Đề kiểm tra Toán 11 lần 2 năm 2018 – 2019 trường Yên Phong 1 – Bắc Ninh

Giới thiệu Đề kiểm tra Toán 11 lần 2 năm 2018 – 2019 trường Yên Phong 1 – Bắc Ninh

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề kiểm tra Toán 11 lần 2 năm 2018 – 2019 trường Yên Phong 1 – Bắc Ninh mới nhất.

Tài liệu Toán 11 và các đáp án, hướng dẫn giải chi tiết các đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Đề kiểm tra Toán 11 lần 2 năm 2018 – 2019 trường Yên Phong 1 – Bắc Ninh

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 11 tại đây

TRƯỜNG THPT YÊN PHONG SỐ 1 TỔ TOÁN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LẦN 2 NĂM HỌC 2018 – 2019 Môn: Toán – Lớp 11 – Chương trình chuẩn ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Mã đề thi 101 Họ và tên: ………………………………………………………. Lớp: ……..……..…… Câu 1. lim x1 A. 2x  3 bằng 1 x 1 2 B. . C. 5 2 D. . Câu 2. Cho cấp số cộng  un  có u5  15 , u20  60 . Tổng của 10 số hạng đầu tiên của cấp số cộng này là: A. S10  200 . B. S10  125 . C. S10  250 . D. S10  200 . Câu 3. Đa giác đều có 10 cạnh. Chọn ngẫu nhiên một đường chéo của đa giác. Tính xác xuất để chọn được đường chéo qua tâm của đa giác đó. A. 1 7 B. 2 9 C. 2 7 D. 7 9 khi x  0 3x  a  1  Câu 4. Cho hàm số f  x    1  2 x  1 . Tìm tất cả giá trị của a để hàm số đã cho liên tục tại khi x  0  x  điểm x  0 . A. a  4 . B. a  2 . C. a  1 . D. a  3 . Câu 5. Cho hình chóp S . ABCD có đáy là hình chữ nhật. Đường thẳng SA vuông góc với  ABCD  ; H , K lần lượt là hình chiếu của A trên SD, SB . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sau đây sai? A. AH  SC B.  SAC    SBD  C. SC   AHK  D. BC   SAB  Câu 6. Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc và cùng bằng a 3 . Khoảng cách từ điểm O đến mp  ABC  bằng A. a 3 . B. a . C. 2a 3 . D. 3a . 1 1 1 Câu 7. Tổng S   2    n   có giá trị là: 3 3 3 A. 1 . 4 B. 1 . 2 C. 1 . 9 D. 1 . 3 Câu 8. Cho tứ diện đều ABCD cạnh a. Gọi I là trọng tâm của tứ diện ABCD ,  P  là mặt phẳng đi qua I và vuông góc với AB . Tính diện tích thiết diện của chóp cắt bởi  P  . A. a2 2 4 B. a2 2 2 C. a 2 4 D. a2 2 8 Câu 9. Trong mặt phẳng có 6 đường thẳng song song và 4 đường thẳng khác cũng song song và cắt 6 đường thẳng đã cho. Hỏi có bao nhiêu hình bình hành tạo nên từ những đường thẳng trên. A. 360 B. 90 C. 210 D. 120 Trang 1/7 – Mã đề 101 Câu 10. Một lớp có 45 học sinh. Giáo viên chủ nhiệm cần chọn ra một lớp trưởng, một lớp phó, một thủ quỹ (mỗi em một nhiệm vụ). Hỏi có bao nhiêu cách chọn? 3 A. C45 3 B. 3! A45 3 C. A45 D. 45! Câu 11. Cho cấp số cộng  un  có u1  2 và công sai d  3 . Tìm số hạng u10 . A. u10  29 . B. u10  25 . Câu 12. Nghiệm của phương trình C. u10  28 . 