Đề khảo sát Toán 11 lần 3 năm 2019 – 2020 trường THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc

Giới thiệu Đề khảo sát Toán 11 lần 3 năm 2019 – 2020 trường THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề khảo sát Toán 11 lần 3 năm 2019 – 2020 trường THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc mới nhất.

Tài liệu Toán 11 và các đáp án, hướng dẫn giải chi tiết các đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Đề khảo sát Toán 11 lần 3 năm 2019 – 2020 trường THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 11 tại đây

SỞ GD-ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT YÊN LẠC KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 3 NĂM HỌC 2019 – 2020 ĐỀ THI MÔN: TOÁN – LỚP 11 Đề thi có 05 trang Thời gian làm bài 90 phút; Không kể thời gian giao đề./. MÃ ĐỀ THI: 501 Câu 1: Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = sin 2 x − 4sin x − 5 là A. 9 B. 0 C. -20 D. -8 2 2 Câu 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn (C ) : x + y − 8 x + 10 y + 32 = 0. Phương trình ‘ đường tròn (C ) đối xứng với (C) qua gốc tọa độ là A. ( x + 4 ) + ( y + 5 ) = 4 B. ( x + 4) 2 + ( y − 5) 2 = 9 C. ( x − 4 ) + ( y − 5 ) = 16 D. ( x + 4 ) + ( y − 5 ) = 4 2 2 2 2 2 2 Câu 3: Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số được tạo thành từ các chữ số 2, 3, 4, 5, 6 A. 80 B. 125 C. 120 D. 60 Câu 4: Tìm giới hạn lim ( x − x 2 + x + 1) ta được kết quả là x →−∞ 4 D. +∞ 3 Câu 5: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, phép vị tự tâm I (3; −1), tỉ số -2 biến điểm M (5; 4) thành điểm A. M ‘ (−1; −11) B. M ‘ (−7;11) C. M ‘ (1;9) D. M ‘ (1; −9) A. 0 B. −∞ C. 4x −1 − x + 2 ta được kết quả là 4 x →7 2x + 2 − 2 8 A. −∞ B. 0 C. − 27 2 Câu 7: Tam thức bậc hai f ( x) = −2 x + (m + 2) x + m − 4 luôn âm khi  m < −14 A. −14 < m ≤ 2 B. −14 < m < 2 C.  m > 2 cos 3 x − cos 4 x ta được kết quả là Câu 8: Tìm giới hạn lim x → 0 cos 5 x − cos 6 x Câu 6: Tìm giới hạn lim 3 D. +∞ D. −14 ≤ m ≤ 2 7 11 Câu 9: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 3sin x + 4 cos x + 1 lần lượt là A. 6 và -4 B. 4 và -4 C. 6 và -2 D. 6 và -1 Câu 10: Phương trình chính tắc của Elip là x2 y 2 x2 y 2 A. 2 + 2 = 1(b > a > 0) B. 2 + 2= 1 (a > b > 0) a b a b 2 2 2 x y x y2 C. 2 + 2= 1 (a, b ∈ ) D. 2 − 2 = 1(a > b > 0) a b a b 2  x − 4 x + 3 > 0 Câu 11: Tập nghiệm của hệ  2 là  x − 6 x + 8 > 0 A. ( −∞; 2 ) ∪ ( 3; +∞ ) B. ( −∞;1) ∪ ( 3; +∞ ) C. ( −∞;1) ∪ ( 4; +∞ ) D. (1; 4 )   Câu 12: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho u (3; −1). Phép tịnh tiến theo u biến điểm M (1; −4) thành A. điểm M ‘ (3; −4) B. điểm M ‘ (−2; −3) C. điểm M ‘ (4; −5) D. điểm M ‘ (4;5) Câu 13: Một tổ học sinh gồm 9 học sinh nam và 3 học sinh nữ. Giáo viên chọn 4 học sinh để đi trực thư viện. Có bao nhiêu cách chọn nếu trong 4 học sinh được chọn có đúng 1 học sinh nữ A. C31.C93 B. 522 C. 225 D. C91.C33 A. 0 B. +∞ C. −∞ D. Trang 1/5 – Mã đề thi 501 Câu 14: Phương trình x 2 + 2(m + 2) x − 2m − 1 =0(m là tham số) có nghiệm khi  m < −5  m = −5  m ≤ −5 A.  B.  C.  D. −5 ≤ m ≤ −1  m > −1  m ≥ −1  m = −1 Câu 15: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, nếu phép tịnh tiến biến điểm A(2; −1) thành điểm A’ (3;0) thì nó biến đường thẳng nào sau đây thành chính nó A. 2 x − y − 1 =0 B. x − y − 100 = C. x + y − 1 =0 D. 2 x + y − 4 = 0 0 2 x2 − 5x + 2 ta được kết quả là x→2 x3 − 8 Câu 16: Tìm giới hạn lim 1 B. 0 4 Câu 17: Mệnh đề nào sau đây sai A. Phép tịnh tiến là một phép dời hình C. Phép đối xứng tâm là một phép dời hình A. Câu 18: Tìm giới hạn lim C. +∞ D. −∞ B. Phép đối xứng trục là một phép dời hình D. Phép dời hình là phép quay 4 x 2 − 3x + 4 − 2 x ta được kết quả là x2 + x + 1 − x A. 2 B. 0 C. +∞ D. −∞ Câu 19: Cho phương trình 3 cos x + m − 1 =0. Tìm m để phương trình có nghiệm ta được A. − 3 ≤ m ≤ 3 B. m > 1 + 3 C. 1 − 3 ≤ m ≤ 1 + 3 D. m < 1 − 3 π Câu 20: Phương trình cos( x + ) = 1 có nghiệm là 2 π π A. x = B. x = − + k 2π ; k ∈  + k 2π ; k ∈  2 2 C. D. x k 2π ; k ∈  = x kπ ; k ∈  = 3 Câu 21: Tập xác định của hàm số y = là sin x A.  {k 2π ; k ∈ } B.  x →−∞ C.  {kπ ; k ∈ } D.  { π 2 + kπ ; k ∈ } u1 = 8 . Giải phương trình un = 83 ta được n bằng Câu 22: Cho dãy số ( un ) xác định bởi:  4un − 9 n +1 u= A. 6 B. 8 C. 15 D. 3 n +1 n 4 −5 −6 Câu 23: Tính giới hạn lim ta được kết quả là 6 n − 5n 16 2 A. B. 1 C. D. 0 3 5  x2 + x − 2 + mx + 1; x < 1  Câu 24: Tìm m để hàm số y =  1 − x có giới hạn khi x → 1 ta được 3mx + 2m − 1; x ≥ 1  1 1 A. m = 2 B. m = − C. m = D. m = −2 2 2  x −2 ;x ≠ 4  − x 4 . Khẳng định nào sau đây đúng Câu 25: Cho hàm số f ( x) =  1 ; x = 4  4 A. Hàm số gián đoạn tại x = 4 B. Hàm số không liên tục tại x = 4 C. Hàm số liên tục trên  D. Hàm số liên tục tại x = 4 Trang 2/5 - Mã đề thi 501 9 u17 − u20 = Câu 26: Cấp số cộng ( un ) có  2 . Số hạng đầu và công sai của cấp số cộng đó là 2 153 u17 + u20 =  u1 = 60  u1 = 45 u = 45 u1 = 60 d = −3 A.  B.  C.  D.  1  u = 45 d = −3 d = 3 d = −3  1  d = −3 sin 2 x + 2 cos 2 x + 3 Câu 27: Hàm số y = có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất lần lượt là 2sin 2 x − cos 2 x + 4 2 2 2 2 B. 4 và C. 2 và D. 2 và − A. 3 và 11 11 11 11 ' ' ' ' Câu 28: Cho hình hộp ABCD. A B C D có tâm O. Gọi I là tâm hình bình hành ABCD.         