Đề kiểm tra chuyên đề Toán 11 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Quang Hà – Vĩnh Phúc

Giới thiệu Đề kiểm tra chuyên đề Toán 11 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Quang Hà – Vĩnh Phúc

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề kiểm tra chuyên đề Toán 11 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Quang Hà – Vĩnh Phúc mới nhất.

Tài liệu Toán 11 và các đáp án, hướng dẫn giải chi tiết các đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Đề kiểm tra chuyên đề Toán 11 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Quang Hà – Vĩnh Phúc

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 11 tại đây

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT QUANG HÀ ĐỀ KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ LẦN I NĂM HỌC 2019 – 2020 Đề 1 – Môn: Toán – Khối 11 Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề) Câu 1 (1,5 điểm). Tìm tập xác định của các hàm số ? ?) ? = cot (? − ) ; 6 2???? ?) ? = . √3???? + 3 Câu 2 (2,0 điểm). Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số ?) ? = 2???? + 1; ?) ? = ???2? − 2???2? + 1. Câu 3 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau: ?)2 cos(5? + 450 ) = √3; ?) 5???2 ? − 4???? − 1 = 0; ?) ????. ???3? + 2???2? − 1 = √3(???2? + ????). 1 − 2???? Câu 4 (2,0 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm A(1; 3), B(2; – 1), đường thẳng d có phương trình: 2x – 3y + 5 = 0 và ?⃗ = (1; −3). a) Tìm tọa độ điểm A’ là ảnh của A qua phép tịnh tiến theo ?⃗. b) Viết phương trình ∆ là ảnh của d qua phép tịnh tiến theo ?⃗. c) Viết phương trình đường tròn (C) có tâm A và đi qua B. Viết phương trình đường tròn (C’) là ảnh của (C) qua phép quay tâm O(0; 0) góc quay 900 . ? Câu 5 (0,75 điểm). Xác định m để phương trình ???4? = ??? 2 3? + ????2 ? có nghiệm thuộc (0; 12). Câu 6 (0,5 điểm). Giải hệ phương trình { √2? + ? + 5 − √3 − ? − ? = ? 3 − 3? 2 − 10? + 6 ? 3 − 6? 2 + 13? = ? 3 + ? + 10 Câu 7 (0,75 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC với ?(3; 2), ?(1; 4), ?(1; 1). Gọi M, N, P lần lượt là chân các đường cao kẻ từ A, B, C của tam giác ABC. Giả sử M’, N’, P’ lần lượt là ảnh ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ . Tìm tọa độ tâm đường tròn nội tiếp tam giác M’N’P’. của M, N, P qua phép tịnh tiến theo ?? …………… HẾT …………… SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT QUANG HÀ ĐỀ KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ LẦN I NĂM HỌC 2019 – 2020 Đề 2 – Môn: Toán – Khối 11 Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề) Câu 1 (1,5 điểm). Tìm tập xác định của các hàm số ? ?) ? = tan(x + ); 3 2???? ?) ? = . √3???? − 1 Câu 2 (2,0 điểm). Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số ?) ? = 2???? − 1; ?) ? = 2???2? + ???2? + 1. Câu 3 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau: ?)2sin(3? + 600 ) = √3; ?) 3??? 2 ? − 4???? + 1 = 0; ?)3??? 2 ? + 3(???? + 1) 7? − 4√2 cos (? + ) = 1. ???? 4 Câu 4 (2,0 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm ?(3; 1), ?(−2; −1), đường thẳng d có phương trình: 3x – 2y + 5 = 0 và ?⃗ = (2; −1). a) Tìm tọa độ điểm A’ là ảnh của A qua phép tịnh tiến theo ?⃗. b) Viết phương trình ∆ là ảnh của d qua phép tịnh tiến theo ?⃗. c) Viết phương trình đường tròn (C) có tâm A và đi qua B. Viết phương trình đường tròn (C’) là ảnh của (C) qua phép quay tâm O(0; 0) góc quay 900 . ? Câu 5 (0,75 điểm). Xác định m để phương trình ???4? = ??? 2 3? + ????2 ? có nghiệm thuộc (0; 12). Câu 6 (0,5 điểm). Giải hệ phương trình { √2? + ? + 5 − √3 − ? − ? = ? 3 − 3? 2 − 10? + 6 ? 3 − 6? 2 + 13? = ? 3 + ? + 10 Câu 7 (0,75 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC với ?(3; 2), ?(1; 4), ?(1; 1). Gọi M, N, P lần lượt là chân các đường cao kẻ từ A, B, C của tam giác ABC. Giả sử M’, N’, P’ lần lượt là ảnh ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ . Tìm tọa độ tâm đường tròn nội tiếp tam giác M’N’P’. của M, N, P qua phép tịnh tiến theo ?? …………… HẾT …………… ĐÁP ÁN ĐỀ 1 Câu 1 Điểm Nội dung ? 1?) Đ?: sin (? − ) ≠ 0 6 ? ↔ ? ≠ + ?? 6 ? → ? = ? ∖ { + ??, ? ∈ ?} 6 0,25 ? + ?? cos ? ≠ 0 2 ?) Đ?: { ↔{ 2? ???? ≠ −√3 ?≠ + ?? 3 ? 2? → ? = ? ∖ { + ??, + ??, ? ∈ ?} 2 3 0,25 ?) ?ì − 1 ≤ ???? ≤ 1 → −1 ≤ ? ≤ 3 0,5 → ???? = 3 ?ạ? ???? = 1 ↔ ? = ?2? 0,25 ???? = −1 ?ạ? ???? = −1 ↔ ? = ? + ?2? 0,25 0,5 0,25 ?≠ 2 ?) ? = √5(sin(? − 2?)) + 1 ?ớ? 3 1 √5 = ????; 0,25 2 √5 = ????) 0,5 → ???? = √5 + 1 ?ạ? sin(? − 2?) = 1 ↔ ? = 0,25 ???? = −√5 + 1 ?ạ? sin(? − 2?) = −1 ↔ ? = 0,25 0 0 0 ?) [ 5? + 450 = 30 0+ ?. 360 0 5? + 45 = −30 + ?. 360 0,5 0 0 ↔ [ ? = −3 0+ ?. 72 0 ? = −15 + ?. 72 0,5 ? + ?2? 2 ???? = 1 −1 −1 ↔ ? = arcsin ( ) + ?2? ?) [ ???? = 5 5 −1 ? = ? − arcsin ( ) + ?2? [ 5 ?= 0,5 + 0,5 1 ???? ≠ ?) Đ?: { 2 ???? ≠ 0 ?? ⟺ ????. ???3? + (2???2? − 1). ???? = √3??? 2 ?(1 − 4???2 ?) ⟺ 1 (−???2? + ???4?) + (2???2? − 1). ???? = √3??? 2 ?(1 − 2(1 − ???2?)) 2 ⟺ ????(2???2? − 1)(???? + 1 − √3????) = 0 0,25 ???? = 0(??ạ?) 1 ⟺ ???2? = 2 [???? − √3???? = −1 0,25 KL: PT có các nghiệm ?=− 4 5 6 ? 7? ? + ?2?; ? = + ?2?; ? = − + ?2?. 6 6 2 ?) ?′ (2; 0) 0,5 ?) ?(−1; 1) ∈ ? → ?′(0; −2) 0,25 → ?? ∆: 2? − 3? − 6 = 0 0,25 ?) ? = ?? = √17 0,25 → ?? (?): (? − 1)2 + (? − 3)2 = 17 0,25 ?