Đề khảo sát Toán 11 lần 2 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

Giới thiệu Đề khảo sát Toán 11 lần 2 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề khảo sát Toán 11 lần 2 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh mới nhất.

Tài liệu Toán 11 và các đáp án, hướng dẫn giải chi tiết các đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Đề khảo sát Toán 11 lần 2 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 11 tại đây

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 1 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 2 NĂM HỌC 2018-2019 MÔN: TOÁN 11 Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 132 Câu 1: Cho hàm số f(x) = (x+1)(x+2)….(x+2019). Tính f’(-1) A. 2019! B. 0 C. 2018! D. 2020! Câu 2: Tam giác ABC có AB  2, AC  1 và A  60 . Độ dài cạnh BC bằng A. BC  1. B. BC  2. C. BC  2. Câu 3: Đồ thị được vẽ trong hình dưới đây là của hàm số nào? A. y  cot x Câu 4: Giá trị của C  lim A. 3 . B. y  sin x 2  3n bằng: n 1 B. 2 . D. BC  3. C. y  cos x D. y  tan x C. 0 . D. 3 Câu 5: Cho cấp số cộng  un  , biết u1  6 và d  1 . Giá trị của u10 bằng A.  5 . B. 3 . C. 6 . D. 4 . Câu 6: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho hai Elip  E1  và  E2  lần lượt có phương x2 y2 x2 y2   1 và   1 . Khi đó  E2  và  E1  cắt nhau tại bốn điểm nằm trên một 5 9 9 5 đường tròn. Bán kính của đường tròn đó là: 5 15 3 15 3 35 A. R  B. R  C. R  D. R  . 7 3 5 7 Câu 7: Hệ số của x7 trong khai triển của (3  x )9 là : A. 9C97 . B. C97 . C. 9C97 . D. C97 . trình là: Câu 8: Cho hàm số f ( x)  A. 1;  x 2 x3  . Tập nghiệm của bất phương trình f’(x)>0 là: 2 3 B.  0;1 C.  1;  D.  ;0  1; x3 có giá trị bằng x 1 x  1 A.  . B.  . C. 1. D. 3 . Câu 10: Một hộp đựng 11 viên bi khác nhau. Số cách lấy ra 5 viên bi từ hộp là A. 426 B. 55440 C. 120 D. 462 Câu 11: Cho hình lập phương ABCD. A1B1C1D1 . Chọn khẳng định sai? A. Góc giữa BD và A1C1 bằng 900. B. Góc giữa B1 D1 và AA1 bằng 60 0. Câu 9: lim C. Góc giữa AC và B1 D1 bằng 900. D. Góc giữa AD và B1C bằng 450.     Câu 12: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho a  (1;  2), b  (3; 2). Khi đó 3a  b bằng A. 1 B. 2 C. 4 D. 3 Câu 13: Một người thợ xây hợp đồng xây dựng một tòa tháp 10 tầng. Biết rằng diện tích mặt sàn tầng dưới cùng là 200 m 2 , diện tích mặt sàn trên bằng 0,8 diện tích mặt sàn dưới liền kề. Người thợ cần tính số lượng gạch men đặc biệt cần mua để lát sàn tầng 10 trên cùng, biết 1 m 2 gạch lát loại này giá 500000 Đ. Hỏi giá tiền mua gạch lát này gần nhất với số nào? A. 13,5 triệu đồng. B. 18, 5 triệu đồng. C. 15, 4 triệu đồng. D. 12 triệu đồng. Câu 14: Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác cân tại A, có AB = a, AA’ =a và góc BAC = 120 0. Gọi I là trung điểm của CC’. Tính cô- sin góc giữa hai mặt phẳng (ABC) và (AB’I) 3 10 30 30 A. B. C. D. 8 2 4 10 Câu 15: Gieo ba con súc xắc cân đối và đồng chất. Xác suất để số chấm xuất hiện trên ba con như nhau là: 1 3 3 3 A. . B. . C. . D. . 216 216 108 59 Câu 16: Cho hàm số y  3sin x  4 cos x  1 . Giá trị lớn nhất M, giá trị nhỏ nhất m của hàm số là: A. M  5, m  5 . B. M  6, m  4 . C. M  6, m  2 . D. M  8, m  6 . Câu 17: Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh thỏa mãn a4 = b4 +c4. Kết luận nào sau đây đúng? A. Tam giác ABC vuông tại A. B. Tam giác ABC nhọn. C. Tam giác ABC cân tại A. D. Tam giác ABC là tam giác tù. 3 2 Câu 18: Cho phương trình: x +mx – ( m+3)x + 1 = 0 . Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau: A. Với mọi m phương trình đã cho có đúng ba nghiệm phân biệt. B. Với mọi m phương trình đã cho vô nghiệm. C. Với mọi m phương trình đã cho có đúng một nghiệm. D. Với mọi m phương trình đã cho có đúng hai nghiệm phân biệt. Câu 19: Cho lăng trụ ABC. A ‘ B ‘ C ‘ . Gọi M , N , P lần lượt là trung điểm cạnh BC , A ‘ C ‘ , B ‘ C ‘ . Mặt phẳng  MNP  song song với mặt phẳng A.  ABB ‘  . B.  A ‘ BC ‘  . C.  CBB ‘  . Câu 20: Biết đồ thị của hàm số f ( x)  ax 2  bx  c (a  0) như hình vẽ Khẳng định nào sau đây là sai? D.  ACC ‘  . A. Đồ thị của hàm số f ( x) có bề lõm hướng xuống dưới B. Hàm số f ( x) nghịch biến trên khoảng (1;  ) C. Đồ thị của hàm số f ( x) cắt trục Ox tại 1 điểm D. Đồ thị của hàm số f ( x) có đỉnh là điểm I (1; 4) Câu 21: Khẳng định nào đúng:  A. sin 2 x  1  x   k B. sin 2 x  0  x  k 4   C. cos x  0  x   k 2 D. tan x  1  x   k 2 2 4 Câu 22: Cho đồ thị hàm số f(x) như hình dưới đây. Hỏi tịnh tiến đồ thị hàm số f(x) theo véc tơ   v   ;0  thì được đồ thị hàm số 2  B. y  sin x A. y  tan x Câu 23: Xét hàm số y  hoành độ xo = 3 là: A. y  8 x  31 Câu 24: Cho lim x  dưới đây? A.  5; 2 .  C. y  cos x D. y  cot x 1 3 x  x  1 . Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có 3 B. y  8 x  31 C. y  8 x  17 D. y  26 x  85  x 2  2ax  1  x  1 thì giá trị của a thuộc khoảng nào trong các khoảng B. 1;3 . C. 3;5 . D.  2;1 . Câu 25: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề sai? 1 u A. lim k  0 với k là số nguyên dương. B. Nếu lim un  a và lim vn   thì lim n  0. n vn C. Nếu q  1 thì lim q n  0. D. Nếu lim un  a và lim vn  b thì lim un a  . vn b Câu 26: Cho hàm số f(x) có đạo hàm trên R và thỏa mãn:  f 1  x 3   f 1  2 x 2  x , x  R . Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y =f(x) tại điểm có hoành độ x = 1 1 6 1 6 1 6 1 8 A. y  x  B. y   x  C. y  x  D. y   x  7 7 7 7 7 7 7 7 Câu 27: Hình chóp S .ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O , M là trung điểm cạnh SC . Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề sai? A. SA / /  BDM  . B. OM / /  SAB  . C. SB / /  OMC  . D. OM / /  SAD  . Câu 28: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA  (ABCD), SA  a 5 . Gọi α là góc giữa SC và mp(SAB). Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau? 1 1 1 A. tan   B. α = 300 C. tan   D. tan   6 8 7     Câu 29: Cho bất phương trình: x 4  m 2  1 x3  m 2  3m x 2  3m  3x  3  0 . Biết rằng có hai giá trị của m là m1 và m2 để bất phương trình đã cho thỏa mãn với mọi giá trị thực x. Khi đó tổng m1+m2 nhận giá trị là: A. 3 B.  3 C.  2 D. 2 2 2 Câu 30: Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn  C  :  x  2    y  3   9 , phương trình đường tròn  C là ảnh của đường tròn  C  qua phép vị tự tâm O tỉ số k  2 là 2 2 B.  C ‘  :  x  2    y  4   36 2 2 D.  C ‘  :  x  4    y  6   36 A.  C ‘  :  x  4    y  6   9 C.  C ‘  :  x  4    y  6   36 2 2 2 2  1  x 1 khi x  0  Câu 31: Cho hàm số f  x    . x a  2 x khi x  0  Với giá trị nào của a thì hàm số đã cho liên tục tại x  0 ? A. 1 2 B. 3 2 C.  1 2 D. 2 3 a x  1.2019 2 x  3…2019 2018 x  4035  1 a là phân số tối  với a, b  Z và x2 b x2 b giản. Tổng a  b bằng A. 1010 . B. 2019 . C. 1009 . D. 2018 . Câu 33: Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau: A. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song. B. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song. C. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song. D. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song. 2019 Câu 32: Biết lim u1  1  Câu 34: Cho dãy số  un  :  3 n  4  . Xác định u50 u  u  n  1  n  2  2 n  3n  2   A. 312540600 B. 212540500 C. 312540500 D. 212540600       Câu 35: Cho hình hộp ABCD. A ‘ B ‘ C ‘ D ‘. Đặt AB  a , AD  b , AA ‘  c ; Gọi M là trung điểm của đoạn BC ‘ . Hãy chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:  1  1  1    1   A. AM  a  b  c. B. AM  a  b  c. 2 2 2 2       1  1  C. AM  a  b  c. D. AM  a  b  c. 2 2 Câu 36: Ba bạn Hà, Dương, Lâm mỗi bạn viết ngẫu nhiên lên bảng một số tự nhiên thuộc đoạn 1;17  . Tính xác suất để ba số viết ra có tổng chia hết cho 3 1079 1728 1637 1673 B. C. D. 4913 4913 4913 4913 Câu 37: Tứ diện ABCD , O là điểm bất kì thuộc miền trong tam giác BCD . Từ O kẻ các đường thẳng song song với AB, AC , AD lần lượt cắt các mặt phẳng  ACD  ,  ABD  ,  ABC  A. tương ứng tại M , N , P . Biết OM 1 ON 1 OP  ,  khi đó là AB 3 AC 2 AD 2 1 5 3 . B. . C. . D. . 3 6 6 4 Câu 38: Cho đa giác đều n đỉnh, n   và n > 3. Tìm n biết rằng đa giác đã cho có 135 đường chéo. A. n = 15 B. n = 8 C. n = 18 D. n = 27 Câu 39: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’. Gọi (P) là mặt phẳng đi qua BD và hợp với MA AD’ góc có số đo lớn nhất. Gọi M là giao của AA’ vớp (P). Tính tỉ số x  MA’ 3 1 A. x  B. x  2 C. x  D. x  1 4 2 Câu 40: Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của m sao cho phương trình A.   x 2  3 x  3  3  x 3  2 x 2  2 x  1  m x 2  x  1 có nghiệm, tổng giá trị tất cả các phân tử của tập S bằng A. 23 B. 21 C. 22 D. 20 Câu 41: Tổng các nghiệm của phương trình cos2 x  sin 2 x  2  0 trên khoảng  0; 2  bằng 3 11 21 7 A. . B. . C. . D. . 4 4 8 8 Câu 42: Gọi x1 , x2 là các nghiệm của phương trình x 2  4 x  A  0 , x3 , x4 là các nghiệm của phương trình x 2  12 x  B  0 . Biết x1 , x2 , x3 , x4 lập thành một cấp số cộng tăng. Khi đó A+B bằng A. 38. B. 64 . C. 62 . D. 30 . Câu 43: Biết parabol (P) : y  x 2  bx  c có đỉnh là điểm I (1; 3). Tính S  2b  c. A. S  0 B. S  3 C. S  1 D. S  2 Câu 44: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn có phương 2 2 5  13  65  trình  x     y    . Gọi BD, CE là các đường cao của tam giác ABC , tọa độ hai 2  6  18   13 19  điểm D(2; 1), E  ;  . Biết điểm A có tung độ là số nguyên và B ( xB ; yB ). Giá trị của biểu  10 10  thức T  xB  y B bằng A. 2 B.  2 C.  3 D. 3 Câu 45: Tam giác ABC đều, gọi M là điểm thuộc miền trong tam giác ABC sao cho  là: MA2  MB 2  MC 2 . Số đo góc BMC A. 900 . B. 120 0 . C. 1350 . D. 150 0 . Câu 46: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, SA  (ABC), SA  a. Gọi (P) là mặt phẳng đi qua S và vuông góc với BC. Thiết diện của (P) và hình chóp S.ABC có diện tích bằng? a2 3 a2 a2 A. B. C. D. a 2 4 6 2 Câu 47: Biết đồ thị của hàm số y  f ( x) như hình vẽ Số nghiệm của phương trình f 2  x   f  x   2  0 là: A. 6 B. 3 C. 4 D. 5  thì giá trị cos 2 là: 2 1 1 B. cos 2  C. cos 2   3 3 Câu 48: Cho tan   2 và      3 3 Câu 49: Cho khai triển: A. cos 2  1  x  x 2  x 3  …  x 2010  2011  a0  a1 x  a2 x 2  a3 x 3  …  a4042110 x 4042110 D. cos 2  3 3 . Tính tổng: a0  a2  a4  …  a4042110 20112012  1 20112010  1 20112011  1 20112011  1 B. C. D. 2 2 2 2 Câu 50: Cho hình chóp S.ABC có SA  ( ABC) và ABC vuông ở B. AH là đường cao của  SAB. Khẳng định nào sau đây sai ? A. AH  AC B. AH  BC C. AH  SC D. SA  BC A. ———————————————– ———– HẾT ———-
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top