  .  2  B.  0;   .   D.  0;  .  2 Câu 38. Đường cong trong hình dưới đây là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số đó là hàm số nào? A. y | cos x | . B. y  cos x . Câu 39. Tập nghiệm của phương trình C. y  cos | x | . cos2x  1  0 là 1  cos x 4/6 – Mã đề 514 D. y   cos x .   A. S    k ,   k 2 | k  Z  . B. S     k 2 | k  Z  . 2   k    C. S   | k  Z  . D. S    k | k  Z  .  2  2  Câu 40. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng d : 3x  y  2  0 . Phương trình đường thẳng d  là ảnh của d qua phép quay tâm O góc quay 90o là A. d  : x  3 y  2  0 . B. d  : x  3 y  2  0 . C. d  : 3 x  y  6  0 . D. d  : x  3 y  2  0 . Câu 41. Gọi M , m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y  8sin 2 x  3cos 2 x . Tính P  2 M  m 2 . A. P  2 . B. P  130 . Câu 42. Chu kỳ của hàm số y  3sin B. 2 . A. 0 . C. P  1 . x là số nào sau đây? 2 C.  . D. 112 . D. 4 . Câu 43. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng d : 2 x – 3 y  3  0 và M  8; 2  . Tọa độ của điểm M  đối xứng với M qua d là A.  –4; 8 . B.  –4; –8 . C.  4; –8 . D.  4;8 . Câu 44. Cho hàm số h  x   sin 4 x  cos 4 x  2m sin x.cos x . Tất cả các giá trị của tham số m để hàm số xác định với mọi số thực x là 1 1 A. m  . B.   m  0 . 2 2 C.  1 1 m . 2 2 D. 0  m  1 . 2 Câu 45. Số giờ có ánh sáng của một thành phố A trong ngày thứ t của năm 2020 được cho bởi một   t  6   10 , với t  Z và 0  t  365 . Vào ngày nào trong năm thì thành phố A có 178 nhiều giờ ánh sáng mặt trời nhất?. A. 01 tháng 4 . B. 03 tháng 4 . C. 02 tháng 4 . D. 04 tháng 4 . hàm số y  4sin Câu 46. Phương trình sin 5 x  sin x  0 có bao nhiêu nghiệm thuộc đoạn  2020 ; 2020  ? A. 20201 . B. 8081 . C. 20202 . D. 12120 . Câu 47. Cho A, B,C là ba góc của một tam giác. Hãy chỉ ra hệ thức SAI A. cot A  B  2C C  tan . 2 2 C. cos(A  B  C )   cos 2C . A  B  2C 3C  cot . 2 2 A  B  3C D. sin  cos C . 2 B. tan   17  Câu 48. Giá trị của m để phương trình 2cosx  m  0 có đúng 4 nghiệm trên   ; là  2 6  A. 0  m  2 . B. 1  m  0 . C. 2  m  2 . D. 1  m  1 .  3   3  Câu 49. Số nghiệm thuộc  ;    của phương trình 3 sin x  cos   2x  .  2   2  A. 0 . B. 2 . C. 1 . D. 3 . 5/6 – Mã đề 514 21  20cos19 x là 1  sinx    A. D  R k  | k  Z  . B. D  R  k | k  Z  .  2  Câu 50. Tập xác định của hàm số: y  C. D  R k 2 | k  Z  .   D. D  R   k 2 | k  Z  . 2  —— HẾT —— 6/6 – Mã đề 514 SỞ GD&ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT YÊN PHONG SỐ 2 ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA KHÁO SÁT ĐẦU NĂM NĂM HỌC 2020 – 2021 MÔN: TOÁN – Khối lớp 11 (Không kể thời gian phát đề) Phần đáp án câu trắc nghiệm: Tổng câu trắc nghiệm: 50. 458 514 636 919 1 D D D C 2 D C A B 3 A C C C 4 B D D B 5 D C C B 6 C A D A 7 A B A B 8 C A C D 9 B B B B 10 D D C B 11 B B A D 12 D B C D 13 D B C C 14 B D A D 15 C A B D 16 D D C A 17 C A C A 18 B B B B 19 C B B D 20 C C B A 21 D C D D 22 D B D B 1 23 B C B A 24 B D A B 25 B D D C 26 B C C C 27 A B C D 28 C C B B 29 D D D A 30 A C B D 31 C A B B 32 C C D B 33 C C B B 34 C D A A 35 A C A C 36 B A C D 37 D C D A 38 A D D A 39 B B B C 40 B D A A 41 A C C D 42 B D D D 43 D D B B 44 D C C D 45 B D D D 46 B A B A 47 B A D B 48 D A C A 49 A C A D 50 B D B C 2
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top