Đề kiểm tra Toán 11 ôn tập hè 2019 trường Yên Phong 1 – Bắc Ninh

Giới thiệu Đề kiểm tra Toán 11 ôn tập hè 2019 trường Yên Phong 1 – Bắc Ninh

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề kiểm tra Toán 11 ôn tập hè 2019 trường Yên Phong 1 – Bắc Ninh mới nhất.

Tài liệu Toán 11 và các đáp án, hướng dẫn giải chi tiết các đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Đề kiểm tra Toán 11 ôn tập hè 2019 trường Yên Phong 1 – Bắc Ninh

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 11 tại đây

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÔN TẬP HÈ NĂM HỌC 2018 – 2019 MÔN TOÁN – Khối lớp 11 Thời gian làm bài : 90 phút (không kể thời gian phát đề) SỞ GD&ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT YÊN PHONG SỐ 1 (Đề thi có 06 trang) Họ và tên học sinh :………………………………………………. Số báo danh : ………………………… Mã đề 834 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ, viết phương trình chính tắc của elip (E) có độ dài trục lớn là 10 và tâm sai 3 e= . 5 x2 y 2 A. + = 1. 25 9 x2 y 2 B. + = 1 100 36 x2 y 2 C. 1 + = 25 16 x2 y 2 D. 1 + = 100 64 Câu 2. Cho đường thẳng d : x − 2 y + 1 = 0 . Đường thẳng ∆ qua điểm M (1; −1) và ∆ song song với d có phương trình là: A. x − 2 y + 3 = 0. B. x − 2 y − 3 = 0. C. x + 2 y + 1 = 0. D. x − 2 y + 5 = 0. Câu 3. Trong các hàm số y = 2 , y = 3 x 4 − 4 x 2 + 1 , y = x 2 − 2 x − 3 , = y x3 + x , y = bao nhiêu hàm số mà đồ thị của nó nhận trục tung là trục đối xứng ? B. 2 C. 1 A. 3 2− x + 2+ x có tất cả x2 D. 4 Câu 4. Phương trình nào sau đây là phương trình đường tròn ? 0 A. x 2 + y 2 − x − y + 9 = 2 2 0 C. x + y − x = B. x 2 − y 2 − 2 x + 3 y − 1 =0 D. x 2 + y 2 − 2 xy − 1 =0 Câu 5. Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau −4 , f ( 4 ) = 1 . Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình f ( x ) − m = 0 có ba Biết f ( −2 ) = nghiệm phân biệt thuộc [ −2; 4] ? A. −4 < m < 2 B. −2 < m < 1 C. −2 < m ≤ 1 D. −2 < m < 2 Câu 6. Gọi S là tập hợp các nghiệm nguyên thuộc đoạn [ −2;10] của phương trình Tính tổng giá trị các phần tử của S. A. 42 B. 52 C. 55 Câu 7. Tập nghiệm của phương trình −25 x 2 + 20 x − 4 ≥ 0 . 2  2 2  A. S= ±  B. S =   C. = S  ; +∞  5  5 5  Trang 1/6 - Mã đề 834 x 2 + 2018 ≤ x. 2019 . D. 45 2  D. S=  −∞;  5  Câu 8. Biểu thức A. − tan 4 α . 3 − 4 cos 2α + cos 4α có kết quả rút gọn bằng: 3 + 4 cos 2α + cos 4α B. − cot 4 α . C. tan 4 α . Câu 9. Số nghiệm của phương trình A. 0 B. 2 2 x 2 + 3 x − 6 = x − 1 là C. 1 Câu 10. 