Đặt = AC ' u= , CA' v= , BD ' x= , DB ' y. Khẳng định nào sau đây đúng   1     1     A. 2OI =− (u + v + x + y ) B. 2OI =− (u + v + x + y ) 2 4  1      1     C. 2OI= D. 2OI= (u + v + x + y ) (u + v + x + y ) 4 2 4 Câu 29: Tổng tất cả các số hạng của một cấp số nhân có công bội dương, số hạng đầu bằng , số hạng 3 81 cuối bằng và có 11 số hạng là 256 3367 + 1562 3 3367 + 1562 3 3367 − 1562 3 3367 + 1562 2 B. C. D. A. 768 678 768 768 Câu  30: Cho tứ diện ABCD. Gọi M và P lần lượt là trung điểm của AB và CD.       Đặt= AB b= , AC c= , AD d . Khẳng định nào sau đây đúng  1     1    A. MP= B. MP= (d + b − c) (c + d − b ) 2 2  1     1    C. MP= D. MP= (c + b − d ) (b + c + d ) 2 2 Câu 31: Giải phương trình 3sin 2 2 x − sin 2 x cos 2 x − 4 cos 2 2 x = 2 ta được các họ nghiệm là π π 1   = =  x 2 arctan 3 + k 2  x acr tan 3 + k 2 A.  B.  ;k ∈ ;k ∈ π 1 π   x acr tan(−2) + k = x acr tan(−2) + k =   2 2 2 π 1 1   = =  x 2 arctan 3 + kπ  x 2 arctan(−3) + k 2 C.  D.  ;k ∈ ;k ∈ 1 π 1   = x arctan(−2) + kπ = x arctan 2 + k   2 2 2 17  1  + 4 x 3  , với x > 0 là Câu 32: Số hạng không chứa x trong khai triển  3 2  x  A. 12373 B. 213012 C. 139412 D. 24310  4x +1 −1 ;x ≠ 0  2 . Tìm a để hàm số liên tục tại x = 0 ta được Câu 33: Cho hàm số f ( x) =  ax + (2a + 1) x 3 ;x = 0  1 1 1 A. a = B. a = C. a = − D. a = 1 2 4 6 Trang 3/5 – Mã đề thi 501 1 Câu 34: Phương trình sin 3 x + cos3 x = 1 − sin 2 x có các họ nghiệm là 2 π π   + kπ + k 2π x= x=   ;k ∈ ;k ∈ A. B. 4 2    x = kπ  x = k 2π 3π  3π + kπ x  = = + kπ x 4  ;k ∈ D. C.  ;k ∈ 2  x = k π  x= π + k 2π  2 Câu 35: Hàm số y = (m + 4) x 2 − (m − 4) x − 2m + 1 có tập xác định là  khi 20 20 A. m ≥ − B. m ≤ 0 C. − ≤ m ≤ 0 D. m > 0 9 9 Câu 36: Một con súc sắc cân đối được gieo ba lần. Gọi P là xác suất để tổng số chấm xuất hiện ở hai lần gieo đầu bằng số chấm xuất hiện ở lần gieo thứ ba. Khi đó P bằng 15 10 16 12 B. C. D. A. 216 216 216 216 15 Câu 37: Số hạng thứ 12 trong khai triển ( 2 − x ) , theo lũy thừa tăng dần của x là A. 16.C1511.x11 B. −16.C1511.x11 C. C1512 .x12 D. −C1512 .x12 Câu 38: Phương trình cos3 x + sin 3 x= 2(cos5 x + sin 5 x) có các họ nghiệm là π π π   x = + kπ  x= 8 + k 2  4 A.  B.  ;k ∈ ;k ∈ π π π x =  x= − + kπ − +k   4 8 2 π π π    x= 4 + k 3  x= 4 + k 2π C.  D.  ;k ∈ ;k ∈ π π π  x = − + k 2π x= − +k   4 4 3 Câu 39: Hàm số y A sin(ω x + α ) + B (A, B, ω , α là những hằng số và Aω ≠ 0) là hàm số tuần hoàn với = chu kỳ 2π 2π 2π 2π B. C. D. A. ω α α ω Câu 40: Cho hình lập phương ABCD. A1 B1C1 D1. Gọi O là tâm của hình lập phương đó. Khẳng định nào sau đây đúng  2     1    A. AO= B. AO= ( AB + AD + AA1 ) ( AB + AD + AA1 ) 3 2  1     1    D. AO= C. AO= ( AB + AD + AA1 ) ( AB + AD + AA1 ) 4 3 Câu 41: Cho tứ diện đều ABCD có các cạnh bằng a. Gọi G, G ‘ lần lượt là trọng tâm của tam giác ABC và ABD. Diện tích của thiết diện của hình tứ diện khi cắt bởi mặt phẳng ( BGG ‘ ) là A. a 2 11 8 B. a 2 11 3 Câu 42: Cho dãy số ( un ) xác định bởi un = Khi đó tổng S= N A. 2 N − 5N 2 N + 5N C. a 2 11 6 2 n − 5n và số nguyên dương N. 2 n + 5n D. a 2 11 16 1 1 1 là + + … + u1 − 1 u2 − 1 uN − 1 B. −(2 + 3 N ).5 N + 2 N +1 6.5 N Trang 4/5 – Mã đề thi 501 C. 2 N + 5N 2 N − 5N D. 5 N + 2 N  a 2 ( x − 2) ;x < 2  Câu 43: Cho hàm số f ( x) =  x + 2 − a . Gọi T là tập hợp tất cả các giá trị của a để hàm số liên (1 − a ) x ; x ≥ 2  tục trên . Khi đó tổng tất cả các phần tử của T là 3 1 3 1 A. B. C. − D. − 2 2 2 2 2 2 2 a sin x + a − 2 Câu 44: Để phương trình có nghiệm, tham số a phải thỏa mãn điều kiện = 2 1 − tan x cos 2 x  a > 4  a > 3  a > 2  a > 1 A.  B.  C.  D.   a ≠ 3  a ≠ 3  a ≠ 3  a ≠ 3 Câu 45: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC, đường thẳng AD là đường phân giác trong của góc A. Trên đoạn AD lấy hai điểm M, N ( M, N khác A và D) sao cho góc ABN bằng góc CBM. Đường thẳng CM cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABN tại F, biết phương trình của FA là x + y − 8 = 0 và M (−3; −1), B (−4; −2). Gọi tọa độ điểm A là A(a; b), biết đường tròn ngoại tiếp tam giác AMC đi qua điểm Q(0; 22). Khi đó tổng a + b là A. 8 B. 7 C. 9  π   Câu 46: Tính giới hạn lim  − x  tan x  ta được kết quả là π x →  2   2 D. 6 5 2 2 Câu 47: Tìm m để bất phương trình ( 3sin x − 4 cos x ) − 6sin x + 4 cos x ≥ 2m − 1 đúng với mọi giá trị thực A. 1 B. +∞ của x ta được kết quả là A. m > 0 C. −∞ D. C. m < 0 D. m ≤ 0 k sin x + 1 Câu 48: Tìm k để giá trị nhỏ nhất của hàm số y = lớn hơn -1 ta được cos x + 2 A. k < 3 B. k < 2 2 C. k < 2 3 D. k < 2 B. m ≤ 1 u1 = 2 Câu 49: Cho dãy số ( un ) xác định bởi  2 . Tính giới n(n − 1)un = u1 + 2u2 + ... + (n − 1)un −1 ; ∀n > 1, n ∈  9  hạn lim  (n3 − n)un  ta được kết quả là 2  A. +∞ B. 0 C. 81 D. 18 Câu 50: Tìm m để hàm số = y 5sin 4 x − 6 cos 4 x + 2m − 1 xác định với mọi giá trị thực của x ta được A. m < 61 + 1 2 B. m ≥ 61 − 1 2 C. m ≥ 61 + 1 2 D. m ≥ 1 -------HẾT-----Học sinh không được sử dụng tài liệu; Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm./. Trang 5/5 - Mã đề thi 501 mamon DE SO 1 DE SO 1 DE SO 1 DE SO 1 DE SO 1 DE SO 1 DE SO 1 DE SO 1 DE SO 1 DE SO 1 DE SO 1 DE SO 1 DE SO 1 DE SO 1 DE SO 1 DE SO 1 DE SO 1 DE SO 1 DE SO 1 DE SO 1 DE SO 1 DE SO 1 DE SO 1 DE SO 1 DE SO 1 DE SO 1 DE SO 1 DE SO 1 DE SO 1 DE SO 1 DE SO 1 DE SO 1 DE SO 1 DE SO 1 DE