Đề kiểm tra chất lượng dạy – học Toán 11 lần 1 năm 2017 – 2018 trường Hậu Lộc 4 – Thanh Hóa

Giới thiệu Đề kiểm tra chất lượng dạy – học Toán 11 lần 1 năm 2017 – 2018 trường Hậu Lộc 4 – Thanh Hóa

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề kiểm tra chất lượng dạy – học Toán 11 lần 1 năm 2017 – 2018 trường Hậu Lộc 4 – Thanh Hóa mới nhất.

Tài liệu Toán 11 và các đáp án, hướng dẫn giải chi tiết các đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Đề kiểm tra chất lượng dạy – học Toán 11 lần 1 năm 2017 – 2018 trường Hậu Lộc 4 – Thanh Hóa

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 11 tại đây

TRƯỜNG THPT HẬU LỘC 4 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG DẠY – HỌC BỒI DƯỠNG LẦN I Tổ: Toán – tin Năm học : 2017 – 2018 Môn: Toán – Khối 11 (Thời gian làm bài 90 phút) (Đề bài có 2 trang, gồm 8 câu trắc nghiệm và 6 câu tự luận) I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 2.0 điểm) Câu 1: Tập xác định của y = sinx + 2017 là: B. (-¥; -1) A. éêë-1;1ùúû D. éêë2016;1018ùúû C. R Câu 2: Gọi giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 3sinx + 4cosx + 1 lần lượt là M và m . Khi đó tổng M + m bằng: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 3: Giải phương trình sinx = 1 ta được nghiệm: A. x = p + k p, k Î Z 2 B. x = p + k 2p, k Î Z C. x = p + k p, k Î Z D. x = p + k 2p, k Î Z 2 Câu 4: Phương trình sinx + cosx = 2 có bao nhiêu nghiệm trên khoảng (0;2p ) ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 5: Một hộp gồm 4 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ, 6 viên bi vàng. Số cách lấy ngẫu nhiên trong hộp 3 viên bi sao cho ba viên bi được lấy có đủ cả ba màu xanh, đỏ, vàng là: A. 15 B. 120 C. 74 D. 150 2 3 * Câu 6: Biết An + C n = 50 (n Î  ) . Khi đó giá trị của n là: A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 Câu 7: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? A. Hai đường thẳng không cắt nhau và không song song thì chéo nhau B. Hai đường thẳng không song song thì chéo nhau C. Hai đường thẳng không có điểm chung thì chéo nhau D. Hai đường thẳng chéo nhau thì không có điểm chung Câu 8: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn (C ) : x 2 + y 2 – 4x + 2y – 4 = 0 .Phương trình đường tròn (C ‘) là ảnh của đường tròn (C ) qua phép đối xứng tâm O(0; 0) là: A. (x + 5) + (y – 5) = 9 2 B. (x + 1) + (y – 3) = 9 2 2 C. (x + 2) + (y – 1) = 9 2 D. (x + 2) + (y – 1) = 1 2 2 II. PHẦN TỰ LUẬN ( 8.0 điểm) Câu 1 (2.0 điểm). Giải phương trình sau: a. 2sinx – 1 = 0 b. sin 2x – cos 2x – 2 (sinx – cosx ) 2 ( ) 3sinx – 1 = 1 2 9 æ 1ö Câu 2 (1.0 điểm).Tìm số hạng không chứa x trong khai triển çççx + 2 ÷÷÷ x ÷ø è Câu 3 (1.0 điểm). Tìm tất cả các số nguyên dương n sao cho: C n0 + 2C n1 + 22C n2 + … + 2n C nn = 729 Câu 4 (1.0 điểm). Một câu lạc bộ gồm 14 người, trong đó có hai bạn An và Bình. Người ta chọn một tổ công tác gồm 6 người. Tính xác suất để chọn 1 tổ trưởng và 5 tổ viên hơn nữa An và Bình không đồng thời có mặt. Câu 5 (1.0 điểm). Trong mặt phằng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn (C): (x – 1) + (y – 2) = 9 , viết phương trình (C ¢) là ảnh của (C ) qua phép tịnh tiến theo vectơ 2 2  u = (1; -2) . Câu 6 (2.0 điểm). Cho hình chóp S .ABCD có đáy ABCD là hình thang đáy lớn là AB, biết AB = 2.CD . Gọi M , E lần lượt là trung điểm của AB và SB a. Chứng minh rằng DM / /BC b. Chứng minh rằng CE / / (SAD ) . …………………Hết………………. Họ và tên:…………………………………………………………….; Số báo danh:…………….. Học sinh không được sử dụng tài liệu, giám thị xem thi không được giải thích gì thêm! ĐÁP ÁN ĐỀ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG DẠY – HỌC BỒI DƯỠNG LẦN 1 NĂM HỌC 2017 – 2018 Môn : Toán – Khối 11 I. Phần trắc nghiệm khách quan (2.0 điểm) Câu Đáp án 1 C Học sinh chọn mỗi câu đúng được 0.25 điểm 2 3 4 5 6 B D A B C 7 D 8 C II. Phần tự luận (8.0 điểm) Câu ý 1 a Nội Dung Giải phương trình sau: 2sinx – 1 = 0 1 Pt  sinx = 2 é êx = p + k .2p ê 6 ê ( với k Î Z ) 5 êx = p + k .2p ê 6 ë Điểm 1.0 0.5 0.5 b Giải phương trình sau: sin 2x – cos 2x – 2 sinx – cosx ( ) pt  1 – sin 2x + cos 2x + 2 (sinx – cosx ) ( ( ) 1.0 3sinx – 1 = 1 ) 3sinx – 1 = 0  (sinx – cosx ) + (cosx – sinx )(sinx + cosx ) + 2 (sinx – cosx ) 2 (sinx – cosx ) éêësinx – cosx – sinx – cosx + 2 ( ( ) 3sinx – 1 = 0 ) ù 3sinx – 1 ú = 0 û ésinx – cosx = 0  2.