1 Hãy chọn kết quả sai trong các kết quả sau đây. A. cot(−α ) = B. tan(−α ) = C. sin(−α ) = − cot α − tan α − sin α D. cot 4 α . D. 3 D. cos(−α ) = − cos α Câu 11. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số y =x 2 − 2 ( m + 2 ) x + 7 đồng biến trên ( 5; +∞ ) ? A. 3 B. 2 Câu 12. Cho sin= α A. cosα = 2 3 C. 4 D. 5 1 0 ( 0 < α < 900 ) . Khi đó cosα bằng: 3 B. cosα = − 2 2 . 3 2 C. cosα = − . 3 D. cosα = 2 2 . 3 Câu 13. Viết phương trình đường thẳng qua giao điểm của hai đường thẳng d1 : 2 x – y + 5 =, 0 d 2 : 3x + 2 y – 3 = 0 và đi qua điểm A ( –3; – 2 ) . A. 2 x – 5 y + 11 = 0. B. 5 x – 2 y + 11 = 0. C. 5 x + 2 y + 11 = 0. D. x – y – 3 = 0 . Câu 14. Khoảng cách từ điểm M ( 3; −4 ) đến đường thẳng ∆ : 3 x − 4 y − 1 =0 bằng: A. 8 . 5 7 . 5 B. Câu 15. Tập nghiệm của phương trình A. {−2;1} B. {−2} C. 24 . 5 2x −1 6 30 − = 2 + 1 là: x −3 x +3 x −9 C. {−2;3} D. 12 . 5 D. {−3;3}  x= 2 − 4t Câu 16. Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng d :  . Điểm thuộc đường thẳng d là điểm có  y =−5 + 3t toạ độ: A. (−4;3) . B. (2;3) . C. (−4; −5) . D. (−6;1) . x2 − 4x − 5 ≥ 0 là 2− x B. ( −∞; −1) ∪ ( 2;5 ) C. [ −1; 2 ) ∪ [5; +∞ ) Câu 17. Tập nghiệm của bất phương trình A. ( −∞; −1] ∪ ( 2;5] D. [ −1; 2] ∪ [5; +∞ ) Câu 18. Một đường tròn có bán kính 15 cm. Độ dài cung tròn có góc ở tâm bằng 300 là : A. 5π . 3 5π . 2 B. C. 2π . 5 D. π 3 Câu 19. Tập nghiệm của bất phương trình x 2 − 6 x − 16 ≤ 0 là [ a; b ] . Tính a + b . A. 6 Câu 20. Phương trình A. 1. B. −6 x2 − 2 ( C. −10 D. 10 ) 2x −1 − x = 0 có tất cả bao nhiêu nghiệm? B. 2. C. 4. Trang 2/6 - Mã đề 834 D. 3. . Câu 21. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng d := y mx − 1 cắt parabol ( P ) : y = x 2 − mx − 5m + 5 tại hai điểm phân biệt có hoành độ dương ? A. −6 < m < 1 B. 0 < m < 6 5 m > 1 C.   m < −6 Câu 22. Giá trị lớn nhất của biểu thức = M 7 cos 2 x − 2sin 2 x là A. −2 . B. 5 . C. 16 . D. 1 < m < 6 5 D. 7 . Câu 23. Giá trị nguyên lớn nhất của tham số m để biểu thức f ( x ) = x 2 + ( m + 2 ) x + 3 ( m + 2 ) luôn nhận giá trị dương với mọi x ∈  là A. 8 . B. 10 . C. 11 . D. 9. Câu 24. Đường tròn nào dưới đây đi qua 3 điểm A(2 ; 0), B(0 ; 6), O(0 ; 0)? A. x 2 + y 2 − 2 x − 6 y = 0 2 2 C. x + y − 2 x − 6 y + 1 = 0. B. x 2 + y 2 − 3 y − 8 =. 