SO 1 DE SO 1 DE SO 1 DE SO 1 DE SO 1 DE SO 1 DE SO 1 DE SO 1 DE SO 1 DE SO 1 DE SO 1 DE SO 1 DE SO 1 DE SO 1 DE SO 1 made 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 cautron 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 dapan D B B B A C B D A B C C A B B A D A C A C D D C D C C A A B A D C A C A B B C A D B D D A A D B D DE SO 1 501 50 C SỞ GD-ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT YÊN LẠC KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 3 NĂM HỌC 2019 - 2020 ĐỀ THI MÔN: TOÁN - LỚP 11 Đề thi có 05 trang Thời gian làm bài 90 phút; Không kể thời gian giao đề./. MÃ ĐỀ THI: 507  Câu 1: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, phép tịnh tiến theo u (4;6) biến đường thẳng có phương trình x + y +1 = 0 thành đường thẳng A. x + y + 9 = B. x + y − 9 = C. x − y + 9 = D. x − y − 9 = 0 0 0 0 Câu 2: Phương trình x 2 − (m + 1) x + 1 = 0 vô nghiệm khi A. −3 < m < 1 B. m > 1 Câu 3: Điều kiện xác định của hàm số y = A. x ≠ π 2  m ≤ −3 C.  m ≥ 1 D. −3 ≤ m ≤ 1 1 − 3cos x là sin x B. x ≠ k 2π ; k ∈  + kπ ; k ∈  D. x ≠ k C. x ≠ kπ ; k ∈  Câu 4: Tìm giới hạn lim x →1 π 2 ;k ∈ x 4 − 3x 2 + 2 ta được kết quả là x3 + 2 x − 3 2 5 ‘ Câu 5: Phép vị tự tỉ số 2 biến điểm A(1; −2) thành điểm A (−5;1). Khi đó nó biến điểm B(0;1) thành điểm A. B ‘ (−7;7) B. B ‘ (0; 2) C. B ‘ (12; −5) D. B ‘ (11;6) Câu 6: Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số y = 3sin x + 4 cos x − 1 lần lượt là A. – 6 và 5 B. – 6 và 6 C. – 6 và 4 D. – 3 và 4 2  x − 2 x − 3 > 0 Câu 7: Giải hệ  2 ta được nghiệm là  x − 11x + 28 ≥ 0 B. 3 < x ≤ 4 hoặc x < −1 hoặc x ≥ 7 A. 3 < x ≤ 7 C. 4 ≤ x ≤ 7 D. x > 3 Câu 8: Giá trị lớn nhất của hàm số y = 1 − 2 cos x − cos 2 x là A. 3 B. 2 C. 5 D. 0 Câu 9: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm I (2; −1) và đường tròn (T ) có phương trình x 2 + y 2 = 9. Phép đối xứng tâm với tâm đối xứng là I biến đường tròn (T) thành đường tròn có phương trình là A. x 2 + y 2 + 4 x + 6 y + 5 = B. x 2 + y 2 − 6 x + 2 y − 2 = 0 0 A. −∞ B. +∞ C. 0 D. − C. x 2 + y 2 − 8 x + 4 y + 11 = D. x 2 + y 2 − 2 x + 4 y = 0 0 Câu 10: Mệnh đề nào sau đây sai A. Phép đối xứng trục là phép dời hình B. Phép đồng dạng là phép vị tự C. Phép vị tự là phép đồng dạng D. Phép tịnh tiến là phép dời hình Câu 11: Tìm m để phương trình cos x= m + 1 có nghiệm ta được A. −1 ≤ m ≤ 1 B. −2 ≤ m ≤ 0 C. m ≤ 0 D. m ≥ −2 Câu 12: Tìm giới hạn lim ( x 2 + x + 1 − 3 2 x3 + x − 1) ta được kết quả là x →+∞ A. −∞ B. +∞ C. 0 D. 4 3 Trang 1/5 – Mã đề thi 507 Câu 13: Phương trình chính tắc của Hypebol là x2 y 2 x2 y 2 A. 2 − 2 = 1 (a > 0; b > 0) B. 2 + 2= 1 (a > b > 0) a