(sinx – cosx ) -cosx + 3sinx – 1 = 0  êê êë-cosx + 3sinx – 1 = 0 p Với: sinx – cosx = 0  sinx = cosx  tanx = 1  x = + k .p ( với k Î Z ) 4 ( 0.25 ) 3 1 1 .sinx – .cosx = 2 2 2 é é êx – p = p + k .2p æ ö÷ 1 êx = p + k .2p p ê ç 6 6  sin çx – ÷÷ =  ê ê 3 ê çè 6 ÷ø 2 êx – p = 5p + k .2p x p = + k .2p ê ê ë 6 6 ë 9 æ 1 ö÷ ç Tìm số hạng không chứa x trong khai triển ççx + 2 ÷÷ x ÷ø è 0.25 0.25 Với: -cosx + 3sinx – 1 = 0  2 k ìï0 £ k £ 9 æ 1 ö÷ ç Số hạng tổng quát trong khai triển là: C .x . ç 2 ÷÷ = C 9k .x 9-3k (đk : ïí ) çè x ÷ø ïïk Î N î ứng với số hạng không chứa x ta có: 9 – 3k = 0  k = 3 k 9 9-k 0.25 1.0 0.5 0.25 0.25  số hạng không chứa x là C 93 = 84 3 Tìm tất cả các số nguyên dương n sao cho C n0 + 2C n1 + 22C n2 + … + 2n C nn = 729 Ta có: C n0 + 2C n1 + 22C n2 + … + 2n C nn = (1 + 2) = 3n 0.5 khi đó C n0 + 2C n1 + 22C n2 + … + 2n C nn = 729  3n = 36  n = 6 0.5 n 4 1.0 Một câu lạc bộ gồm 14 người, trong đó có hai bạn An và Bình. Người ta chọn một tổ công tác gồm 6 người. Tính xác suất để chọn 1 tổ trưởng và 5 tổ viên hơn nữa An và Bình không đồng thời có mặt. Không gian mẫu là số cách chọn 1 tổ trưởng và 5 tổ viên. ● Chọn 1 tổ trưởng có C 141 cách. ● Chọn 5 tổ viên có C 135 cách. 1.0 0.25 Suy ra số phần tử của không gian mẫu là W = C 141 .C 135 = 18018 . Gọi A là biến cố ” Chọn được 1 tổ trưởng và 5 tổ viên, với An và Bình không đồng thời có mặt ” . Để tìm số phần tử của biến cố A , ta đi tìm số phần tử của biến cố A tức là chọn ra 1 tổ trưởng và 5 tổ viên đồng thời An, Bình đều có mặt. Ta xét các trường hợp: ● Nếu An hoặc Bình làm tổ trưởng, khi đó Có 2 cách chọn tổ trưởng. Có C 124 cách chọn thêm 4 người làm tổ viên. 0.25 Do đó trường hợp này có 2.C 124 = 990 cách chọn. ● Nếu An và Bình không làm tổ trưởng, khi đó Có 1 cách chọn An và Bình làm tổ viên. Có C 121 cách chọn 1 tổ trưởng. 0.25 Có C 113 cách chọn 3 người nữa làm tổ viên. Do đó trường hợp này có 1.C 121 .C 113 = 1980 cách chọn. Suy ra số phần tử của biến cố A là WA = 990 + 1980 = 2970. Suy ra số phần tử của biến cố A là WA = W – WA = 18018 – 2970 = 15048 . Vậy xác suất cần tính P (A) = 5 WA W = 15048 76 . = 18018 91 Trong mặt phằng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn (C): (x – 1) + (y – 2) = 9 ,  viết phương trình (C ¢) là ảnh của (C ) qua phép tịnh tiến theo vectơ u = (1; -2) . 1.0 Ta có: (C ) có tâm I (1;2) bán kính R = 3 0.25 2 2 Gọi I ¢ (a;b ); R ¢ lần lượt là tâm và bán kính của đường tròn (C ¢) , ta có:   ìa = 2 ïìa – 1 = 1 ï II ¢ = u  ïí ï  I ¢ (2; 0) và R ¢ = R = 3 í ïïb – 2 = -2 ï b = 0 ï î î khi đó (C ¢) có tâm I ¢ (2; 0) và bán kính R ¢ = 3  pt (C ¢) : (x – 2) + y 2 = 9 2 6 0.25 a Cho hình chóp S .ABCD có đáy ABCD là hình thang đáy lớn là AB, biết 0.5 0.25 AB = 2.CD . Gọi M , E lần lượt là trung điểm của AB và SB . Chứng minh rằng DM / /BC Do M là trung điểm của AB nên ta có ì ï ïMB / /DC í ï MB = DC ï î 1.0 S F M A D  tứ giác MBCD là hình bình hành  DM / /BC b Chứng minh rằng CE / / (SAD ) . ì ï EF / /AB ï ï Gọi F là trung điểm của SA ta có : í (1) 1 ï = EF . AB ï ï 2 î ìïCD / /AB ï mặt khác theo bài ra ta có : ï (2) í ïïCD = 1 .AB ïî 2 ì ïEF / /CD  CDFE là hình bình hành từ (1) và (2) ta được : ïí ï = EF CD ï î  CE / /DF mà DF Ì (SAD )  CE / / (SAD ) 0.5 E B C 0.5 1.0 0.25 0.25 0.25 0.25
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top