0 2 2 D. x + y − 2 x + 3 y = 0 Câu 25. Cho k là hằng số bất kỳ. Khi đó, phương trình đường thẳng đi qua điểm M (1; −2 ) và có hệ số góc k là A. y= k ( x − 1) + 2 B. y= k ( x + 1) + 2 C. y= k ( x + 1) − 2 D. y= k ( x − 1) − 2 Câu 26. Hàm số bậc hai nào dưới đây có đồ thị như hình vẽ A. y = − x 2 + 2 x + 3 B. = y x2 − 3 C. y = x 2 + 2 x − 3 D. y = x 2 − 2 x − 3 m  x + 2 y = Câu 27. Cho hệ phương trình  , có bao nhiêu giá trị của m để hệ phương trình vô 2 5 3 x + ( m − 1) y = nghiệm? A. 2 B. 0 C. 3 D. 1 x2 y 2 + = 1 . M thuộc (E) thỏa 9 4 mãn: MF1 − MF2 = 2 , với F1 , F2 là 2 tiêu điểm của (E). Khi đó mệnh đề nào đúng Câu 28. Trong mặt phẳng tọa độ, cho elip (E) có phương trình chính tắc A. MF1 = 1 MF2 2 B. MF1 = 4 MF2 C. MF1 = 3MF2 D. MF1 = 2 MF2 . Câu 29. Tập nghiệm của bất phương trình x 2 − 2 x ≤ 2 x − 1 có bao nhiêu phần tử là số nguyên A. 1 B. 3 C. 4 Câu 30. Phương trình 4 − x 2 = x có bao nhiêu nghiệm? A. Vô nghiệm B. 1 nghiệm. C. 2 nghiệm Trang 3/6 - Mã đề 834 D. 2 D. 3 nghiệm. 2  x + 2 y = có Câu 31. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m trong khoảng ( 0;10 ) để hệ phương trình  5 mx + ( 2m − 1) y = nghiệm? A. 7 B. 8. C. . 9. D. 6. Câu 32. Số nghiệm của phương trình ( 2 x 2 − 7 x + 3) 2 − x = 0 là: A. 0 B. 3 C. 2 Câu 33. Công thức nào sau đây đúng. A. cos(α -β )=cosα cosβ -sinα sinβ tan α − tan β C. tan (α − β ) = 1 + tan α .tan β D. 1 B. tan(α + β )= tan α + tan β tan α + tan β D. tan (α − β ) = 1 + tan α .tan β Câu 34. Đường thẳng đi qua M ( −2; −5 ) và song song với đường phân giác góc phần tư thứ nhất có phương trình là: A. x + y − 3 = 0 . B. 2 x − y − 1 =0 . C. x − y − 3 = 0. D. x + y + 3 = 0. Câu 35. Tìm tổng tất cả các nghiệm của phương trình x 2 − 3 x + 1 =− x + 2 B. 2 − 2 A. 2 C. 6 D. 4 Câu 36. Biết A, B, C là các góc của tam giác ABC . Khi đó, khẳng định nào sau đây đúng? C  A+ B  B. tan   = cot . 2  2  C  A+ B  D. tan   = tan . 2  2  C  A+ B  A. sin   = sin . 2  2  tan C . C. tan ( A + B ) = 0 (tham số m ), có một nghiệm x = −2 . Khi đó nghiệm Câu 37. Cho phương trình x 2 + ( 2m − 1) x + m + 3 = còn lại của phương trình là: B. x = 2 A. x = −2 C. x = 3 D. x = −3 0 . Với giá trị nào của m thì ( Cm ) là đường tròn có Câu 38. Cho đường cong ( Cm ) : x 2 + y 2 − 6 x + 8 y + m = bán kính bằng 4? A. m = −9 B. m = 21 D. m = 9 C. m = −21 B ) sin C.cos ( A − B ) . Tính Câu 39. Cho tam giác ABC có các góc thỏa mãn hệ thức cos C ( sin A + sin= = P cos A + cos B ? A. P = 1 B. P = 1 2 D. P = 2 C. P = 3 0 có nghiệm thuộc Câu 40. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình x 2 − 3 x − 3 x 2 − 3 x − m + 2 = đoạn [3; 4] A. 2 ≤ m ≤ 6 . 