b a b 2 2 2 x y2 x y C. 2 − 2= 1 (a; b ∈ ) D. 2 + 2 = 1 (b > a > 0) a b a b Câu 14: Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số trong đó các chữ số cách đều số đứng giữa thì giống nhau A. 9000 số B. 1000 số C. 90 số D. 900 số 4 sin (2 x) Câu 15: Tìm giới hạn lim 4 ta được kết quả là x → 0 sin (3 x ) 16 B. 0 C. +∞ D. −∞ A. 81 Câu 16: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, nếu phép tịnh tiến biến điểm A(3; 2) thành điểm A’ (2;3) thì nó biến điểm B(2;5) thành A. điểm B ‘ (5;5) B. điểm B ‘ (2;5) C. điểm B ‘ (1;1) π Câu 17: Phương trình cos(2 x − ) = 0 có nghiệm là 2 A. x = B. x k 2π ; k ∈  π + kπ ; k ∈  = π π D. x =+ k ; k ∈  C. = x kπ ; k ∈  2 2 Câu 18: Tính giới hạn lim 2 x + 3x 2 + 2 5x − x2 + 1 x →+∞ A. 2+ 3 4 B. 0 Câu 19: Tìm giới hạn lim x →0 3 D. điểm B ‘ (1;6) ta được kết quả là C. +∞ D. −∞ x +1 −1 ta được kết quả là 2x +1 −1 1 3 2 Câu 20: Tam thức bậc hai f ( x) = 3 x + 2(2m − 1) x + m + 4 dương với mọi giá trị thực của x khi  m < −1 11 11 11 A. −1 < m < B. − < m < 1 C. − ≤ m ≤ 1 D.   m > 11 4 4 4  4 Câu 21: Một tổ gồm 9 học sinh nam và 3 học sinh nữ. Giáo viên chọn 4 học sinh để đi trực thư viện. Có bao nhiêu cách chọn nếu trong 4 học sinh được chọn có ít nhất một học sinh nữ A. 963 B. 936 C. 396 D. 369 2  x − 3x + 2 + 2; x > 1  . Khẳng định nào sau đây đúng Câu 22: Cho hàm số y =  x −1 3 x 2 + x − 1; x ≤ 1  A. Hàm số không gián đoạn tại x = 1 B. Hàm số liên tục trên  C. Hàm số gián đoạn tại x = 1 D. Hàm số liên tục tại x = 1 A. −∞ B. 0 C. +∞ D. 9 8   Câu 23: Trong khai triển  x + 2  , với x ≠ 0, số hạng không chứa x là x   A. 84 B. 86016 C. 4308 D. 43008 Trang 2/5 – Mã đề thi 507 11 u31 + u34 = Câu 24: Cấp số cộng ( un ) có công sai dương và thỏa mãn  2 . Công sai và số hạng đầu của 2 101 u31 + u34 = cấp số cộng đó là d = −3 d = 3 d = 3 d = −3 A.  B.  C.  D.  u1 = 89 u1 = −89 u1 = 89 u1 = −89 32 n + 2 − 4.2n Câu 25: Tính giới hạn lim n +1 n ta được kết quả là 9 −4 1 1 D. 3 9 3 3 2 Câu 26: Phương trình 4sin x + 3cos x − 3sin x − sin x cos x = 0 có các họ nghiệm là π π    x= 4 + k 2π  x= 4 + kπ A.  B.  ;k ∈ ;k ∈ π π x =  ± + kπ ± + k 2π x=   3 3 A. 0 B. 1 C. π π   x= 4 + k 2 C.  ;k ∈ π π x = ± +k  3 2 π π   x= 4 + k 3 D.  ;k ∈ π π x = ± +k  3 3 π   x= 8 + kπ C.  ;k ∈ x = k π  2 π  + k 2π x=  ;k ∈ D. 2   x = k 2π     ’  Câu 27: Cho hình lăng trụ ABC. A’ B ‘C ‘ . Gọi M là trung điểm của BB ‘ . Đặt= CA a= , CB b,= AA c. khẳng định nào sau đây đúng    1     1     1     1  A. AM = a + c − b B. AM = a − c + b C. AM = b − a + c D. AM = b + c − a 2 2 2 2 1 Câu 28: Phương trình sin x + cos x = 1 − sin 2 x có các họ nghiệm là 2 π π  π x= +k   + kπ x= 6 2 ;k ∈ A.  