3 cos x  sin x  2 là 5   x   6  k 2 ,k  . A.   x    k 2  6 C. x   D. u10  2.39 . B. x   5  k 2 , k   . 6 D. x   5  k 2 , k   . 6  2  k 2 , k   . Câu 13. Cho hình chóp S . ABC có SA   ABC  , biết SB  2SA . Góc giữa đường thẳng SB và mp  ABC  bằng A. 60 . B. 45 . C. 30 . D. 90 . Câu 14. Khẳng định nào sau đây sai? A. Nếu d  ( P) và đường thẳng a / / ( P) thì d  a . B. Nếu đường thẳng d  ( P) thì d vuông góc với hai đường thẳng trong ( P) . C. Nếu đường thẳng d vuông góc với hai đường thẳng nằm trong ( P) thì d  ( P) . D. Nếu đường thẳng d vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau nằm trong ( P) thì d vuông góc với bất kì đường thẳng nào nằm trong ( P) . Câu 15. Giới hạn lim x  4 x2  1  x2  1 có kết quả là: 2x  3 1 2 B. 1 . A.  . Câu 16. Tính tổng A150  C. 1 . 2 D. 1 . A151 A152 A15     15 được kết quả là: 1! 2! 15! A. 215  1 C. 215  1 B. 215 D. 214 Câu 17. Cho cấp số nhân  un  : u1  1, q  2 . Hỏi số 1024 là số hạng thứ mấy? B. 11 . A. 10 . C. 9 . D. 8 . Câu 18. Trong các mệnh đề sau, có bao nhiêu mệnh đề đúng? I. Điều kiện cần và đủ để hàm số y  f  x  liên tục trên  a; b là hàm số y  f  x  liên tục trên  a; b  và lim f  x   f  a  và lim f  x   f  b  . x a  x b II. Nếu f  x  liên tục trên  a; b  và f  a  . f  b   0 thì phương trình f  x   0 có duy nhất một nghiệm thuộc  a; b  . III. Nếu lim f  x   L và lim g  x   M thì lim x  x0 Trang 2/7 – Mã đề 101 x  x0 x  x0 f  x L .  g  x M IV. Nếu q  1 thì lim q n  0 . A. 4 . B. 2 . D. 1 . C. 3 Câu 19. Cho tứ diện đều ABCD . Gọi M , N lần lượt là trung điểm của AB và CD . Góc giữa hai đường thẳng MN và BD bằng A. 30 . B. 60 . C. 45 . D. 90 . Câu 20. Có 10 ghế hàng ngang. Xếp 4 bạn nữ và 6 bạn nam vào 10 ghế đó. Tìm xác suất để không có 2 bạn nữ nào ngồi cạnh nhau. A. 1 84 B. 1 42 C. 1 14 D. 1 6 Câu 21. Trong các dãy số sau, dãy số nào là dãy số giảm? A. un  2n  1 . n 1 B. un  n 3  n . C. un  n 2 . D. un  2n . Câu 22. Phương trình sin 2 x cos x  sin 7 x cos 4 x có các họ nghiệm là A. x  k 2  k ; x  5 12 6 C. x   k k ; x  5 12 6  k   .  k   . B. x   k k ; x  5 12 3 D. x  k 2  k ; x  5 12 3  k   .  k   . Câu 23. Cho hình lập phương ABCD. A’ B’C ‘ D’ . Gọi O là tâm của hình lập phương. Chọn khẳng định đúng?    ’  1    A. AO  AB  AD  AA B. AO  ( AB  AD  AA’ ) 3  1   ’  2    D. AO  ( AB  AD  AA’ ) C. AO  ( AB  AD  AA ) 2 3 Câu 24. Cho hàm số y  3 x 2  2 x  1 . Tập nghiệm của bất phương trình y ‘  1 là:  2 A.  0;   3 1  C.  ;   3   1 2 B.  ;  3 3 2  D.  ;    3  Câu 25. Cho hình chóp tứ giác đều S . ABCD có tất cả các cạnh cùng bằng nhau. Các mặt bên cùng tạo với mặt phẳng đáy một góc  . A. sin   2. B. tan   2 . C. cot   2 . D. cos   2 . Câu 26. Cho lim f  x   3 và lim g  x   2. Tính lim  f  x   2 g  x   . x x x x x x 0 A. . 0 0 C. 1. B. 7. Câu 27. Trong các hàm số sau: y  sin x, y  D. . 1 2019 có bao nhiêu hàm số , y  x  1, y  tan x, y  2 x 1  x  1 2 liên tục trên  ? B. 4 . A. 3 C. 2 . D. 1 .   Câu 28. Cho hàm số f  x   sin  sinx  . Giá trị f ‘   bằng: 6 A.   2 B.  2 C.  3 2 D. 0 Trang 3/7 – Mã đề 101 Câu 29. Hệ số của x8 trong khai triển  x  2  là: 12 A. C125  25 B. C124  2 4 Câu 30. Cho hàm số y  D. C124  28 C. C124 2  3x có đồ thị (C). Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị (C) tại giao điểm của đồ x 1 thị (C) với trục hoành là: B.  9 A. 9 C. 1 9 D. 1 9 Câu 31. Cho hình chóp S . ABC có SC   ABC  , biết AB  a và AB  AC . Khoảng cách từ điểm B đến mp  SAC  bằng A. a . B. 2a . C. a 3 . D. a 2 . Câu 32. Cho lăng trụ tam giác đều ABC. ABC  có cạnh đáy bằng a . Khoảng cách giữa AA và BC  A. a 3 . 3 B. a 3 . C. a . D. a 3 . 2 Câu 33. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y  2 sin x  3 . A. max y  5, min y  2 . B. max y  5, min y  1 . C. max y  5, min y  2 5 . D. max y  5, min y  3 . Câu 34. Cho hàm số f  x   mx 3 mx 2 ‘   (3  m) x  2 . Số các giá trị m nguyên sao cho f  x   0, x là 3 2 B. 1 A. 0 D. 2 C. 3 Câu 35. Phương án nào sau đây là sai? A. cosx  0  x   2  k 2 . C. cosx  1  x    k 2 . B. cosx  0  x   2  k . D. cosx  1  x  k 2 . Cho lăng trụ ABCD. ABC D , đáy ABCD là hình thoi có AB  AC  a và AA  AB  AC  a . Gọi G là trọng tâm tam giác ABC . Góc giữa hai mặt phẳng  AAG  và  ACD  Câu 36. bằng  , tính  . A.   30 . B.   60 . C.   90 . D.   45 . Câu 37. Cho hình lập phương ABCD. ABC D cạnh a . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB  và BC  Trang 4/7 – Mã đề 101 A. a 3 . 3 B. a 3 . 2 C. 2a 3 . D. a 3 .  m x2  x  2  n x2  5 a a  khi x  2 liên tục tại x  2 khi m  n  ( với là Câu 38. Biết hàm số f  x    x2 b b x  3 khi x  2  phân số tối giản). Tổng a  b bằng? A. 60 B. 71 . C. 70 . D. 69 . Câu 39. Số các giá trị nguyên của m để phương trình cos 2 x   m  2  cos x  m  1  0 có đúng 2 nghiệm   x    ;  là:  2 2  A. 1 . B. 4 . C. 2 . D. 3 . Câu 40. Cho A  1;3;4;6 . Gọi X là tập hợp các số tự nhiên có 9 chữ số lấy từ A , trong đó chữ số 6 có mặt đúng 4 lần, chữ số 3 có mặt đúng 3 lần, các chữ số còn lại có mặt đúng 1 lần. Lấy ngẫu nhiên một số từ tập X . Tính xác suất để lấy được số chẵn. A. 1 3 B. 4 9 C. 1 9 D. 5 9 1 Câu 41. Một vật chuyển động theo phương trình S (t )   t 3  9t 2  2019 , với t (giây) là khoảng thời gian 2 tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và S (mét) là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 