1 B. − ≤ m ≤ 0 4 1 D. − ≤ m ≤ 2 4 9 C. − ≤ m ≤ 0 4 Câu 41. Đường tròn (C) tiếp xúc với trục tung tại điểm có tung độ bằng 3 và đi qua điểm A ( −2;3) có phương trình là: A. C. 16 ( x − 2 ) + ( y − 3) = 2 2 9 ( x + 2 ) + ( y − 3) = 2 2 B. D. 18 ( x − 1) + y 2 = 2 2 1 ( x + 1) + ( y − 3) = 2 Trang 4/6 - Mã đề 834 0 . Khi đó biểu thức Câu 42. Cho các số thực a, b, c, d thỏa mãn 2a − b − 1 =0 , 2c − d + 5 = P = ( a − c ) + ( b − d ) có giá trị nhỏ nhất bằng: 2 A. 2 36 5 B. 16 5 4 5 C. D. 6 5 Câu 43. Gọi S là tập các giá trị của m để x 2 − 2 x + m 2 − 4 < 0 , ∀x ∈ [ −1; 2] . Khi đó tập hợp nào sau đây là tập con của S? A. ( −1;0] B. [ −1;1] C. Câu 44. Cho phương trình x 2 − 3 x + 16 ( x − 2 ) ( 0;1] D. ( 0; 2 ) x −1 0 , có bao nhiêu giá trị nguyên của m trong −m = x−2 khoảng ( −2020; 2020 ) để phương trình đã cho có 2 nghiệm âm phân biệt? A. 43 B. 44 C. 46 D. 45 0 . và d 2 : 3 x − y = 0 . Gọi (C) là Câu 45. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai đường thẳng d1 : 3 x + y = đường tròn tiếp xúc với d1 tại A, cắt d 2 tại hai điểm B, C sao cho tam giác ABC vuông tại B. Biết tam giác ABC có diện tích bằng  3 3 A.  ; −  2  6 3 và điểm A có hoành độ dương. Tọa độ tâm I của đường tròn (C) là: 2   3 3  3 3 3 3 B.  − C.  − D.  ;  ;  ; −  2  6 2  6  6 2 Câu 46. Kết quả biến đổi nào dưới đây là kết quả sai A. sin 2 x − sin 2 2 x − sin 2 3 x = 2sin 3 x.sin 2 x.sin x. 2 2 2 B. cos x + cos 2 x + cos 3 x − 1 =2 cos 3 x.cos 2 x.cos x. sin 5 x.cos x. C. sin x.cos 3 x + sin 4 x.cos 2 x = x D. 1 + 2 cos x + cos 2 x = 4 cos x.cos 2 . 2 Câu 47. Cho các số dương x, y, z thỏa mãn x ( 4 − xy − xz ) ≤ 2 xz ( y + z ) − y − 3 z . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = 4 x + y + 3 z là A. 3 3 . B. 3 . C. 6 2 . D. 9 . Câu 48. Trong một cuộc thi thể thao, hai vận động viên Chiến và Thắng phải cùng lựa chọn xuất phát từ một vị trí A nào đó trên bờ hồ và đích đến là cùng một vị trí B nào đó trên bờ hồ kia (như hình vẽ). Chiến phải chèo thuyền từ vị trí A , chèo qua vị trí cắm cờ cố định M ( M cách bờ hồ ở vị trí H một khoảng 160 m , cách bờ hồ ở vị trí K một khoảng 40 m ), rồi chèo thuyền tiếp về vị trí B ( A, M , B phải thẳng hàng). Thắng phải chạy bộ dọc bờ hồ theo đường gấp khúc AOB . Trang 5/6 - Mã đề 834 Hỏi khi quãng đường Thắng chạy là ngắn nhất, thì Chiến phải chèo thuyền một khoảng gần nhất với kết quả nào sau đây? A. 286 m . B. 268 m . C. 360 m . D. 120 m . 4 x + y = Câu 49. Cho hệ phương trình  2 . Tìm tất cả các giá trị của m để hệ phương trình có 2 8m 2  x y + xy = nghiệm? A. −1 ≤ m ≤ 1 . B. 0 < m < 2 C. − 2 ≤ m ≤ 2 D. −2 ≤ m ≤ 2 1  Câu 50. Cho ∆ABC với A ( 4; − 3) ; B (1; 1) , C  −1; −  . Đường phân giác ngoài của góc B có phương 2  trình: A. x + 7 y + 17 = B. 7 x − y − 31 = C. x + 7 y − 8 = D. 7 x − y − 6 = 0. 