Đề khảo sát Toán 11 lần 2 năm 2018 – 2019 trường THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc

Giới thiệu Đề khảo sát Toán 11 lần 2 năm 2018 – 2019 trường THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề khảo sát Toán 11 lần 2 năm 2018 – 2019 trường THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc mới nhất.

Tài liệu Toán 11 và các đáp án, hướng dẫn giải chi tiết các đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Đề khảo sát Toán 11 lần 2 năm 2018 – 2019 trường THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 11 tại đây

TRƯỜNG THPT LÊ XOAY ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN II NĂM HỌC 2018-2019 MÔN: Toán 11 Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 132 Họ, tên thí sinh:……………………………………………………………….. Số báo danh:……………………………………….Phòng thi……………… n 1 Cn0 Cn1 Cn2 Cnn + ; a, b ∈ * . Câu 1: Tính tổng S = 1 + 2 + 3 + … + n +1 ta được S = a b Cn + 2 Cn + 2 Cn + 2 Cn + 2 Khi đó a + b bằng A. 7. B. 9. C. 6. D. 8. Câu 2: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn trên tập xác định của hàm số đó? x x x x A. y = cot . B. y = tan . C. y = sin . D. y = cos . 2 2 2 2 Câu 3: Một cấp số cộng có = u1 5;= u12 38 . Giá trị của u10 là A. 35. B. 24. C. 32. D. 30. Câu 4: Cho tam giác đều ABC. Điểm E thuộc cạnh AB, điểm F thuộc cạnh AC sao cho AE = CF . ( Giả thiết hướng đi từ A đến B đến C ngược chiều kim đồng hồ, E không trùng với A và B). Phép quay nào trong các phép quay sau đây biến CF thành AE? 60o 120o A. QG ( G là trọng tâm tam giác ABC ). B. Q B . o o 60 D. QC . 180 C. Q M ( M là trung điểm đoạn AC ). Câu 5: Hệ số của số hạng thứ 4 trong khai triển nhị thức Niu – tơn của biểu thức ( x 2 − 2)12 là: A. -1760. B. 126720 . C. -112640. D. 7920. 18 là: x − 4x − 4 B.  2 − 10;2 − 2 2 ∩ 2 + 2 2;2 + 10  .   Câu 6: Tập nghiệm của bất phương trình ( x − 1)( x − 3) ≤ ) ( A.  2 − 10 ;2 − 2 2 ∪ 2 + 2 2;2 + 10  .  9  C.  ;5  . 2  Câu 7: Tập xác định của hàm số y = π  + kπ , k ∈   . 2  C. D  {kπ , k ∈ } . = A. D=    2 ( D. 2 − 10 ;2 − 2 ) ( 2 ) ∪ (2 + 2 ) 2;2 + 10 . sin x − 1 là tan x  kπ  B. D   , k ∈  . =  2  D. D = . Câu 8: Trong các dãy số sau, dãy số nào là một cấp số cộng? n +1 . B. u= C. u= D. un = 3n. 2n + 5. n 2 + 1. n n n Câu 9: Gọi M là tập tất cả các số tự nhiên gồm 6 chữ số đôi một khác nhau có dạng a1a2 a3a4 a5 a6 . Chọn ngẫu nhiên một số từ tập M. Xác suất để số được chọn là một số chẵn đồng thời thỏa mãn a1 > a2 > a3 > a4 > a5 > a6 là 1 1 37 74 . . . . A. B. C. D. 36 360 34020 567 A. un = Trang 1/5 – Mã đề thi 132 – https://toanmath.com/ Câu 10: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho hình thang vuông ABCD vuông tại A và 1 CD . Giao điểm của AC và BD là E (3; −3) ; điểm F (5; −9) thuộc cạnh 3 AB sao cho AF = 5 FB . Tìm tọa độ đỉnh D biết rằng đỉnh A có tung độ âm? A. D (15; −15). B. D (−15;15). C. D (15;15). D. D ( −15; −15).  