Đề kiểm tra chất lượng lần 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT chuyên Thái Bình

Giới thiệu Đề kiểm tra chất lượng lần 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT chuyên Thái Bình

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề kiểm tra chất lượng lần 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT chuyên Thái Bình mới nhất.

Tài liệu Toán 11 và các đáp án, hướng dẫn giải chi tiết các đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Đề kiểm tra chất lượng lần 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT chuyên Thái Bình

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 11 tại đây

SỞ GD & ĐT THÁI BÌNH ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LẦN I TRƯỜNG THPT CHUYÊN THÁI BÌNH NĂM HỌC 2017 – 2018 MÔN TOÁN – LỚP 11 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề (Đề gồm 5 trang, 50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 209 Câu 1: Tập nghiệm của phương trình 2sin 2 x − sin 2 x = 2 cos x là: tanx − 1 π  = A. S = + kπ , k ∈   B. S {kπ , k ∈ } 2  π  C. S = D. S = φ  + k 2π , k ∈   2  Câu 2: Gọi S là tập hợp tất cả các số thực m để phương trình: 4 cos3 x + 2 cos 2x + 2 = (m + 3) cos x có  π  đúng 5 nghiệm thuộc  − ; 2π  . Kết luận nào sau đây đúng ? 2   A. S ⊂ ( 0;7 ) . B. ( −2;8 ) ⊂ S C. S ∩ ( 0; +∞ ) = φ D. S ⊂ ( −3;5 ) Câu 3: Xét các mệnh đề sau đây: (I): Có một và chỉ một mặt phẳng đi qua ba điểm phân biệt. (II): Có một và chỉ một mặt phẳng chứa hai đường thẳng cắt nhau. (III): Nếu hai mặt phẳng có một điểm chung thì chúng có một đường thẳng chung duy nhất đi qua điểm chung đó. (IV): Tồn tại bốn điểm không cùng thuộc một mặt phẳng. Số mệnh đề đúng là: B. 1 C. 3 D. 4 A. 2 Câu 4: Số nào sau đây không là nghiệm của phương trình: 8sinx.cosx.cos2x = 1 ? 5π π π 13π B. C. D. A. 24 24 24 4 9 6 Câu 5: Hệ số của x trong khai triển của ( 2 + x ) là: A. C96 B. 26 C96 C. 25 C59 D. 23 C96 Câu 6: Trên hai đường thẳng song song a, b lần lượt lấy 10 và 15 điểm phân biệt. Từ 25 điểm đó lập được số tam giác là: A. 1050 B. 1725 C. 2300 D. 675  3π π  Câu 7: Trên khoảng  − ;  tập giá trị của hàm số y = cosx là:  4 4     2 2 2  2 2 2  A.  − B.  − C.  − D.  − ; ;1   2 ; 2   2 ;1   2 2       2  Câu 8: Xếp 15 học sinh gồm 7 nam và 8 nữ thành một hàng dài. Hỏi có bao nhiêu cách xếp sao cho các bạn nữ luôn đứng cạnh nhau ? A. 9!8! B. (8!) 2 C. 7!8! D. 15! ( Câu 9: Trong khai triển 1 − 3 x 2 ) 12 , xét các khẳng định sau : Trang 1/5 – Mã đề thi 209 (I): Gồm có 13 số hạng. (II): Hệ số của x 2 là 36 7 (III): Hệ số của số hạng chính giữa là C12 .