0. 0. 0. ------ HẾT ------ Trang 6/6 - Mã đề 834 KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÔN TẬP HÈ NĂM HỌC 2018 – 2019 MÔN TOÁN – Khối lớp 11 Thời gian làm bài : 90 phút (không kể thời gian phát đề) SỞ GD&ĐT BĂC NINH TRƯỜNG THPT YÊN PHONG SỐ 1 (Đề thi có 06 trang) Họ và tên học sinh :....................................................... Số báo danh : ......................... Mã đề 835 Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình đường tròn ? A. x 2 + y 2 − 2 xy − 1 =0 C. x 2 + y 2 − x = 0 B. x 2 + y 2 − x − y + 9 = 0 2 2 D. x − y − 2 x + 3 y − 1 =0 0 (tham số m), có một nghiệm x = −2 . Khi đó nghiệm Câu 2. Cho phương trình x 2 + ( 2m − 1) x + m + 3 = còn lại của phương trình là: A. x = −3 B. x = −2 C. x = 2 D. x = 3 x2 y 2 + = 1 . M thuộc (E) thỏa mãn: 9 4 MF1 − MF2 = 2 , với F1 , F2 là 2 tiêu điểm của (E). Khi đó mệnh đề nào đúng Câu 3. Trong mặt phẳng tọa độ, cho elip (E)có phương trình chính tắc A. MF1 = 1 MF2 2 B. MF1 = 4 MF2 Câu 4. Số nghiệm của phương trình A. 3 B. 2 C. MF1 = 2 MF2 . D. MF1 = 3MF2 2 x 2 + 3 x − 6 = x − 1 là C. 0 D. 1 Câu 5. Khoảng cách từ điểm M ( 3; −4 ) đến đường thẳng ∆ : 3 x − 4 y − 1 =0 bằng: A. 24 . 5 B. 7 . 5 C. 8 . 5 D. 12 . 5 Câu 6. Viết phương trình đường thẳng qua giao điểm của hai đường thẳng d1 : 2 x – y + 5 =, 0 0 và đi qua điểm A ( –3; – 2 ) . d 2 : 3x + 2 y – 3 = A. x – y – 3 = 0 . B. 2 x – 5 y + 11 = 0. C. 5 x – 2 y + 11 = 0. D. 5 x + 2 y + 11 = 0. Câu 7. Trong mặt phẳng tọa độ, viết phương trình chính tắc của elip (E) có độ dài trục lớn là 10 và tâm sai 3 e= . 5 x2 y 2 A. + = 1 25 16 x2 y 2 B. + = 1. 25 9 x2 y 2 C. + = 1 100 64 x2 y 2 D. + = 1 100 36 Câu 8. Cho đường thẳng d : x − 2 y + 1 = 0 . Đường thẳng ∆ qua điểm M (1; −1) và ∆ song song với d có phương trình là: A. x − 2 y + 3 = 0. B. x − 2 y + 5 = 0. C. x − 2 y − 3 = 0. Câu 9. Đường tròn nào dưới đây đi qua 3 điểm A(2 ; 0), B(0 ; 6), O(0 ; 0)? A. x 2 + y 2 − 2 x − 6 y + 1 = 0. 2 2 C. x + y − 3 y − 8 = 0. B. x 2 + y 2 − 2 x + 3 y = 0 2 2 D. x + y − 2 x − 6 y = 0 Trang 1/6 - Mã đề 835 D. x + 2 y + 1 = 0.  x= 2 − 4t Câu 10. Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng d :  . Điểm thuộc đường thẳng d là điểm có  y =−5 + 3t toạ độ: A. (−4; −5) . B. (−6;1) . C. (−4;3) . D. (2;3) . Câu 11. Gọi S là tập hợp các nghiệm nguyên thuộc đoạn [ −2;10] của bất phương trình Tính tổng giá trị các phần tử của S. A. 55 B. 42 C. 45 x 2 + 2018 ≤ x. 2019 . D. 52 Câu 12. Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau −4 , f ( 4 ) = 1 . Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình f ( x ) − m = 0 có ba Biết f ( −2 ) = nghiệm phân biệt thuộc [ −2; 4] ? A. −2 < m < 1 B. −4 < m < 2 C. −2 < m ≤ 1 D. −2 < m < 2 m  x + 2 y = Câu 13. Cho hệ phương trình  , có bao nhiêu giá trị của m để hệ phương trình vô 2 5 3 x + ( m − 1) y = nghiệm? A. 3 B. 2 C. 0 D. 1 Câu 14. Phương trình A. 4. x2 − 2 ( B. 2. Câu 15. Tập nghiệm của phương trình A. {−2} B. ) 2x −1 − x = 0 có tất cả bao nhiêu nghiệm? {−3;3} C. 1. 2x −1 6 30 − = 2 + 1 là: x −3 x +3 x −9 C. {−2;3} D. 3. D. {−2;1} Câu 16. Hãy chọn kết quả sai trong các kết quả sau đây. A. cot(−α ) = B. cos(−α ) = − cos α − cot α D. sin(−α ) = C. tan(−α ) = − sin α − tan α 2  x + 2 y = Câu 17. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m trong khoảng ( 0;10 ) để hệ phương trình  có 5 mx + ( 2m − 1) y = nghiệm? B. 6. C. 7 D. 8. A. . 9. Câu 18. Công thức nào sau đây đúng. tan α − tan β A. tan (α − β ) = 1 + tan α .tan β C. tan(α + β )= tan α + tan β tan α + tan β B. tan (α − β ) = 1 + tan α .tan β D. cos(α -β )=cosα cosβ -sinα sinβ Trang 2/6 - Mã đề 835 c Câu 19. Giá trị lớn nhất của biểu thức = M 7 cos 2 x − 2sin 2 x là A. 16 . B. −2 . C. 7 . D. 5 . Câu 20. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng d := y mx − 1 cắt parabol ( P ) : y = x 2 − mx − 5m + 5 tại hai điểm phân biệt có hoành độ dương ? m > 1 B.   m < −6 A. −6 < m < 1 C. 1 < m < 6 5 D. 0 < m < 6 5 Câu 21. Biết A, B, C là các góc của tam giác ABC . Khi đó, khẳng định nào sau đây đúng? C  A+ B  B. tan   = cot . 2  2  C  A+ B  D. sin   = sin . 2  2  C  A+ B  A. tan   = tan . 2  2  tan C . C. tan ( A + B ) = Câu 22. Phương trình A. Vô nghiệm 4 − x2 = x có bao nhiêu nghiệm? B. 3 nghiệm. C. 1 nghiệm. D. 2 nghiệm Câu 23. Tập nghiệm của bất phương trình x 2 − 2 x ≤ 2 x − 1 có bao nhiêu phần tử là số nguyên B. 3 A. 2 Câu 24. Biểu thức A. cot 4 α . C. 1 3 − 4 cos 2α + cos 4α có kết quả rút gọn bằng: 3 + 4 cos 2α + cos 4α B. − cot 4 α . C. tan 4 α . D. 4 D. − tan 4 α . Câu 25. Số nghiệm của phương trình ( 2 x 2 − 7 x + 3) 2 − x = 0 là: A. 1 B. 2 C. 0 D. 3 0 . Với giá trị nào của m thì ( Cm ) là đường tròn có Câu 26. Cho đường cong ( Cm ) : x 2 + y 2 − 6 x + 8 y + m = bán kính bằng 4? A. m = −9 B. m = 9 C. m = 21 Câu 27. Tập nghiệm của bất phương trình −25 x 2 + 20 x − 4 ≥ 0 . 