Câu 11: Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy, phép tịnh tiến theo véctơ v biến đường tròn 2 2 2 2 16 thì 16 thành đường tròn ( C2 ) 🙁 x − 9 ) + ( y + 6 ) = ( C1 ) 🙁 x + 2 ) + ( y − 1) =     A. v ( 7; −5 ) . B. v ( −7; −5 ) . C. v ( −11;7 ) . D. v (11; −7 ) . = AD = D , biết AB Câu 12: Một hình vuông ABCD có cạnh bằng 1, có diện tích là S1 . Nối bốn trung điểm A1 , B1 , C1 , D1 lần lượt của bốn cạnh AB, BC , CD, DA ta được hình vuông A1B1C1D1 có diện tích là S 2 . Tương tự nối bốn trung điểm A2 , B2 , C2 , D2 lần lượt của bốn cạnh A1B1 , B1C1 , C1D1 , D1 A1 ta được hình vuông A2 B2C2 D2 có diện tích là S3 . Cứ tiếp tục như vậy ta thu được các diện tích S 4 , S5 , S6 ,…S n . Tính lim( S1 + S 2 + S3 + … + S n )? 1 1 A. 1. B. 2. C. . D. . 4 2 Câu 13: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai? n! n! A. Ann = Pn . B. Ank = Cnk .k !. C. Ank = D. Cnk = . . k !(n − k )! k !(n − k )! Câu 14: Trục đối xứng của đồ = thị hàm số y ax +bx+c ( a ≠ 0 ) là đường thẳng 2 −b −b −b . . . B. y = C. x = a 2a 2a Câu 15: Trong các dãy số sau, dãy số nào là dãy số có giới hạn 0? n 2 + 2n − 1 n3 + n 2n 2 − 1 A. un = 2 B. un = 2 C. un = . . . n 2 − n3 n +2 n + 2n + 3 A. x = D. y = D. un = −b . a 3 − n2 . n2 + 1 Câu 16: Biết rằng khi m ∈ [ a, b ] thì phương trình cos 2 x + sin 2 x + 3cos x − m = 5 có nghiệm. Khẳng định nào sau đây là đúng? A. a + b = B. a + b =−2. C. a + b = D. a + b =−8. 2. 8. Câu 17: Tổng tất cả các nghiệm thuộc khoảng (0; 200π ) của phương trình x x sin 4 + cos 4 = 1 − 2sin x là 2 2 A. 19800π . B. 20100π . C. 20000π . D. 19900π . Câu 18: Số giờ có ánh sáng của một thành phố A trong ngày thứ t của năm 2018 được xác π (t − 60) + 10, t ∈ ; 0 < t ≤ 365. Vào ngày nào trong năm thì 178 thành phố A có nhiều giờ có ánh sáng nhất? A. 31 tháng 5. B. 28 tháng 5. C. 29 tháng 5. D. 30 tháng 5. n −1 ,(n ∈ * ) . Số hạng thứ 100 của dãy = un Câu 19: Cho dãy số (un ) có số hạng tổng quát n+2 số là 33 37 39 35 . . . . A. u100 = B. u100 = C. u100 = D. u100 = 34 34 34 34 Câu 20: Một bàn dài có hai dãy ghế ngồi đối diện nhau, mỗi dãy có 6 ghế. Người ta muốn xếp chỗ ngồi cho 6 học sinh trường A và 6 học sinh trường B ngồi vào hai dãy ghế trên. Mỗi ghế định bởi công= thức y 4.sin Trang 2/5 - Mã đề thi 132 - https://toanmath.com/ xếp đúng một học sinh. Hỏi có bao nhiêu cách xếp sao cho bất cứ hai học sinh nào ngồi đối diện nhau thì khác trường với nhau? A. 1036800. B. 12441600. C. 33177600. D. 479001600. Câu 21: Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy cho đường thẳng d : y= x − 2 và đường tròn  4 ; gọi A, B là giao điểm của d và ( C ) . Phép tịnh tiến theo véctơ v (1;3) biến (C ) : x2 + y 2 = hai điểm A, B lần lượt thành A′, B′ . Khi đó độ dài của đoạn A′B′ là A. 2. C. 2 3 . D. 2 2 . 2. Câu 22: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm A(1; −3), B (−2;5) . Khi đó tọa độ của vectơ  AB là    A. AB = (−1; 2). B. AB = (−3;8). C. AB D. AB = (8; −3). = (3; −8). B.       AB a= , AD b= , AE c. Gọi I là điểm thuộc đoạn Câu 23: Cho hình hộp ABCD. EFGH có=    BG sao cho 4 BI = BG. Biểu thị AI qua a, b, c ta được   1  1    1  1    7  7    1  1  A. AI =a + b + c. B. AI =a + b + c. C. AI =a + b + c. D. AI =a + b + c. 4 4 2 2 3 3 4 4   Câu 24: Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình tan  x − π 1 là = 4 3π π . C. . D. π . 4 4 Câu 25: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng ∆ có phương trình là x + 2 y − 3 = 0. Vectơnào sau đây không phảilà vevtơ chỉ phương của  đường thẳng ∆ ?  (2; −1). (4; −2). A. u1 = (−2;1). B. u= C. u2 =(−2; −1). D. u= 4 3 A. π . 