(?,900 ) ∶ ? → ?”(−3; 1) 0,25 → ?? (? ′ ): (? + 3)2 + (? − 1)2 = 17 0,25 ?? ↔ (???2? − 1)(4??? 2 2? − 3 − ?) = 0 ? ???2? = 1 (?ℎô?? ?ó ??ℎ?ệ? ∈ (0; ) 12 ↔[ ? + 3 ??? 2 2? = 4 3 ?+3 → < <1 4 4 KL: 0 < m < 1 0,25 2? + ? + 5 ≥ 0 Đ?: { 3−?−? ≥0 0,5 (2) ⟺ (? − 2)2 + ? − 2 = ? 3 + ? ⟺ ? − 2 = ? 0,25 0,25 3 2 ?ℎế ?à? (1): (? − 2) ( + − (? 2 − ? − 12) = 0) √3? + 3 + 3 1 + √5 − 2? 5 ?? ?(?) = ? 2 − ? − 12 < 0 ∀? ∈ [−1; ] ?ê? (1) ⟺ ? = 2 ⟹ ? = 0(??đ?) 2 7 Chứng minh được trực tâm của tam giác ABC là tâm đtròn nội tiếp tam giác MNP 0,25 + Tìm được trực tâm tg ABC là H(2; 2) 0,25 ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = (−2; 2) → ?â??(0; 4) + ?? 0,25 ĐÁP ÁN ĐỀ 2 Câu 1 2 Nội dung Điểm ? 1?) Đ?: cos (? + ) ≠ 0 3 ? ↔ ? ≠ + ?? 6 ? → ? = ? ∖ { + ??, ? ∈ ?} 6 0,25 sin ? ≠ 0 ? ≠ ?? ? ?) Đ?: {???? ≠ 1 ↔ { ? ≠ + ?? 3 √3 ? → ? = ? ∖ {??, + ??, ? ∈ ?} 3 0,25 ?) ?ì − 1 ≤ ???? ≤ 1 → −3 ≤ ? ≤ 1 ? → ???? = 1 ?ạ? ???? = 1 ↔ ? = + ?2? 2 −? ???? = −3 ?ạ? ???? = −1 ↔ ? = + ?2? 2 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 ?) ? = √5(sin(? + 2?)) + 1 ?ớ? 3 2 √5 = ????; 1 √5 = ????) 0,5 → ???? = √5 + 1 ?ạ? sin(? + 2?) = 1 ↔ ? = 0,25 ???? = −√5 + 1 ?ạ? sin(? + 2?) = −1 ↔ ? = 0,25 0 0 0 ?) [ 3? + 600 = 60 0+ ?. 360 0 3? + 60 = 120 + ?. 360 0,5 ↔[ ? = ?. 1200 ? = 200 + ?. 1200 0,5 ? = ?2? ???? = 1 1 1 ↔ [? = ±arcsin ( ) + ?2? ?) [ ???? = 3 3 0,5 + 0,5 ?) Đ?: ???? ≠ 0 0,5 3??? 2 ? ???? + ???? ?? ⟺ + 3 ( ) − 4(???? + ????) = 1 ???2 ? ???2 ? ⟺ 3??? 2 ? + 3(???? + ????) − 4(???? + ????). ???2 ? = ???2 ? ⟺ 3??? 2 ? − ???2 ? + (???? + ????)(3 − 4???2 ?) = 0 ⟺ (3 − 4???2 ?)(1 + ???? + ????) = 0 1 + 2???2? = 0 ⟺[ ???? + ???? = −1 ??: ?? ?ó ?á? ??ℎ?ệ? ?à ? = ± 4 5 ? ? + ??; ? = − + ?2? 3 2 ?) ?′ (5; 0) 0,5 ?) ?(−1; 1) ∈ ? → ?′(1; 0) 0,25 → ?? ∆: 3? − 2? − 3 = 0 0,25 ?) ? = ?? = √29 0,25 → ?? (?): (? − 3)2 + (? − 1)2 = 29 0,25 ?(?,900 ) ∶ ? → ?"(−1; 3) 0,25 → ?? (? ′ ): (? + 1)2 + (? − 3)2 = 29 0,25 ?? ↔ (???2? − 1)(4??? 2 2? − 3 − ?) = 0 0,25 ? ???2? = 1 (?ℎô?? ?ó ??ℎ?ệ? ∈ (0; ) 12 ↔[ ? + 3 ??? 2 2? = 4 3 ?+3 → < <1 4 4 KL: 0 < m < 1 6 2? + ? + 5 ≥ 0 Đ?: { 3−?−? ≥0 0,25 0,25 0,5 (2) ⟺ (? − 2)2 + ? − 2 = ? 3 + ? ⟺ ? − 2 = ? 3 2 ?ℎế ?à? (1): (? − 2) ( + − (? 2 − ? − 12) = 0) √3? + 3 + 3 1 + √5 − 2? 5 ?? ?(?) = ? 2 − ? − 12 < 0 ∀? ∈ [−1; ] ?ê? (1) ⟺ ? = 2 ⟹ ? = 0(??đ?) 2 7 Chứng minh được trực tâm của tam giác ABC là tâm đtròn nội tiếp tam giác MNP 0,25 + Tìm được trực tâm tg ABC là H(2; 2) 0,25 ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = (−2; 2) → ?â??(0; 4) + ?? 0,25
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top