(−3) 7 Trong các khẳng định trên, các khẳng định đúng là: A. Chỉ (II) và (III) B. Chỉ (I) C. Chỉ (I) và (III) D. Chỉ (I) và (II) Câu 10: Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn, có 5 chữ số đôi một khác nhau lập từ các chữ số: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ? A. 6720 B. 8400 C. 15120 D. 280 Câu 11: Cho các chữ số: 1, 2, 3, 5, 7, 9 . Hỏi có bao nhiêu số tự nhiên có bốn chữ số lập từ các chữ số trên ? A. 1296 B. 360 C. 300 D. 15 Câu 12: Cho khai triển (1 + x + x 2 ) = a 0 + a1x + a 2 x 2 + … + a 2n x 2n , n ≥ 2 với a 0 , a1 , a 2 ,…, a 2n là các hệ n a3 a4 = . 14 41 A. S = 312 B. S = 310 C. S = 311 Câu 13: Tính tổng S = C0n + C1n + C2n + C3n + … + Cnn theo n ta được: số. Tính tổng S = a 0 + a1 + a 2 + … + a 2n biết D. S = 313 n B.= D. S = 2n −1 S 2n − 1 S 2n −1 − 1 C. S = 2 A. = Câu 14: Cho hıǹ h chóp S.ABCD có AC ∩ BD = O ; AB ∩ CD = I ; AD ∩ BC = K . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai ? SK SC A. ( SAD ) ∩ ( SOC ) = B. ( SAD ) ∩ ( SBC ) = SO C. ( SAC ) ∩ ( SBD ) = SI D. ( SAB ) ∩ ( SCD ) = Câu 15: Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau ? A. 4451 B. 126 C. 4536 Câu 16: Tổng các nghiệm thuộc [ 0; 20π ] của phương trình sin2x = 0 là: D. 2016 A. 200π B. 210π C. 400π D. 410π Câu 17: Cho một bộ bài 52 quân. Rút lần lượt không hoàn lại 3 quân bài. Hỏi có bao nhiêu cách rút để trong 3 quân rút được có ít nhất một quân Át ? 3 3 A. C31C41 A512 B. C523 − C48 C. C41 .C512 D. A523 − A48 Câu 18: Giá trị lớn nhất của hàm số y= 5cos 2 x + 8cos x sin x − sin 2 x + 3 là: A. 10 B. 15 C. 9 D. 8 Câu 19: Phương trình: cos2x – cosx – 2 = 0 tương đương với phương trình nào sau đây ? 1 A. cos x = . B. cos x = 1 . C. cos x = −1 . D. cos 2 x = −1 . 2 Câu 20: Điều kiện cần và đủ để phương trình sin 2 x = m.s inx có nghiệm x ≠ kπ , ∀k ∈  là: A. m ∈ φ B. m ∈ [ −2; 2] C. m ∈ ( −2; 2 ) D. m ∈  Câu 21: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA và SD. Xét các khẳng định sau: (I): ON  SB (II): BC  (OMN) (III): (OMN)  (SBC) (IV): Thiết diện của hình chóp tạo bởi (OMN) là hình bình hành. Số khẳng định đúng là: A. 1 B. 3 C. 2 D. 4 Trang 2/5 – Mã đề thi 209 Câu 22: Trong một cái hộp có 12 viên bi khác nhau gồm 3 bi màu vàng, 4 bi màu xanh, 5 bi màu đỏ. Hỏi có bao nhiêu cách lấy 4 viên bi từ hộp sao cho trong 4 viên bi lấy được có đúng 2 viên bi màu xanh ? A. 20 B. 294 C. 168 D. 180 Câu 23: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường tròn lượng giác cắt trục Ox lần lượt tại A(1; 0) và A’( -1; 0), cắt trục Oy lần lượt tại B(0; 1) và B’(0; -1). Điểm biểu diễn của cung lượng giác có số π đo + kπ ( k ∈  ) là: 4 A. Điểm chính giữa cung nhỏ  AB .  B. Điểm chính giữa cung nhỏ AB và cung nhỏ  AB ‘ .  C. Điểm chính giữa cung nhỏ AB và cung nhỏ  A’ B ‘ . D. Điểm chính giữa cung nhỏ  A ‘ B và cung nhỏ  AB ‘ . Câu 24: Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình thang với AD  BC và AD = 2BC . G là trọng tâm tam giác SAD. Thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (GBC) là: A. Hình bình hành B. Ngũ giác 3 C. Hình thang có đáy bé bằng đáy lớn D. Hình thang có đáy lớn gấp 2 lần đáy bé 4 Câu 25: Khẳng định nào sau đây là đúng ? π π   B. Hàm = số y sin  x +  là hàm số lẻ. A. Hàm = số y cos  x +  là hàm số chẵn. 2 2   C. Hàm số D. Hàm số y = tan 2 x.s inx là hàm số lẻ. = y tan 2 x − s inx là hàm số lẻ. Câu 26: Cho khai triển (1 − 2x) n = a 0 + a1x + a 2 x 2 + … + a n x n . Tìm a 5 biết a 0 + a1 + a 2 = 71 . A. – 672 B. 32 C. 672 D. – 32  π π Câu 27: Trên khoảng  − ;  khẳng định nào sau đây đúng ?  