Đề khảo sát Toán 11 lần 2 năm 2019 – 2020 trường THPT Lý Thường Kiệt – Bắc Ninh

Giới thiệu Đề khảo sát Toán 11 lần 2 năm 2019 – 2020 trường THPT Lý Thường Kiệt – Bắc Ninh

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề khảo sát Toán 11 lần 2 năm 2019 – 2020 trường THPT Lý Thường Kiệt – Bắc Ninh mới nhất.

Tài liệu Toán 11 và các đáp án, hướng dẫn giải chi tiết các đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Đề khảo sát Toán 11 lần 2 năm 2019 – 2020 trường THPT Lý Thường Kiệt – Bắc Ninh

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 11 tại đây

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LẦN 2 NĂM HỌC: 2019-2020 MÔN: TOÁN HỌC – LỚP 11 (Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề) Mã đề: 110 1 un  có u10  1024 và q  . Tính u5 .  Một cấp số nhân Câu 1. 2 A.16384 B. 32 C. 32768 D. 64 Câu 2. Cho 4 mệnh đề sau. Số mệnh đề đúng trong các mệnh đề là? (I). Cấp số cộng là dãy số mà số hạng đứng sau gấp q lần số hạng đứng trước u1 ,công sai d là (II). Tổng của n số hạng đầu tiên của cấp số cộng với số hạng đầu là Sn  n  2 u 1  ( n  1) d  2 (III). S  sin  6  sin 2  6  sin 3  6  …  sin n  6  …  1  (IV). Ba số a , b, c theo thứ tự lập thành cấp số nhân thì A. 3 B. 4 1 ;n N* n 2 b2  a.c C. 1 D. 2 Câu 3. Trong các dãy số sau, dãy số nào là cấp số cộng? A. u n B. un  2n  1.  2 n  3. C. u n  3n. D. u n  n 2  n  1. Câu 4. Cho dãy số  u n  thỏa mãn 2  un  u22  u42   5  2  un 1  u2  u4  3 un  un 1  2u2 u4  với mọi số tự nhiên n  2. Tính u2019 . A. 18145 . 4 Câu 5. Cho dãy số A.41 B. 9079 . 2 C. Biết u5  51. Tính u 2 . B. 5 18167 . 4 D. 9077 . 2 u n  an 2  1. C. 3 D. 9 Câu 6. Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A(2; 5). Hỏi A là ảnh của điểm nào trong các điểm sau qua phép tịnh tiến theo vectơ v = (1; 2)? A. (1; 3) B. (1; 6) Câu 7. Kết quả giới hạn A. –1 lim ( x 4  3 x 2  2) x  B.  C. (4; 7) D. (2; 4) C.  D. 1 bằng: Trang 1/5 – Mã đề 110  x5  1  x 2  1 khi x  1; x  1  Câu 8. Điểm gián đoạn của hàm số 1 khi x  1 2 khi x  1   A. x  0 và x  1 Câu 9. 1 A. 3 . lim B. x  1 và x  1 C. x  1 D. x  1 1 C. 4 . 1 D. 2 . n 3  4n  5 3n3  n2  7 bằng B. 1. x 2  3x  4 2 Câu 10. x4 x  4 x bằng: lim A. 1 5 B. 4  x3  4 x 2  3  2 Câu 11. Cho hàm số f ( x )   x  1  ax  5  2 A. a  3 . B. a  3 . C. 1 khi x 1 khi x 1 D.  5 4 . Xác định a để hàm số liên tục tại x0  1 C. a  2 . D. a  5 . Câu 12. Cho tứ diện ABCD có AB  CD ; AD  BC . Tính tích vô huớng AC.BD . A.  1 B. 0 C. 1 D. AB 2 Câu 13. Cho hình chóp S. ABC có SA  SB  SC và tam giác ABC vuông tại B . Vẽ SH   ABC  , H   ABC  . Khẳng định nào sau đây đúng? A. H trùng với trọng tâm tam giác ABC . C. H trùng với trung điểm của AC . B. H trùng với trực tâm tam giác ABC . D. H trùng với trung điểm của BC . Câu 14. Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi I , K lần lượt là trung điểm của AB và CD Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB ) và (SCD ) là đường thẳng song song với: A. AI B. BK C. IK D. AK Câu 15. Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng? A. Nếu ( ) //(  ) thì mọi đường thẳng nằm trong ( ) đều song song với (  ) . B. Hai đường thẳng a // b và a  ( ) , b  (  ) thì ( ) song song với (  ) . C. Nếu đường thẳng d //( ) thì nó song song với mọi đường thẳng nằm trong ( ) . D. Nếu ( ) //(  ) thì bất kỳ đường thẳng nào nằm trong ( ) đều song song với bất kỳ đường thẳng nào nằm trong (  ) . Câu 16. Cho hàm số f(x) = -2×2 + 3x. Hàm số có đạo hàm f’(x) bằng: A. 4x – 3 B. -4x + 3 C. 4x + 3 D. -4x – 3 Trang 2/5 – Mã đề 110 Câu 17. Cho hàm số f(x) = 2×3 + 1. Giá trị f’(-1) bằng: A. 6 B. 3 Câu 18. Cho hàm số y = A. 1 x2  1 x 2 Câu 19. Cho y  2 x  x ; x C. ( x 2  1) x 2  1 x 2( x 2  1) x 2  1 D.  x( x 2  1) x2  1 y ‘  0 khi x thỏa mãn đk nào sau đây? B.  ;1 A. (0;1) D. -6 . Đạo hàm y’ của hàm số là B.  ( x 2  1) x 2  1 C. -2 D. 1;  C. (1;2) Câu 20. Cho hàm số f(x) = x  1 . Đạo hàm của hàm số tại x  1 là: 1 A. B. 1 C. 0 2 Câu 21. Điều kiện xác định của hàm số y = tan2x là:   A. x   k B. x   k 2 4 C. x   8  k 2 D. Không tồn tại D. x   4  k 2 Câu 22. Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số tuần hoàn? A. y = sinx –x B. y = cosx C. y = x.sinx Câu 23. Hàm số y = 4sinx – 3 cosx, có giá trị nhỏ nhất là: A.7 B. -7 C. 1 D. y  x2  1 x D.-5  Câu 24. Phương trình 2 cos  x    1 có nghiệm là:  7   x  12  k 2 A.   x  11  k 2  12 4 5   x  12  k 2 B.   x    k 2  12 7   x  12  k 2 C.   x     k 2  12 5   x  12  k 2 D.   x  13  k 2  12 Câu 25. Cho phương trình 2 cos 2 x  2 sin x  1  0. Nếu đặt t  sin x thì phương trình đã cho trở thành phương trình nào sau đây? 2 2 2 A. 4t 2  2t  3  0. B. 4t  2t  1  0. C. 2t  2t  0. D. 2t  2t  2  0. 13 3 Tìm số hạng chứa x trong khai triển  x 2  3  . x Câu 26. A. 312741x.  B. 844007 x.  C. 844007 x. D. 312741x. Câu 27. Cho A, B là 2 biến cố đối nhau. Mệnh đề nào sau đây là đúng? A. P  A  B   P  A   P  B  . B. P  A  B   P  A  .P  B  . C. P  A   P  B   1. D. P  A  B   0. Câu 28. Số cách xếp 5 học sinh ngồi vào một dãy hàng ngang gồm 10 cái ghế là bao nhiêu? A A105 . B. C105 . C. P5 . D. P10 . Trang 3/5 – Mã đề 110 Câu 29. Có 4 học sinh nam và 3 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên 2 học sinh. Tính xác suất để chọn được cả học sinh nam và học sinh nữ. 4 5 2 3 7 7 A. 7 B. 7 C. D. Câu 30. Có 3 xạ thủ bắn độc lập vào bia. Xác suất bắn trúng của mỗi xạ thủ lần lượt là 0,6; 0,7 và 0,8. Xác suất để trong 3 xạ thủ có đúng 2 xạ thủ bắn trúng bia là: A. 0,45. B. 0,542. C. 0,524. D. 0,452. Câu 31. Tính tổng 1 2 3 2019 S  2C 2019  2 2 C 2019  2 3 C 2019  …  2 2019 C 2019 . 2019 B. 3  1. 2019 A. 3 . 2019 C. 2  1. 2019 D. 2 . Câu 32. Phép biến hình nào sau đây không phải là phép dời hình: A.Phép tịnh tiến B. Phép đối xứng tâm C. Phép đối xứng trục D. Phép vị tự Câu 33. Trong hệ trục Oxy . Ảnh của điểm M ( 4;5) qua phép quay tâm O ( 0;0 ) góc quay   90 0 là điểm: A. M ‘ (5;4) . B. M ‘ (5;4) C. M ‘ (5;4) D. M ‘ (4;5) Câu 34. Trong hệ trục Oxy . Ảnh của đuờng tròn (C): ( x  1) 2  ( y  2) 2  9 qua phép tịnh tiến theo  vectơ v  ( 2;3) là đuờng tròn có phuơng trình: A. ( x  1) 2  ( y  3) 2  9 B. ( x  3) 2  ( y  1) 2  9 C. ( x  1) 2  ( y  5) 2  9 D. ( x  2) 2  ( y  3) 2  9 Câu 35. Trong măt phẳng Oxy cho điểm M(–2; 4). Phép vị tự tâm O tỉ số k = –2 biến điểm M thành điểm nào trong các điểm sau? A. (–3; 4) B. (–4; –8) C. (4; –8) D. (4; 8) 2 x5  x 4  3 2 Câu 36. x 3x  7 là: A. 0 B.  lim Câu 37. A. 2 lim x2 2x  1 x  2 bằng: B.  3 Câu 38. A.  lim x 2 1 . 12 C. 2 D.  C.  D. 2 x2  4  2 x2  4 bằng: B. 5 . 12 C.  5 . 12 D. 1 . 12  3 3x  2  2 khi x  2  Câu 39. Cho hàm số f  x    x  2 . Xác định a để hàm số liên tục tại 2 . ax  1 khi x  2  4 A. a  3 . B. a  0 . C. a  2 . D. a  1 . Trang 4/5 – Mã đề 110 Câu 40. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) là đường thẳng đi qua S và song song với đường thẳng. A. AD B. AC C. BC D. AB Câu 41. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật tâm I, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Khẳng định nào sau đây đúng ? A. ( SCD )  ( SAD ) B. ( SBC )  ( SIA) C. ( SDC )  ( SAI ) D. ( SBD )  ( SAC ) Câu 42. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm I, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Góc giữa 2 mặt phẳng (SBD) và (ABC) là:  A. góc SIA  B. góc SBA  C. góc SIC  D. góc SDA Câu 43. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm I, cạnh bên SA vuông góc với đáy, H,K lần lượt là hình chiếu của A lên SC, SD. Khẳng định nào sau đây đúng ? A. AK  ( SCD ) B. BC  ( SAC ) C. AH  ( SCD ) D. BD  ( SAC ) Câu 44. Cho hình chóp S.ABCD, O là giao điểm hai đường chéo của tứ giác ABCD. Giao tuyến của ( SAC ) và ( SBD ) là: A. SC B. AC D. SO C. BD Câu 45. Cho hàm số y  x 3  2 x 2  3x  1 có đồ thị  C  . Tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm M (0;1) là đường thẳng có phương trình: A. y  3 x  1 B. y  3 x  1 C. y   3 x  1 D. y  3 x  1   Câu 46. Biết phương trình tan  2 x    2m  1 có một nghiệm là x0  . Tìm m.  A.Không tồn tại m. 4 B. m = 0 Câu 47. Phương trình nào sau đây vô nghiệm? A. sin x  cos x  1. B. sin x  cos x  2. Câu 48. A.3 Câu 49. A.  2 C. m = -1 D. m = 1 C. sin x  cos x  2. D. sin x  cos x  0.  Phương trình 2sin 2 x  sin x cos x  cos2 x  0 có bao nhiêu nghiệm thuộc 0;  ?  2 B. 4 C.1 D.2 Tính tổng các nghiệm thuộc  2 ; 2  của phương trình 4 . 3 B. 2 . C.  2 . 3 sin 4 x  3 cos 2 x 2 cos x  3  0.  D.  . 3 Câu 50. Có 10 cái thẻ đánh số thứ tự từ 1 đến 10. Lấy ngẫu nhiên 3 thẻ. Tính xác suất để trong 3 thẻ lấy ra có đúng một thẻ có số thứ tự là số chia hết cho 3. —————- HẾT —————(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) Trang 5/5 – Mã đề 110 MA TRẬN ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN 2 KHỐI 11 NĂM HỌC: 2019 – 2020 Nội dung Nhận biết Hàm số lượng giác 2 câu Thông hiểu 3câu 1 câu 0.4đ 2 câu 0.2đ Dãy số, CSC, CSN 2câu 0.4đ 1 câu 5 câu Đạo hàm 3 câu Tổng 1 câu 0.4đ 3 câu 1,2đ 0,2đ 2 câu 1 câu 20 câu =4đ 1,8đ 0.2đ 1 câu 0,4đ 1.2đ 0.2 0,6đ 2 câu 1,2đ 0.2đ 1 câu 1,0đ 0.6đ HH Không gian 0.4đ 3 câu 0,6đ Phép biến hình 1 câu 2 câu 0.4đ 1.2đ 0.2 đ 2 câu 0.4đ Giới hạn, Hàm số liên tục 0,6đ 2 câu 1câu Tổng 0.2đ 0.4đ Đại số tổ hợp, Xác suất VD cao 1 câu 0.4đ Phương trình lượng giác VD thấp 0.8đ 0.2đ 3 câu 4 câu 0.4đ 0.4đ 15 câu = 3đ 10 câu= 2đ 1 câu 1.4đ 0.2đ 5 câu =1đ 10đ ĐÁP ÁN ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN 2 Mã đề 110 111 112 113 1 C B D D 2 D A C C 3 B B A C 4 A A C C 5 D D D D 6 A D D B 7 C C C D 8 C A C D 9 A C C D 10 B D D C 11 D B D B 12 B B D A 13 C B B B 14 A D C A 15 A B A D 16 B D B B 17 A C D C 18 B C D D 19 A C D B 20 D D C A 21 D B A A 22 B C C A 23 D D C D 24 C B A D 25 B A B D 26 D D B D 27 C D A C 28 A B B A 29 C C A C 30 D A D D 31 B A B D 32 D D B D 33 D B B B 34 D D D C 35 C C B A 36 B B B A 37 B D C C 38 D D D C 39 B D B A 40 D C A B 41 A A A B 42 A A D B 43 D D B B 44 D D D D 45 D D C B 46 C A A A 47 C C A D 48 C C D B 49 D A D D 50 B B D C
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top