Đề khảo sát Toán 11 lần 4 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Đăng Đạo – Bắc Ninh

Giới thiệu Đề khảo sát Toán 11 lần 4 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Đăng Đạo – Bắc Ninh

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề khảo sát Toán 11 lần 4 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Đăng Đạo – Bắc Ninh mới nhất.

Tài liệu Toán 11 và các đáp án, hướng dẫn giải chi tiết các đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Đề khảo sát Toán 11 lần 4 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Đăng Đạo – Bắc Ninh

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 11 tại đây

ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN 4 NĂM HỌC 2018 – 2019 MÔN TOÁN – Khối lớp 11 Thời gian làm bài : 90 phút (không kể thời gian phát đề) SỞ GD&ĐT BẮC NINH THPT NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO (Đề thi có 04 trang) Họ và tên học sinh: ………………………………………………………. Số báo danh: ………………. Mã đề 035 Câu 1. Cho hai đường thẳng phân biệt a, b và mặt phẳng ( P) , trong đó a  ( P) , Mệnh đề nào sau đây là sai? A. Nếu b //  P  thì b  a . C. Nếu b  ( P ) thì b // a . Câu 2. Hàm số f  x   B. Nếu b  a thì b //  P  . D. Nếu b // a thì b  ( P) . 2x 1 liên tục trên khoảng nào trong các khoảng sau? x2  4 x  3 A.  1;1 . B.  0; 2  . 1 D.  ;3  . C.  2; 4  . 2  Câu 3. Từ một nhóm gồm 5 học sinh nam và 5 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên 3 học sinh. Hỏi có bao nhiêu cách chọn được cả học sinh nam và học sinh nữ? A. 100. B. 120. C. 200. D. 50. Câu 4. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? A. Hai đường thẳng không cắt nhau thì song song. B. Hai đường thẳng không có điểm chung thì song song. C. Hai đường thẳng không có điểm chung thì chéo nhau. D. Hai đường thẳng không cùng nằm trên một mặt phẳng thì chéo nhau. Câu 5. Biết giới hạn lim x 1 3x  1  m a a tối giản. Tính  , trong đó m là số thực, a, b là các số nguyên và phân số b x 1 b S  2a  b . A. 11 . B. 14 . C. 7 . D. 10 . 3 Câu 6. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y  x biết tiếp tuyến song song với đường thẳng y  12 x  16 . A. y  12 x  16 . B. y  12 x  2 . C. y  12 x  16 . D. y  12 x  8 . Câu 7. Bất phương trình x  2  2 có bao nhiêu nghiệm nguyên? B. Vô số. C. 6 . D. 5 . A. 4 . Câu 8. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau đây? A. Nếu hai đường thẳng a và b chéo nhau và vuông góc với nhau thì đường vuông góc chung của chúng nằm trong mặt phẳng ( ) chứa đường này và ( ) vuông góc với đường kia. B. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau a và b là khoảng cách từ một điểm M thuộc ( ) chứa a và song song với b đến một điểm N bất kì trên b . C. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song là khoảng cách từ một điểm M bất kỳ trên mặt phẳng này đến mặt phẳng kia. D. Khoảng cách giữa đường thẳng a và mặt phẳng ( ) song song với a là khoảng cách từ một điểm A bất kì thuộc a tới mặt phẳng ( ) . Câu 9. Dãy số nào sau đây có giới hạn bằng 0 ? A. un  n  1  2n  1 . B. un  n  1  n . 2 2 2 C. un   n  1  2n 2 2018  1 1009 D. un  . 2 n  1 2 4n  2.3n  1 . Câu 10. Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương trình s  t 3  3t 2  9t , trong đó t  0 , t tính bằng giây và s tính bằng mét. Gia tốc của chuyển động tại thời điểm vận tốc bị triệt tiêu là? A. 9 m / s 2 . B. 12 m / s 2 . C. 12m / s 2 . D. 9 m / s 2 . a Câu 11. Biết rằng phương trình sin 2 x  3sin x  2  0 có nghiệm dạng x    k 2 . Tính giá trị của biểu thức 4 P  a2  a  1 . A. P  3 . B. P  21 . C. P  13 . D. P  7 . Câu 12. Một chất điểm chuyển động thẳng xác định bởi phương trình s  t 3  3t 2  5t  3 ( t là thời gian tính bằng giây, s là đường đi tính bằng mét). Tính vận tốc (m/s) của chất điểm tại thời điểm t0  2  s  ? A. 6 (m/s). B. 5 (m/s). C. 8 (m/s). D. 9 (m/s). Câu 13. Từ một nhóm có 10 học sinh. Chọn 4 học sinh và xếp 4 học sinh đó vào 4 cái ghế được đánh số thứ tự từ 1 đến 4. Hỏi có bao nhiêu cách hoàn thành công việc? 1/6 – Mã đề 035 A. C104 . B. 4.C104 . C. 4! . D. A104 . Câu 14. Cho tứ diện ABCD có M , N lần lượt là trung điểm của CD, AB . Khi đó BC và MN là hai đường thẳng: A. chéo nhau. B. Song song. C. Có hai điểm chung. D. Cắt nhau. Câu 15. Gọi S là tập hợp các số nguyên của m để phương trình sin x  2m cos 2 x  3m  1 có nghiệm. Tính số phần tử của S . A. 1 . B. 3 . C. 2 . D. 0 . Câu 16. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?  f  x  g  x .  f  x  g  x  B. f  x   g  x    A. f  x   g  x     C. f  x   g  x    g  x  0   f  x     g  x   g  x  0   f  x     g  x   2 2 2 2 . D. f  x   g  x    g  x   f  x   g  x  . . Câu 17. Tính đạo hàm của hàm số f  x    x 4  4 x3  3 x 2  2 x  1 tại điểm x0  1 . A. f   1  4 . B. f   1  24 . C. f   1  15 . D. f   1  14 .   Câu 18. Giải phương trình tan  2 x    1 . 4  A. x   4  k .  B. x   2  k 2 . C. x   4 k  2 . D. x   2  k . Câu 19. Đường cong dưới đây là đồ thị của một trong các hàm số đã cho, đó là hàm số nào? y 1 O A. y  x 2  2 x  1 . B. y  x 2  1 . 1 x C. y   x 2  2 x  1 . D. y  x 2  2 x  1 . Câu 20. Cho n là số tự nhiên thỏa mãn Cn2  21 . Tìm hệ số của x 6 trong khai triển 1  x  . A. 15 . B. 1 . C. 7 . D. 21 . 2 2 Câu 21. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường tròn  C  : x  y  2 x  2 y  2  0 . Tìm tọa độ tâm I và bán kính R n của đường tròn  C  . A. I 1; 1 , R  4 . B. I  1;1 , R  2 . C. I 1; 1 , R  2 . D. I  1;1 , R  4 . Câu 22. Cho hình chóp S . ABC có đáy ABC là tam giác cân tại A , cạnh bên SA vuông góc với đáy, M là trung điểm BC , J là trung điểm BM . Góc giữa 2 mặt phẳng ( SBC ) và ( ABC ) là: . . . . A. góc SJA B. góc SMA C. góc SBA D. góc SCA 0 1 2 2 2019 2019 Câu 23. Tính tổng S  C2019  2C2019  2 C2019  …  2 C2019 . A. S  1 . B. S  32019 . C. S  1 . D. S  32019 . Câu 24. Gieo một con súc sắc đồng chất 3 lần. Tính số kết quả có thể xảy ra. A. 18. B. 64. C. 729. D. 216. Câu 25. Cho hình chóp S . ABCD có SA  ( ABCD) , SA  2a , ABCD là hình vuông cạnh bằng a . Gọi O là tâm của ABCD , tính khoảng cách từ O đến SC . a 2 a 2 a 3 . C. . D. . 3 4 4 Câu 26. Cho hình chóp S . ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Giả sử M thuộc đoạn SB . Mặt phẳng ( ADM ) cắt A. a 3 . 3 B. hình chóp S . ABCD theo thiết diện là hình: A. Tam giác. B. Hình thang. C. Hình bình hành. D. Hình chữ nhật. Câu 27. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , viết phương trình chính tắc của elip có một tiêu điểm là F  3;0  và có độ dài trục nhỏ bằng 4 . A. x2 y 2   1. 9 4 B. x2 y2  1. 25 16 C. x2 y2  1. 25 9 D. x2 y 2   1. 13 4 Câu 28. Tiếp tuyến với đồ thị y  f  x   2 x3 tại điểm mà tiếp điểm có tung độ bằng 2 có phương trình là: 2/6 – Mã đề 035 A. y  6 x  1 . B. y  6 x  8 . C. y  6 x  10 . D. y  6 x  4 . Câu 29. Cho hàm số y   2 x 2  5  . Để y   0 thì x thuộc tập hợp nào sau đây? 3 A.  ;0 . B.  0;   . C.  . D. Không có giá trị nào của x . Câu 30. Tính tổng các nghiệm của phương trình x 2  x  10  5 . B. 20 . A. 2 . C. 1 . D. 20 . Câu 31. Tính đạo hàm của hàm số y  x x  2 x ? 2 A. y   2x  2 . 3x 2  4 x B. y   C. y   . 2 x 2  3x D. y   . 2×2  2x 1 . x2  2x x2  2x x2  2x x2  2x 2 Câu 32. Tổng n số hạng đầu của một cấp số cộng được cho bởi công thức S n  n  n . Tính số hạng thứ 10 của cấp số cộng đó. A. 110 . B. 21 . C. 18 . D. 20 . Câu 33. Cho hình chóp S . ABCD có SA  ( ABCD) và đáy là hình thoi tâm O . Góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng ( SAC ) là góc giữa cặp đường thẳng nào: A.  SB, SA  . B.  SB, SA  . C.  SB, AB  . D.  SB, SO  .   1 . Tính u2018 . 