Đề KSCL các môn thi THPT Quốc gia lần 2 năm 2017 – 2018 môn Toán 11 trường chuyên Vĩnh Phúc

Giới thiệu Đề KSCL các môn thi THPT Quốc gia lần 2 năm 2017 – 2018 môn Toán 11 trường chuyên Vĩnh Phúc

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề KSCL các môn thi THPT Quốc gia lần 2 năm 2017 – 2018 môn Toán 11 trường chuyên Vĩnh Phúc mới nhất.

Tài liệu Toán 11 và các đáp án, hướng dẫn giải chi tiết các đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Đề KSCL các môn thi THPT Quốc gia lần 2 năm 2017 – 2018 môn Toán 11 trường chuyên Vĩnh Phúc

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 11 tại đây

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC (Đề thi gồm 4 trang) ĐỀ KSCL CÁC MÔN THI THPT QUỐC GIA – LẦN 2 NĂM HỌC: 2017-2018 MÔN: TOÁN 11 Thời gian làm bài: 90 phút; (Không kể thời gian giao đề) Họ, tên thí sinh:……………………………………………………………….. Mã đề thi 123 Số báo danh:……………………………………………………………………. Câu 1: Sắp xếp năm bạn học sinh An, Bình, Chi, Dũng, Lệ vào một chiếc ghế dài có 5 chỗ ngồi. Số cách sắp xếp sao cho bạn Chi luôn ngồi chính giữa là A. 16 . B. 60 . C. 24 . D. 120 . Câu 2: Cho hình chóp S . ABCD . Giao tuyến của hai mặt phẳng  SAB  và  SBC  là đường thẳng: A. SA . B. SB . C. SC . D. AC . Câu 3: Tìm công thức nghiệm của phương trình sin x  sin  . A. x    k 2 và x    k 2 , k  Z . B. x    k 2 và x      k 2 , k  Z . C. x    k và x    k , k  Z . D. x    k và x      k , k  Z .  Câu 4: Trên một đường tròn có bán kính 20cm , tính độ dài của cung có số đo . 5 A. l  3  cm  . B. l  2  cm  . C. l  4  cm  . D. l  4  cm  . Câu 5: Tìm tất cả các giá trị của k để đồ thị hàm số y  kx  k 2  4 đi qua gốc tọa độ. A. k  2 . B. k  2 . C. k  2 . D. k  0 . Câu 6: Tìm tập xác định của hàm số y  cot x . A. D     k 2, k   . B. D   k , k   . C. D   k , k   . D. D   k 2, k   . Câu 7: Tìm điều kiện xác định của phương trình x  2  x . A. x  0 . B. x  0 . C. x  2 . D. x  2 . Câu 8: Một hộp chứa chín chiếc thẻ được đánh số từ 1 đến 9. Lấy ngẫu nhiên (đồng thời) hai thẻ. Số phần tử của không gian mẫu là: A. 81 . B. 9 . C. 36 . D. 72 . Câu 9: Phương trình nào trong số các phương trình sau có nghiệm? A. cos x  3  0 . B. sin x  2 . C. 2sin x  3cos x  1 . D. sin x  3cos x  6 . Câu 10: Cho tập A  1;2;3;5;7 . Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm ba chữ số đôi một khác nhau? A. 24 . B. 10 . C. 125 . D. 60 . 2 x  14 7 Câu 11: Tìm tập nghiệm của bất phương trình  x . 5 4 4 7 7   4   A.  ;   . B.  ;  . C.  ;   . D.  ;  . 5 4 4   5   Câu 12: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? A. Hai đường thẳng không cắt nhau và không song song thì chéo nhau. B. Hai đường thẳng phân biệt không song song thì chéo nhau. C. Hai đường thẳng không có điểm chung thì chéo nhau. D. Hai đường thẳng chéo nhau thì không có điểm chung.  Câu 13: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho vectơ v  (2; 1) và điểm M ( 3; 2) . Tìm tọa độ ảnh  M ‘ của điểm M qua phép tịnh tiến theo vectơ v . A. M ‘  5;3 . B. M ‘ 1; 1 . C. M ‘ 1;1 . D. M ‘  1;1 . Câu 14: Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của phép dời hình? A. Biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng có độ dài gấp k lần đoạn thẳng ban đầu  k  1 . B. Biến tam giác thành tam giác bằng nó, biến tia thành tia. Trang 1/4 – Mã đề thi 123 C. Biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và bảo toàn thứ tự của ba điểm đó. D. Biến đường tròn thành đường tròn bằng nó. Câu 15: Khẳng định nào sau đây là đúng? A. Hàm số y  tan x có tập giá trị là  1;1 . B. Hàm số y  cot x có tập giá trị là  1;1 . C. Hàm số y  sin x có tập giá trị là  1;1 . D. Hàm số y  cos x có tập xác định là D   1;1 . Câu 16: Tìm số nghiệm của phương trình cos 3x  1 thỏa mãn x   0;  . A. 4. B. 2. C. 1. D. 3. 