2  2 2   B. S=  −∞;  C. S= ±  A. = S  ; +∞  5  5 5   D. m = −21 2 D. S =   5 Câu 28. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số y =x 2 − 2 ( m + 2 ) x + 7 đồng biến trên ( 5; +∞ ) ? A. 2 B. 4 C. 3 D. 5 Câu 29. Tìm tổng tất cả các nghiệm của phương trình x 2 − 3 x + 1 =− x + 2 A. 2 − 2 B. 2 C. 4 D. 6 Câu 30. Trong các hàm số y = 2 , y = 3 x 4 − 4 x 2 + 1 , y = x 2 − 2 x − 3 , = y x3 + x , y = cả bao nhiêu hàm số mà đồ thị của nó nhận trục tung là trục đối xứng ? A. 1 B. 3 C. 2 2− x + 2+ x có tất x2 D. 4 Câu 31. Tập nghiệm của phương trình x 2 − 6 x − 16 ≤ 0 là [ a; b ] . Tính a + b . A. 6 B. −6 C. 10 Trang 3/6 - Mã đề 835 D. −10 Câu 32. Cho sin= α 2 A. cosα = − . 3 1 0 0 < α < 900 ) . Khi đó cosα bằng: ( 3 B. cosα = − 2 2 . 3 C. cosα = 2 3 D. cosα = 2 2 . 3 Câu 33. Đường thẳng đi qua M ( −2; −5 ) và song song với đường phân giác góc phần tư thứ nhất có phương trình là: A. 2 x − y − 1 =0 . B. x − y − 3 = 0. C. x + y − 3 = 0 . D. x + y + 3 = 0. Câu 34. Hàm số bậc hai nào dưới đây có đồ thị như hình vẽ A. y = x 2 − 2 x − 3 B. = y x2 − 3 C. y = − x2 + 2 x + 3 D. y = x 2 + 2 x − 3 Câu 35. Giá trị nguyên lớn nhất của tham số m để biểu thức f ( x ) = x 2 + ( m + 2 ) x + 3 ( m + 2 ) luôn nhận giá trị dương với mọi x ∈  là A. 10 . C. 8 . B. 9. x2 − 4 x − 5 ≥ 0 là 2− x B. ( −∞; −1] ∪ ( 2;5] C. [ −1; 2 ) ∪ [5; +∞ ) D. 11 . Câu 36. Tập nghiệm của phương trình A. ( −∞; −1) ∪ ( 2;5) D. [ −1; 2] ∪ [5; +∞ ) Câu 37. Một đường tròn có bán kính 15 cm. Độ dài cung tròn có góc ở tâm bằng 300 là : A. 2π . 5 B. π 3 C. . 5π . 2 D. 5π . 3 Câu 38. Cho k là hằng số bất kỳ. Khi đó, phương trình đường thẳng đi qua điểm M (1; −2 ) và có hệ số góc k là A. y= k ( x − 1) − 2 B. y= k ( x + 1) − 2 Câu 39. Cho phương trình x 2 − 3 x + 16 ( x − 2 ) C. y= k ( x − 1) + 2 D. y= k ( x + 1) + 2 x −1 0 , có bao nhiêu giá trị nguyên của m trong −m = x−2 khoảng ( −2020; 2020 ) để phương trình đã cho có 2 nghiệm âm phân biệt? A. 43 B. 46 C. 45 D. 44 Câu 40. Trong một cuộc thi thể thao, hai vận động viên Chiến và Thắng phải cùng lựa chọn xuất phát từ một vị trí A nào đó trên bờ hồ và đích đến là cùng một vị trí B nào đó trên bờ hồ kia (như hình vẽ). Chiến phải chèo thuyền từ vị trí A , chèo qua vị trí cắm cờ cố định M ( M cách bờ hồ ở vị trí H một khoảng 160 m , cách bờ hồ ở vị trí K một khoảng 40 m ), rồi chèo thuyền tiếp về vị trí B ( A, M , B phải thẳng hàng). Thắng phải chạy bộ dọc bờ hồ theo đường gấp khúc AOB . Trang 4/6 - Mã đề 835 Hỏi khi quãng đường Thắng chạy là ngắn nhất, thì Chiến phải chèo thuyền một khoảng gần nhất với kết quả nào sau đây? A. 268 m . B. 120 m . C. 360 m . D. 286 m . 