B.  ;k ∈ 4  π  x=k  x = kπ  4 1  121 u = Câu 29: Dãy số ( un ) xác định bởi  1 3 . Giải phương trình un = ta được 3 un +1= 4un + 7; ∀n ≥ 1 A. n = 6 B. n = 3 C. n = 7 D. n = 4  x + 2 a; x < 0 . Tìm a để hàm số liên tục tại x = 0 ta được Câu 30: Cho hàm số f ( x) =  2  x + x + 1; x ≥ 0 1 1 A. a = B. a = C. a = 0 D. a = 1 2 4       Câu 31: Cho tứ diện ABCD có G là trọng tâm tam giác BCD. Đặt = x AB = , y AC = , z AD. Khẳng định nào sau đây đúng  1     2    A. AG= B. AG= ( x + y + z ) ( x + y + z) 3 3 Trang 3/5 - Mã đề thi 507   1    2    C. AG =− ( x + y + z ) D. AG =− ( x + y + z ) 3 3 Câu 32: Có ba chiếc hộp A, B, C. Mỗi hộp chứa ba chiếc thẻ được đánh số 1, 2, 3. Từ mỗi hộp rút ngẫu nhiên một chiếc thẻ. Gọi P là xác suất để tổng số ghi trên ba tấm thẻ là 6. Khi đó P bằng 16 7 1 6 A. B. C. D. 27 27 27 27 Câu 33: Cho tứ diện ABCD và G là trọng tâm của tứ diện đó. Gọi Go là giao điểm của AG và mặt phẳng (BCD). Khẳng định nào sau đây đúng         A. GA = 4GoG B. GA = 3GoG C. GA = 2GoG D. GA = −2GoG Câu 34: Hàm số y = 3(3sin x + 4 cos x) 2 + 4(3sin x + 4 cos x) + 1 có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất lần lượt là 1 1 1 A. 6 và − B. 6 và 2 C. 96 và − D. 96 và 3 3 3 2  x + mx + 2m + 1 ;x ≥ 0  x +1 Câu 35: Tìm m để hàm số y =  có giới hạn khi x → 0 ta được kết quả là  2 x + 3m − 1 ; x < 0  1 − x + 2 3 4 4 3 A. m = − B. m = C. m = − D. m = 3 4 3 4 Câu 36: Hàm = số y A cos(ω x + α ) + B ( A, B, ω , α là những hằng số và Aω ≠ 0) là hàm số tuần hoàn với chu kỳ 2π 2π 2π 2π B. C. D. A. ω α ω α Câu 37: Số hạng thứ 8 trong khai triển (1 − 2 x ) , theo lũy thừa tăng dần của x là 12 A. −C128 .28.x8 B. C127 .27.x 7 C. C128 .28.x8 D. −C127 .27.x 7 Câu 38: Phương trình 6sin 2 x + 7 3 sin 2 x − 8cos 2 x = 6 có các họ nghiệm là   x= A.  = x  π 8 π + kπ ;k ∈ + kπ 12 3π  x + kπ = 4 C.  ;k ∈ 2π = x + kπ  3   x= B.   x=  π   x= D.   x=  π 2 π 6 4 π 3 + kπ + kπ ;k ∈ + kπ + kπ ;k ∈ Câu 39: Tổng tất cả các số hạng của một cấp số nhân có số hạng đầu bằng số hạng cuối bằng 64 2 là A. −126 − 127 2 B. −126 + 127 2 Câu 40: Hàm số y = A. m > −1 C. 126 − 127 2 2, số hạng thứ 2 bằng -2 và D. 126 + 127 2 (m + 1) x 2 − 2(m + 1) x + 4 có tập xác định là  khi B. −1 < m < 3 C. −1 < m ≤ 3 D. −1 ≤ m ≤ 3 2 2 2 a sin x + a − 2 Câu 41: Để phương trình có nghiệm, tham số a phải thỏa mãn điều kiện = 2 1 − tan x cos 2 x  a > 2  a > 1  a > 4  a > 3 A.  B.  C.  