Đề KSCL đầu năm 2018 – 2019 Toán 11 trường THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

Giới thiệu Đề KSCL đầu năm 2018 – 2019 Toán 11 trường THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề KSCL đầu năm 2018 – 2019 Toán 11 trường THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh mới nhất.

Tài liệu Toán 11 và các đáp án, hướng dẫn giải chi tiết các đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Đề KSCL đầu năm 2018 – 2019 Toán 11 trường THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 11 tại đây

SỞ GD&ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 1 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM NĂM HỌC 2018 -2019 MÔN: TOÁN 11 Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) Mã đề thi 132 Họ và tên thí sinh:…………………………………………………………… SBD: …………………. Câu 1: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm A(6;-5) và B(2;1). Tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB là A. I(4;-2) B. I(3;2) C. I(2;-3) D. I(-1;-3) Câu 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC có A  3;5 , B 1; 2  , C  5; 2  . Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC ? A.  9;9  B.  3;3 C. 15; 20 D.  3;1  x2  4  0 Câu 3: Hệ bất phương trình  có số nghiệm nguyên là 2  x  1  x  5 x  4   0 A. 1 B. 2 C. Vô số Câu 4: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y  A. m  11 B. m  11 D. 3 2x 1 x2  6 x  m  2 C. m  11 xác định trên  D. m  11 Câu 5: Cho hàm số f  x   x 2  4 x  5 . Khẳng định nào sau đây đúng? A. Hàm số nghịch biến trên các khoảng  ; 2  và  2;   B. Hàm số nghịch biến trên  ; 2  , đồng biến trên  2;   C. Hàm số đồng biến trên  ; 2  , nghịch biến trên  2;   D. Hàm số đồng biến trên các khoảng  ; 2  và  2;   Câu 6: Một đường tròn có bán kính 15 cm. Tìm độ dài cung tròn có góc ở tâm bằng 300 là A. 5 . 2 B.  . 3 C. 2 . 5 D. 5 . 3 Câu 7: Biểu thức A  sin 2 100  sin 2 200  …..  sin 2 1800 có giá trị bằng A. A  10 B. A  6 C. A  9 D. A  8 Câu 8: Cho biểu thức A  cos 2  x  a   cos 2 x  2cos a cos x cos  a  x  . Rút gọn biểu thức A ta được A. A  sin 2 a B. A  2 sin 2 a C. A  cos 2a D. A  1  cos 2 a Trang 1/6 – Mã đề thi 132 Câu 9: Đường tròn x 2  y 2  2 x  2 y  23  0 cắt đường thẳng x  y  2  0 theo một dây cung có độ dài bằng bao nhiêu? A. 5 2 B. 10 C. 5 D. 2 23 Câu 10: Cho hàm số f  x   x 2  x . Khẳng định nào sau đây là đúng? A. f  x  là hàm số lẻ. B. Đồ thị của hàm số f  x  đối xứng qua gốc tọa độ. C. f  x  là hàm số chẵn. D. Đồ thị của hàm số f  x  đối xứng qua trục hoành. Câu 11: Số giao điểm của đường thẳng d : y  2 x  4 với parabol ( P ) : y  2 x 2  11x  3 là A. 1 B. 3 C. 2 D. 0 Câu 12: Cho 3 đường thẳng  d1  : 3x  2 y  5  0 ;  d 2  : 2 x  4 y  7  0 ;  d3  : 3x  4 y  1  0 . Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua giao điểm của  d1  &  d 2  và song song  d3  A. 24 x  32 y  53  0 B. 24 x  32 y  53  0 C. 24 x  32 y  53  0 D. 24 x  32 y  53  0 1 Câu 13: Cho parabol y  ax 2  bx  4 có trục đối xứng là đường thẳng x  và đi qua điểm A 1;3 . 3 Tổng giá trị a  2b là A. -1 B. 1 2 C. 1 D.  Câu 14: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn 1 2  3;3 để hàm số f  x    m  1 x  m  2 đồng biến trên  A. 4 B. 3 A.  13; 4  B. 13; 4 C. 7 D. 5       Câu 15: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho a   2;1 , b   3; 2 và c  2a  3b . Tọa độ của vectơ c là Câu 16: Biết sin   A. P  1 C.  13; 4  D. 13; 4  3    và     . Tính giá trị của P  cos  2   3 2 2  B. P   3 2 C. P  0 D. P  1 2 Câu 17: Số nghiệm nguyên của bất phương trình 2 x 2  x  6  0 là A. 4 B. 7 C. 8 D. 5 Trang 2/6 – Mã đề thi 132 Câu 18: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho điểm A(1;3) và đường thẳng d : x  2 y  1  0 . Giả sử đường thẳng d1 đối xứng với d qua A thì đường thẳng d1 đi qua điểm có tọa độ A. ( 1;3) B. (7;1) C. ( 5;1) D. ( 9; 0) Câu 19: Có ba lớp học sinh 10 A, 10 B , 10C gồm 128 em cùng tham gia lao động trồng cây. Mỗi em lớp 10A trồng được 3 cây bạch đàn và 4 cây bàng. Mỗi em lớp 10B trồng được 2 cây bạch đàn và 5 cây bàng. Mỗi em lớp 10C trồng được 6 cây bạch đàn. Cả ba lớp trồng được là 476 cây bạch đàn và 375 cây bàng. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh ? A. 10A có 43 em, lớp 10B có 40 em, lớp 10C có 45 em B. 10A có 40 em, lớp 10B có 43 em, lớp 10C có 45 em C. 10A có 45 em, lớp 10B có 40 em, lớp 10C có 43 em D. 10A có 45 em, lớp 10B có 43 em, lớp 10C có 40 em Câu 20: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm A(3; 4) , B(4; 2) . Phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua hai điểm A, B A. 2 x  y  10  0 B. 2 x  y  10  0 C. x  2 y  10  0 D. 2 x  y  10  0 a  Câu 21: Giải bất phương trình 2 x  1  8  x ta được tập nghiệm là S   ; c  với a, b, c  * , phân b  số a tối giản. Khi đó a  b  c bằng b A. 7 Câu 22: Đường Elip A. 9 B. 5 C. 6 D. 8 C. 18 D. 3 x2 y 2   1 có tiêu cự bằng 16 7 B. 6 Câu 23: Tâm I và bán kính R của đường tròn x 2  y 2  2 x  8 y  8  0 là A. I 1; 4  , R  5 B. I  2;8 ; R  5 C. I  1; 4  , R  5 D. I  1; 4  , R  8  1  Câu 24: Biểu thức thu gọn của biểu thức B    1 .tan x là cos2x   A. tan 2x B. cos2x C. cot 2x D. sin x Câu 25: Phương trình của Elip có độ dài trục lớn bằng 8, độ dài trục nhỏ bằng 6 là A. x2 y 2  1 9 16 B. x2 y2  1 64 36 C. 9 x 2  16 y 2  1 D. 9 x 2  16 y 2  144 Câu 26: Phương trình  x 2  3 x  2  x  3  0 có bao nhiêu nghiệm? A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 Câu 27: Tập nghiệm của bất phương trình 2 x  1  3 là Trang 3/6 – Mã đề thi 132 A. S   1; 2 B. S  ( 1; 2) C. S  1; 2 D. S  (; 1)  2;  Câu 28: Nghiệm của bất phương trình A. (–3;1) x 1  0 là x  4x  3 2 B. (–;–3)  (–1;1) C. (–3;–1)  [1;+) Câu 29: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m D. (–;1) thuộc đoạn 10;10 để phương trình m 2  9 x  3m m  3 có nghiệm duy nhất? A. 2 B. 21 C. 19 Câu 30: Có bao nhiêu giá trị m nguyên để hàm số y  1  D. 20  m  1 x 2  2  m  1 x  2  2m có tập xác định là R A. 1 B. 0 C. 2 D. 3 Câu 31: Đồ thị sau đây là của hàm số nào? A. y   x 2  4 x  3 B. y   x 2  4 x Câu 32: Tìm tập xác định D của hàm số y  3 4 A. D   ;  2 3 2 4 B. D   ;  3 3 C. y  x 2  4 x  3 D. y  x 2  4 x  3 3x  2  6 x 4  3x 2 3 C. D   ;  3 4 4  D. D   ;  3      600 . Tính độ dài vectơ AB  AD Câu 33: Cho hình thoi ABCD tâm O , cạnh 2a . Góc BAD         A. AB  AD  3a B. AB  AD  a 3 C. AB  AD  3a 3 D. AB  AD  2a 3 Câu 34: Trong hệ tọa độ Oxy , cho ba điểm A  1;1 , B 1;3 , C  2; 0  . Khẳng định nào sau đây sai?    A. BA  2CA  0  2  B. BA  BC 3   C. AB  2 AC D. A, B, C thẳng hàng Câu 35: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số thực m thuộc đoạn  5;5 để phương trình mx 2  2  m  2  x  m  1  0 có hai nghiệm phân biệt. A. 10 B. 6 C. 9 D. 5 Trang 4/6 – Mã đề thi 132     Câu 36: Cho các vectơ a , b có độ dài bằng 1 và thỏa mãn điều kiện a  b  3 . Tính góc tạo bởi hai vectơ đó A. 30o B. 60 o C. 90o D. 150o Câu 37: Cho x , y thỏa mãn x  3 y  2  3 x  1  y . Giả sử M và m là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức A  x  y . Giá trị M  2 m bằng A. 9  3 21 B. 6 15  9 C. 15  3 21 D. 3 15  3 21 Câu 38: Cho tam giác ABC có hai đường trung tuyến BM và CN cắt nhau tại G . Biết   1200 . Diện tích tam giác ABC là BM  6 và CN  9 , BGC A. 6 3 B. 9 3 C. 18 3 D. 36 3 x  y  2 Câu 39: Cho hệ phương trình  2 2 2  x y  xy  4m  2m Tìm tất cả các giá trị của m để hệ trên có nghiệm 1  A.  ;   2   1  C.   ;1  2  B.  0; 2 D. 1;   Câu 40: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho các điểm M (0; 2) , N (5; 3) , P ( 2; 2) , Q (2; 4) lần lượt thuộc các cạnh AB, BC , CD , DA của hình vuông ABCD . Diện tích hình vuông ABCD là A. S ABCD  10 ; S ABCD  2 B. S ABCD  4 ; S ABCD  6 C. S ABCD  2 ; S ABCD  4 D. S ABCD  10 ; S ABCD  4 Câu 41: Cho phương trình 2 x 2  10 x  8  x 2  5 x  m . Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình có 4 nghiệm phân biệt A. 1  m  15 4 B. 4  m  43 4 C. 3  m  23 4 D. 2  m  21 4 Câu 42: Cho hàm số y  x 2  2 x  2 có đồ thị ( P ) và đường thẳng d : y  x  m . Giá trị m để đường thẳng d cắt ( P ) tại hai điểm phân biệt A, B thỏa mãn OA2  OB 2  82 thuộc khoảng nào sau đây A. ( 4; 0) B. (6;8) C. (1; 2) D. (3;5) Câu 43: Giả sử phương trình bậc hai ẩn x ( m là tham số) x 2  2( m  1) x  m3  ( m  1) 2  0 có hai nghiệm là x1 và x2 thỏa mãn điều kiện x1  x2  4 . Giả sử M và m là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức P  x13  x23  x1 x2 (3 x1  3 x2  8) . Khi đó A. 9 B. -3 C. -9 Câu 44: Tìm tất cả các giá trị của m để bất phương trình A. 0  m  1 B. m  1 m bằng M D. 6 x  1  2 4 x 2  x  m x  0 có nghiệm C. m  0 D. m  0 Trang 5/6 – Mã đề thi 132 Câu 45: Độ giảm huyết áp của một bệnh nhân được cho bởi công thức H ( x)  0, 025 x 2 (30  x) trong đó x là liều lượng thuốc được tiêm cho bệnh nhân ( x được tính bằng miligam). Tính liều lượng thuốc cần tiêm cho bệnh nhân trên để huyết áp giảm nhiều nhất A. 10 B. 30 C. 20 D. 15 Câu 46: Biết m  (a; b)  (c; d ), ( a  b  c  d ) thì phương trình x 2  2  m 4  m 2 có 4 nghiệm phân biệt. Giá trị a 2  b 2 bằng A. 4 B. 6 C. 3 D. 5 Câu 47: Cho biết tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để phương trình: 2( x 2  1 1  a  )  3( x  )  5m  1  0 có nghiệm là S    ;   , với a , b là các số nguyên dương và 2 x x  b  a là phân số tối giản. Tính T  a.b b A. T  5 B. T  5 C. T  11 D. T  55 Câu 48: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai đường thẳng d m : mx  y  m  0 và d m’ : (1  m 2 ) x  2my  (1  m 2 )  0 . Tập hợp các giao điểm I m của dm và d m’ nằm trên đường cong (C ) . Diện tích hình giới hạn bởi đường cong (C ) là A.  2 B. 4 C. 2 D.  Câu 49: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm A(4;0) và B (0;3) . Đường tròn nội tiếp tam giác OAB có tâm I (a; b) . Khi đó a  b bằng A. 2 B. 3 C. 5 D. 4 Câu 50: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC cân tại A, biết phương trình các đường thẳng AB, BC lần lượt là x  2 y  1  0 và 3x  y  5  0 . Đường thẳng AC đi qua M (1; 3) . Giả sử đường thẳng AC có phương trình là ax  by  c  0 thì a  b  c bằng A. 4 B. 22 C. 8 D. 44 (Thí sinh không được sử dụng tài liệu) ———– HẾT ———- Trang 6/6 – Mã đề thi 132 Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 132 A B B C B A C A D C C A C A D A A D B D D B A A D B A B C C A B D C D B D C C A B D ĐÁP ÁN KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM NĂM HỌC 2018 -2019 Môn toán 11 Mã đề 209 357 485 570 628 B C B A A C D B B A B A C C D D D B C C D A A C D C C C B B C B D D C D A B B C B D D D A D A A D C A B A D D A A D C C B A B A C B C A B D B C B B B A D B A B B D B A B C A C D B C B C A C A D A C B A A D A D A B D A C A B B C D C B C A D D C D B A C D A C A D C D B A B C A D A B C C D C D B C D A B C C A B C C D B B B B B A C A C A A D D D A C D A B D D D D D C A B D D B D A A A A D C C A D A C B B A B A D B A B D 743 D C A A A B A C B D A D C B C A D D B C C B D B B B A B C D A D D C B D B B B C D A 896 C C B B A A C D D C B B C C B A D A D C A C C B B D D B A A C D A D A C C B A A C B 43 44 45 46 47 48 49 50 C B C C A D A D D A D C B C B B C B A B D C A C B C D B A B D C A B C D C C B B A B C A A D B A A A B C D D C A C D A C B D B D
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top