2 B. Câu 26: Cho cấp số nhân (un ) biết u1 = −1, công bội q = −2 . Số hạng tổng quát của cấp số nhân đó là A. un = (−1) n −1.2n −1. B. un = (−1) n .2n −1. C. un = (−1) n .2n. D. un = (−1) n −1.2n. Câu 27: Cho biểu thức P ( x) = (2 x + 1) n .( x + 2) n có khai triển thành đa thức dạng P= ( x) a2 n .x 2 n + a2 n −1.x 2 n −1 + ... + a1.x + a0 . Với giá trị nào của n thì a2 n −1 = 160 ? A. 5. B. 6. C. 3. D. 4. Câu 28: Từ hai vị trí A, B của một tòa nhà, người ta quan sát đỉnh C của một ngọn núi. Biết rằng A là điểm nằm phía chân của tòa nhà tiếp xúc với mặt đất, B là điểm nằm trên nóc của tòa nhà, phương AB vuông góc với mặt đất, khoảng cách AB là 70(m), phương nhìn AC tạo với phương nằm ngang góc 300 , phương nhìn BC tạo với phương nằm ngang góc 15030' . Hỏi ngọn núi đó cao bao nhiêu mét so với mặt đất (làm tròn đến hàng phần trăm)? A. 134,7(m). B. 77,77(m). C. 126,21(m). D. 143,7(m). Câu 29: Một hộp đựng 4 quả cầu xanh, 3 quả cầu đỏ, 5 quả cầu vàng. Biết rằng các quả cầu đều giống nhau về kích thước và chất liệu. Chọn đồng thời cùng một lúc 4 quả cầu. Số cách chọn ra 4 quả cầu có đủ cả 3 màu là A. 60. B. 540. C. 270. D. 720. Câu 30: Chu kì T của hàm số y = sin 2 x là A. T = π . B. T = 3π . Câu 31: Mệnh đề nào sau đây đúng?    C. T = 2π . D. T = 0.   A. Cho a, b, c đều khác 0 . Ba véctơ a, b, c đồng phẳng khi và chỉ khi giá của chúng cùng nằm trên một mặt phẳng.     B. Với tứ diện ABCD bất kì ta luôn có AC + BD = AD + BC. Trang 3/5 - Mã đề thi 132 - https://toanmath.com/ C. Một đường thẳng cắt hai đường thẳng cho trước thì tồn tại một mặt phẳng chứa cả ba đường thẳng đó.     D. Với hình hộp ABCD. A′B′C ′D′ bất kì ta luôn có AB + AD + AA′ = C ′A. Câu 32: Trong mặt phẳng Oxy, cho hình chữ nhật OMNP với M(0;10), N(100;10), P(100;0). Gọi S là tập hợp các điểm A ( x; y ) với x, y ∈  nằm bên trong và kể cả trên cạnh của hình chữ nhật OMNP. Lấy ngẫu nhiên một điểm A ( x; y ) thuộc S. Tính xác suất để x + y = 90 ? 1 1 1 1 . . . . B. C. D. 102 101 99 100 Câu 33: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành, điểm O là giao của AC và BD. Gọi d là giao tuyến của ( SAD ) và ( SBC ) . Khẳng định nào sau đây sai ? A. d / / ( ABCD ) . B. ( SAC ) ∩ ( SDB ) = SO. D. d / / AB. C. AB / / ( SDC ) . A. Câu 34: Cho tứ diện ABCD, gọi M, N lần lượt là trung điểm các cạnh AC, BD ; G là trọng tâm tam giác ABD ; I là trung điểm đoạn GM. Điểm F thuộc cạnh BC sao cho 2 FB = 3FC , điểm J thuộc cạnh DF sao cho 7 DJ = 5 DF . Dựng hình bình hành BMKC. Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai?   A. GM / / DK . B. 3DK = 10GM . C. A, I, J thẳng hàng. D. 7 AJ = 12 AI . Câu 35: Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số được lập từ các chữ số 3, 5, 7, 8? A. 652. B. 256. C. 526. D. 24. Câu 36: Cho hình hộp ABCD. A1B1C1D1 có M, N là các điểm lần lượt thuộc các cạnh AD và AM CN 1 CC1 sao cho = = . Mặt phẳng (α ) qua M, N và song song với AB1. Thiết diện tạo DM C1 N 2 bởi mặt phẳng (α ) với hình hộp là A. lục giác. B. tứ giác. C. ngũ giác. D. tam giác. ( ) ( 2 2 2 Câu 37: Cho phương trình m + m x − 3x − 4 − x + 7 − x − 3x − 4 ) x+7 = 0 , (m là tham số). Có tất cả bao nhiêu giá trị m ∈  để phương trình có số nghiệm thực nhiều