10 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt được là bao nhiêu? A. 30  m / s  B. 54  m / s  C. 35  m / s  D. 45(m / s )   900 . Gọi S là trung điểm cạnh AC , H là hình ABC   ADC  BCD Câu 42. Cho tứ diện ABCD có  chiếu của S trên mặt phẳng  BCD  . Khi đó H là: A. Tâm đường tròn nội tiếp tam giác BCD . B. Trọng tâm tam giác BCD . C. Trung điểm cạnh BC . D. Trung điểm cạnh BD . Câu 43. Cho hàm số f  x  liên tục và có đạo hàm trên  và đồng thời lim x 1 trình tiếp tuyến tại điểm có hoành độ x  1 của đồ thị hàm số y  f  x  . A. y  3x  1 2 B. y  3x  1 2 C. y  f  x   2x  2  1 . Lập phương x 1 3 x  1 2 D. y  3 x  1 2 Câu 44. Một du khách vào chuồng đua ngựa đặt cược, lần đầu tiên đặt 100000 đồng, mỗi lần sau tiền đặt gấp đôi tiền đặt lần trước. Người đó thua 9 lần liên tiếp và thắng ở lần thứ 10 . Hỏi du khách đó thắng hay thua bao nhiêu? A. Thắng 100000 đồng. B. Thua 1000000 đồng. C. Thắng 1000000 đồng. D. Thắng 51300000 đồng. Câu 45. Cho hình chóp S . ABCD . Biết tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy, đáy ABCD là hình thang vuông tại A và B có AD  2 AB  2 BC  2 a . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và SD . Trang 5/7 – Mã đề 101 186 a . 31 A. B. 2 93 a . 31 C. 5 186 a . 62 D. 5 93 a . 62 Câu 46. Tính tổng 0 1 2016 2017 S  2019.2018.C2019 .2 2017  2018.2017.C2019 .2 2016  …  3.2.C2019 .2  2.C2019 A. S  2019.2018.32017 B. S  2019.2018.22017 C. S  2019.2018.22018 D. S  2019.32018 ax 2  bx  c  1 . Khi đó 3a  4b  5c bằng x 1 x 1 Câu 47. Biết lim A. 4 . B. 0 . C. 1 . D. 9 . Cho hình chóp S . ABCD , đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a . Cạnh bên SA  2a và SA   ABCD  . Điểm M trên cạnh CD , gọi H là hình chiếu của điểm S trên cạnh BM . Khi điểm M Câu 48. thay đổi trên cạnh CD thì tam giác ABH có diện tích lớn nhất bằng: A. 4a 2 . B. 2a 2 . C. a 2 . D. 2a 2 . Câu 49. Cho hình hộp ABCD. ABC D . Trên các đoạn AC , BD lần lượt lấy hai điểm M , N sao cho MN / / BA , khi đó tỉ số A. 1 . 3 MA MC  B. 2 . Câu 50. Đặt L  lim C.  x  2 . 3 2 x  3. 3 3x  4. 3 4 x  5… 3 2019 x  2020  x 1 2 x 1 A.  2039189 . 6 1 . 2 B.  4078381 . 6 C.  4078381 . 12 ———- HẾT ———- Trang 6/7 – Mã đề 101 D. 3 . x2 . Giá trị của L là D.  339865 Mã đề [101] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D B A B B B B A B C 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 C C D B A A D B C A 11 B 36 B 12 C 37 A 13 C 38 B 14 C 39 C 15 A 40 D 16 B 41 B 17 B 42 D 18 D 43 B 19 C 44 A 20 D 45 B 21 A 46 A 22 C 47 C 23 C 48 C 24 D 49 B 25 B 50 C Trang 7/7 – Mã đề 101
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top