2 Câu 17: Cho tam thức bậc hai f ( x )  9 x  12 x  4 . Khẳng định nào sau đây là đúng? 2 2 A. f ( x )  0 , x  . B. f ( x )  0, x  . C. f ( x )  0 , x  D. f ( x )  0, x  2 . 3 3 Câu 18: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có A( 1;3) , B (4;7) , C ( 6;5) . Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC . Viết phương trình tham số của đường thẳng CG .  x  1  t  x  1  t  x  6  x  6  5t . . . . A.  B.  C.  D.  y  5 y  5 t y  5 t  y  5 Câu 19: Sắp xếp 6 nam sinh và 4 nữ sinh vào một dãy ghế hàng ngang có 10 chỗ ngồi. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp sao cho các nữ sinh luôn ngồi cạnh nhau? A. 207360 . B. 17280 . C. 120960 . D. 34560 . Câu 20: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, gọi B( a; b) là ảnh của điểm A(3; 1) qua phép quay tâm O , góc quay 90o . Tính S  a 2  b2 . A. S  10. B. S  8. C. S  2. D. S  4. Câu 21: Trong không gian cho đường thẳng a nằm trong mặt phẳng  P  và đường thẳng b nằm trong mặt phẳng Q  . Mệnh đề nào sau đây là đúng? A.  P  // Q   a // b . B. a // b   P  //  Q  . C.  P  // Q   a // Q  và b //  P  . D. a và b chéo nhau. Câu 22: Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn?  3  A. y  tan x . B. y  1  cos x sin   2 x  . C. y  cos x  tan x . D. y  x 3  sin 3x . 2   Câu 23: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, gọi M ‘ , N ‘ lần lượt là ảnh của điểm M (3;3) và  N  5; 1 qua phép vị tự tâm O , tỉ số k  2 . Tìm tọa độ véctơ M ‘ N ‘ .     A. M ‘ N ‘   4;8 . B. M ‘ N ‘   4; 8 . C. M ‘ N ‘   1;2  D. M ‘ N ‘  1; 2  Câu 24: Từ các chữ số 1, 2,3, 4,5,6,7,8,9 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm năm chữ số đôi một khác nhau và lớn hơn 50000 . A. 3843 . B. 8400 . C. 6720 . D. 15120 .  m  1  x  y  2 có nghiệm duy nhất. Câu 25: Tìm tất cả các giá trị của m để hệ phương trình:   2 x  my  1 A. m  1; m  2 . B. m  1; m  2 . C. m  2 . D. m  1 và m  2 . 3 sin x  cos x Câu 26: Cho tan x  3 . Tính giá trị của biểu thức P  . sin 3 x  cos x 31 37 37 31 A. . B. . C.  . D.  . 17 20 20 17 Câu 27: Cho tập hợp A gồm n phần tử, n  N , n  6 . Biết số tập con gồm 6 phần tử của A gấp 34 lần số tập con gồm 3 phần tử của A . Tìm n . A. n  20 . B. n  18 . C. n  19 . D. n  17 . Câu 28: Tìm tất cả các số thực m để giá trị nhỏ nhất của hàm số y  2  2msin x  (m 1)cos x bằng 3 . Trang 2/4 – Mã đề thi 123 1  10 C. . 5 Câu 29: Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình  m  1 . A. 3  m  1 . B.  C. m  2 1  241 12 . D. m  2; m  . 5 5 m.cos2 x  m.sin 2 x  sin 2 x  2  0 có nghiệm.  m  2 1 3 D.   m  . m  0 . 2 2  48 với x  1 . Câu 30: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số f ( x )  x 3  3x 2  3x  2  x  1 A. m  2 . B. m  m A. 19. B. 5 5 . C. 20 . D. 15 2 . Câu 31: Từ một hộp đựng 30 thẻ được đánh số từ 1 đến 30, rút ngẫu nhiên 10 thẻ. Gọi A là biến cố rút được 5 thẻ đánh số lẻ, 5 thẻ đánh số chẵn và có đúng hai thẻ có số chia hết cho 10. Tìm số phần tử của A . A. C133 .C155 . B. 3.C133 .C155 . C. 3.C123 .C155 . D. C123 .C155 . Câu 32: Cho hai đường thẳng song song d1 , d 2 . Trên d1 lấy 5 điểm phân biệt tô màu xanh, trên d 2 lấy 8 điểm phân biệt tô màu đỏ. Xét tất cả các tam giác có đỉnh lấy từ các điểm trên. Chọn ngẫu nhiên một tam giác. Tính xác suất để tam giác được chọn có đúng hai đỉnh màu xanh. 5 5 7 4 A. . B. . C. . D. . 11 143 11 11 Câu 33: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho elip  E  có hai tiêu điểm F1  4;0  , F2  4;0  . Gọi M là một điểm trên elip có hoành độ bằng 2. Biết chu vi tam giác MF1F2 bằng 18. Viết phương trình chính tắc của elip đã cho. x2 y2 x2 y2 x2 y2 x2 y2 A.  E  :   1 . B.  E  :   1 . C.  E  :   1 . D.  E  :   1. 