nhất? A. 5. B. 7. C. 6. D. 8. Câu 38: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang ; AB / / CD, AB = 2CD. M là trung điểm cạnh AD ; mặt phẳng (α ) qua M và song song với (SAB) cắt hình chóp S.ABCD theo thiết diện là một hình (H). Biết S( H ) = xS ∆SAB . Giá trị của x là 27 1 9 . . C. . D. 16 64 4 Câu 39: Hàm số nào sau đây có tập xác định là  ? x . A. y = B. = y x + 2. x2 + 1 1 . C. y = D. y = x 2 − x 2 + 1 − 5. x−3 Câu 40: Tập nghiệm của bất phương trình x − 3 > x + 2 là A. 1 . 2 B.   A. φ . 1 2 B.  −∞;  . Câu 41: Tính lim+ x →2 x−2 ? x − 5x + 6   1 2 C.  0;  . 1 2   D.  ; +∞  . 2 Trang 4/5 – Mã đề thi 132 – https://toanmath.com/ 1 1 C. . D. 1. 2 2 Câu 42: Tam thức bậc hai nào sau đây luôn dương với mọi x ∈  ? A. x 2 − 2x + 1. B. x 2 − 8x + 192. C. x 2 − 3x + 2. D. −5 x 2 + 2x − 229. Câu 43: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm A(2;3), B (−1;4) . Tìm tọa độ điểm M thuộc trục Oy sao cho ba điểm A, B, M thẳng hàng? 11 9 A. M = (0; ). B. M = (0; ). C. M = (0;9). D. M = (11;0). 2 3 Câu 44: Tất cả các giá trị của tham số m để phương trình A. −1. (x 2 B. − . + 2x + 4 ) − 2m ( x 2 + 2x + 4 ) + 4m − 1 = 0 có đúng 2 nghiệm là m ∈ ( a; +∞ ) ∪ {b} ; a, b ∈  . 2 Tổng của a + b là A. 6 − 2 3 . B. 7. C. 6 + 3 . Câu 45: Điều kiện xác định của phương trình   5 4 A.  0;  .  5   B. 0;  . 4 D. 4. x + 1 + 5 − 4x =x là  5 C.  −1;  .  4 (   5 4 D.  −1;  . ) Câu 46: Có bao nhiêu giá trị của tham số m để phương trình m3 − m x =m 2 − m có vô số nghiệm? A. 2. B. 1. C. 3. D. Không tồn tại m. 3m mx + y = (m là tham số). Tất cả các giá trị của tham số  x + my = 2m + 1 m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất là A. m ≠ ±1. B. m ≠ 1. C. m ≠ −1. D. m ∈  − {±1} . Câu 47: Cho hệ phương trình  Câu 48: Nhà bạn An cần khoan một cái giếng nước. Biết rằng giá tiền của mét khoan đầu tiên là 200.000đ và kể từ mét khoan thứ hai, giá tiền của mỗi mét sau tăng thêm 7% so với giá tiền của mét khoan ngay trước nó. Hỏi nếu nhà bạn An khoan cái giếng sâu 30m thì hết bao nhiêu tiền (làm tròn đến hàng nghìn)? A. 18895000đ. B. 18892000đ. C. 18892200đ. D. 18893000đ. Câu 49: Số nghiệm của phương trình 2sin 2 x − 1 = 0 trên đoạn [ 0;3π ] là A. 8. B. 4. C. 2. D. 6. Câu 50: Mệnh đề nào sau đây đúng? A. Nếu hai mặt phẳng (α ) và ( β ) song song với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng (α ) đều song song với ( β ) . B. Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thì chúng song song với nhau. C. Nếu hai mặt phẳng (α ) và ( β ) cùng song song với một đường thẳng thì (α ) song song với ( β ) ? D. Nếu hai mặt phẳng (α ) và ( β ) song song với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong (α ) đều song song với mọi đường thẳng nằm trong ( β ) . ———————————————– ———– HẾT ———Trang 5/5 – Mã đề thi 132 – https://toanmath.com/ made 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 cauhoi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 dapan D D C A A A B C C B D B C A C D D C A C D B D A C made 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 cauhoi 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 dapan B D A C A B C D B B A B A D B D B A C C A A B D A
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top