D.   a ≠ 3  a ≠ 3  a ≠ 3  a ≠ 3 Trang 4/5 – Mã đề thi 507 u1 = 2 Câu 42: Cho dãy số ( un ) xác định bởi  2 . Tính giới − = + + + − ∀ > ∈  n n u u u n u n n ( 1) 2 … ( 1) ; 1, n 1 2 n −1  9  hạn lim  (n3 − n)un  ta được kết quả là 2  A. 0 B. 81 C. 18 D. +∞ ‘ Câu 43: Cho tứ diện đều ABCD có các cạnh bằng a. Gọi G, G lần lượt là trọng tâm của tam giác ABC và ABD. Diện tích của thiết diện của hình tứ diện khi cắt bởi mặt phẳng ( BGG ‘ ) là a 2 11 a 2 11 a 2 11 a 2 11 B. C. D. 3 8 16 6 Câu 44: Tìm m để hàm số = y 5sin 4 x − 6 cos 4 x + 2m − 1 xác định với mọi giá trị thực của x ta được A. 61 + 1 61 − 1 61 + 1 B. m ≥ 1 C. m ≥ D. m < 2 2 2 Câu 45: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC, đường thẳng AD là đường phân giác trong của góc A. Trên đoạn AD lấy hai điểm M, N ( M, N khác A và D) sao cho góc ABN bằng góc CBM. Đường thẳng CM cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABN tại F, biết phương trình của FA là x + y − 8 = 0 và M (−3; −1), B(−4; −2). Gọi tọa độ điểm A là A(a; b), biết đường tròn ngoại tiếp tam giác AMC đi qua A. m ≥ điểm Q(0; 22). Khi đó tổng a + b là A. 6 B. 7 C. 9 D. 8 Câu 46: Tìm m để bất phương trình ( 3sin x − 4 cos x ) − 6sin x + 4 cos x ≥ 2m − 1 đúng với mọi giá trị thực 2 của x ta được kết quả là A. m > 0 B. m < 0 Câu 47: Cho dãy số ( un ) xác định bởi un = Khi đó tổng S= N 2N A. N 2 2N C. N 2 C. m ≤ 0 D. m ≤ 1 2 −5 và số nguyên dương N. 2 n + 5n n n 1 1 1 là + + ... + u1 − 1 u2 − 1 uN − 1 −(2 + 3 N ).5 N + 2 N +1 B. 6.5 N − 5N + 5N + 5N − 5N D. 5 N + 2 N Câu 48: Tìm k để giá trị nhỏ nhất của hàm số y = A. k < 2 B. k < 2 3 k sin x + 1 lớn hơn -1 ta được cos x + 2 C. k < 3 D. k < 2 2  a 2 ( x − 2) ;x < 2  Câu 49: Cho hàm số f ( x) =  x + 2 − a . Gọi T là tập hợp tất cả các giá trị của a để hàm số liên (1 − a ) x ; x ≥ 2  tục trên . Khi đó tổng tất cả các phần tử của T là 3 1 1 3 B. C. − D. A. − 2 2 2 2  π   Câu 50: Tính giới hạn lim  − x  tan x  ta được kết quả là π x →  2   5 A. 2 2 B. +∞ C. 1 D. −∞ -------HẾT-----Học sinh không được sử dụng tài liệu; Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm./. Trang 5/5 - Mã đề thi 507 mamon DE SO 2 DE SO 2 DE SO 2 DE SO 2 DE SO 2 DE SO 2 DE SO 2 DE SO 2 DE SO 2 DE SO 2 DE SO 2 DE SO 2 DE SO 2 DE SO 2 DE SO 2 DE SO 2 DE SO 2 DE SO 2 DE SO 2 DE SO 2 DE SO 2 DE SO 2 DE SO 2 DE SO 2 DE SO 2 DE SO 2 DE SO 2 DE SO 2 DE SO 2 DE SO 2 DE SO 2 DE SO 2 DE SO 2 DE SO 2 DE SO 2 DE SO 2 DE SO 2 DE SO 2 DE SO 2 DE SO 2 DE SO 2 DE SO 2 DE SO 2 DE SO 2 DE SO 2 DE SO 2 DE SO 2 DE SO 2 DE SO 2 made 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 cautron 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 dapan B A C D A C B B C B B A A D A D D A D A D C D A B A C D B A B A B C C C D B B D B C A A D C B D C DE SO 2 507 50 C
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top