4 4 π  A. Hàm = số y tan  x +  nghịch biến. B. Hàm số y = cot x nghịch biến. 4  π π   C. Hàm = số y sin  x −  nghịch biến. D. Hàm = số y cos  x +  nghịch biến. 4 4   Câu 28: Trong đoạn [ 0; 2π ] phương trình s inx + cos x − s inx.cos x = 1 có mấy nghiệm ? A. 3 B. 5 C. 2 D. 4 Câu 29: Cho tứ diện ABCD. Gọi G1, G2 lần lượt là trọng tâm tam giác ABC và tam giác ABD. Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau: A. AG2 và DG1 cắt nhau B. (BG1G 2 ) ∩ (BCD) = ∆  CD, B ∈ ∆ C. CD  (BG1G 2 ) D. G1G 2  CD tan x − 1 Câu 30: Tập xác định của hàm số y = là: s inx − cos x π π  π  A. D =   + kπ ; + kπ , k ∈   B. D =   + kπ , k ∈   4 4  2  π π π  π  C. D =   + k 2π ; + kπ , k ∈   D. D =   + k 2π ; + k 2π , k ∈   4 4 2  2  Câu 31: Một chi đoàn gồm 15 nam và 12 nữ . Cần chọn ra 5 đoàn viên vào ban chấp hành. Hỏi có bao nhiêu cách chọn để ban chấp hành có cả nam và nữ đồng thời số nam nhiều hơn số nữ ? A. 80730 B. 16380 C. 46410 D. 30030 Trang 3/5 – Mã đề thi 209 Câu 32: Trên sân ga có 4 hành khách muốn đi tàu, một đoàn tàu còn ba toa trống, mỗi toa trống ít nhất 4 chỗ. Hỏi có bao nhiêu cách để hành khách lên tàu sao cho có ít nhất một toa không có hành khách nào lên ? A. 26 B. 45 C. 48 D. 28 Câu 33: Cho hình chóp S.ABCD có O là giao điểm của AC và BD. M, N lần lượt là trung điểm của SA và SC. Mặt phẳng (α) thay đổi qua MN cắt cạnh SB và SD lần lượt tại P và Q không trùng với các đỉnh của hình chóp. Xét các mệnh đề sau: (I): AC  (α) (II): (α)  (ABCD) (III): MN, PQ và SO đồng quy. Các mệnh đề đúng là: A. Chỉ (I) và (III) B. Chỉ (I) và (II) C. Chỉ (II) và (III) D. (I), (II) và (III) Câu 34: Xét các mệnh đề sau đây: (I): Hai đường thẳng lần lượt nằm trên hai mặt phẳng song song thì song song. (II): Hai đường thẳng lần lượt nằm trên hai mặt phẳng song song thì chéo nhau. (III): Một đường thẳng bất kì nằm trên một trong hai mặt phẳng song song thì song song với mặt phẳng còn lại. (IV): Bất kì một đường thẳng nào cắt một trong hai mặt phẳng song song thì nó cũng cắt mặt phẳng còn lại. Số mệnh đề sai là: A. 0 B. 2 C. 3 D. 1 Câu 35: Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau: A. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau. B. Nếu a  (P) thì tồn tại đường thẳng b nằm trong (P) để a  b a  (P) C. Nếu  thì a  b b ⊂ (P) D. Nếu a  (P) và đường thẳng b cắt mặt phẳng (P) thì hai đường thẳng a và b cắt nhau. Câu 36: Có 3 con đường đi từ A đến B, 4 con đường đi từ B đến C. Hỏi có bao nhiêu cách lựa chọn đường đi từ A qua B, đến C rồi đi từ C, qua B về A ? A. 12 B. 7 C. 144 D. 14 15 3  Câu 37: Tìm số hạng không chứa x trong khai triển của  x 2 +  x  11 11 9 9 9 6 10 10 3 A. C15 3 B. C15 3 C. C15 3 D. C15 Câu 38: Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình thang với AB  CD . Gọi E, F lần lượt là trung điểm của AD và BC. Giao tuyến của mặt phẳng (SAB) và mặt phẳng (SCD) là: A. Đường thẳng qua S và song song với AD B. Đường thẳng AE C. Đường thẳng AF D. Đường thẳng qua S và song song với EF Câu 39: Tính tổng S =1 − 3C12n + 32 C22n − 33 C32n + … − 32n −1 C22nn −1 + 32n theo n ta được: A. S = −22n B. S = 32n C. S = 42n D. S = 4n Câu 40: Cho lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’. Gọi H là trung điểm A’B’, M là trung điểm của CC’. Thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (α) qua M và song song với AH, CB’ là: A. Ngũ giác B. Tứ giác C. Tam giác D. lục giác Câu 41: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm= số y sin 2 x + 3 lần lượt là: Trang 4/5 – Mã đề thi 209 A. 2 và 2 B. 5 và 1 C. 2 và 1 D. 5 và 3 Câu 42: Cho tứ diện ABCD. E, F lần lượt là trung điểm của AB và AC, P là điểm trên cạnh CD sao QD 1 cho PD = CD . Q là giao điểm của BD với mặt phẳng (EFP). Tính tỉ số 4 QB 2 1 3 1 B. C. D. A. 3 3 4 4 Câu 43: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang với AB  CD và AB = 3CD . M là trung điểm cạnh AD. (α) là mặt phẳng qua M và song song với mặt phẳng (SAB). Gọi S là diện tích của S thiết diện tạo bởi mặt phẳng (α) và hình chóp S.ABCD. Tính tỉ số . S∆SAB 7 4 1 5 A. B. C. D. 18 9 2 12 1 2 3 2018 Câu 44: Tính tổng = S 1.C2018 + 2.C2018 + 3.C2018 +…+ 2018.C2018 A. S = 2017.22018 B. S = 2017.22017 C. S = 2018.22018 D. S = 2018.22017 Câu 45: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi M, N, P lần lượt là trung SH điểm của AB, AD và SO. Gọi H là giao điểm của SC với mặt phẳng (MNP). Tính tỉ số SC 1 1 2 3 A. B. C. D. 3 4 7 4 Câu 46: Trong không gian cho ba đường thẳng a, b, c phân biệt. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai ? A. Nếu a, b, c đồng phẳng, a  b và c cắt a thì c cắt b. B. Nếu a, b, c đôi một cắt nhau thì chúng đồng phẳng. C. Nếu a  b thì có duy nhất một mặt phẳng chứa cả a và b. a  c thì a  b D. Nếu  b  c Câu 47: Có 5 học sinh nam và 7 học sinh nữ xếp thành một hàng dọc. Hỏi có bao nhiêu các xếp ? A. 12! B. C127 .C125 C. 5!.7! D. A127 . A125 Câu 48: Tập hợp tất cả các nghiệm của phương trình sin3x – 3sinx = 0 trên ( 0; 2π ] là: 3π π  C.  ; π ; ; 2π  2 2  3 2 Câu 49: Tìm số tự nhiên n thỏa mãn: Cn − An +1 = n. A. {π } B. {π ; 2π } D. {0; π ; 2π } A. n = 9 B. n = 11 C. n = 8 D. n = 10 Câu 50: Cắt hình chóp tứ giác bởi một mặt phẳng thì thiết diện không thể là hình nào dưới đây ? A. Tứ giác B. Lục giác C. Ngũ giác D. Tam giác ———————————————– ———– HẾT ———- Trang 5/5 – Mã đề thi 209
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top