0 . Khi đó biểu thức Câu 41. Cho các số thực a, b, c, d thỏa mãn 2a − b − 1 =0 , 2c − d + 5 = P = ( a − c ) + ( b − d ) có giá trị nhỏ nhất bằng: 2 A. 2 4 5 B. 36 5 C. 16 5 D. 6 5 Câu 42. Cho các số dương x, y, z thỏa mãn x ( 4 − xy − xz ) ≤ 2 xz ( y + z ) − y − 3 z . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = 4 x + y + 3 z là A. 3 . B. 6 2 . C. 9 . D. 3 3 . 0 . Gọi (C) là 0 . và d 2 : 3 x − y = Câu 43. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai đường thẳng d1 : 3 x + y = đường tròn tiếp xúc với d1 tại A, cắt d 2 tại hai điểm B, C sao cho tam giác ABC vuông tại B. Biết tam giác ABC có diện tích bằng  3 3 A.  ; −  2  6 3 và điểm A có hoành độ dương. Tọa độ tâm I của đường tròn (C) là: 2    3 3 3 3 3 3 B.  C.  − D.  − ;  ; −  ;  2  6 2  6 2  6 Câu 44. Kết quả biến đổi nào dưới đây là kết quả sai sin 5 x.cos x. A. sin x.cos 3 x + sin 4 x.cos 2 x = 2 2 2 B. sin x − sin 2 x − sin 3 x = 2sin 3 x.sin 2 x.sin x. x C. 1 + 2 cos x + cos 2 x = 4 cos x.cos 2 . 2 2 2 2 D. cos x + cos 2 x + cos 3 x − 1 =2 cos 3 x.cos 2 x.cos x. 0 có nghiệm thuộc Câu 45. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình x 2 − 3 x − 3 x 2 − 3 x − m + 2 = đoạn [3; 4] 1 A. − ≤ m ≤ 0 4 9 B. − ≤ m ≤ 0 4 1 C. − ≤ m ≤ 2 4 Trang 5/6 - Mã đề 835 D. 2 ≤ m ≤ 6 . Câu 46. Gọi S là tập các giá trị của m để x 2 − 2 x + m 2 − 4 < 0 , ∀x ∈ [ −1; 2] . Khi đó tập hợp nào sau đây là tập con của S? A. ( 0; 2 ) B. [ −1;1] C. ( 0;1] D. ( −1;0] 1  Câu 47. Cho ∆ABC với A ( 4; − 3) ; B (1; 1) , C  −1; −  . Đường phân giác ngoài của góc B có phương 2  trình: A. 7 x − y − 31 = B. x + 7 y + 17 = C. x + 7 y − 8 = D. 7 x − y − 6 = 0. 0. 0. 0. Câu 48. Đường tròn (C) tiếp xúc với trục tung tại điểm có tung độ bằng 3 và đi qua điểm A ( −2;3) có phương trình là: A. C. 1 ( x + 1) + ( y − 3) = 2 18 ( x − 1) + y 2 = 2 2 B. D. 9 ( x + 2 ) + ( y − 3) = 2 2 16 ( x − 2 ) + ( y − 3) = 2 2 4 x + y = Câu 49. Cho hệ phương trình  2 . Tìm tất cả các giá trị của m để hệ phương trình có 2 8m 2  x y + xy = nghiệm? A. −2 ≤ m ≤ 2 B. −1 ≤ m ≤ 1 . C. 0 < m < 2 D. − 2 ≤ m ≤ 2 B ) sin C.cos ( A − B ) . Tính Câu 50. Cho tam giác ABC có các góc thỏa mãn hệ thức cos C ( sin A + sin= P cos A + cos B ? = A. P = 3 B. P = 2 C. P = 1 ------ HẾT ------ Trang 6/6 - Mã đề 835 D. P = 1 2
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top