25 9 25 16 25 41 100 36 Câu 34: Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình bình hành, M là trung điểm cạnh AB . Thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng đi qua M , song song với BD và SA là hình gì? A. Lục giác. B. Tam giác. C. Tứ giác. D. Ngũ giác.   3  Câu 35: Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình 1  cos x  m có đúng hai nghiệm x   ;  . 2 2  A. 0  m  1 . B. 0  m  1 . C. 1  m  1 . D. 1  m  0 . Câu 36: Đội học sinh giỏi cấp trường môn Tiếng Anh của trường THPT chuyên Vĩnh Phúc gồm 8 học sinh khối 10, 8 học sinh khối 11 và 8 học sinh khối 12. Nhà trường cần chọn 10 học sinh tham gia câu lạc bộ tiếng Anh của trường. Tính số cách chọn sao cho có học sinh cả ba khối và có nhiều nhất 2 học sinh khối 10. A. 1961256 . B. 451824 . C. 451880 . D. 459888 . x3  x Câu 37: Tìm số nghiệm của phương trình 2  1 x  1 x  0 . x 1 A. 2. B. 3. C. 1. D. 0. 1 Câu 38: Tìm số nghiệm của phương trình sin x.cos x.cos 2 x.cos 4 x.cos8 x  sin12 x thỏa mãn 16     x   ;  . 2 2   A. 18. B. 16. C. 15. D. 17. x x Câu 39: Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình m sin x  cos4  sin 4  2m  3 có nghiệm? 2 2 A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 40: Cho hình chóp S . ABC có tất cả các cạnh bằng a , G là trọng tâm SBC . Tính diện tích thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng qua A, G và song song với BC . A. a2 6 . 9 B. 2a 2 . 3 C. 2a 2 . 9 D. a 2 11 . 3 Trang 3/4 – Mã đề thi 123 Câu 41: Tính tổng S của nghiệm âm lớn nhất và nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình cos5 x cos x  cos 4 x cos 2 x  3cos 2 x  1 .   A. S  . B. S   . C. S   . D. S  0 . 3 4 Câu 42: Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số f ( x )  sin 2 x  4 cos x  2m có tập xác định là  . 5 5 A. m  . B. m  2 . C. không có m thỏa mãn. D. m   . 2 2 n  1  Câu 43: Tìm hệ số của số hạng chứa x 8 trong khai triển nhị thức Niutơn của  3  2 x 5  biết n là x  n 1 n số nguyên dương thỏa mãn Cn  4  Cn 3  7  n  3 . A. 126720. B.  126720. C. 495. D.  495. 2 Câu 44: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số f ( x )  mx  4 x  m 2 nghịch biến trên khoảng  1;2  . A. m  1 . B. 2  m  1 , m  0 . C. m  2 . D. 2  m  1 . Câu 45: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy , cho điểm M 1;3 . Viết phương trình đường thẳng  d  đi qua M cắt các tia Ox , Oy lần lượt tại A và B sao cho diện tích tam giác OAB nhỏ nhất. 2x y x y x 2y A.  B. C.   1. D. 3 x  y  0.  1.   1. 2 6 3 9 3 9      Câu 46: Cho 0    thỏa mãn sin   2 sin      2 . Tính M  tan     . 2 4 2   94 2 94 2 94 2 9  4 2 A. M  . B. M   . C. M  . D. M  . 7 7 7 7 1 Câu 47: Cho hình chóp S . ABCD có BC // AD , BC  AD . Gọi M là điểm thuộc cạnh SD sao cho 2 SN SM  2 MD , N là giao điểm của đường thẳng SB với mặt phẳng ( MAC ) . Tính tỉ số . SB 3 4 2 3 A. . B. . C. . D. . 4 3 3 2 Câu 48: Cho hình hộp ABCD. ABC D có tất cả các cạnh bằng a . Gọi E , F lần lượt là trung điểm AB và DD . Gọi  P  là mặt phẳng đi qua E và song song với các đường thẳng AC , AF . Giả sử CI . CC  3 4 1 2 A. . B. . C. . D. . 4 5 4 3 Câu 49: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy , cho 3 đường thẳng d1 : 2 x  y  6  0 ; d 2 : 2 x  y  2  0 và d 3 : 3x  y  2  0 . Viết phương trình đường tròn (C ) có tâm I thuộc d 3 , cắt d1 tại A và B , cắt d 2 tại C và D sao cho tứ giác ABCD là hình vuông. 32 16 32 16 2 2 2 2 A. x 2   y  2   . B. x 2   y  2   . C. x 2   y  2   . D. x 2   y  2   . 5 5 5 5 Câu 50: Có 3 xạ thủ bắn độc lập vào bia. Xác suất bắn trúng của mỗi xạ thủ lần lượt là 0,6; 0,8 và 0,9. Tính xác suất để trong 3 xạ thủ có đúng 2 xạ thủ bắn trúng bia. A. 0,568. B. 0,876. C. 0,7. D. 0,444.  P cắt CC  tại I , tính tỉ số ———————————————- ———– HẾT ———- Trang 4/4 – Mã đề thi 123
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top