2 un  2un 1 , n  2, n   B. u2018  22016 . C. u2018  22016 . u1  Câu 34. Cho dãy số  un  thỏa mãn  A. u2018  22017 . Câu 35. Phương trình nào sau đây vô nghiệm? D. u2018  22017 . x  x C. 2sin    3  0 . D. 3 cos  x 2   1  0 .   3 Câu 36. Cho hình chóp S . ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a , SA  ( ABCD) , SA  a 2 . Gọi  là góc giữa hai 3 sin  x   2  0 . A. B. 3cos    5  0 . 2 mặt phẳng ( SBC ) và ( SCD) . Tính cos  ? 2 5 1 3 A. cos   . C. cos   B. cos   . 2 . 3 D. cos   2 . 5 2 2 2x có đồ thị là  C  và đường tròn T  :  x  3   y  1  9 . Gọi A, B là 2 điểm trên x 1  C  sao cho các tiếp tuyến của  C  tại A và B song song với nhau. Khi đường thẳng AB cắt T  theo một dây cung Câu 37. Cho hàm số y  có độ dài nhỏ nhất, tính tích các tung độ của A và B . A. –1. B. 4. C. 2. D. 0. Câu 38. Cho hình chóp S . ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a , SA  ( ABCD) , SA  a 6 . Gọi  là góc giữa SC và mp ( SAB ). Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau? A. tan   1 8 . B. tan   1 7 C. tan   . 1 6 D.   300 . . Câu 39. Cho hình chóp S . ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a , SA  ( ABCD) , SA  a 2 . Gọi B, D lần lượt là   hình chiếu của A lên SB, SD và điểm I trên đường thẳng BC sao cho IC  3IB . Tính cosin của góc giữa hai mặt phẳng ( ABD) và ( SAI ) . A. 2 5 . 5 B. 5 . 5 C. 5 . 10 Câu 40. Biết nghiệm lớn nhất của phương trình 2 x 2  5 x  1  x3  1 có dạng dương và a là số nguyên tố. Tính giá trị của biểu thức T  a  b  c . A. 48. B. 270. C. 42. D. 3 5 . 10 a b , trong đó a, b, c là các số nguyên c D. 192. x 2  mx  m 2  1 Câu 41. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để biểu thức f  x   2 không âm với mọi x thuộc  ? mx  2mx  m  6 A. 4. B. 2. C. 3. D. 1. u1  1  u . Tính lim n2 .  u  u  n ,  n  2, n  n n 1  n Câu 42. Cho dãy số  un  thỏa mãn  A. 0 . B. 1 . 2 C. 1 . 3/6 – Mã đề 035 D.  . Câu 43. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hình thoi ABCD có B  3; 4  , phương trình đường thẳng AC là: x  y  3  0 , đường thẳng AD đi qua M 1; 6  . Vec tơ nào sau đây là vec tơ pháp tuyến của đường thẳng AD ?  A. n 1;3 .   B. n 1;0  . C. n  3; 1 .  D. n  0;1 . Câu 44. Cho các số thực x, y thỏa mãn: x 2  y 2  2 x  2 y  2  0 . Gọi M , m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức P  3x  4 y  a . Có bao nhiêu giá trị nguyên của a để M  2m . A. 56. B. 54. C. 61 . D. 55. Câu 45. Phương trình tan  sin x   0 có bao nhiêu nghiệm thuộc  0; 2019  ? A. 1010. B. 2019. C. 2018. D. 2020. Câu 46. Cho lăng trụ đứng ABC. AB C  có đáy là tam giác vuông tại A , góc  ABC  600 , AB  a . Gọi D là trung điểm của AA và khoảng cách từ A đến mặt phẳng ( BDC ) là A. a 42 . 14 B. 2a 159 . 53 3   Câu 47. Cho hàm số f  x      a 15 . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng BC và C D . 5 C. a 6 . 4 D. 2a 87 . 29 4 x , khi x  0 4 . Tính f   0  . 1 , khi x  0 4 1 . 4 1 1 . D. f   0   . 16 32 Câu 48. Cho tứ diện đều ABCD cạnh a  12 , gọi ( P) là mặt phẳng qua B và vuông góc với AD . Thiết diện của ( P) và A. Không tồn tại. B. f   0   C. f   0   hình chóp có diện tích bằng? A. 36 2 . B. 40. C. 36 3 . D. 36. Câu 49. Cho đa giác đều có 22 đỉnh. Gọi S là tập hợp các tam giác vuông có 3 đỉnh là 3 đỉnh của đa giác đều. Chọn ngẫu nhiên 2 tam giác trong S . Tính xác suất để chọn được 2 tam giác có cùng chu vi. A. 43 . 1095 B. 7 . 73 C.   18 . 73 3   D. 43 . 219 6 Câu 50. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển 1  2x  2  . x A. 189. B. 1440. C. 2881. —— HẾT —— 4/6 – Mã đề 035 D. 1441. 035 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 B A A D D C A B B C A B D A C C B C D C C B A D A B D D B A C D D C A B D B D B C B C C D D 5/6 – Mã đề 035 47 48 49 50 C A D D 6/6 – Mã đề 035
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top